Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 15 de marzo de 2022 Páx. 17512

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2022 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 15 de xuño de 2021, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento ED481A e IN606A).

A Orde do 31 de decembro de 2020 (DOG núm. 17, do 27 de xaneiro de 2021), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

Pola Resolución do 15 de xuño de 2021 (DOG núm. 121, do 28 de xuño), modificada parcialmente pola Resolución do 6 de outubro de 2021 (DOG núm. 199, do 15 de outubro), concédense as axudas ás entidades que contraten as persoas seleccionadas para unha praza do Programa de apoio á etapa predoutoral que se relacionan no seu anexo I.

A Orde do 20 de outubro de 2021 (DOG núm. 208, do 28 de outubro), modificou a Orde do 31 de decembro de 2020.

Na nova redacción dada pola Orde do 20 de outubro de 2021 do artigo 19 da convocatoria indícase que no caso de que se produza algunha renuncia ou outra causa de extinción da relación laboral, a entidade beneficiaria deberá comunicar a renuncia, mediante escrito motivado da persoa seleccionada, dirixido á Secretaría Xeral de Universidades ou á Axencia Galega de Innovación, segundo corresponda, e poderase adxudicar unha nova axuda de acordo coa prelación sinalada na lista de espera, sempre e cando a renuncia se produza antes do 30 de decembro de 2021. Tamén se indica que as renuncias soamente poderán ser cubertas coas solicitudes da lista de espera do órgano instrutor en que se produzan e que a persoa substituta quedará suxeita ás mesmas condicións e polo tempo restante de aproveitamento da axuda.

A competencia para adxudicar unha nova axuda procedente da lista de espera da Secretaría Xeral de Universidades correspóndelle á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de acordo co artigo 19 da Orde do 31 de decembro de 2020.

En consecuencia, atendendo ás renuncias recibidas na Consellería de Cultura, Educación e Universidade,

RESOLVO:

Primeiro. Aceptar as renuncias presentadas polas universidades do SUG ás axudas de apoio á etapa predoutoral que se indican a seguir:

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Data de renuncia

Tempo de contrato desfrutado

ED481A 2021/369

UVigo

Soria

López

Antón

30.11.2021

4 meses

ED481A 2021/015

UDC

Sobral

Areán

Brais

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/141

USC

Díaz

Poso

Alejandro

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/243

USC

Fernández

Iglesias

Antía

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/032

USC

Gil

Martínez

María

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/159

USC

Martínez

Martínez

Sara

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/092

USC

Mellid

Carballal

Rocío

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/225

USC

Rodríguez

Pombo

Lucía

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/252

USC

Sarmiento

Fuentes

Axel

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/191

USC

Vizcaíno

Anaya

Lucía

30.11.2021

5 meses e 1 día

ED481A 2021/289

UVigo

Arjones

Fernández

Belén

30.11.2021

5 meses e 1 día

Segundo. Aceptar as renuncias presentadas á lista de agarda que se indican a seguir:

Orde

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

01

ED481A 2021/049

UDC

Fraga

Meizoso

María

10

ED481A 2021/329

UVigo

Costas

Ríos

Lara

Terceiro. Conceder as axudas correspondentes ás entidades e persoas candidatas da lista de agarda das universidades do SUG que se indican a seguir, polo tempo que resta de aproveitamento da axuda:

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Zona estadía

Duración da axuda

ED481A 2021/284

UVigo

Calviño

Barreiro

Uxía

2

2 anos e 8 meses

ED481A 2021/164

USC

Entrena

Barbero

Eduardo

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/060

USC

Fernández

Criado

Marcos

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/318

UVigo

Otero

Martínez

Clara

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/328

UVigo

Álvarez

Rodríguez

Sara

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/184

UDC

Pinto

Pérez

Adonay

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/183

UDC

Gutiérrez

Asorey

Pablo

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/235

USC

Lema

Saavedra

Anxo

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/054

USC

García

Colomer

Mar

2

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/264

UDC

Naya

Fernández

Mariña

-

2 anos, 6 meses e 29 días

ED481A 2021/220

USC

Romay

Río

María Flora

3

2 anos, 6 meses e 29 días

Cuarto. Declara extinguida a lista de agarda das universidades do SUG.

Quinto. Redistribuír o crédito destinado ao financiamento destas axudas entre as universidades beneficiarias segundo as renuncias e as novas adxudicacións:

Aplicación orzamentaria

Universidade

Crédito (en euros)

2022

2023

2024

2025

10.20.561B.444.0

UDC

410.000,00

375.000,00

276.133,29

0,00

10.20.561B.444.0

USC

1.438.000,00

1.225.000,00

827.733,17

0,00

10.20.561B.444.0

UVigo

729.000,00

650.000,00

450.399,92

1.000,00

2.577.000,00

2.250.000,00

1.554.266,38

1.000,00

Sexto. A data de comezo dos contratos será o día 16 de marzo de 2022.

Sétimo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade
P.D. (Orde do 9 de febreiro de 2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade