Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 250 Xoves, 30 de decembro de 2021 Páx. 64965

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas mozas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349U).

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta comunidade autónoma asumiu as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a formación e, a través do Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, do Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 215/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a súa estrutura orgánica, a Consellería de Emprego e Igualdade asume o exercicio das competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Corresponde, pois, á Consellería de Emprego e Igualdade, para o exercicio orzamentario 2022 a xestión das subvencións e axudas públicas das políticas activas de emprego, entre as que están as medidas dirixidas por unha banda, a fomentar a creación de emprego de calidade e, por outra, a incrementar a empregabilidade das persoas desempregadas, mellorando as condicións do mercado de traballo, no marco da Estratexia europea para o emprego, do Programa nacional de reformas, do respectivo Plan anual de política de emprego (PAPE), e no eido da colaboración institucional e o diálogo social entre o Goberno galego e os axentes económicos e sociais de Galicia.

A situación xerada pola evolución da COVID-19 obrigou as autoridades públicas a xestionaren a crise sanitaria establecendo medidas para protexer a saúde e a seguridade. A intensidade da crise sanitaria, coa obrigada implementación das ditas medidas, ocasionou unha grave crise econonómica a nivel mundial. Así, o Consello Europeo do 21 de xullo de 2020, consciente da necesidade neste momento histórico dun esforzo sen precedentes e dunha formulación innovadora que impulsasen a converxencia, a resiliencia e a transformación na Unión Europea, acordou un paquete de medidas de grande alcance.

Estas medidas aúnan o marco financeiro plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado e a posta en marcha dun Instrumento Europeo de Recuperación (NextGenerationEU), cuxo elemento central é o Mecanismo de recuperación e resiliencia, establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021. A instrumentación da execución dos recursos financeiros do Fondo Europeo de Recuperación realizarase a través do Plan de recuperación transformación e resiliencia, aprobado polo Consello de Ministros o 27 de abril de 2021, de conformidade co establecido pola decisión de execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de recuperación e resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), do 13 de xullo de 2021.

Os proxectos que constitúen o devandito plan permitirán a realización de reformas estruturais os próximos anos, mediante cambios normativos e investimentos e, por tanto, posibilitarán un cambio do modelo produtivo para a recuperación da economía tras a pandemia causada pola COVID-19 e, ademais, unha transformación cara a unha estrutura máis resiliente que afronte con éxito outras posibles crises ou desafíos no futuro. No marco deste cambio de modelo, o Plan de recuperación, transformación e resiliencia impulsa un desenvolvemento baseado no equilibrio e a xeración de oportunidades no territorio eliminando as desigualdades entre áreas urbana e rural.

No marco do Plan nacional de recuperación, transformación e resiliencia inclúese o compoñente 23 Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo, encadrado na área política VIII Nova economía dos coidados e políticas de emprego. Un dos obxectivos deste compoñente é reformar e impulsar as políticas activas de emprego, mellorando a cohesión do Sistema nacional de emprego, cun enfoque centrado nas persoas e nas empresas, orientándoas cara a resultados avaliables, coherentes coa innovación, a sustentabilidade e as transformacións produtivas, apoiadas na mellora das capacidades e na transformación dixital dos servizos públicos de emprego.

Neste compoñente 23 intégrase o investimento 1, Emprego Xove, que pola súa vez inclúe a actuación de Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas. Esta actuación constitúe o obxecto desta norma e ten por finalidade desenvolver un plan de primeiras experiencias profesionais ás persoas mozas no seo dos servizos prestados polas administracións públicas.

Así mesmo, a Recomendación do Consello Europeo relativa ao Programa nacional de reformas (PNR) de 2020 de España, recolle a necesidade de apoiar o emprego, así como a mellora no acceso á aprendizaxe dixital considerando a necesidade de facer fronte para os efectos socioeconómicos da pandemia, sendo pertinente tamén a recomendación do Consello relativa ao PNR de 2019, onde se recomendaba a España garantir que os servizos de emprego sexan capaces de proporcionar un apoio efectivo.

En particular, a análise europea sinala o reto do desemprego xuvenil, que representa un perigo para o equilibrio xeracional e o risco de exclusión socio-laboral dos colectivos máis vulnerables, facéndose especial énfase no desemprego de longa duración, e na persistencia da desigualdade de xénero. A dificultade de adquirir unha primeira experiencia laboral significativa afecta as persoas mozas, impide a súa integración temperá no mercado de traballo, o seu desenvolvemento profesional e, por tanto, persoal. Esa falta de experiencia profesional relacionada coa formación cursada é unha das barreiras que teñen para acceder a un emprego cualificado, o que deixa as persoas mozas en desvantaxe respecto doutras persoas de máis idade, e promove dinámicas de desaxustamento por sobrecualificación entre as habilidades que teñen as persoas mozas e as que requiren os postos de traballo aos que finalmente acceden.

Esta orde regula o Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas e establece as bases que deben rexer a concesión de subvencións públicas destinadas a financiar o devandito programa.

Esta iniciativa contribúe ao logro do obxectivo nº 342 do anexo da precitada decisión de execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de recuperación e resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID).

O Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas supón un apoio operativo ao obxectivo estratéxico de mellorar a empregabilidade das persoas mozas destinatarias finais do investimento 1, Emprego Xove, incluída no compoñente 23 Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo, encadrado na política panca VIII Nova economía dos coidados e políticas de emprego do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Deste programa beneficiaranse persoas mozas desempregadas maiores de 16 e menores de 30 anos, cuxa etapa formativa se completou e está acreditada no que a coñecementos se refire. O obxectivo do programa é facilitar mediante ese primeiro contrato de traballo, a adquisición de competencias soft, así como de habilidades sociais e profesionais.

A través do programa de primeira experiencia, desempeñaranse preferentemente postos en tarefas relacionadas coa economía verde, a dixitalización de servizos, a cohesión social, a atención da dependencia e intervención con colectivos vulnerables, a rehabilitación de contornas e vivenda, así como o desenvolvemento local rural.

A presente orde cumpre cos principios de boa regulación, de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia, e eficiencia previstos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e axústase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento e, en concreto, no relativo aos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación na concesión das axudas.

Será de aplicación a esta convocatoria o Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración pública e para a execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia en todas as medidas que axuden a axilizar e flexibilizar a súa tramitación.

A presente orde tramítase ao abeiro do disposto no artigo 25 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia e no artigo 1.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expediente de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, polo que a concesión das subvencións queda sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.

Así mesmo, esta orde tramítase de conformidade co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 18 de outubro de 2021; no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo.

En consecuencia, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais e logo dos informes favorables da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e da Intervención Delegada, en virtude das atribucións que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das subvencións do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas para o exercicio 2022 (código de procedemento TR349U).

Constitúe unha actuación incluída no investimento 1, Emprego Xove, comprendida no compoñente 23 Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, aprobado por Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de 2021, e pola decisión de execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de recuperación e resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), do 13 de xullo de 2021.

Será obxecto das subvencións reguladas na presente norma, a contratación de persoas mozas desempregadas, maiores de 16 e menores de 30 anos, na modalidade de contrato en prácticas por parte das entidades que integran o sector público autonómico de Galicia, segundo o disposto no artigo 3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e o funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia,no que respecta a os custos laborais, co alcance previsto no artigo 4.2.

A Xunta de Galicia, como administración executora, impulsará e subvencionará o Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, do que se beneficiarán persoas mozas desempregadas cuxa etapa formativa estea completada e acreditada no que a coñecementos se refire, co obxectivo de proporcionar a estas persoas primeiras experiencias no emprego no seo dos servizos prestados polas entidades do sector público autonómico.

2. O ámbito de aplicación desta orde esténdese a todo o sector público autonómico de Galicia.

3. Esta orde regula e establece as bases para a concesión de subvencións do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas financiado mediante os recursos financeiros derivados do Instrumento Europeo de Recuperación (NextGenerationEU), a través do Mecanismo de recuperación e resiliencia establecido polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia. Á tramitación e concesión destas subvencións financiables con fondos europeos seralles de aplicación o previsto no Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración pública e para a execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Así mesmo, as subvencións reguladas nesta orde están suxeitas, en todo caso, ao cumprimento, execución e realización dos obxectivos fixados no Plan de recuperación, transformación e resiliencia, de conformidade coa decisión de execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de recuperación e resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID) e estarán sometidas á plena aplicación dos procedementos de xestión e control que se establezan para o Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE e demais normativa da Unión Europea aplicable á xestión, así como as obrigas específicas relativas á información e publicidade, verificación e demais impostas pola normativa da Unión Europea.

4. As axudas previstas nestas bases reguladoras non constitúen unha axuda de Estado, nos termos previstos nos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE), pois a súa concesión non falsea nin ameaza falsear a competencia, favorecendo a determinadas empresas ou producións, ao ser as entidades beneficiarias de subvención os órganos da Administración pública autonómica e os seus organismos autónomos, segundo o disposto no artigo 3.

Artigo 2. Financiamento

1. As subvencións previstas nesta orde financiaranse con cargo aos correspondentes fondos dotados no orzamento de gastos da Consellería de Emprego e Igualdade, no marco do mecanismo para a recuperación e a resiliencia.

2. O financiamento deste programa efectuarase con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos créditos consignados nas aplicacións 11.04.322C.480.10 (código de proxecto 2022 00090) por importe de 7.856.398 €, 11.04.322C.430 (código de proxecto 2022 00090), por importe de 1.000.000 €, 11.04.322C.431 (código de proxecto 2022 00090), por importe de 393.405,6 €,11.04.322C.432 (código de proxecto 2022 00090) por importe de 393.405,6 € 11.04.322C.440 (código de proxecto 2022 00090) por importe de 393.405,6 €, 11.04.322C. 441 (código de proxecto 2022 00090) por importe de 393.405,6 €, 11.04.322C.442 (código de proxecto 2022 00090) por importe de 200.000 €, 11.04.322C. 443 (código de proxecto 2022 00090), por importe de 200.000 €, 11.04.322C. 445 (código de proxecto 2022 00090) por importe de 393.405,6 €, do proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión de data 18 de outubro de 2021, polo importe global de 11.223.426 euros.

De acordo coas normas que regulan a tramitación anticipada dos expedientes de gasto, a concesión das subvencións queda sometida á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e abondo no momento da resolución

3. Cando a beneficiaria das axudas previstas nesta orde sexa unha consellería da Xunta de Galicia, o crédito da aplicación 11.04.322C.480.10 (código de proxecto 2022 00090) servirá de base para a realización das correspondentes modificacións orzamentarias unha vez ditadas as resolucións de concesión, o que suporá a xeración do crédito necesario en cada unha das consellerías beneficiarias para sufragar no seu capítulo de gasto correspondente, os custos derivados da contratación das persoas mozas traballadoras desempregadas.

4. No caso de que a beneficiaria das axudas previstas nesta orde sexa unha entidade instrumental do sector público, o crédito correspondente será o disposto nas aplicacións orzamentarias recollidas no punto 2 deste artigo sempre que se axusten á natureza xurídica de cada unha das entidades.

5. Os ditos créditos estimados poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e de Asuntos Laborais, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A distribución de fondos entre as aplicacións orzamentarias sinaladas é unha previsión que deberá axustarse, tras a finalización do prazo de presentación das solicitudes de axuda, tendo en conta a natureza xurídica das entidades beneficiarias, sen incrementar o crédito total.

A contía máxima do crédito para esta convocatoria poderá incrementarse, condicionando o dito incremento á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

6. Para o cumprimento das obrigas derivadas deste investimento relativas á súa etiquetaxe climática, que se corresponde co campo de intervención 099 Axuda específica para o emprego xuvenil e a integración socioeconómica dos xoves e 01 Contribución ás competencias e empregos verdes do anexo VI do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, e á súa etiquetaxe dixital, que se corresponde co campo de intervención 108 Apoio ao desenvolvemento das capacidades dixitales do anexo VII do citado regulamento, os fondos dispoñibles distribuiranse entre as distintas entidades do sector público autonómico, en tres liñas:

a) Un 20 por cento para a liña de empregos verdes, que contribúen a preservar e restaurar o ambiente. Os ámbitos de actuación serán, entre outros, os seguintes: a agricultura, gandaría e pesca dirixida á restauración dos ecosistemas e a implantar modelos de explotación animal máis ecolóxicos e sustentables; as actividades dedicadas a aumentar a eficiencia do consumo de enerxía e materias primas; limitar as emisións de gases de efecto invernadoiro; minimizar os residuos e contaminación; protexer e restaurar os ecosistemas, os procesos dirixidos a producir bens e servizos que beneficien ao ambiente, etc., cun orzamento de 2.244.685,2 €.

b) Un 20 por cento para a liña de empregos en competencias dixitais, conforme o Marco Europeo de competencias dixitais establecido pola Comisión Europea (DIGCOMP): cun orzamento de 2.244.685,2 €.

c) Un 60 por cento para a liña de emprego xeral, téndose en conta entre outras, tarefas relacionadas coa cohesión social, a atención da dependencia e intervención con colectivos vulnerables, a rehabilitación de contornas e vivenda, así como o desenvolvemento local rural: cun orzamento de 6.734.055,6 €.

A distribución de fondos entre as liñas de actuación sinaladas é unha previsión que poderá axustarse tras a finalización do prazo de presentación das solicitudes de axuda, sen incrementar o crédito total.

Artigo 3. Entidades beneficiarias da subvención

1. Poderán ser entidades beneficiarias da subvención os órganos da Administración da Xunta de Galicia e os seus organismos autónomos, así como as demais entidades que integran o sector público autonómico de Galicia segundo o artigo 3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que se obriguen á contratación de persoas mozas traballadoras desempregadas, maiores de 16 e menores de 30 anos, segundo o disposto na presente convocatoria.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarias das subvencións reguladas nesta orde as entidades que estean incursas nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 4. Destino das subvencións públicas, contías e financiamento destas

1. As subvencións para outorgar para a contratación destinaranse ao financiamento para un período de 12 meses dos custos laborais das persoas mozas traballadoras, que, reunindo os requisitos fixados nesta orde, sexan contratadas para a adquisición de experiencia profesional no seo dos servizos prestados polas entidades do sector público autonómico de Galicia.

2. Os custos laborais incluirán:

Custos salariais, incluíndo a cotización por todos os conceptos á seguridade social, de acordo co establecido no artigo 11.1.e) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 20/2015, do 23 de outubro, a remuneración da persoa contratada en prácticas non poderá ser inferior ao 60 % do salario fixado en convenio para unha persoa traballadora que desempeñe o mesmo posto e, en todo caso, non poderá ser inferior ao salario mínimo interprofesional vixente.

3. A concesión das subvencións, así como a súa xustificación, realizarase a través do réxime de módulos, de acordo co establecido nos artigos 52 a 55 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para implementar o devandito réxime de módulos, establécense nesta orde os seguintes módulos, configurados considerando o custo unitario validado pola intervención xeral do Estado para este programa. por persoa contratada participante no Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas:

a) Para compensar os custos laborais recollidos no punto 2 deste artigo:

Modulo A. O módulo ascenderá a un máximo de 1.783,83 euros por persoa contratada nos grupos de cotización da Seguridade Social 5 ao 9, ambos inclusive, e mes de contratación (máximo 21.405,94 euros por ano de contratación).

Módulo B. O módulo ascenderá a un máximo de 2.675,74 euros por persoa contratada nos grupos de cotización da Seguridade Social 1 a 4, ambos inclusive, e mes de contratación (máximo 32.108,92 euros por ano de contratación).

De acordo con iso, o importe da subvención a conceder calcularase en función das previsións recollidas no proxecto presentado, do número de persoas que se van contratar, os meses de contratación de cada unha delas (12) e o módulo, segundo o grupo de cotización da Seguridade Social que corresponda (módulo A ou módulo B).

4. As subvencións reguladas na presente orde serán incompatibles con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entidade, pública ou privada.

Artigo 5. Actividade subvencionada

1. A actividade subvencionada consistirá na contratación na modalidade de contrato en prácticas das persoas destinatarias, como medio de adquisición de práctica profesional, debéndose cumprir os seguintes requisitos:

a) As persoas contratadas deberán desenvolver funcións ou tarefas que sexan competencia das entidades beneficiarias. A competencia poderá ser propia ou orixinaria, ou ben exercida por delegación, encarga ou encomenda.

b) Que se favoreza a formación e práctica profesionais das persoas desempregadas que sexan contratadas. Para estes efectos, as contratacións deberán referirse a postos e tareas acordes á formación académica e/ou profesional da persoa contratada.

c) A duración dos contratos será de 12 meses. A xornada de traballo será a tempo completo.

d) As entidades beneficiarias deberán facilitar ás persoas destinatarias información profesional, orientación ou formación durante a vixencia dos contratos subvencionados e cumprir con todas as obrigacións de prevención de riscos laborais que lles correspondan. Ademais, desenvolveranse de maneira adecuada medidas relacionadas coa actualización dos coñecementos dixitais.

e) As entidades beneficiarias deberán facilitar ás persoas destinatarias a aplicación das medidas que teña xa implementadas para favorecer a conciliación da vida laboral, familiar, persoal e a igualdade de xénero.

f) Será de aplicación a estes contratos o previsto no artigo 11.1 do texto refundido do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

g) En todo caso, as contratacións obxecto de subvención non poderán cubrir prazas de natureza estrutural que estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, persoal ou outra forma de organización de recursos humanos, que estean recollidas nas distintas administracións públicas e estean dotadas orzamentariamente.

h) Non poderá subvencionase no marco deste programa a ocupación de empregos relacionados con algunha das seguintes actividades excluídas do seu financiamento polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia:

1º. Os investimentos relacionados con combustibles fósiles (incluído o uso posterior).

2º. As actividades no marco do réxime de comercio de dereitos de emisión (ETS) con emisións de gases de efecto invernadoiro proxectadas que non sexan substancialmente inferiores aos valores de referencia establecidos para a asignación gratuíta.

3º. Os investimentos en instalacións de vertedoiros de residuos, en plantas de tratamento biolóxico mecánico (MBT) e incineradoras para o tratamento de residuos.

4º. As actividades nas que a eliminación a longo prazo de refugallos pode causar danos a longo prazo ao ambiente (por exemplo, refugallos nucleares).

Artigo 6. Compromiso de non causar dano significativo ao ambiente

1. As entidades beneficiarias das subvencións reguladas nesta orde deberán garantir o pleno cumprimento do principio de «non causar prexuízo significativo» (principio Do Not Significant Harm-DNSH) e a etiquetaxe climática e dixital, de acordo co previsto no Plan de recuperación, transformación e resiliencia, na decisión de execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do Plan de recuperación e resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), do 13 de xullo de 2021, e no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, así como na súa normativa de desenvolvemento, en todas as fases do deseño e execución dos proxectos e de maneira individual para cada actuación.

2. As solicitudes deberán acompañarse dunha declaración responsable de adecuación ao principio de «non causar prexuízo significativo», no sentido establecido no punto 6) do artigo 2 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, segundo modelo do anexo IV.

3. En todo caso as entidades beneficiarias preverán mecanismos de verificación do cumprimento do principio de «non causar prexuízo significativo» (principio Do Not Significant Harm-DNSH) e medidas correctoras para asegurar a súa implementación, do que deixarán constancia na memoria xustificativa da subvención.

Artigo 7. Requisitos e criterios para a selección das persoas contratadas

Na selección das persoas a contratar teránse en conta os criterios establecidos a este fin na Orde TES/1152/2021, do 24 de outubro, e especificamente:

1. As persoas que sexan contratadas deberán ser desempregadas rexistradas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, persoas mozas maiores de 16 e menores de 30 anos. Ademais, deberán cumprir os requisitos para formalizar un contrato en prácticas. Estes requisitos haberanse de cumprir ao comezo do contrato.

2. As persoas traballadoras obxecto de contratación seleccionaranse, seguindo o procedemento establecido no artigo 19 desta orde, tendo en conta os seguintes criterios:

a) Maior adecuación ao posto de traballo ofertado.

b) Estudos específicos relacionados coa materia para desenvolver tales como másters, graos ou/e calquera que, estando homologados polo Ministerio de Educación e Formación Profesional ou o Ministerio de Universidades, lles outorgue maiores capacidades e competencias.

c) A valoración curricular e das persoas candidatas deberá realizarse mediante o uso de curriculum vitae cego, garantindo o principio de non discriminación por ningunha razón.

Artigo 8. Profesional de referencia

As entidades beneficiarias designarán unha ou varias persoas de apoio para as persoas traballadoras contratadas, que actúe como profesional de referencia no tempo que dure a contratación das ditas persoas.

Artigo 9. Réxime e inicio do procedemento de concesión

1. O procedemento de concesión das axudas será o de concorrencia non competitiva.

2. O órgano instrutor dos expedientes será a Subdirección Xeral de Emprego da Dirección xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Emprego e Igualdade.

3. As resolucións de concesión ditaranse por orde de presentación de solicitudes, unha vez realizadas as comprobacións de concorrencia da actuación subvencionable e o cumprimento do resto de requisitos exixidos, ata o esgotamento do crédito orzamentario asignado na convocatoria.

Artigo 10. Presentación de solicitudes

1. As solicitudes de concesión de subvencións dirixiranse á Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Consellería de Emprego e Igualdade.

Presentarase unha única solicitude por entidade para todas as contratacións que se van realizar.

As solicitudes presentadas fóra do prazo previsto na convocatoria darán lugar á inadmisión destas.

2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Estes formularios só terán validez se están debidamente asinados por quen represente legalmente a entidade correspondente ou persoa debidamente acreditada.

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que foi realizada a emenda.

Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

3. A presentación da solicitude implica o coñecemento e aceptación incondicionada das presentes bases reguladoras, así como a aceptación da axuda.

4. Será causa de desestimación da solicitude, sen prexuízo do disposto nos artigos 54 a 56 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, non axustarse aos termos da convocatoria, así como a ocultación de datos, a súa alteración ou calquera outra manipulación da información.

Artigo 11. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 3 de xaneiro de 2022 e remata o 3 de febreiro de 2022.

Artigo 12. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar trala presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada

Artigo 13. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Unha memoria coa descrición dos postos a desempeñar, especificando se estes teñen a consideración de empregos verdes ou de empregos en competencias dixitais, conforme o artigo 2.6, as características das actividades para realizar e a súa vinculación coa titulación requirida, a duración e o número de contratos, así como as previsións dos custos do programa, distinguindo entre subvención solicitada e, se é o caso, achega da entidade beneficiaria, segundo o modelo do anexo III

En todo caso, na memoria deberase facer mención expresa a que se cumpre coas previsións do artigo 5.1.g).

b) Anexo II: referencia ao Diario Oficial de Galicia (DOG) no que figure o nomeamento da persoa representante da entidade; ou certificación do/da representante da entidade na que conste a representación que desempeña quen asina a solicitude cando o nomeamento da persoa representante non precisara de publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG).

c) Anexo IV de declaración responsable de adecuación ao principio de «non causar prexuízo significativo», segundo o establecido no artigo 6 desta orde.

2. Forma parte da solicitude a declaración responsable que contén e na que se fan constar os aspectos seguintes:

a) O cumprimento dos requisitos establecidos para obter a condición de entidade beneficiaria, segundo o disposto no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e especificamente de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

b) O conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela na que fose realizada a emenda. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se vai presentar de forma electrónica superase os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no paragrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa que, en nome e representación da entidade, solicita a concesión da subvención, se fose o caso.

b) NIF da entidade solicitante.

c) DNI ou NIE da persoa traballadora contratada.

d) Informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social da persoa traballadora contratada.

e) Contrato laboral da persoa traballadora pola cal se solicitou a subvención

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente, habilitado no formulario correspondente, e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 15. Instrución e tramitación

1. O órgano instrutor realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos, de concorrencia da actuación subvencionable e do cumprimento do resto de requisitos exixidos, en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución.

2. As persoas que interveñan no proceso de selección de persoas beneficiarias, ou nos procesos de verificación do cumprimento das condicións, manifestarán de forma expresa a ausencia ou non de conflitos de intereses ou de causa de abstención, considerando o establecido no artigo 61.3 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo (Regulamento financeiro) e o artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 outubro; en caso de existir conflito de intereses ou causa de abstención, a persoa afectada deberá absterse de intervir nestas actuacións.

3. En aplicación dos principios de eficacia na asignación e utilización dos recursos públicos establecidos na Lei de subvencións de Galicia, e ao ser unha convocatoria de subvencións en concorrencia non competitiva, a orde de prelación para a resolución das solicitudes virá determinada pola data en que se presentou a documentación completa requirida nestas bases reguladoras.

4. De conformidade co establecido no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na resolución de convocatoria, a Subdirección Xeral de Emprego requirirá s persoa interesada para que a emende no prazo máximo e improrrogable de dez días, e indicaralle que, se non o fai, se considerará por desistida da súa solicitude, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

5. Sen prexuízo do disposto no punto anterior, en calquera fase do procedemento poderáselle requirir á entidade solicitante que achegue a información e documentación que se considere conveniente para a correcta definición, avaliación, seguimento e comprobación da solicitude presentada.

6. As solicitudes que non cumpran as exixencias contidas nesta orde ou na normativa de aplicación, que non conteñan a documentación necesaria ou, de ser o caso, non a presenten nos modelos normalizados, quedarán á disposición do órgano instrutor para que formule a proposta de resolución de inadmisión, na cal se indicarán as causas desta.

7. En todo caso, non se admitirán a trámite e procederase ao seu arquivamento sen posibilidade de emenda, as solicitudes que se presenten fóra do prazo establecido nesta convocatoria.

Artigo 16. Notificación

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Resolución

1. O órgano instrutor elevará a proposta de resolución á persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social quen resolverá a concesión ou denegación da axuda mediante resolución motivada e individualizada, por delegación da persoa titular da Consellería de Emprego e Igualdade.

2. O prazo de resolución e notificación será como máximo de dous meses, contados a partir da finalización do prazo de presentación da solicitude. Se no prazo indicado non se a dita resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude por silencio administrativo, de acordo co disposto no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. A resolución administrativa conterá, como mínimo, os seguintes elementos:

a) Contía da subvención para outorgar e número de persoas que se van contratar.

b) Categoría profesional, grupo ou nivel profesional das persoas para contratar.

c) Localización xeográfica provincial das contratacións para realizar.

d) Identificación do financiamento no marco do mecanismo para a recuperación e a resiliencia da UE.

4. Dada a natureza da subvención, os rendementos financeiros que se xeraron polos anticipos de fondos librados non incrementarán o importe da subvención concedida.

5. As entidades beneficiarias das subvencións quedan obrigadas a destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidas.

6. Será causa de denegación da concesión da subvención o esgotamento do crédito consignado para estes efectos na partida orzamentaria fixada no artigo 2 desta orde

7. As resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro do disposto nesta orde esgotan a vía administrativa. Contra estas resolucións poderá interporse recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada no prazo dun mes, de acordo coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben recurso contencioso-administrativo ante a xurisdición contencioso-administrativa no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, a teor do disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

8. Os incrementos de crédito, así como o crédito liberado polas renuncias ou revogacións das subvencións outorgadas se for o caso, destinarase á concesión de subvencións, se é o caso, daquelas solicitudes que, por insuficiencia de crédito, non chegaron a obter subvención.

9. De conformidade co Real decreto 130/2019, as subvencións concedidas serán incorporadas á Base de datos nacional de subvencións, con posibilidade de acceso da Administración e dos órganos mencionados no artigo 22 do MRR á información contida no Rexistro de titularidades reais creado pola Orde JUS/319/2018, ou o acceso a outras bases de datos da Administración que poidan subministrar os ditos datos sobre titularidades reais, así como de cesión de información entre estes sistemas e o sistema de fondos europeos, segundo as previsións recollidas na normativa europea e nacional aplicable.

Artigo 18. Modificación da resolución de concesión

1. Unha vez recaída a resolución de concesión, a entidade beneficiaria poderá solicitar a modificación desta. A dita modificación deberá cumprir os requisitos previstos no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e deberá fundamentarse en circunstancias sobrevindas tras a resolución e durante o prazo de execución da actividade subvencionada para cada entidade beneficiaria, asi como formalizarse con carácter inmediato ao seu acaecemento e, en todo caso, antes da finalización do citado prazo de execución.

2. En ningún caso a modificación poderá afectar as obrigas impostas pola normativa comunitaria ou nacional aplicable, en especial, cando supoña incumprimento de fitos ou obxectivos establecidos na decisión de execución do Consello relativa á aprobación da avaliación do plan de recuperación e resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), do 13 de xullo de 2021, ou o seu prazo de execución.

3. O órgano competente ditará a resolución aceptando ou denegando a modificación proposta no prazo de dous meses desde a data en que a solicitude tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Unha vez transcorrido o devandito prazo sen notificarse resolución expresa, a solicitude poderá entenderse desestimada.

As resolucións poderán retrotraer os seus efectos, como máximo, ao momento da presentación da solicitude de modificación. En todo caso, a modificación só se autorizará se non dana dereitos de terceiras persoas.

4. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión, segundo o disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 19. Selección e contratación das persoas traballadoras

1. Para a cobertura dos contratos en prácticas susceptibles de ser subvencionados, as entidades beneficiarias deberán utilizar o Servizo Público de Emprego de Galicia, solicitando á oficina de emprego correspondente as persoas desempregadas a contratar, mediante a presentación de oferta de emprego nos modelos normalizados para o efecto, con quince días hábiles de antelación, polo menos, ao do inicio previsto dos contratos.

Na oferta farase referencia aos requisitos e características que deben reunir os traballadores e as traballadoras que se contratarán para o adecuado desempeño das funcións inherentes aos postos ofertados, debendo presentarse unha oferta por cada categoría profesional dentro de cada ocupación, que deberá responder á codificación prevista no Catálogo nacional de ocupacións (CNO).

A Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social publicará unha instrución informativa para a realización do proceso de selección segundo o establecido na presente convocatoria.

Non será de aplicación a normativa establecida para os procedementos de selección de persoal das distintas administracións publicas, aínda cando a entidade beneficiaria sexa unha Administración pública. Neste último caso, as persoas seleccionadas non se consideran incluídas nos correspondentes cadros de persoal ou relacións de postos de traballo, polo que non será precisa oferta de emprego público previa.

Da mesma maneira, a través desta convocatoria non se poderán cubrir postos de traballo estruturais da Administración, nos termos previstos no artigo 5.1.g) desta orde.

2. Efectuada a selección das persoas traballadoras na forma prevista no punto anterior, a entidade beneficiaria procederá á súa contratación, utilizando necesariamente a modalidade de contrato de traballo en prácticas, tendo en conta que, en todo caso, os contratos deberán formalizarse no prazo e nos termos establecidos na resolución de concesión.

3. Os contratos deberán ser comunicados a través da aplicación Contrat@ nun prazo de quince días hábiles desde o inicio do mesmo á oficina de emprego que corresponda e levarán a indicación «Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas. Mecanismo de recuperación e resilencia», nos termos previstos na devandita aplicación.

4. Os contratos deberán dar comezo antes do 30 de abril de 2022, salvo en caso de forza maior ou por causas debidamente xustificadas, en que se poderá autorizar o aprazamento do inicio por parte da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

5. A entidade beneficiaria comunicará á Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social o inicio dos contratos no prazo de quince días hábiles desde o dito inicio, con indicación do número de persoas traballadoras contratadas e presentará a autorización para a consulta automática dos datos das persoas contratadas, segundo o modelo recollido no anexo V desta orde, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta, en cuxo caso a entidade beneficiaria deberá achegar a documentación xustificativa correspondente:

a) DNI ou NIE da persoa traballadora contratada.

b) Informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social da persoa traballadora contratada.

c) Contrato laboral da persoa traballadora pola cal se solicitou a subvención.

6. Cando se produza a extinción do contrato antes de que finalice o período de 12 meses tomado como referencia para o cálculo da subvención, ou reducións legais da xornada laboral, xerarase a obriga de reintegro da parte proporcional da subvención correspondente ao período de baixa ou de redución do contrato.

7. No caso de suspensión do contrato con dereito a reserva do posto de traballo, cando se dean as situacións establecidas no artigo 11.1.b) do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, que dan lugar á interrupción do cómputo da duración do contrato, a entidade beneficiaria poderá solicitar a modificación da duración prevista do contrato, así como unha subvención adicional polo novo período ampliado, que se tramitará segundo o disposto nesta orde. En todo caso, a concesión desta subvención adicional estará condicionada á existencia de crédito.

Artigo 20. Forma de pagamento e xustificación da subvención

1. Comprobado o cumprimento dos requisitos establecidos na presente orde e resolta a concesión da axuda, procederase ao pagamento, con carácter anticipado, do 100 % da axuda, no número de conta, con inclusión do IBAN, indicado na solicitude, mediante o correspondente documento contable de pagamento.

No caso de que a beneficiaria da axuda fora unha consellería da Xunta de Galicia procederase segundo o previsto no artigo 2.3 desta orde.

2. O cumprimento dos requisitos acreditarase na solicitude mediante a declaración responsable da persoa beneficiaria, emitida baixo a súa responsabilidade e sen prexuízo da comprobación do seu cumprimento con posterioridade á resolución de concesión.

3. As persoas/entidades beneficiarias estarán exentas de constituír garantías, de conformidade co establecido nos artigos 65.4 e 67.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

4. A entidade beneficiaria, no prazo de dous meses, computado desde a finalización das contratacións, presentará ante a Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social a xustificación do cumprimento das actuacións subvencionadas e dos gastos realizados, mediante o réxime de módulos de acordo ao previsto nos artigos 52 a 55 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A dita xustificación incluirá a seguinte documentación que deberá presentar a entidade beneficiaria:

a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, segundo o modelo que figura na sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento TR349U), e que incluirá:

Actuacións realizadas polas persoas participantes contratadas, así como o número e porcentaxe de participantes en competencias e empregos verdes e o número e porcentaxe de participantes en competencias e empregos dixitais.

b) Unha memoria económica xustificativa do custo das actividades realizadas en función dos resultados obtidos, segundo o modelo que figura na sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento TR349U), que conterá, como mínimo os seguintes puntos:

1º. Acreditación ou declaración da entidade beneficiaria sobre o número de unidades físicas consideradas como módulo, de conformidade co previsto no artigo 4, especificando a este fin:

Persoas contratadas, distinguindo o grupo de cotización da Seguridade Social que corresponda de cada unha delas, segundo o especificado no punto 3 do artigo 4.

2º. Contía global da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os módulos recollidos no artigo 4, segundo o sistema de cálculo e cuantificación mediante custos unitarios establecido no devandito artigo.

A liquidación da subvención realizarase en función das persoas contratadas no proxecto, por cada mes de permanencia. En ningún caso a liquidación poderá superar a contía da subvención inicialmente concedida. O cálculo realizarase considerando o número de persoas contratadas, por cada mes de permanencia e polo módulo económico correspondente, en función do grupo de cotización da Seguridade Social.

Segundo o disposto no artigo 55 do mencionado regulamento, as entidades beneficiarias estarán dispensadas da obrigación de presentación de libros, rexistros e documentos de transcendencia contable ou mercantil ou calquera outra documentación xustificativa dos gastos realizados, sen prexuízo da obrigación da entidade beneficiaria de conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das correspondentes actuacións de comprobación e control, segundo dispón o artigo 14.1.g) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, o artigo 11.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como de calquera outra obrigación derivada da normativa estatal ou da Unión Europea que así o exixa. Neste sentido deberán conservar os documentos xustificativos e demais documentación concernente ao financiamento, en formato electrónico, durante un período de 5 anos a partir da operación, ou de tres anos cando o importe da subvención sexa inferior a 60.000 euros, nos termos previstos no artigo 132 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo (Regulamento Financeiro).

Artigo 21. Seguimento, control e avaliación

1. As entidades beneficiarias deberán someterse ás actuacións de comprobación e control que poidan efectuar a Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social e a Inspección de Traballo e Seguridade Social, ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas. Igualmente deberán someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Comisión e o Tribunal de Contas das Comunidades Europeas.

En todo caso, as subvencións reguladas nesta orde estarán sometidas ao seguimento, control e avaliación que se estableza para o Plan de reconstrución, transformación e resiliencia, así como as obrigacións específicas relativas á información e publicidade, control, verificación, seguimento, avaliación e demais obrigacións impostas pola normativa interna e da Unión Europea que para o Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE se establezan e cuxa aplicación sexa de obrigado cumprimento incluindo o do principio de «non causar prexuízo significativo» (principio Do Not Significant Harm-DNSH).

Tanto na fase de concesión de axudas, como na de pagamento destas ou con posterioridade a este, o órgano concedente, así como os órganos de control competentes, incluídos os recollidos no artigo 22.2.e) do Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, e o artigo 129 do Regulamento financeiro (Regulamento (UE),
Euratom) 2018/1046, do 18 de xullo de 2018, poderán realizar todos aqueles controis e inspeccións que consideren convenientes, co obxecto de asegurar o bo fin da axuda concedida, estando os solicitantes obrigados a prestar colaboración e proporcionar calquera outra documentación e información que se estime necesaria para a verificación do cumprimento das condicións establecidas na presente orde.

2. A concesión da axuda verase condicionada ao compromiso escrito da concesión dos dereitos e accesos necesarios para garantir que a Comisión, a Oficina Europea de Loita contra a Fraude, o Tribunal de Contas Europeo, a Fiscalía Europea e as autoridades nacionais competentes exerzan as súas competencias de control, de acordo co previsto no artigo 22.2.e) do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, e no artigo 129.1 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo de 2018 (Regulamento Financeiro).

3. A Consellería de Emprego e Igualdade proporcionará a información periódica de xestión que acredite o estado de situación do programa en Galicia, respecto de fitos e obxectivos e sobre o gasto en que se incorreu, coa periodicidade que se determine para o Mecanismo de recuperación e resiliencia e a través dos medios informáticos habilitados con esta finalidade, logo de verificación desta.

Artigo 22. Obrigas das entidades beneficiarias

As entidades beneficiarias, ademais das establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

b) Aboarlles ás persoas contratadas os salarios que legal ou convencionalmente lles correspondan e sexan acordes coa súa cualificación profesional e titulación.

c) Se é o caso, proporcionarlles ás persoas contratadas a roupa de traballo e os equipamentos de protección individual necesarios e asegurar que se realizará o seu mantemento.

d) Para os efectos dun correcto seguimento do desempeño das tarefas subvencionadas, a entidade beneficiaria da subvención deberá manter unha planificación permanentemente actualizada e respecto de cada unha das persoas traballadoras contratadas, no relativo ao lugar de realización do servizo e distribución do tempo de traballo. A dita planificación deberá estar á disposición da Administración actuante para achegala cando se lle requira.

e) Comunicarlle á Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, nun prazo de 5 días desde que se produzan, aquelas modificacións substantivas que afecten a realización da actividade que vaian desenvolver as persoas contratadas, co obxecto de que poida valorar se o seu carácter produce unha alteración substancial das condicións tidas en conta para a concesión da subvención.

f) Comunicarlle á Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social a obtención doutras subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público estatal ou internacional.

g) Manter un sistema de contabilidade separada ou unha codificación contable adecuada de todas as transaccións realizadas con cargo aos proxectos subvencionados, referidos ás operacións da afectación da subvención á finalidade da súa concesión e conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos.

h) Aplicar medidas para evitar a fraude, a corrupción e os conflitos de interese á hora de aplicar as subvencións recibidas ao financiamento de proxectos e actuacións.

Artigo 23. Perda do dereito ao cobramento, reintegros e réxime sancionador

1. O incumprimento por parte da entidade beneficiaria do establecido na resolución de concesión, así como na presente orde e demais disposicións aplicables en materia de subvencións, dará lugar, á vista da natureza e causas do incumprimento, á obrigación de reintegrar, total ou parcialmente, as cantidades percibidas, así como á exixencia do interese de demora desde a data do pagamento da subvención ata que se acorde a procedencia do reintegro desta, nos termos previstos nos artigos 32 e 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

No suposto de incumprimento da obrigación de contratar durante o período previsto inicialmente ou na forma establecida, no caso de incumprimentos parciais, asi como baixas definitivas ou temporais e reduccións da xornada laboral recollidas no artigo 19.6 desta orde, o órgano competente determinará a cantidade para reintegrar pola entidade beneficiaria respondendo ao principio de proporcionalidade en función dos custos xustificados e as actuacións acreditadas, salvo que poida constituír causa de reintegro total.

2. Sen prexuízo do establecido no punto anterior, será de aplicación o réxime de infraccións e sancións establecido no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como, no seu caso, o disposto no texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de maio.

Artigo 24. Identificación e publicidade

As actuacións subvencionadas que configuren o Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas obxecto desta orde, así como canta publicidade se faga sobre el deberán atoparse debidamente identificadas de conformidade coas obrigacións que en materia de información, comunicación e publicidade determine a normativa interna e da Unión Europea para o Mecanismo de recuperación e resiliencia, quedando obrigadas as entidades beneficiarias destas subvencións a facer mención na súa publicidade da orixe deste financiamento, velando por darlle visibilidade, incluído, cando cumpra, mediante o emblema da Unión e unha declaración de financiamento adecuado que indique «Financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU». Esta visibilidade farase, en particular, cando promovan as accións e os seus resultados, facilitando información coherente, efectiva e proporcionada dirixida a múltiples destinatarios, incluídos os medios de comunicación e o público.

Artigo 25. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á algunha entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro á que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Disposición adicional primeira. Achega de información

A Comunidade Autónoma galega achegará ao Servizo Público de Emprego Estatal a información e documentación necesaria para a adecuada xustificación para efectos da recepción dos fondos europeos do Mecanismo de recuperación e resiliencia, e atenderá os requirimentos que se lle fagan desde as institucións europeas.

Disposición adicional segunda. Dispoñibilidade orzamentaria

A concesión das subvencións queda condicionada ás dispoñibilidades orzamentarias de cada exercicio económico.

Disposición adicional terceira. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de competencias da persoa titular da Consellería de Emprego e Igualdade na persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polas entidades beneficiarias, respecto das resolucións de concesión de que derivan, ditadas por delegación da persoa titular da consellería.

Disposición adicional cuarta. Comunicación á Base de datos nacional de subvencións

De conformidade co previsto no artigo 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase á Base de datos nacional de subvencións a información requirida por esta, o texto da convocatoria para a súa publicación na citada base e o seu extracto no Diario Oficial de Galicia.

Igualmente, a Administración poderá acceder ao Rexistro de Titularidades e outras bases de datos análogas, se é o caso, e poderá ceder información entre estes sistemas e o sistema de fondos europeos, segundo as previsións contidas na normativa europea e nacional aplicable.

Disposición adicional quinta. Organismos autónomos da Administración da Xunta de Galicia

No ámbito da Xunta de Galicia, as subvencións a que se refire a presente orde poderán ser aboadas directamente ás consellerías ás que estean adscritos os organismos autónomos que contraten persoas traballadoras desempregadas, cando as solicitudes sexan subscritas polos órganos das consellerías con competencias en materia de persoal respecto dos organismos autónomos a elas adscritos.

Disposición adicional sexta. Normativa aplicable

No non previsto nesta orde haberá que aterse ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, no Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración pública e para a execución do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e demais normativa tanto nacional como da Unión Europea aplicable á xestión, seguimento e control que se estableza para o Plan de reconstrución, transformación e resiliencia, así como as específicas relativas á información e publicidade, verificación e demais impostas pola normativa da Unión Europea, cuxa aplicación será de obrigado cumprimento, e demais normativa que resulte de aplicación con carácter xeral.

Disposición derradeira primeira. Facultades de desenvolvemento

Facúltase persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social a ditar no ámbito das súas competencias as resolucións, instrucións, aclaracións ou interpretacións necesarias para a aplicación, desenvolvemento e cumprimento da presente orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2021

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Emprego e Igualdade

TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf
TR349U-G.pdf