Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 15 de febreiro de 2022 Páx. 11267

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2022 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2022 polo Consello Reitor deste organismo, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación continua correspondentes ao primeiro semestre do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración xeral autonómica de Galicia, da Administración institucional e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, que se detallan nos anexos desta resolución.

RESOLVO:

Convocar as actividades formativas que figuran no anexo II, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas no anexo I.

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2022

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Requisitos dos/das participantes

1. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta resolución o persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, nas entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e na Administración institucional, que se encontre en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) e que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade; o persoal das escalas dos corpos da policía de Galicia e bombeiros; e o persoal do Servizo Galego de Saúde. Non se entende por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Sen prexuízo do anterior, poderán ofertarse actividades formativas a persoal empregado público pertencente a outras entidades, organismos e institucións públicas, cando así se estableza na epígrafe «persoal destinatario» da actividade formativa.

Segunda. Desenvolvemento das actividades de formación

Os cursos realizaranse cos requirimentos, a duración e as condicións que para cada un deles se indiquen na convocatoria. A información relativa ao desenvolvemento das actividades, así como as súas posibles modificacións, será actualizada e ampliada na páxina web <https://egap.xunta.gal>.

Terceira. Solicitudes

1. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

3. Nas actividades impartidas na modalidade de telepresenza a presentación da solicitude para participar nestas comportará o consentimento da persoa interesada para a gravación das sesións na plataforma de telepresenza. Esta gravación terá por único fin o de poderen ser empregadas polo alumnado do curso como recurso formativo e para a resolución de posibles reclamacións.

Unicamente poderá acceder ás sesións o persoal docente e o alumnado do curso, así como persoal da EGAP autorizado cos fins previstos pola normativa vixente en materia de protección de datos.

As gravacións serán borradas unha vez que remate o curso, coas únicas excepcións que estean previstas na normativa vixente en materia de protección de datos.

4. Non está permitida a realización de actividades de formación que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais ou Telepresenzais das actividades. Cando a/o alumna/o teña coñecemento de que foi seleccionada/o para un curso que teña coincidencia horaria con outro en que xa foi seleccionada/o, debe renunciar a un deles. No caso de que se comprobe con posterioridade que unha persoa realizou simultaneamente varias actividades, non se lle expedirá certificación de ningunha delas e pasará ao final das listaxes de todas as actividades formativas que solicite e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non se axusten ao formulario de solicitude, non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas das actividades solicitadas e pasarán ao final das listaxes de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detecte o feito.

7. As persoas interesadas en recibiren mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. As persoas solicitantes de actividades impartidas na modalidade de teleformación e/ou telepresenza deberán dispor dunha conta de correo electrónico cuxo enderezo terán que indicar na solicitude e dun equipamento informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un computador con conexión á internet.

– Un navegador web actualizado.

Para as actividades impartidas na modalidade de telepresenza contarán, ademais, cun manual de usuario na páxina web da EGAP na seguinte ligazón <https://egap.xunta.gal/formulariosrecursos> onde se indica como acceder a esta plataforma de telepresenza e os compoñentes que o equipamento necesita para un funcionamento básico da plataforma.

9. As persoas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidade ou permisos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral) de acordo cos criterios de selección poderán remitir á EGAP a correspondente documentación complementaria, xunto cunha copia do formulario da matrícula, ao enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro). A devandita documentación deberá enviarse por unha única das vías indicadas; no caso contrario só serán considerados os datos achegados por correo electrónico. A documentación deberá presentarse dentro do prazo sinalado no punto 1 desta base.

10. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. As dúbidas, as dificultades técnicas e as peticións de información complementaria serán atendidas a través dos números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 53 e 981 54 63 35 en horario de atención ao público (das 9.00 ás 14.00 horas) e do enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Comprobación de datos

1. Para a tramitación do procedemento consultaranse automaticamente os datos das persoas interesadas necesarios para realizar o proceso de selección das actividades formativas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta deberán indicalo expresamente e achegar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A presentación da solicitude comportará a autorización da persoa solicitante ao órgano xestor para pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios da EGAP.

Quinta. Criterios de selección

1. Os criterios selectivos que serán empregados son os sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro), sen prexuízo dos criterios específicos establecidos na epígrafe «persoal destinatario» de cada actividade formativa incluída no anexo II desta resolución.

O baremo que se empregará para a selección establécese sobre unha base de 100 puntos, dos cales o 60 % estará vinculado ao número de horas de formación recibidas nos dous últimos anos e o 40 % restante á antigüidade na Administración.

Os empates desfaranse de acordo co resultado do sorteo a que se refire o artigo 9 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 95/1991, do 20 de marzo (DOG núm. 58, do 25 de marzo). Para o ano 2022 segundo a Resolución da Consellería de Facenda e Administración Pública do 28 de xaneiro (DOG núm. 24, do 4 de febreiro), comezarase pola letra T.

2. No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que cumpran os requisitos do curso poderá completarse o número de alumnos/as asignado mediante a apertura dun novo prazo público na páxina web da EGAP.

Sexta. Publicación das relacións do alumnado seleccionado

1. A EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> unha relación das persoas seleccionadas para participaren en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

O prazo de presentación de alegacións será de dez días desde a súa publicación.

Entenderase que as persoas que non figuren na relación foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria ou ocupan un posto máis afastado na listaxe de agarda.

2. Logo de transcorrer o prazo de alegacións, a EGAP publicará no enderezo <https://egap.xunta.gal> a listaxe definitiva de persoas admitidas no curso. Contra esta listaxe poderase interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde a dita publicación, de acordo co disposto polos artigos 112.1, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétima. Cambios ou substitucións na selección. Renuncia. Asistencia e seguimento das actividades formativas

1. Cambios ou substitucións na selección:

En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. Renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

– Por razóns de conciliación familiar.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha anticipación de tres días ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Para isto poderase utilizar, alén do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), o enderezo de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. Asistencia e o seguimento das actividades formativas:

3.1. Seguimento das actividades presenciais e telepresenciais:

a) Son obrigatorias a asistencia ás sesións da actividade formativa e máis a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa terá lugar un control permanente de asistencia e puntualidade, incluídos controis extraordinarios.

c) Faltas de asistencia:

1º. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais ou telepresenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante as persoas responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o antedito perderán o dereito ao certificado de participación na actividade formativa.

2º. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas presenciais ou telepresenciais pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

3.2. Seguimento das actividades de teleformación:

As persoas que non completen o 50 % das actividades e tarefas propostas pola titoría pasarán ao final das listaxes de agarda de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado a partir do día da finalización desta actividade.

Oitava. Superación da actividade formativa

Para poder superar as actividades formativas será necesario cumprir os seguintes requisitos:

a) Para as actividades presenciais e telepresenciais: a superación dunha proba de avaliación que se realizará ao final delas.

b) Para as actividades de teleformación:

– A adecuada realización de todas as actividades que o/a titor/a propoña. Estas deben constar debidamente presentadas nos prazos estipulados na programación didáctica do curso. A non superación das actividades obrigatorias suporá a perda automática do dereito a participar no exame final.

– A superación dunha proba de avaliación final.

Ao inicio da actividade formativa publicarase o correspondente programa na plataforma de teleformación e indicaranse as probas de avaliación previstas, así como as datas en que estas terán lugar. Nestas actividades as probas de avaliación finais serán en liña. A EGAP informará a través da súa páxina web e tamén a través da plataforma de teleformación das datas concretas e das horas da proba final.

Novena. Certificados

Para a obtención do certificado de aproveitamento o alumnado deberá obter a avaliación positiva do seu profesorado, o cal emitirá un informe declarando apto/a ou non apto/a cada alumno/a en función do resultado da proba de avaliación.

Décima. Facultades da EGAP

1. A EGAP resolverá aquelas incidencias que poidan producirse no desenvolvemento e na xestión das actividades formativas e pode suprimir algunha, ampliar novas edicións da programación ou programar outras actividades diferentes cando así o exixan as circunstancias que afecten a súa organización ou docencia. Tamén corresponde á EGAP prover canto sexa necesario para a execución e cumprimento desta resolución.

2. A execución material das actividades queda condicionada á existencia de crédito orzamentario axeitado e dispoñible e á autorización correspondente do gasto.

3. No suposto de que o número de admitidos/as sexa inferior ao 50 % das prazas convocadas, a EGAP reserva para si o dereito a suspender, cancelar ou agrupar varias edicións das actividades, caso en que empregará os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

4. A EGAP poderá modificar os contidos, o desenvolvemento, as datas e os lugares das actividades formativas, así como resolver todas as continxencias que poidan xurdir. Todas as modificacións que afecten o desenvolvemento das actividades serán anunciadas na páxina web da escola.

5. A EGAP garantirá na totalidade das actividades derivadas desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

ANEXO II

Código

Denominación

Prazas

Horas

Persoal destinatario

Cualificación

Modalidade/localidade

Data inicio

Data fin

Data e hora do exame

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

FC22006

Aplicación práctica da Lei de contratos do sector público. A integridade e bo goberno na contratación pública

50

24

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

24.5.2022

18.6.2022

22.6.2022 17.30 h

FC22007

Aplicacións prácticas da Lei de subvencións de Galicia e o seu regulamento

50

35

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Mixto Teleformación + telepresenza

Do 28.3.2022 ao 28.4.2022

Telepresenza:
5 e 7 de abril, das 17.00 ás 19.30 h
20 de abril, das 16.30 ás 20.00 h

27 de abril, das 17.00 ás 18.30 h

2.5.2022 17.30 h

FC22014

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

28.3.2022

28.4.2022

2.5.2022 16.30 h

FC22014

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2022

30.5.2022

2.6.2022 16.30 h

FC22014

Básico de subvencións e normativa aplicable

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

14.9.2022

14.10.2022

18.10.2022 16.30 h

FC22029

Gasto público, sustentabilidade e control

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

2.4.2022

5.4.2022 18.30 h

FC22030

Incompatibilidades do persoal empregado público de Galicia

50

18

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

24.5.2022

10.6.2022

15.6.2022 17.30 h

FC22031

Incorporación de cláusulas sociais e de xénero na contratación pública

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

23.5.2022

11.6.2022

15.6.2022 18.30 h

FC22033

Integridade institucional

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2022

20.5.2022

25.5.2022 16.30 h

FC22035

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

28.3.2022

21.4.2022

25.4.2022 16.30 h

FC22035

Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

20.9.2022

10.10.2022

14.10.2022 16.30 h

FC22036

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

18.4.2022

5.5.2022

9.5.2022 16.30 h

FC22036

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

9.5.2022

30.5.2022

2.6.2022 17.30 h

FC22036

Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

15.9.2022

5.10.2022

10.10.2022 17.30 h

FC22037

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

23.3.2022

22.4.2022

26.4.2022 17.30 h

FC22037

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

25.4.2022

19.5.2022

23.5.2022 17.30 h

FC22037

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

31.10.2022

24.11.2022

28.11.2022 17.30 h

FC22038

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2022

27.5.2022

1.6.2022 18.30 h

FC22038

Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración dixital de Galicia

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

26.9.2022

20.10.2022

24.10.2022 18.30 h

FC22039

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

23.3.2022

22.4.2022

26.4.2022 18.30 h

FC22039

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

31.10.2022

24.11.2022

28.11.2022 18.30 h

FC22040

Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

30.5.2022

22.6.2022

28.6.2022 17.00 h

FC22041

Mellora da calidade dos servizos públicos

50

20

Persoal designado como responsable de coordinación da xestión da calidade e da transparencia-Persoal integrante dos órganos responsables da integridade e prevención de riscos de xestión

Aproveitamento

Teleformación

30.5.2022

17.6.2022

21.6.2022 18.30 h

FC22042

O funcionamento do sector público por medios electrónicos: perspectiva xurídica

30

21

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de marzo, das 16.30 ás 19.30 h

30.3.2022 19.00 h

FC22043

O procedemento de contratación. Problemáticas actuais e doutrina vixente dos tribunais de contratación pública

30

21

Subgrupos A1, A2 e C1 da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das administracións locais

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

25, 26, 27 e 28 de abril,

2, 3 e 4 de maio,
das 16.30 ás 19.30 h

4.5.2022 19.00 h

FC22044

O procedemento sancionador tras a Lei 39/2015 e a Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

5.5.2022

25.5.2022

30.5.2022 16.30 h

FC22046

Os contratos do sector público

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

25.4.2022

28.4.2022 16.30 h

FC22046

Os contratos do sector público

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

31.10.2022

28.11.2022

1.12.2022 17.30 h

FC22049

Permisos e licenzas do persoal empregado público. Réxime xurídico e tramitación

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

22.3.2022

1.4.2022

5.4.2022 17.30 h

FC22049

Permisos e licenzas do persoal empregado público. Réxime xurídico e tramitación

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

22.9.2022

3.10.2022

6.10.2022 18.30 h

FC22050

Prestacións da Seguridade Social e cotizacións

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

20.4.2022

20.5.2022

25.5.2022 17.30 h

FC22054

Revisión dos actos en vía administrativa

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2022

27.5.2022

1.6.2022 16.30 h

FC22054

Revisión dos actos en vía administrativa

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

26.9.2022

20.10.2022

24.10.2022 16.30 h

FC22055

Réxime disciplinario do persoal empregado público de Galicia

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

4.4.2022

7.4.2022 18.30 h

FC22061

Xestión de listas de contratación temporal. Novo sistema de citacións electrónicas

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

30.5.2022

18.6.2022

22.6.2022 18.30 h

FC22070

A accesibilidade universal

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

26.4.2022

20.5.2022

25.5.2022 18.30 h

FC22071

Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

24.5.2022

13.6.2022

16.6.2022 18.30 h

FC22072

Transparencia: acceso á información pública e publicidade activa

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

23.5.2022

15.6.2022

20.6.2022 18.30 h

FC22073

O exercicio da competencia administrativa na Lei 40/2015, do 1 de outubro

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

11.5.2022

6.6.2022

9.6.2022 17.30 h

FC22074

Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

18.5.2022

6.6.2022

9.6.2022 18.30 h

FC22130

A axilidade na contratación pública: contratación menor e procedemento aberto simplificado

30

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

2, 3, 9, 10 e 11 de maio,
das 16.30 ás 19.30 h

11.5.2022 19.00 h

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

FC22004

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

29.3.2022

25.4.2022

28.4.2022 17.30 h

FC22004

A calidade da redacción administrativa. Técnicas para unha boa redacción dos documentos administrativos

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

26.9.2022

5.10.2022

10.10.2022 18.30 h

FC22008

Atención á cidadanía

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

23.3.2022

22.4.2022

26.4.2022 16.30 h

FC22008

Atención á cidadanía

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

17.10.2022

10.11.2022

15.11.2022 17.30 h

FC22009

Atención plena e xestión do estrés

35

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

30 de maio;

1, 6, 8 e 13 de xuño,

das 16.30 ás 19.30 h

13.6.2022 19.00 h

FC22012

Avaliación de políticas públicas

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

16.5.2022

16.6.2022

20.6.2022 17.30 h

FC22015

Cambio e motivación nas organizacións

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

4.4.2022

7.4.2022 16.30 h

FC22016

Coaching para un traballo colaborativo eficaz e motivador

30

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

20, 25 e 27 de abril e 2 e 4 de maio, das 16.30 ás 20.00 h
9 de maio, de 16.30 a 19.00 h

9.5.2022 18.30 h

FC22017

Como deseñar presentacións eficaces

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

4.4.2022

28.4.2022

2.5.2022 18.30 h

FC22018

Como empregar metodoloxías áxiles no meu posto de traballo

25

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

28 de abril e 5, 12 e 19 de maio, das 16.30 ás 19.30 h

19.5.2022 19.00 h

FC22019

Comunicación emocional

30

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

30 de maio e 1, 6, 8 e 13 de xuño, das 16.30 ás 20.00 h
15 de xuño, das 16.30 ás 19.00 h

15.6.2022 18.30 h

FC22020

Comunicación interpersoal e asertividade. Escoita activa e empatía

35

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

21, 22, 23 e 24 de marzo
das 16.30 ás 19.30 h

24.3.2022 19.00 h

FC22021

Correo electrónico corporativo

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso a internet

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

1.4.2022

6.4.2022 16.30 h

FC22021

Correo electrónico corporativo

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con correo electrónico Outlook Web (OWA) corporativo e acceso a internet

Aproveitamento

Teleformación

30.5.2022

10.6.2022

14.6.2022 18.30 h

FC22026

Destrezas persoais e xestión do cambio en situacións de crise

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

18.4.2022

5.5.2022

9.5.2022 17.30 h

FC22027

Diagnóstico do clima organizacional. A optimización do recurso humano

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

18.5.2022

16.6.2022

20.6.2022 16.30 h

FC22028

Exercicio físico saudable e estilos de vida activos

20

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

22, 23 e 24 de marzo
das 10.00 ás 14.00 h

24.3.2022 13.30 h

FC22032

Iniciación ao protocolo

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

23.5.2022

11.6.2022

16.6.2022 16.30 h

FC22045

Organización e simplificación do traballo administrativo

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

22.3.2022

1.4.2022

5.4.2022 16.30 h

FC22045

Organización e simplificación do traballo administrativo

50

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

22.9.2022

3.10.2022

6.10.2022 17.30 h

FC22048

Pensamento analítico e toma de decisións

30

16

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

2, 3, 4 e 5 de maio, das 16.30 ás 19.30 h
6 de maio, das 16.30 ás 20.30 h

6.5.2022 20.00 h

FC22051

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

25.4.2022

19.5.2022

23.5.2022 16.30 h

FC22051

Prevención e xestión de conflitos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

19.9.2022

13.10.2022

17.10.2022 16.30 h

FC22052

Proactividade e comportamento estratéxico na Administración pública

35

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

20, 25 e 27 de abril e 2 e 4 de maio, das 16.30 ás 19.30 h

4.5.2022 19.00 h

FC22056

Sistema de xestión de recursos humanos da Xunta de Galicia

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

8.4.2022

20.4.2022 16.30 h

FC22058

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2022

27.5.2022

1.6.2022 17.30 h

FC22058

Técnicas elementais de arquivos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

26.9.2022

20.10.2022

24.10.2022 17.30 h

FC22109

Discursos eficientes: unha ferramenta clave para acadar os obxectivos desexados

35

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

23, 24, 29, 30 e 31 marzo

e 5, 6 e 7 de abril,
das 17.00 ás 19.30 h

7.4.2022 19.00 h

FC22057

Técnicas para falar en público

25

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

30 e 31 de maio e 1, 2, 6 e 7 de xuño, das 16.30 ás 19.30 h

8 de xuño, das 16.30 ás 18.30 h

8.6.2022 18.00 h

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

FC22010

Autocad 2016-Nivel básico

25

35

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

19, 20, 21, 26, 27 e 28 de abril, das 17.00 ás 20.00 h
3, 4, 5,10 e 11 de maio,

das 17.00 ás 20.00 h

12 de maio, das 17.00 ás 19.00 h

12.5.2022 18.30 h

FC22011

Autocad 2016-Nivel avanzado

25

35

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional con coñecemento básico de entrada de ordes e uso do programa AutoCAD de calquera versión. Uso básico do sistema operativo Windows tales como organizar arquivos nas carpetas do usuario e nocións simples de xeometría descritiva e debuxo

Aproveitamento

Telepresenza

24, 25 e 31 de maio, das 17.00 ás 20.00 h

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de xuño, das 17.00 ás 20.00 h

21 de xuño, das 17.00 ás 19.00 h

21.6.2022 18.30 h

FC22013

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

22.3.2022

25.4.2022

28.4.2022 18.30 h

FC22013

Avanzado en comunicación e colaboración dixital. Enfoque e uso creativo das tecnoloxías dixitais

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

14.9.2022

14.10.2022

19.10.2022 17.30 h

FC22022

Creación e edición de arquivos dixitais con Acrobat XI Pro

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

18.4.2022

21.4.2022 16.30 h

FC22059

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Aproveitamento

Teleformación

26.4.2022

16.6.2022

21.6.2022 16.30 h

FC22059

Uso avanzado de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de follas de cálculo (LibreOffice Calc)

Aproveitamento

Teleformación

4.10.2022

24.11.2022

29.11.2022 16.30 h

FC22060

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Aproveitamento

Teleformación

26.4.2022

16.6.2022

21.6.2022 17.30 h

FC22060

Uso avanzado de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional que teña coñecementos de aplicacións informáticas de tratamento de textos (LibreOffice Writer)

Aproveitamento

Teleformación

4.10.2022

24.11.2022

29.11.2022 17.30 h

FC22069

Certificación de Feder, FSE e POEX nos sistemas de información

30

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

7, 9, 14, 16, 21 e 23 de xuño, das 16.30 ás 18.30 h

23.6.2022 18.00 h

FC22068

Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco2). Descrición e funcionamento básico

30

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

3, 5, 10, 12, 18 e 19 de maio, das 16.30 ás 18.30 h

19.5.2022 18.00 h

FC22068

Sistema de información contable e de tesouraría (Xumco2). Descrición e funcionamento básico

30

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

4, 6, 11, 13, 18 e 20 de outubro, das 16.30 ás 18.30 h

20.10.2022 18.00 h

Lingua galega

FC22005

A normativa do galego estándar: actualización gramatical, ortográfica e léxica

30

40

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Mixto Teleformación + telepresenza

Do 23.5.2022 ao 22.6.2022 sesións telepresenza:
24, 31 de maio e 2, 7, 9, 14, 16 e 21 de xuño, das 16.30 ás 18.30 h

27.6.2022 18.30 h

FC22053

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

4.4.2022

7.4.2022 17.30 h

FC22053

Redacción de documentos técnico-xurídicos en galego

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

19.9.2022

3.10.2022

6.10.2022 16.30 h

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

FC22023

Dereito europeo concorrente no eido do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

50

30

Funcionarios e persoal laboral das AA.PP. galegas relacionados co eido do Plan de recuperación, transformación e resiliencia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18 e 19 de maio,

das 16.30 ás 19.30 h

19.5.2022 19.00 h

FC22024

Dereito sancionador europeo

50

30

Funcionarios e persoal laboral das AA.PP. galegas que interveñan en áreas condicionadas polo dereito da UE

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 de xuño,

das 16.30 ás 19.30 h

21.6.2022 19.00 h

FC22025

Deseño e xestión de proxectos europeos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo)

Aproveitamento

Teleformación

19.5.2022

10.6.2022

15.6.2022 16.30 h

FC22025

Deseño e xestión de proxectos europeos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo)

Aproveitamento

Teleformación

20.9.2022

15.10.2022

19.10.2022 18.30 h

FC22034

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

50

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo)

Aproveitamento

Teleformación

20.5.2022

13.6.2022

16.6.2022 17.30 h

FC22034

Introdución á Unión Europea e ao seu dereito

50

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo)

Aproveitamento

Teleformación

27.9.2022

21.10.2022

25.10.2022 16.30 h

FC22047

Os novos fondos europeos COVID. Mecanismo de recuperación e resiliencia: execución e control

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo)

Aproveitamento

Teleformación

25.4.2022

25.5.2022

30.5.2022 17.30 h

FC22047

Os novos fondos europeos COVID. Mecanismo de recuperación e resiliencia: execución e control

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo)

Aproveitamento

Teleformación

20.9.2022

20.10.2022

25.10.2022 17.30 h

FC22075

Introdución ao dereito da Unión Europea para os xestores públicos

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo)

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

26.4.2022

29.4.2022 16.30 h

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

FC22128

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

21, 22 e 23 de marzo,
das 16.30 ás 20.30 h

23.3.2022 20.00 h

FC22128

Actualización en materia de tráfico e seguridade viaria

15

12

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

25, 26 e 27 de abril,
das 16.30 ás 20.30 h

27.4.2022 20.00 h

FC22129

Condución segura

24

9

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Pastoriza (Lugo)

4.4.2022

(ver ficha)

4.4.2022

FC22129

Condución segura

24

9

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Pastoriza (Lugo)

5.4.2022

(ver ficha)

5.4.2022

FC22134

Informes periciais e discapacidade en relación coa nova Lei 8/2021

35

15

Médicos/as forenses e traballadores/as sociais do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)

Aproveitamento

Telepresenza

30 de marzo, das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 19.00 h
31 de marzo, das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 18.00 h

31.3.2022 17.30 h

FC22135

Valoración neuropsicolóxica forense

35

15

Psicólogos/as ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

24 de marzo, das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 19.00 h
25 de marzo, das 9.30 ás 14.00 h e das 15.30 ás 18.00 h

25.3.2022 17.30 h

Vicepresidencia Primeira e Cosellería de Presidencia, Xustiza e Turismo: Prevención de riscos laborais

FC22062

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

3.5.2022

17.6.2022

22.6.2022 16.30 h

FC22062

Básico en prevención de riscos laborais

50

50

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

20.9.2022

9.11.2022

15.11.2022 16.30 h

FC22063

Os primeiros auxilios

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2022

20.5.2022

20.5.2022 10.00 h clase presencial/exame das 10.00 ás 13.00 h na EGAP

FC22063

Os primeiros auxilios

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

3.10.2022

21.10.2022

21.10.2022 10.00 h clase presencial/exame das 10.00 ás 13.00 h na EGAP

FC22064

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

16.5.2022

10.6.2022

14.6.2022 16.30 h

FC22064

Prácticas preventivas ante agresións para o persoal de atención ao público

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

17.10.2022

11.11.2022

15.11.2022 18.30 h

FC22065

Prevención de riscos laborais en oficinas e despachos

50

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

18.4.2022

2.5.2022

5.5.2022 16.30 h

FC22066

Prevención de riscos laborais nas actividades agroforestais, mantemento e conservación de infraestruturas en espazos abertos

50

20

Persoal das consellerías de Medio Rural, do Mar e de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que realizan traballos ao aire libre

Aproveitamento

Teleformación

18.4.2022

5.5.2022

9.5.2022 16.30 h

FC22067

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

6.4.2022

2.5.2022

5.5.2022 17.30 h

FC22067

Prevención de riscos psicosociais: o estrés laboral

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

8.11.2022

28.11.2022

1.12.2022 16.30 h

FC22133

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus SARS-CoV-2 no ámbito laboral

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

14.6.2022

4.7.2022

7.7.2022 16.30 h

FC22133

Prevención de risco de contaxio e propagación do coronavirus SARS-CoV-2 no ámbito laboral

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

6.10.2022

27.10.2022

2.11.2022 18.30 h

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

FC22076

A tarifa eléctrica

30

12

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

22, 23 e 24 de marzo,
das 10.00 ás 14.00 h

24.3.2022 13.30 h

FC22077

A tramitación dixital das reclamacións de consumo

30

12

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

20, 21 e 22 de abril,
das 10.00 ás 14.00 h

22.4.2022 13.30 h

FC22078

Aplicación de ArcGIS en proxectos de eólica terrestre e mariña

30

30

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

25, 26 e 27 de maio e 1, 2 e 3 de xuño, das 9.00 ás 14.00 h

3.6.2022 13.30 h

FC22079

Aspectos técnicos relevantes en infraestruturas de recarga para vehículos eléctricos

30

20

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

4, 5, 6 e 7 de abril,
das 9.00 ás 14.00 h

7.4.2022 13.30 h

FC22080

Hidróxeno de orixe renovable: alternativas de obtención, aplicacións e perspectivas a curto, medio e longo prazo

25

30

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de abril e 2 de maio,
das 10.00 ás 13.00 h

2.5.2022 12.30 h

FC22081

Os dereitos das persoas consumidoras á hora de contratar bens e servizos dixitais

30

12

Persoal ao servizo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC), así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

1, 2 e 3 de xuño,
das 10.00 ás 14.00 h

3.6.2022 13.30 h

FC22082

Sistemas de almacenamento enerxético

30

25

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

8, 9, 10, 16 e 17 de xuño,
das 9.00 ás 14.00 h

17.6.2022 13.30 h

FC22083

Valorización enerxética de residuos orgánicos

30

30

Persoal ao servizo do Instituto Enerxético de Galicia (Inega), enxeñeiros/as da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, así como persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

11, 12, 13, 18, 19 e 20 de maio, das 9.00 ás 14.00 h

20.5.2022 13.30 h

Consellería de Facenda e Administración Pública

FC22086

Integridade institucional para o persoal responsable na materia

25

12

Persoal designado como responsable de coordinación da xestión da calidade e da transparencia e persoal integrante dos órganos responsables da integridade e prevención de riscos de xestión

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

22 e 29 de marzo; e 5 e 19 de abril, das 16.30 ás 19.30 h

19.4.2022 19.00 h

FC22087

Mellora da calidade dos servizos públicos para o persoal responsable na materia

20

20

Persoal designado como responsable de coordinación da xestión da calidade e da transparencia e persoal integrante dos órganos responsables da integridade e prevención de riscos de xestión

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

26 de abril; e 3, 10, 24 e 31 de maio, das 16.30 ás 20.30 h

31.5.2022 20.00 h

FC22089

Xestión e control do programa operativo Feder Galicia

2014-2020: especial referencia aos fondos REACT e ás políticas antifraude

30

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

22 e 29 de marzo; e 5 e 19 de abril, das 16.30 ás 19.30 h

19.4.2022 19.00 h

FC22084

A potestade sancionadora en materia tributaria: procedemento e réxime sancionador

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

26 de abril; e 3, 10, 24 e 31 de maio, das 16.30 ás 20.30 h

31.5.2022 20.00 h

FC22085

Imposto sobre sucesións e doazóns

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

22 e 29 de marzo; e 5 e 19 de abril, das 16.30 ás 19.30 h

19.4.2022 19.00 h

FC22088

Tratamento da información estatística e presentación de resultados empregando o software libre R

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

26 de abril; e 3, 10, 24 e 31 de maio, das 16.30 ás 20.30 h

31.5.2022 20.00 h

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

FC22090

Básico de Sistemas de información xeográfica (SIX)

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

24.3.2022

29.4.2022

4.5.2022 18.30 h

FC22091

Fundamentos de QGIS básico aplicado ao planeamento urbanístico

50

40

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Persoal técnico que preste servizo na Administración local

Aproveitamento

Teleformación

21.3.2022

4.5.2022

9.5.2022 17.00 h

FC22092

Manexo básico da estación topográfica e receptores GNSS (GPS) para a inspección urbanística

25

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Persoal técnico que preste servizo na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

2 de maio, das 10.00 ás 14.00 h (teoría) e das 16.00 ás 18.00 h (teoría)
4 de maio, das 10.00 ás 14.00 h (teoría) e das 16.00 ás 18.30 h (práctica)
9 de maio, das 11.00 ás 13.30 h (práctica) e das 15.30 ás 18.00 h (práctica)
11 de maio, das 10.00 ás 12.00 h (práctica)

11.5.2022 13.00 h

FC22093

Novidades lexislativas nas Normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia

50

35

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Persoal técnico (arquitectos e arquitectos técnicos) que preste servizo na Administración local

Aproveitamento

Teleformación

2.5.2022

6.6.2022

9.6.2022 17.30 h

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

FC22094

Exercicio da potestade inspectora e sancionadora en materia de transportes

30

12

Axentes auxiliares de inspección do transportes e persoal habilitado para o exercicio das ditas funcións e persoal responsable da tramitación de expedientes sancionadores en materia de transportes e os seus recursos, dependente da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

30 de marzo; 6, 20 e 27 abril; 4 e 11 de maio, das 10.00 ás 12.00 h

11.5.2022 11.30 h

Consellería de Emprego e Igualdade: Emprego

FC22095

Aplicación práctica de métodos de avaliación de riscos psicosociais cuantitativos

25

12

Persoal técnico do Issga e técnicos dos servizos de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia, da Administración autonómica de Galicia e outro persoal interesado ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

6, 8, 13 e 15 de xuño, das 10.00 ás 13.00 h

15.6.2022 12.30 h

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: Cultura

FC22097

Sácalle partido aos datos da túa biblioteca

25

25

Persoal bibliotecario, técnico e auxiliar, da Rede de bibliotecas públicas de Galicia ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e das entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

25 de abril, das 10.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 20.00 h
26 de abril, das 9.00 ás 14.00 h
2 de maio, das 10.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 20.00 h
3 de maio, das 10.00 ás 14.00 h

3.5.2022 13.30 h

FC22096

Dixitalización de documentos

50

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

25.4.2022

18.5.2022

23.5.2022 17.00 h

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: Educación

FC22098

A atención ao alumnado con discapacidade auditiva nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Persoal laboral que desenvolva o seu labor en centros de ensino da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, persoal educador e auxiliar coidador e intérpretes da lingua de signos española

Aproveitamento

Telepresenza

21, 22, 24, 29, 30 e 31 de marzo, das 16.30 ás 19.00 h

31.3.2022 18.30 h

FC22099

A atención ao alumnado con discapacidade motora nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Persoal laboral que desenvolva o seu labor en centros de ensino da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, persoal educador e auxiliar coidador

Aproveitamento

Telepresenza

2, 4, 5, 9, 11 e 12 de maio,
das 16.30 ás 19.00 h

12.5.2022 18.30 h

FC22100

A atención e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Aproveitamento

Telepresenza

21, 22, 24, 29, 30 e 31 de marzo, das 16.30 ás 19.00 h

31.3.2022 18.30 h

FC22100

A atención e o coidado do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas diferentes modalidades de ensino

30

15

Persoal educador e auxiliar coidador da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Aproveitamento

Telepresenza

20, 21 e 22 de abril e 10, 11 e 12 de maio, das 16.30 ás 19.00 h

12.5.2022 18.30 h

FC22101

Atención ao alumnado con dificultades de deglutición

30

10

Persoal auxiliar coidador e de cociña da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Aproveitamento

Telepresenza

19, 20, 26, 27 de abril, das 16.30 ás 19.00 h

27.4.2022 18.30 h

FC22102

Proceso de admisión a ensinanzas de FP para persoal administrativo de centros educativos

30

10

Persoal administrativo de centros educativos onde se impartan ensinanzas de formación profesional

Aproveitamento

Telepresenza

20 e 27 de abril e 4 e 11 de maio, das 17.30 ás 20.00 h

11.5.2022 19.30 h

FC22103

Protocolos hixiénico-sanitarios e educativos nos centros docentes

30

15

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que desenvolve o seu labor como persoal non docente en centros educativos non universitarios de Galicia

Aproveitamento

Telepresenza

26, 27 e 28 de abril; 3, 4 e 5 de maio, das 16.30 ás 19.00 h

5.5.2022 18.30 h

FC22118

Prevención de riscos laborais nos centros de ensino non universitario

50

40

Persoal non docente dos centros educativos (ensino non universitario)

Aproveitamento

Teleformación

6.5.2022

15.6.2022

20.6.2022 18.00 h

FC22118

Prevención de riscos laborais nos centros de ensino non universitario

50

40

Persoal non docente dos centros educativos (ensino non universitario)

Aproveitamento

Teleformación

14.10.2022

23.11.2022

28.11.2022 17.00 h

Consellería de Política Social

FC22104

Acollemento familiar de persoas menores de idade

30

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Profesionais de servizos sociais especializados en temas de infancia e preferentemente a quen desenvolve o seu labor en programas ou servizos de acollemento familiar

Aproveitamento

Telepresenza

25 e 28 de abril; 2, 5, 9 e 12 de maio, das 10.00 ás 13.00 h
16 de maio, das 10.00 ás 12.00 h

16.5.2022 11.30 h

FC22105

Contención emocional e abordaxe de crises en centros de acollemento residencial de protección de menores

30

25

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

21 e 22 de marzo, das 10.00 ás 14.00 h e das 15.30 ás 20.00 h
23 de marzo, das 10.00 ás 14.00 h e das 16.00 ás 20.00 h

23.3.2022 19.30 h

FC22106

Innovación social nos servizos sociais

30

16

Persoal técnico, que traballe no ámbito dos servizos sociais, ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

12 e 13 de xullo, das 9.30 ás 14.30 h e das 16.30 ás 19.30 h

13.7.2022 19.00 h

FC22107

Sistemas emocionalmente sans. Para persoal de servizos sociais

30

30

Persoal técnico, que traballe no ámbito dos servizos sociais, ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Telepresenza

19, 20, 26 e 27 de abril,
das 9.30 ás 14.00 h e das 16.00 ás 19.00 h

27.4.2022 18.30 h

FC22108

Violencia sexual contra a infancia

25

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional. Profesionais dos ámbitos de protección de menores e xustiza penal xuvenil

Aproveitamento

Telepresenza

22, 23, 24, 25, 29 e 30 de marzo, das 16.30 ás 19.30 h
1 de abril, das 16.30 ás 18.30 h

1.4.2022 18.00 h

FC22110

Traballo en rede e actualización de competencias dixitais para a mocidade

50

20

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

23.3.2022

18.4.2022

21.4.2022 17.00 h

FC22111

Xestión da comunicación dixital cara á xuventude na Administración pública

50

30

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional

Aproveitamento

Teleformación

3.5.2022

3.6.2022

8.6.2022 17.30 h

Consellería do Medio Rural

FC22112

Actuacións dos servizos veterinarios ante incumprimentos de benestar animal

40

15

Veterinarios/as oficiais da Consellería do Medio Rural que presten o seu traballo nas oficinas agrarias comarcais, servizos provinciais de gandaría e servizos centrais

Aproveitamento

Mixto Teleformación + telepresenza

Telepresenza 12 h Teleformación: 3 h
Sesións telepresenza:
21, 22, 29 e 30 de marzo, das 16.30 ás 19.30 h

30.3.2022 19.00 h

FC22113

Os aspectos ambientais no ámbito das actuacións dos servizos veterinarios oficiais. Normativa ambiental. Requisitos ambientais nas normativas gandeiras sectoriais

50

12

Veterinarios/as oficiais da Consellería do Medio Rural que presten o seu traballo nas oficinas agrarias comarcais, servizos provinciais de gandaría e servizos centrais. En caso de vacantes o resto de persoal veterinario da Consellería do Medio Rural. En caso de vacantes, o resto de persoal veterinario da Xunta de Galicia

Aproveitamento

Teleformación

20.4.2022

2.5.2022

5.5.2022 18.30 h

FC22114

Deseño e construción de firmes para vías de baixa intensidade de tráfico

25

25

Técnicos/as da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e dos servizos provinciais de Infraestruturas Agrarias. En caso de vacantes, o resto de persoal da Xunta de Galicia

Aproveitamento

Telepresenza

19, 21, 26 e 28 de abril e 3, 5, 10, 12, 19 e 24 de maio
das 9.30 ás 12.00 h

24.5.2022 11.30 h

FC22115

Actualización na lexislación en materia de aproveitamentos forestais: análise do novo decreto

35

30

Axentes forestais, axentes facultativos ambientais, persoal técnico e persoal administrativo dos distritos forestais e dos servizos provinciais de Montes e persoal técnico e administrativo dos servizos centrais da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. En caso de vacantes, o resto de persoal da Xunta de Galicia

Aproveitamento

Mixto
Teleformación + presencial

Teleformación: do 2 ao 24 de maio
Sesións presenciais:

10 e 19 de maio, das 16.30 ás 19.30 h

30.5.2022 17.00 h

FC22116

Lei de recuperación da terra agraria de Galicia

50

25

Técnicos/as dos servizos da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e dos servizos provinciais de Infraestruturas Agrarias e persoal da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. En caso de vacantes, o resto de persoal técnico das direccións xerais da Consellería do Medio Rural e da Axencia Galega de Calidade Alimentaria e o resto de persoal da Xunta de Galicia

Aproveitamento

Teleformación

7.6.2022

1.7.2022

6.7.2022 18.30 h

FC22119

Execución do control oficial dos programas de seguridade alimentaria dos produtos de orixe animal dentro do marco establecido no Regulamento (UE) 2017/625

30

20

Veterinarios/as oficiais da Consellería do Medio Rural que presten o seu traballo nas oficinas agrarias comarcais, servizos provinciais de gandaría e servizos centrais. En caso de vacantes, o resto de persoal veterinario da Consellería do Medio Rural e da Axencia Galega de Calidade Alimentaria e Fogga e outro persoal veterinario da Xunta de Galicia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

25, 26, 27 e 28 de abril,
das 9.00 ás 14.00 h

28.4.2022 13.30 h

Consellería do Mar

FC22117

Formación en sistemas de información xeográfica aplicados ao espazo marítimo

25

24

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, con coñecementos básicos de informática e do emprego de ferramentas básicas de ofimática

Aproveitamento

Mixto

Teleformación +

telepresenza

Sesións telepresenza:
3, 4, 5, 6, 11 e 12 de maio, das 16.30 ás 19.30 h (18 h)

Teleformación: 9 e 10 de maio (6 horas)

12.5.2022 18.30 h

FC22120

Formación en inspección pesqueira

30

15

Persoal do Servizo de Inspección e Control dos Recursos da Subdirección Xeral de Gardacostas e outros corpos de Inspección e persoal técnico da Consellería do Mar, con preferencia para os recentemente incorporados

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

7, 8, 9 de xuño,

das 9.00 ás 14.00 h

9.6.2022 13.30 h

FC22121

Identificación de especies: macroalgas e a súa explotación

20

30

Persoal técnico que ocupe prazas de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalacións de produción, ou nos centros de investigación da Consellería do Mar, persoal técnico da Consellería do Mar e resto do persoal técnico doutras consellerías

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

9, 10 e 20 de xuño na EGAP, das 9.00 ás 14.00 h
14 e 15 de xuño (puntos de mostraxe da Ría de Muros e Noia), das 9.00 ás 14.00 h
16 de xuño no laboratorio da Universidade da Coruña, das 9.00 ás 14.00 h

20.6.2022 13.30 h

FC22122

Identificación de especies: moluscos

20

30

Persoal técnico que ocupe prazas e/ou realice as funcións de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalación de produción e persoal técnico da área de recursos mariños do CIMA. Resto do persoal técnico da Consellería do Mar do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

29, 30 e 31 de marzo e 6, 7 e 8 de abril, das 9.00 ás 14.00 h

8.4.2022 13.30 h

FC22123

Medición de artes de pesca e de especies con tamaño ou peso mínimo de captura e comercialización

21

20

Persoal pertencente ás escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

19, 20, 25 e 26 de abril, das 10.00 ás 13.00 h (Aula da EGAP)

21 e 22 de abril, das 9.00 ás 13.00 h (Almacén Gardacostas en Brión)

26.4.2022 12.30 h

FC22125

QXIS AVANZADO aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

13

30

Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo/a de zona ou técnico/a en zonas e instalación de produción, así como persoal técnico do CIMA que teña relación directa coa investigación e seguimento de recursos mariños, resto do persoal técnico da Consellería do Mar e do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

25 e 26 de abril e 5, 6, 9 e 10 de maio, das 9.00 ás 14.00 h

10.5.2022 13.30 h

FC22126

QXIS INICIACIÓN aplicado ao medio mariño e á xestión dos recursos mariños

13

30

Persoal técnico que ocupe prazas e realice as funcións de biólogo de zona ou técnico en zonas e instalación de produción, así como persoal técnico do CIMA que teña relación directa coa investigación e seguimento de recursos mariños, resto do persoal técnico da Consellería do Mar e do resto das consellerías cuxo traballo teña relación directa cos recursos mariños obxecto do curso

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

29, 30 e 31 de marzo e 6, 7 e 8 de abril, das 9.00 ás 14.00 h

8.4.2022 13.30 h

FC22127

Teoría e práctica da loita contra a contaminación mariña accidental

20

20

Persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

23 e 30 de maio (EGAP), das 10.00 ás 14.00 h

24, 25 e 27 de maio

(Almacén Gardacostas en Tragove-Cambados),

das 10.00 ás 14.00 h

30.5.2022 13.30 h

Consellería de Sanidade

FC22131

Formación básica en inspección de matadoiros para persoal substituto

20

5

Veterinarios/as das listas de vinculación temporal do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios/as e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

3 de maio, das 9.30 ás 14.30 h

3.5.2022 14.00 h

FC22131

Formación básica en inspección de matadoiros para persoal substituto

20

5

Veterinarios/as das listas de vinculación temporal do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios/as e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

10 de maio, das 9.30 ás 14.30 h

10.5.2022 14.00 h

FC22132

Principios de control de tratamento térmico en alimentos de baixa acidez e acidificados. Validación do tratamento térmico e control de peches

24

20

Inspectores/as veterinarios de saúde pública por orde preferente:

1º. Directores/as técnicos/as sanitarios/as de industrias alimentarias, especialmente da pesca.

2º. Inspectores/as veterinarios con especial dedicación á industria conserveira.

3º. Inspectores/as veterinarios con dedicación ao sector da cocción de moluscos e procesos de pasteurización

Aproveitamento

Presencial Santiago de Compostela

9, 10, 11 e 12 de maio,
das 9.30 ás 14.30 h

12.5.2022 14.00 h