Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Mércores, 22 de decembro de 2021 Páx. 63493

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 14 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o documento ambiental e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente IN408A 2020/179).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e nas demais normas vixentes de aplicacións, sométese á información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: AV Paxareiras, S.L.U. (CIF B70296793).

Enderezo para os efectos de notificacións: vía Faraday nº 1-2º, polígono do Tambre, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña).

Denominación do proxecto: LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II.

Nº de expediente: IN408A 2020/179.

Concello afectado: Dumbría (A Coruña).

Orzamento de execución material: 901.769,72 €.

Prazo de execución: cinco (5) meses.

Obxecto:

Co fin de evacuar a enerxía xerada no parque eólico (PE) Paxareiras II (de 24 MW, con número de expediente IN661A 2011/8, en tramitación e promovido por AV Paxareiras, S.L.U.), proxéctase unha liña de alta tensión (LAT) de 66 kV, de 7.255,10 metros de lonxitude, con inicio na subestación eléctrica transformadora (SET) do P.E. Paxareiras II e fin na SET colectora A Lagoa. Tanto a SET do P.E. Paxareiras II (nº de expediente IN661A 2011/8, en tramitación) como a SET colectora A Lagoa 30-66/220 kV (antes chamada Regoelle, nº de expediente IN407A 2016/3040-1, en funcionamento) son obxecto doutros proxectos independentes.

Características técnicas da instalación:

• A LAT obxecto da presente tramitación componse de dous tramos aéreos e dous tramos subterráneos, da seguinte maneira:

• O primeiro tramo aéreo ten orixe no pórtico da SET do P.E. Paxareiras II e fin no apoio de paso aéreo-subterráneoa (PAS) nº 11 (situado nas coordenadas ETRS89: x=493354,51 e y=4758446,95).

• O tramo soterrado nº 1 parte do apoio de PAS nº 11 e remata no apoio de PAS nº 12 (coordenadas ETRS89: x=493415,39 e y=4759396,46). A súa lonxitude aproximada é de 1.070 metros.

• O segundo tramo aéreo ten orixe no apoio de PAS nº 12 e fin no apoio de PAS nº 25 (coordenadas ETRS89: x=495900,5408 e y=4762304,5117).

• O tramo subterráneo nº 2 parte do apoio de PAS nº 25 e remata no pórtico da SET colectora A Lagoa (coordenadas: x=495971,9225 e y= 4762233,9247). Ten unha lonxitude aproximada de 189,50 m.

• A configuración dos tramos aéreos é de simple circuíto, en triángulo, con condutor LA-110 e cable de garda de fibra óptica tipo OPGW-24. A lonxitude total do trazado aéreo é de 5.995,60 m.

• Os tramos soterrados levan unha terna de cables tipo RHZ1 36/66 kV 3×1×240 mm² Al, soterrados en gabia, dispostos en triángulo, cable de comunicacións PKP e de conexión equipotencial RV 0,6/1 kV 1×Cu 185 mm².

• O tendido aéreo faise sobre 25 apoios de celosía de aceiro.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o documento ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

• Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (novembro 2021-asdo. 25.11.2021).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. Documento ambiental (EIA) (decembro 2020-rev. maio 2021-asdo. 24.5.2021).

3. O proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA).(novembro 2021-asdo. 25.11.2021).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo (no DOG ou no xornal).

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 62), así como no Concello de Dumbría (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través do seguinte enlace:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/instalacions-xeracion/lat-paxareiras-2

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o parque eólico Paxareiras II e as súas infraestruturas de evacuación, ao abeiro do establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, modificada pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, polo que a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu o 29 de xullo de 2021 declarar a tramitación de urxencia do procedemento administrativo correspondente á LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II (nº exp. IN408A 2020/179), de acordo co establecido no artigo 44.2 da antedita Lei 5/2017 e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

A Coruña, 14 de decembro de 2021

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados pola LAT 66 kV de evacuación do P.E. Paxareiras II, no concello de Dumbría
(A Coruña)

(expediente IN408A 2020/179)

Parcela

Propietario

Afeccións

Ocupac. temp.

Ocupac.

temp. campa.

Nº predio

Políg.

Parc.

Lugar

Cultivo

Apelidos e nome

Servidume de voo

Servidume establecemento apoio

Servidume paso subterráneo

Servidume de paso (accesos)

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Concello de Dumbría

1

505

262

Fial da Grúa

Prado
piñeiral

Conde Abuelo Juan

13

222

2

505

261

Fial da Grúa

Piñeiral

Trillo Martínez Benedicto

41

840

1

3,61

57

3

505

823

Fial da Grúa

Labradío
piñeiral

Lema Lema Emilio

126

3.028

1.386

4

505

396

Fial da Grúa

Piñeiral

Concello de Dumbría

60

1.097

2

3,06

106

5

505

259

Fial da Grúa

Matogueira
piñeiral

Lema José

25

500

6

505

258

Fial da Grúa

piñeiral

Lema Lema Emilio

37

820

7

505

257

Fial da Grúa

Prado
piñeiral

García Trillo Domingo

66

1.503

8

505

256

Fial da Grúa

Prado

García Trillo Juan

111

2.053

3

3,24

62

8-B

505

276

Fial da Grúa

Matogueira
piñeiral

Trillo Martínez Benedicto

25

9

505

506

Fonte Quente

Matogueira

Fernández Trillo José

220

5.521

4

3,8

20

10

505

246

Fonte Quente

Matogueira

García Trillo Serafina Ascensión

147

64

11

505

637

Fonte Quente

Matogueira

Quintáns Trillo José

193

3.949

5

3,06

133

12

505

229

Fonte Quente

Matogueira

Lema Canosa Manuela

14

258

5

13

505

230

Fonte Quente

Labradío

Díaz Pais Emilia

134

2.893

14

505

231

Fonte Quente

Prado

Lema Río Esperanza

45

799

6

3,24

95

15

505

221

Chan da Pedra da Leb

Piñeiral

Díaz Quintáns Manuel

81

1.964

16

505

496

Muíño de Mayas

Monte baixo

Trillo Cancela Pilar Aurora

81

2.121

17

505

495

Muíño de Mayas

Monte baixo

Trillo Cancela Hortensio

24

537

18

505

220

Muíño de Mayas

Monte baixo

Trillo Cancela Hortensio

127

2.326

7

7,02

104

19

505

494

Muíño de Mayas

Monte baixo

Trillo Cancela Feliciano

28

2

20

505

218

Muíño de Mayas

Monte baixo

Concello de Dumbría

68

1.248

8

18,81

80

21

505

194

Casteliño

Monte baixo

Descoñecido
Fiscalía Provincial da Coruña

123

2.148

9,10

22,05

192

22

505

193

Casteliño

Monte baixo

Lema Esparís Evangelina

42

1.035

23

505

192

Casteliño

Monte baixo
piñeiral

Priegue Priegue Antonia

155

5.408

24

505

645

Casteliño

Monte baixo

Díaz Bermúdez Jesús

18

708

25

505

191

Casteliño

Monte baixo

Díaz Bermúdez Jesús

120

3.200

11

44,94

467

701

97

26

505

190

Casteliño

Monte baixo
Monte alto

Priegue Priegue Antonia

4

160

27

23

24

Monte do Medio

Prado

Grille Canosa Manuel

65

1.009

28

23

25

Monte do Medio

Prado

Martínez Castiñera María Manuela

70

29

23

26

Monte do Medio

Prado

Lado Trillo Jesús

73

30

23

27

Monte do Medio

Prado

Costa Viga Francisco

72

31

23

28

Monte do Medio

Prado

Grille Arias José Ramón

74

32

23

29

Monte do Medio

Prado

Martínez Lado David

78

33

23

30

Monte do Medio

Prado

Cancela Cives Manuel

80

34

23

31

Monte do Medio

Monte baixo

Lema Túñez Hermosinda María

17

276

26

35

23

35

Portelas de Atrás

Monte baixo

Ramos Carreira Delfín

244

36

10

781

Portelas de Atrás

Monte baixo

Ramos Carreira Delfín

78

37

10

777

Riba da Fieiteira

Prado

Grille Canosa Manuel

371

38

10

766

Rego das Moas

Matogueira

Martínez Castiñera María Manuela

17

188

27

39

10

765

Rego das Moas

Matogueira

Martínez Lado David

131

40

10

764

Rego das Moas

Matogueira

Grille Díaz María Estrella

47

41

10

763

Rego das Moas

Matogueira

Lado Trillo Jesús

43

42

10

762

Rego das Moas

Matogueira

Grille Díaz María Estrella

94

43

10

761

Rego das Moas

Matogueira

Hdros. David Costa Martínez

65

44

10

760

Rego das Moas

Prado

Grille Canosa Manuel

142

45

10

759

Rego das Moas

Matogueira

Carreira Núñez Blandina

83

46

10

758

Rego das Moas

Matogueira

Hdros. Manuel Costa Liñares

14

47

10

734

Riba do Agro Vello

Matogueira

Quintáns María

22

12

27,17

260

202

48

10

733

Riba do Agro Vello

Prado

Grille Canosa Manuel

42

895

12

17,78

64

44

49

10

732

Riba do Agro Vello

Matogueira

Hdros. Manuel Costa Liñares

5

121

50

10

731

Riba do Agro Vello

Monte baixo

Carreira Núñez Blandina

33

901

51

10

730

Riba do Agro Vello

Prado

Lado Trillo Manuela

29

964

52

10

729

Riba do Agro Vello

Prado

Lado Trillo Jesús

28

53

10

714

Cruz Vella

Monte baixo

Lado Trillo Jesús

237

53-B

10

713

Cruz Vella

Monte baixo

Hdros. David Costa Martínez

3

54

10

715

Cruz Vella

Prado

Grille Arias José Ramón

22

592

55

10

716

Cruz Vella

Prado

Martínez Castro Mercedes

31

961

56

10

662

Portela do Bacubelo

Labradío

Quintáns María

8

394

57

10

663

Rego do Bacubelo

Prado

Grille Canosa Manuel

102

2.925

58

10

664

Rego do Bacubelo

Monte alto

Ramos Carreira Delfín

51

1.001

13

3,24

97

59

10

665

Rego do Bacubelo

Matogueira
Monte alto

Martínez Castro Alejandro

45

1.085

2

60

10

666

Rego do Bacubelo

Matogueira
Monte alto

Lema Túñez Hermosinda María

49

1.520

61

10

625

Bacubelo

Labradío

Grille Canosa Manuel

14

352

62

10

624

Bacubelo

Prado

Quintáns María

12

196

63

10

623

Bacubelo

Prado

Ramos Carreira Delfín

5

114

64

10

618

Bacubelo

Labradío

Canosa Maceiras Cándida

60

2.427

65

10

621

Bacubelo

Labradío

Carreira Núñez Blandina

28

66

10

620

Bacubelo

Labradío
Matogueira

Quintáns María

8

398

67

10

614

Casa Vella

Monte baixo

Grille Canosa Manuel

60

1.404

305

32

68

10

616

Bacubelo

Monte baixo

Grille Díaz Marina

53

1.481

69

10

628

Chan Bacubelo

Labradío

Grille Canosa Manuel

65

70

10

612

Casa Vella

Matogueira

Carreira Núñez Blandina

108

2.209

14

3,24

1

81

71

10

611

Casa Vella

Matogueira

Cancela Cives Manuel

51

1.199

1.111

72

10

610

Casa Vella

Matogueira

Lado Trillo Manuela

53

1.118

73

10

609

Casa Vella

Matogueira

Domínguez García Evaristo

60

1.091

15

3,24

107

74

10

608

Casa Vella

Matogueira

Quintáns María

54

1.248

75

10

607

Casa Vella

Matogueira

Grille Díaz Marina

28

687

76

10

606

Casa Vella

Matogueira

Grille Arias José Ramón

32

779

77

10

603

Tras Costa

Monte baixo

Franco Santos Carmen Francisca

78

1.592

16

3,24

49

78

10

604

Tras Costa

Eucaliptal

García Grille Manuel

182

5.245

54

79

10

605

Tras Costa

Eucaliptal

Costa Liñares Clementina

57

1.826

80

10

333

Pedra da Casa

Eucaliptal

Costa Liñares Clementina

16

451

81

10

332

Pedra da Casa

Eucaliptal

García Grille Manuel

305

15.921

17

4,84

63

82

10

331

Pedra da Casa

Monte baixo

Castro Rial Schuler Marcelo Manuel

27

2.020

83

10

330

Pedra da Casa

Eucaliptal
Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

8

3.177

84

10

340

Tras da Agra

Matogueira

Regueira Arias Ángel

963

84-B

10

341

Campo Dumbría

Matogueira

Costa Liñares Clementina

4

85

10

334

Terreo

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

80

5.241

86

10

339

Riba Riveiro

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

739

86-B

10

374

Riveiro

Matogueira

Hdros. Manuel Costa Liñares

39

87

10

338

Terreo

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

1.956

88

10

337

Tras da Agra

Matogueira

Hdros. Manuel Costa Liñares

54

1.001

89

10

335

Terreo

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

1.357

90

10

336

Pedra Grande

Matogueira

Franco Santos Carmen Francisca

197

91

6

806

Campo 2

Matogueira

Costa Viga José

466

91-B

6

805

Campo 2

Matogueira

Hdros. Manuel Costa Liñares

7

92

6

767

Pedra Grande

Eucaliptal

Franco Santos Carmen Francisca

155

12.940

92-B

6

766

Pedra Grande

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

2

93

6

768

Xurreiras

Matogueira

Castro Rial Schuler Marcelo Manuel

154

6.334

18

5,06

49

94

6

769

Xurreiras

Matogueira

Franco Santos Carmen Francisca

74

1.565

44

95

6

786

Canliño

Matogueira

Costa Viga Manuel

25

571

99

96

6

785

Canliño

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

70

1.475

215

97

6

784

Canliño

Matogueira

Franco Santos Carmen Francisca

48

945

19

4

100

98

6

781

Barreiros

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

82

2.944

143

99

6

779

Barreiros

Matogueira

Castro Rial Schuler Marcelo Manuel

58

2.825

214

100

6

778

Barreiros

Matogueira

Hdros. Manuel Costa Liñares

95

5.186

333

101

6

777

Barreiros

Matogueira

Franco Santos Carmen Francisca

54

2.921

224

102

6

776

Barreiros

Matogueira

García Grille Manuel

87

4.035

307

103

6

775

Barreiros

Matogueira

Costa Viga José

21

766

82

104

6

749

Barreiros

Matogueira
Monte alto

Costa Viga José

75

1.799

20

3,24

6

97

105

6

748

Rego do Gate

Matogueira

Liñares Ramos Jesús Manuel

20

438

4

106

6

747

Campo Carballiño

Matogueira

García Grille Manuel

153

107

9

35

Carrasqueiros

Prado

Regueira Arias Ángel

35

1.028

108

9

33

Carrasqueiros

Monte alto

Hdros. Manuel Costa Liñares

211

6.948

845

109

9

34

Carrasqueiros

Monte alto

Casais Quintáns Indalecio

736

110

9

32

Campo do Carballiño

Matogueira

Caamaño Alvela Antonio

107

2.027

21

3,42

88

105

111

9

31

Campo do Carballiño

Prado

Liñares Ramos Jesús Manuel

49

886

742

112

9

30

Campo do Carballiño

Prado

Costa Castiñeira Elvira

43

711

22

3,06

227

119

113

9

28

Marmuirazo

Matogueira

Alsina Trillo Carmen María

55

1.097

91

114

9

26

Marmuirazo

Matogueira

Fernández Trillo José

21

432

115

9

25

Marmuirazo

Matogueira

Trillo Antelo José

19

377

116

9

24

Marmuirazo

Matogueira

Fernández Suárez Marina

25

454

117

9

23

Marmuirazo

Matogueira

Caamaño Alvela Antonio

24

418

23

2,72

98

118

9

22

Marmuirazo

Matogueira

Trillo Antelo María Concepción

11

213

3

119

9

21

Marmuirazo

Matogueira

Trillo Conde Manuela

20

417

120

9

20

Marmuirazo

Matogueira

Canosa Rodríguez J. Jesús

20

455

121

9

19

Marmuirazo

Matogueira

Canosa García Manuel

27

636

122

9

18

Marmuirazo

Matogueira

Hermida Baña María Carmen

28

681

123

9

17

Marmuirazo

Matogueira

Moreira Santos Ramiro

28

696

125

9

15

Marmuirazo

Matogueira

Liñares Trillo Jesús

24

571

126

9

14

Marmuirazo

Matogueira

Trillo Lema Alejandro

33

701

1.860

127

9

13

Marmuirazo

Matogueira

Canosa García Manuel

25

466

24

3,24

56

128

9

12

Marmuirazo

Matogueira

Trillo Rivadulla María

21

482

8

129

9

11

Marmuirazo

Matogueira

Canosa Antelo José

25

652

130

9

10

Marmuirazo

Matogueira

Alvela Canosa José

23

697

131

9

9

Marmuirazo

Matogueira

Fernández Suárez Juan

16

533

132

9

8

Marmuirazo

Matogueira

Casais Lema Amable

17

567

133

9

7

Marmuirazo

Matogueira

Lado Lema José

23

828

134

9

4

Marmuirazo

Matogueira

Lema Cerbán María Dolores

26

954

135

9

3

Marmuirazo

Matogueira

Regueira Burreiros Esperanza

6

245

136

9

2

Marmuirazo

Matogueira

Fernández Suárez Manuel

13

483

137

9

1

Marmuirazo

Matogueira

Fernández Suárez Manuel

22

737

137-B

9

340

Vao de Laxiñas

Matogueira

Fernández Suárez Marina

110

138

6

707

Lagoas

Matogueira

Hdros. Manuel Fernández Liñares
Rpte.: Carmen Liñares Miranda

21

793

139

6

704

Lagoas

Matogueira

Trillo Rivadulla María

28

1.012

140

6

703

Lagoas

Matogueira

Pérez Arias Higinio

25

869

142

6

702

Lagoas

Matogueira

Alvite Canosa José

23

751

143

7

51

Lagoas

Matogueira

Alvite Canosa José

48

144

7

50

Lagoas

Matogueira

Senra García José

209

145

7

49

Lagoas

Matogueira

Quintáns Pérez Manuela Benita

68

146

7

48

Lagoas

Matogueira

Domínguez Louro José

49

147

6

865

Lagoas

Matogueira

Senra García José

26

755

148

6

698

Lagoas

Matogueira

Quintáns Pérez Manuela Benita

12

326

149

6

699

Lagoas

Matogueira

Domínguez Louro José

13

302

150

6

697

Lagoas

Matogueira

Lema Senra María

5

115

3

151

7

47

Lagoas

Matogueira

Lema Senra María

19

152

7

46

Lagoas

Matogueira

Lema Senra Manuel

16

153

6

696

Lagoas

Matogueira

Lema Senra Manuel

4

86

8

11

154

6

695

Lagoas

Matogueira

Lema Senra Elisa

2

35

25

13,64

8

33

155

7

45

Lagoas

Matogueira

Lema Senra Elisa

15

156

7

44

Lagoas

Matogueira

Lema Senra Jesús

10

157

6

694

Lagoas

Matogueira

Lema Senra Jesús

2

3

87

158

6

693

Lagoas

Matogueira

Lema Senra Pedro

51

159

6

692

Lagoas

Matogueira

Lema Senra José

2

Afeccións tramo aéreo:

Servidume de paso subterránea: servidume de paso para a gabia da liña eléctrica en metros cadrados (m2).

Servidume de paso (accesos): servidume de paso dos vieiros polos que circularán os transportes durante a construción da liña, así como durante a súa etapa de mantemento, en metros cadrados (m2).

Servidume de voo:

Voo: servidume de voo en metros lineais (ml) e metros cadrados (m2).

Pleno dominio apoio: expropiación total en metros cadrados (m2).

Ocupación temporal: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras, en metros cadrados (m2).

Ocupación temporal campa: ocupación temporal por instalacións de xestión de residuos.

Servidume de establecemento de apoio: servidume destinada á colocación dos apoios fixos.