Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 16 de febreiro de 2022 Páx. 11556

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022 pola que se dá publicidade dun encargo ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec).

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e co artigo 8.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, dáse publicidade ao seguinte encargo a medios propios coas seguintes características:

– Resolución do 31 de xaneiro de 2022 do director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), pola que se lle encarga ao medio propio Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec), a prestación do servizo de apoio técnico e administrativo á oficina de rehabilitación, tipo portelo único, prevista no artigo 21 do Real decreto 853/2021, do 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social do Plan de recuperación, transformación e resiliencia. Expediente EMP-IGVS 01/22 (Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU).

– Actividade: a realización de funcións de apoio técnico e administrativo para a xestión de diversos programas de axudas do artigo 2 do dito Real decreto 853/2021, do 5 de outubro, en materia de rehabilitación residencial e mellora da eficiencia enerxética en vivendas, así como da elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e redacción de proxectos de rehabilitación. Todo isto, co fin de garantir a maior eficacia posible na consecución dos fins públicos perseguidos, así como a maior eficiencia na xestión dos recursos públicos, permitindo así dar resposta ao proceso de reconstrución da economía post COVID-19 do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, a través de medidas no marco dos referidos programas de axudas, que se atopan incardinados nas actuacións públicas do IGVS neste ámbito.

– Natureza e alcance do encargo: encargo a medio propio, ao ter a empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec), a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e o punto 2 da disposición adicional vixésimo cuarta da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

– Prazo de vixencia: o encargo estará vixente desde o 1 de febreiro de 2022 ata o 31 de decembro de 2023, sen prexuízo da posibilidade da súa prórroga.

– Financiamento: tramitouse con cargo ao orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, aplicación orzamentaria 2022.08.81.451A.640.8 e código de proxecto 2022 00003.

– O importe total máximo do encargo acadará un millón cento trece mil seiscentos sesenta e sete euros con vinte e sete céntimos (1.113.667,27 €).

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2022

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo
P.D. (Resolución do 19.4.2018)
Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo