Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Luns, 21 de febreiro de 2022 Páx. 12208

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas (anexo) na convocatoria de 2021, con cargo á aplicación orzamentaria 15.03.514A.781.0 para o financiamento de proxectos colectivos, cofinanciadas nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola Comunidade Autónoma, de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2022

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Expediente

CIF

Beneficiaria

Ano 2021

Ano 2022

Total concedido

PE209G-2021/02

F36608131

Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo

39.202,00 €

14.390,00 €

53.592,00 €

PE209G-2021/05

G36020261

Confraría de Pescadores San Gregorio de Raxó

4.280,00 €

0,00 €

4.280,00 €

PE209G-2021/06

G15030844

Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia

47.800,00 €

0,00 €

47.800,00 €

PE209G-2021/08

G27008820

Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro

34.845,00 €

0,00 €

34.845,00 €

PE209G-2021/09

V36016962

Confraría de Pescadores San Telmo de Pontevedra

4.280,00 €

0,00 €

4.280,00 €

PE209G-2021/12

G27008515

Confraría de Pescadores de Burela

64.050,00 €

0,00 €

64.050,00 €

PE209G-2021/13

G36015253

Confraría de Pescadores San Andrés de Lourizán

4.280,00 €

0,00 €

4.280,00 €

PE209G-2021/14

G36012813

Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Carril

44.000,00 €

46.800,00 €

90.800,00 €

PE209G-2021/17

G36619252

Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo

3.135,00 €

0,00 €

3.135,00 €