Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Mércores, 5 de xaneiro de 2022 Páx. 423

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se ordena a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de novembro de 2021 polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran a utilidade pública, en concreto, e a compatibilidade co aproveitamento forestal sobre os terreos de varias comunidades de montes veciñais en man común, da LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, no termo municipal de Moraña (Pontevedra), promovida por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2018/01).

En cumprimento do disposto no artigo 34.3 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, polo que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o fondo de compensación ambiental, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais dispón que se publique no Diario Oficial de Galicia o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de novembro de 2021 polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran a utilidade pública, en concreto, e a compatibilidade co aproveitamento forestal sobre os terreos de varias comunidades de montes veciñais en man común, da LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, no termo municipal de Moraña (Pontevedra) e promovida por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2018/01), que se recolle como anexo desta resolución.

Contra o dito acordo do Consello da Xunta de Galicia, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de conformidade co establecido nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2021

Paula Mª Uría Traba
Directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

ANEXO

Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 4 de novembro de 2021 polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran a utilidade pública, en concreto, e a compatibilidade co aproveitamento forestal sobre os terreos de varias comunidades de montes veciñais en man común, da LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, no termo municipal de Moraña (Pontevedra) e promovida por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2018/01)

Feitos:

1. O 17.1.2018 a empresa Norvento, S.L.U. (en diante, promotor) presentou ante a Dirección Xeral de Enerxía e Minas (actualmente Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, e en diante, DXPERN) a solicitude de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, da infraestrutura eléctrica denominada LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, acompañada da seguinte documentación:

• Proxecto de execución da referida infraestrutura eléctrica, asinado o 17.1.2018 polo enxeñeiro industrial Pablo María Fernández Castro, colexiado nº 985-201 do Colexio Nacional de Enxeñeiros do ICAI.

• Declaración responsable do técnico proxectista, conforme os modelos establecidos para o efecto no anexo I da Instrución 5/2012, do 15 de novembro, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, sobre os criterios aplicables para exixir o visado colexial en materia de industria e enerxía, e no anexo XIX do Decreto 51/2011, do 17 de marzo, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial da Comunidade Autónoma de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior.

• Separatas técnicas para as entidades afectadas pola infraestrutura eléctrica proxectada: Augas de Galicia, Deputación Provincial de Pontevedra, Concello de Moraña, UFD Distribución Electricidad, S.A. e Telefónica de España, S.A.

• Documento ambiental da infraestrutura eléctrica proxectada para a petición de inicio da avaliación de impacto ambiental simplificada.

• Xustificante de pagamento da taxa correspondente ao procedemento de autorización de liñas eléctricas (código 32.18.00).

• Documento de declaración de utilidade pública (datado en outubro de 2017), coa relación de bens e dereitos afectados (RBDA).

Segundo consta no proxecto de execución, a referida infraestrutura eléctrica terá por obxecto a evacuación da enerxía eléctrica producida no parque eólico Acibal (12 MW), promovido por Norvento, S.L.U., e consistirá nunha liña eléctrica de 66 kV, en simple circuíto e con condutor LA-180 simplex, cunha lonxitude de 4.399 m, con orixe na subestación do PE Acibal e final no apoio nº 43 da LAT 66 kV SET Pico Tourián-SET Tibo, transcorrendo na súa totalidade polo termo municipal de Moraña (Pontevedra).

2. O 26.1.2018 a DXPERN, en cumprimento do disposto no artigo 45.3 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, trasladou ao órgano ambiental (actualmente Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático) a solicitude de inicio de avaliación ambiental simplificada.

O 22.2.2018 o órgano ambiental informou á DXPERN que o proxecto debería ser obxecto de avaliación ambiental simplificada e que se tiña iniciado o período de consultas previsto no artigo 46 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, o que se lle trasladou ao promotor coa mesma data.

3. O 9.3.2018 a DXPERN remitiu á Xefatura Territorial de Pontevedra desta consellería (en diante, xefatura territorial) o expediente da LAT 66 kV de evacuación do PE Acibal, para os efectos de continuar coa tramitación do expediente prevista nos puntos 7 a 13 do artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

4. O 3.10.2018 o órgano ambiental ditou resolución pola que se formulou o informe de impacto ambiental da referida infraestrutura eléctrica, que fixo pública mediante Anuncio do 3 de outubro de 2020, no DOG núm. 221, do 20 de novembro de 2018.

5. O 29.6.2020 a xefatura territorial ditou resolución pola que se someteu a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, da referida infraestrutura eléctrica, que se publicou no Diario Oficial de Galicia do 19 de agosto de 2020 e no xornal Faro de Vigo do 19 de agosto, e tamén estivo exposto no taboleiro de anuncios do Concello de Moraña. Simultaneamente, practicou as notificacións individuais da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, aos titulares dos predios afectados que figuran na RBDA publicada, con enderezo coñecido. Así mesmo, para aqueles afectados para os que non se puido practicar a notificación, ditou un anuncio, con data do 20.10.2020, para os efectos da súa notificación, que se publicou no DOG do 3 de novembro de 2020 e no taboleiro de edictos único do BOE do 6 de novembro.

Durante o período de información pública presentáronse varios escritos de alegacións en relación coa declaración de utilidade pública, dos que a xefatura territorial deu traslado ao promotor para que presentase a súa contestación ao respecto. A continuación relaciónanse as persoas alegantes, recollendo un resumo do contido dos seus escritos de alegacións:

a) Mónica Monteagudo Gamallo, a respecto das parcelas que figuran na RBDA publicada cos números 91, 140 e 197 e a nome de José Manuel Gamallo Garraría, fai constar que recibiu no seu domicilio unha notificación dirixida a esta persoa, que recepcionou debido a que o nome coincidía cun familiar que residía antigamente nese enderezo, pero que revisado o documento comprobou que as parcelas relacionadas non son da súa titularidade. Consultou ao Concello de Moraña, quen o informou que existía outra persoa co mesmo nome e apelidos, residente noutra parroquia e que figura no catastro como titular, facilitando o seu enderezo.

b) María del Carmen Suárez Piñeiro, a respecto da parcela que figura na RBDA publicada co nº 200 e a nome de herdeiros de Angélica Piñeiro Castro, fai constar que é da súa titularidade por herdanza da súa nai, indicando que é de natureza rústica e está dedicada á sementa de millo e pataca, para abastecer as necesidades anuais familiares deses produtos, e constando como uso permitido a construción destinada á almacenaxe de apeiros de labranza anexo á explotación agrícola. Manifesta a súa desconformidade coa ocupación debido a que a propiedade quedaría inservible para calquera uso e solicita que se deixe sen efecto ou subsidiariamente se proceda á expropiación total da parcela.

c) Verísimo Sayáns Folgar, a respecto da parcela que figura na RBDA publicada co nº 200 e a nome de herdeiros de Angélica Piñeiro Castro, fai constar que a titularidade é incorrecta e que se atopa en trámites de corrección/modificación na Sede do Catastro ao seu favor, solicitando que, mentres non se finalice o trámite de modificación catastral, se teña en conta o erro existente para posteriores notificacións.

d) Agustina Pereira Pena, a respecto a parcela que figura na RBDA publicada co nº 204 e a nome de herdeiros de Leonisa Pena Pardo, solicita a emenda da titularidade ao seu favor, para o que achega acordo de alteración de titularidade da Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra.

e) Miguel Ángel Redondo Remiseiro, a respecto da parcela que figura na RBDA publicada co nº 30 e a nome de José Redondo Fariña, solicita a emenda da titularidade ao seu favor, para o que achega documentación xustificativa.

f) José Manuel Redondo Remiseiro, a respecto das parcelas que figuran na RBDA publicada cos números 111, 116, 118 e 121 e a nome de José Redondo Fariña, solicita a emenda da titularidade ao seu favor, para o que achega documentación xustificativa.

g) Silvia María Fariña Calvo, a respecto da parcela que figura na RBDA publicada co nº 162 e a nome de María Benavides Camiño, fai constar que adquiriu esta parcela mediante permuta, con carácter privativo, solicitando a emenda da titularidade ao seu favor e a remisión das futuras correspondencias ao enderezo sinalado no encabezamento do seu escrito.

h) Manuel Fariña Fariña (con enderezo en Valladolid), a respecto das parcelas que figuran na RBDA publicada cos números 110, 123 e 250 e a nome dunha persoa co mesmo nome (con enderezo en Moraña), reclama a súa titularidade e solicita o cambio de enderezo para os efectos de notificacións.

i) María Antonia Ruibal Monteagudo, a respecto da parcela nº 258 que figura na RBDA publicada a nome de Esther Monteagudo, reclama a súa titularidade por herdanza e solicita a actualización dos datos do enderezo para as futuras notificacións.

j) Lourdes Garraría Sayáns, a respecto das parcelas que figuran na RBDA publicada cos números 153 e 205 e a nome de Nélida Novas García, reclama a súa titularidade a favor de María Isabel Calvo Novas por herdanza, achegando documentación xustificativa.

k) José Antonio Garraría Lores, a respecto das parcelas que figuran na RBDA publicada cos números 14 e 51 e a nome de herdeiros de Elena Lores Barreiro, fai constar que estas parcelas pertencen a María Cruz Garraría Lores e a Tomás Garraría Lores, respectivamente, segundo consta en escrituras para o efecto na notaría de José Mª Graíño Ordóñez en Caldas de Reis, e facilitando os seus enderezos.

6. A xefatura territorial trasladou as separatas técnicas, para os efectos de obter os seus informes ao respecto, ás seguintes entidades afectadas pola referida infraestrutura eléctrica e na data indicada: o 8.7.2020 ao Concello de Moraña e o 22.7.2020 a Augas de Galicia, á Deputación Provincial de Pontevedra, a UFD Distribución de Electricidad, S.A. e a Telefónica de España, S.A.

As entidades Augas de Galicia, Deputación Provincial de Pontevedra, UFD Distribución de Electricidad, S.A. e Telefónica de España, S.A.U. emitiron informes nos que se recollen os seus condicionados técnicos, cos cales a promotora manifestou a súa conformidade.

O Concello de Moraña non contestou a petición de informe, nin a súa reiteración, entendéndose a súa conformidade coa autorización da referida infraestrutura eléctrica, conforme o disposto no artigo 127 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro; sen prexuízo da autorización que lle corresponda outorgar.

7. O 2.11.2020 a xefatura territorial, para os efectos de determinar a posible concorrencia da referida infraestrutura eléctrica con outras utilidades públicas, solicitou informe ao seu Servizo de Enerxía e Minas é á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, co seguinte resultado:

• O 11.11.2020 o Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial certificou que non constan dereitos mineiros vixentes afectados pola referida infraestrutura eléctrica, segundo os datos consultados no Censo Catastral Mineiro de Galicia.

• O 11.12.2020 a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal emitiu informe sobre aproveitamentos de masas forestais afectadas pola referida infraestrutura eléctrica, concluíndo que esta afecta os esbozos das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (CMVMC) de Moraña seguintes: Batán e Castro (clasificación de 1979), Rebón de Arriba (clasificación de 1982) e Rebón (clasificación de 1982). Así mesmo, indica que o esbozo dos montes da CMVMC de Calvo e Redondio forma parte dun expediente en tramitación, segundo o cal se vería afectado o monte de Redondio clasificado á CMVMC de Calvo e Redondio e o monte Acibal clasificado á CMVMC de Calvo.

8. O 29.1.2021 a Xefatura Territorial iniciou o procedemento de declaración de compatibilidade ou prevalencia de utilidades públicas, previsto no artigo 45 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, coa apertura do trámite de audiencia, outorgándolles aos titulares dos aproveitamentos forestais afectados (CMVMC de Batán e Castro, Rebón de Arriba, Rebón, Calvo e Calvo e Redondio) un prazo de 15 días para alegar e presentar os documentos e xustificacións que considerasen oportunos, sen que ningún deles presentase contestación ao respecto.

A Xefatura Territorial remitiu á Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, con data do 26.2.2021, o expediente correspondente, para os efectos da emisión do informe sobre a compatibilidade ou incompatibilidade da referida infraestrutura eléctrica cos aproveitamentos forestais afectados.

A Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal emitiu, con data do 25.5.2021, informe favorable a respecto da compatibilidade da LAT 66 kV de evacuación do PE Acibal co aproveitamento forestal sobre os terreos das CMVMC de Batán e Castro, Rebón de Arriba, Rebón e Calvo e Redondio no concello de Moraña.

9. O 17.6.2021 o promotor presentou un novo documento de declaración de utilidade pública (datado en xuño de 2021), coa relación definitiva de bens e dereitos afectados (RBDA), logo de incluír novos datos relativos á titularidade das parcelas, en atención ás alegacións recibidas durante o trámite de información pública.

10. O 17.6.2021 o Consello da Xunta de Galicia acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o parque eólico Acibal e as súas infraestruturas de evacuación, ao abeiro do establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresarias en Galicia.

Tras esta declaración, e en aplicación do disposto no artigo 44.2 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 29.7.2021 a DXPERN ditou resolución pola que se declarou a tramitación de urxencia do procedemento administrativo correspondente á autorización da LAT 66 kV de evacuación do PE Acibal (expediente IN408A 2018/01), o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

11. O 22.6.2021 a xefatura territorial, logo de rematada a instrución do expediente IN408A 2018/01, deu traslado do mesmo á DXPERN para os efectos de ditar a correspondente resolución de autorización e declaración de utilidade pública. No expediente consta informe dos servizos técnicos da xefatura territorial de data 21.6.2021 no que se conclúe que no expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites legais e regulamentarios establecidos para o efecto.

12. O 20.10.2021 a DXPERN emitiu informe sobre a tramitación realizada, indicando que procede facer a proposta ao Consello da Xunta de Galicia para o outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, e de compatibilidade co aproveitamento forestal sobre os terreos de varias CMVMC, da LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, no temo municipal de Moraña (Pontevedra) e promovida por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2018/01).

Consideracións legais e técnicas:

1. A lexislación de aplicación ao presente expediente é a seguinte:

• Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o fondo de compensación ambiental.

• Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

• Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

• Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

• Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa.

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

• Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

• Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresarias en Galicia.

• Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa.

• Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

• Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

• Real decreto 1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

• Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

• Decreto 455/1996, do 7 de novembro, de fianzas en materia ambiental (DOG núm. 32, do 17 de febreiro de 1997).

• Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro).

• Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2014).

2. O Consello da Xunta de Galicia é competente para resolver este expediente, de conformidade co disposto no artigo 45.6 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e no artigo único do Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 22, do 1 de febreiro de 2017).

3. Á vista dos escritos de alegacións presentados durante o trámite de información pública, da contestación do promotor a estas alegacións e do resto da documentación que consta no expediente, cómpre manifestar o seguinte:

• En canto ao escrito de alegacións presentado por Mónica Monteagudo Gamallo, advertindo dun erro na titularidade e enderezo de tres parcelas que figuran na RBDA publicada (nº 91, 140 e 197), indicar o seguinte: tomouse razón e procedeuse á corrección do titular e enderezo das parcelas referidas.

• En canto aos escritos de alegacións presentados por María del Carmen Suárez Piñeiro, opoñéndose á ocupación dunha parcela que figura na RBDA publicada (nº 200) e solicitando subsidiariamente a súa expropiación total, indicar o seguinte: a pretensión de expropiación total non se considera, por ser demasiado xenérica e non acreditarse documentalmente que a afectación proposta altera as condicións da súa explotación. En todo caso, a valoración económica da afección proposta tramitarase na fase de determinación do prezo xusto, dentro do procedemento expropiatorio, na que se determinará a indemnización que corresponda e na que o afectado poderá presentar a súa folla de aprecio na que concretará o valor que considera lle corresponde polos prexuízos que se lle ocasionen, co fin de que o Xurado de Expropiación de Galicia poda determinar o prezo xusto.

• En canto aos escritos de alegacións, solicitando cambios de titularidade de parcelas que figuran na RBDA publicada, indicar o seguinte: tomouse razón destas comunicacións para os efectos de considerar aos alegantes como interesados no procedemento; non obstante, a documentación xustificativa achegada, por resultar fotocopia ou incompleta, non permite comprobar a titularidade efectiva. En consecuencia, será durante o levantamento de actas previas á ocupación (unha vez iniciado o procedemento expropiatorio), acto ao que serán oportunamente convocados os afectados, o momento no que se poderá demostrar a titularidade das parcelas, achegando a documentación acreditativa precisa (orixinal e completa).

4. Informe da Xefatura Territorial, con data do 21.6.2021, no que se conclúe que no expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites legais e regulamentarios establecidos para o efecto.

5. Informe da DXPERN, con data do 20.10.2021, no que se indica que procede facer a proposta ao Consello da Xunta de Galicia para o outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, e de compatibilidade co aproveitamento forestal sobre os terreos de varias CMVMC (Batán e Castro, Rebón de Arriba, Rebón, Calvo e Calvo e Redondio no concello de Moraña), da LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, no temo municipal de Moraña (Pontevedra) e promovida por Norvento, S.L.U. (expediente IN408A 2018/01).

De conformidade con todo o que antecede, o Consello da Xunta de Galicia adopta o seguinte acordo:

1. Outorgar a autorización administrativa previa para a infraestrutura eléctrica denominada LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, situada no termo municipal de Moraña (Pontevedra) e promovida por Norvento, S.L.U.

2. Outorgar a autorización administrativa de construción para o proxecto de execución da citada infraestrutura eléctrica, asinado o 17.1.2018 polo enxeñeiro industrial Pablo María Fernández Castro, colexiado nº 985-201 do Colexio Nacional de Enxeñeiros do ICAI, e no que figura un orzamento total de 573.632,77 €.

3. Declarar a utilidade pública, en concreto, da citada infraestrutura eléctrica, o que leva implícito a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implica a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

4. Declarar a compatibilidade da citada infraestrutura eléctrica co aproveitamento forestal sobre os terreos das comunidades de Montes Veciñais en Man Común de Batán e Castro, Rebón de Arriba, Rebón, Calvo e Calvo e Redondio no concello de Moraña.

Este acordo axustarase ao cumprimento das seguintes condicións:

1. En cumprimento do disposto no informe de impacto ambiental da referida infraestrutura eléctrica e de conformidade co disposto no artigo 4 do Decreto 455/1996, do 7 de novembro, de fianzas en materia ambiental, fíxase en 10.045 € a contía do aval (dos cales 4.305 € corresponden á fase de obras e 5.740 € á fase de desmantelamento e abandono das instalacións), que deberá constituír o promotor para garantir o cumprimento das medidas correctoras e responder da reparación dos posibles danos que se lle poidan causar ao ambiente e do seu custo de restauración.

O promotor deberá depositar este aval, con carácter previo ao inicio das obras, na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, en calquera das formas sinaladas no artigo 11.3 do Decreto 1775/1967, do 22 de xullo, sobre réxime de instalación, ampliación e traslado de industrias, e devolverase cando desaparezan as causas que motivaron a súa constitución, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 455/1996, do 7 de novembro.

2. As instalacións que se autorizan terán que realizarse de acordo coas especificacións e planos que figuran no proxecto de execución titulado LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal, asinado o 17.1.2018 polo enxeñeiro industrial Pablo María Fernández Castro, colexiado nº 985-201 do Colexio Nacional de Enxeñeiros do ICAI, e no que figura un orzamento total de 573.632,77 €.

3. O promotor asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que, en todo momento, se manteñan as condicións regulamentarias de seguridade.

En todo momento deberanse cumprir as normas e directrices vixentes que resulten de aplicación, en particular, canto establece o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobados polo Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, e o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade nas instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC RAT 01 a 23, aprobados polo Real decreto 337/2014, do 9 de maio.

4. Para introducir modificacións nas instalacións que afecten datos básicos do proxecto será necesaria a autorización previa da DXPERN; non obstante, a xefatura territorial poderá autorizar as modificacións de detalle do proxecto que resulten procedentes, debendo comunicar á dita dirección xeral todas as resolucións que dite en aplicación da citada facultade.

5. Con carácter previo ao inicio das obras e á posta en marcha da referida infraestrutura eléctrica, o órgano competente verificará o cumprimento dos condicionados impostos nesta resolución, así como das condicións que sexan de aplicación das que figuran no seu informe de impacto ambiental.

6. Para dar cumprimento ao establecido no artigo 48.2 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, relativo ao contido da autorización do proxecto, resúmese a seguinte información contida no informe de impacto ambiental (IIA):

– Conclusión sobre os efectos significativos do proxecto no ambiente: punto 3.3 do IIA.

– Condicións ambientais establecidas e medidas previstas para prever, corrixir ou compensar os efectos adversos significativos no ambiente: puntos do 4.1 ao 4.7 do IIA.

– Descrición das características do proxecto: punto 1.1 do IIA.

– Medidas de seguimento e órgano encargado deste: punto 4.8 do IIA.

7. En canto aos bens e dereitos afectados por esta infraestrutura eléctrica e adscritos ás distintas administracións, organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral, o promotor procederá a realizar os correspondentes cruzamentos e afeccións de acordo cos condicionados e informes emitidos por estes.

8. O promotor disporá dun prazo de 3 anos, contado a partir do presente acordo, para solicitar a autorización de explotación da referida infraestrutura eléctrica, de conformidade co establecido no artigo 34.2 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

A solicitude de autorización de explotación deberá acompañarse dun certificado de final de obra, subscrito por técnico facultativo competente, no que conste que a infraestrutura eléctrica se realizou conforme as especificacións contidas neste acordo e no proxecto de execución autorizado, así como nas prescricións da regulamentación técnica aplicable á materia, e deberá presentarse ante a xefatura territorial, que será a encargada de emitila tras as comprobacións técnicas que considere oportunas, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

9. O incumprimento das condicións e requisitos establecidos neste acordo ou a variación substancial dos orzamentos que determinaron a súa adopción poderán dar lugar á súa revogación, logo de audiencia ao promotor, de conformidade co disposto no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro.

10. Este acordo adóptase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras da referida infraestrutura eléctrica, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente, tal e como dispón o título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro.

11. Este acordo publicarase no Diario Oficial de Galicia de acordo co establecido no artigo 34.3 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

12. Recóllese como anexo a este acordo a RBDA definitiva que se empregará no procedemento expropiatorio e que figura no documento de utilidade pública presentado polo promotor o 17.6.2021.

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de conformidade co establecido nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados pola LAT 66 kV de evacuación do parque eólico Acibal

Termo municipal: Moraña (Pontevedra).

Abreviaturas utilizadas: parc. (parcela), pol. (polígono), part. (participación), ocup. (ocupación).

Nº parc.

Propietario

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Part.

Servidume de voo

Apoio

Acceso apoio

Pol.

Parc.

m lineais (m)

m cadrados (m²)

Ocup. (m²)

Ocup. (m²)

1

MVMC Acibal de Rebón

45

1177

Cardes

Matogueira

1

843

11.330

1, 2, 3, 4, 5

79

1, 5

98

1A

MVMC Rebón de Arriba

45

1177

Cardes

Matogueira

1

59

2.044

 

 

 

 

1B

MVMC Calvo

45

1177

Cardes

Matogueira

1

109

2.693

 

 

 

 

2

MVMC Rebón de Arriba

45

1161

Cardes

Matogueira

1

337

7.086

6

10

 

 

2A

MVMC Calvo

45

1161

Cardes

Matogueira-piñeiral

1

 

1.017

 

 

 

 

3

MVMC Calvo

45

1159

Cardes

Matogueira

1

 

26

 

 

 

 

4

MVMC Rebón de Arriba

45

1158

Cardes

Matogueira

1

421

9.785

7

12

 

 

4A

MVMC Calvo

45

1158

Cardes

Piñeiral

1

76

1.828

 

 

 

 

5

Pereira Durán, Elda

45

818

Corredoira

Eucalipto

1

 

519

 

 

 

 

6

Ruibal Fariña, Manuel

45

327

Corredoira

Eucalipto

1

 

99

 

 

 

 

7

Pereira Durán, Elda

45

326

Corredoira

Eucalipto

1

9

448

 

 

 

 

8

Herdeiros de Calvo Calvo, Manuel

45

321

Corredoira

Eucalipto

1

57

701

 

 

 

 

9

Villar Martínez, Dolores

45

322

Corredoira

Eucalipto

1

 

311

 

 

 

 

10

Villar Villaverde, Erundina

45

323

Corredoira

Eucalipto

1

 

156

 

 

 

 

11

Herdeiros de Villar Fontáns, Modesto

45

324

Corredoira

Eucalipto

1

 

34

 

 

 

 

12

MVMC Calvo

45

307

Cardes

Matogueira

1

319

5.777

8

9

8

371

13

Herdeiros de Caramés Ruibal, Gloria

45

889

Devesa

Eucalipto

1

46

1.237

 

 

 

 

14

Herdeiros de Lores Barreiro, Elena

45

885

Devesa

Monte alto

1

 

170

 

 

 

 

García Lores, Mária Cruz

15

Cerviño Rial, Erundina

45

884

Devesa

Monte alto

1

 

209

 

 

 

 

16

Herdeiros de López Gamallo, Manuel

45

883

Devesa

Monte alto

1

13

218

 

 

 

 

16A

Herdeiros de Caramés Ruibal, Gloria

45

882

Devesa

Monte alto

1

34

180

 

 

 

 

17

Herdeiros de Novoa Ruibal, Manuel

45

881

Devesa

Monte alto

1

4

221

 

 

 

 

18

Herdeiros de Gago Fariña, José

45

880

Devesa

Monte alto

1

 

322

 

 

 

 

19

Herdeiros de Poceiro Caramés, Dolores

45

879

Devesa

Monte alto

1

 

87

 

 

 

 

20

Herdeiros de Caramés Ruibal, Gloria

45

1123

Devesa

Matogueira

1

 

11

 

 

 

 

21

Herdeiros de Novoa Ruibal, Manuel

45

1124

Devesa

Matogueira

1

 

16

 

 

 

 

22

Herdeiros de Gago Fariña, José

45

1125

Devesa

Matogueira

1

 

14

 

 

 

 

23

Novoa Pereira, José Antonio

46

49

Cerrada

Monte alto

1

 

82

 

 

 

 

24

Herdeiros de Caramés Ruibal, Gloria

46

50

Cerrada

Monte alto

1

2

84

 

 

 

 

25

Herdeiros de Gago Fariña, José

46

51

Cachada

Labradío

1

41

1.106

 

 

 

 

26

Villar Villaverde, Erundina

46

55

Illo

Labradío

1

24

484

 

 

 

 

27

Herdeiros de Novoa Ruibal, Manuel

46

78

Illo

Prado

1

 

140

 

 

 

 

28

Herdeiros de Novoa Ruibal, Manuel

46

103

Pedreira

Labradío

1

25

436

 

 

 

 

29

Herdeiros de Villar Fontáns, Modesto

46

104

Danxela

Labradío

1

 

34

 

 

 

 

30

Herdeiros de Redondo Fariña, José

46

102

Pedreira

Labradío

1

14

253

 

 

 

 

Redondo Remiseiro, Miguel Ángel

31

Herdeiros de Caramés Ruibal, Gloria

46

101

Pedreira

Labradío

1

6

81

 

 

 

 

32

Herdeiros de Villaverde Pereira, Aida

46

100

Pedreira

Labradío

1

8

78

 

 

 

 

33

Herdeiros de Martínez Barros, Élida

46

99

Pedreira

Labradío

1

3

66

 

 

 

 

34

Herdeiros de Gago Fariña, José

46

98

Pedreira

Labradío

1

 

23

 

 

 

 

35

Herdeiros de Gago Fariña, José

46

117

Pedreira

Labradío

1

8

132

 

 

 

 

36

Calvo Barreiro, Cesáreo

46

116

Pedreira

Labradío

1

10

106

 

 

 

 

37

Villar Villaverde, Erundina

46

115

Pedreira

Labradío

1

11

122

 

 

 

 

38

Parada Ruibal, María

46

119

Herbal

Labradío

1

12

108

9

13

 

 

39

Parada Ruibal, María

46

130

Pedreira

Labradío

1

 

2

 

 

 

 

40

Calvo Castro, Dolores

46

129

Porteliña

Labradío

1

27

266

 

 

 

 

41

Silva Fontáns, Ofelia

46

128

Pedreira

Labradío

1

 

48

 

 

 

 

42

Herdeiros de Caramés Ruibal, Gloria

46

127

Pedreira

Labradío

1

 

19

 

 

 

 

43

Silva Fontáns, Ofelia

46

142

Pedreira

Labradío

1

 

6

 

 

 

 

44

Calvo Castro, Dolores

46

141

Porteliña

Monte alto

1

29

469

 

 

 

 

45

Herdeiros de Villaverde Pereira, Aida

46

140

Pedreira

Monte alto

1

18

270

 

 

 

 

46

Calvo Castro, Dolores

46

139

Porteliña

Monte alto

1

3

84

 

 

 

 

47

Herdeiros de Villaverde Pereira, Aida

46

138

Pedreira

Monte alto

1

 

53

 

 

 

 

48

Cerviño Rial, Erundina

46

163

Xurreiro

Labradío

1

 

11

 

 

 

 

49

Ruibal García, Carlos César

46

162

Xurreiro

Labradío

1

 

52

 

 

 

 

50

Parada Ruibal, M. Benilde

46

161

Xurreiro

Labradío

1

7

114

 

 

 

 

51

Herdeiros de Lores Barreiro, Elena

46

160

Xurreiro

Labradío

1

26

462

 

 

 

 

García Lores, Tomás

52

Calvo Castro, Dolores

46

159

Xurreiro

Labradío

1

6

158

 

 

 

 

53

Calvo Novas, María Ángeles

46

158

Xurreiro

Labradío

1

 

33

 

 

 

 

54

Porto Pereira, María Selva

46

192

Xurreiro

Labradío

1

 

68

 

 

 

 

55

Novas Ruibal, María Pilar

46

191

Xurreiro

Labradío

1

11

208

 

 

 

 

56

Villar Martínez, Dolores

46

190

Xurreiro

Labradío

1

6

148

 

 

 

 

57

Losada Melio, José

46

189

Xurreiro

Labradío

1

12

297

 

 

 

 

58

Calvo Ruibal, Lucrecia

46

188

Xurreiro

Labradío

1

14

366

 

 

 

 

59

Lagares García, Josefa

46

187

Xurreiro

Labradío

1

5

129

 

 

 

 

60

Calvo Barreiro, Cesáreo

46

186

Xurreiro

Labradío

1

4

96

 

 

 

 

61

Villar Martínez, Dolores

46

185

Xurreiro

Labradío

1

15

285

 

 

 

 

62

Calvo Barreiro, Cesáreo

46

184

Xurreiro

Labradío

1

3

126

 

 

 

 

63

Cerviño Rial, Erundina

46

183

Xurreiro

Labradío

1

 

40

 

 

 

 

64

Herdeiros de Pereira Durán, Agustina Consuelo

46

182

Xurreiro

Labradío

1

 

25

 

 

 

 

65

Villaverde Ruibal, Carmen

46

181

Xurreiro

Labradío

1

 

5

 

 

 

 

66

Ruibal García, Carlos César

37

418

Vaqueiro

Labradío

1

 

167

 

 

 

 

67

Parada Ruibal, Ramón

37

413

Vaqueiro

Labradío

1

13

211

 

 

 

 

68

Villar Martínez, Dolores

37

414

Vaqueiro

Labradío

1

9

200

 

 

 

 

69

Villar Martínez, Dolores

37

417

Vaqueiro

Labradío

1

 

116

 

 

 

 

70

Casal Ferro, Josefa

37

416

Vaqueiro

Labradío

1

9

152

 

 

 

 

71

Herdeiros de López, Nonila

37

415

Vaqueiro

Labradío

1

8

160

 

 

 

 

72

Calvo Novas, María Ángeles

37

412

Vaqueiro

Labradío

1

 

157

 

 

 

 

73

Barros Calvo, José

37

411

Vaqueiro

Labradío

1

 

26

 

 

 

 

74

Herdeiros de Diz Barreiro, Adelina

37

400

Rociña

Monte alto

1

 

27

 

 

 

 

75

Herdeiros de Villar Fontáns, Modesto

37

401

Rociña

Matogueira

1

 

17

 

 

 

 

76

Ruibal Calvo, María

37

406

Rociña

Matogueira

1

2

73

 

 

 

 

77

Villar Villaverde, Erundina

37

395

Rociña

Monte alto

1

44

817

 

 

 

 

78

Calvo Novas, María Ángeles

37

394

Rociña

Monte alto

1

 

44

 

 

 

 

79

Parada Ruibal, Aurelia

37

393

Rociña

Monte alto

1

 

32

 

 

 

 

80

Villaverde Ruibal, Carmen

37

392

Rociña

Monte alto

1

 

15

 

 

 

 

81

Novás Ruibal, María Pilar

37

391

Rociña

Monte alto

1

 

7

 

 

 

 

82

Cerviño Rial, Erundina

37

349

Redondonio

Monte alto

1

37

638

 

 

 

 

83

Ruibal Gamallo, Manuel

37

350

Rociña Redondonio

Monte alto

1

 

196

 

 

 

 

84

Villar Villaverde, Erundina

37

348

Rociña Redondonio

Monte alto

1

10

207

 

 

 

 

85

Calvo Barreiro, Cesáreo

37

347

Redondeira

Monte alto

1

7

128

 

 

 

 

86

Herdeiros de Diz Barreiro, Adelina

37

346

Rociña Redondonio

Monte alto

1

6

113

 

 

 

 

87

Villar Villaverde, Erundina

37

345

Rociña Redondonio

Monte alto

1

6

98

 

 

 

 

88

Calvo Ruibal, Lucrecia

37

344

Rociña Redondonio

Monte alto

1

3

43

 

 

 

 

89

Herdeiros de Novoa Ruibal, Manuel

37

343

Rociña

Monte alto

1

3

48

 

 

 

 

90

Castro Rey, José

37

340

Redondeira

Matogueira

1

3

39

 

 

 

 

91

Gamallo García, José Manuel

37

341

Rociña Redondonio

Monte alto

1

5

66

 

 

 

 

92

Villar Villaverde, Erundina

37

368

Rociña Redondonio

Matogueira

1

 

26

 

 

 

 

93

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

37

373

Rociña Redondonio

Matogueira

1

41

535

94

Calvo Ruibal, Lucrecia

37

359

Rociña Redondonio

Matogueira

1

9

88

10

12

 

 

95

Herdeiros de Novoa Ruibal, Manuel

37

360

Rociña

Matogueira

1

 

18

 

 

 

 

96

Comunidad de Veciños de Redondonio

37

334

Redondonio

Matogueira

1

46

608

 

 

 

 

97

Castro Rey, José

37

333

Redondonio

Matogueira

1

6

68

 

 

 

 

98

Herdeiros de Calvo Rey, María Lucrecia

37

332

Redondonio

Matogueira

1

5

67

 

 

 

 

99

Fariña Martínez, María del Carmen

37

330

Redondonio

Matogueira

1

6

96

 

 

 

 

100

Sayáns Folgar, Verisimo

37

329

Redondonio

Matogueira

1

4

61

 

 

 

 

101

Eiras Paz, María Carmen

37

328

Redondonio

Matogueira

1

4

70

 

 

 

 

102

Herdeiros de Novoas S-S, Emilia

37

327

Redondonio

Matogueira

1

6

103

 

 

 

 

103

Sayáns Rey, José

37

326

Redondonio

Matogueira

1

7

119

 

 

 

 

104

Fernández Castro, María del Carmen

37

325

Redondonio

Piñeiral

1

47

859

 

 

 

 

105

Cerviño Ruibal, Elisardo

37

298

Pena corvo

Matogueira

1

7

128

 

 

 

 

106

Martínez Castro, María Dolores

37

300

Pena corvo

Matogueira

1

5

92

 

 

 

 

107

García Duran, Saludino

37

301

Pena corvo

Matogueira

1

6

113

 

 

 

 

108

Silva Sánchez, Elisa

37

302

Pena corvo

Matogueira

1

9

162

 

 

 

 

109

Castro Rey, Sixta

37

303

Pena corvo

Matogueira

1

10

167

 

 

 

 

110

Fariña Fariña, Manuel

37

304

Pena corvo

Matogueira

1

16

279

111

Herdeiros de Redondo Fariña, José

37

306

Pena corvo

Matogueira

1

4

67

 

 

 

 

Redondo Remiseiro, José Manuel

112

Fariña González, Luis

37

307

Pena corvo

Matogueira

1

6

86

 

 

 

 

113

Ruibal Ruibal, María Adelina

37

308

Pena corvo

Matogueira

1

6

95

 

 

 

 

114

Castro Martínez, Carmen

37

310

Pena corvo

Matogueira

1

9

132

 

 

 

 

115

Calvo Novas, María Ángeles

37

313

Pena corvo

Matogueira

1

20

256

 

 

 

 

116

Herdeiros de Redondo Fariña, José

47

187

Redondonio

Monte alto

1

 

10

 

 

 

 

Redondo Remiseiro, José Manuel

117

Redondo Fariña, José

37

318

Carballo

Monte alto

1

6

94

 

 

 

 

118

Herdeiros de Redondo Fariña, José

47

114

Redondonio

Monte alto

1

1

19

 

 

 

 

Redondo Remiseiro, José Manuel

119

Maquieira Tizado, José

47

113

Redondonio

Monte alto

1

1

2

 

 

 

 

120

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

47

112

Gontade

Monte alto

1

2

11

 

 

 

 

121

Herdeiros de Redondo Fariña, José

47

111

Gontade

Monte alto

1

3

22

 

 

 

 

Redondo Remiseiro, José Manuel

122

Gamallo Castro, María Lita

47

109

Gontade

Monte alto

1

4

42

 

 

 

 

123

Fariña Fariña, Manuel

47

108

Gontade

Monte alto

1

5

48

 

 

 

 

124

García Silva, Manuel

47

107

Gontade

Monte alto

1

3

26

11

5

 

 

125

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

47

106

Gontade

Monte alto

1

 

26

11

5

126

Villar Villaverde, Erundina

47

105

Gontade

Monte alto

1

2

23

 

 

 

 

127

Eiras Paz, José

47

103

Gontade

Monte alto

1

4

45

 

 

 

 

128

Ruibal Ruibal, María Adelina

47

102

Gontade

Monte alto

1

9

105

 

 

 

 

129

Fariña Búa, José Luis

47

100

Gontade

Monte alto

1

3

32

 

 

 

 

130

Martínez Castro, María Dolores

47

99

Gontade

Monte alto

1

4

55

 

 

 

 

131

Fernández Castro, María del Carmen

47

98

Gontade

Monte alto

1

3

31

 

 

 

 

132

García Duran, Saludino

47

97

Gontade

Monte alto

1

3

35

 

 

 

 

133

Herdeiros de Calvo Rey, María Lucrecia

47

96

Gontade

Monte alto

1

4

50

 

 

 

 

134

Gómez Cerviño, Palmira

47

95

Gontade

Monte alto

1

3

35

 

 

 

 

135

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

47

94

Gontade

Monte alto

1

5

67

 

 

 

 

136

García Durán, Saludino

47

93

Gontade

Monte alto

1

7

109

 

 

 

 

137

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

47

92

Gontade

Monte alto

1

8

130

138

Camiño Fariña, Pedro Pablo

47

91

Gontade

Monte alto

1

11

196

 

 

 

 

139

Fariña Búa, María Selva

47

141

Veiguiño

Monte alto

1

 

66

 

 

 

 

140

Gamallo García, José Manuel

47

90

Gontade

Monte alto

1

10

144

 

 

 

 

141

Fariña Búa, José Luis

47

89

Gontade

Monte alto

1

 

54

 

 

 

 

142

Camiño Fariña, Pedro Pablo

47

140

Gontade

Monte alto

1

10

165

 

 

 

 

143

Redondo Fariña, José

47

139

Gontade

Monte alto

1

21

420

 

 

 

 

144

Fariña Búa, José Luis

47

138

Gontade

Labradío

1

16

355

 

 

 

 

145

Fernández Castro, María del Carmen

47

137

Gontade

Labradío

1

7

125

 

 

 

 

146

Redondo Fariña, José

47

136

Gontade

Labradío

1

8

122

 

 

 

 

147

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

47

135

Gontade

Labradío

1

5

114

 

 

 

 

148

Redondo Fariña, José

47

134

Gontade

Labradío

1

 

48

 

 

 

 

149

Fariña Búa, Manuel

47

8

Barcia

Labradío

1

17

357

 

 

 

 

150

Ruibal Ruibal, María Adelina

47

9

Barcia

Labradío

1

6

172

 

 

 

 

151

Herdeiros de Martínez López, Evadina

47

10

Barcia

Labradío

1

 

24

 

 

 

 

152

Fariña Búa, Manuel

47

1

Barcia

Matogueira

1

 

14

 

 

 

 

153

Calvo Novas, María Isabel

47

2

Barcia

Labradío

1

 

95

 

 

 

 

154

Camiño Fariña, Josefa Idilia

47

3

Barcia

Labradío

1

9

148

 

 

 

 

155

Sayáns Rey, José

47

4

Barcia

Labradío

1

5

76

 

 

 

 

156

Caramés García, María

47

5

Barcia

Labradío

1

12

261

 

 

 

 

157

Fernández Castro, María del Carmen

47

6

Barcia

Labradío

1

5

103

 

 

 

 

158

Castro Fariña, José Manuel

47

7

Barcia

Labradío

1

14

283

 

 

 

 

159

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

38

748

Papeiro

Labradío

1

 

185

 

 

 

 

160

García López, José Manuel

47

17

Barcia

Labradío

1

 

64

 

 

 

 

161

Fariña Búa, Manuel

47

16

Barcia

Matogueira

1

 

68

 

 

 

 

162

Benavides Camiño, María

47

15

Barcia

Matogueira

1

5

74

 

 

 

 

Fariña Calvo, Silvia María

163

Castro Rey, José

47

14

Barcia

Labradío

1

15

199

 

 

 

 

164

Gómez Cerviño, Palmira

38

926

Rociña

Matogueira

1

6

96

 

 

 

 

165

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

38

913

Rociña

Eucalipto

1

7

117

166

Camiño Fariña, Pedro Pablo

38

912

R. Batán

Matogueira

1

8

148

 

 

 

 

167

Novas Ruibal, Julio

38

911

Rociña

Matogueira

1

3

59

 

 

 

 

168

García Ruibal, José

38

910

Rociña b.

Matogueira

1

5

93

 

 

 

 

169

Fariña Martínez, María del Carmen

38

909

Rociñado

Monte alto

1

7

130

 

 

 

 

171

Gómez Cerviño, Palmira

38

907

Rociña b.

Matogueira

1

5

88

 

 

 

 

172

Caramés García, María

38

906

Rociña b.

Matogueira

1

11

134

 

 

 

 

173

Castro Rey, José

38

902

Rociñado

Matogueira

1

2

78

 

 

 

 

174

Ruibal Fariña, Manuel

38

903

Rociña b.

Monte alto

1

20

203

 

 

 

 

175

Gómez Cerviño, Palmira

38

904

Rociña b.

Monte alto

1

3

131

 

 

 

 

176

Fernández Castro, María del Carmen

38

915

Rociña b.

Piñeiral

1

16

169

12

47

 

 

177

Fernández Castro, María del Carmen

38

901

R. Batán

Matogueira

1

 

5

 

 

 

 

178

Recamán Álvarez, Manuel

38

900

Rociña b.

Matogueira

1

7

65

 

 

 

 

179

Gómez Cerviño, Palmira

38

899

Rociña b.

Matogueira

1

 

26

 

 

 

 

180

Castro Rey, José

38

898

Rociña b.

Matogueira

1

 

11

 

 

 

 

181

Fariña Barros, Dolores

38

914

Revoltiña

Piñeiral

1

32

457

 

 

12, 13

186

182

Gómez Cerviño, Palmira

38

893

Rociña b.

Piñeiral

1

16

230

 

 

 

 

183

Gómez Cerviño, Palmira

38

880

Rociña b.

Matogueira

1

13

179

 

 

 

 

184

Gamallo Castro, María Lita

38

883

Rociña b.

Matogueira

1

15

166

 

 

 

 

185

Sayáns Folgar, Verisimo

38

884

Rociña

Matogueira

1

 

69

 

 

 

 

186

Herdeiros de García Ruibal, Hortensia

38

885

Rociña b.

Matogueira

1

 

74

 

 

 

 

187

Eiras Paz, María Carmen

38

879

Adorrato

Piñeiral

1

14

336

 

 

 

 

188

Gamallo Castro, María Lita

38

881

R. Batán

Matogueira

1

20

159

 

 

 

 

189

Gómez Cerviño, Palmira

38

882

Rociña b.

Matogueira

1

2

126

 

 

 

 

190

Sayáns Folgar, Verisimo

38

887

Rociña

Monte alto

1

 

25

 

 

 

 

191

Álvarez García, José

38

886

Rociña b.

Matogueira

1

 

6

 

 

 

 

192

Eiras Pérez, Berta

38

836

Cantiño

Monte alto

1

 

45

 

 

 

 

193

Sayáns Rey, José

38

837

Cantiño

Monte alto

1

 

36

 

 

 

 

194

Gamallo Castro, María Lita

38

834

Cantiño

Labradío

1

 

79

 

 

 

 

195

Fernández Castro, María del Carmen

38

876

Carballo

Labradío

1

46

368

 

 

 

 

196

Gómez Cerviño, Palmira

38

877

Carballo

Viña

1

5

200

 

 

 

 

197

Gamallo García, José Manuel

38

878

Carballo

Monte alto

1

 

61

 

 

 

 

198

Outeda Martínez, José Luis

38

874

Carballo

Viña

1

24

231

13

52

 

 

199

Núñez Búa, José

38

855

Carballo

Labradío

1

24

470

 

 

 

 

200

Herdeiros de Piñeiro Castro, Angélica

38

867

Carballo

Labradío

1

6

114

13

9

 

 

María del Carmen Suárez Piñeiro (herdeira)

Sayáns Folgar, Verísimo

201

Gamallo Castro, María Lita

38

856

Carballo

Viña

1

22

436

 

 

 

 

202

Sayáns Folgar, Verisimo

38

857

Carballo

Viña

1

13

250

 

 

 

 

203

Fariña Martínez, María del Carmen

38

858

Carballo

Viña

1

13

210

 

 

 

 

204

Herdeiros de Pena Pardo, Leonisa

38

859

Carballo

Viña

1

3

111

 

 

 

 

Pereira Pena, Agustina

205

Calvo Novas, María Isabel

38

860

Carballo

Labradío

1

 

93

 

 

 

 

206

Outeda Martínez, José Luis

38

861

Carballo

Labradío

1

 

26

 

 

 

 

207

Fariña Martínez, María del Carmen

38

862

Carballo

Labradío

1

 

5

 

 

 

 

208

García Duran, Saludino

38

852

Carballo

Viña

1

28

737

 

 

 

 

209

Fernández Castro, María del Carmen

38

849

Carballo

Labradío

1

5

123

 

 

 

 

210

García López, José Manuel

38

848

Carballo

Labradío

1

8

180

 

 

 

 

211

Calvo Novas, Víctor

38

847

Carballo

Labradío

1

11

199

 

 

 

 

212

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

38

840

Carballo

Labradío

1

9

132

 

 

 

 

213

Herdeiros de Filgueira Monteagudo, José

38

845

Carballo

Labradío

1

 

85

 

 

 

 

214

Herdeiros de Pena Pardo, Leonisa

38

844

Carballo

Labradío

1

 

92

 

 

 

 

215

García Durán, Saludino

38

843

Carballo

Labradío

1

 

103

 

 

 

 

216

Herdeiros de Calvo Rey, María Lucrecia

38

793

Carballo

Labradío

1

7

216

 

 

 

 

217

García Caramés, María Milagros

38

794

Carballo

Labradío

1

2

66

 

 

 

 

218

Sayáns Folgar, José

38

795

Carballo

Labradío

1

3

45

 

 

 

 

219

García Caramés, María Milagros

38

796

Carballo

Labradío

1

15

515

 

 

 

 

220

Camiño Fariña, Josefa Idilia

38

803

Carballo

Labradío

1

8

258

 

 

 

 

221

Fernández Castro, María del Carmen

38

804

Carballo

Labradío

1

6

185

 

 

 

 

222

Alende Ruibal, José L.

38

805

Carballo

Labradío

1

6

200

 

 

 

 

223

Redondo Fariña, José

38

806

Carballo

Labradío

1

4

181

 

 

 

 

224

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

38

809

Carballo

Labradío

1

 

111

225

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

38

807

Carballo

Labradío

1

5

115

 

 

 

 

226

Ruibal Fariña, Manuel

38

808

Carballo

Labradío

1

12

392

 

 

 

 

227

Pereira Pena, María

38

585

Lagoa

Labradío

1

22

458

 

 

 

 

228

Fariña Martínez, María del Carmen

38

584

Lagoa

Labradío

1

1

188

 

 

 

 

229

Sayáns Folgar, María del Carmen

38

581

Lagoa

Labradío

1

 

113

 

 

 

 

230

Naveiro Camiño, Roberto

38

580

Lagoa

Labradío

1

 

7

 

 

 

 

231

Maquieira Ruibal, María Ana

38

1101

Lagoa

Labradío

1

12

330

 

 

 

 

232

García Casal, Bernardino

38

1100

Lagoa

Labradío

1

10

274

 

 

 

 

233

Castro Rey, José

38

1099

Lagoa

Labradío

1

8

150

 

 

 

 

234

Ruibal Ruibal, María Adelina

38

1098

Lagoa

Labradío

1

 

55

 

 

 

 

235

Caramés García, María

38

1097

Lagoa

Matogueira

1

 

41

 

 

 

 

236

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

38

1096

Lagoa

Matogueira

1

 

21

 

 

 

 

237

Novas García, Carmen

38

1095

Lagoa

Matogueira

1

 

8

 

 

 

 

238

Herdeiros de Calvo Rey, María Lucrecia

38

1094

Lagoa

Matogueira

1

 

8

 

 

 

 

239

Fernández Castro, María del Carmen

38

1093

Lagoa

Matogueira

1

 

4

 

 

 

 

240

Castro Rey, José

38

588

Lagoa

Labradío

1

 

24

 

 

 

 

241

Ruibal Ruibal, Carmen

38

589

Lagoa

Labradío

1

 

44

 

 

 

 

242

Caramés García, María

38

590

Lagoa

Labradío

1

 

45

 

 

 

 

243

Sánchez Fariña, Palmira Efigenia

38

591

Lagoa

Labradío

1

3

63

 

 

 

 

244

Novas García, Carmen

38

592

Lagoa

Labradío

1

4

73

 

 

 

 

245

Herdeiros de Calvo Rey, María Lucrecia

38

594

Lagoa

Labradío

1

3

65

 

 

 

 

246

Fernández Castro, María del Carmen

38

595

Poza

Labradío

1

5

132

 

 

 

 

247

Calvo Campos, José

38

646

Poza

Labradío

1

 

110

 

 

 

 

248

Fariña Búa, Manuel

38

645

Poza

Labradío

1

13

436

 

 

 

 

249

Gamallo Castro, María Lita

38

644

Poza

Labradío

1

23

533

 

 

 

 

250

Fariña Fariña, Manuel

38

643

Poza

Labradío

1

8

210

251

Gómez Cerviño, Palmira

38

642

Poza

Labradío

1

15

394

 

 

 

 

252

Novas Ruibal, Julio

38

641

Poza

Labradío

1

6

132

 

 

 

 

253

Fernández Castro, María del Carmen

38

640

Poza

Labradío

1

11

187

 

 

 

 

254

García Sanmartín, María del Carmen

38

638

Poza

Labradío

1

2

155

 

 

 

 

255

Fernández Castro, María del Carmen

38

637

Poza

Labradío

1

 

42

 

 

 

 

256

MVMC Castro

33

453

Penerque

Matogueira

1

26

582

 

 

 

 

257

MVMC Castro

33

414

Penerque

Matogueira

1

161

2.520

14

9

 

 

258

Monteagudo, Esther

33

424

Sameas

Monte alto

1

 

3

 

 

 

 

Ruibal Monteagudo, María Antonia

259

Fariña Martínez, María del Carmen

33

423

Sameas

Monte alto

1

 

147

 

 

 

 

260

Gamallo Castro, María Lita

33

147

Sameas

Monte alto

1

21

232

 

 

 

 

261

Camiño Fariña, Pedro Pablo

33

146

Sameas

Monte alto

1

16

223

 

 

 

 

262

Maquieira Ruibal, María Ana

33

92

Sameas

Labradío

1

 

114

 

 

 

 

263

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

33

145

Sameas

Monte alto

1

17

289

264

Camiño Fariña, Pedro Pablo

33

91

Sameas

Labradío

1

 

12

 

 

 

 

265

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

33

90

Sameas

Labradío

1

 

3

266

Álvarez Fariña, Carmen

33

89

Sameas

Matogueira

1

 

40

 

 

 

 

267

Ruibal Ruibal, María Adelina

33

88

Sameas

Labradío

1

17

275

 

 

 

 

268

Maquieira Ruibal, María Ana

33

143

Sameas

Monte alto

1

 

47

 

 

 

 

269

Caldas García, José Germán

33

142

Sameas

Monte alto

1

 

20

 

 

 

 

270

Gómez Cerviño, Palmira

33

140

Sameas

Monte alto

1

 

179

 

 

 

 

271

Herdeiros de Folgar Martínez, Pilar

33

139

Sameas

Monte alto

1

 

19

 

 

 

 

272

Gómez Cerviño, Palmira

33

87

Sameas

Labradío

1

9

133

 

 

 

 

273

García Ruibal-Amor, M. Ángel Luisa

33

86

Sameas

Labradío

1

5

74

274

Gómez Cerviño, Palmira

33

85

Sameas

Labradío

1

17

190

 

 

 

 

275

Herdeiros de Folgar Martínez, Pilar

33

68

Sameas

Labradío

1

30

470

 

 

 

 

276

Fariña Martínez, María del Carmen

33

60

Sameas

Labradío

1

14

211

 

 

 

 

277

Pintos Martínez, José Manuel

33

67

Sameas

Labradío

1

10

143

 

 

 

 

278

Gago Fariña, María Carmen

33

419

Sameas

Prado

1

 

7

 

 

 

 

279

García Durán, Saludino

33

64

Sameas

Labradío

1

 

59

15

1

 

 

280

Herdeiros de Camiño Fariña, Pilar

33

63

Sameas

Labradío

1

12

75

15

30

 

 

281

Fariña Búa, Manuel

33

62

Sameas

Labradío

1

32

315

15

30

 

 

282

Álvarez Fariña, María Luisa

33

132

Bostelo

Monte alto

1

 

3

 

 

 

 

283

Álvarez Fariña, Carmen

33

130

Bostelo

Monte alto

1

13

104

 

 

 

 

284

Silva Sánchez, Elisa

33

129

Bostelo

Monte alto

1

9

52