Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Venres, 24 de decembro de 2021 Páx. 63753

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2021 pola que se adxudican as axudas convocadas pola Orde do 13 de agosto de 2021 destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2021/22.

Mediante a Orde do 13 de agosto de 2021, Diario Oficial de Galicia do 31 de agosto de 2021, convocáronse as axudas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2021/22.

De acordo co establecido no artigo 11 da convocatoria, desde o día 12 ao 25 de novembro de 2021, expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e as persoas interesadas puideron, durante ese mesmo prazo, emendar erros e a falta de documentación a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada e achegar, se for o caso, a documentación necesaria.

Transcorrido ese prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 14 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2021/22 ao alumnado que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos do anexo I achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo I) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegar estas axudas ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 13 de agosto de 2021, Diario Oficial de Galicia do 31 de agosto de 2021, e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro, total ou parcial, pola persoa beneficiaria, segundo o disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas afectadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Número de expediente

Apelidos

Nome

NIF

Importe

Universidade

ED441B-2021-00000079-00

Alfonsín Martínez

Carmen

***1242**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000005-00

Alonso de la Puente

Claudia del Pilar

***1314**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000046-00

Álvarez Iglesias

Cesar

***4251**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000073-00

Añón Pensado

Valeria

***4580**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000058-00

Barreiro García

Marta

***2019**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000007-00

Barreiro Pérez

Diego

***0371**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000049-00

Béaz Varela

José Alejandro

***5796**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000002-00

Bello Modia

Inés

***3152**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000066-00

Bourío Prieto

Miguel

***7910**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000020-00

Bouzas Santiago

Rodrigo

***1352**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000040-00

Buján Pampín

Alejandro

***5576**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000057-00

Caamaño Outeiro

Nicolás

***3838**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000068-00

Calviño Soto

Jorge

***4440**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000076-00

Calvo Sánchez

Ylenia

***3102**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000082-00

Campos Freiría

Carla

***1668**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000025-00

Carrasco Sangalo

Oihane

***1555**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000084-00

Carrera Lorenzo

Miguel

***9179**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000010-00

Cordo Cascallar

Laura

***8741**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000047-00

Correa Couce

Mara

***3460**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000011-00

Costas Pérez

Anxo

***1446**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000085-00

Crende López

Antía

***6075**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000054-00

Cruz Morales

Paola

***1002**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000012-00

Davila López

Ana

***7572**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000009-00

Del Río Serantes

Jacobo Abraham

***9137**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000056-00

Domato Sousa

Andrés

***7713**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000008-00

Domínguez Medina

Iria

***9557**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000003-00

Dorado González

Lucía

***9887**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000038-00

Durán Fernández

Elena

***8571**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000032-00

Esparza Gangutia

Silvia

***1568**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000026-00

Fernández López

Rodrigo

***8341**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000080-00

Fortes Álvarez

Alexandre

***3057**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000048-00

Franco Barbeito

Marta

***5831**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000019-00

Gálvez Aranda

Blanca

***2700**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000014-00

García Arnaiz

Alicia

***6279**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000018-00

García Morais

Antón

***9962**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000001-00

García Vázquez

Luis Tomás

***6863**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000061-00

Iglesias Pereiro

Carolina

***8988**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000062-00

Lagoa Pego

Patricia

***5854**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000030-00

Lema Gorín

Darío

***2854**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000042-00

López Álvarez

Irene

***3798**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000031-00

López Sío

María José

***0841**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000069-00

Lorenzo Rodríguez

David

***5931**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000072-00

Loureiro Muíño

Vanessa

***0448**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000016-00

Louro Peteiro

Alejandra

***7405**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000043-00

Malca Gamarra

Anthuanet Marcia

***0730**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000041-00

Martín Gago

Antía

***6889**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000078-00

Martínez García

José Ángel

***5924**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000028-00

Moldes Varela

Celia

***4839**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000070-00

Nistal Alcázar

Miriam

***3447**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000077-00

Otero García

Ángel

***7449**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000024-00

Pajariño Silva

Manuel Ángel

***7749**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000053-00

Pallas Otero

Patricia

***5465**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000004-00

Pesqueira González

María del Carmen

***8658**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000090-00

Pregal Blanco

José

***0907**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000027-00

Rambozzi Ríos

Nerea

***8328**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000067-00

Ramos Varela

Samuel

***5185**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000006-00

Rodríguez Villar

María

***8423**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000051-00

Romero Cores

Verónica

***8705**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000075-00

Salvado Carrillo

Martín

***9433**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000039-00

Sampietro Pou

María

***3446**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000017-00

Sánchez García

Lorena

***5570**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000033-00

Sánchez López

Laura

***1238**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000021-00

Segovia Villaseco

Carla

***1090**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000083-00

Seoane Fandiño

Carla

***2705**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000052-00

Sigueiro Couselo

Lucía

***5279**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000087-00

Staton Varela

Alejandro

***6761**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000088-00

Soto Carracedo

Sara

***0436**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000015-00

Strineka Bande

Ana

***8057**

1.700,00 €

UDC

ED441B-2021-00000081-00

Suárez Pereira

Juan Antonio

***7942**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000071-00

Teira Oújo

Ana

***8793**

1.700,00 €

UVIGO

ED441B-2021-00000055-00

Varela Rodríguez

Héctor

***5756**

1.700,00 €

USC

ED441B-2021-00000089-00

Villar Manteiga

Sara

***5333**

1.700,00 €

UDC

Listaxe de denegadas

Número do expediente

Apelidos

Nome

NIF

Universidade

Estado

Motivos exclusión

ED441B-2021-00000050-00

Alonso Maroñas

Concepción

***4407**

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000065-00

Bello Barbeito

Andrea

***4297**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000034-00

Cantero Mariño

Diego

***9034**

UVIGO

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000023-00

Comesaña Domínguez

Sandra

***9444**

UVIGO

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000060-00

Duarte Pardo

Natalia

***5077**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000059-00

Durán Pereira

Javier

***6616**

UVIGO

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000037-00

Gómez Lara

Lucía

***1244**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000063-00

González Rodríguez

Xoel

***5058**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000044-00

Manso Porteiro

Lucía

***1914**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000064-00

Otero Tapia

Sara

***9214**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000091-00

Prieto Álvarez

Catuxa Sara

***0111**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000029-00

Reguera Pazos

María

***9036**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000086-00

Rodríguez Fernández

Christian

***3073**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000045-00

Rodríguez Gómez

Carlos

***8313**

USC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000036-00

Serna Vila

Manuel

***2572**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000074-00

Toja Gegúndez

Begoña

***1258**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria

ED441B-2021-00000035-00

Zurita Espiñeira

Sara

***1953**

UDC

Exclusión

Non se axusta ás bases da convocatoria