Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 18 de marzo de 2022 Páx. 18592

VI. Anuncios

b) Administración local

Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés

ANUNCIO de aprobación definitiva do orzamento para o exercicio 2022.

O Pleno da Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés, en sesión extraordinaria do 22 de decembro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento xeral, as bases de execución e o anexo de persoal para o exercicio 2022. Tras seren expostos ao público en cumprimento do artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, por un prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte á data de publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia nº 16, do 25 de xaneiro de 2022, sen que durante ese prazo se presentasen reclamacións, a dita aprobación elevouse automaticamente a definitiva polo que, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, se publica o contido, resumido por capítulos, do orzamento definitivamente aprobado no estado de gastos e ingresos, co seguinte detalle:

Estado de gastos

Estado de ingresos

Capítulo

Denominación

Importe (euros)

Capítulo

Denominación

Importe (euros)

1

Gastos de persoal

19.000,00

1

Impostos directos

0,00

2

Gastos correntes en bens e servizos

18.687,33

2

Impostos indirectos

0,00

3

Gastos financeiros

400,00

3

Taxas, prezos públicos e outros ingresos

0,00

4

Transferencias correntes

0,00

4

Transferencias correntes

38.087,33

5

Ingresos patrimoniais

0,00

6

Investimentos reais

0,00

6

Alleamento de investimentos reais

0,00

7

Transferencias de capital

0,00

7

Transferencias de capital

0,00

8

Activos financeiros

0,00

8

Activos financeiros

0,00

9

Pasivos financeiros

0,00

9

Pasivos financeiros

0,00

Total gastos

38.087,33

Total ingresos

38.087,33

De conformidade co sinalado no artigo 169.5 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o citado orzamento entrará en vigor unha vez publicada a súa aprobación definitiva, a cal terá efectos do 1 de xaneiro.

A dita aprobación poderá ser impugnada ante a xurisdición contencioso-administrativa cos requisitos, formalidades e causas sinaladas nos artigos 170 e 171 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e na forma e nos prazos que establecen as normas da dita xurisdición.

Sarria, 23 de febreiro de 2022

Claudio Garrido Martínez
Presidente da Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés