Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 14 de xaneiro de 2022 Páx. 1682

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022 pola que se publica a Resolución do 31 de decembro de 2021 que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D).

No Diario Oficial de Galicia número 183, do 22 de setembro de 2021, publícase a Orde da Consellería de Política Social, do 9 de setembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

Así mesmo, no Diario Oficial de Galicia número 250, do 30 de decembro de 2021, publícase a Orde da Consellería de Política Social do 29 de decembro de 2021 pola que se fai público o incremento do crédito previsto na Orde do 9 de setembro de 2021.

De conformidade co artigo 15 da antedita orde, a resolución será ditada pola persoa titular da consellería da Xunta de Galicia con competencias en materia de política social por proposta da Comisión Instrutora, segundo o previsto no seu artigo 13, logo da fiscalización pola Intervención Delegada.

Así mesmo, o artigo 16 da mesma orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos da notificación.

Polo exposto, finalizada a instrución e emitida a resolución que finaliza o procedemento,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 31 de decembro de 2021, ditada no procedemento BS623D, respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, ao abeiro da Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D), que se xunta coa presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 31 de decembro de 2021 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse o recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución de concesión, as entidades beneficiarias deberán comunicar, no prazo de dez (10) días hábiles, computados a partir do día seguinte á publicación desta resolución, a súa aceptación, comprometéndose a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na convocatoria. No caso de non comunicar o dito aspecto no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2022

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO

Resolución da conselleira de Política Social que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D)

A través da Orde do 9 de setembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 183, do 22 de setembro de 2021) establecéronse as bases reguladoras e convocouse o procedemento para a concesión de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.

Unha vez comprobadas as solicitudes pola comisión instrutora, examinadas pola comisión de valoración as solicitudes admitidas, vista a proposta de resolución formulada pola referida comisión instrutora, composta polas persoas titulares das direccións xerais competentes por razón da materia en función dos colectivos destinatarios dos programas que se van desenvolver, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo I polo incumprimento dos requisitos sinalados no artigo 4 da orde de convocatoria, incumprimento do establecido no artigo 5.2 ou por non reuniren os requisitos mínimos exixidos para a presentación de solicitudes de acordo co establecido nos artigos 7 e 8.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións os programas respecto dos cales as entidades manifestaron a súa desistencia, tal e como se recolle no anexo II.

Terceiro. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo III, na contía sinalada para cada programa en aplicación dos criterios de valoración e prelación establecidos nos artigos 13 e 14, por un importe total de 19.413.444,04 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican:

Liñas

Aplicacións

Importes

Liña I. Actuacións no ámbito de familia, infancia e dinamización demográfica

13.02.312B.481.1

1.617.473,96 €

Liña II. Actuacións de inclusión social

13.03.313C.481.6

6.551.223,84 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade

13.04.312E.481.1

7.016.767,90 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade

13.04.312E.781.1

3.253.760,20 €

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade

13.05.313A.481.0

496.096,00 €

Liña VI. Actuacións destinadas a voluntariado

13.05.312F.481.0

478.122,14 €

Total

19.413.444,04 €

Cuarto. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e/ou programas recollidos no anexo IV por non acadar a puntuación mínima ou o importe mínimo da axuda de acordo co establecido no artigo 13 da dita orde.

Quinto. De conformidade co artigo 22 das bases reguladoras, o pagamento do 100 % do importe da subvención realizarase dunha soa vez en concepto de anticipado, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución.

Sexto. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás aquelas da mesma natureza que sexan outorgadas pola Administración xeral do Estado en virtude das súas competencias e sen prexuízo daqueles gastos que poidan ser imputables ás subvencións que se concedan nos respectivos ámbitos.

Sétimo. A data límite para presentar a documentación xustificativa dos gastos efectuados é o 15 de febreiro de 2023.

As entidades que, ao abeiro desta convocatoria, reciban un importe igual ou superior a 30.000 € realizarán a xustificación a través de conta xustificativa que incorpore unha memoria de actuación e unha memoria económica abreviada, con achega de informe de auditoría, de acordo co regulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, segundo sinala o artigo 23.5 da orde de convocatoria.

As entidades que reciban un importe inferior a 30.000 € poderán optar, á súa elección, por realizar a xustificación a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría nos termos previstos no citado artigo 23.5, ou a través da conta xustificativa simplificada, regulada no artigo 51 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Oitavo. Sen prexuízo das demais obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no resto de normativa estatal ou autonómica aplicable, as entidades beneficiarias das axudas adquiren as seguintes obrigas e compromisos:

a) Executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención e cumprir o seu obxectivo.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou a adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

d) No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, destinar os ditos bens ao fin concreto para o cal se concedeu a subvención durante un prazo que non pode ser inferior a cinco anos, no caso de bens susceptibles de inscrición nun rexistro público, nin a dous anos para o resto de bens.

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Conservar os documentos xustificativos orixinais da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

i) Incorporar de forma visible no material de difusión dos programas subvencionados o seu financiamento público.

j) Ter subscrito unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados, conforme o previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

l) Cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Noveno. De acordo co establecido no artigo 24 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nelas ou na demais normativa aplicable dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Décimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpor o recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Política Social, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo primeiro. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 16 da Orde do 9 de setembro de 2021.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2021

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social

ANEXO I

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desestimación

Número de

expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Causa

BS623D 2021/1

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Sauda: actuacións de prevención

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/21

Mujeres en igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

G27441153

Programa Valora(te): por unha educación en valores

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/21

Mujeres en igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

G27441153

Programa (Des)iguais: prevención e loita contra a violencia entre iguais

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/44

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Programa Traballo con familias en atención temperá

Incumprimento do requisito establecido no artigo 5.2

BS623D 2021/44

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

G15611684

Programa de actualización web UDIAFS

Incumprimento do requisito establecido no artigo 5.2

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto “Inviste” Lenda

Incumprimento do requisito establecido no artigo 5.2

BS623D 2021/73

Fundación Cibervoluntarios

G84410158

Programa Ciberformacións TIC contra a fenda dixital en Galicia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/73

Fundación Cibervoluntarios

G84410158

Programa Formación dixital para mellora da autonomía e independencia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/73

Fundación Cibervoluntarios

G84410158

Programa Conectados Galicia: maiores derribando a fenda dixital

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/73

Fundación Cibervoluntarios

G84410158

Programa Competencias en positivo Galicia

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/135

Asociación Párkinson Ferrol

G15851280

Proxecto de equipamento informático e técnico para mellorar as terapias

Incumprimento do requisito establecido no artigo 5.2

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Voluntariado biopsicosocial Rede Vital (Fundación Impulsarse e Fisa Boa Vida)

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/157

Mujeres Direct. Ejecut, Profes. y Empresarias

G80160211

Programa Mocidade en expansión, Mocidade que emprenden

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/196

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa Z

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/196

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa Camiño infinito

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/208

Fundación Eduardo Pondal

G70262951

Programa Curso de educación ambiental e a interpretación do patrimonio

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/218

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa Rede escolar contra o bullying

Incumprimento do requisito establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2021/218

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa Concilia no Muíño de Pedroso

Incumprimento do requisito establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2021/218

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa Campamentos na natureza Río Xubia

Incumprimento do requisito establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2021/218

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa Respiro familiar para persoas con discap. Intelectual

Incumprimento do requisito establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2021/218

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa Curso de monitor/a de tempo libre

Incumprimento do requisito establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2021/218

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa Campo de voluntariado de medio ambiente Río Xubia

Incumprimento do requisito establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2021/218

Asoc. de Servicios Juventud y Mujer Tempus

G15681000

Programa Campo de voluntariado de medio ambiente proxecto Lobo

Incumprimento do requisito establecido nos artigos 7 e 8

BS623D 2021/221

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Obra

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/221

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Cursos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/221

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Monitores

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/221

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Informáticos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

BS623D 2021/221

Plan Veciñal Galego (Pavegal)

G27861095

Programa Profesores cursos

Incumprimento do requisito establecido no artigo 4.1.a)

ANEXO II

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desistencia

Número de expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

BS623D 2021/15

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

G32106429

Programa Centro de encontro e acollida para drogodependentes activos

BS623D 2021/51

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Proyecto subministración de equipamento e vehículo

BS623D 2021/156

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Proxecto Pantallas amigas

BS623D 2021/165

Médicos do Mundo

G79408852

Programa Voluntarízate 2022

BS623D 2021/201

ASDE – Scouts de Galicia

G70305008

Programa Construíndo unha xuventude mellor

BS623D 2021/223

Asociación sociocultural ASCM

G15161573

Programa de formación de voluntariado no medio rural (Voral 2022)

ANEXO III

Programas susceptibles de obter subvención

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica

Número de expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2021/1

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Oikos: asesoramento e acompañamento

60,5

8.663,70 €

BS623D 2021/2

Asociación Arela

G36846152

Programa de atención individualizada para nenas, nenos e adolescentes

81,3

23.270,26 €

BS623D 2021/3

Fundación Yehudi Menuhin España

G82260282

Programa MUS-E inclusión

74

10.596,92 €

BS623D 2021/4

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa de apoio familiar terapéutico

67

9.594,51 €

BS623D 2021/4

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

G15784978

Programa de competencia familiar

71

10.167,31 €

BS623D 2021/14

Fundación Ingada

G70394374

Programa de apoio e conciliación no TDAH

66,5

9.522,90 €

BS623D 2021/16

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de mantemento do servizo de apoio ao acollemento en familia extensa

79,5

22.769,06 €

BS623D 2021/16

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de atención terapéutica para o fortalecemento familiar

85,5

36.731,22 €

BS623D 2021/17

Fundación ANAR

G80453731

Programa Teléfono ANAR da familia e os centros escolares de Galicia

64,8

9.272,30 €

BS623D 2021/17

Fundación ANAR

G80453731

Programa Teléfono ANAR axuda a nenos e adolescentes en risco de Galicia

63,8

9.129,10 €

BS623D 2021/17

Fundación ANAR

G80453731

Programa Teléfono ANAR para casos de menores de idade desaparecidos en Galicia

69,8

9.988,31 €

BS623D 2021/17

Fundación ANAR

G80453731

Programa O chat ANAR e as novas tecnoloxías en Galicia

70,8

10.131,51 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa O noso espazo Ancares-Euroeume-Portas Abertas-O Viso)

85,8

36.838,63 €

BS623D 2021/23

Agrupación de entidades solicitantes rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Concilia rural (Asoc. Euroeume-CDR Ancares-CDR Portas Abertas_CDR O Viso)

88,8

38.127,45 €

BS623D 2021/25

Asociación Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo os lentes no deporte

60

8.592,09 €

BS623D 2021/25

Asociación Amino Galicia

G27805522

Programa de prevención do abuso sexual infantil en adolescentes

62

8.878,50 €

BS623D 2021/29

Asociación Galega de Familias Numerosas

G15428600

Programa de apoio a familias numerosas para a inclusión social

63,5

9.093,30 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención á infancia

79,8

22.840,66 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Familias en desvantaxe

76,8

21.981,45 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de acompañamento das familias no rural

69,8

9.988,31 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de intervención educativa

70,8

10.131,51 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Escola de pais

76,8

21.981,45 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Apoio ás familias

76

21.766,65 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Quero que te quero

76

19.950,00 €

BS623D 2021/45

Federación galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de apoderamento das familias residentes na contorna rural

79,3

22.697,46 €

BS623D 2021/55

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de atención psicolóxica dirixida á infancia e á mocidade

75,5

21.623,45 €

BS623D 2021/55

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa En igualdade desde a escola

78,5

22.482,65 €

BS623D 2021/55

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa Dixitalízate con nós

78,5

22.482,65 €

BS623D 2021/56

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

G15745466

Programa de educación familiar

68,5

9.809,31 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Programa Xornadas de sensibilización en centros educativos

84,3

24.129,48 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Programa Campamentos ENKI

74,3

10.632,71 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Eixo

86,5

37.160,83 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Centro Vagalume (Mondoñedo e Santiago)

86,5

37.160,83 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Medrando en familia (Ourense, Santiago e Tui)

87,5

37.590,44 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa A casiña - areté (Ourense e Santiago)

81,5

23.341,87 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Abeiro (Ourense e Santiago)

87,5

37.590,44 €

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de atención integral a familias de nenos/as diagnosticados/as de cancro

82,5

23.628,27 €

BS623D 2021/66

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Infancia conectada

76,5

21.909,85 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa Encontro autonómico de familias do movemento Down Galicia

72,3

10.346,31 €

BS623D 2021/102

Asociación Mestura

G15940414

Programa Equipo A 2.0

89,8

22.603,83 €

BS623D 2021/103

Plataforma Orgs. Infancia de Galicia

G70556360

Programa Dereitos da infancia: aprenden e participan nos seus dereitos

65

9.308,10 €

BS623D 2021/103

Plataforma Orgs. Infancia de Galicia

G70556360

Programa Redeiros: os dereitos da infancia en rede

62

8.878,50 €

BS623D 2021/113

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

G15551120

Programa Atención perinatal para nais en situación de vulnerabilidade

75

21.480,24 €

BS623D 2021/113

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

G15551120

Programa Colexio do benquerer

84

24.057,87 €

BS623D 2021/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa Crecendo

63,5

9.093,30 €

BS623D 2021/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa Convivindo

76,5

21.909,85 €

BS623D 2021/118

Fundación Amicos

G70169610

Programa Servizo de apoio á rehabilitación integral de menos

72

10.310,51 €

BS623D 2021/121

Faiben Fundación de Apoio á Infancia e ao Benestar

G27713379

Programa de experiencias familiares de referencia “En familia”

66,5

9.522,90 €

BS623D 2021/123

Asociación Manaia

G36975944

Programa de preparación, apoio e acompañamento ás familias adoptivas e acolledoras

72,8

10.417,91 €

BS623D 2021/125

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de intervención para fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero

85,5

36.731,22 €

BS623D 2021/125

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de prevención para nenos e nenas menores de 14 anos en conflito social

85,5

36.731,22 €

BS623D 2021/128

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa Saúde e educación, esperanza e plenitude debidas

60,5

8.663,70 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa interxeracional de promoción do desenvolvemento socioeducativo (Nosa Sra. dos Anxos, Asilo de Vilalba, Paz y Bien, Divina Pastora, APALC, Raiola e Romero Blanco)

79,3

22.697,46 €

BS623D 2021/130

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Seixo 3.0 II

75,8

21.695,04 €

BS623D 2021/130

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Vínculo + II

78,8

22.554,26 €

BS623D 2021/137

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Programa Promociona + para alumnado estudos postobrigatorios

77,3

22.124,66 €

BS623D 2021/143

Asoc. de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia

G70349360

Programa de apoio psicosocial e económico a nenos con cancro e familias

81

23.198,67 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Familias vitais (Fundación Impulsarse)

80,5

23.055,46 €

BS623D 2021/154

Asociación Agalure

G15462633

Programa Media Lúa

66,5

9.522,90 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa Promoción da calidade de vida infantil

94

40.382,87 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa Obradoiros educativos familiares

82

23.485,06 €

BS623D 2021/168

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

R1500230F

Programa Prenatal: acompañamento familiar no embarazo

69,3

9.916,71 €

BS623D 2021/168

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

R1500230F

Programa Andró Nebó (camiño novo)

70,3

10.059,91 €

BS623D 2021/169

Asociación Dignidad - Galicia

G15500853

Programa Transición á vida adulta

73

10.453,72 €

BS623D 2021/169

Asociación Dignidad - Galicia

G15500853

Programa de intervención familiar nas casas de familia

74

10.596,92 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de atención á infancia hospitalizada

98,5

42.316,47 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de promoción do éxito escolar de nen@s en dificultade

92,5

39.738,46 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Criando en positivo: intervención familiar con infancia en risco

90,5

38.879,25 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de apoio á parentalidade positiva

84,5

24.201,08 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Avós e avoas educadores: soporte psicosocial a persoas maiores

92,5

39.738,46 €

BS623D 2021/180

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa Son familia

60,5

8.663,70 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Enfoque centrado na familia: apoio contextos naturais e teleintervención (BATA)

86

23.000,00 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de atención terapéutica a persoas con TEA/TCS e ás súas familias no medio rural (Raiolas-Lugo)

74

10.596,92 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa San Xerome aposta pola atención 2022 (San Xerome Emiliani)

76

21.766,65 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Un día para min - Respiro familiar (Aceesca)

72

10.310,51 €

BS623D 2021/188

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa para a conciliación familiar - Crecente

75,5

8.600,00 €

BS623D 2021/199

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Espabila goza do tempo libre

85,8

36.838,63 €

BS623D 2021/199

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa de apoio familiar en situación de risco

69,3

9.916,71 €

BS623D 2021/206

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Ti concilias

80,5

23.055,46 €

BS623D 2021/211

Asociación Valladares

G36617082

Programa Xogoteca

74,5

10.668,52 €

BS623D 2021/213

Asociación Diversidades

G27783950

Programa B-Team 2022

60,5

8.663,70 €

BS623D 2021/226

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

G27820182

Programa Si, somos. Serv. de acomp. e atenc. integral a menores LGTBI e familias

64,5

9.236,50 €

BS623D 2021/226

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

G27820182

Programa Transitamos: apoderamento e inserción social de mozos e mozas trans

64,5

9.236,50 €

Liña II. Actuacións de inclusión social

Número de expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2021/10

Fundación Monte do Gozo

G15258213

Programa Avanza de inserción sociolaboral

85,5

160.000,00 €

BS623D 2021/11

Fundación Centro Galego de Solidariedade

G70226311

Programa de inserción social agrogandeiro

60

37.000,00 €

BS623D 2021/13

Fundación Érguete-Integración

G36861078

Programa de atención ás necesidades básicas

70

29.928,00 €

BS623D 2021/13

Fundación Érguete-Integración

G36861078

Programa de apoio á inclusión sociolaboral en medio penitenciario

65

29.671,00 €

BS623D 2021/16

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de mozos e mozas

71,5

48.103,79 €

BS623D 2021/21

Mujeres en igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

G27441153

Programa Emprega III: formación, traballo e igualdade, a túa liberdade

74,25

49.953,94 €

BS623D 2021/21

Mujeres en igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

G27441153

Programa Insire III: formación e emprego

73,75

49.617,56 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de atención ás necesidades básicas de persoas no medio rural (CDR Ancares-Asoc. Euroeume-CDR Portas Abertas-CDR O Viso)

82,75

159.853,92 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa integral de intervención comunitaria no medio rural (Asoc. Euroeume-CDR Ancares-CDR O Viso-CDR Portas Abertas)

79,75

107.308,62 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Galicia acolledora (CDR O Viso-CDR Portas Abertas-Asoc. Euroeume)

74,75

50.290,33 €

BS623D 2021/28

Aliad-Ultreia

G27021120

Programa Preparad@s, List@s, Xa!

69

39.998,62 €

BS623D 2021/32

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives emprega Galicia 2022

74,5

50.122,14 €

BS623D 2021/32

Fundación Acción contra el Hambre

G81164105

Programa Vives emprende. Economía con impacto social en Galicia

73,5

15.937,74 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de acollida e asistencia a marxinados e excluídos

75,75

146.331,53 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Emprego Cáritas Diocesana de Lugo

74,75

50.290,33 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de competencias clave

73,75

49.617,56 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de acollida e acompañamento a persoas sen fogar

66,75

35.775,81 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de inmigrantes Contade con nós

74,75

50.290,33 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Participa con nós

64,75

43.562,53 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Integrando

67

40.358,00 €

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Atención na rúa e provisión de recursos básicos

72

60.024,82 €

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Apoio á inclusión básica

71

40.024,79 €

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Centro de acollida a mulleres en situación de vulnerabilidade

85

136.671,68 €

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Gadea 2022

70

40.014,96 €

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Un futuro para a infancia

71

47.767,40 €

BS623D 2021/55

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de atención ás necesidades básicas Primeira atención

75,5

145.848,58 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Achega saúde mental

74

49.785,74 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Reincorpora social saúde mental

78,5

12.423,44 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa PSH - saúde mental

74,5

18.792,00 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Necesidades básicas (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Tui)

85,5

247.749,43 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa de apoio á inclusión sociolaboral (Ourense e Santiago)

87,5

160.000,00 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Inclúete (Mondoñedo, Ourense e Tui)

86,5

146.342,00 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Laborando - Caló (Mondoñedo, Ourense e Santiago)

85,5

160.000,00 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Afouteza (Mondoñedo, Ourense e Santiago)

87,5

140.691,43 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Redes (Mondoñedo, Ourense e Santiago)

87,5

140.691,43 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Asistencia migrante berce ((Mondoñedo e Ourense)

86,5

160.000,00 €

BS623D 2021/60

Asociación de Axuda aos Toxicómanos Érguete

G36642726

Programa Auto-t

74

32.098,00 €

BS623D 2021/60

Asociación de Axuda aos Toxicómanos Érguete

G36642726

Programa Vivendas de apoio ao tratamento de persoas con adicións e outras patoloxías

73

39.125,61 €

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de apoio social de emerxencia para familias vulnerables con cancro

74

71.475,46 €

BS623D 2021/65

Asociación SOS Racismo Galicia

G15651508

Programa Oficina de Información e Denuncia (OID) en materia de racismo e xenofobia

61,5

41.375,99 €

BS623D 2021/66

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Nós interculturais a través das TIC

61,5

41.375,99 €

BS623D 2021/67

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (RAIS)

G83207712

Programa Exclusión e emprego: do acompañamento individual á empregabilidade

62

33.229,97 €

BS623D 2021/70

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

G15074743

Programa de apoio á inclusión residencial do CIAS Padre Rubinos

65,5

35.105,86 €

BS623D 2021/76

Diaconía

R2802129C

Programa SAUSD: Servizo de atención á urxencia social de Diaconía (Aviva, Misión urbana Vigo e Diaconía)

66,5

64.231,32 €

BS623D 2021/76

Diaconía

R2802129C

Programa apoio e compensación de desigualdades educativas

70,5

47.431,01 €

BS623D 2021/76

Diaconía

R2802129C

Programa Vecindade inclusiva

65,5

35.105,86 €

BS623D 2021/76

Diaconía

R2802129C

Programa Pasarela Galicia: pisos de transición á autonomía

64,5

34.569,89 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de itinerarios de inclusión sociolaboral

65,75

44.235,30 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa Ecofriendly 21: itinerario de formación e inclusión sociolaboral

65,25

9.724,98 €

BS623D 2021/102

Asociación Mestura

G15940414

Programa PAI - edición II

75,75

41.707,84 €

BS623D 2021/116

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Programa de fomento da educación na poboación xitana

61

37.161,53 €

BS623D 2021/116

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Programa de acompañamento ás familias xitanas

60,5

30.396,95 €

BS623D 2021/122

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa de apoio socioeducativo a menores en risco de exclusión social

61,5

13.864,00 €

BS623D 2021/128

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa Kamelamos chanelar, apoio e seguimiento da escolarización

61,5

41.375,99 €

BS623D 2021/131

Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Aulas TIC

66,5

44.739,89 €

BS623D 2021/133

Fundación Lar Pro Salud Mental

G36302776

Programa de apoio á inclusión sociolaboral e TIC

61

28.062,24 €

BS623D 2021/137

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Programa de apoio á inclusión social Empregando

79,25

106.635,71 €

BS623D 2021/142

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

72,5

48.776,58 €

BS623D 2021/142

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Formatecca

73,5

31.888,60 €

BS623D 2021/144

Fundación Ronsel

G15752660

Programa Camiño migrante

66,5

44.739,89 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Intervención comunitaria vivircorural (Fundación Impulsarse, Fisa Boa Vida e Formavigo)

73

49.112,97 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa Servizo de inclusión e transición ao emprego para PCD (Acadar e Cogami)

75,25

101.253,46 €

BS623D 2021/155

Asociación Raíña

G70461009

Programa Xardín INC ECO III

60,75

35.775,00 €

BS623D 2021/155

Asociación Raíña

G70461009

Programa Horta INC ECO IV

60,25

39.950,00 €

BS623D 2021/161

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de inclusión social para infancia e mocidade

76

50.460,00 €

BS623D 2021/165

Médicos do Mundo

G79408852

Programa Acción integral para reducir a vulnerabilidade das persoas

68,75

66.404,56 €

BS623D 2021/165

Médicos do Mundo

G79408852

Programa de asesoramento técnico especializado a migrantes

74,25

49.953,94 €

BS623D 2021/168

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

R1500230F

Programa Pre-andaina

60,25

40.000,00 €

BS623D 2021/169

Asociación Dignidad - Galicia

G15500853

Programa de apoio á inclusión residencial a persoas sen fogar

60

32.158,03 €

BS623D 2021/174

Asociación Provivienda

G79408696

Programa de hábitat alianza para o desenvolvemento do modelo housing first nA Coruña

85,5

137.475,63 €

BS623D 2021/175

Asociación Provivienda

G79408696

Programa de fogares (Agrupación Emaus) inclusión a través da vivenda bajo o enfoque housing led

89,5

143.907,24 €

BS623D 2021/177

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Labora

65,25

18.440,37 €

BS623D 2021/177

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Cidadanía en feminino

66,25

43.290,08 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de atención urxente a necesidades básicas

92,5

268.033,07 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de inclusión social para nenos e nenas en risco de exclusión

87,5

160.000,00 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Proxecto integral de inclusión social e activación laboral

89,5

107.958,98 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de atención integral a persoas sen fogar

92,5

148.731,03 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de integración a persoas migrantes a través do asesoramento

89,5

160.000,00 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de integración de persoas migrantes a través da participación

86,5

160.000,00 €

BS623D 2021/180

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa AFIS

60,5

7.157,10 €

BS623D 2021/183

Sociedad de San Vicente de Paúl

G28256667

Programa de urxencia para atender as necesidades básicas

74,5

18.500,00 €

BS623D 2021/183

Sociedad de San Vicente de Paúl

G28256667

Programa de transeúntes atención a persoas sen fogar e sen aloxamento digno

75,5

15.500,00 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Collendo impulso cara á inclusión social

68

65.680,15 €

BS623D 2021/187

Comité cidadán AntiSida de A Coruña (Casco)

G15279219

Programa de inclusión persoas sen fogar ou en risco de excl. social

63

33.765,93 €

BS623D 2021/189

Fundación Mujeres

G80974702

Programa Actívate buscando emprego 2022

62

41.712,37 €

BS623D 2021/199

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Reanuda social, emprego e formación

62,25

41.880,57 €

BS623D 2021/199

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Teranga emancipación

82,75

88.702,60 €

BS623D 2021/199

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Teranga xurídico

72,25

48.608,39 €

BS623D 2021/199

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa Teranga social

74,25

49.953,94 €

BS623D 2021/206

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Taxbaldeiro

66,5

64.231,32 €

BS623D 2021/206

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Competencias

73,5

33.317,42 €

BS623D 2021/206

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Habita rural

74,5

50.122,14 €

BS623D 2021/206

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Ciberrespect link

84,5

92.164,55 €

BS623D 2021/211

Asociación Valladares

G36617082

Programa Aprendoteca

60,5

20.599,44 €

BS623D 2021/213

Asociación Diversidades

G27783950

Programa Accede aos teus dereitos 2022

60,5

40.703,21 €

BS623D 2021/213

Asociación Diversidades

G27783950

Programa Benvidas 2022

68,5

36.454,37 €

BS623D 2021/214

Emaús Fundación Social

G20486825

Programa Participa para a xeración de vínculos e a inclusión social en contornos comunitarios de Vigo

88,75

39.992,07 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade

Número de expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2021/9

Asoc. Española de Padres de Sordociegos Apascide

G80899636

Programa de apoio a familias coidadoras de persoas con xordocegueira

63,5

15.208,15 €

BS623D 2021/19

Asoc. Gallega contra Enfermedades Neuromusculares

G36925691

Programa de cultura, ocio e participación inclusiva

61,5

14.729,16 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Capacidade inclusiva-rural e activa (Asoc. Euroeume-CDR Ancares-CDR O Viso-CDR Portas Abertas)

84,25

40.355,52 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Aldeas activas e saudables (Ancares-Euroeume-Portas Abertas-O Viso)

85

73.822,36 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Cos meus (percibo, comprendo, lembro e aprendo) (Ancares-Portas Abertas-O Viso)

81,75

47.333,16 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Vou contigo (Ancares-Portas Abertas-O Viso)

82,25

47.622,65 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa Servizos de proximidade no medio rural (Ancares-O Viso)

81,75

47.333,16 €

BS623D 2021/24

Asociación Párkinson de Vigo

G36962447

Programa de asistencia integral a persoas afectadas pola enfermidade de Párkinson

61,25

14.669,29 €

BS623D 2021/31

Fundación Íñigo Álvarez de Toledo

G28767317

Programa de atención psicolóxica e social a persoas con discapacidade en tratamento de hemodiálise

63,75

15.268,04 €

BS623D 2021/31

Fundación Íñigo Álvarez de Toledo

G28767317

Programa Actívate en diálese

62,75

18.166,08 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención a persoas con discapacidade

78,75

37.721,03 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Maiores vivir na casa

81,25

47.043,66 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa Maiores vivir na casa SAD

81,75

47.333,16 €

BS623D 2021/34

Fed. de Enfermidades do Ril (Alcer Galicia)

G70474556

Programa Sinerxías

68

16.285,90 €

BS623D 2021/35

Asociación Párkinson Lugo

G27382027

Programa de asistencia integral para afectados pola enfermidade de Párkinson

60,75

17.587,08 €

BS623D 2021/36

Asoc. de Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa Campamentos vacacionais para a inclusión

60,75

14.549,53 €

BS623D 2021/36

Asoc. de Persoas Con Discapacidade, Arela-Cambre

G70148507

Programa Mellora servizos apoio discapacidade

61,75

14.789,03 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Coaching en envellecemento activo

66,25

19.179,33 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Ler e gañar

61,75

17.876,59 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Conectando xeracións

68,75

19.903,08 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Acompañamento aos séniors na TIC. Nómades dixitais

64,25

18.600,34 €

BS623D 2021/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de atención persoal e vida autónoma (Aspaym)

67,75

16.226,02 €

BS623D 2021/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Servizo integral de asistencia persoal de Galicia-SIAP

66,25

15.866,77 €

BS623D 2021/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Náutica inclusiva 2022

60,5

7.500,00 €

BS623D 2021/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa Apoio saudable en rede (Aspaym)

61,5

14.729,16 €

BS623D 2021/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Programa de promoción do envellecemento activo de persoas con lesión medular (Aspaym)

61

14.609,41 €

BS623D 2021/40

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa Acompáñame

61

14.609,41 €

BS623D 2021/40

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Programa Envellecemento activo para persoas con discapacidade

62

14.848,91 €

BS623D 2021/42

Asociación Solidaridad Intergeracional

G49225980

Programa Servizos de atención social de proximidade

62,25

18.021,34 €

BS623D 2021/42

Asociación Solidaridad Intergeracional

G49225980

Programa Contacomigo

61,25

17.731,83 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de envellecemento activo para persoas maiores

75,5

43.714,41 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de redución da carga familiar en persoas coidadoras

75,25

43.569,67 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de prevención da deterioración cognitiva en persoas maiores

76,75

44.438,16 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de TIC para persoas maiores e persoas con demencia

76,25

44.148,67 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de atención diúrna para persoas con demencia neurodexenerativa

81

46.898,91 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de axudas técnicas para familias cunha persoa con demencia neurodexenerativa

80,75

46.754,16 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de apoio e formación a persoas coidadoras de persoas con demencia neurodexenerativa

80,5

46.609,41 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de respiro familiar para coidadores de persoas con demencia

75,75

43.859,16 €

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Apoio a persoas con alteracións de saúde mental

64,25

15.387,78 €

BS623D 2021/55

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa de atención a persoas maiores de 65 anos

68,5

19.830,71 €

BS623D 2021/56

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

G15745466

Programa Ponte en liña

64

14.358,07 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Atendo - saúde mental

86

39.488,59 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Inclúe emprego - saúde mental

83

17.914,88 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa De par en par - saúde mental

72

17.243,89 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Oriéntame - saúde mental

78

37.361,78 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Previr - saúde mental

83

27.657,50 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Apoio e soporte integral

82

39.277,78 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Benestar e saúde mental

88

63.227,64 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Programa Accesibilidade no ocio e o deporte

66,25

15.866,77 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Programa Turismo activo inclusivo

69,5

16.645,15 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Programa Entrenamentos ENKI

68,25

13.985,00 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Programa Carreira ENKI

65,25

15.627,28 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Programa Carreira superheroes

66,75

15.986,53 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Contorno maior II (Ourense e Santiago)

86,5

75.125,11 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Con-vivindo (Mondoñedo, Ourense e Santiago)

87

75.559,36 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Contorno maior I: acompáñote

86,5

75.125,11 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Cuarto sector (Ourense)

85

73.822,36 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Bufarda (Ourense)

77

39.450,00 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Contorno maior III - comedor sobre rodas

86

70.000,00 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Apóiote: axudas técnicas a domicilio (Ourense e Santiago)

86,5

38.700,00 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Contorno maior IV - acompáñote - vivendas comunitarias para maiores

85,5

74.256,62 €

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa Envellecemento activo: exercicio físico, nutrición e fortalecemento da rede social

69,75

20.192,58 €

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de atención integral a familias con persoas maiores ao seu cargo

81

46.898,91 €

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa No te esquezas de ti: a importancia do coidado en familias

72,25

20.916,33 €

BS623D 2021/64

Fundación ONCE

G85167385

Programa de mediación socioeducativa para persoas con xordocegueira

61,75

14.789,03 €

BS623D 2021/66

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Tic Tac: capacitación dixital de persoas con discapacidade

62,25

14.908,78 €

BS623D 2021/66

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa TIC para o benestar das persoas maiores

66

19.106,96 €

BS623D 2021/68

Asoc. Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

G15048762

Programa Rilo

72,25

17.303,77 €

BS623D 2021/68

Asoc. Coruñesa de Promocion del Sordo (Acopros)

G15048762

Programa SAAF

70,25

16.824,77 €

BS623D 2021/68

Asoc. Coruñesa de Promocion del Sordo (Acopros)

G15048762

Programa de estimulación cognitiva

66,75

19.324,09 €

BS623D 2021/70

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

G15074743

Programa de envellecemento activo na residencia de persoas maiores Padre Rubinos

64,25

18.600,34 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de promoción da autonomía para vida adulta independente (Asperga, Aspanaes, Menela, Mecos e Autismo Galicia)

86

61.790,65 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de protección social e xurídica a persoas con TEA e familias (Autismo Coruña, Menela e Autismo Galicia)

86,5

62.149,90 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de detección e atención temperá (Asperga, Aspanaes, Menela e Autismo Galicia)

88

63.227,64 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de participación comunitaria TEA Activa (Aspanaes, APACAF, Autismo Vigo, Menela e Autismo Galicia)

83,5

39.996,27 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa Rede accesibilidade cognitiva

76

36.403,79 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de envellecemento activo (Aspanaes, Apacaf, Autismo Vigo, Menela e Autismo Galicia)

78,5

37.601,29 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa de respiro e apoio á conciliación da vida familiar (Aspanaes, Asperga, Apacaf, Menela, Mecos e Autismo Galicia)

86,5

62.149,90 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Programa Apoderamento e capacitación familias (Asperga, Aspanaes, Menela e Autismo Galicia)

76,5

36.643,29 €

BS623D 2021/74

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Párkinson vida calidade

60,5

14.489,66 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do benestar físico e emocional (Adaceco, Sarela, Adace, Renacer e Alento)

85,5

61.431,41 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora das relacións interpersoais (Adaceco, Sarela, Adace, Alento e Renacer)

85,25

61.251,78 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do desenvolvemento persoal (Adaceco, Sarela, Adace, Renacer e Alento)

85,5

61.431,41 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa DCA: promove, entende, actúa!

76,5

36.643,29 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora da mobilidade e accesibilidade (Adaceco, Sarela, Adace, Alento e Renacer)

85,75

61.611,03 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa Stop fenda dixital

75

35.924,80 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do benestar emocional (Adaceco, Sarela, Adace, Alento e Renacer)

85,5

61.431,41 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Programa de mellora do benestar material (Adaceco, Sarela, Adace, Alento e Renacer)

85,75

61.611,03 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de ocio e vida saudable de persoas coa síndrome de Down

80,25

38.439,53 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de estimulación cognitiva de persoas coa síndrome de Down

77

36.882,79 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de sensibilización de persoas coa síndrome de Down

76,5

36.643,29 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de apoio psicolóxico de persoas coa síndrome de Down

77,75

37.242,04 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de accesibilidade de persoas coa síndrome de Down

78

37.361,78 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de apoio e intervención no proceso de envellecemento de persoas

79

37.840,79 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de inclusión educativa de persoas coa síndrome de Down

76,75

36.763,04 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de apoio a familias de persoas coa síndrome de Down

86,5

62.149,90 €

BS623D 2021/115

Asociación Cultural O Castro de Baión

G36116879

Programa de envellecemento activo no rural

60,25

17.442,33 €

BS623D 2021/118

Fundación Amicos

G70169610

Programa Servizo tutelar a persoas con discapacidade

72

17.243,89 €

BS623D 2021/118

Fundación Amicos

G70169610

Programa de ciencia e tecnoloxía inclusiva

72

17.243,89 €

BS623D 2021/119

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa de rehabilitación

64

15.327,91 €

BS623D 2021/119

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa de información, asesoramento e investigación

64,75

15.507,53 €

BS623D 2021/119

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

G32416471

Programa de comunicación

64,75

15.507,53 €

BS623D 2021/122

Acción solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa Acompañando soidades

61,5

12.600,00 €

BS623D 2021/126

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Por unha vida plena

60

14.000,00 €

BS623D 2021/126

Fundación Igual Arte

G36427524

Programa Normalizando con arte

60,5

11.000,00 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa Musicoterapia para persoas maiores (Raiola)

66,25

19.179,33 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de estimulación e autonomía persoal na nova realidade (Nosa Sra. dos Anxos)

71,25

20.626,83 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa Musicoterapia (Romero Blanco)

66,25

15.983,10 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa Rede de clubs de lectura e realidade virtual Hospital Asilo de Vilalba

75,75

43.859,16 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de estimulación integral deterioración funcional e cognitiva Hospital Asilo de Vilalba

75,25

25.878,80 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de psicoestimulación integral para persoas con deterioración cognitiva (Paz e Ben)

75,25

43.569,67 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de terapia de reminiscencia para persoas con deterioración cognitiva (Divina Pastora)

76,25

44.148,67 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de implementación, control e seguimento dos protocolos adaptados á nova situación COVID-19 (APALC)

76,5

42.428,58 €

BS623D 2021/130

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Ao seu lado

70,25

16.824,77 €

BS623D 2021/132

Asociación de Viúdas María Andrea

G32014334

Programa Envellecemento saudable 2022

60

17.369,96 €

BS623D 2021/133

Fundación Lar pro Salud Mental

G36302776

Programa de atención integral a familias

67

16.046,40 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa de integración social das persoas con parálise cerebral (Apamp, Aspace-Coruña, Amencer-Aspace, Aspace-Lugo e Federación Aspace)

87,25

62.688,77 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa de atención temperá a persoas con parálise cerebral (Apamp, Aspace-Coruña e Amencer-Aspace)

86,25

61.970,27 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa Alimentación segura y eficaz (Apamp, Aspace-Coruña e Amencer-Aspace)

85

61.072,16 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa de axudas técnicas e produtos para a promoción da autonomía (Apamp, Aspace-Coruña, Amencer-Aspace e Aspace-Lugo)

85,5

61.431,41 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa de atención especializada a domicilio (Apamp, Aspace-Coruña e Amencer-Aspace)

87

62.509,15 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa de respiro familiar para persoas con parálise cerebral (Apamp, Aspace-Coruña e Amencer-Aspace)

87

62.509,15 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa de habilitación funcional para persoas con parálise cerebral (Apamp, Aspace-Coruña e Amencer-Aspace)

85,25

61.251,78 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Programa de atención e apoio a familias (Apamp, Aspace-Coruña, Amencer-Aspace, Aspace-Lugo e Federación Aspace)

81,5

39.038,27 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa A nosa bela Galicia

64

18.527,96 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Banca dixital: séniors TIC

63,5

18.383,21 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Dinamízate

68

19.685,95 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Socialízate

68

19.685,95 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Adeus á soidade

68

19.685,95 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Rural TIC

65,5

18.962,21 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Formación ao longo da vida

67,5

19.541,20 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa RelacionaTIC

67,5

19.541,20 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Capacita2 (Fundación Impulsarse)

68,75

16.465,52 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Maiores vida compartida (Fisa Boa Vida e Formavigo)

75

43.424,92 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa RUS-TIC (Fundación Impulsarse e Fisa Boa Vida)

74

21.422,96 €

BS623D 2021/148

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de promoción da autonomía persoal e participación social de persoas cunha enfermidade rara

66,75

15.986,53 €

BS623D 2021/148

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa intervención social en afectados por una enfermidade rara e as súas familias

68,5

16.405,65 €

BS623D 2021/148

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de intervención psicolóxica integral en enfermidades raras

68,5

11.852,97 €

BS623D 2021/148

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa de acollida

75,5

29.910,26 €

BS623D 2021/148

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa Servizo de atención, información e visibilidade das enfermidades raras

68,75

16.465,52 €

BS623D 2021/148

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa Mediación e asesoramento xurídico

67

14.974,43 €

BS623D 2021/148

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

G70218128

Programa Atención e rehabilitación fisioterápica para a mellora da autonomía e prevención da discapacidade

77,5

35.000,00 €

BS623D 2021/150

Fundación Funditea

G27704964

Programa de atención a persoas con autismo no rural

61,5

14.729,16 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de atención especializada para PCD (Grumico, AFFOU, AGL, AGFQ e Cogami)

88,25

63.407,27 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de atención social e asesoramento especializado I (Acadar, ACCU Ourense, ACEM Coruña, Asotrame, ACEM Santiago e Cogami)

88,25

63.407,27 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de promoción da autonomía persoal (ASEM Galicia, Asearpo, Lirega, ConArtritis Santiago, Aodem, Avante e Cogami)

88,25

63.407,27 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de atención integral para PCD (Adapta, Avempo, Amizade e Cogami)

86,25

61.970,27 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de atención social e asesoramento especializado II [Alcer (as 4 provincias) e Cogami]

87,25

62.688,77 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de atención temperá (Asoc. Vontade, Asoc. Misela e Cogami)

87,5

62.868,40 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de lecer, cultura e deportes inclusivos (Ambar e Cogami)

86

61.790,65 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa Servizo de transporte adaptado para PCD

85,75

61.611,03 €

BS623D 2021/155

Asociación Raíña

G70461009

Programa Compaña rural

60,75

17.587,08 €

BS623D 2021/156

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Programa Soporte en habilidades da vida diaria (transporte e piso)

61,5

14.729,16 €

BS623D 2021/156

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Programa Acende

63,5

15.208,15 €

BS623D 2021/158

Asoc. Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención

G36938272

Programa de continuación Terapias para nenos/adultos con TDAH

60

14.369,91 €

BS623D 2021/162

Asociación Xaruma

G27746486

Programa Naturalmente

71

17.004,40 €

BS623D 2021/162

Asociación Xaruma

G27746486

Programa Fiares, Proxecto de intervención familiar no eido da saúde mental

67

16.046,40 €

BS623D 2021/166

Asociación Provivienda

G79408696

Programa autonomía e integración sociorresidencial persoas con disc.

69,75

16.705,02 €

BS623D 2021/171

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Programa de inserción laboral

64,75

15.507,53 €

BS623D 2021/171

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Programa de intervención logopédica

60,75

14.549,53 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de mediación para a comunicación

85,25

61.251,78 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de intervención social

86,25

61.970,27 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de atención psicolóxica para persoas xordas

83,25

39.876,52 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de logopedia

80,25

38.439,53 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de servizo de intérpretes de LSE e guías intérpretes

85,25

61.251,78 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de envellecemento activo para persoas xordas

85,25

61.251,78 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Programa de orientación e apoio educativo ao alumnado con discap.

85,75

61.611,03 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de transporte de vehículos adaptados

90

64.664,63 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de promoción do envellecemento saudable: saúde constante

89,75

77.947,73 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Antenas: detección de situaciones de soidade non desexada

85,5

74.256,62 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de atención a persoas con funcións cognitivas deterioradas

88,75

77.079,24 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de axuda a domicilio complementaria

89,5

77.730,61 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de acompañamento dixital dirixido a persoas maiores

85,5

74.256,62 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Rede social para persoas maiores: Enrédate

91

79.034,26 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de atención a persoas coidadoras

86,5

75.125,11 €

BS623D 2021/181

Asoc. Formación Permanente de adultos (Ategal)

G15496607

Programa Nin edadismo nin fenda dixital

70

20.264,95 €

BS623D 2021/182

Fundación Aspace Coruña

G70338074

Programa de protección e apoio a persoas con parálise cerebral

60,5

14.489,66 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio a mulleres

85

61.072,16 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de atención temperá (Autismo Ourense e Raiolas Lugo)

85

61.072,16 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Cidadanía activa e accesibilidade cognitiva

85

61.072,16 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Saúde mental e envellecemento activo

85,5

61.431,41 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio integral familias (Autismo Ourense, Raiolas e Bata)

86

61.790,65 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa Respiro Familiar

87,5

62.868,40 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio á inclusión social e laboral

87,5

62.868,40 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de apoio familiar e persoal

86,5

62.149,90 €

BS623D 2021/188

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa de estimulación multisensorial - crecente

63

15.088,41 €

BS623D 2021/188

Nuestra Señora de Fátima

R3600113I

Programa Casa do maior

64,25

18.600,34 €

BS623D 2021/189

Fundación Mujeres

G80974702

Programa Servizo de apoio integral ás mulleres coidadoras (SAIC)

69,75

16.705,02 €

BS623D 2021/190

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa de desenvolvemento capacidades laborais

65,75

15.747,03 €

BS623D 2021/190

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa prelaboral e terapéutico

65,75

15.747,03 €

BS623D 2021/193

Asociación Integrados

G15973357

Programa de participación coa comunidade para a integración

61,75

14.789,03 €

BS623D 2021/193

Asociación Integrados

G15973357

Programa Horizonte blue de loita contra o lixo

66

15.806,90 €

BS623D 2021/194

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

R7700028I

Programa de ocio inclusivo

60,5

14.489,66 €

BS623D 2021/211

Asociación Valladares

G36617082

Programa Parando kronos (facéndolle fronte á vellez)

60,5

17.514,71 €

BS623D 2021/223

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Programa de participación inclusiva e respiro familiar (Partires)

63

15.088,41 €

BS623D 2021/223

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Programa de envellecemento activo e adquisición de habilidades dixitais

63,5

15.208,15 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade

Número de expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2021/22

As. Minusválidos Psíquicos do Morrazo (Aspamsim)

G36100071

Proxecto Un transporte adaptado para Aspamsim

60

16.768,39 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Proxecto Vehículo adaptado-servizo de xantar a domicilio (O Viso)

86,8

30.025,08 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Proxecto de equipamento para centro de dinamización (Ancares)

85,8

5.301,87 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Proxecto de adquisición de vehículo para o programa de maiores

85,8

57.126,96 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Proxecto Acompañamento aos séniors no uso das TIC móbil

73

20.401,55 €

BS623D 2021/39

Federación Predif Galicia

G15811524

Proxecto de renovación e mellora de equipamentos tecnolóxicos (Aspaym)

75,3

13.794,00 €

BS623D 2021/40

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

R3600336F

Proxecto de construción dun módulo residencial de 25 prazas para persoas con discapacidade maiores

70

19.563,13 €

BS623D 2021/43

Asociación de Discapacitados sobre Rodas

G70224514

Proxecto de adquisición de material ortopédico para persoas maiores, dependentes ou con discapacidade

61,5

12.323,80 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Proxecto de continuidade da adecuación de local para a actividade da Asociación de Alzheimer (Afachantada)

88,8

35.274,40 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Proxecto Centro de atención integral a persoas con demencia - Espazo Demencia (Afaga)

79,3

44.296,53 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Proxecto de adquisición dun vehículo adaptado para persoas con demencia neurodexenerativa (Afaco)

82

26.406,56 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Proxecto de dotación de equipamento á Rede de asociacións de alzhéimer de Galicia

86,8

72.732,97 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Proxecto de adquisición dun vehículo adaptado para persoas con demencia neurodexenerativa (Afal Ferrolterra)

87

32.000,00 €

BS623D 2021/49

Fundación de Daño Cerebral

G27293505

Proxecto de ampliación Centro de Dano Cerebral

68,5

19.143,91 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste A Mariña - Cervo

82

45.833,64 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal

86

72.104,16 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste Alba

76

19.764,00 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste APEM - Cee

86

16.035,05 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Proxecto Inviste A Creba

80

7.647,20 €

BS623D 2021/58

Fundación Abrente

G70397849

Proxecto de adquisición de material deportivo adaptado

78,3

20.362,65 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Proxecto Apóiote II - Investimento (Cáritas Ourense)

88

50.797,00 €

BS623D 2021/69

Asociación Lar pro Salud Mental

G36119253

Proxecto de adquisición de equipamento de novas tecnoloxías da información

63

17.606,81 €

BS623D 2021/70

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

G15074743

Proxecto de modernización da residencia de persoas maiores Padre Rubinos

68,5

19.143,91 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Proxecto de mellora da eficiencia estrutura do centro de recursos

78

11.562,29 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Proxecto de equipamento informático Servizo Atención Diúrna Monte do Gozo (Aspanaes e Autismo Galicia)

76

27.247,50 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Proxecto de adquisición de vehículo para persoas con TEA (Apacaf e Autismo Galicia)

87

18.303,00 €

BS623D 2021/71

Federación Autismo Galicia

G15549306

Proxecto de Equipamento para centro de recursos persoas con TEA (Menela e Autismo Galicia)

81,5

41.788,32 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Proxecto de fortalecemento estrutural dos recursos de atención a persoas con DCA (Adaceco)

86

72.104,16 €

BS623D 2021/100

Federación Galega Dano Cerebral (Fegadace)

G70191051

Proxecto de fortalecemento estrutural de atención a persoas con DCA (Sarela, Adaceco, Alento, Adace e Renacer)

85

71.265,73 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Proxecto de ampliación e mellora do centro de servizos SEPAP

77,3

31.900,29 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Proxecto Centro de promoción de autonomía persoal

80,3

44.855,48 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Proxecto de acondicionamento e mellora de recursos materiais

82,3

41.735,67 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Proxecto de implantación e renovación de equipamento informático e audiovisual

87,3

73.152,18 €

BS623D 2021/109

Fundación ADCOR

G15546484

Proxecto de cerramento de terraza en centro de maiores

75

41.921,01 €

BS623D 2021/115

Asociación Cultural O Castro de Baión

G36116879

Proxecto de reparación do edificio da asociación

61

17.047,87 €

BS623D 2021/118

Fundación Amicos

G70169610

Proxecto de equipamento para a creación dun espazo formativo

75

41.921,01 €

BS623D 2021/126

Fundación Igual Arte

G36427524

Proxecto Facilitando o día a día

77

25.800,00 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Proxecto de obras de accesibilidade, salubridade e eficiencia enerxética (APALC)

86,8

68.403,51 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Proxecto de reforma e mellora (Divina Pastora)

85,8

71.894,55 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Proxecto de creación e adecuación de módulos sanitarios fase IV (Hospital Asilo de Vilalba)

86,8

72.732,97 €

BS623D 2021/133

Fundación Lar pro Salud Mental

G36302776

Proxecto de rehabilitación de oficinas

75,5

33.045,39 €

BS623D 2021/136

Asociación Andaina Redondela

G36289064

Proxecto de adquisición dun vehículo adaptado

61

17.047,87 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Proxecto de adecuación e ampliación do servizo residencial (Apamp)

86,8

72.732,97 €

BS623D 2021/139

Aspace Galicia

G36344950

Proxecto de ampliación do Centro Princesa Letizia (Amencer-Aspace)

86,3

72.313,76 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Proxecto Todo un mundo de coñecemento a un clic

80

44.715,74 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de ampliación de centro recurso (Integro)

91,8

76.925,07 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de actuacións de pintado interior do CRD Monteporreiro-Pontevedra

85,3

5.289,18 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de obras de mantemento, conservación e mellora do CRD Medelo

91,8

36.891,62 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de construción da sede da entidade fase II

89,3

74.829,02 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de acondicionamento das zonas exteriores do CRD Fingoi-Lugo

86,8

51.496,67 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de mellora do servizo de transporte adaptado

88,3

73.990,60 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de adquisición de material de rehabilitación CRD de Cogami

85,3

14.114,75 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de mobiliario para obradoiros de autonomía persoal e talleres prelaborais (Aspamite)

85,8

20.000,00 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de instalación de caldeira e renovación de fiestras... (Agora)

91,8

27.580,32 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de renovación luminaria (A Coruña, Santiago e Vigo e CDR Medelo e Monteporreiro)

87,8

21.594,74 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de reforma e mellora do sistema de protección contra incendios (Asoc. Ambar)

87,3

11.400,00 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto Reforzando equipo: adquisición tecnolóxica (Acadar)

86,3

5.890,50 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de creación dun horto ecolóxico (Adisbismur)

85,3

20.000,00 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de renovación de equipamentos informáticos no CRD Fingoi-Lugo

86,3

21.804,80 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Proxecto de actualización do equipamento informático da rede de ctros. de Cogami

85,8

13.561,27 €

BS623D 2021/155

Asociación Raíña

G70461009

Proxecto de Compaña rural mobilitas

68,8

18.000,00 €

BS623D 2021/156

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Proxecto de transporte adaptado Limisi

64,5

18.026,03 €

BS623D 2021/158

Asoc. Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención

G36938272

Proxecto de continuación de reforma de local cedido pola Xunta de Galicia

67,3

15.982,89 €

BS623D 2021/162

Asociación Xaruma

G27746486

Proxecto de Autonomamente: adestramento habilidades básicas

75,5

37.999,36 €

BS623D 2021/164

Fundac. Protección Discap. Psíquicos Comarca de Verín

G32228124

Proxecto de ampliación do centro ocupacional

60,5

16.908,12 €

BS623D 2021/171

Centro Pai Menni Hermanas Hospitalarias

R1500110J

Proxecto de adecuación das instalacións e equipamento do centro

68

19.004,18 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Proxecto de transformación dixital FAXPG (I)

85,3

26.047,00 €

BS623D 2021/176

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

G15068091

Proxecto de adquisición de automóbiles

88,3

29.712,00 €

BS623D 2021/178

Fundación Hermanos Prieto

R3200006I

Proxecto Construíndo fogares

63,5

17.746,56 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Proxecto de dotación de vehículos híbridos eléctricos

92,5

77.554,10 €

BS623D 2021/182

Fundación Aspace Coruña

G70338074

Proxecto de adquisición de vehículo

60,5

16.908,12 €

BS623D 2021/185

Fundación Tutelar Sálvora

G36733046

Proxecto de adquisición de equipamento informático e novas tecnologías

66,3

9.504,02 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de ampliación de espazos (Centro Juan María_Nigrán)

85

24.279,98 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de mellora da accesibilidade (S. Xerome Emiliani)

86

72.104,16 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adaptación e reforma dos baños (Asociación As Burgas)

79,5

25.262,52 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de construción dun porche no centro ocupacional (Aspanane)

88,3

31.439,61 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adecuación do centro residencial (Amicos)

85

34.265,00 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de equipamento (San Francisco)

80,5

10.000,00 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de acondicionamento do centro (Aspronaga)

85

71.265,73 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de vehículo (Aspadisi)

87

36.288,75 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de equipamento (Aspaber)

80,5

33.636,31 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto Escola profesional Accesca - fase II (Aceesca)

86

48.925,74 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de mellora enerxética para autoconsumo (Aspas)

75,8

42.340,23 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de mobiliario (Pascual Veiga)

81,5

6.175,36 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de creación de taller de serigrafía (Aspnais)

79,5

8.145,09 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de equipamento para centro de día (Autismo Ourense)

85

38.903,92 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de mobilidade e autonomía no rural (Aspavi)

85

35.679,71 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto Deporte accesible Xacobeo 2022 (Special Olympics Galicia)

86,5

32.982,13 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de adquisición de vehículo (Bata)

85

21.000,00 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de mellora lavandaría (Aspanas)

79,5

11.109,39 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto de sistema de xestión laundry (Aspanaex)

86

21.767,34 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Proxecto Mobiliza-t (Juan XXIII)

85

71.265,73 €

BS623D 2021/190

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Proxecto de mellora de accesibilidade e comunicación vertical

76,3

42.619,69 €

BS623D 2021/193

Asociación Integrados

G15973357

Proxecto Sala multisensorial SHX

76

41.900,28 €

BS623D 2021/207

Mensajeros de la Paz

G45482023

Proxecto de equipamento e renovación fase 3

69,5

19.423,39 €

BS623D 2021/223

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Proxecto de mantemento das instalacións da ASCM

77

6.274,38 €

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade

Número de expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de atención á xuventude

62,8

5.277,84 €

BS623D 2021/47

Asoc. de reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa Radio escolar como ferramenta de cambio social

66

5.551,19 €

BS623D 2021/47

Asoc. de reporteiros solidarios Agareso

G36589844

Programa Muda o conto: mocidade contra o discurso do odio nas redes sociais 2

66

5.551,19 €

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Needdo

70,5

5.929,68 €

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Escola solidaria

81,5

13.709,76 €

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa de sensibilización contra o racismo e a favor dos DDHH

85,5

21.573,96 €

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Scale up

78,5

13.205,11 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa AIO (Ourense)

86,5

21.826,28 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Forward (Ourense)

92,5

23.340,25 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Queda-t

91,5

23.087,92 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa En movemento (Ourense)

92,5

23.340,25 €

BS623D 2021/61

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de prevención de accidentes, riscos, enfermidades sexuais e derivadas da saúde corporal e mental

65,5

5.509,14 €

BS623D 2021/61

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa socioeducativo da mellora dos hábitos de vida da mocidade

75,5

12.700,46 €

BS623D 2021/61

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de fomento de valores cívicos para convivencia entre mocidade

75,5

12.700,46 €

BS623D 2021/61

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de educación pola paz, convivencia positiva e loita contra a discriminación e a violencia

65,5

5.509,14 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de encontros bilaterais de mozos e mozas

70,3

5.908,65 €

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa Encontro autonómico de mozos e mozas do movemento Down Galicia

68,3

5.740,44 €

BS623D 2021/107

Amigos da Terra

G32242422

Programa de formación en mestría en compostaxe

69,3

5.824,54 €

BS623D 2021/125

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de prevención da violencia de xénero en adolescentes: mellor iguais

83,5

14.046,20 €

BS623D 2021/125

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de prevención do ciberacoso: #Ponte Alerta

83,5

14.046,20 €

BS623D 2021/131

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Rede Labora

67,5

5.677,35 €

BS623D 2021/131

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Talento Emprendedor

63,5

5.340,92 €

BS623D 2021/142

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Acompañámoste a seguir!

72

6.055,84 €

BS623D 2021/142

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Itinerarios xuventude

71,5

6.013,79 €

BS623D 2021/142

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Preparación en competencias clave n. II para mozos e mozas

72

6.055,84 €

BS623D 2021/144

Fundación Ronsel

G15752660

Programa Youth business Spain - Xuventude activa

75,5

12.700,46 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Conecta emprego O Carballiño (Fundación Impulsarse)

66

5.551,19 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Conecta emprego Abegondo (Fundación Impulsarse)

65

5.467,08 €

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Conecta emprego Monforte (Fundación Impulsarse)

66

5.551,19 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de educación para a saúde de xuventude en risco de exclusión

90

22.709,64 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de formación e axuda ao emprego para a xuventude

81

13.625,66 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de educación en valores para a integración social da mocidade

84

14.130,31 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa Promoción da igualdade na mocidade

78

13.121,00 €

BS623D 2021/177

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Conta +. Proxecto educomunicativo na mocidade

65,8

5.530,16 €

BS623D 2021/177

Asociación Viraventos

G70136429

Programa May yaw 2ª ed.

70,8

5.950,71 €

BS623D 2021/177

Asociación Viraventos

G70136429

Programa Visibilizando experiencias de racismo na mocidade

69,8

5.866,60 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Educación para a saúde

96,5

24.349,55 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Prevención de condutas adictivas

90,5

22.835,59 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Prevención de condutas violentas

96,5

24.349,55 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa Prevención do acoso escolar

90,5

22.835,59 €

BS623D 2021/203

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Programa Enredadas

75,3

12.658,40 €

BS623D 2021/209

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

Programa Cine na rúa e activismo rural

63,5

5.340,92 €

Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado

Número de expediente

Entidade

CIF

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2021/16

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Programa de voluntariado

68,5

6.192,38 €

BS623D 2021/20

Asociación Helsinki España -Dimensión Humana

G80540552

Programa mocidade para mocidade: educando en dereitos humanos e obxectivos de desenvolvemento sustentable

63,5

5.740,39 €

BS623D 2021/23

Agrupación de Entidades Rurais Terra e Xente

G32484107

Programa de voluntariado ambiental (Ancares-Euroeume-Portas Abertas-O Viso)

68,75

6.214,99 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de formación do voluntariado (Lugo)

68,75

6.214,99 €

BS623D 2021/33

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Programa de sensibilización do voluntariado (Lugo)

69,75

6.305,38 €

BS623D 2021/37

Fundación Tierra de hombres España

G80956733

Programa Viaxe cara á vida - Xestión voluntariado

64

5.785,58 €

BS623D 2021/38

Fundación Amigos de la Barrera

G32321978

Programa Ponte en xogo

66

5.966,39 €

BS623D 2021/45

Federación Galega de Alzheimer (Fagal)

G15656739

Programa de voluntariado con persoas con demencia

66,25

5.988,99 €

BS623D 2021/47

Asoc. reporteiros solidarios AGARESO

G36589844

Programa Fomento do voluntariado de comunicación para o cambio social

61

5.514,39 €

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Promoción do voluntariado

65

5.875,99 €

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa Sensibilización do voluntariado

61

5.514,39 €

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa de formación e promoción para voluntarios

70,5

6.373,19 €

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Living for others

72,5

6.553,98 €

BS623D 2021/55

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

Programa Acción voluntaria

60,5

5.469,19 €

BS623D 2021/57

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

G15545353

Programa Volunta saúde mental

64

5.785,58 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Vínculos (Mondoñedo, Ourense e Santiago)

83,5

15.096,77 €

BS623D 2021/59

Cáritas Diocesana de Santiago

R1500053B

Programa Edacfo I Santiago e Tui-Vigo

80,5

14.554,38 €

BS623D 2021/61

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de mellora das capacidades do voluntariado scout de Galicia

62,5

5.649,98 €

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de apoio e acompañamento ao/á enfermo/a de cancro e a súa familia

83,5

15.096,77 €

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de sensibilización, selección, formación e mantemento do voluntariado AECC en Galicia

77,5

14.011,98 €

BS623D 2021/73

Fundación Cibervoluntarios

G84410158

Programa de formación e divulgación de voluntariado tecnolóxico no medio rural de Galicia

74,5

6.734,79 €

BS623D 2021/102

Asociación Mestura

G15940414

Programa A túa voz - edición III

80,75

10.370,58 €

BS623D 2021/106

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

G94153053

Programa Formación voluntariado

60,5

5.469,19 €

BS623D 2021/107

Amigos da Terra

G32242422

Programa A Universidade en acción polo residuo cero

73,25

6.621,79 €

BS623D 2021/122

Acción solidaria de Galicia (Asdegal)

G27727593

Programa de formación e promoción do voluntariado

61,5

5.559,58 €

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de formación e promoción do voluntariado

70,25

6.350,59 €

BS623D 2021/130

Fundación Aldaba

G82453606

Programa Botando a man

63,75

5.762,99 €

BS623D 2021/131

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

G58579806

Programa Profesionaliza-t

64,5

5.830,79 €

BS623D 2021/133

Fundación Lar pro salud mental

G36302776

Programa de formación da acción voluntaria no ámbito educativo

60

5.423,98 €

BS623D 2021/133

Fundación Lar pro salud mental

G36302776

Programa Fórmate como voluntario en saúde mental

62,5

5.649,98 €

BS623D 2021/137

Fundación Secretariado gitano

G83117374

Programa de difusión da acción voluntaria Halovav

77,25

13.966,78 €

BS623D 2021/142

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa de formación do voluntariado

75,5

13.650,38 €

BS623D 2021/144

Fundación Ronsel

G15752660

Programa Voluntarios en acción

60,5

5.469,19 €

BS623D 2021/146

Fed. Galega Asoc. Universitarias Sénior (Fegaus)

G70175666

Programa Voluntarios TIC

64

5.785,58 €

BS623D 2021/152

Cogami

G32115941

Programa de formación de voluntariado en programas innovadores

75,25

13.605,18 €

BS623D 2021/153

Enxeñeria Sen Fronteiras Galicia

G36774271

Programa de cidadanía solidaria a través do coñecemento da realidade

63

5.695,18 €

BS623D 2021/153

Enxeñeria Sen Fronteiras Galicia

G36774271

Programa de visibilización de mulleres tecnólogas Educ. Secundaria

60,5

5.469,19 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa Recoñece

80

14.463,98 €

BS623D 2021/161

Federac. de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

Programa de formación e promoción do voluntariado

81,5

14.735,17 €

BS623D 2021/165

Médicos do Mundo

G79408852

Programa Xerando cambios

66,75

6.034,18 €

BS623D 2021/165

Médicos do Mundo

G79408852

Programa Ao teu carón

67,75

6.124,59 €

BS623D 2021/167

Escola de Tempo Libre Xaruma

G36817385

Programa Transformando: sentires do voluntariado

61,5

5.559,58 €

BS623D 2021/167

Escola de Tempo Libre Xaruma

G36817385

Programa Formando: saberes de voluntariado

60,5

5.469,19 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de fomento de la participación social a través do voluntariado

95,5

25.899,57 €

BS623D 2021/179

Cruz Roja Española

Q2866001G

Programa de formación do voluntariado no medio rural

95,5

25.899,87 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de promoción do voluntariado no ano xacobeo 2022 (Special Olympics Galicia)

62

5.604,79 €

BS623D 2021/186

Fademga Plena Inclusión Galicia

G36620037

Programa de formación e organización do voluntariado

62

5.604,79 €

BS623D 2021/193

Asociación Integrados

G15973357

Programa de ecobrigada de voluntarios

60

5.423,98 €

BS623D 2021/198

Asociación de búsqueda y salvamento de Galicia

G70420021

Programa de prevención de accidentes no medio acuático [...]

65

5.875,99 €

BS623D 2021/198

Asociación de búsqueda y salvamento de Galicia

G70420021

Programa de prevención de accidentes no medio terrestre [...]

65

5.875,99 €

BS623D 2021/199

Fundación Juan Soñador

G24452435

Programa de voluntariado Acompañando soños

69,25

6.260,18 €

BS623D 2021/203

Fundación Taller de Solidaridad

G83105783

Programa Axentes ODS: igualdade de xénero

67,25

6.079,39 €

BS623D 2021/206

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Daar

78,5

14.192,78 €

BS623D 2021/206

Asociación Ecos do Sur

G15354483

Programa Soberanía Dixital

77,5

14.011,98 €

BS623D 2021/209

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

Programa O globo; observatorio, espazo e escola de participación

67

6.056,78 €

BS623D 2021/209

Solidaridade Internacional de Galicia

G36833648

Programa de promoción da acción voluntaria das persoas maiores

71

6.418,38 €

BS623D 2021/213

Asociación Diversidades

G27783950

Programa All In 2022

61,5

5.559,58 €

BS623D 2021/223

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Programa de sensibilización sobre voluntariado inclusivo

62,5

5.649,98 €

ANEXO IV

Programas non susceptibles de obter subvención por non acadar a puntuación mínima exixida na convocatoria

Número de expediente

Entidade solicitante

CIF

Programa

Puntuación

BS623D 2021/1

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa VEA: violencia escolar e acoso

55,5

BS623D 2021/1

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Teseo: medidas de prevención e intervención

40,5

BS623D 2021/1

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Coaching menores: reforzo socioeducativo

44,5

BS623D 2021/1

Asociación Alar Galicia

G15775901

Programa Alfa: actuacións dirixidas a inmigrantes

48,5

BS623D 2021/5

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial)

G70260906

Programa de atención ás necesidades básicas

47,5

BS623D 2021/6

Fundación de Protección de Discap. Psíquicos A Barcala

G15629819

Programa de independencia e autonomía

43,75

BS623D 2021/7

Asoc. Integrac. Normalización de la Discapacidad

G15090285

Programa de actividades de promoción, creatividade e expresión emocional

41

BS623D 2021/8

Asoc. Alcohólicos Rehabilitados de Pontevedra

G36254811

Programa Personas en risco con trastornos adictivos

36

BS623D 2021/12

Asociación Bulimia y Anorexia de A Coruña

G15582695

Programa de atención psicolóxica a persoas con TCA

59

BS623D 2021/15

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

G32106429

Programa de sensibilización, información e apoio ás familias para intervir preventivamente

32,5

BS623D 2021/15

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

G32106429

Programa de inserción sociolaboral para persoas en risco de exclusión social

44

BS623D 2021/15

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

G32106429

Programa de inserción sociolaboral para internos abstinentes do C.P. Pereiro de Aguiar

38

BS623D 2021/15

Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano Atox

G32106429

Programa de captación e formación de voluntarios

35

BS623D 2021/18

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

G36624963

Programa de intervención afectivo-sexual en menores con problemas e disfuncións sexuais

52

BS623D 2021/18

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

G36624963

Programa CAN-PIÓNS, 4 patas de apoio

51

BS623D 2021/18

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

G36624963

Programa Reforza

47

BS623D 2021/18

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

G36624963

Programa Compor

47

BS623D 2021/21

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

G27441153

Programa de participación social para persoas inmigrantes

59,75

BS623D 2021/25

Asociación Amino Galicia

G27805522

Programa Poñendo os lentes nas Anpa galegas

58

BS623D 2021/26

Asociación Rural San Adrián de Solveira

G32291924

Programa de atención sociosanitaria no rural

39

BS623D 2021/27

Fundación María José Jove

G15870140

Programa de talleres educativos extraescolares

42

BS623D 2021/27

Fundación María José Jove

G15870140

Programa Fotografía inclusiva con enfoque profesional. Espazo Henka

48

BS623D 2021/27

Fundación María José Jove

G15870140

Programa Esforza

49,5

BS623D 2021/27

Fundación María José Jove

G15870140

Programa Ocupando a tarde, ocio saudable a través dos cans

36

BS623D 2021/30

Fed. Asoc. Víctimas Violencia Sexual y de Género

G80271588

Programa de atención integral e protección a vítimas de violencia sexual

53,75

BS623D 2021/31

Fundación Íñigo Álvarez de Toledo

G28767317

Programa de atención ás necesidades básicas de pacientes renais en diálese en situacións de exclusión social

58,5

BS623D 2021/41

Plataforma Coruñesa de Voluntariado

G15730625

Programa Actuacións formativas de voluntariado na Coruña e área rural de influencia 2022

53

BS623D 2021/43

Asociación de Discapacitados sobre Rodas

G70224514

Programa Colonia verán aprende e xoga con sobre rodas

53,5

BS623D 2021/43

Asociación de Discapacitados sobre Rodas

G70224514

Programa Clases de reforzo e apoio escolar

33,5

BS623D 2021/43

Asociación de Discapacitados sobre Rodas

G70224514

Programa Atención temperá

40,25

BS623D 2021/43

Asociación de Discapacitados sobre Rodas

G70224514

Programa Transporte adaptado

41,25

BS623D 2021/46

Asociación Diagnosticadas de Cancro de Mama

G36380301

Programa Conta con nós. Cancro e discapacidade

46,75

BS623D 2021/48

Comisión Católica Española de Migración (Accem)

G79963237

Programa socioeducativo para familias con menores a cargo. Facendo escola en comunidade

45

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Máis familia

57,5

BS623D 2021/50

Cooperación Internacional ONG

G80829641

Programa Escola para todos

59,5

BS623D 2021/51

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Programa Actuación de apoio ás familias e á conciliación

56

BS623D 2021/51

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Programa Actuacións en materia de prevención, protección e fomento

47

BS623D 2021/51

Asociación TDAH Salnés

G94125648

Programa Actuacións de promoción da autonomía persoal

32,75

BS623D 2021/52

Plataforma polo Emprego

G15795818

Programa Insire - Itinerarios de inclusión e transición ao emprego

48

BS623D 2021/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa de reforzo socioeducativo para menores en risco de exclusión social

37,25

BS623D 2021/53

Asociación Cultural Os Tres Reinos

G32345274

Programa de atención cognitiva e psicomotriz da poboación maior

43

BS623D 2021/54

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

F32479040

Programa Sementando cidadanía

32

BS623D 2021/56

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

G15745466

Programa de inclusión sociolaboral para persoas en situación de vulnerabilidade

52

BS623D 2021/56

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

G15745466

Programa Avanzamos xunt@s

57

BS623D 2021/61

Federación Scouts de Galicia

R1500317A

Programa de voluntariado ambiental

56,5

BS623D 2021/62

Asoc. Liberdade Afectiva e Sexual A Coruña (Alas)

G70249461

Programa de acompañamento a migrantes LGTBI Saudade

55,5

BS623D 2021/62

Asoc. Liberdade Afectiva e Sexual A Coruña (Alas)

G70249461

Programa de saúde integral Trisquel

45,5

BS623D 2021/62

Asoc. Liberdade Afectiva e Sexual A Coruña (Alas)

G70249461

Programa de intervención educativa Dereito a saber

50,5

BS623D 2021/63

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

G28197564

Programa de promoción da saúde e fomento de hábitos de vida saudable

52,5

BS623D 2021/65

Asociación SOS Racismo Galicia

G15651508

Programa DJIKE: primeira atención de poboación inmigrante

51,5

BS623D 2021/66

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Conecta inclusión dixital

56,5

BS623D 2021/66

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Activad@s

49,5

BS623D 2021/66

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

G62090535

Programa Chicasintech

52,5

BS623D 2021/69

Asociación Lar pro Salud Mental

G36119253

Programa formativo en competencias técnicas: mantemento e instalacións

49,5

BS623D 2021/70

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

G15074743

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar do CIAS Padre Rubinos

56

BS623D 2021/72

Asociación Mulleres Rurais de Galicia

G70453584

Programa Enrédate coas TIC

39

BS623D 2021/74

Asociación Párkinson Pontevedra

G36456317

Programa Párkinson familia

52,25

BS623D 2021/75

Asociación Renacer

G15121254

Programa de inclusión social para persoas sen fogar

52,25

BS623D 2021/76

Diaconía

R2802129C

Programa Xera emprego

59,5

BS623D 2021/101

Federación Galega Síndrome de Down (Down Galicia)

G15665144

Programa de formación básica e avanzada de NNTT

59,75

BS623D 2021/104

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

G15340474

Programa de orientación, asesoramento e distribución de alimentos dietéticos a enfermos e enfermas metabólicos

56,5

BS623D 2021/105

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

G28838001

Programa de apoio a persoas en situación de pobreza

35

BS623D 2021/105

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

G28838001

Programa Itinerarios integrados de inserción laboral no mercado de traballo

39

BS623D 2021/105

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

G28838001

Programa Punto de información integral a inmigrantes

36

BS623D 2021/106

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

G94153053

Programa Talleres para o emprego con prácticas

50,5

BS623D 2021/106

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

G94153053

Programa Apoio educativo para menores

50,5

BS623D 2021/108

Asociación Párkinson Galicia-Coruña

G15582224

Programa de acollida e atención psicolóxica a persoas coa EP

46,25

BS623D 2021/108

Asociación Párkinson Galicia-Coruña

G15582224

Programa Radiografía da enfermidade de párkinson en Galicia

49,25

BS623D 2021/110

Asociación de Nenos con Diabetes de Galicia

G94079050

Programa Convivir con diabetes tipo 1 - educación e acollida

44

BS623D 2021/110

Asociación de Nenos con Diabetes de Galicia

G94079050

Programa Convivir con diabetes tipo 1 - actuación en sanidade

40

BS623D 2021/111

Fundación Las Samaritanas

G36525293

Programa Unidade de apoio á inserción sociolaboral

27

BS623D 2021/114

Faiben Fundación apoio a infancia e ao benestar

G27713379

Programa de acompañamento a familias de orixe

58

BS623D 2021/116

Asociación Promoción e Integración Gitana

G27017987

Programa O Fogar: a base da normalización

48

BS623D 2021/117

Fundación Amigó

G81454969

Programa Familia educa

49,5

BS623D 2021/118

Fundación Amicos

G70169610

Programa Servizo de integración laboral a mulleres de especial vulnerabilidade

50

BS623D 2021/118

Fundación Amicos

G70169610

Programa Servizo residencial de emerxencia social

59

BS623D 2021/125

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

G73038457

Programa de piso de autonomía e emancipación para persoas mozas en situación de exclusión

54,5

BS623D 2021/127

Fundación Amigos de los Mayores

G83625509

Programa Acompañamento afectivo e impulso de redes veciñais

53

BS623D 2021/128

Asociación Nacional Presencia Gitana

G28688638

Programa Instrución xeral básica para a vida

52,5

BS623D 2021/129

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción

R3600091G

Programa de prevención da exclusión social a través da atención ás necesidades básicas (Nosa Sra. dos Anxos, Asilo de Vilalba, Paz y Bien, Divina Pastora, APALC e Raiola)

58,25

BS623D 2021/135

Asociación Párkinson Ferrol

G15851280

Programa de ampliación dos servizos da entidade para enfermos e familiares

31,75

BS623D 2021/138

Fundación Gavela

G32416547

Programa Ao teu lado

34,5

BS623D 2021/140

Fundación Neuroburgas Dano Neurolóxico

G32472763

Programa Transporte adaptado para persoas con dano neurolóxico

29,25

BS623D 2021/142

Radio ECCA. Fundación Canaria

G35103431

Programa Adquisición e mellora das habilidades lingüísticas

59,5

BS623D 2021/145

Asociación Patoloxía Dual Psíquica Cadabullo

G32359218

Programa de atención en patoloxía dual, discapacidade e exclusión social

41,75

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Inclusión redes (Fisa Boa Vida e Formavigo)

57

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa Formavital (Fundación Impulsarse e Formavigo)

59

BS623D 2021/147

Fundación Formavigo

G27753367

Programa SomosMigracións Rede Vital (Fundación Impulsarse e Fisa Boa Vida)

59

BS623D 2021/154

Asociación Agalure

G15462633

Programa Laborando

42,5

BS623D 2021/154

Asociación Agalure

G15462633

Programa Nómade

48,5

BS623D 2021/154

Asociación Agalure

G15462633

Programa Última gota

43,5

BS623D 2021/156

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Programa de discapacidade intelectual e voluntariado

57,5

BS623D 2021/157

Mujeres Direct. Ejecut., Profes. y Empresarias

G80160211

Programa Donna avanza Galicia

59,5

BS623D 2021/163

Fundación Nortempo

G70009949

Programa de información e formación dirixido a mulleres vuln. Capacita-t

52

BS623D 2021/169

Asociación Dignidad - Galicia

G15500853

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

51

BS623D 2021/173

Asociación STOP

G27729839

Programa Campaña: cada neno un xoguete

31,5

BS623D 2021/180

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa Edusenda

44,5

BS623D 2021/180

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa Empréga-t

53

BS623D 2021/180

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa Cóida-t

44,5

BS623D 2021/180

Asociación Xarela Formación-Animación

G32261307

Programa Andando o camiño

43,5

BS623D 2021/184

Asociación Itínera

G15983570

Programa de autonomía persoal e atención de coidados LAR

52

BS623D 2021/184

Asociación Itínera

G15983570

Programa de integración e dinamización cultural Agora

53

BS623D 2021/190

Casa Santa María de la Esperanza

R3600131A

Programa Formativo para a inserción - limpeza

59,25

BS623D 2021/191

Fundación de Solidaridad Amaranta

G84913946

Programa Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

51,5

BS623D 2021/192

Fundación Educativa e Social Dignidade

G27473677

Programa Nexo. Prevención da desintegración familiar

54

BS623D 2021/192

Fundación Educativa e Social Dignidade

G27473677

Programa RP14. Responsabilidade penal de persoas menores de 14 anos

44

BS623D 2021/192

Fundación Educativa e Social Dignidade

G27473677

Programa Pais. Apoio á inclusión sociolaboral

50

BS623D 2021/192

Fundación Educativa e Social Dignidade

G27473677

Programa Asesora dignidade. Asesoramento técnico especializado

56

BS623D 2021/193

Asociación Integrados

G15973357

Programa Diver campus 2022

53

BS623D 2021/195

Grupo Compostela de Universidades

G15520307

Programa de voluntarios GCU 2022

43,25

BS623D 2021/196

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa Búnker

35,5

BS623D 2021/196

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa Escola de familias Antonio Noche

43,5

BS623D 2021/196

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa Pelícano

42,5

BS623D 2021/196

Asociación Antonio Noche

G15210388

Programa Ata o moño

44,5

BS623D 2021/197

Asociación de Xordos de Galicia Xoga

G94123064

Programa Manciñas

53,5

BS623D 2021/197

Asociación de Xordos de Galicia Xoga

G94123064

Programa Capaces coa discapacidade

44

BS623D 2021/200

Misión del Silencio

R3600388G

Programa Comedor social Virgen de Lourdes

43,5

BS623D 2021/202

Asoc. Periodística de Estudios y Comunicación

G70448345

Programa Observatorio cidadán do tratamento mediático (...)

40

BS623D 2021/204

Asociación para la Promoción de la Salud Amaina

G27802818

Programa Intégrate

35

BS623D 2021/205

Remar Galicia

G36786986

Programa Íntegra: detección, formación e acollida

56

BS623D 2021/205

Remar Galicia

G36786986

Programa Vivendas de apoio á incorporación social

59

BS623D 2021/207

Mensajeros de la Paz

G45482023

Programa Volver vivir: reconstruíndo redes de apoio sociofamiliar

43,5

BS623D 2021/210

Asociación de Veciños Camiño Vello

G36648186

Programa Mañás veciñais-unha madurez saudable

29

BS623D 2021/211

Asociación Valladares

G36617082

Programa Rede familiar

52

BS623D 2021/211

Asociación Valladares

G36617082

Programa Re-formulándonos dixitalmente na ruriurbe

48,5

BS623D 2021/211

Asociación Valladares

G36617082

Programa Formateando Moz@s

51,5

BS623D 2021/211

Asociación Valladares

G36617082

Programa Porque nos petou!... e así, 50 anos

47,5

BS623D 2021/212

Asociación Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense

G32169609

Programa Rompendo a fenda dixital

36

BS623D 2021/215

Yarama África. S. Coop. Galega

F70576467

Programa NDEYE. Proxecto para inclusión laboral das persoas migrantes

47,75

BS623D 2021/215

Yarama Africa. S. Coop. Galega

F70576467

Programa Aminata II. Proxecto para inclusión social das persoas migrantes

48,75

BS623D 2021/216

Asociación Albores

G27252279

Programa Servizo de atención integral no rural

36,75

BS623D 2021/216

Asociación Albores

G27252279

Programa de respiro albores saúde mental

44,5

BS623D 2021/217

Asociación Érguete (Baixo Miño)

G36124279

Programa competencias familiares

41,5

BS623D 2021/217

Asociación Érguete (Baixo Miño)

G36124279

Programa Atendendo as necesidades básicas persoais

31,5

BS623D 2021/217

Asociación Érguete (Baixo Miño)

G36124279

Programa Apoio á inclusión social

32,5

BS623D 2021/219

Fund. Centro Orientación Familiar Diocesano Lugo

R2701026C

Programa Coidémonos!

53

BS623D 2021/219

Fund. Centro Orientación Familiar Diocesano Lugo

R2701026C

Programa Nunca sós

56

BS623D 2021/219

Fund. Centro Orientación Familiar Diocesano Lugo

R2701026C

Programa Compartimos

44,75

BS623D 2021/219

Fund. Centro Orientación Familiar Diocesano Lugo

R2701026C

Programa Conectados

45

BS623D 2021/220

Asociación de Mayores de Ponteareas

G36341113

Programa de promoción da autonomía a nivel físico e cognitivo

23,25

BS623D 2021/220

Asociación de Mayores de Ponteareas

G36341113

Programa de atención, orientación e asesoramento técnico especializado

23,25

BS623D 2021/222

Valoresc Innovation

G70377585

Programa A outra escola. Club escola de innovación educativa

54

BS623D 2021/223

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Programa +Valor = Aprendizaxe comprometida

52,5

BS623D 2021/223

Asociación Sociocultural ASCM

G15161573

Programa de actividades solidarias e de participación social

56,5

BS623D 2021/224

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

G27712306

Programa + Resiliencia

31

BS623D 2021/224

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

G27712306

Programa + Educa

22