Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Martes, 25 de xaneiro de 2022 Páx. 4414

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023 (código de procedemento MR701E).

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) configúrase como unha axencia pública autonómica, de conformidade coa Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Comunidade Autónoma de Galicia e actúa como instrumento básico na promoción e coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego, co obxectivo de mellorar as condicións de vida dos seus habitantes e de evitar a súa despoboación, nos termos previstos na Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

No marco das súas funcións, correspóndenlle á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, entre outras, o deseño e a implementación de estratexias e plans integrais para o desenvolvemento e a xestión do territorio rural que coordinen actuacións de diversa natureza e conten coa participación dos axentes públicos e privados, así como contribuír ao reforzo do tecido social e á mellora da capacidade organizativa das áreas rurais.

Neste contexto, cómpre promover accións encamiñadas á execución de obras para conservar e mellorar as infraestruturas rurais.

As infraestruturas rurais xeran cohesión social e territorial, mellorando as condicións de vida e traballo no medio rural; en particular, por unha banda, os camiños rurais facilitan a accesibilidade e vertebración do territorio, e por outra, contribúen ao aumento da competitividade agraria e forestal, xa que facilitan o tránsito de maquinaria ás explotacións agrarias, o que redunda nunha maior axilidade das operacións agrarias, nunha redución de custos e dos tempos necesarios para poñer os produtos no mercado. E, como toda infraestrutura, precisan dun mantemento e acondicionamento para que poidan seguir cumprindo coas súas funcións.

De acordo coa Lei de bases de réxime local, os concellos exercen competencias propias no relativo ás infraestruturas viarias da súa titularidade. No exercicio das facultades de fomento que competen á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, e no marco de colaboración que debe rexer a relación entre administracións públicas, esta entidade consensuou coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) os criterios de repartición dos fondos públicos vinculados a esta convocatoria de axudas, a partir dunha asignación fixa por concello, número de entidades de poboación e número de habitantes, e tendo en conta variables vinculadas á superficie, agrariedade, grao de despoboamento e grao de envellecemento. Así mesmo, na repartición dos citados fondos tívose en conta, ademais, o Acordo do Consello da Xunta, do 28 de febreiro de 2013, co fin de primar aqueles concellos que foron obxecto dun proceso de fusión municipal.

A convocatoria de axudas á mellora de camiños de titularidade municipal vénse xestionando na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de xeito ininterrompido desde o ano 2013.

A experiencia acumulada ao longo de todos estes exercicios revela considerables incidencias na execución que comportan un importante grao de inexecución orzamentaria. Por esta razón, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural terá en conta o nivel de execución de cada concello respecto dos importes asignados nesta convocatoria de axudas, para os efectos de establecer índices correctores ou ben porcentaxes de ponderación sobre os importes asignados para futuras convocatorias de axudas ao abeiro dos correspondentes plans de melloras de camiños de titularidade municipal, para unha axeitada optimización dos recursos públicos baixo os principios de eficacia e eficiencia que deben rexer a actuación administrativa.

A tramitación deste expediente acóllese á Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, que regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, polo que a aprobación do expediente queda condicionada á efectiva existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma para 2022.

De acordo co anterior, a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, no exercicio das competencias delegadas polo Acordo do Consello de Dirección desta axencia, do 11 de xullo de 2013 (DOG núm. 148, do 5 de agosto),

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar o Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023, que se xunta con esta resolución como anexo I, e que contén as normas para a xestión do procedemento de concesión das axudas, co seguinte código de procedemento administrativo: MR701E.

Segundo. Aprobar os importes máximos que corresponden a cada concello, nos termos previstos no anexo II.

Terceiro. Aprobar o modelo de resolución individual para conceder, de forma directa, as axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023, que se xunta con esta resolución como anexo III.

Cuarto. Aprobar os formularios para a xestión deste procedemento de concesión de axudas, que se xuntan con esta resolución como anexos IV (solicitude de axuda), V (renuncia) e VI (solicitude de pagamento).

Disposición adicional primeira. Réxime de recursos

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpor potestativamente recurso de reposición ante o Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, ao abeiro do artigo 10.1.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da citada publicación no DOG.

Se transcorrido o prazo para resolver non lle é notificada a resolución á persoa interesada, entenderase desestimada por silencio administrativo e caberá interpor recurso potestativo de reposición contra a desestimación por silencio administrativo en calquera momento, a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, como sinala o artigo 124 da Lei 39/2015, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.

Disposición adicional segunda. Información

Sobre este procedemento administrativo poderase obter documentación normalizada ou información adicional a través dos seguintes medios:

a) Na páxina web de Agader: agader.xunta.gal

b) Na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

c) Nos teléfonos 981 54 73 82/981 54 26 90/981 54 73 69 (Agader).

d) De xeito presencial, na Agader (lugar da Barcia, 56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela), con cita previa no teléfono 981 54 73 82.

Disposición adicional terceira. Información ás persoas interesadas

1. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas beneficiarias quedan informadas cos datos consignados no modelo normalizado de solicitude, dos aspectos básicos previstos no Regulamento (UE) nº 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

2. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do ito artigo será comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Disposición derradeira primeira

A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural poderá ditar os actos necesarios para asegurar a correcta xestión deste procedemento.

Disposición derradeira segunda

Esta resolución será aplicable desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2021

Inés Santé Riveira
Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO I

Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023

Artigo 1. Obxecto

O obxecto é establecer as normas de xestión do procedemento para a concesión das axudas que se concedan ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

Para os efectos deste plan, terán a consideración de parcelas agrícolas:

– Todas aquelas parcelas en que máis do 50 % da súa superficie estea clasificada no Sixpac como de uso agrícola, entendendo como tales: terras de cultivo (terras arables, horta e invernadoiros), cultivos permanentes (viñedos, froiteiras, oliveiras…) e pasteiros (excluídos pastos arbustivos e arboredos).

– Parcelas en que se localice unha instalación agrogandeira.

– Parcelas incluídas na solicitude de axuda para os pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (SIXC) do ano 2021.

As axudas consistirán en subvencións directas de capital. O procedemento tramitarase en réxime de concesión directa, ao abeiro do artigo 19.4.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación cos artigos 36.1.c) e 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da citada lei.

O código identificativo do procedemento administrativo na sede electrónica da Xunta de Galicia será o MR701E.

Artigo 2. Beneficiarios

Todos os concellos de Galicia que cumpran os seguintes requisitos:

a) Ter remitidas ao Consello de Contas as contas do último exercicio orzamentario a que legalmente estean obrigados antes do vencemento do prazo de presentación da solicitude da axuda.

b) Estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública de Galicia. Este requisito comprobarase con anterioridade a ditar a correspondente proposta de resolución de concesión, tendo en conta o límite máximo para resolver este procedemento, segundo o que se determina no artigo 11 deste plan.

c) Non poderán ter a condición de beneficiarios os concellos que estean incursos nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3. Financiamento

1. A dotación máxima para financiar estas axudas ascende a 17.994.606 € que se financiarán con cargo á partida orzamentaria 14-A1-712A-760.0 (código de proxecto 2016-00008) dos orzamentos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, coa seguinte distribución por fondos e anualidades:

2022: 4.300.716 €.

2023: 13.693.890 €.

2. Este plan tramítase conforme o establecido na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro do 2000 e do 25 de outubro de 2001, relativa á tramitación anticipada de expedientes de gasto, polo que queda condicionada a súa eficacia a que exista crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o vindeiro ano 2022, aprobados polo Consello da Xunta de Galicia e en trámite parlamentario actualmente. Así mesmo, a concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

3. O importe global do plan distribúese entre todos os beneficiarios en aplicación dos criterios establecidos no anexo II da Resolución do 29 de decembro de 2021, para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

A aplicación dos citados criterios determina o importe máximo de axuda que pode corresponder a cada un dos beneficiarios.

Artigo 4. Actuacións subvencionables

1. Son subvencionables as actuacións de ampliación, mellora ou mantemento dos camiños municipais nos seguintes termos:

a) Ampliación: as que supoñan un incremento da largura que incidan na mellora da seguranza viaria, permitan o cruzamento de vehículos ou alargamentos necesarios en zonas de curvas, de baixa visibilidade ou entroncamentos. Tamén poderán incluír obras de incremento de lonxitude, sempre e cando esta ampliación supoña rematar nunha estrada ou noutro camiño.

b) Mellora: as que supoñan un reforzo do firme existente coa incorporación de novas capas máis axeitadas ás características do tráfico rodado que soportan. Terán tamén esta consideración as obras de mellora da drenaxe, da seguranza viaria, reforzo de noiros (con muros ou outras estruturas de contención), adecuación de obras de paso de cursos fluviais e reforzo de foxos, así como a integración ambiental ou a mellora da sinalización.

c) Mantemento: tanto do firme existente como das súas marxes (limpeza e perfilamento de noiros e foxos), reforzos dos terrapléns.

Para os efectos deste plan, enténdese por camiño municipal de acceso a parcelas agrícolas aquel camiño que cumpra as seguintes condicións:

Que sexa de titularidade municipal.

Que facilite o acceso, en calquera punto do seu trazado, cando menos a dúas parcelas agrícolas.

2. Cada concello poderá presentar ata un máximo de tres proxectos.

Cada proxecto poderá comprender un máximo de tres actuacións. Para estes efectos, enténdese por actuación a intervención sobre un mesmo camiño, ou ben sobre varios, sempre e cando, neste último caso, as obras proxectadas teñan unha continuidade física.

3.Todos os proxectos que se presenten deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Non estar iniciados na data de presentación da solicitude da axuda.

A comprobación de que os investimentos para os cales se solicita a axuda non están iniciados na data de presentación da solicitude de axuda fundamentarase na declaración que, para estes efectos, presenta a persoa representante da entidade solicitante, e verificarase coa documentación que integre o correspondente expediente de contratación das obras subvencionadas.

b) Que se desenvolvan no territorio de Galicia, exceptuando as parroquias clasificadas como zonas densamente poboadas (ZDP), atendendo á Clasificación para as parroquias galegas segundo o grao de urbanización denominada GU 2016 (IGE, 2016). Na páxina web da Agader pode consultarse a relación de parroquias clasificadas como ZDP.

c) Que as actuacións propostas incidan sobre camiños de titularidade municipal.

d) Que se axusten á normativa sectorial (estatal, autonómica e local) que resulte de aplicación para cada tipo de proxecto.

e) Que sexan viables tecnicamente.

f) Que sexan finalistas, é dicir, que no momento do pagamento final cumpran os obxectivos e funcións para os cales se concedeu a axuda.

g) Cada proxecto deberá integrar o seguinte contido mímimo:

1º. Identificación do seu obxecto e xustificación da necesidade das actuacións propostas. Non se admitirán actuacións que propoñan o cambio a unha capa de rodaxe distinta da existente no camiño, agás nos casos en que estea debidamente xustificada a súa necesidade porque a actuación proposta linda cunha parcela en que se localiza unha edificación vinculada a unha explotación agrogandeira.

2º. Informe fotográfico descritivo da situación actual dos camiños onde se pretende actuar.

3º. No caso de actuacións que rematen no límite do territorio municipal, deberá acreditarse a continuidade en termos de material e estado da capa de rodaxe no tramo do camiño que discorre polo concello limítrofe.

4º. Arquivo electrónico (.kml) cos trazados dos camiños, conforme as instrucións que estarán dispoñibles na páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (agader.xunta.gal).

5º. Planos de localización e de detalle necesarios, con indicación do trazado exacto das actuacións, a súa lonxitude e largura e os puntos de inicio e final debidamente xeorreferenciados, así como a localización das parcelas agrícolas a que dan acceso.

6º. Xustificación dos prezos das unidades de obra.

7º. Medicións e orzamento desagregado por actuacións (excluído o IVE).

Os custos do control de calidade non deberán integrarse no orzamento do proxecto. En caso contrario, non se considerará un gasto subvencionable, nos termos previstos no artigo 5.1.b) destas normas.

h) As unidades de obra utilizadas nos proxectos terán que axustarse na súa totalidade á estrutura e descomposición das tarifas Seaga vixentes, que estarán publicadas na ligazón http://www.epseaga.com/?q=gl/node/8 e na páxina web da Agader agader.xunta.gal en formato .bc3.

As unidades de obra manterán todos os elementos unitarios que a conforman nas tarifas Seaga (man de obra, materiais, maquinaria, medios auxiliares), tendo en conta que:

Non se poden modificar as cantidades necesarias nin os rendementos dos elementos que compoñen a unidade de obra.

Soamente se poderán modificar os prezos dos elementos unitarios referidos anteriormente, sempre e cando o prezo da unidade de obra non supere o das citadas tarifas.

Todas as unidades de obra que non respecten o establecido nos parágrafos anteriores serán consideradas como non subvencionables.

4. Non serán subvencionables:

a) As actuacións consistentes unicamente no arranxo de fochas.

As actuacións que consistan en arranxo de fochas deberán incluír necesariamente tratamentos superficiais cunha lonxitude mínima de 100 metros e abranguer a totalidade da plataforma do camiño.

b) As actuacións en rúas e vías interiores dentro dos núcleos de poboación.

c) Unha vez presentada a solicitude de axuda non se admitirá a inclusión de novas actuacións distintas das recollidas inicialmente no/s proxecto/s de obra.

d) Non se subvencionará ningún investimento que incida sobre as actuacións subvencionadas nos plans de mellora de camiños de titularidade municipal xestionados pola Agader ou en procesos de reestruturación parcelaria nos últimos 5 anos. Neste caso excluirase da actuación proposta a parte proporcional do orzamento que incumpra este requisito.

Artigo 5. Gastos subvencionables

1. Con carácter xeral, son subvencionables os investimentos necesarios para as obras de mellora, mantemento e ampliación da rede viaria existente. En particular:

a) Obra civil vinculada á execución do/s proxecto/s.

b) Servizo de control da calidade das obras contratadas.

2. Non serán subvencionables en ningún caso:

a) As partidas a tanto global.

b) O imposto do valor engadido (IVE).

c) Os gastos correspondentes a actuacións que inclúan obras de iluminación, abastecemento e saneamento de augas fecais.

d) Os gastos de redacción de proxecto nin os de estudos necesarios para a súa redacción.

e) Os gastos de dirección de obra, de coordinación de seguridade e saúde, seguimento arqueolóxico ou outros servizos complementarios.

f) Gastos por taxas ou licenzas necesarias.

g) O panel de obra.

Artigo 6. Intensidade da axuda

A axuda financiará o 100 % dos gastos subvencionables. A porcentaxe de axuda calcularase sobre o importe dos gastos subvencionables ata o límite do importe asignado a cada concello.

O importe máximo de axuda que corresponde a cada beneficiario é o indicado no anexo II da Resolución do 29 de decembro de 2021.

Artigo 7. Compatibilidade e acumulación de axudas

1. As subvencións concedidas ao abeiro deste plan serán compatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados á mesma finalidade, tanto de orixe pública como privada, sempre que a intensidade máxima das axudas con fondos públicos non exceda o 100 % do importe elixible do proxecto.

2. O incumprimento do disposto neste artigo considerarase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión ou, de ser o caso, ao reintegro da axuda.

3. Para os efectos de determinar a compatibilidade e acumulación das axudas, a entidade beneficiaria deberá declarar outras axudas solicitadas, concedidas e/ou pagadas para o mesmo proxecto, nos termos previstos na solicitude de axuda (anexo IV) e na solicitude de pagamento (anexo VI).

Artigo 8. Presentación de solicitudes

1. Cada concello presentará unha única solicitude de axuda.

2. O prazo para presentar as solicitudes de axuda será dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

De acordo co artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015), entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación; se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

3. A presentación da solicitude de axuda realizarase unicamente por medios electrónicos.

Dentro do prazo establecido, os concellos interesados deberán cubrir previamente o formulario descritivo das circunstancias da entidade solicitante e do proxecto para o que se solicita a subvención, a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, e no enderezo da internet https://appsagader.xunta.gal/caminos

Para poder presentar a solicitude, é imprescindible que a entidade solicitante ou o seu representante legal dispoña de DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT).

4. Para poder presentar a solicitude, será necesario seguir os seguintes pasos:

a) No caso de que xa estivese dado de alta na aplicación informática habilitada para a xestión das axudas concedidas ao abeiro das convocatorias de mellora de camiños de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021 e/ou 2021-2022, deberá acceder co nome de usuario e contrasinal xa rexistrados para estas convocatorias.

Noutro caso, deberá darse de alta na citada aplicación informática. O nome de usuario será sempre o NIF da entidade solicitante; o contrasinal será o determinado por esta.

Na aplicación está dispoñible un servizo de recuperación de contrasinais.

b) Deberán cubrirse necesariamente todos os campos establecidos como obrigatorios; así mesmo, débese anexar a documentación referida no artigo 9 deste plan.

c) Unha vez cuberto o formulario, a entidade solicitante poderá presentar a súa solicitude de axuda.

No momento da presentación, a aplicación informática expedirá un recibo acreditativo do feito da presentación e xerará de forma automática o anexo IV (solicitude de axuda). A publicación no DOG deste anexo ten carácter puramente informativo.

5. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

6. A aplicación informática disporá de instrucións de axuda para a consulta dos solicitantes. No caso de dificultades técnicas ou no caso de requirir máis información, a Agader pon á disposición dos interesados o seu servizo de asistencia técnica, a través dos números de teléfono 981 54 73 82/981 54 26 90/981 54 73 69, e o enderezo de correo electrónico subdireccion-planificacion.agader@xunta.gal

Artigo 9. Documentación complementaria

1. Xunto co formulario normalizado de solicitude de axuda (anexo IV), que a aplicación informática xerará de forma automática, os concellos interesados deberán achegar a seguinte documentación:

a) Proxecto/s de obra, nos termos previstos no artigo 4.4.a) destas normas.

b) Certificación expedida pola persoa titular da Secretaría da entidade local, acreditativa dos seguintes aspectos:

1º. Da designación legal do representante da entidade solicitante.

2º. Do acordo da entidade municipal relativo á participación neste plan de mellora de camiños.

3º. Da titularidade municipal dos camiños.

c) Certificación da persoa titular da Secretaría ou da Intervención municipal acreditativa de que a entidade solicitante lle remitiu ao Consello de Contas as contas do último exercicio orzamentario a que legalmente está obrigada. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación da solicitude da axuda.

d) Informe do/da técnico/a municipal competente, indicando:

1º. Intervencións realizadas en cada unha das actuacións propostas no/s proxecto/s nos últimos 5 anos, sinalarase, de ser o caso, a natureza das obras, ano e orixe dos fondos financeiros das citadas intervencións.

2º. Se para a execución das obras resulta necesaria a dispoñibilidade de terreos privados lindeiros coas actuacións propostas. En caso afirmativo, xunto con este informe deberán remitirse os documentos acreditativos das cesións ou autorizacións das persoas propietarias dos terreos afectados.

3º. Se o/s proxecto/s cumpre/n coa lexislación urbanística e sectorial, así como co planeamento en vigor.

4º. Se para a execución do/dos proxecto/s resultan necesarios permisos e/ou autorizacións sectoriais, con indicación daqueles que se deben incorporar ao expediente.

Sen prexuízo do disposto nos parágrafos anteriores, poderá requirírselle ao solicitante que achegue cantos datos, documentos complementarios e aclaracións resulten necesarios para tramitar e resolver o procedemento.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

No caso de que o/s proxecto/s de obra supere/n o tamaño máximo establecido ou teñan un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia

3. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderáselle solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

Artigo 10. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que os concellos interesados se opoñan á súa consulta:

a) NIF da entidade solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar aos interesados que presenten os documentos correspondentes.

Artigo 11. Procedemento de xestión das axudas

1. Compételle á Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural o estudo e a análise da documentación presentada xunto coa solicitude de axuda, sen prexuízo, de ser o caso, da coordinación coa Consellería do Medio Rural, que habilitará o persoal técnico necesario para prestar asesoramento, colaboración e asistencia técnica en todo o relacionado coas especificidades técnicas propias destas actuacións.

2. Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano instrutor requiriralle á entidade interesada que a emende no prazo máximo e improrrogable de 10 días, nos termos previstos no artigo 68 da Lei 39/2015, coa indicación de que, se así non o fixer, se terá por desistido da súa solicitude, logo de resolución que deberá ditarse nos termos previstos no citado artigo.

Igual requirimento se efectuará no suposto de resultado negativo da consulta efectuada á Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT); Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS) e á consellería competente en materia de facenda.

3. As notificacións do requirimento de emenda efectuaranse por medios electrónicos, nos termos previstos no artigo 12 deste plan.

4. A documentación a que se refire a emenda presentarase de forma electrónica a través da aplicación informática habilitada para a xestión destas axudas, accesible no enderezo da internet https://appsagader.xunta.gal/caminos

5. Co fin de completar a instrución do procedemento, o órgano instrutor poderá requirirlle á entidade solicitante que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios para tramitar e resolver o procedemento.

6. Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar con posterioridade á presentación da solicitude de axuda deberán ser realizados electronicamente accedendo á aplicación informática habilitada para a xestión das axudas, accesible desde o enderezo da internet https://appsagader.xunta.gal/caminos

7. A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural resolverá motivadamente, por delegación do Consello de Dirección da Axencia, a concesión das axudas, de acordo coa proposta que formule a persoa titular da Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural.

O prazo límite para ditar resolución expresa e notificala será de 4 meses, contados desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes. Os concellos interesados poderán entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo se, transcorrido o prazo anterior, non se lle notificou resolución expresa. A notificación practicarase por medios electrónicos.

Artigo 12. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, Lei 39/2015).

2. A notificación practicarase do seguinte xeito:

a) Enviaráselle ao interesado ao enderezo de correo electrónico que facilita no formulario de solicitude de axuda un aviso en que se lle indica a posta á súa disposición da notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

b) Poderá acceder á citada notificación no taboleiro electrónico dispoñible na aplicación informática habilitada para estas axudas co usuario e contrasinal do solicitante, desde o enderezo da internet https://appsagader.xunta.gal/caminos

3. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido. Entenderase rexeitada cando transcorran dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

4. Se o envío da notificación electrónica non foi posible por problemas técnicos, a Agader practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 13. Execución das actuacións subvencionadas

1. Os concellos deberán licitar os proxectos nos termos previstos na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, e na demais normativa que rexe a contratación para as entidades públicas locais.

2. No caso da contratación mediante o procedemento de contrato menor deberá terse en conta que:

a) Deberán solicitarse tres ofertas a tres empresas distintas.

b) As ofertas non poderán provir de empresas vinculadas entre si.

c) As ofertas presentadas deberán ser auténticas e non de compracencia (contido idéntico, erros idénticos, aparencia sinxela, etc.) e deberán conter os elementos precisos para identificar as empresas ofertantes, con referencia, cando menos, á data de expedición, enderezo e razón social da empresa e identificación do concello peticionario.

3. No caso de que se prevexan melloras como criterio de adxudicación, estas deberán estar suficientemente especificadas, nos termos previstos no artigo 145.7 da Lei 9/2017. No suposto de que as melloras incluídas no prego de cláusulas administrativas particulares non respecten o disposto no citado artigo, aplicarase un desconto sobre a axuda que se vai pagar equivalente ao valor das melloras ofertadas polo contratista.

4. Calquera modificación do/s proxecto/s de obra deberá ser comunicada á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, e en calquera caso, deberase tramitar o correspodente modificado nos termos previstos no artigo 205 da LCSP.

5. Separadamente, todos os concellos deberán contratar o servizo de control de calidade das obras executadas, que constituirá un gasto elixible nos termos previstos no artigo 5.1.b) destas normas reguladoras. Os concellos tramitarán un único procedemento para a contratación do servizo de control de calidade, comprensivo de todas as obras executadas ao abeiro do/s proxecto/s aprobado/s.

O incumprimento deste requisito suporá a aplicación dunha redución da axuda que se vai pagar equivalente ao 3 % do total da axuda certificada.

A contratación deste servizo realizarase nos termos previstos na LCSP.

Este control deberá abranguer, cando menos, os seguintes aspectos:

a) Control da calidade dos materiais empregados.

b) Control da calidade dos métodos de execución.

c) Control da calidade das obras rematadas.

O informe resultante do control de calidade deberá incluír necesariamente as conclusións respecto da adecuación das obras executada ao/s proxecto/s aprobado/s. De ser o caso, poderá ser o/a director/a de obra quen certifique, con base nos resultados do control, a adecuación da obra executada ao/s proxecto/s.

Artigo 14. Xustificación dos investimentos

1. O prazo límite para executar e xustificar os investimentos correspondentes á anualidade 2022 será o 15 de outubro de 2022.

Para a anualidade 2023, o prazo límite para executar e xustificar os investimentos será o 30 de maio de 2023.

Antes do remate do prazo de execución e xustificación dos investimentos correspondentes á anualidade 2023, os concellos poderán solicitar, excepcionalmente, unha ampliación do citado prazo nos termos previstos no artigo 45 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da LSG en relación co artigo 32 da Lei 39/2015, e, en calquera caso, co cumprimento das seguintes condicións:

Que a solicitude para a ampliación do referido prazo estea debidamente motivada.

Que o concello acredite que as obras están adxudicadas segundo os procedementos previstos na LCSP.

Tanto a petición dos interesados como a decisión sobre a ampliación deberán producirse, en todo caso, antes do vencemento do prazo de que se trate.

2. A presentación da solicitude de pagamento (anexo VI), que a aplicación informática xerará de forma automática, realizarase unicamente por medios electrónicos, a través da aplicación informática accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal, e no enderezo da internet https://appsagader.xunta.gal/caminos, dentro dos prazos de execución e xustificación referidos no parágrafo anterior. O anexo VI publícase no DOG para os efectos puramente informativos.

A documentación correspondente á xustificación do investimento presentarase igualmente de forma electrónica.

Tal e como dispón o artigo 46 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (en diante, RLSG), cando o órgano administrativo competente para a comprobación da subvención aprecie a existencia de defectos emendables nas xustificacións presentadas polas entidades beneficiarias, porállelos no seu coñecemento e concederalles un prazo de dez (10) días hábiles para a súa corrección.

No suposto de que transcorra o prazo establecido para a xustificación sen terse presentado esta, requirirase igualmente a entidade beneficiaria para que no prazo improrrogable de dez (10) días hábiles a presente, nos termos previstos no artigo 45.2 do RLSG.

Igual requirimento se efectuará no suposto de resultado negativo da consulta cos seguintes organismos: Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), en Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Consellería de Facenda.

Os requirimentos de emenda serán notificados tal e como se establece no artigo 12 destas normas.

3. Xunto coa solicitude de pagamento (parcial e final), deberán presentar a seguinte documentación:

a) Certificación/s de obra asinada/s polo/a director/a de obra.

b) Informe fotográfico que reflicta o curso da execución das obras, así como a colocación do cartel de obra necesario para dar cumprimento á obriga de publicidade, nos termos previstos no número 8 do artigo 17 deste plan.

c) Facturas rexistradas no Punto xeral de entrada de facturas electrónicas da administración xeral do Estado (FACE) ou plataforma similar.

d) Xustificante bancario do pagamento (transferencia bancaria ou certificación bancaria), que deberá identificar o número de factura obxecto de pagamento, o concepto facturado, entidade que realiza o pagamento e o destinatario.

Os xustificantes de pagamento tramitados a través da banca electrónica deberán vir validados co selo da entidade bancaria correspondente.

e) Certificación da intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade para a cal foi concedida.

f) Certificación expedida pola Secretaría da entidade local, co visto e prace do alcalde/sa ou presidente/a, relativa á aprobación polo órgano competente da conta xustificativa da subvención, co seguinte contido:

1º. O cumprimento da finalidade da subvención.

2º. Os distintos conceptos e contías correspondentes aos gastos totais soportados pola entidade beneficiaria imputables á actuación subvencionada coa seguinte relación: identificación da entidade acredora, número de factura ou documento equivalente, certificación da obra, importe, data de emisión e data de recoñecemento da obriga polo órgano competente.

g) Relación detallada doutros ingresos ou subvencións que financien a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e da súa procedencia. Esta relación xa está incluída no anexo VI.

h) Certificación expedida pola Secretaría da entidade local, relativa aos seguintes aspectos:

1º. O acordo de aprobación do/s proxecto/s técnico/s das obras por parte do órgano municipal competente.

2º. A aprobación da/s correspondente/s certificación/s de obra por parte do órgano municipal competente.

i) Certificación ou informe da persoa titular da Secretaría ou da Intervención da entidade local ou, de ser o caso, do/da empregado/a público/a que, de acordo coa estrutura organizativa do concello, teña atribuída as competencias en materia de contratación pública, acreditativo de que o procedemento de contratación se tramitou nos termos previstos na normativa de contratación do sector público, e con indicación do procedemento seguido para a contratación das obras subvencionadas.

j) Para o caso de que a contratación das obras se tramitase como un contrato menor, as tres ofertas solicitadas segundo o exposto no artigo 13.2) deste plan.

4. A maiores da documentación referida na epígrafe 3 deste artigo, xunto coa solicitude de pagamento final, deberán xuntar a seguinte documentación:

a) De ser o caso, copia dos permisos e autorizacións legalmente exixidos para levar a cabo as obras, segundo o referido no informe técnico municipal que se presentou xunto coa solicitude de axuda.

b) O informe co resultado do control de calidade das obras, co contido indicado no artigo 13.5) deste plan. Deberase incluír necesariamente as conclusións respecto da adecuación da obra executada ao/s proxecto/s aprobado/s, asinadas polo/a director/a de obra ou polo responsable do control.

Artigo 15. Control administrativo da solicitude de pagamento

1. Os controis administrativos da solicitude de pagamento incluirán necesariamente as seguintes comprobacións:

– A operación finalizada en comparación coa operación para a cal se presentou a solicitude e se concedeu a axuda.

– Os custos contraídos e os gastos realizados.

– A verificación da moderación dos custos xustificados.

2. Para todos os expedientes con subvencións superiores a 60.000 € a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural realizará unha visita de control in situ para comprobar o remate da operación obxecto da solicitude de pagamento final.

Nos demais casos, poderanse realizar visitas de control in situ de forma aleatoria, e sempre naqueles casos en que da revisión documental do expediente non resulte suficientemente acreditado o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a axuda.

Artigo 16. Réxime de pagamentos

Con cargo á anualidade 2022 tramitarase un pagamento á conta, sen que exceda a anualidade prevista neste exercicio orzamentario.

Así mesmo, e con cargo á anualidade 2022, logo da solicitude dos concellos beneficiarios, poderá tramitarse un pagamento anticipado en concepto de entrega de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para levar a cabo as accións inherentes á subvención, nas seguintes condicións:

– A data límite para solicitar o pagamento anticipado será o 1 de agosto de 2022.

– O importe máximo do pagamento anticipado será do 50 % da subvención concedida, sen que supere a anualidade prevista no exercicio orzamentario.

– A concesión do anticipo realizarase mediante resolución motivada.

– A data límite para executar e xustificar o pagamento anticipado será o 15 de outubro de 2022.

Na anualidade 2023 non se concederán pagamentos á conta nin pagamentos anticipados, de xeito que se efectuará unicamente a liquidación do expediente mediante o pagamento final.

Os concellos beneficiarios están exentos da constitución de garantías, en virtude do disposto no artigo 65.4.c) do Decreto 11/2009.

Artigo 17. Obrigas dos concellos beneficiarios

Sen prexuízo das demais obrigacións establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, os beneficiarios das axudas concedidas ao amparo desta orde quedan obrigados a:

1. Cumprir o obxectivo, executar o/s proxecto/s e manter a obriga de destino das actuacións subvencionadas durante un período mínimo de cinco anos a partir da resolución de pagamento final.

As obras deberán ter unha garantía de mantemento de cinco anos, contados desde a data de pagamento final da axuda, e serán por conta do concello os custos necesarios para a súa xustificación. O concello debe asumir todas e cantas responsabilidades dimanen das posibles irregularidades ou ilegalidades causadas por mor das obras, nos termos previstos na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro.

2. Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como o cumprimento da finalidade da subvención, a realización do/dos proxecto/s completo/s que fundamentou a concesión da subvención e o seu custo real.

3. Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e executar a totalidade do/s proxecto/s presentado/s xunto coa solicitude e que fundamentou a resolución de concesión, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Realizar o proceso de tramitación e adxudicación da contratación conforme coas prescricións contidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, e demais normativa de contratación aplicable ás entidades locais.

5. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos percibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

6. Comunicar ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

7. Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e co artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A aceptación da axuda supón a súa publicación nunha lista pública de beneficiarios.

8. Publicitar a concesión da axuda mediante a colocación dun panel, con información sobre a operación, que deberá estar visible durante a execución das obras. Agader facilitará, a través da súa páxina web, o modelo, o formato e as dimensións do panel informativo.

9. Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente, ás de control financeiro que corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, así como ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

10. Cando o concello beneficiario non poida executar o expediente subvencionado, deberá presentar a súa renuncia a través do modelo normalizado que se incorpora á resolución como anexo V e que xerará de forma automática a aplicación informática que xestiona estas axudas.

Artigo 18. Modificación da resolución de concesión da subvención

1. Toda alteración das circunstancias tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á modificación da subvención concedida. En particular, a variación do importe dos investimentos subvencionados e a obtención concorrente de subvencións, axudas ou recursos outorgados por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da subvención concedida. Tamén dará lugar á modificación da subvención a alteración das condicións establecidas na resolución de adxudicación da subvención.

2. No suposto de que as novas circunstancias afecten criterios tidos en conta no baremo, revisarase a puntuación asignada inicialmente ao proxecto, o que poderá dar como resultado a perda do dereito á subvención.

En todo caso, a modificación da resolución de concesión tramitarase nos termos previstos no artigo 35 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 19. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 20. Reintegro da subvención

1. Procederá o reintegro das contías percibidas indebidamente e a exixencia dos xuros de mora nos supostos previstos no artigo 33.1 da LSG.

2. Tendo en conta o artigo 14.1.n) da LSG, se o incumprimento atinxe ao mantemento do ben ou da actividade subvencionada, a cantidade que se reintegrará será proporcional ao tempo de incumprimento.

3. O procedemento de reintegro tramitarase nos termos previstos no artigo 77 do RLSG.

Artigo 21. Réxime sancionador

As persoas beneficiarias das axudas, de ser o caso, estarán suxeitas ao réxime sancionador previsto nos títulos IV da LSG e VI do RLSG.

Artigo 22. Remisión normativa

Para todo o non disposto nestas normas de xestión observarase o disposto na seguinte normativa:

a) Normativa autonómica:

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

Decreto 149/2018, do 5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural, e se modifica parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia.

b) Normativa estatal:

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

ANEXO II

Asignacións máximas por concello

A distribución do importe máximo vinculado a esta convocatoria de axudas entre todos os concellos de Galicia realizouse de acordo cos seguintes criterios, consensuados coa Federación Galega de Municipios e Provincias:

Asignación total 17.994.606 €.

Este orzamento distribúese do seguinte xeito:

Asignación fixa por concello: 23.000 €.

Asignación por habitante (*): 10 €.

(*) Habitantes: máximo por concello: 22.000 €.

(*) Habitantes: mínimo por concello: 12.500 €.

Asignación por entidade de poboación: 80 €.

Esta asignación corrixirase cos seguintes coeficientes:

Superficie do concello, S < 50 km2: decrecemento 10 %.

Superficie do concello, 50 < S < 100 km2: sen variación.

Superficie do concello, 100 < S < 200 km2: incremento 10 %.

Superficie do concello, S > 200 km2: incremento 20 %.

Agrariedade, A < 90 %: decrecemento 10 %.

Agrariedade, 90 % <A < 110 %: sen variación.

Agrariedade, A > 110 %: incremento 10 %.

Grao de despoboamento > 20 %: incremento 10 %.

Grao de envellecemento > 33 %: incremento 10 %.

Despoboamento: evolución demográfica. Prímanse os concellos con demografía negativa (habitantes 1999-habitantes 2019)/habitantes 2019.

Envellecemento: distribución en función da porcentaxe de maiores de 65 anos. Prímanse os máis envellecidos (datos 2019).

O coeficiente de agrariedade calcúlase do seguinte xeito:

A = 0,14S + 0,65 Ex + 0,60Eb + 0,10 Rea + 0,05M.

S = % superficie total explotacións/superficie total concello.

Ex = % explotacións con SAU/poboación rural.

Eb = % explotacións bovino/poboación rural.

Rea = traballadores afiliados REA/poboación rural.

M = maquinaria en propiedade/poboación rural.

Datos utilizados:

Entidades singulares de poboación: IGE 2019.

Superficie dos concellos: IGE 2019.

Poboación total concellos: IGE 2019.

Despoboamento: IGE 1999 e 2019.

Envellecemento: IGE 2019.

En aplicación do Acordo do Consello da Xunta do 28 de febreiro de 2013, polo que se aproban os criterios aplicables ás axudas e subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para primar proxectos de xestión compartida e incentivar procesos de fusión municipal, a asignación resultante, logo da aplicación dos criterios de repartición, para os concellos resultantes dun proceso de fusión municipal, incrementarase nun 50 %.

A convocatoria de axudas á mellora de camiños de titularidade municipal vénse xestionando na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de xeito ininterrompido desde o ano 2013.

A experiencia acumulada ao longo de todos estes exercicios revela un considerable grao de incidencias na execución que comportan un importante grao de inexecución orzamentaria (ben por renuncias, tramitación de expedientes de perdas do dereito ao cobramento da axuda e/ou reintegros, sancións e/ou penalizacións por deficiencias na xustificación das axudas concedidas, ausencia de presentación de solicitudes de axuda ou mesmo resolucións denegatorias de concesión da axuda por non causar os solicitantes dereito á percepción da axuda por incumprimentos que afectan tanto a entidade solicitante como os proxectos presentados).

Este importante grao de inexecución orzamentaria pón de manifesto a necesidade de adoptar medidas correctoras de cara a futuras convocatorias de axudas, co fin de asegurar unha adecuada optimización dos recursos públicos baixo a vixencia dos principios de eficacia e eficiencia na asignación dos fondos públicos que deben rexer toda a actuación administrativa.

Por esta razón, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural terá en conta o nivel de execución de cada concello respecto dos importes asignados nesta convocatoria de axudas, para os efectos de establecer índices correctores ou ben porcentaxes de ponderación sobre os importes asignados para futuras convocatorias de axudas ao abeiro dos correspondentes plans de melloras de camiños de titularidade municipal.

Logo da aplicación dos referidos criterios, os importes máximos para cada concello son os que a seguir se refiren:

Concello

Asignación

Anualidade 2022

Anualidade 2023

15001

Abegondo

61.116 €

14.607 €

46.509 €

15002

Ames

48.708 €

11.641 €

37.067 €

15003

Aranga

81.993 €

19.596 €

62.397 €

15004

Ares

38.848 €

9.285 €

29.563 €

15005

Arteixo

48.636 €

11.624 €

37.012 €

15006

Arzúa

78.263 €

18.705 €

59.558 €

15007

Baña, A

70.862 €

16.936 €

53.926 €

15008

Bergondo

41.375 €

9.889 €

31.486 €

15009

Betanzos

39.107 €

9.347 €

29.760 €

15010

Boimorto

72.140 €

17.241 €

54.899 €

15011

Boiro

48.564 €

11.607 €

36.957 €

15012

Boqueixón

53.284 €

12.735 €

40.549 €

15013

Brión

58.828 €

14.060 €

44.768 €

15014

Cabana de Bergantiños

75.335 €

18.005 €

57.330 €

15015

Cabanas

40.144 €

9.594 €

30.550 €

15016

Camariñas

46.609 €

11.140 €

35.469 €

15017

Cambre

43.772 €

10.462 €

33.310 €

15018

Capela, A

54.472 €

13.019 €

41.453 €

15019

Carballo

83.296 €

19.908 €

63.388 €

15020

Carnota

53.448 €

12.774 €

40.674 €

15021

Carral

44.615 €

10.663 €

33.952 €

15022

Cedeira

57.800 €

13.814 €

43.986 €

15023

Cee

44.028 €

10.523 €

33.505 €

15024

Cerceda

59.484 €

14.217 €

45.267 €

15025

Cerdido

57.953 €

13.851 €

44.102 €

15902

Oza-Cesuras

138.238 €

33.039 €

105.199 €

15027

Coirós

36.579 €

8.742 €

27.837 €

15028

Corcubión

33.393 €

7.981 €

25.412 €

15029

Coristanco

74.909 €

17.903 €

57.006 €

15030

Coruña, A

39.301 €

9.393 €

29.908 €

15031

Culleredo

44.244 €

10.574 €

33.670 €

15032

Curtis

68.196 €

16.299 €

51.897 €

15033

Dodro

38.135 €

9.114 €

29.021 €

15034

Dumbría

67.562 €

16.147 €

51.415 €

15035

Fene

45.198 €

10.802 €

34.396 €

15036

Ferrol

44.676 €

10.678 €

33.998 €

15037

Fisterra

38.005 €

9.083 €

28.922 €

15038

Frades

61.904 €

14.795 €

47.109 €

15039

Irixoa

63.328 €

15.135 €

48.193 €

15040

Laxe

47.639 €

11.386 €

36.253 €

15041

Laracha, A

78.456 €

18.751 €

59.705 €

15042

Lousame

61.710 €

14.749 €

46.961 €

15043

Malpica

54.956 €

13.134 €

41.822 €

15044

Mañón

62.051 €

14.830 €

47.221 €

15045

Mazaricos

77.129 €

18.434 €

58.695 €

15046

Melide

72.745 €

17.386 €

55.359 €

15047

Mesía

84.156 €

20.113 €

64.043 €

15048

Miño

39.949 €

9.548 €

30.401 €

15049

Moeche

55.415 €

13.244 €

42.171 €

15050

Monfero

88.256 €

21.093 €

67.163 €

15051

Mugardos

37.422 €

8.944 €

28.478 €

15052

Muxía

70.756 €

16.911 €

53.845 €

15053

Muros

44.892 €

10.729 €

34.163 €

15054

Narón

53.676 €

12.829 €

40.847 €

15055

Neda

42.152 €

10.074 €

32.078 €

15056

Negreira

63.065 €

15.073 €

47.992 €

15057

Noia

43.319 €

10.353 €

32.966 €

15058

Oleiros

42.023 €

10.043 €

31.980 €

15059

Ordes

76.230 €

18.219 €

58.011 €

15060

Oroso

53.108 €

12.693 €

40.415 €

15061

Ortigueira

112.762 €

26.950 €

85.812 €

15062

Outes

69.260 €

16.553 €

52.707 €

15064

Paderne

54.232 €

12.961 €

41.271 €

15065

Padrón

41.310 €

9.873 €

31.437 €

15066

Pino, O

62.388 €

14.911 €

47.477 €

15067

Pobra do Caramiñal, A

42.995 €

10.276 €

32.719 €

15068

Ponteceso

55.924 €

13.366 €

42.558 €

15069

Pontedeume

41.375 €

9.889 €

31.486 €

15070

Pontes de García Rodríguez, As

70.459 €

16.840 €

53.619 €

15071

Porto do Son

51.012 €

12.192 €

38.820 €

15072

Rianxo

46.908 €

11.211 €

35.697 €

15073

Ribeira

45.972 €

10.987 €

34.985 €

15074

Rois

59.180 €

14.144 €

45.036 €

15075

Sada

40.856 €

9.765 €

31.091 €

15076

San Sadurniño

65.780 €

15.721 €

50.059 €

15077

Santa Comba

73.656 €

17.604 €

56.052 €

15078

Santiago de Compostela

68.818 €

16.448 €

52.370 €

15079

Santiso

65.741 €

15.712 €

50.029 €

15080

Sobrado

82.842 €

19.799 €

63.043 €

15081

Somozas, As

57.790 €

13.812 €

43.978 €

15082

Teo

50.508 €

12.071 €

38.437 €

15083

Toques

57.707 €

13.792 €

43.915 €

15084

Tordoia

73.381 €

17.538 €

55.843 €

15085

Touro

74.696 €

17.852 €

56.844 €

15086

Trazo

61.420 €

14.679 €

46.741 €

15087

Valdoviño

55.332 €

13.224 €

42.108 €

15088

Val do Dubra

77.480 €

18.518 €

58.962 €

15089

Vedra

55.480 €

13.260 €

42.220 €

15090

Vilasantar

60.141 €

14.374 €

45.767 €

15091

Vilarmaior

43.936 €

10.501 €

33.435 €

15092

Vimianzo

71.288 €

17.038 €

54.250 €

15093

Zas

70.330 €

16.809 €

53.521 €

15901

Cariño

49.907 €

11.928 €

37.979 €

27001

Abadín

88.959 €

21.261 €

67.698 €

27002

Alfoz

73.522 €

17.572 €

55.950 €

27003

Antas de Ulla

78.183 €

18.686 €

59.497 €

27004

Baleira

69.081 €

16.510 €

52.571 €

27005

Barreiros

63.356 €

15.142 €

48.214 €

27006

Becerreá

79.354 €

18.966 €

60.388 €

27007

Begonte

77.949 €

18.630 €

59.319 €

27008

Bóveda

59.186 €

14.145 €

45.041 €

27009

Carballedo

88.373 €

21.121 €

67.252 €

27010

Castro de Rei

78.553 €

18.774 €

59.779 €

27011

Castroverde

79.588 €

19.022 €

60.566 €

27012

Cervantes

79.985 €

19.116 €

60.869 €

27013

Cervo

45.180 €

10.798 €

34.382 €

27014

Corgo, O

78.316 €

18.718 €

59.598 €

27015

Cospeito

90.364 €

21.597 €

68.767 €

27016

Chantada

81.070 €

19.376 €

61.694 €

27017

Folgoso do Courel

57.481 €

13.738 €

43.743 €

27018

Fonsagrada, A

107.396 €

25.668 €

81.728 €

27019

Foz

49.302 €

11.783 €

37.519 €

27020

Friol

110.590 €

26.431 €

84.159 €

27021

Xermade

73.051 €

17.459 €

55.592 €

27022

Guitiriz

92.136 €

22.021 €

70.115 €

27023

Guntín

83.571 €

19.973 €

63.598 €

27024

Incio, O

76.338 €

18.245 €

58.093 €

27025

Xove

51.400 €

12.285 €

39.115 €

27026

Láncara

83.454 €

19.946 €

63.508 €

27027

Lourenzá

63.065 €

15.073 €

47.992 €

27028

Lugo

97.838 €

23.383 €

74.455 €

27029

Meira

44.884 €

10.727 €

34.157 €

27030

Mondoñedo

77.949 €

18.630 €

59.319 €

27031

Monforte de Lemos

75.746 €

18.103 €

57.643 €

27032

Monterroso

65.582 €

15.674 €

49.908 €

27033

Muras

67.269 €

16.077 €

51.192 €

27034

Navia de Suarna

58.352 €

13.946 €

44.406 €

27035

Negueira de Muñiz

41.690 €

9.964 €

31.726 €

27037

Nogais, As

48.510 €

11.594 €

36.916 €

27038

Ourol

78.798 €

18.833 €

59.965 €

27039

Outeiro de Rei

70.228 €

16.784 €

53.444 €

27040

Palas de Rei

83.296 €

19.908 €

63.388 €

27041

Pantón

89.544 €

21.401 €

68.143 €

27042

Paradela

66.595 €

15.916 €

50.679 €

27043

Páramo, O

51.542 €

12.319 €

39.223 €

27044

Pastoriza, A

71.487 €

17.085 €

54.402 €

27045

Pedrafita do Cebreiro

52.894 €

12.642 €

40.252 €

27046

Pol

67.263 €

16.076 €

51.187 €

27047

Pobra do Brollón, A

59.571 €

14.237 €

45.334 €

27048

Pontenova, A

60.936 €

14.564 €

46.372 €

27049

Portomarín

57.944 €

13.849 €

44.095 €

27050

Quiroga

58.882 €

14.073 €

44.809 €

27051

Ribadeo

66.843 €

15.975 €

50.868 €

27052

Ribas de Sil

35.190 €

8.410 €

26.780 €

27053

Ribeira de Piquín

42.394 €

10.132 €

32.262 €

27054

Riotorto

46.928 €

11.216 €

35.712 €

27055

Samos

57.102 €

13.647 €

43.455 €

27056

Rábade

39.019 €

9.326 €

29.693 €

27057

Sarria

96.689 €

23.109 €

73.580 €

27058

Saviñao, O

87.473 €

20.906 €

66.567 €

27059

Sober

74.488 €

17.803 €

56.685 €

27060

Taboada

72.261 €

17.270 €

54.991 €

27061

Trabada

54.765 €

13.089 €

41.676 €

27062

Triacastela

41.602 €

9.943 €

31.659 €

27063

Valadouro, O

72.068 €

17.224 €

54.844 €

27064

Vicedo, O

52.182 €

12.471 €

39.711 €

27065

Vilalba

115.157 €

27.523 €

87.634 €

27066

Viveiro

67.997 €

16.251 €

51.746 €

27901

Baralla

77.597 €

18.546 €

59.051 €

27902

Burela

36.515 €

8.727 €

27.788 €

32001

Allariz

46.692 €

11.159 €

35.533 €

32002

Amoeiro

42.519 €

10.162 €

32.357 €

32003

Arnoia, A

36.362 €

8.691 €

27.671 €

32004

Avión

46.421 €

11.095 €

35.326 €

32005

Baltar

40.370 €

9.648 €

30.722 €

32006

Bande

49.619 €

11.859 €

37.760 €

32007

Baños de Molgas

54.314 €

12.981 €

41.333 €

32008

Barbadás

45.908 €

10.972 €

34.936 €

32009

Barco de Valdeorras, O

51.880 €

12.399 €

39.481 €

32010

Beade

35.303 €

8.437 €

26.866 €

32011

Beariz

40.228 €

9.614 €

30.614 €

32012

Blancos, Os

36.729 €

8.778 €

27.951 €

32013

Boborás

55.191 €

13.191 €

42.000 €

32014

Bola, A

46.446 €

11.101 €

35.345 €

32015

Bolo, O

41.514 €

9.922 €

31.592 €

32016

Calvos de Randín

40.634 €

9.712 €

30.922 €

32017

Carballeda de Valdeorras

46.423 €

11.095 €

35.328 €

32018

Carballeda de Avia

35.525 €

8.490 €

27.035 €

32019

Carballiño, O

46.908 €

11.211 €

35.697 €

32020

Cartelle

44.028 €

10.523 €

33.505 €

32021

Castrelo do Val

44.504 €

10.636 €

33.868 €

32022

Castrelo de Miño

42.402 €

10.134 €

32.268 €

32023

Castro Caldelas

49.547 €

11.842 €

37.705 €

32024

Celanova

50.076 €

11.968 €

38.108 €

32025

Cenlle

41.726 €

9.973 €

31.753 €

32026

Coles

45.797 €

10.945 €

34.852 €

32027

Cortegada

31.542 €

7.539 €

24.003 €

32028

Cualedro

53.618 €

12.815 €

40.803 €

32029

Chandrexa de Queixa

56.075 €

13.402 €

42.673 €

32030

Entrimo

33.821 €

8.083 €

25.738 €

32031

Esgos

34.904 €

8.342 €

26.562 €

32032

Xinzo de Limia

69.867 €

16.698 €

53.169 €

32033

Gomesende

33.161 €

7.925 €

25.236 €

32034

Gudiña, A

38.684 €

9.245 €

29.439 €

32035

Irixo, O

58.474 €

13.975 €

44.499 €

32036

Xunqueira de Ambía

51.051 €

12.201 €

38.850 €

32037

Xunqueira de Espadanedo

40.402 €

9.656 €

30.746 €

32038

Larouco

35.541 €

8.494 €

27.047 €

32039

Laza

47.984 €

11.468 €

36.516 €

32040

Leiro

35.658 €

8.522 €

27.136 €

32041

Lobeira

41.338 €

9.880 €

31.458 €

32042

Lobios

46.439 €

11.099 €

35.340 €

32043

Maceda

60.064 €

14.355 €

45.709 €

32044

Manzaneda

45.762 €

10.937 €

34.825 €

32045

Maside

49.436 €

11.815 €

37.621 €

32046

Melón

47.287 €

11.302 €

35.985 €

32047

Merca, A

47.853 €

11.437 €

36.416 €

32048

Mezquita, A

43.923 €

10.498 €

33.425 €

32049

Montederramo

61.814 €

14.774 €

47.040 €

32050

Monterrei

61.705 €

14.747 €

46.958 €

32051

Muíños

57.142 €

13.657 €

43.485 €

32052

Nogueira de Ramuín

45.612 €

10.901 €

34.711 €

32053

Oímbra

54.007 €

12.908 €

41.099 €

32054

Ourense

50.796 €

12.140 €

38.656 €

32055

Paderne de Allariz

38.114 €

9.109 €

29.005 €

32056

Padrenda

42.033 €

10.046 €

31.987 €

32057

Parada de Sil

51.936 €

12.413 €

39.523 €

32058

Pereiro de Aguiar, O

44.964 €

10.746 €

34.218 €

32059

Peroxa, A

65.858 €

15.740 €

50.118 €

32060

Petín

35.813 €

8.559 €

27.254 €

32061

Piñor

54.640 €

13.059 €

41.581 €

32062

Porqueira

45.400 €

10.851 €

34.549 €

32063

Pobra de Trives, A

62.131 €

14.849 €

47.282 €

32064

Pontedeva

35.499 €

8.484 €

27.015 €

32065

Punxín

37.521 €

8.968 €

28.553 €

32066

Quintela de Leirado

41.273 €

9.864 €

31.409 €

32067

Rairiz de Veiga

50.740 €

12.127 €

38.613 €

32068

Ramirás

46.536 €

11.122 €

35.414 €

32069

Ribadavia

37.487 €

8.959 €

28.528 €

32070

San Xoán de Río

48.666 €

11.631 €

37.035 €

32071

Riós

64.283 €

15.364 €

48.919 €

32072

Rúa, A

36.709 €

8.773 €

27.936 €

32073

Rubiá

59.103 €

14.126 €

44.977 €

32074

San Amaro

49.295 €

11.782 €

37.513 €

32075

San Cibrao das Viñas

39.042 €

9.331 €

29.711 €

32076

San Cristovo de Cea

57.068 €

13.639 €

43.429 €

32077

Sandiás

51.358 €

12.275 €

39.083 €

32078

Sarreaus

51.389 €

12.282 €

39.107 €

32079

Taboadela

41.659 €

9.957 €

31.702 €

32080

Teixeira, A

37.125 €

8.873 €

28.252 €

32081

Toén

51.183 €

12.233 €

38.950 €

32082

Trasmiras

43.577 €

10.415 €

33.162 €

32083

Veiga, A

60.534 €

14.468 €

46.066 €

32084

Verea

51.510 €

12.311 €

39.199 €

32085

Verín

45.976 €

10.988 €

34.988 €

32086

Viana do Bolo

71.380 €

17.060 €

54.320 €

32087

Vilamarín

50.716 €

12.121 €

38.595 €

32088

Vilamartín de Valdeorras

39.580 €

9.460 €

30.120 €

32089

Vilar de Barrio

58.116 €

13.890 €

44.226 €

32090

Vilar de Santos

36.095 €

8.627 €

27.468 €

32091

Vilardevós

57.257 €

13.684 €

43.573 €

32092

Vilariño de Conso

58.873 €

14.071 €

44.802 €

36001

Arbo

45.392 €

10.849 €

34.543 €

36002

Barro

47.006 €

11.234 €

35.772 €

36003

Baiona

43.374 €

10.366 €

33.008 €

36004

Bueu

48.339 €

11.553 €

36.786 €

36005

Caldas de Reis

55.365 €

13.232 €

42.133 €

36006

Cambados

48.495 €

11.590 €

36.905 €

36007

Campo Lameiro

50.697 €

12.117 €

38.580 €

36008

Cangas

47.946 €

11.459 €

36.487 €

36009

Cañiza, A

87.899 €

21.008 €

66.891 €

36010

Catoira

46.378 €

11.084 €

35.294 €

36902

Cerdedo-Cotobade

117.377 €

28.053 €

89.324 €

36013

Covelo

77.129 €

18.434 €

58.695 €

36014

Crecente

50.004 €

11.951 €

38.053 €

36015

Cuntis

56.100 €

13.408 €

42.692 €

36016

Dozón

53.107 €

12.693 €

40.414 €

36017

Estrada, A

140.362 €

33.547 €

106.815 €

36018

Forcarei

78.183 €

18.686 €

59.497 €

36019

Fornelos de Montes

48.077 €

11.490 €

36.587 €

36020

Agolada

82.165 €

19.637 €

62.528 €

36021

Gondomar

51.804 €

12.381 €

39.423 €

36022

Grove, O

46.614 €

11.141 €

35.473 €

36023

Guarda, A

46.927 €

11.216 €

35.711 €

36024

Lalín

114.679 €

27.408 €

87.271 €

36025

Lama, A

65.118 €

15.563 €

49.555 €

36026

Marín

45.726 €

10.929 €

34.797 €

36027

Meaño

48.731 €

11.647 €

37.084 €

36028

Meis

57.860 €

13.829 €

44.031 €

36029

Moaña

38.524 €

9.207 €

29.317 €

36030

Mondariz

54.668 €

13.066 €

41.602 €

36031

Mondariz-Balneario

28.949 €

6.919 €

22.030 €

36032

Moraña

41.245 €

9.858 €

31.387 €

36033

Mos

50.648 €

12.105 €

38.543 €

36034

Neves, As

59.519 €

14.225 €

45.294 €

36035

Nigrán

51.475 €

12.303 €

39.172 €

36036

Oia

51.706 €

12.358 €

39.348 €

36037

Pazos de Borbén

46.378 €

11.084 €

35.294 €

36038

Pontevedra

72.401 €

17.304 €

55.097 €

36039

Porriño, O

61.202 €

14.627 €

46.575 €

36040

Portas

53.797 €

12.857 €

40.940 €

36041

Poio

49.279 €

11.778 €

37.501 €

36042

Ponteareas

64.904 €

15.512 €

49.392 €

36043

Ponte Caldelas

43.164 €

10.316 €

32.848 €

36044

Pontecesures

45.124 €

10.785 €

34.339 €

36045

Redondela

55.713 €

13.315 €

42.398 €

36046

Ribadumia

51.706 €

12.358 €

39.348 €

36047

Rodeiro

82.985 €

19.833 €

63.152 €

36048

Rosal, O

43.374 €

10.366 €

33.008 €

36049

Salceda de Caselas

46.724 €

11.167 €

35.557 €

36050

Salvaterra de Miño

54.828 €

13.104 €

41.724 €

36051

Sanxenxo

53.121 €

12.696 €

40.425 €

36052

Silleda

94.932 €

22.689 €

72.243 €

36053

Soutomaior

41.307 €

9.872 €

31.435 €

36054

Tomiño

66.747 €

15.953 €

50.794 €

36055

Tui

56.668 €

13.544 €

43.124 €

36056

Valga

48.652 €

11.628 €

37.024 €

36057

Vigo

83.518 €

19.961 €

63.557 €

36058

Vilaboa

48.966 €

11.703 €

37.263 €

36059

Vila de Cruces

68.099 €

16.276 €

51.823 €

36060

Vilagarcía de Arousa

53.984 €

12.902 €

41.082 €

36061

Vilanova de Arousa

44.586 €

10.656 €

33.930 €

36901

Illa de Arousa, A

45.202 €

10.803 €

34.399 €

Total

17.994.606 €

4.300.716 €

13.693.890 €

ANEXO III

Modelo de resolución de concesión de axuda

Resolución da Dirección Xeral de Agader, do – de ---– 2022, pola que se concede ao Concello de ---------– unha axuda ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

O 29 de decembro de 2021 a Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural aprobou a resolución para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

Dentro do ámbito competencial da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o citado plan constitúe o instrumento específico de planificación e xustificación das actuacións dirixidas a fomentar os investimentos en infraestruturas viarias de titularidade municipal, a través de axudas instrumentadas segundo o procedemento de concesión previsto no artigo 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en relación co artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da citada lei (procedemento de concesión directa das axudas a través de resolución).

A citada axuda concédese en réxime de concesión directa, ao abeiro do artigo 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante, LSG), en relación co artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e fundamentada en razóns de interese público que redundan en beneficio de todos os concellos de Galicia, co obxectivo último de xerar cohesión social e territorial, mellorar as condicións de vida e traballo no medio rural, contribuír ao aumento da competitividade agraria e forestal, mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular, co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao mercado, así como a diversificación agrícola.

Para o financiamento do citado plan está prevista unha dotación orzamentaria de 17.994.606 €, con cargo á conta orzamentaria dos orzamentos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 14-A1-712A-760.0 (código de proxecto 2016-00008), distribuída entre todos os concellos de Galicia con base a nuns criterios obxectivos, públicos e previamente consensuados coa Federación Galega de Municipios e Provincias.

Mediante o Acordo do 23 de decembro de 2021, o Consello da Xunta de Galicia autorizou a Agader a concesión directa das axudas tramitadas ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

De acordo co anterior, logo da instrución do procedemento nos termos previstos no plan e por proposta da Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural, a Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, no exercicio das competencias delegadas polo Acordo do Consello de Dirección desta entidade, do 11 de xullo de 2013 (Resolución do 24 de xullo de 2013, pola que se fai pública a delegación de competencias na Presidencia e na Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, DOG núm. 148, do 5 de agosto de 2013),

RESOLVO:

Primeiro. Concederlle ao Concello de -----– unha axuda por importe de ----– €, ao abeiro do Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023, coa seguinte distribución por anualidades:

2022

2023

Aplicación orzamentaria 14-A1-712A-760.0 (cód. proxecto 2016-00008)

A citada axuda concédese en réxime de concesión directa, con fundamento no artigo 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (en diante, LSG), en relación co artigo 40 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

Segundo. O procedemento de xestión das subvencións, así como o réxime de xustificación dos investimentos subvencionables é o referido na Resolución do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

Terceiro. O prazo límite para executar e xustificar os investimentos correspondentes á anualidade 2022 será o 15 de outubro de 2022. O feito de non xustificar correctamente esta anualidade devirá na perda parcial do dereito ao cobramento da axuda polo importe non xustificado.

O prazo final de execución e xustificación será o 30 de maio de 2023.

A xustificación documental dos investimentos realizarase nos termos previstos no artigo 14 do anexo I da Resolución do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

Cuarto. O réxime de pagamentos será o establecido no artigo 16 do anexo I da Resolución do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023.

Quinto. Con carácter xeral, son obrigas dos beneficiarios as establecidas no artigo 11 da LSG e, en particular:

a) Cumprir o obxectivo, executar o/s proxecto/s e manter a obriga de destino das actuacións subvencionadas durante un período mínimo de cinco anos a partir da resolución de pagamento final.

As obras incluídas neste plan deberán ter unha garantía de mantemento de, cando menos, 5 anos contados desde a data de pagamento final da axuda. Serán por conta do concello os custos necesarios para a súa conservación. O concello debe asumir todas e cantas responsabilidades dimanen das posibles irregularidades ou ilegalidades causadas por mor das obras, nos termos previstos na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como o cumprimento da finalidade da subvención, a realización do proxecto completo que fundamentou a concesión da subvención e o seu custo real.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e executar a totalidade do proxecto presentado xunto coa solicitude e que fundamentou a resolución de concesión, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

d) Realizar o proceso de tramitación e adxudicación da contratación conforme coas prescricións contidas na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, e demais normativa de contratación aplicable ás entidades locais.

e) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos percibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

f) Comunicarlle á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

g) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006 e no artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A aceptación da axuda supón a súa publicación nunha lista pública de beneficiarios.

h) Publicitar a concesión da axuda mediante a colocación dun panel, con información sobre a operación, que deberá estar visible durante a execución das obras. A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural facilitará, a través da páxina web, o modelo correspondente.

i) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, ás de control financeiro que corresponde á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, así como as previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

j) Cando o concello beneficiario non poida executar o expediente subvencionado, deberá presentar a súa renuncia a través do modelo normalizado que se incorpora á resolución como anexo V.

Sexto. As subvencións concedidas ao abeiro deste plan serán compatibles con outras axudas, subvencións ou recursos destinados á mesma finalidade, tanto de orixe pública como privada, sempre que a intensidade máxima das axudas con fondos públicos non exceda o 100 % do importe elixible do proxecto. O incumprimento do disposto neste artigo considérase unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da axuda e poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión ou, de ser o caso, ao reintegro da axuda.

Para os efectos de determinar a compatibilidade e acumulación das axudas, a entidade beneficiaria deberá declarar outras axudas solicitadas, concedidas e/ou pagadas para o mesmo proxecto, nos termos previstos na solicitude de axuda (anexo IV) e na solicitude de pagamento (anexo VI).

Sétimo. Procederá o reintegro das contías percibidas indebidamente e a exixencia dos xuros de demora nos supostos previstos no artigo 33.1 da LSG. O procedemento de reintegro tramitarase nos termos previstos no artigo 77 do Decreto 11/2009.

Os beneficiarios das axudas, de ser o caso, estarán suxeitos ao réxime sancionador previsto no título IV da LSG, desenvolvido no título VI do RLSG.

Oitavo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante o Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses, nos termos previstos na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Se transcorrido o prazo para resolver non lle é notificada a resolución á entidade interesada, entenderase rexeitada por silencio administrativo e caberá interpor recurso potestativo de reposición contra a desestimación por silencio administrativo en calquera momento, a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, como sinala o artigo 124 da Lei 39/2015, ou recurso contencioso-administrativo ante Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file