Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 10 de marzo de 2022 Páx. 16945

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Mondariz Templo del Agua.

Examinado o expediente de declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Mondariz Templo del Agua, aprécianse os seguintes feitos e fundamentos de dereito:

Feitos

1. O 1 de setembro de 2021, Francisco González Carrera, presidente do padroado da Fundación, presentou solicitude de clasificación, declaración de interese galego e a súa correspondente inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2. A Fundación Mondariz Templo del Agua constituírona María Belén Sánchez Otaegui, Agapito Abril Toucedo e Francisco González Carrera, mediante escritura pública outorgada en Mondariz-Balneario (Pontevedra) o 6 de xullo de 2021, ante o notario Álvaro Lorenzo-Fariña Domínguez, co número de protocolo 1.796.

3. Segundo consta no artigo 6 dos seus estatutos, a Fundación ten por obxecto:

– A conmemoración do 150 aniversario do outorgamento ás augas de Mondariz do carácter de utilidade pública, ocorrida en 1873.

– A conservación da memoria histórica, cultural, artística e social ligada ao Balneario de Mondariz, ás súas augas, recursos naturais e edificacións.

– A conservación e mantemento do patrimonio artístico ligado ao Balneario de Mondariz e, en particular, a promoción do mantemento e difusión das fontes de Gándara e Troncoso.

– A xestión e a promoción do coñecemento da cultura e recursos de Mondariz-Balneario e a súa contorna xeográfica, incluído, entre outros, o termo municipal de Mondariz.

– A continuidade, se é o caso, das actividades culturais levadas a cabo pola Fundación Mondariz Balneario e, en particular, a creación da Bolsa Audiovisual Mondariz Templo da Auga.

4. Na escritura de constitución da fundación constan os aspectos relativos á personalidade dos fundadores, a súa capacidade para constituíla, a súa vontade de facelo como de interese galego conforme os preceptos da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, a dotación, os estatutos e a composición do padroado inicial.

5. Nos estatutos da fundación consta a súa denominación, o seu enderezo, o seu obxecto e finalidade, as regras para a aplicación das rendas aos fins fundacionais e para a determinación dos beneficiarios, a composición e as normas de funcionamento do padroado, e as causas de disolución e o destino dos bens e dereitos resultantes da súa liquidación.

6. O padroado inicial da Fundación está formado por Francisco González Carrera, como presidente; Agapito Abril Toucedo, como vicepresidente, e María Belén Sánchez Otaegui, como secretaria.

7. A Comisión integrada polos secretarios xerais técnicos de todas as consellerías elevou ao vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo proposta de clasificación como de interese cultural da Fundación Mondariz Templo del Agua, dado o seu obxecto e finalidade, polo que, cumpríndose os requisitos exixidos na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, e segundo establecen os artigos 47.2 da citada lei; 51 do Regulamento de fundacións de interese galego, aprobado polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, e 7 do Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, aprobado polo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, o protectorado será exercido polo departamento da Xunta de Galicia que teña atribuídas as competencias correspondentes aos fins fundacionais.

8. De conformidade coa citada proposta, pola Orde da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, do 23 de febreiro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 43, do 3 de marzo), clasificouse de interese cultural a Fundación Mondariz Templo del Agua, e adscribiuse á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para os efectos do exercicio das funcións de protectorado.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O artigo 34 da Constitución española recoñece o dereito de fundación para fins de interese xeral, consonte a lei, e o artigo 27.26 do Estatuto de autonomía para Galicia establece que é competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega o réxime das fundacións de interese galego.

Segundo. De acordo co disposto no artigo 7.2 do Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, en relación co Decreto 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, corresponde a esta consellería a declaración de interese galego mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Mondariz Templo del Agua, así como o exercicio das funcións de protectorado e as demais que correspondan á Xunta de Galicia de conformidade co indicado no dito regulamento.

Á vista do que antecede e tendo en consideración o establecido na normativa vixente en materia de fundacións de interese galego, e nas demais normas de xeral e pertinente aplicación, en uso das competencias atribuídas polo Decreto 198/2020, do 20 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade,

RESOLVO:

Primeiro. Declarar de interese galego a Fundación Mondariz Templo del Agua.

Segundo. Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, Sección da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Terceiro. Esta fundación queda sometida ao disposto na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego; no Regulamento de fundacións de interese galego, aprobado polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro; no Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, aprobado polo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, e na demais normativa de aplicación e, especialmente, ás obrigas de dar publicidade suficiente dos seus obxectivos e actividades, da ausencia de ánimo de lucro na prestación dos seus servizos, así como á de presentación anual da documentación contable e do plan de actuación ante o protectorado.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo co sinalado nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2022

Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade