Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 18 de marzo de 2022 Páx. 18544

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico O Sobredo e a súa liña de evacuación, situado no concello de Arbo, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/5-4).

Mediante a Resolución do 3 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, sometéronse a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico O Sobredo e a súa liña de evacuación, situado no concello de Arbo, provincia de Pontevedra, promovido por Parque eólico O Sobredo, S.L. (expediente IN661A 2011/5-4).

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 29 de xullo de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, o 22 de setembro de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos. Por este motivo, a citada información pública fíxose polo prazo de 15 días.

Vista a sentenza núm. 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e aínda que non adquiriu firmeza e está sendo obxecto de impugnación e discusión en vía de casación pola Xunta de Galicia, con base no principio de seguridade xurídica e por un criterio de precaución, sométense de novo a información pública, por un prazo de trinta (30) días, o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico O Sobredo e a súa liña de evacuación.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante: Parque eólico O Sobredo, S.L.

Denominación do proxecto: parque eólico O Sobredo e a súa liña de evacuación.

Concellos afectados: Arbo (Pontevedra).

Potencia que se instalará: 18 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 5.

Produción neta anual estimada: 63.462 (MWh/ano).

Orzamento total (execución material): 13.107.179,83 €.

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértices

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

Termo municipal

1

554.951,00

4.665.784,79

Arbo

2

555.374,96

4.665.784,79

Arbo

3

557.287,15

4.664.584,80

Arbo

4

556.645,46

4.663.884,79

Arbo

5

555.674,96

4.664.384,79

Arbo

6

554.774,96

4.665.184,79

Arbo

Coordenadas dos aeroxeradores:

Aeroxerador

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

Termo municipal

1

555.470,96

4.665.077,79

Arbo

2

555.770,96

4.665.022,79

Arbo

3

556.048,96

4.664.939,79

Arbo

4

556.365,96

4.664.718,79

Arbo

5

556.503,96

4.664.474,79

Arbo

Coordenadas do centro de seccionamento e medida:

Centro de seccionamento e medida

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

Termo municipal

CS

556.491,00

4.664.460,00

Arbo

Vértice envolvente

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

Termo municipal

A

556.486,00

4.664.468,00

Arbo

B

556.499,00

4.664.456,00

Arbo

C

556.495,00

4.664.452,00

Arbo

D

556.483,00

4.664.463,00

Arbo

LAT interconexión centro de seccionamento e subestación (liña de evacuación):

LAT evacuación

X UTM (H29 ETRS89)

Y UTM (H29 ETRS89)

Inicio

556.496,79

4.664.453,80

Fin

556.829,88

4.663.851,47

Características técnicas recollidas no proxecto:

– Cinco (5) aeroxeradores modelo Vestas V136 de 4 MW limitados a 3,6 MW de potencia, de 105 m de altura de buxa e 136 m de diámetro de rotor.

– Cinco (5) centros de transformación de potencia aparente 4.700 kVA e tensión 0,72/20 kV, situados no interior dos aeroxeradores.

– Rede de media tensión de 20 kV soterrada, formada por dous (2) circuítos con cables RHZ1 2OL 12/20 kV de seccións de 400 e 630 mm² segundo o tramo, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de seccionamento e medida. A mesma gabia incluirá cablaxe de terra de Cu de 50 mm² e condutores de fibra óptica.

– Un (1) centro de seccionamento prefabricado normalizado cos seguintes elementos principais:

• Celas de media tensión 20 kV para medida, seccionamento e protección das liñas de entrada/saída de circuítos.

• Cela de medida con transformadores de intensidade e tensión.

• Cela de servizos auxiliares.

• Armario de contadores para medida.

• Armario rectificador-cargador, para tensións de 220 V AC e 48 V DC.

• Armario de servizos auxiliares.

• Cadro de control.

• Rack de comunicacións.

• Sistema de posta á terra en anel, que estará conectado coa posta á terra de ligazón do parque eólico.

– Rede de media tensión de 20 kV soterrada, formada por dous (2) circuítos con cables RHZ1 2OL 12/20 kV 3×(1×630 mm²) Al, de interconexión entre o centro de seccionamento e medida e a subestación 20/220 kV do parque eólico Montouto 2000. A mesma gabia incluirá cablaxe de terra de Cu de 50 mm².

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, a relación de bens e dereitos afectados, a cal figura no anexo que se insire nesta resolución, e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico).

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

De acordo co artigo 76 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, consérvase a validez de todas as alegacións xa presentadas que constan no expediente.

Atendendo ás medidas preventivas fronte ao coronavirus COVID-19, a consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 39.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (avenida Mª Victoria Moreno, 43-5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias do Concello de Arbo (Praza do Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra).

Pontevedra, 8 de marzo de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Predio

Propietario

Parcela

Afeccións

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Serv. de paso

Serv. de voo

Outras afeccións

Part.

Pol.

Parc.

Zapata

Plataforma

CSM

Vías

Gabias

Prot. eólica

OT zona amoreamento

Torre medición

1

CMVMC de Mourentán

1

2

12

Roxo

Piñeiral madeireiro

459

2

CMVMC de Mourentán

1

2

9011

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

762

3

CMVMC de Mourentán

1

30

9002

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

799

4

CMVMC de Mourentán

1

30

54

Borraxeiros

Agrario

856

5

CMVMC de Mourentán

1

30

55

O Roxo

Agrario

177

6

CMVMC de Arbo

1

30

9009

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

1

7

CMVMC de Arbo

1

30

49

Borraxeiros

Piñeiral madeireiro

827

8

CMVMC de Arbo

1

30

9010

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

51

9

CMVMC de Arbo

1

30

48

Borraxeiros

Matogueira

2.206

10

CMVMC de Arbo

1

30

9014

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

132

11

CMVMC de Arbo

1

30

47

Borraxeiros

Piñeiral madeireiro

2.558

12

CMVMC de Mourentán

1

30

57

O Roxo

Agrario

2.310

13

CMVMC de Mourentán

1

30

9011

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

114

14

CMVMC de Mourentán

1

30

56

O Roxo

Eucaliptus

579

15

CMVMC de Mourentán

1

2

4

Cabaleira

Piñeiral madeireiro

891

16

CMVMC de Mourentán

1

2

9010

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

299

17

CMVMC de Mourentán

1

2

14

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

1.821

20

18

CMVMC de Mourentán

1

2

9003

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

44

81

19

CMVMC de Mourentán

1

55

9003

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

47

154

20

CMVMC de Mourentán

1

55

142

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

1.481

29

829

4.373

21

CMVMC de Arbo

1

55

143

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

1.083

183

2.527

354

22

CMVMC de Arbo

1

55

9016

Devasa

Vía de comunicación de dominio público

74

276

263

36

1.214

448

23

CMVMC de Arbo

1

55

144

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

96

24

CMVMC de Arbo

1

55

145

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

788

38

434

1.011

25

CMVMC de Arbo

1

55

146

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

233

1.280

1.078

2.326

26

CMVMC de Arbo

1

55

147

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

75

2.582

2.015

2.410

27

CMVMC de Arbo

1

55

9008

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

301

159

28

CMVMC de Arbo

1

54

9001

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

1

283

229

28'

CMVMC de Arbo

1

54

145

Borraxeiros

Piñeiral madeireiro

1.359

3.744

29

CMVMC de Arbo

1

54

9008

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

299

30

CMVMC de Arbo

1

68

9002

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

254

31

CMVMC de Arbo

1

68

183

Salgueirón

Matogueira

124

464

32

CMVMC de Mourentán

1

68

9001

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

120

2.035

10

164

110

33

CMVMC de Mourentán

1

68

184

Salgueirón

Matogueira

65

34

CMVMC de Arbo

1

56

9008

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

117

2.177

10

163

217

35

CMVMC de Arbo

1

56

86

Coto da Raposeira

Piñeiral madeireiro

2.676

315

726

2.363

36

CMVMC de Mourentán

1

56

83

San Felipe

Eucaliptus

381

625

1.506

129

5.322

2.898

37

CMVMC de Mourentán

1

56

9002

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

50

3

74

248

38

CMVMC de Mourentán

1

55

9009

Camiño

Vía de comunicación de dominio público

51

3

58

285

39

CMVMC de Mourentán

1

55

140

Veiga da Fonte

Piñeiral madeireiro

38

2.299

40

CMVMC de Mourentán

1

56

68

San Felipe

Eucaliptus

355

322

6.398

8.506

41

CMVMC de Arbo

1

56

9004

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

221

364

546

267

42

CMVMC de Mourentán

1

56

85

Coto da Raposeira

Piñeiral madeireiro

36

3.831

2.566

555

4.737

5.565

43

CMVMC de Arbo

1

56

84

Coto da Raposeira

Matogueira

345

723

1.132

935

6.300

7.992

44

CMVMC de Arbo

1

56

9009

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

198

91

10

344

206

46

CMVMC de Arbo

1

68

1

Salgueirón

Agrario

907

905

152

1.945

6.329

47

CMVMC de Mourentán

1

56

9014

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

11

271

512

563

48

CMVMC de Arbo

1

56

71

Coto da Raposeira

Matogueira

32

1.803

1.223

572

1.609

5.909

49

CMVMC de Mourentán

1

56

72

San Felipe

Eucaliptus

374

990

50

CMVMC de Mourentán

1

56

9015

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

154

51

CMVMC de Mourentán

1

56

69

San Felipe

Eucaliptus

289

2.458

52

CMVMC de Mourentán

1

56

9012

Pista Forestal

Vía de comunicación de dominio público

350

667

1

198

133

53

CMVMC de Mourentán

1

56

67

San Felipe

Eucaliptus

552

991

54

CMVMC de Mourentán

1

69

9008

Pista a San Felipe

Vía de comunicación de dominio público

45

55

CMVMC de Mourentán

1

69

189

San Felipe

Agrario

343

3.086

47

105

633

4.510

7.215

56

CMVMC de Mourentán

1

69

9009

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

38

86

73

8

28

197

119

57

CMVMC de Mourentán

1

68

9004

Pista a San Felipe

Vía de comunicación de dominio público

43

49

5

25

141

123

58

CMVMC de Mourentán

1

68

9009

Pista a Vilar

Vía de comunicación de dominio público

106

152

134

9

3.681

5.172

59

CMVMC de Arbo

1

68

67

Santa Trega

Agrario

38

82

1.474

563

3.469

2.931

60

CMVMC de Mourentán

1

68

9009

Pista a Vilar

Vía de comunicación de dominio público

92

1.144

36

821

497

61

CMVMC de Arbo

1

68

66

Santa Trega

Matogueira

117

68

448

62

CMVMC de Mourentán

1

68

65

Santa Trega

Matogueira

35

11

1.922

63

CMVMC de Arbo

1

68

93

Santa Trega

Matogueira

446

67

807

64

CMVMC de Mourentán

1

69

9011

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

23

57

79

65

CMVMC de Arbo

1

69

9003

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

61

66

CMVMC de Mourentán

1

69

188

Covelo

Matogueira

1.862

67

CMVMC de Arbo

1

68

9007

Pista forestal

Vía de comunicación de dominio público

123

68

CMVMC de Arbo

1

69

190

Liñares

Eucaliptus

26

69

CMVMC de Arbo

1

69

196

Coto Lagares

Eucaliptus

30

70

Montouto 2000, S.A.

1

69

306

Coto Lagares

Matogueira

95

71

Constantino Rodríguez Fernández

1

69

304

Coto Lagares

Matogueira

43

72

Montouto 2000, S.A.

1

69

305

Coto Lagares

Matogueira

20

73

CMVMC de Arbo

1

69

9012

Pista Forestal

Vía de comunicación de dominio público

25

74

Constantino Rodríguez Fernández

1

69

230

Coto Lagares

Matogueira

172

75

CMVMC de Arbo

1

69

219

Coto Lagares

Matogueira

623

76

Manuel Benigno Expósito Pérez

1

69

256

Coto Lagares

Eucaliptus

50

77

Mª Rosa Rodríguez Fernández

1

69

229

Coto Lagares

Eucaliptus

57

78

Montouto 2000, S.A.

1

69

225

Coto Lagares

Matogueira

432

365

Total proxecto

1.907

17.156

403

36.869

8.731

53.411

84.263

2.189

0