Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Martes, 21 de decembro de 2021 Páx. 63065

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021 pola que se acorda publicar a relación de postos de traballo do persoal de administración e servizos.

Unha vez aprobada a relación de postos de traballo do persoal de administración e servizos polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, o 27 de outubro de 2021, e emitido o informe favorable polo Consello Social en sesión do 3 de novembro de 2021.

Consonte o establecido no artigo 91 dos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), e no artigo 38 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e en exercicio das competencias que lle confire a normativa vixente, esta reitoría

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de postos de traballo do persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo que figura no anexo.

Segundo. A Xerencia ditará as instrucións e realizará os trámites necesarios para os efectos e para executar esta relación de postos de traballo, derivada do Acordo de funcionarización do persoal laboral de administración e servizos asinado o 5 de xullo de 2021 e ratificado na sesión ordinaria do Consello de Goberno da Universidade de Vigo do 27 de outubro de 2021. En todo caso, estes efectos atribuiranse con posterioridade á finalización da primeira convocatoria do proceso de funcionarización previsto no antedito acordo.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Non obstante, as persoas interesadas poderán optar por interpor contra esta resolución recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 2 de decembro de 2021

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN DO POSTO

D

CD

CE

FP

SG

Q

C

ESCALA

SUBESCALA

REQUISITOS

OBSERVACIÓNS

CONSELLO SOCIAL

00200 PF1130 1

Secretaría do presidente/a do Consello Social

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

VALEDOR/A UNIVERSITARIO

03200 PF1130 1

Secretaría da/do valedor/a

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SECRETARÍA DO EQUIPO DE GOBERNO

00010 PF1065 1

Xefe/a de equipo

1

24

921,00

LD

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

00010 PF1130 1

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1130 2

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1130 3

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1130 4

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1130 5

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1130 6

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1130 7

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1130 8

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

T

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

00010 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SECRETARÍA XERAL

01000 PF1013 1

Vicesecretario/a xeral técnico

1

29

1.877,36

LD

A1

M

V

Técnica de xestión

Administración

Grao en dereito ou equivalente

DH

01000 PF1023 1

Coordinador/a Secretaría Xeral

1

26

1.086,44

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01000 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01000 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01000 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01000 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01000 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01000 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01000 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ASESORÍA XURÍDICA

01100 PF1011 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1

M

V

Letrados

Grao en dereito ou equivalente

01100 PF1022 1

Letrado/a

1

26

1.086,44

C

A1

M

V

Letrados

Grao en dereito ou equivalente

01100 PF1022 2

Letrado/a

1

26

1.086,44

C

A1

M

V

Letrados

Grao en dereito ou equivalente

01100 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01100 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

XERENCIA

36000 PF1270 1

Técnico/a de igualdade

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de servizos xerais

Igualdade

36000 PF1280 1

Técnico/a de innovación educativa

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de servizos xerais

Innovación educativa

36000 PF1034 1

Técnico/a de normalización lingüística

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de servizos xerais

Normalización lingüística

36000 PF1034 2

Técnico/a de normalización lingüística

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de servizos xerais

Normalización lingüística

36000 PF1170 1

Técnico/a de relacións institucionais

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de servizos xerais

Relacións institucionais

36000 PF2040 1

Xestor/a de innovación educativa

1

20

850,04

C

A2

M
e
T

V

Técnica media de servizos xerais

Innovación educativa

01203 PF1130 1

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01203 PF1130 2

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01203 PF1130 3

Secretaría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO

02200 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02230 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Investigación

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02240 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Recursos Humanos de I+D

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02250 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Transferencia

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02200 PF1026 1

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

02260 PF1064 1

Xefe/a da Área Económica

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

02260 PF1110 1

Xefe/a de negociado da Área Económica

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02260 PF1110 2

Xefe/a de negociado da Área Económica

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02200 PF1160 5

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE AXUDAS AO ESTUDO, BOLSAS E PREZOS PÚBLICOS

01450 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01451 PF1042 1

Xefe/a da Sección de Axudas e Bolsas

1

25

1.030,64

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01452 PF1042 1

Xefe/a da Sección de Xestión de Prezos Públicos

1

25

1.030,64

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01453 PF1064 1

Xefe/a da Área de Bolsas

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01453 PF1064 2

Xefe/a da Área de Bolsas

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01450 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01450 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01450 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01450 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01450 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01450 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01450 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01450 PF1160 5

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE CONTABILIDADE, ORZAMENTOS E TESOURARÍA

01500 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01530 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Contabilidade

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01540 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Orzamentos

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01520 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Tesouraría

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01500 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01500 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01500 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01500 PF1110 4

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01500 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01500 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01500 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE CONTROL INTERNO

01600 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01610 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Control Interno

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01600 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01600 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01600 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR

04600 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

04630 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Selección e Programas

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

04640 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Xestión

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

04600 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04600 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04600 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04600 PF1110 4

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04600 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04600 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04600 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04600 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

04900 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

04910 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Emprego e Programas

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

04920 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Xestión

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

04900 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04900 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04900 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04900 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04900 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

04900 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE PREVENCIÓN

01311 PF1033 1

Técnico/a de prevención de riscos laborais

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de servizos xerais

Riscos laborais

Área de Seguridade no Traballo

01312 PF1033 1

Técnico/a de prevención de riscos laborais

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de servizos xerais

Riscos laborais

Área de Ergonomía e Psicosocioloxía

01310 PF2050 1

Xestor/a de prevención de riscos laborais

1

20

850,04

C

A2

M
e
T

V

Técnica media de servizos xerais

Riscos laborais

01310 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01310 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE RETRIBUCIÓNS E SEGUROS SOCIAIS

05000 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

05010 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Retribucións e Seguros Sociais

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

05000 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

05000 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

05000 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

05000 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE XESTIÓN DA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

03000 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

03020 PF1042 1

Xefe/a da Sección de Extensión Universitaria

1

25

1.030,64

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

03030 PF1042 1

Xefe/a da Sección de Información a Estudantes

1

25

1.030,64

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

03000 PF1094 1

Técnico/a de actividades culturais

1

23

989,12

C

A1

M

V

Técnica superior de servizos xerais

Actividades culturais

DH

16000 PF2010 1

Xestor/a de actividades culturais

1

20

850,04

C

A2

M

O

Técnica media de servizos xerais

Actividades culturais

DH

03031 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Atención a Estudantes

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03031 PF1110 2

Xefe/a do Negociado de Atención a Estudantes

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03021 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Extensión Universitaria

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03021 PF1110 2

Xefe/a do Negociado de Extensión Universitaria

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03021 PF1110 3

Xefe/a do Negociado de Extensión Universitaria

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03000 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03000 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03000 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

03000 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE BENESTAR FÍSICO, SAÚDE E DEPORTE

03000 PF1048 1

Director/a técnico/a da Área de Benestar Físico, Saúde e Deporte

1

26

1.319,07

LD

A1/A2

M

V

Técnica superior de servizos xerais/técnica media de servizos xerais

Deportes

DH

03000 PF1044 1

Técnico/a superior de actividades deportivas

1

23

989,12

C

A1

M

V

Técnica superior de servizos xerais

Deportes

DH

16000 PF3047 1

Técnico/a de actividades deportivas

1

21

912,35

C

C1

M

O

Técnica especialista de actividades deportivas

Deportes

DH, responsable

21000 PF3047 1

Técnico/a de actividades deportivas

1

21

912,35

C

C1

M

P

Técnica especialista de actividades deportivas

Deportes

DH, responsable

03000 PF3044 1

Técnico/a de actividades deportivas

1

20

787,73

C

C1

M

V

Técnica especialista de actividades deportivas

Deportes

DH

03000 PF3044 2

Técnico/a de actividades deportivas

1

20

787,73

C

C1

M

V

Técnica especialista de actividades deportivas

Deportes

DH

16000 PF4040 1

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

16000 PF4040 2

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

1600 PF4040 3

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

16000 PF4040 4

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

16000 PF4041 1

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

F

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

21000 PF4040 1

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

M

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

21000 PF4040 2

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

21000 PF4043 1

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

M
e
T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

03000 PF4040 1

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

03000 PF4040 2

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

03000 PF4040 3

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

03000 PF4040 4

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

03000 PF4040 5

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

03000 PF4041 1

Auxiliar de instalacións deportivas

1

18

762,30

C

C2

F

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Deportes

DH

SERVIZO DE XESTIÓN DE ESTUDOS DE GRAO

01460 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01460 PF1042 1

Xefe/a de sección

1

25

1.030,64

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01461 PF1064 1

Xefe/a da Área de Configuración e Programación

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01462 PF1064 1

Xefe/a da área de xestión

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01460 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01460 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01460 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01460 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE XESTIÓN DE ESTUDOS DE POSGRAO

01470 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01471 PF1042 1

Xefe/a da Sección de Mestrado

1

25

1.030,64

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01472 PF1042 1

Xefe/a da Sección de Doutoramento

1

25

1.030,64

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01473 PF1064 1

Xefe/a da Área de Programación de Novos Estudos

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01474 PF1064 1

Xefe/a da Área de Apoio á Escola Internacional de Doutoramento

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01470 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01470 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01470 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01470 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01470 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01470 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

SERVIZO DE XESTIÓN ECONÓMICA E CONTRATACIÓN

02100 PF1012 1

Xefe/a de servizo

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02150 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Contratación de Subministracións, CPI e Administracións Especiais

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02160 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Contratación de Obras, Servizos e Privados

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02170 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Xestión Económica

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

02171 PF1064 1

Xefe/a da Área de Xestión Económica

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

02171 PF1070 1

Responsable de asuntos económicos-servizos centrais

1

21

617,41

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02171 PF1070 2

Responsable de asuntos económicos-servizos centrais

1

21

617,41

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02171 PF1070 3

Responsable de asuntos económicos-servizos centrais

1

21

617,41

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02106 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Contratación

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02106 PF1110 2

Xefe/a do Negociado de Contratación

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02106 PF1110 3

Xefe/a do Negociado de Contratación

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02100 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

02100 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

OFICINA DE I+D

01240 PF1058 1

Director/a técnico/a da oficina de I+D

1

26

1.319,07

LD

A1/A2

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación/técnica media de apoio á docencia e investigación

I+D

DH

11611 PF1026 1

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

O

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

01240 PF1026 1

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

01240 PF1026 2

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

01240 PF1026 3

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

01240 PF1026 4

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

01240 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01240 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

OFICINA DE PROXECTOS INTERNACIONAIS (OPI)

01330 PF1031 1

Técnico/a de relacións internacionais

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Relacións internacionais

01330 PF1026 1

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

01330 PF1026 2

Técnico/a de I+D

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

I+D

OFICINA DE RELACIÓNS INTERNACIONAIS (ORI)

01250 PF1088 1

Director/a técnico/a da Oficina de Relacións Internacionais (ORI)

1

26

1.319,07

LD

A1/A2

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación/técnica media de apoio á docencia e investigación

Relacións internacionais

DH

01250 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B2 de inglés

01250 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

01250 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

01250 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01250 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

UNIDADE DE ANÁLISES E PROGRAMAS

01290 PF1024 1

Coordinador/a

1

26

1.086,44

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

01290 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01290 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01290 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01290 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

UNIDADE DE CALIDADE

01280 PF1230 1

Técnico/a de calidade

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Calidade

01280 PF1230 2

Técnico/a de calidade

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Calidade

01280 PF1230 3

Técnico/a de calidade

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Calidade

01280 PF1230 4

Técnico/a de calidade

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Calidade

01280 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01280 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

UNIDADE DE EMPREGO E EMPRENDEMENTO

01270 PF1260 1

Técnico/a de orientación e promoción do emprego e o emprendemento

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de servizos xerais

Emprego e emprendemento

01270 PF1260 2

Técnico/a de orientación e promoción do emprego e o emprendemento

1

23

756,49

C

A1

M

V

Técnica superior de servizos xerais

Emprego e emprendemento

01270 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01270 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01270 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

UNIDADE DE SERVIZOS XERAIS DE APOIO

01320 PF1210 1

Técnico/a de xestión ambiental

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de servizos xerais

Xestión ambiental

01320 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

01320 PF3249 1

Técnico/a de xardinaría e zonas verdes

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Xardinaría e zonas verdes

Responsable

01320 PF3269 1

Técnico/a de transporte e distribución

1

21

1.089,13

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Responsable, especial dedicación horaria, permanencia

16000 PF3240 1

Técnico/a de xardinaría e zonas verdes

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de servizos xerais

Xardinaría e zonas verdes

01320 PF3240 1

Técnico/a de xardinaría e zonas verdes

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Xardinaría e zonas verdes

01320 PF3260 1

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF3260 2

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF3260 3

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF3260 4

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF3260 5

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF3260 6

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerai

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF3260 7

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF3260 8

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

16000 PF3260 1

Técnico/a de transporte e distribución

1

20

964,51

C

C1

M
e
T

O

Técnica especialista de servizos xerais

Condutor

Especial dedicación horaria, permanencia

01320 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01320 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01320 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

01320 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao Campus de Vigo

01320 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao Campus de Vigo

01320 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao Campus de Vigo

01320 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao Campus de Vigo

01320 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao Campus de Vigo

01320 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao Campus de Vigo

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS-EDIFICIOS ERNESTINA OTERO, EXERIA, FILOMENA DATO, MIRALLES, REDEIRAS (BERBÉS)

36010 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

36010 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36010 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36010 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36010 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36010 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36010 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36010 PF4030 7

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

CENTROS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN

36100 PF1390 1

Director/a dos centros de apoio á investigación

1

28

1.679,98

LD

A1/A2

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación/técnica media de apoio á docencia e investigación

DH

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS COMÚNS: CACTI, CINBIO E ECIMAT

36100 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

36100 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36100 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36100 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36100 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36100 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

36100 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

CENTRO DE APOIO CIENTÍFICO E TECNOLÓXICO Á INVESTIGACIÓN (CACTI)

ANÁLISE INSTRUMENTAL E SEGURIDADE ALIMENTARIA

36111 PF1079 1

Técnico/a de análise instrumental

1

25

1.263,27

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

Responsable

11601 PF1079 1

Técnico/a de análise instrumental

1

25

1.263,27

C

A1

M
e
T

O

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

Responsable

11601 PF1029 1

Técnico/a de análise instrumental

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

O

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

36111 PF1029 1

Técnico/a de análise instrumental

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

36111 PF1029 2

Técnico/a de análise instrumental

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

36111 PF1029 3

Técnico/a de análise instrumental

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

36111 PF3050 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

36111 PF3050 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

36111 PF3050 3

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Análise instrumental

DETECCIÓN REMOTA

36112 PF1032 1

Técnico/a de teledetección

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Teledetección

DETERMINACIÓN ESTRUTURAL, PROTEÓMICA E XENÓMICA

36113 PF1349 1

Técnico/a de determinación estrutural e proteómica

1

25

1.263,27

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Determinación estrutural e proteómica

Responsable

36113 PF1340 1

Técnico/a de determinación estrutural e proteómica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Determinación estrutural e proteómica

36113 PF1340 2

Técnico/a de determinación estrutural e proteómica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Determinación estrutural e proteómica

36113 PF1340 3

Técnico/a de determinación estrutural e proteómica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

v

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Determinación estrutural e proteómica

36113 PF1340 4

Técnico/a de determinación estrutural e proteómica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Determinación estrutural e proteómica

36113 PF1350 1

Técnico/a de xenómica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Xenómica

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA

36114 PF1028 1

Técnico/a de microscopia electrónica

1

25

1.263,27

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Microscopia electrónica

Responsable

36114 PF1027 1

Técnico/a de microscopia electrónica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Microscopia electrónica

36114 PF1027 2

Técnico/a de microscopia electrónica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Microscopia electrónica

36114 PF1027 3

Técnico/a de microscopia electrónica

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Microscopia electrónica

36114 PF3020 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Microscopia electrónica

NANOTECNOLOXÍA E ANÁLISE DE SUPERFICIES

36115 PF1299 1

Técnico/a de análise de superficies

1

25

1.263,27

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise superficies

Responsable

36115 PF1290 1

Técnico/a de análise de superficies

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise superficies

36115 PF1290 2

Técnico/a de análise de superficies

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Análise superficies

TALLER ELECTRÓNICO

36116 PF3350 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Electrónica e instrumentación científica e de calibración

36116 PF3350 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Electrónica e instrumentación científica e de calibración

TA LLER DE MECANIZACIÓN

36117 PF3010 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Máquinas e ferramentas

36117 PF3010 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Máquinas e ferramentas

CENTRO DE INVESTIGACIÓNS BIOMÉDICAS (CINBIO)

36120 PF1330 1

Veterinaria/o

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Veterinaria

36120 PF3310 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

787,73

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Animalario

36120 PF3310 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

787,73

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Animalario

ESTACIÓN DE CIENCIAS MARIÑAS DE TORALLA (ECIMAT)

36130 PF1360 1

Técnico/a de actividades do medio mariño

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Actividades do medio mariño

36130 PF1370 1

Técnico/a de calidade ambiental e histoloxía

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Calidade ambiental e histoloxía

36130 PF1320 1

Técnico/a de cultivos mariños

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Cultivos mariños

36130 PF3340 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

787,73

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Actividades do medio mariño

36130 PF3330 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

787,73

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Calidade ambiental e histoloxía

36130 PF3300 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

787,73

C

C1

M
e
T

V

Técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Cultivos mariños

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TRASNFERENCIA E INNOVACIÓN (CITI)

11700 PF1250 1

Técnico/a de biotecnoloxía

1

23

989,12

C

A1

M
e
T

O

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Biotecnoloxía

ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

02900 PF1014 1

Director/a da Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

1

28

1.679,98

LD

A1/A2

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

DH

02900 PF1380 1

Subdirector/a da Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

1

27

1.374,87

LD

A1/A2

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

DH

02900 PF1125 1

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 2

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 3

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 4

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 5

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 6

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 7

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 8

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 9

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 10

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 11

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 12

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 13

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1125 14

Analista

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF1300 1

Técnico/a de teledocencia

1

24

1.030,64

C

A1

M

V

Técnica superior de apoio á docencia e investigación

Teledocencia

02900 PF2030 1

Xestor/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF2030 2

Xestor/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF2030 3

Xestor/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF2030 4

Xestor/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF2030 5

Xestor/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF2030 6

Xestor/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

11430 PF3270 1

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

O

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

11430 PF3270 2

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

O

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

11430 PF3270 3

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

T

O

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

20630 PF3270 1

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

P

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

20630 PF3270 2

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

P

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 1

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 2

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 3

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 4

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 5

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 6

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 7

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 8

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 9

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 10

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 11

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 12

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 13

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 14

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

M

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF3270 15

Técnico/a informático

1

21

756,49

C

A2/C1

T

V

Técnica media de tecnoloxías da información e comunicacións/técnica especialista de tecnoloxías da información e comunicacións

Informática

02900 PF4090 1

Auxiliar de información telefónica

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Información telefónica

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

39000 PF1010 1

Dirección da Biblioteca Universitaria

1

28

1.447,35

C

A1

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1030 1

Subdirección da Biblioteca Universitaria

1

26

1.086,44

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39400 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Acceso a Documento

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39500 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Adquisicións

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39600 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Arquivo

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

40100 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Automatización e Proceso Técnico

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

40200 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Circulación

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

40300 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Publicacións Periódicas

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

40400 PF1041 1

Xefe/a da Sección de Soporte ao Aprendizaxe e á Investigación

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

40101 PF1054 1

Xefe/a da Área de Proceso Técnico

1

23

833,24

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39001 PF1054 1

Xefe/a da Área de Repositorio Institucional

1

23

833,24

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

40401 PF1054 1

Xefe/a da Área de Servizos Bibliométricos

1

23

833,24

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39002 PF1064 1

Xefe/a da Área de Administración

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

39000 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

39000 PF1090 1

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 2

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 3

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 4

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 5

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 6

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 7

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 8

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 9

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 10

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

T

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 11

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

T

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF1090 12

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

T

V

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39000 PF3080 1

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

39000 PF3080 2

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

39000 PF3080 3

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(1)

39000 PF3080 4

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(1)

39000 PF3080 5

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(2)

39000 PF3080 6

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(2)

39000 PF3080 7

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(2)

39000 PF3080 8

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(2)

39000 PF3080 9

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 10

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 11

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 12

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 13

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 14

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

39000 PF3080 15

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

39000 PF3080 16

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(1)

39000 PF3080 17

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(1)

39000 PF3080 18

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(2)

39000 PF3080 19

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(2)

39000 PF3080 20

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(2)

39000 PF3080 21

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 22

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 23

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 24

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(3)

39000 PF3080 25

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

Apoio ao Campus de Vigo (4)

39000 PF3080 26

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

Apoio ao Campus de Vigo (4)

39000 PF3080 27

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

Apoio ao Campus de Vigo (4)

39000 PF3080 28

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

Apoio ao Campus de Vigo (4)

39000 PF3080 29

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

Apoio ao Campus de Vigo (4)

39000 PF3080 30

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

Apoio ao Campus de Vigo (4)

39002 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

39000 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

39000 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

39002 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

BIBLIOTECA DE TORRECEDEIRA

39010 PF1054 1

Dirección da Biblioteca de Torrecedeira

1

23

833,24

C

A1/A2

M

V

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

39010 PF3080 1

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(5)

39010 PF3080 2

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(5)

39010 PF3080 3

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(5)

39010 PF3080 4

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(5)

39010 PF3080 5

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

39010 PF3080 6

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

V

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

CAMPUS DE OURENSE

19000 PF1043 1

Dirección do Campus de Ourense

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

O

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

19000 PF1053 1

Subdirección do campus

1

23

833,24

C

A1/A2

M

O

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

19000 PF1054 1

Xefe/a da Área Campus

1

23

833,24

C

A1/A2

M

O

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

19000 PF1090 1

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

O

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

19000 PF1090 2

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

O

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

19000 PF1090 3

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

T

O

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

19000 PF3080 1

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 2

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 3

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 4

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 5

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 6

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 7

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 8

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 9

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 10

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 11

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

19000 PF3080 12

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(4)

19000 PF3080 13

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

O

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(4)

CAMPUS DE PONTEVEDRA

29000 PF1043 1

Dirección do Campus Pontevedra

1

25

1.030,64

C

A1/A2

M

P

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

29000 PF1053 1

Subdirección do campus

1

23

833,24

C

A1/A2

M

P

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

29000 PF1054 1

Xefe/a da Área Campus

1

23

833,24

C

A1/A2

M

P

Facultativa de arquivos, bibliotecas e museos/axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

29000 PF1090 1

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

P

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

29000 PF1090 2

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

M

P

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

29000 PF1090 3

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

1

21

617,41

C

A2

T

P

Axudante de arquivos, bibliotecas e museos

Biblioteca

29000 PF3080 1

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 2

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 3

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 4

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 5

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 6

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

M

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(4)

29000 PF3080 7

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 8

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 9

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

29000 PF3080 10

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(4)

29000 PF3080 11

Técnico/a de bibliotecas

1

20

555,10

C

C1

T

P

Técnica especialista de bibliotecas

Biblioteca

(4)

ÁMBITO CIENCIAS EXPERIMENTAIS: FACULTADE DE BIOLOXÍA, FACULTADE DE CIENCIAS DO MAR, FACULTADE DE QUÍMICA, CENTROS DE APOIO CIENTÍFICO E TÉCNICO AO ÁMBITO

32000 PF1020 1

Administrador/a

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

32000 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

32000 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

32000 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

ÁREA ACADÉMICA

32013 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

32012 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

32013 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32012 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

32030 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

32030 PF1141 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32030 PF1141 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32030 PF1141 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

32040 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

32040 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32040 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32040 PF1141 3

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32041 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Facultade de Bioloxía

32042 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Facultade de Ciencias do Mar

32043 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Facultade de Química

ÁREA ECONÓMICA

32020 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

32020 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32020 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

32020 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA TÉCNICA DE APOIO Á DOCENCIA E Á INVESTIGACIÓN

32000 PF3180 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Bioloxía

32000 PF3180 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Bioloxía

32000 PF3180 3

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Bioloxía

32000 PF3180 4

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Bioloxía

32000 PF3200 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Física

32000 PF3170 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Química

32000 PF3170 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Química

32000 PF3170 3

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Química

32000 PF3170 4

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Química

32000 PF3170 5

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Química

32000 PF3190 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Nefelometría e susceptibilidade magnética

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

32000 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

32000 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica especialista de servizos xerais/auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

32000 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

32000 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

32000 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

32000 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

32000 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

ÁMBITO TECNOLÓXICO: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL, ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE MINAS E ENERXÍA, ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN, CENTROS DE APOIO CIENTÍFICO E TÉCNICO AO ÁMBITO

33000 PF1020 1

Administrador/a

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

33000 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

33000 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

33000 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

33000 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

33000 PF1160 5

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL-EDIFICIO FUNDICIÓN-CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS, ENERXÍA E PROCESOS INDUSTRIAIS (CINTECX)

ÁREA ACADÉMICA

33310 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

33320 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

33310 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33310 PF1110 2

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33310 PF1110 3

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33310 PF1110 4

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33320 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33320 PF1110 2

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

33330 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

33330 PF1141 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33330 PF1141 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

33340 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

33340 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33340 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33340 PF1141 3

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33340 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

E. E. Industrial

ÁREA ECONÓMICA

33350 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

33350 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33350 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33350 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA TÉCNICA DE APOIO Á DOCENCIA E Á INVESTIGACIÓN

33300 PF3130 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Automatización industrial

33300 PF3030 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Electrónica

33300 PF3030 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Electrónica

33300 PF3010 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Máquinas e ferramentas

33300 PF3120 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Mecánica

33300 PF3140 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Mecanizado de alto baleiro de P.C.O.

33300 PF3170 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Química

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

33300 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 7

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PF4030 8

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33300 PL4060 1

Oficial de laboratorio

1

C

IV

M

V

Persoal laboral. Categoría a extinguir

33300 PL4060 2

Oficial de laboratorio

1

C

IV

M

V

Persoal laboral. Categoría a extinguir

CAMPUS DE TORRECEDEIRA: ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL E FACULTADE DE COMERCIO

ÁREA TÉCNICA DE APOIO Á DOCENCIA E Á INVESTIGACIÓN

31000 PF3150 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

V

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Delineación e deseño asistido por ordenador

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

31000 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

31000 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

31000 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

31000 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

31000 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

31000 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

31000 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN-ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE MINAS E ENERXÍA

ÁREA ACADÉMICA

33410 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

33420 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

33410 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33420 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN, Á TRANSFERENCIA E Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

33430 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

33431 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Investigación e á Transferencia

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33431 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Investigación e á Transferencia

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33432 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33432 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33433 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

E.E. Telecomunicacións

33434 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

E.E. Minas e Enerxía

ÁREA ECONÓMICA

33440 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

33440 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

33440 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

33400 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

33400 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33400 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33400 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33400 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33400 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

33400 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

ÁMBITO XURÍDICO-SOCIAL E HUMANIDADES: FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO, FACULTADE DE COMERCIO E FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

34000 PF1020 1

Administrador/a

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

V

Técnica de xestión/xestión

Administración

34000 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

34000 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

34000 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

34000 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

34000 PF1160 5

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao ámbito

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

34030 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

34030 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Investigación e á Transferencia

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

34040 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

34040 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34040 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34040 PF1141 3

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34040 PF1141 4

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34040 PF1141 5

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34040 PF1141 6

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34041 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de C. Económicas e Empresariais

34042 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Ciencias Xurídicas e do Traballo

34043 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Filoloxía e Tradución

ÁREA ECONÓMICA

34010 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

34010 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34010 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34010 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA ACADÉMICA

34021 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

34021 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34021 PF1110 2

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

34021 PF1110 3

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS

34122 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

34122 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO

34422 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

34422 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS: FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS E FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO

34600 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 7

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34600 PF4030 8

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN

34222 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

34222 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

34200 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

V

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

34200 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34200 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34200 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

34200 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

V

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

FACULTADE DE COMERCIO

31210 PF1064 1

Xefe/a da Área Académica

1

22

756,49

C

A2/C1

M

V

Xestión/técnica administrativa

Administración

31211 PF1110 1

Xefe/a do Negociado da Área Académica

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

31212 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión do Centro

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

31201 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

V

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Facultade de Comercio

CAMPUS DE OURENSE

16000 PF1020 1

Administrador/a

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

O

Técnica de xestión/xestión

Administración

16000 PF1065 1

Xefe/a de equipo

1

24

921,00

C

A2/C1

M

O

Técnica de xestión/xestión

Administración

15001 PF1130 1

Secretaría da vicerreitoría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16000 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

16000 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

16000 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

16000 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

16000 PF1160 5

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

16000 PF1160 6

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

16000 PF1160 7

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

16000 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao campus

16000 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao campus

ÁREA DE APOIO Á INVESTIGACIÓN E Á TRANSFERENCIA

16030 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

16030 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Investigación e á Transferencia

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

16040 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

16040 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16040 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16040 PF1141 3

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16040 PF1141 4

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16040 PF1141 5

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16040 PF1141 6

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16041 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

E. de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

16042 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

E.S. Enxeñaría Informática

16043 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Ciencias

16044 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Ciencias da Educación e Traballo Social

16045 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Ciencias Empresariais e Turismo

16046 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Dereito

16047 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Historia

ÁREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE

16050 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

16050 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16050 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA ECONÓMICA

16020 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

16020 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16020 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

16020 PF1110 3

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA ACADÉMICA

16021 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

16021 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

EDIFICIO CAMPUS DA AUGA

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

16400 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

O

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

16400 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16400 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

EDIFICIO FACULTADES: FACULTADE DE EDUCACIÓN E TRABALLO SOCIAL-FACULTADE DE HISTORIA-PAVILLÓNS

16322 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

16322 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

16100 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

O

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

16100 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16100 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16100 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16100 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16100 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16100 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16100 PF4030 7

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA-FACULTADE DE CIENCIAS-ESCOLA DE ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO

16222 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

16222 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA TÉCNICA DE APOIO Á DOCENCIA E Á INVESTIGACIÓN

16200 PF2060 1

Xestor/a de actividades aeroespaciais

1

20

850,04

C

A2

M
e
T

O

Técnica media de apoio á docencia e investigación

Actividades aeroespaciais

16200 PF3210 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

O

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Análise de alimentos

16200 PF3200 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

O

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Física

16200 PF3170 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

O

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Química

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

16200 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

O

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

16200 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16200 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16200 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16200 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16200 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16200 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

FACULTADE DE CIENCIAS EMPRESARIAIS E TURISMO-FACULTADE DE DEREITO-BIBLIOTECA CENTRAL

16122 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

O

Xestión/técnica administrativa

Administración

16122 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

O

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

16300 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

O

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

16300 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16300 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16300 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16300 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16300 PF4030 5

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

16300 PF4030 6

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

O

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

CAMPUS DE PONTEVEDRA

21000 PF1020 1

Administrador/a

1

28

1.447,35

C

A1/A2

M

P

Técnica de xestión/xestión

Administración

21600 PF1130 1

Secretaría da Vicerreitoría

1

20

555,10

LD

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21004 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Apoio ao campus

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21004 PF1160 1

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

21004 PF1160 2

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

21004 PF1160 3

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

21004 PF1160 4

Posto base

1

18

529,67

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

Apoio ao campus

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

21005 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Casa das Campás

21000 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao campus

21000 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao campus

21000 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

Apoio ao campus

ÁREA DE APOIO Á XESTIÓN DE CENTROS E DEPARTAMENTOS

21040 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

P

Xestión/técnica administrativa

Administración

Nivel B1 de inglés

21040 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21040 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21040 PF1141 3

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21040 PF1141 4

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21041 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

E. Enxeñaría Forestal

21042 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. C. da Educación e do Deporte

21043 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. C. Sociais e da Comunicación

21044 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Fisioterapia

ÁREA DE SERVIZOS Á COMUNIDADE

21010 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

P

Xestión/técnica administrativa

Administración

21010 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21010 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA ECONÓMICA

21020 PF1064 1

Xefe/a de área

1

22

756,49

C

A2/C1

M

P

Xestión/técnica administrativa

Administración

21020 PF1110 1

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21020 PF1110 2

Xefe/a de negociado

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ÁREA ACADÉMICA

21031 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

P

Xestión/técnica administrativa

Administración

F. C.S. e Comunicación - F. Fisioterapia

21031 PF1064 2

Xefe/a da Área de Estudos de Grao

1

22

756,49

C

A2/C1

M

P

Xestión/técnica administrativa

Administración

E.E. Forestal - F. de C. Educación e Deporte

21032 PF1064 1

Xefe/a da Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

22

756,49

C

A2/C1

M

P

Xestión/técnica administrativa

Administración

21031 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21031 PF1110 2

Xefe/a do Negociado de Estudos de Grao

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21032 PF1110 1

Xefe/a do Negociado de Estudos de Mestrado e Doutoramento

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL-FACULTADE DE FISIOTERAPIA

ÁREA TÉCNICA DE APOIO Á DOCENCIA E Á INVESTIGACIÓN

21700 PF3150 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

P

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Delineación e deseño asistido por ordenador

21700 PF3220 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

P

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Capataz forestal

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

21700 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

P

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

21700 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21700 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21700 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21700 PF4030 4

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

FACULTADE DE BELAS ARTES

21320 PF1064 1

Xefe/a da Área Académica

1

22

756,49

C

A2/C1

M

P

Xestión/técnica administrativa

Administración

21320 PF1110 1

Xefe/a do Negociado da Área Académica

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21340 PF1141 1

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21340 PF1141 2

Xefe/a do Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

21302 PF1151 1

Xefe/a do Negociado de Asuntos Xerais

1

20

555,10

C

C1/C2

M

P

Técnica administrativa/auxiliar administrativa

Administración

F. de Belas Artes

ÁREA TÉCNICA DE APOIO Á DOCENCIA E Á INVESTIGACIÓN

21300 PF3250 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

P

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Medios audiovisuais

21300 PF3230 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

P

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Obradoiro de belas artes

21300 PF3230 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

A2/C1

M
e
T

P

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Obradoiro de belas artes

21300 PF3280 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

C1

M
e
T

P

Técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Técnicas escultóricas e pictóricas

21300 PF3290 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

850,04

C

C1

M
e
T

P

Técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Técnicas de artes gráficas

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

21300 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

P

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

21300 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21300 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21300 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

21400 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

P

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

21400 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C1/C2

M

P

Técnica especialista de servizos xerais/auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21400 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21400 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN

ÁREA TÉCNICA DE APOIO Á DOCENCIA E Á INVESTIGACIÓN

21500 PF3250 1

Técnico/a de laboratorio

1

20

617,41

C

A2/C1

M

P

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Medios audiovisuais

21500 PF3250 2

Técnico/a de laboratorio

1

20

617,41

C

A2/C1

T

P

Técnica media de apoio á docencia e investigación/técnica especialista de apoio á docencia e investigación

Medios audiovisuais

ÁREA DE SERVIZOS XERAIS

21500 PF3079 1

Conserxe

1

21

679,72

C

C1

M

P

Técnica especialista de servizos xerais

Conserxaría

21500 PF4030 1

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

M

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21500 PF4030 2

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

21500 PF4030 3

Auxiliar de servizos

1

18

529,67

C

C2

T

P

Auxiliar técnica de servizos xerais

Conserxaría

D: dotación

DH: dispoñibilidade horaria

CD: complemento de destino

(1) Adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: centros de ciencias experimentais

CE: complemento específico

(2) Adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: centros tecnolóxicos

FP: forma de provisión, C: concurso, LD: libre designación

(3) Adscrición ao Campus de Vigo e ámbito de referencia habitual: centros xurídico-sociais e de humanidades

SG: subgrupo de clasificación

(4) Inclúe a apertura nocturna da biblioteca nos períodos e no horario que para cada curso académico se acorden

Q: quenda de traballo, M: mañá, T: tarde, M e T: mañá e tarde, F: fin de semana e festivos

(5) 1 praza figurará coa condición de «a extinguir»

C: campus, O: Ourense, P: Pontevedra, V: Vigo