Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 15 de febreiro de 2022 Páx. 11301

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022 pola que se publican as porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida correspondentes ao ano 2022.

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, dispón o seguinte no seu artigo 42.9:

«Os plans xerais deberán prever unhas reservas de solo para a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública que, como mínimo, comprenderán os terreos necesarios para realizar o 30 % da edificabilidade residencial prevista pola ordenación urbanística no solo urbanizable e no solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b).1. Esta proporción será do 10 % no suposto do solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b).2. No suposto do solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b).3, non será obrigatorio prever unha reserva para vivenda suxeita a algún réxime de protección.

Excepcionalmente, os plans xerais, atendendo á demanda real de vivenda protexida, poderán fixar unha reserva inferior axustada á porcentaxe de reserva total de solo para vivenda protexida do concello e aos diferentes réximes de vivenda protexida. A porcentaxe de reserva total do concello determinaraa anualmente o Instituto Galego da Vivenda e Solo, con base nos inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia. A resolución que determine esta porcentaxe será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia.

Cando se produza unha variación de máis ou menos dous puntos porcentuais da porcentaxe de reserva total de solo para vivenda protexida do concello establecida no plan xeral respecto da última publicada, o Pleno do concello, por maioría absoluta, e sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do plan, deberá acordar a modificación das porcentaxes de reserva e axustalas á resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Estarán exentos das reservas de solo reguladas neste punto aqueles concellos que conten con menos de 5.000 habitantes inscritos no padrón municipal no momento da aprobación inicial do plan xeral, cando este non conteña previsión para novos desenvolvementos urbanísticos en solos clasificados como urbanos non consolidados e urbanizables que na totalidade do municipio superen as 300 vivendas».

Pola súa parte, o artigo 77 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, establece:

«1. Os plans xerais deberán prever unhas reservas de solo para a vivenda suxeita a algún réxime de protección pública que, como mínimo, comprenderán os terreos necesarios para realizar o 30 % da edificabilidade residencial prevista pola ordenación urbanística no solo urbanizable e no solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b.1) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro. Esta proporción será do 10 % no suposto do solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b.2) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro. No suposto do solo urbano non consolidado regulado no artigo 17.b.3) da lei, non será obrigatorio prever unha reserva para vivenda suxeita a algún réxime de protección (artigo 42.9 da LSG).

2. Excepcionalmente, os plans xerais, atendendo á demanda real de vivenda protexida, poderán fixar unha reserva inferior axustada á porcentaxe de reserva total de solo para vivenda protexida do concello e aos diferentes réximes de vivenda protexida. A porcentaxe de reserva total do concello determinaraa anualmente o Instituto Galego da Vivenda e Solo, con base nos inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a porcentaxe media para o conxunto da Comunidade Autónoma. En ningún caso a porcentaxe de reserva fixada para un concello poderá ser inferior á dita media. A resolución que determine a porcentaxe que resulte para cada concello será obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia.

3. Cando se produza unha variación de máis ou menos dous puntos porcentuais da porcentaxe de reserva total de solo para vivenda protexida do concello establecida no plan xeral respecto da última publicada, o Pleno do concello, por maioría absoluta, e sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do plan, deberá acordar a modificación das porcentaxes de reserva e axustalas á resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo (artigo 42.9 da LSG).

4. Estarán exentos das reservas de solo reguladas neste artigo aqueles concellos que conten con menos de 5.000 habitantes inscritos no padrón municipal no momento da aprobación inicial do plan xeral, cando este non conteña previsión para novos desenvolvementos urbanísticos en solos clasificados como urbanos non consolidados e urbanizables que na totalidade do municipio superen as 300 vivendas (artigo 42.9 da LSG).

5. As reservas para a construción de vivendas protexidas deberán localizarse favorecendo o principio de cohesión social e conforme as seguintes regras en función da clasificación do solo:

– No solo urbano non consolidado deberá acreditarse o cumprimento da reserva para vivenda protexida no distrito.

– No solo urbanizable deberá acreditarse o cumprimento da reserva para vivenda protexida no sector (artigo 42.10 da LSG).

6. O previsto neste artigo resulta de aplicación a todos os plans xerais de ordenación municipal, con independencia da forma de fixación da reserva e da súa contía. Enténdese que a porcentaxe final que se fixe se axusta á resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo cando iguale ou supere a reserva establecida nesta».

A citada normativa deixa á consideración do Instituto Galego da Vivenda e Solo a determinación anual da referida porcentaxe; para tal efecto, o citado organismo, mediante a Resolución do 15 de febreiro de 2017 (DOG nº 42, do 1 de marzo), estableceu o método de cálculo aplicable.

Por todo o exposto, e en función das atribucións que me confire o artigo 12 do Decreto 97/2014, do 24 de xullo, polo que se establece a estrutura orgánica do Instituto Galego da Vivenda e Solo,

RESOLVO:

Primeiro. Establecer as porcentaxes de reserva de solo para vivenda protexida para o ano 2022 que figuran no anexo desta resolución.

Segundo. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Instituto Galego da Vivenda e Solo da listaxe das ditas porcentaxes.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2022

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo

ANEXO

Porcentaxe de reserva de solo para vivendas protexidas
por concellos de máis de 5.000 habitantes

Porcentaxe media para o conxunto de Galicia: 6,42 %.

Concellos

Inscritos

Padrón

PRTC

Porcentaxe aplicable

Abegondo

2

5.494

0,36 %

6,42 %

Allariz

19

6.314

3,01 %

6,42 %

Ames

87

31.993

2,72 %

6,42 %

Ares

8

5.997

1,33 %

6,42 %

Arteixo

117

32.894

3,56 %

6,42 %

Arzúa

1

5.964

0,17 %

6,42 %

Baiona

23

12.286

1,87 %

6,42 %

Barbadás

4

11.022

0,36 %

6,42 %

Barco de Valdeorras, O

17

13.384

1,27 %

6,42 %

Bergondo

4

6.817

0,59 %

6,42 %

Betanzos

50

13.030

3,84 %

6,42 %

Boiro

20

18.955

1,06 %

6,42 %

Brión

65

7.957

8,17 %

8,17 %

Bueu

8

11.987

0,67 %

6,42 %

Burela

37

9.428

3,92 %

6,42 %

Caldas de Reis

7

9.788

0,72 %

6,42 %

Camariñas

0

5.224

0,00 %

6,42 %

Cambados

23

13.673

1,68 %

6,42 %

Cambre

122

24.616

4,96 %

6,42 %

Cangas

95

26.708

3,56 %

6,42 %

Cañiza, A

5

5.115

0,98 %

6,42 %

Carballiño, O

17

13.911

1,22 %

6,42 %

Carballo

22

31.414

0,70 %

6,42 %

Carral

7

6.574

1,06 %

6,42 %

Castro de Rei

2

5.110

0,39 %

6,42 %

Cedeira

0

6.650

0,00 %

6,42 %

Cee

5

7.568

0,66 %

6,42 %

Celanova

3

5.652

0,53 %

6,42 %

Cerdedo-Cotobade

47

5.719

8,22 %

8,22 %

Chantada

30

8.134

3,69 %

6,42 %

Coristanco

0

5.878

0,00 %

6,42 %

Coruña, A

2.129

245.468

8,67 %

8,67 %

Culleredo

133

30.758

4,32 %

6,42 %

Estrada, A

60

20.261

2,96 %

6,42 %

Fene

13

12.832

1,01 %

6,42 %

Ferrol

456

64.785

7,04 %

7,04 %

Foz

110

10.078

10,91 %

10,91 %

Gondomar

20

14.920

1,34 %

6,42 %

Grove, O

6

10.699

0,56 %

6,42 %

Guarda, A

8

9.991

0,80 %

6,42 %

Guitiriz

2

5.455

0,37 %

6,42 %

Lalín

45

20.199

2,23 %

6,42 %

Laracha, A

14

11.521

1,22 %

6,42 %

Lugo

1.204

97.613

12,33 %

12,33 %

Malpica de Bergantiños

0

5.332

0,00 %

6,42 %

Marín

84

24.248

3,46 %

6,42 %

Meaño

4

5.314

0,75 %

6,42 %

Melide

3

7.427

0,40 %

6,42 %

Miño

5

6.423

0,78 %

6,42 %

Moaña

33

19.496

1,69 %

6,42 %

Monforte de Lemos

142

18.242

7,78 %

7,78 %

Mos

44

15.190

2,90 %

6,42 %

Mugardos

7

5.226

1,34 %

6,42 %

Muros

1

8.399

0,12 %

6,42 %

Narón

177

38.913

4,55 %

6,42 %

Neda

1

5.032

0,20 %

6,42 %

Negreira

3

6.775

0,44 %

6,42 %

Nigrán

29

18.005

1,61 %

6,42 %

Noia

14

14.240

0,98 %

6,42 %

Oleiros

165

36.922

4,47 %

6,42 %

Ordes

6

12.605

0,48 %

6,42 %

Oroso

13

7.530

1,73 %

6,42 %

Ortigueira

17

5.485

3,10 %

6,42 %

Ourense

277

104.596

2,65 %

6,42 %

Outeiro de Rei

6

5.216

1,15 %

6,42 %

Outes

4

6.150

0,65 %

6,42 %

Oza-Cesuras

0

5.170

0,00 %

6,42 %

Padrón

12

8.317

1,44 %

6,42 %

Pereiro de Aguiar, O

3

6.470

0,46 %

6,42 %

Pobra do Caramiñal, A

6

9.291

0,65 %

6,42 %

Poio

79

17.230

4,59 %

6,42 %

Ponte Caldelas

5

5.548

0,90 %

6,42 %

Ponteareas

31

22.942

1,35 %

6,42 %

Ponteceso

3

5.457

0,55 %

6,42 %

Pontedeume

2

7.687

0,26 %

6,42 %

Pontes de García Rodríguez, As

44

10.032

4,39 %

6,42 %

Pontevedra

976

83.114

11,74 %

11,74 %

Porriño, O

104

20.212

5,15 %

6,42 %

Porto do Son

3

9.155

0,33 %

6,42 %

Redondela

48

29.192

1,64 %

6,42 %

Rianxo

3

11.004

0,27 %

6,42 %

Ribadavia

20

5.005

4,00 %

6,42 %

Ribadeo

52

9.871

5,27 %

6,42 %

Ribadumia

39

5.157

7,56 %

7,56 %

Ribeira

23

26.839

0,86 %

6,42 %

Rosal, O

1

6.376

0,16 %

6,42 %

Sada

10

16.382

0,61 %

6,42 %

Salceda de Caselas

10

9.249

1,08 %

6,42 %

Salvaterra de Miño

11

10.048

1,09 %

6,42 %

San Cibrao das Viñas

1

5.509

0,18 %

6,42 %

Santa Comba

3

9.359

0,32 %

6,42 %

Santiago de Compostela

751

97.858

7,67 %

7,67 %

Sanxenxo

27

17.635

1,53 %

6,42 %

Sarria

108

13.257

8,15 %

8,15 %

Silleda

35

8.845

3,96 %

6,42 %

Soutomaior

17

7.482

2,27 %

6,42 %

Teo

14

18.778

0,75 %

6,42 %

Tomiño

19

13.730

1,38 %

6,42 %

Tui

13

17.398

0,75 %

6,42 %

Valdoviño

6

6.872

0,87 %

6,42 %

Valga

1

5.768

0,17 %

6,42 %

Vedra

0

5.032

0,00 %

6,42 %

Verín

17

13.644

1,25 %

6,42 %

Vigo

5.830

293.837

19,84 %

19,84 %

Vila de Cruces

10

5.097

1,96 %

6,42 %

Vilaboa

5

5.955

0,84 %

6,42 %

Vilagarcía de Arousa

266

37.545

7,08 %

7,08 %

Vilalba

108

14.006

7,71 %

7,71 %

Vilanova de Arousa

1

10.306

0,10 %

6,42 %

Vimianzo

1

6.925

0,14 %

6,42 %

Viveiro

62

15.312

4,05 %

6,42 %

Xinzo de Limia

5

9.621

0,52 %

6,42 %

Porcentaxe media para o conxunto de Galicia: 6,42 %.