Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Martes, 28 de decembro de 2021 Páx. 64373

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Corgo

ANUNCIO da oferta de emprego público para 2022.

Pola Resolución da Alcaldía do 5 de novembro de 2021 aprobouse a oferta de emprego público deste concello para o ano 2022, que contén as prazas que se citan a seguir:

Corporación: Concello do Corgo.

Número de código: 27014.

Persoal funcionario:

Nº de prazas

Denominación

Escala

Subescala

Grupo

Xornada

1

Auxiliar administrativo (contabilidade)

Administración xeral

Servizos xerais

C2

Xornada completa

Persoal laboral fixo:

Nº de prazas

Denominación

Grupo de cotización

Xornada

Denominación do posto na RPT

1

Traballadora social

2

Xornada completa

Traballador social

(ocupada temporalmente antes do 1.1.2005)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Posto nº 1

(ocupada temporalmente antes do 1.1.2005)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Posto nº 2

(ocupada temporalmente antes do 1.1.2005)

1

Axente de emprego

2

Xornada completa

Axente de emprego

(ocupada temporalmente antes do 1.1.2005)

1

Informador xuvenil-encargado telecentro

2

Xornada parcial (5 h)

Informador xuvenil

(ocupada temporalmente 3 anos anteriores ao 31.12.2016)

1

Encargado instalacións e edificios municipais

10

Xornada completa

Encargado instalacións e edificios municipais

(ocupada temporalmente 3 anos anteriores ao 31.12.2016)

2

Tractoristas roza tratamentos preventivos

8

Xornada completa

Oficial 2ª

2

Técnico de atención á infancia PAI

2

Xornada completa

Técnico de atención á infancia

(reposición de efectivos-servizo prioritario)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Itinerario 1

(ocupada temporalmente nos 3 anos anteriores ao 31.12.2020)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Itinerario 2

(ocupada temporalmente nos 3 anos anteriores ao 31.12.2020)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Itinerario 8

(ocupada temporalmente nos 3 anos anteriores ao 31.12.2020)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Itinerario 10

(ocupada temporalmente nos 3 anos anteriores ao 31.12.2020)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Itinerario 13

(ocupada temporalmente nos 3 anos anteriores a 31.12.2020)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Libranzas 1

(ocupada temporalmente nos 3 anos anteriores ao 31.12.2020)

1

Auxiliar de axuda no fogar

10

Xornada completa

Auxiliar de axuda no fogar Libranzas 2

(ocupada temporalmente nos 3 anos anteriores ao 31.12.2020)

A execución desta oferta de emprego público debe realizarse dentro do prazo improrrogable de tres anos, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no correspondente diario oficial.

O que se fai público, en cumprimento do disposto nos artigos 91.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 204 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e 128 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.

Contra a referida resolución poderase interpoñer, potestativamente, recurso de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da referida notificación ou interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, sito na rúa Armando Durán, 27002 Lugo, durante o prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da referida notificación, sen poder simultanear ambos os dous, conforme se dispón nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, advertíndolle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que se considere pertinente e/ou exercer as accións que procedan ante a xurisdición competente.

O Corgo, 17 de decembro de 2021

Felipe Labrada Reija
Alcalde