Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 9 de febreiro de 2022 Páx. 10279

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA do 25 de xaneiro de 2022 pola que se notifica resolución de expediente de caducidade de concesión administrativa no porto de Vilaxoán.

Con data do 28 de decembro de 2021, a Presidencia de Portos de Galicia, ao abeiro das competencias conferidas polo artigo 12.3.j) da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, emite resolución que decreta nesa mesma data a caducidade da concesión administrativa con destino á construción de muro e recheo para ampliación de industria no porto de Vilaxoán, titularidade da empresa Ameixa de Carril, S.L.

A resolución do expediente foi rexeitada no sistema Notifica.gal, a pesar o cal se intentou a notificación postal no domicilio do administrador único da empresa que consta no expediente, onde tampouco foi posible a notificación, polo que de conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se notifica mediante a publicación no Boletín Oficial del Estado.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no BOE.

A resolución en que se declara a caducidade emítese polo incumprimento das condicións 8ª e 11ª do título da concesión, o que, por aplicación da condición 12ª, é causa imperativa de caducidade da concesión por falta de pagamento das taxas debidas pola concesión e pola existencia dunha cesión da instalación non autorizada.

A declaración de caducidade implica, con efectos inmediatos, a extinción anticipada do título e a perda das garantías constituídas, así como a reversión a esta Administración, gratuítas e libres de cargas, das obras e instalacións obxecto da concesión nos termos que se recollen no título da concesión.

Por aplicación do establecido no artigo 91.7 da Lei 6/2017, Portos de Galicia non asumirá ningún tipo de obriga laboral ou económica da persoa titular da concesión, vinculada ou non á actividade obxecto do título extinguido.

Os servizos técnicos competentes de Portos de Galicia realizarán as actuacións precisas que requira a extinción anticipada da concesión administrativa e a formalización da acta de reversión ao dominio público portuario, nun prazo máximo de tres (3) meses contados desde a notificación da resolución ao interesado, agás causa xustificada aceptada por Portos de Galicia.

Antes da data que se sinale para o levantamento da acta de reversión, e de acordo co previsto no artigo 91.1 da Lei 6/2017, se non o fixese con anterioridade, o interesado deberá retirar fóra do espazo portuario todos os materiais, equipamentos ou elementos que sexan da súa propiedade e que non revertan gratuitamente a Portos de Galicia, sen que as instalacións experimenten ningún quebrantamento. En caso de incumprimento, a dita retirada efectuaríaa Portos de Galicia de maneira subsidiaria e por conta dos interesados.

De cara ao seu exame, o expediente encóntrase nas dependencias dos servizos centrais de Portos de Galicia en Área Central; praza de Europa, 5-A, 6º, Santiago de Compostela.

A resolución de caducidade, que esgota a vía administrativa, pode ser obxecto de recurso contencioso-administrativo que deberá ser interposto nun prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao, da notificación que se efectuase ao interesado máis arriba sinalado, ou noutro caso a contar dende a publicación desta cédula, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela que corresponda, e tamén pode ser obxecto de recurso potestativo de reposición que se interporá, ante a Presidencia de Portos de Galicia, no prazo dun mes contado desde a mesma data.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2022

Susana Lenguas Gil
Presidenta de Portos de Galicia