Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 57 Mércores, 23 de marzo de 2022 Páx. 19302

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 14 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto de modificación do parque eólico Canedo, nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (Lugo) (expediente LU-11/136-EOL).

Mediante o Acordo do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, sometéronse a información pública (DOG núm. 204, do 22 de outubro) as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto de modificación do parque eólico Canedo, nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (Lugo) (expediente LU-11/136-EOL).

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 27 de xullo de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos. Por este motivo, a citada información pública fíxose polo prazo de 15 días.

Non obstante o anterior, vista a sentenza núm.18/2022 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aínda que esta non adquiriu firmeza, con base no principio de seguridade xurídica sométese de novo a información pública, por un prazo de 30 días, a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, a declaración de utilidade pública, en concreto, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto de modificación do parque eólico Canedo, situado nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (Lugo) e promovido por Galfor Eólica, S.L. (expediente LU-11/136-EOL).

Antecedentes:

Con data do 3.8.2017, mediante o Acordo do Consello da Xunta, outorgouse a autorización administrativa previa e de construción e declarouse a utilidade pública, en concreto, do parque eólico de Canedo situado nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (Lugo), que se fixo pública mediante a Resolución do 22 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas (DOG nº 189, do 4 de outubro).

Con data do 14.12.2020, Galfor Eólica, S.L. presentou solicitude de autorización administrativa de instalacións de produción de enerxía eléctrica e as súas infraestruturas de evacuación (procedemento IN408A) para a modificación substancial do proxecto denominado parque eólico Canedo (expediente LU-11/136-EOL), ao abeiro da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

Posteriormente, o día 26.2.2021 a mencionada sociedade solicitou a declaración de utilidade pública da instalación e a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais remitiu o expediente a esta xefatura territorial o 24.9.2021, para continuar a súa tramitación.

De acordo co exposto, en cumprimento do establecido na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/Promotora: Galfor Eólica, S.L.

Domicilio social: parque empresarial Alvedro, R/E-8 15180 Culleredo (A Coruña).

Denominación do proxecto: modificación do parque eólico Canedo.

Situación: concellos de Alfoz e Mondoñedo (Lugo).

Áreas de desenvolvemento eólico (ADE): Mondoñedo, zona 2.

Potencia instalada: 13,5 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 3.

Produción neta anual estimada: 53.642 MW h/ano.

Orzamento total (execución material): 10.408.700,59 €.

Coordenadas perimétricas da poligonal do parque eólico:

Vértice

Datum ETRS89 (fuso 29)

UTM-X

UTM-Y

1

629.925,08

4.816.686,49

2

630.875,08

4.815.086,49

3

628.275,08

4.815.086,49

Coordenadas de localización dos aeroxeradores:

Aeroxerador

Datum ETRS89 (fuso 29)

Concello

UTM-X

UTM-Y

C1

629.660,09

4.816.150,49

Mondoñedo

C2

629.682,09

4.815.886,49

Mondoñedo

C3

630.151,10

4.815.593,49

Mondoñedo

Coordenadas de localización da torre meteorolóxica:

Datum ETRS89 (fuso 29)

Concello

UTM-X

UTM-Y

629.956,08

4.815.864,49

Mondoñedo

Características técnicas principais das instalacións:

– Tres (3) aeroxeradores, modelo N163 do fabricante Nordex, de 4.500 kW de potencia nominal, cunha altura de buxeiro de 148 metros e cun diámetro de rotor de 163 metros.

– Tres (3) centros de transformación, instalados unitariamente no interior da góndola de cada aeroxerador, de 6.350 kVA de potencia nominal e relación de transformación 20/0,75 kV co seu correspondente equipamento de seccionamento, manobra e protección.

– Rede de interconexión soterrada de 20 kV, con condutor tipo RHZ1 12/20 kV 3×1x(1×120) mm2 Al, para o enlace dos centros de transformación dos aeroxeradores C2 e C3 co C1, desde o cal se efectuará a evacuación da enerxía xerada a SET do parque eólico de Airas a través dunha liña de alta tensión soterrada de 20 kV xa autorizada.

– Unha (1) torre meteorolóxica de medición de 117,5 m de altura.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Obxecto da información pública:

– Proxecto de execución, modificación (de novembro de 2020), das instalacións para os efectos da súa autorización administrativa previa e de construción, declaración de utilidade pública, en concreto, que levará implícita, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade de urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

– Relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados e planos de parcelario, modificación (de outubro de 2021).

– Estudo de impacto ambiental, modificación (de novembro de 2020).

– Proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), modificación (de novembro de 2020).

O que se fai público, de conformidade co artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, e demais normas anteriormente citadas, para coñecemento xeral, así como en particular, dos/das propietarios/as dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que xulguen oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contarán a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas en formato electrónico, nas dependencias da sección de Enerxía desta xefatura territorial de Lugo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rolda da Muralla, núm. 70, baixo 2º, 27071 Lugo), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico enerxia.lugo@xunta.gal ou nos teléfonos 982 29 46 54 e 982 88 90 87, así como nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (Lugo).

Ademais, poderase consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación na seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/parque-eolico/canedo

Lugo, 14 de marzo de 2022

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Canedo

Predio nº

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Polígono

Parcela

Zapata

Plataforma

TM

Viais

Gabias

Protección eólica

O.T. zona de acopio

Concello de Mondoñedo

1

Herminda Méndez Otero

5

868

Coto Viñín

Eucaliptus

60

2

José Campos

5

871

Coto Viñín

Eucaliptus

1.160

4

M.V.M.C Figueiras Pte.: Leonardo Eiroá Rivas

5

879

Coto Viñín

Piñeiral madeireiro + matogueira + improdutivo

1.801

12.043

177

52.682

2.631

45.385

24.826

2.133

5

Comunidade de Veciños
Couboeira

5

1278

Coto Viñín

Piñeiral madeireiro + matogueira + improdutivo

106

296

7.607

4.884

6

María del Carmen Fernández García

5

849

Tarreo

Labor ou labradío secaño

50

8

Nivarda Fernández Fernández

5

1277

Coto Viñín

Prado + eucaliptus

313

9

Fiscal da Audiencia Provincial (descoñecido)

5

1276

Coto do Pombo

Piñeiral madeireiro +improdutivo

0,21

36

10

Higinio Otero Rejes

5

935

Monte Pombeiro

Eucaliptus

17

Concello de Alfoz

11

Fiscal da Audiencia Provincial (descoñecido)

68

147

Chao

Matogueira + Piñeiral madeireiro

643

Administracións públicas afectadas

Predio nº

Propietario

Parcela

Afecciones (m2)

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Outras afeccións

Polígono

Parcela

Zapata

Plataforma

TM

Viais

Gabias

Protección eólica

O.T. zona de acopio

3

Deputación Provincial de Lugo

5

9028

LU-P-3108

Vial

66

7

Deputación Provincial de Lugo

5

9007

LU-P-0211

Vial

18