Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 19 Venres, 28 de xaneiro de 2022 Páx. 5586

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2022 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2021.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade ao estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e á situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao terceiro trimestre de 2021, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2022

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO

Situación dos créditos do orzamento corrente de 2021

Ata o 30.9.2021

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

 

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

20.583.700,00

90.000,00

20.673.700,00

0,00

0,00

20.673.700,00

9.507,15

2

Consello de Contas

7.847.453,00

0,00

7.847.453,00

0,00

0,00

7.847.453,00

3.302.149,29

3

Consello da Cultura Galega

2.782.982,00

114.000,00

2.896.982,00

0,00

0,00

2.896.982,00

630.378,87

4

Presidencia da Xunta de Galicia

359.279.948,00

37.268.769,78

396.548.717,78

426.591,27

0,00

396.122.126,51

135.086.938,57

5

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

384.697.654,00

15.691.821,17

400.389.475,17

9.672,04

0,00

400.379.803,13

29.885.030,69

6

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

484.721.613,00

136.784.144,81

621.505.757,81

0,00

500.000,00

621.005.757,81

416.310.381,78

7

Consellería de Facenda e Administración Pública

51.428.286,00

26.098.009,91

77.526.295,91

7.540,28

11.240,17

77.507.515,46

4.278.441,71

8

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

203.098.049,00

46.792.449,76

249.890.498,76

111.645,72

24.250.000,00

225.528.853,04

11.806.962,81

9

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

460.608.390,00

20.249.758,67

480.858.148,67

2.322.500,00

4.779.316,35

473.756.332,32

212.994.978,30

10

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

2.697.936.563,00

71.333.133,72

2.769.269.696,72

4.153.266,35

0,00

2.765.116.430,37

153.520.848,87

11

Consellería de Emprego e Igualdade

400.832.119,00

387.289.545,16

788.121.664,16

134.650,00

255.425,86

787.731.588,30

80.033.024,37

12

Consellería de Sanidade

4.378.280.132,00

9.122.172,18

4.387.402.304,18

2.322.377,20

0,00

4.385.079.926,98

12.052.594,93

13

Consellería de Política Social

895.218.102,00

32.690.484,36

927.908.586,36

364.647,00

0,00

927.543.939,36

153.405.306,62

14

Consellería do Medio Rural

583.724.426,00

43.388.726,51

627.113.152,51

47.064,65

455.585,53

626.610.502,33

165.409.929,27

15

Consellería do Mar

190.019.699,00

6.833.817,32

196.853.516,32

0,00

126.681,78

196.726.834,54

29.556.110,46

20

Consello Consultivo de Galicia

2.135.823,00

-37.047,66

2.098.775,34

0,00

0,00

2.098.775,34

525.428,52

21

Transferencias a corporacións locais

127.057.910,00

-2.513.320,98

124.544.589,02

0,00

0,00

124.544.589,02

40.191.436,91

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.671.784.382,00

0,00

1.671.784.382,00

0,00

0,00

1.671.784.382,00

2.229.118,38

23

Gastos de diversas consellerías

212.983.664,00

-71.547.579,71

141.436.084,29

0,00

300.000,00

141.136.084,29

116.903.003,63

Total xeral

13.135.020.895,00

759.648.885,00

13.894.669.780,00

9.899.954,51

30.678.249,69

13.854.091.575,80

1.568.131.571,13

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixente

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

2.246.659.965,00

38.964.544,79

2.285.624.509,79

29.593,95

0,00

2.285.594.915,84

104.658.886,77

2 Gastos en bens correntes e servizos

620.667.744,00

33.381.734,50

654.049.478,50

3.476.916,68

0,00

650.572.561,82

79.817.095,15

3 Gastos financeiros

99.645.107,00

80.053,40

99.725.160,40

0,00

0,00

99.725.160,40

2.319.295,96

4 Transferencias correntes

5.852.718.615,00

434.952.740,50

6.287.671.355,50

3.326.140,31

255.425,86

6.284.089.789,33

246.017.941,98

5 Fondo de continxencia

13.500.000,00

32.518.354,76

46.018.354,76

0,00

0,00

46.018.354,76

46.018.354,76

6 Investimentos reais

667.847.553,00

-97.473.693,25

570.373.859,75

1.642.736,99

311.240,17

568.419.882,59

202.124.368,11

7 Transferencias de capital

1.948.119.955,00

296.641.192,21

2.244.761.147,21

1.424.566,58

30.111.583,66

2.213.224.996,97

884.681.392,38

8 Activos financeiros

111.433.750,00

21.110.062,09

132.543.812,09

0,00

0,00

132.543.812,09

2.494.235,31

9 Pasivos financeiros

1.574.428.206,00

-526.104,00

1.573.902.102,00

0,00

0,00

1.573.902.102,00

0,71

Total xeral

13.135.020.895,00

759.648.885,00

13.894.669.780,00

9.899.954,51

30.678.249,69

13.854.091.575,80

1.568.131.571,13

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao terceiro trimestre de 2021 (ata o 30.9.2021)

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

 

Sección

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pendente de ordenar

Pendente pagamento

 

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

20.673.700,00

0,00

0,00

5.226.289,00

0,00

3.412.758,00

0,00

9.507,15

20.664.192,85

20.664.192,85

15.437.903,85

15.437.903,85

12.025.145,85

12.025.145,85

02

Consello de Contas

7.847.453,00

0,00

77.016,11

377.866,40

0,00

1.292.053,24

0,00

3.302.149,29

4.545.303,71

4.468.287,60

4.090.421,20

4.090.421,20

2.798.367,96

2.798.367,96

03

Consello da Cultura Galega

2.896.982,00

97.391,21

55.223,86

537.035,24

0,00

2.866,96

0,00

630.378,87

2.169.211,92

2.113.988,06

1.576.952,82

1.576.952,82

1.574.085,86

1.574.085,86

04

Presidencia da Xunta de Galicia

396.548.717,78

1.480.426,52

8.981.787,45

56.080.250,06

0,00

9.312.631,75

0,00

135.086.938,57

259.981.352,69

250.999.565,24

194.919.315,18

194.919.315,18

185.606.683,43

185.606.683,43

05

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

400.389.475,17

10.451.482,46

14.469.330,15

133.170.611,49

0,00

8.430.603,00

0,00

29.885.030,69

360.052.962,02

345.583.631,87

212.413.020,38

212.413.020,38

203.982.417,38

203.982.417,38

06

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

621.505.757,81

1.107.447,44

4.427.819,72

36.189.915,57

0,00

49.727.237,11

0,00

416.310.381,78

204.087.928,59

199.660.108,87

163.470.193,30

163.470.193,30

113.742.956,19

113.742.956,19

07

Consellería de Facenda e Administración Pública

77.526.295,91

18.780,45

254.603,94

20.548.120,63

0,00

1.395.424,47

0,00

4.278.441,71

73.229.073,75

72.974.469,81

52.426.349,18

52.426.349,18

51.030.924,71

51.030.924,71

08

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

249.890.498,76

25.576.505,74

5.789.553,79

129.231.141,29

0,00

15.462.414,87

0,00

11.806.962,81

212.507.030,21

206.717.476,42

77.486.335,13

77.486.335,13

62.023.920,26

62.023.920,26

09

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

480.858.148,67

32.073.505,85

1.224.905,98

47.738.693,14

0,00

31.920.306,58

0,00

212.994.978,30

235.789.664,52

234.564.758,54

186.826.065,40

186.826.065,40

154.905.758,82

154.905.758,82

10

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

2.769.269.696,72

16.930.020,22

52.818.467,84

658.780.483,98

0,00

68.252.634,89

0,00

153.520.848,87

2.598.818.827,63

2.546.000.359,79

1.887.219.875,81

1.887.219.875,81

1.818.967.240,92

1.818.967.240,92

11

Consellería de Emprego e

Igualdade

788.121.664,16

2.992.007,72

301.958.441,42

153.762.322,97

0,00

4.304.762,21

0,00

80.033.024,37

705.096.632,07

403.138.190,65

249.375.867,68

249.375.867,68

245.071.105,47

245.071.105,47

12

Consellería de Sanidade

4.387.402.304,18

3.313.165,14

669.595,35

1.316.510.138,75

0,00

24.034.911,30

0,00

12.052.594,93

4.372.036.544,11

4.371.366.948,76

3.054.856.810,01

3.054.856.810,01

3.030.821.898,71

3.030.821.898,71

13

Consellería de Política Social

927.908.586,36

14.019.115,45

25.172.748,98

209.525.135,30

0,00

9.490.081,01

0,00

153.405.306,62

760.484.164,29

735.311.415,31

525.786.280,01

525.786.280,01

516.296.199,00

516.296.199,00

14

Consellería do Medio Rural

627.113.152,51

993.337,58

14.321.840,61

215.642.089,53

0,00

28.469.987,00

0,00

165.409.929,27

460.709.885,66

446.388.045,05

230.745.955,52

230.745.955,52

202.275.968,52

202.275.968,52

15

Consellería do Mar

196.853.516,32

1.449.025,49

32.783.828,25

73.283.238,73

0,00

7.870.841,88

0,00

29.556.110,46

165.848.380,37

133.064.552,12

59.781.313,39

59.781.313,39

51.910.471,51

51.910.471,51

20

Consello Consultivo de Galicia

2.098.775,34

0,00

0,00

401.110,17

0,00

922,65

0,00

525.428,52

1.573.346,82

1.573.346,82

1.172.236,65

1.172.236,65

1.171.314,00

1.171.314,00

21

Transferencias a corporacións locais

124.544.589,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.191.436,91

84.353.152,11

84.353.152,11

84.353.152,11

84.353.152,11

84.353.152,11

84.353.152,11

22

Débeda Pública da Comunidade Autónoma

1.671.784.382,00

0,00

450.000,00

60.791.927,28

0,00

954.172,60

0,00

2.229.118,38

1.669.555.263,62

1.669.105.263,62

1.608.313.336,34

1.608.313.336,34

1.607.359.163,74

1.607.359.163,74

23

Gastos de diversas consellerías

141.436.084,29

308.457,29

591.518,13

8.403.404,82

0,00

958,08

0,00

116.903.003,63

24.224.623,37

23.633.105,24

15.229.700,42

15.229.700,42

15.228.742,34

15.228.742,34

Total xeral

13.894.669.780,00

110.810.668,56

464.046.681,58

3.126.199.774,35

0,00

264.335.567,60

0,00

1.568.131.571,13

12.215.727.540,31

11.751.680.858,73

8.625.481.084,38

8.625.481.084,38

8.361.145.516,78

8.361.145.516,78

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pagamento pendente de ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

2.285.624.509,79

59.932,04

865.979,27

536.675.995,19

0,00

9.261.324,46

0,00

104.658.886,77

2.180.905.690,98

2.180.039.711,71

1.643.363.716,52

1.643.363.716,52

1.634.102.392,06

1.634.102.392,06

2 Gastos en bens correntes e servizos

654.049.478,50

13.433.846,48

10.732.396,54

156.119.473,74

0,00

37.208.183,47

0,00

79.817.095,15

560.798.536,87

550.066.140,33

393.946.666,59

393.946.666,59

356.738.483,12

356.738.483,12

3 Gastos financeiros

99.725.160,40

27,44

474.346,24

23.837.178,66

0,00

954.814,45

0,00

2.319.295,96

97.405.837,00

96.931.490,76

73.094.312,10

73.094.312,10

72.139.497,65

72.139.497,65

4 Transferencias correntes

6.287.671.355,50

11.830.456,97

335.699.627,35

1.504.523.070,32

0,00

77.150.635,54

0,00

246.017.941,98

6.029.822.956,55

5.694.123.329,20

4.189.600.258,88

4.189.600.258,88

4.112.449.623,34

4.112.449.623,34

5 Fondo de continxencia

46.018.354,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.018.354,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

570.373.859,75

17.001.624,75

37.181.592,97

166.865.633,95

0,00

12.691.500,58

0,00

202.124.368,11

351.247.866,89

314.066.273,92

147.200.639,97

147.200.639,97

134.509.139,39

134.509.139,39

7 Transferencias de capital

2.244.761.147,21

68.484.780,88

74.592.739,21

666.436.244,14

0,00

127.051.292,44

0,00

884.681.392,38

1.291.594.973,95

1.217.002.234,74

550.565.990,60

550.565.990,60

423.514.698,16

423.514.698,16

8 Activos financeiros

132.543.812,09

0,00

4.500.000,00

33.124.458,40

0,00

17.816,66

0,00

2.494.235,31

130.049.576,78

125.549.576,78

92.425.118,38

92.425.118,38

92.407.301,72

92.407.301,72

9 Pasivos financeiros

1.573.902.102,00

0,00

0,00

38.617.719,95

0,00

0,00

0,00

0,71

1.573.902.101,29

1.573.902.101,29

1.535.284.381,34

1.535.284.381,34

1.535.284.381,34

1.535.284.381,34

Total xeral

13.894.669.780,00

110.810.668,56

464.046.681,58

3.126.199.774,35

0,00

264.335.567,60

0,00

1.568.131.571,13

12.215.727.540,31

11.751.680.858,73

8.625.481.084,38

8.625.481.084,38

8.361.145.516,78

8.361.145.516,78

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata setembro de 2021

Código e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1-Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

2.515.459.892,00

0,00

0,00

2.515.459.892,00

1.915.517.900,26

1.913.350.206,79

2.167.693,47

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

122.636.524,00

0,00

0,00

122.636.524,00

300.028.970,54

242.499.151,66

57.529.818,88

111

Imposto sobre o patrimonio

84.202.271,00

0,00

0,00

84.202.271,00

73.993.757,73

73.180.274,91

813.482,82

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

25.518.142,00

0,00

0,00

25.518.142,00

7.256,78

7.207,47

49,31

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

171.375,00

0,00

0,00

171.375,00

171.202,79

171.202,79

0,00

 

Total 1-Impostos directos

2.747.988.204,00

0,00

0,00

2.747.988.204,00

2.289.719.088,10

2.229.208.043,62

60.511.044,48

 

Capítulo 2-Impostos indirectos

200

Sobre transmisións inter vivos

177.784.533,00

0,00

0,00

177.784.533,00

220.149.496,43

212.712.600,58

7.436.895,85

201

Sobre actos xurídicos documentados

74.736.168,00

0,00

0,00

74.736.168,00

89.640.842,34

85.145.649,78

4.495.192,56

210

Imposto sobre o valor engadido

2.055.793.744,00

0,00

0,00

2.055.793.744,00

1.605.899.144,97

1.493.598.097,78

112.301.047,19

220

Impostos especiais

935.425.205,00

0,00

0,00

935.425.205,00

710.859.143,23

680.758.212,87

30.100.930,36

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

10.773,06

10.773,06

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

48.040.669,00

0,00

0,00

48.040.669,00

18.040.467,54

17.914.294,87

126.172,67

231

Imposto sobre actividades de xogo

8.373.510,00

0,00

0,00

8.373.510,00

4.706.377,56

4.704.797,30

1.580,26

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

59.653,43

59.653,43

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

1.115.536,00

0,00

0,00

1.115.536,00

687.527,72

687.527,72

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

13.595.737,00

0,00

0,00

13.595.737,00

10.810.581,85

10.810.581,85

0,00

293

Canon eólico

22.546.900,00

0,00

0,00

22.546.900,00

22.429.949,00

22.144.702,01

285.246,99

 

Total 2-Impostos indirectos

3.337.412.002,00

0,00

0,00

3.337.412.002,00

2.683.293.957,13

2.528.546.891,25

154.747.065,88

 

Capítulo 3-Taxas, prezos e outros ingresos

301

Taxas por servizos administrativos

6.919.232,00

0,00

0,00

6.919.232,00

4.735.045,02

4.680.354,63

54.690,39

302

Taxas por servizos profesionais

11.678.609,00

0,00

0,00

11.678.609,00

9.350.773,27

9.284.198,50

66.574,77

303

Taxas por venda de bens

38.155,00

0,00

0,00

38.155,00

19.213,68

19.213,68

0,00

304

Taxas por dominio público

79.689,00

0,00

0,00

79.689,00

36.727,52

36.727,52

0,00

311

Prezos públicos

25.522.671,00

0,00

0,00

25.522.671,00

14.088.200,75

14.026.026,33

62.174,42

312

Prezos privados

3.501.768,00

0,00

0,00

3.501.768,00

1.551.601,50

1.533.320,59

18.280,91

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

736.205,00

0,00

0,00

736.205,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

544.869,54

544.869,54

0,00

380

De exercicios pechados

12.300.000,00

0,00

0,00

12.300.000,00

18.601.258,81

18.480.143,13

121.115,68

381

De exercicio corrente

1.700.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

2.814.657,37

2.805.186,36

9.471,01

391

Recargas e multas

10.650.000,00

0,00

0,00

10.650.000,00

34.299.279,25

31.596.370,70

2.702.908,55

392

Sancións impostas polas consellerías

13.901.441,00

0,00

0,00

13.901.441,00

14.641.093,27

14.338.676,33

302.416,94

394

Diferenzas entre valores de reembolso e emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

1.440.036,99

1.440.036,99

0,00

399

Ingresos diversos

3.218.600,00

0,00

0,00

3.218.600,00

2.166.148,57

2.100.756,08

65.392,49

 

Total 3-Taxas, prezos e outros ingresos

90.246.370,00

0,00

0,00

90.246.370,00

104.288.905,54

100.885.880,38

3.403.025,16

 

Capítulo 4-Transferencias correntes

400

Participación no sistema de financiamento

3.058.550.993,00

49.981.474,46

0,00

3.108.532.467,46

3.113.382.806,30

2.476.690.604,37

636.692.201,93

401

Da Seguridade Social

107.000.000,00

0,00

0,00

107.000.000,00

114.490.713,95

88.086.734,43

26.403.979,52

402

De organismos autónomos do Estado

218.519.491,00

40.529,56

0,00

218.560.020,56

179.445.297,57

2.293.454,30

177.151.843,27

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

203.684,00

0,00

0,00

203.684,00

203.684,00

0,00

203.684,00

404

Subvencións finalistas da Administración xeral

37.828.961,00

297.112.126,70

0,00

334.941.087,70

332.459.033,48

267.227.144,94

65.231.888,54

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

35.945,37

35.945,37

0,00

440

De entidades públicas empresariais

0,00

56.578,25

0,00

56.578,25

56.578,25

56.578,25

0,00

460

De concellos

0,00

3.610.957,56

0,00

3.610.957,56

4.065.457,56

3.157.457,56

908.000,00

470

De empresas privadas

0,00

79.213,32

0,00

79.213,32

84.349,00

84.349,00

0,00

490

Feder programa operativo

129.756.757,00

22.913.773,93

0,00

152.670.530,93

152.670.530,93

0,00

152.670.530,93

492

Feoga/Feader/Feaga

0,00

24.589,06

0,00

24.589,06

24.589,06

0,00

24.589,06

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

429.167,00

55.535,83

0,00

484.702,83

599.863,97

162.348,01

437.515,96

495

MRR mecanismo de recuperación e resiliencia

0,00

1.017.532,32

0,00

1.017.532,32

1.017.532,32

0,00

1.017.532,32

496

Iniciativa de emprego xuvenil. Yei

9.050.862,00

2.073.301,47

0,00

11.124.163,47

11.124.163,47

0,00

11.124.163,47

499

Outras transferencias da Unión Europea

44.925,00

3.090.729,75

0,00

3.135.654,75

3.377.396,15

241.741,40

3.135.654,75

 

Total 4-Transferencias correntes

3.561.384.840,00

380.056.342,21

0,00

3.941.441.182,21

3.913.037.941,38

2.838.036.357,63

1.075.001.583,75

 

Capítulo 5-Ingresos patrimoniais

514

A empresas públicas e outros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

168.084,06

168.084,06

0,00

520

Xuros de contas bancarias

124.099,00

0,00

0,00

124.099,00

403,34

403,34

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas públicas

2.120.000,00

0,00

0,00

2.120.000,00

3.698.166,18

3.698.166,18

0,00

537

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

38.779,42

38.779,42

0,00

542

Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

119.575,32

119.575,32

0,00

550

De concesións administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

1.787.901,32

1.787.901,32

0,00

559

Outras concesións e aproveitamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

356,98

356,98

0,00

598

Compensacións en transferencias recibidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

6,59

6,59

0,00

 

Total 5-Ingresos patrimoniais

2.244.099,00

0,00

0,00

2.244.099,00

5.813.273,21

5.813.273,21

0,00

 

Capítulo 6-Alleamento de investimentos reais

612

Venda de edificios e outras construcións

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

350.973,93

350.973,93

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

56.391,00

56.391,00

0,00

681

Do exercicio corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

11.340,07

11.340,07

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

50.830,65

50.830,65

0,00

 

Total 6-Alleamento de investimentos reais

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

469.535,65

469.535,65

0,00

 

Capítulo 7-Transferencias de capital

700

Do fondo de compensación interterritorial

38.550.650,00

0,00

0,00

38.550.650,00

38.550.650,00

0,00

38.550.650,00

702

De organismos autónomos do Estado

23.894.369,00

1.222.519,70

0,00

25.116.888,70

28.316.888,70

3.554.825,70

24.762.063,00

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

6.049.583,00

1.000.000,00

0,00

7.049.583,00

7.049.583,00

0,00

7.049.583,00

704

Subvencións finalistas da Administración xeral

17.958.799,00

4.046.544,92

0,00

22.005.343,92

22.005.343,92

751.897,22

21.253.446,70

760

De concellos

974.884,00

1.643.646,51

0,00

2.618.530,51

4.254.254,22

1.953.934,59

2.300.319,63

770

Transferencias de capital de empresas privadas

3.781.303,00

188.007,66

0,00

3.969.310,66

3.969.310,66

188.007,66

3.781.303,00

790

Feder programa operativo

634.273.720,00

110.507.880,04

0,00

744.781.600,04

744.781.600,04

0,00

744.781.600,04

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

1.633.614,00

2.322.389,71

0,00

3.956.003,71

4.013.096,59

171.860,18

3.841.236,41

792

Feoga/feader/feaga

217.966.279,00

33.205.313,69

0,00

251.171.592,69

251.171.592,69

8.854.791,74

242.316.800,95

794

Ifop/fep/femp

87.646.743,00

6.426.669,24

0,00

94.073.412,24

94.073.412,24

0,00

94.073.412,24

795

MRR mecanismo de recuperación e resiliencia

0,00

6.175.467,68

0,00

6.175.467,68

6.175.467,68

0,00

6.175.467,68

799

Outras transferencias da Unión Europea

191.275,00

1.064.277,25

0,00

1.255.552,25

1.667.510,24

420.916,75

1.246.593,49

 

Total 7-Transferencias de capital

1.032.921.219,00

167.802.716,40

0,00

1.200.723.935,40

1.206.028.709,98

15.896.233,84

1.190.132.476,14

 

Capítulo 8-Activos financeiros

821

Reintegros de préstamos concedidos o sector público a L/P. Concellos

2.069.797,00

0,00

0,00

2.069.797,00

1.153.869,28

1.153.869,28

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector público a C/P

142.961,00

0,00

0,00

142.961,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

230.351,35

230.351,35

0,00

851

Redución de capital de empresas do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

431,48

431,48

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 8-Activos financeiros

2.212.758,00

0,00

0,00

2.212.758,00

1.384.652,11

1.384.652,11

0,00

 

Capítulo 9-Pasivos financeiros

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

2.360.521.403,00

1.521.993,00

0,00

2.362.043.396,00

1.266.521.993,00

1.266.521.993,00

0,00

 

Total 9-Pasivos financeiros

2.360.521.403,00

1.521.993,00

0,00

2.362.043.396,00

1.266.521.993,00

1.266.521.993,00

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 30.9.2021

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capítulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

2.114.059.841,83

34.564.688,60

2.079.495.153,23

5.649.181,67

2.085.144.334,90

144.063.708,72

II. Impostos indirectos

2.614.323.119,27

146.456.578,99

2.467.866.540,28

705.980,16

2.468.572.520,44

59.974.370,81

III. Taxas, prezos e outros ingresos

63.415.846,28

941.391,56

62.474.454,72

361.259,45

62.835.714,17

38.050.166,21

IV. Transferencias correntes

2.888.128.003,14

50.091.645,51

2.838.036.357,63

0,00

2.838.036.357,63

0,00

V. Ingresos patrimoniais

5.813.273,21

0,00

5.813.273,21

0,00

5.813.273,21

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

469.535,65

0,00

469.535,65

0,00

469.535,65

0,00

VII. Transferencias de capital

16.050.860,54

256.819,96

15.794.040,58

0,00

15.794.040,58

102.193,26

VIII. Activos financeiros

1.384.652,11

0,00

1.384.652,11

0,00

1.384.652,11

0,00

IX. Pasivos financeiros

1.266.521.993,00

0,00

1.266.521.993,00

0,00

1.266.521.993,00

0,00

Total xeral

8.970.167.125,03

232.311.124,62

8.737.856.000,41

6.716.421,28

8.744.572.421,69

242.190.439,00

Administración xeral-Estado e evolución da Tesourería

Existencias en 1 de xaneiro

 

295.169,02

miles

Ingresos do período

 

 

 

Orzamento corrente

8.737.856,00

 

 

Residuos

20.526,19

 

 

Extraorzamentarios

1.054.869,29

 

 

Recursos outros entes

10.102,97

 

 

Suma

 

9.823.354,46

Pagamentos do período

 

Orzamento corrente

8.361.145,52

 

 

Residuos

928.571,19

 

 

Extraorzamentarios

412.166,48

 

 

Recursos outros entes

4.303,73

 

 

Suma

9.706.186,92

Existencias finais

 

412.336,56

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 30.9.2021

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións de crédito

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

1 Gastos de persoal

4.305.901.992,00

75.821.176,90

4.381.723.168,90

3.771.608.371,66

3.199.231.603,40

2 Gastos en bens correntes e servizos

2.012.895.016,00

38.771.172,46

2.051.666.188,46

1.866.518.049,29

1.515.765.295,58

3 Gastos financeiros

99.905.370,00

196.592,20

100.101.962,20

97.163.807,14

73.206.366,50

4 Transferencias correntes

2.595.832.894,00

438.813.618,52

3.034.646.512,52

2.386.521.675,64

1.768.852.497,54

5 Fondo de continxencia

45.417.175,00

708.712,76

46.125.887,76

0,00

0,00

6 Investimentos reais

1.534.665.704,00

-40.191.220,24

1.494.474.483,76

838.641.398,96

417.285.102,08

7 Transferencias de capital

968.336.061,00

235.404.180,75

1.203.740.241,75

741.940.248,77

258.092.552,21

8 Activos financeiros

243.623.750,00

60.543.850,47

304.167.600,47

208.426.185,27

164.678.804,66

9 Pasivos financeiros

1.589.927.661,00

0,31

1.589.927.661,31

1.588.233.968,67

1.545.112.714,34

Total xeral

13.396.505.623,00

810.068.084,13

14.206.573.707,13

11.499.053.705,40

8.942.224.936,31

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 30.9.2021

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

2.747.988.204,00

0,00

0,00

2.229.208.043,62

2.079.495.153,23

II. Impostos indirectos

3.337.412.002,00

0,00

0,00

2.528.546.891,25

2.467.866.540,28

III. Taxas, prezos e outros ingresos

171.581.701,00

0,00

0,00

151.330.838,72

100.917.537,33

IV. Transferencias correntes

3.702.638.135,00

0,00

381.370.294,71

2.943.472.341,49

2.943.452.311,72

V. Ingresos patrimoniais

6.996.489,00

0,00

0,00

8.439.133,80

6.436.044,37

VI. Alleamento de investimentos reais

4.961.000,00

0,00

0,00

2.903.580,54

2.151.589,69

VII. Transferencias de capital

1.039.296.415,00

0,00

172.505.014,68

24.905.620,62

21.188.616,64

VIII. Activos financeiros

25.110.274,00

0,00

0,00

10.551.044,34

10.061.780,03

IX. Pasivos financeiros

2.360.521.403,00

0,00

1.521.993,00

1.266.405.319,00

1.266.405.319,00

Total xeral

13.396.505.623,00

0,00

555.397.302,39

9.165.762.813,38

8.897.974.892,29

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga