Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 10 de marzo de 2022 Páx. 17009

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade da relación das persoas ou entidades beneficiarias de varios programas de axudas concedidas ao abeiro das convocatorias realizadas no ano 2021.

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación das persoas ou entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en diante, IGVS), con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, relativo ás resolucións de convocatorias dos programas que a seguir se relacionan:

I. Axudas financeiras do Programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual.

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se procede á convocatoria pública para a anualidade 2021 das axudas financeiras do Programa de préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual (código de procedemento VI406B).

b) Aplicación orzamentaria: 08.81.451A.480.2.

c) Crédito orzamentario: 22.411,47 € para a anualidade 2021; por importe de 43.423 € para a anualidade 2022; por importe de 50.213,73 € para a anualidade 2023; por importe de 43.000 € para a anualidade 2024; e por importe de 40.000 € para a anualidade de 2025.

d) Persoas destinatarias: persoas físicas que promovan as actuacións de rehabilitación, xa sexan propietarias ou teñan calquera outro título que acredite a posesión do inmoble, así como as persoas membros de comunidades de propietarios/as partícipes nas actuacións promovidas pola correspondente comunidade en función da súa porcentaxe de participación. Así mesmo, as comunidades de propietarios/as poderán ser beneficiarias dos préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios, ben que non poderán obter axudas de subsidiación dos xuros dos citados préstamos.

e) Finalidade: outorgar axudas económicas directas consistentes na subsidiación dos xuros dos préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas concedidos polas entidades de crédito no ámbito dos convenios asinados co IGVS.

f) Persoas beneficiarias e importe da axuda concedida a cada unha delas:

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Importe (€)

PRV-0002/2021

***7939**

Moldes Estévez, José P.

4.008,43

PRV-0004/2021

***3220**

Rouco Mandía, Ana María

3.696,70

PRV-0006/2021

***3555**

Araque Castro, David

2.414,99

PRV-0007/2021

***7600**

Garabáns Miguens, Ana María

3.307,46

PRV-0011/2021

***4053**

Vila Fernández, Xavier

4.409,92

PRV-0012/2021

***8024**

Vázquez Pavón, Roberto

1.952,25

PRV-0014/2021

***7039**

Mosquera López, Francisco

5.856,80

PRV-0023/2021

***4820**

Morado Yáñez, Alejandro

4.914,84

PRV-0024/2021

***2900**

Pérez Rodríguez, Paula

4.409,96

PRV-0025/2021

***4945**

Abuín Corredoira, Montserrat

4.409,96

PRV-0028/2021

***8412**

Baena Blanco, Luis

5.856,80

PRV-0034/2021

***4253**

Méndez Rodríguez, Romina

4.409,96

PRV-0042/2021

***6997**

Sánchez Vila, Emma Karina

1.287,25

PRV-0043/2021

***4661**

García Puebla, Montserrat

5.814,47

PRV-0047/2021

***2136**

García Rey, Zoe

2.893,86

PRV-0054/2021

***6345**

Piñón Loureiro, M. Victoria

4.360,74

PRV-0055/2021

***1069**

López Cernadas, Lucrecia Rosario

1.171,34

PRV-0058/2021

***3182**

Castiñeiras Castro, Aitor

2.614,36

PRV-0059/2021

***1806**

Argiz Cadahía, Emilia

2.647,14

PRV-0063/2021

***5707**

Vázquez Rey, Gerardo

2.632,07

PRV-0064/2021

***0584**

Comesaña Valverde, M. Elena

3.023,69

PRV-0065/2021

***2148**

García Leiva, Eva

5.856,80

PRV-0066/2121

***3593**

Gayoso Mazorra, M. Noelia

1.643,84

II. Subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal.

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo IGVS para o ano 2021 (código de procedemento VI422F).

b) Aplicación orzamentaria: 08.81.451A.760.1.

c) Crédito orzamentario: 244.700 € para a anualidade 2021 e 1.470.010 € para a anualidade 2022.

d) Destinatarios: concellos de Galicia de menos de 20.000 habitantes que conten cun número de demandantes de vivenda inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia no seu concello cando menos igual ao de vivendas para as cales se solicita a axuda, teñan cumprido co deber de remisión ao Consello de Contas de Galicia das contas xerais do exercicio inmediatamente anterior ao ano da convocatoria, cuxo prazo de presentación estiver vencido.

e) Finalidade: prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 20.000 habitantes para que poidan rehabilitar as antigas vivendas de mestres, as doutros oficios e as demais edificacións da súa titularidade, co obxecto de que se destinen, en réxime de alugamento, á residencia habitual e permanente de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM.

f) Concellos beneficiarios e importe da axuda concedida a cada un deles:

Expediente

NIF

Concellos beneficiarios

Importe (€)

C-VM-0001-21

P1508000E

Santiso

32.460,01

C-VM-0002-21

P1503200F

Curtis

80.000,00

C-VM-0004-21

P1500700H

A Baña

24.860,21

L-VM-0001-21

P2700200E

Alfoz

33.083,75

L-VM-0002-21

P2704200A

Paradela

96.000,00

L-VM-0003-21

P2705700I

Sarria

240.000,00

L-VM-0004-21

P2701400J

O Corgo

40.000,00

L-VM-0005-21

P2701800A

A Fonsagrada

46.263,32

L-VM-0006-21

P2705900E

Sober

40.000,00

L-VM-0007-21

P2703000F

Mondoñedo

26.644,15

O-VM-0001-21

P3208400F

A Veiga

95.999,99

O-VM-0002-21

P3208400F

A Veiga

48.000,00

O-VM-0003-21

P3208400F

A Veiga

40.000,00

O-VM-0004-21

P3208400F

A Veiga

48.000,00

O-VM-0005-21

P3208400F

A Veiga

48.000,00

O-VM-0006-21

P3208400F

A Veiga

79.999,99

O-VM-0007-21

P3207200A

Riós

79.060,75

O-VM-0008-21

P3202100H

Cartelle

40.000,00

O-VM-0010-21

P3208000D

Taboadela

40.000,00

O-VM-0011-21

P3208000D

Taboadela

40.000,00

O-VM-0012-21

P3206400H

A Pobra de Trives

35.769,47

O-VM-0013-21

P3208000D

Taboadela

40.000,00

O-VM-0015-21

P3201300E

Os Blancos

64.889,77

O-VM-0017-21

P3206900G

Ramirás

40.000,00

O-VM-0018-21

P3204300B

Lobios

66.110,13

O-VM-0019-21

P3206300J

Porqueira

35.702,48

O-VM-0020-21

P3202800C

Cortegada

40.000,00

O-VM-0022-21

P3204800A

A Merca

3.177,00

P-VM-0001-21

P3601600D

Dozón

38.402,94

P-VM-0002-21

P3602500E

A Lama

35.989,52

P-VM-0003-21

P3602500E

A Lama

35.989,52

P-VM-0006-21

P3601800J

Forcarei

2.236,82

P-VM-0007-21

P3601400I

Crecente

29.750,73

III. Subvencións do Programa de infravivenda.

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan distintas liñas de subvencións para actuacións de rehabilitación xestionadas polo IGVS para o ano 2021 (código de procedemento VI406A).

b) Aplicación orzamentaria: 08.81.451A.760.0.

c) Crédito orzamentario: 274.337 €.

d) Destinatarios: concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes.

e) Finalidade: prestar apoio aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes para que poidan axudar con carácter urxente ás unidades de convivencia que residan, en condicións de propietarias, nunha infravivenda e non dispoñan de recursos económicos para acometer obras que permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade. Así mesmo, estas subvencións terán por obxecto permitir aos concellos de Galicia de menos de 10.000 habitantes rehabilitar infravivendas do seu patrimonio municipal para destinalas a solucionar os problemas de residencia de unidades de convivencia que cumpran os requisitos fixados nas bases reguladoras.

f) Concellos beneficiarios e importe da axuda concedida a cada un deles:

Expediente

NIF

Concellos beneficiarios

Importe (€)

C-IR-0002-21

P1502900B

Coristanco

5.777,84

C-IR-0003-21

P1508700J

Trazo

14.239,05

C-IR-0004-21

P1508700J

Trazo

15.000,00

C-IR-0005-21

P1508700J

Trazo

14.950,81

L-IR-0001-21

P2701200D

Cervantes

14.679,12

O-IR-0001-21

P3208400F

A Veiga

10.629,46

O-IR-0002-21

P3208400F

A Veiga

15.000,00

O-IR-0003-21

P3201900B

Carballeda de Avia

15.000,00

O-IR-0004-21

P3201900B

Carballeda de Avia

14.703,04

P-IR-0001-21

P3602500E

A Lama

7.031,49

P-IR-0002-21

P3602500E

A Lama

15.000,00

P-IR-0003-21

P3603200A

Moraña

13.454,94

P-IR-0004-21

P3603200A

Moraña

14.297,94

P-IR-0005-21

P3601900H

Fornelos de Montes

14.250,00

P-IR-0006-21

P3602500E

A Lama

13.734,34

P-IR-0007-21

P3603200A

Moraña

14.245,75

P-IR-0008-21

P3603400G

As Neves

10.359,09

P-IR-0009-21

P3603400G

As Neves

13.089,21

P-IR-0010-21

P3603400G

As Neves

12.869,18

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2022

Heriberto García Porto
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo