Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 23 de febreiro de 2022 Páx. 12944

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

EXTRACTO da Orde do 4 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas destinadas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR406B e MR406C), Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

BDNS (Identif.): 611326.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

En función do tipo de axuda solicitada, as seguintes persoas poderán ser beneficiarias:

a) Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando ou para a construción de novos centros coa devandita finalidade (código de procedimiento MR406B).

– Titulares ou propietarios dos centros de limpeza e desinfección para gando, incluídas as especies cinexéticas, autorizados e rexistrados polo órgano competente da comunidade autónoma en cuxo ámbito territorial estean situados, e que se comprometan a melloralos,

– Ou que se comprometan a construír un novo centro de limpeza e desinfección.

b) Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros, acometidas por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución (código de procedimiento MR406C).

– Operador profesional rexistrado como produtor, de dereito público ou privado, no Rexistro de Operadores Profesionais de Vexetais (ROPVEG).

Segundo. Obxecto

Esta orde ten por obxecto convocar para o ano 2022 as seguintes liñas de axuda incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva:

a) Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando ou para a construción de novos centros coa devandita finalidade (código de procedemento MR406B).

b) Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros, acometidas por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución (código de procedemento MR406C).

De acordo coas bases reguladoras establecidas no Real decreto 949/2021, do 2 de novembro, polo que se establecen as bases reguladoras, estas axudas destinaranse a realizar investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros, acometidas por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 4 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas destinadas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR406B e MR406C), Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Cuarto. Importe

Para a concesión das subvencións convocadas destinarase un crédito de 900.902,88 euros, financiados ao 100 % pola Administración xeral do Estado (Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU), repartido en:

– Axudas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando ou para a construción de novos centros, 410.578,08 euros.

– Axudas destinadas a investimentos en bioseguridade en viveiros, acometidas por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución, 490.324,80 euros.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2022

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural