Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 23 de marzo de 2022 Páx. 19309

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 14 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto de modificación do parque eólico Figueiras, nos concellos de Mondoñedo, Alfoz e O Valadouro (expediente LU-11/138-EOL).

Mediante o Acordo do 22 de outubro de 2021, desta xefatura territorial, sometéronse a información pública (DOG núm. 209, do 29 de outubro) as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto de modificación do parque eólico Figueiras, nos concellos de Mondoñedo, Alfoz e O Valadouro (expediente LU-11/138-EOL).

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 27 de xullo de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos. Por este motivo, a citada información pública fíxose polo prazo de 15 días.

Non obstante o anterior, vista a Sentenza núm. 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aínda que esta non adquiriu firmeza, consonte o principio de seguridade xurídica, sométense de novo a información pública por un prazo de 30 días a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto de modificación do parque eólico Figueiras, situado nos concellos de Mondoñedo, Alfoz e O Valadouro (Lugo) e promovido por Fergo Galicia Vento PEE, S.L. (expediente LU-11/138-EOL).

Antecedentes:

Con data do 7.7.2016, por Acordo do Consello da Xunta, outorgouse a autorización administrativa previa e de construción e declarouse a utilidade pública, en concreto, do parque eólico de Figueiras situado nos concellos de Alfoz, O Valadouro e Mondoñedo (Lugo), que se fixo pública mediante Resolución do 28 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas (DOG núm. 186, do 29 de setembro).

O 4.12.2020, Fergo Galicia Vento PEE, S.L. presentou unha solicitude de autorización administrativa de instalacións de produción de enerxía eléctrica e as súas infraestruturas de evacuación (procedemento IN408A) para a modificación substancial do proxecto denominado parque eólico Figueiras (expediente LU-11/138-EOL), ao abeiro da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

Posteriormente, o día 26.2.2021 a mencionada sociedade solicitou a declaración de utilidade pública e a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais remitiu o expediente a esta xefatura territorial o 27.9.2021, para continuar a súa tramitación.

De acordo co exposto, en cumprimento do establecido na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Fergo Galicia Vento PEE, S.L.

Domicilio social: parque empresarial Alvedro, 25, 15180 Culleredo (A Coruña).

Denominación do proxecto: proxecto de execución de modificación do parque eólico Figueiras.

Situación: concellos do Valadouro, Alfoz e Mondoñedo (Lugo).

Áreas de desenvolvemento eólico (ADE): Mondoñedo, zona 2.

Potencia instalada: 22,5 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 5.

Produción neta anual estimada: 77.999 MW h/ano.

Orzamento de execución material: 16.187.107,59 €.

Coordenadas perimétricas da poligonal do parque eólico:

Datum ETRS89 (fuso 29)

UTM-X

UTM-Y

627.802,08

4.818.984,49

626.451,02

4.819.489,43

623.725,08

4.818.986,49

625.285,08

4.814.566,49

625.535,08

4.814.686,49

625.615,08

4.814.946,49

625.715,08

4.814.946,49

625.715,08

4.814.886,49

625.905,08

4.814.896,49

625.925,08

4.815.086,49

626.425,08

4.815.086,49

626.425,08

4.814.986,49

626.375,08

4.814.736,49

626.575,08

4.814.506,49

626.775,08

4.814.706,49

626.975,08

4.814.686,49

626.975,08

4.814.536,49

626.745,08

4.814.436,49

626.675,08

4.813.986,49

626.775,08

4.813.836,49

627.275,08

4.814.276,49

627.835,08

4.814.586,49

628.275,08

4.814.586,49

628.275,08

4.815.086,49

629.925,08

4.816.686,49

631.385,08

4.817.686,49

Coordenadas de localización dos aeroxeradores:

Aeroxerador

Datum ETRS89 (fuso 29)

Concello

UTM-X

UTM-Y

F1

627.872,08

4.815.682,47

Mondoñedo

F2

627.089,07

4.815.606,46

Alfoz

F3

627.946,07

4.816.196,47

Alfoz

F4

628.486,08

4.816.147,48

Mondoñedo

F5

628.811,08

4.816.013,48

Mondoñedo

Coordenadas de localización da torre meteorolóxica:

Datum ETRS89 (fuso 29)

Concello

UTM-X

UTM-Y

628.660

4.816.161

Mondoñedo

Características técnicas principais das instalacións:

– Cinco (5) aeroxeradores, modelo N163 do fabricante Nordex, de 4.500 kW de potencia nominal, cunha altura de buxeiro de 148 metros e cun diámetro de rotor de 163 metros.

– Cinco (5) centros de transformación, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador, de 6.350 kVA de potencia nominal e relación de transformación 20/0,75 kV coa súa correspondente aparellaxe de seccionamento, manobra e protección.

– Rede colectora subterránea de 20 kV, con condutor tipo RHZ1 12/20 kV, para a evacuación da enerxía xerada a través da interconexión entre os centros de transformación 20/0,75 kV coa subestación transformadora 20/132 kV do parque eólico de Airas, a cal non é obxecto deste proxecto.

– Unha (1) torre meteorolóxica de medición de 117,5 m de altura.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Obxecto da información pública:

– Proxecto de execución, modificación (de novembro de 2020), das instalacións para os efectos da súa autorización administrativa previa e de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, que levará implícita, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

– Relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados e planos de parcelario, modificación (de outubro de 2021).

– Estudo de impacto ambiental, modificación (de novembro de 2020).

– Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), modificación (de novembro de 2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, e demais normas anteriormente citadas, para coñecemento xeral, así como en particular, dos/das propietarios/as dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas en formato electrónico, nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial de Lugo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rolda da Muralla, núm. 70, baixo 2º, 27071 Lugo), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico enerxia.lugo@xunta.gal ou nos teléfonos 982 29 46 54 e 982 88 90 87), así como nos concellos de Mondoñedo, Alfoz e O Valadouro (Lugo).

Ademais, poderase consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación na seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/figueiras

Lugo, 14 de marzo de 2022

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Figueiras

Predio nº

Propietario

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Polígono

Parcela

Zapata

Plataforma

TM

Vías

Gabias

Protección eólica

O.T. zona de amoreamento

Concello de Mondoñedo

2

MVMC Figueiras

Pte. Leonardo Eiroá Rivas

5

298

Pena do Boi

Piñeiral madeirable + vía + matogueira

1.488

14.021

178

34.087

4.034

40.311

21.118

2.402

3

MVMC Figueiras

Pte. Leonardo Eiroá Rivas

5

301

Borralleiros

Piñeiral madeirable + matogueira

2.406

118

Concello de Alfoz

5

Fiscal da Audiencia Provincial

(descoñecido)

69

787

Pena do Boi

Matogueira +

improdutivo

188

33

11.682

663

9.195

5.043

6

Consuelo Campos Val

69

748

Oiras

Matogueira

1.036

7

Luisa Expósito Pardeiro

69

749

Oiras

Matogueira

57

31

3.994

2.649

8

Leonardo Eiroa Rivas

69

750

Oiras

Matogueira

1.392

245

2.828

751

9

Leonardo Eiroa Rivas

69

751

Oiras

Matogueira

173

850

640

103

2.422

649

10

Luisa Expósito Pardeiro

69

752

Oiras

Matogueira

398

2.712

12

3.125

950

11

Pedro Galgo Rubias

69

753

Oiras

Matogueira

4.463

1.641

12

Josefa Carreiras Río

69

754

Oiras

Matogueira

780

2.394

13

José María Casabella Salgado

69

760

Oiras

Matogueira

755

1.330

14

Juan Fernández Fernández

69

762

Oiras

Matogueira

859

516

15

José Manuel Fernández Fernández

69

763

Oiras

Matogueira

788

516

16

Santiago Rubias Expósito

69

764

Oiras

Matogueira

399

918

17

Mª del Carmen Alonso Villarino

69

781

Pena do Boi

Eucalipto +

improdutivo

1.663

188

18

María Jesús Alonso Rodríguez

69

782

Pena do Boi

Eucalipto +

improdutivo

1.653

205

19

María del Carmen Alonso Villarino

69

706

Coto do Valdovín

Piñeiral madeirable

515

4.013

1.770

89

10.191

5.286

20

María Eugenia Mandia Vizoso

69

734

Coto do Valdovín

Eucalipto

71

10

7.453

2.910

21

Rosario Rejes Vizoso

69

255

Coto do Valdovín

Eucalipto

77

1.696

Administracións públicas afectadas

Predio nº

Propietario

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Polígono

Parcela

Zapata

Plataforma

TM

Vías

Gabias

Protección eólica

O.T. zona de amoreamento

1

Deputación Provincial de Lugo

5

9007

LU-P-0211

Vía

41

4

Concello de Mondoñedo

15

9001

Camiño San Martiño de Mondoñedo

Vía

664

15