Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 4 de febreiro de 2022 Páx. 7688

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

ORDE do 14 de xaneiro de 2022 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo anunciados pola Orde do 29 de novembro de 2021.

Mediante a Orde do 29 de novembro de 2021, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 237, do 13 de decembro, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de tres postos de traballo vacantes na Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo.

De conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da citada lei e polo artigo 17.4 do citado decreto,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 29 de novembro de 2021 e designar as funcionarias cuxos datos se sinalan no anexo desta orde para ocuparen os postos que tamén se especifican.

Segundo. O cesamento no actual destino efectuarase, segundo o previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para tomar posesión do novo destino obtido será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Se comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles, de conformidade co disposto no referido precepto e na base sétima da convocatoria.

Terceiro. A xefatura do centro en que cause baixa o persoal funcionario, así como a daquel en que obteña praza, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, que serán trasladadas mediante copia á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo

ANEXO

Apelidos e nome: Vilariño Figueira, María del Carmen.

DNI: ***9249**.

Grupo: C2.

Posto de traballo: secretario/a do/da director/a xeral.

Código do posto: PR.V30.00.000.15770.001.

Nivel: 18.

Centro directivo: Asesoría Xurídica Xeral.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Carballo Marcote, Sabela.

DNI: ***6936**.

Grupo: A1.

Posto de traballo: Xefatura do Gabinete de Defensa Xurisdicional.

Código do posto: PR.V30.00.000.15770.055.

Nivel: 30.

Centro directivo: Asesoría Xurídica Xeral.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Carballo Neira, Marta.

DNI: ***1004**.

Grupo: A1.

Posto de traballo: Xefatura do Gabinete de Estudos e Dereito Comunitario.

Código do posto: PR.V30.00.000.15770.080.

Nivel: 30.

Centro directivo: Asesoría Xurídica Xeral.

Localidade: Santiago de Compostela.

* O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.