Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Luns, 31 de xaneiro de 2022 Páx. 6126

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

BDNS (Identif.): 607496.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Os pagamentos directos indicados no título II e as axudas de desenvolvemento rural recollidas no capítulo III e na sección 3ª do capítulo IV do título III desta orde só se concederán a aquelas persoas solicitantes que cumpran os requisitos de agricultor activo e actividade agraria. O requisito da actividade agraria tamén será exixible ás persoas solicitantes das axudas de agroambiente e clima recollidas na sección 2ª do capítulo IV do título III.

Segundo. Obxecto

Esta orde ten por obxecto regular e convocar na Comunidade Autónoma de Galicia, no ano 2022, os pagamentos directos á agricultura e á gandaría, así como as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control.

Terceiro. Bases reguladoras e convocatoria

Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento MR250A, MR239K, MR239G, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

Cuarto. Contía

A concesión destas axudas realizarase con cargo aos orzamentos de gastos do Fogga e da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, conforme os orzamentos xerais desta comunidade autónoma para 2022, nas seguintes aplicacións orzamentarias:

1. No que respecta aos réximes de pagamentos directos á agricultura e á gandaría recollidos no punto 1 do artigo 2 desta orde, en concreto os réximes de axuda comunitarios establecidos no Regulamento (UE) nº 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e o control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural, todas estas axudas son financiadas integramente polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) exercerá como intermediario na súa xestión, polo que, en aplicación da disposición adicional décimo oitava da Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, en relación coa disposición derradeira segunda desa lei, na cal se establece o carácter permanente da disposición décimo oitava da dita lei, os expedientes correspondentes aos réximes indicados serán xestionados como operacións extraorzamentarias, conforme o sinalado no artigo 46.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime orzamentario e financeiro de Galicia.

Non obstante o anterior, todos os actos e documentos de xestión deses expedientes serán obxecto de fiscalización previa nos termos establecidos no artigo 95.1.a) do citado Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.

1. No que respecta aos réximes de axuda recollidos no título III desta orde, a concesión das axudas realizarase con cargo aos orzamentos de gastos do Fogga, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, conforme os orzamentos xerais desta Comunidade Autónoma para 2022, nas seguintes aplicacións orzamentarias:

a) Aplicación 14.03.713B.770.0, C.P. 2016 00207, compromisos da anualidade 2022 das primas anuais de mantemento xa concedidas e asociadas ás axudas á creación de superficies forestais (submedida 08.10), por un importe de dous millóns cincocentos sesenta e oito mil trescentos sesenta e un con trinta e seis céntimos (2.568.361,36) de euro, co código de proxecto 2016 00207.

Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Feader.

b) Aplicación 14.03.713B.770.0, C.P. 2016 00208, compromisos da anualidade 2022 das primas anuais de mantemento xa concedidas e asociadas ás axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (submedida 08.20), por un importe de vinte e nove mil catrocentos sesenta e oito (29.468,00) euros, co código de proxecto 2016 00208.

Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Feader.

c) Aplicación 14.80.712B.772.1:

1º. Solicitudes de axudas a zonas con limitacións naturais con carácter anual, por importe de 20.188.000 euros, que se distribúen da seguinte maneira:

– 12.788.000 euros para as axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña (submedida 13.10), co código de proxecto 2022.00001.

Estas axudas están financiadas ao 100 % polo fondo EURI.

– 7.400.000 euros para as axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distintas de montaña (submedida 13.20), co código de proxecto 2016.00002.

Estas axudas están financiadas ao 75 % polo Feader.

2º. Compromisos para o ano 2022 procedentes de campañas anteriores nas axudas relativas á medida de agroambiente e clima (submedida 10.10), por importe de 12.744.863,13 euros, cos códigos de proxectos 2016.00003, 2016.00004, 2016.00005 e 2016.00006.

Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Feader.

3º. Compromisos para o ano 2022 procedentes de campañas anteriores nas axudas relativas á medida de agricultura ecolóxica (submedida 11.20), por importe de 2.190.331,91 euros, cos códigos de proxecto 2016.00007 e 2016.00008.

Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Feader.

4º. Axudas da medida de agroambiente e clima (submedida 10.10), por importe de 16.400.000 euros (nova convocatoria), cos códigos de proxectos 2022.00002, 2022.00003, 2022.00004 e 2022.00005.

Estas axudas están financiadas ao 100 % polo fondo EURI.

5º. Axudas da medida de agricultura ecolóxica (submedidas 11.10 e 11.20), por importe de 3.180.000 euros (nova convocatoria), cos códigos de proxectos 2022.00006 e 2022.00007.

Estas axudas están financiadas ao 100 % polo fondo EURI.

Quinto. Prazo de presentación da solicitude única

O prazo de presentación da solicitude única, para o ano 2022, iniciarase o 1 de febreiro e finalizará o 30 de abril, ambos incluídos.

Santiago de Compostela, 21 de xaneiro de 2022

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural