Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 28 de marzo de 2022 Páx. 20055

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso público para a provisión de prazas de persoal docente e investigador contratado.

Esta reitoría, en cumprimento do acordado polo Consello de Goberno desta universidade na sesión celebrada o día 9 de marzo de 2022, resolve convocar concurso público para a provisión das prazas de persoal docente e investigador contratado con vinculación non permanente que figuran no anexo I.1 desta resolución, de conformidade coas seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso réxese, ademais de polo disposto nas bases desta convocatoria, por:

– Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (en diante, LOU).

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP).

– Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario.

– Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro.

– Regulamento de selección de profesorado non permanente, aprobado por acordo do Consello de Goberno da USC do 7 de febreiro de 2020 (en diante, Regulamento).

– II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio).

1.2. Naquelas áreas de coñecemento onde se oferte máis dunha praza da categoría de profesorado axudante doutor, reservarase unha delas para as persoas que teñan recoñecido legalmente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. As prazas reservadas ás persoas con discapacidade que queden desertas poderán proverse co resto das reservadas ás persoas candidatas que superasen o concurso e consten na proposta de provisión formulada pola Comisión de Selección.

1.3. As referencias que para cada posto de traballo se conteñen nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas seleccionadas non suporán en ningún caso, para quen obteña estes postos, un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da Universidade para asignarlles unhas tarefas docentes e investigadoras diferentes. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que se deberá desenvolver a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta, de acordo, en todo caso, co que estableza o convenio colectivo e demais normas de aplicación.

1.4. Cando os prazos a que fai referencia esta convocatoria se expresen en días entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, segundo o disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos, para estes efectos, os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, e ampliarase en calquera caso en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

O mes de agosto será inhábil para a publicación de convocatorias e para a reunión das comisións de selección.

1.5. O prazo máximo para a resolución do concurso será de 3 meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral para poder ser admitidas neste concurso:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, nos termos previstos no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

b) Estar en posesión da titulación e demais requisitos exixidos na convocatoria para cada tipo de praza.

c) Ter feitos os 16 anos de idade.

d) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

e) Acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

f) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional a que pertencía.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

g) Aboar as taxas previstas na base 3.5 dentro do prazo de presentación de solicitudes.

2.2. Requisitos de carácter específico.

2.2.1. Categoría de profesorado axudante doutor:

a) Posuír o título de doutor.

b) Contar coa avaliación positiva para a figura de profesor/a axudante doutor/a ou para outra categoría superior, expedida pola ACSUG, pola ANECA ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Non ter esgotado o tempo máximo de oito anos de duración conxunta como contratado nas figuras de profesor/a axudante e profesor/a axudante doutor/a nesta ou noutra universidade.

d) No caso de obter a praza, estar en condicións de cumprir o requisito de poder asumir as obrigas do contrato na figura de profesor/a axudante doutor/a por un período mínimo dun ano.

2.2.2. Categoría de profesorado asociado.

a) Estar en posesión da titulación concreta ou equivalente que, de ser o caso, se exixa para cada praza no anexo I.1.

b) Posuír a condición de especialista de recoñecida competencia con exercicio de actividade profesional fóra do ámbito académico universitario. Esta actividade profesional deberá estar directamente relacionada cos contidos da actividade docente que se vai desenvolver e terá que terse realizado por un período mínimo de tres anos ao longo dos cinco últimos, con referencia á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

A actividade profesional requirida para poder concursar deberá manterse durante o tempo de vixencia do contrato.

Para os efectos do cómputo descrito no parágrafo anterior, poderán terse en conta as situacións extraordinarias derivadas da COVID-19.

2.3. O cumprimento destes requisitos, tanto de carácter xeral como específico, agás o sinalado no punto 2.1.e), estará referido sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán formalizar a súa solicitude, acompañada da documentación correspondente, unicamente por medios electrónicos, a través da aplicación de probas selectivas do PDI (en diante, aplicación de concursos) á cal se pode acceder a través do seguinte enlace na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/114/ver.htm), para o que deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

No caso de que as persoas aspirantes desexen participar en máis dun concurso, deberán cubrir na aplicación de concursos unha solicitude para cada un deles. Neste suposto, o sistema ofrecerá a posibilidade de executar un duplicado da solicitude presentada neste aplicativo nun anterior concurso. A persoa aspirante deberá comprobar nesta nova solicitude a incorporación efectiva dos datos e méritos que se pretenden duplicar e alegar. A documentación acreditativa, en formato pdf, deberá engadirse unicamente no suposto de conter información distinta e/ou actualizada da achegada na solicitude de orixe.

De xeito excepcional para este procedemento, e unicamente as persoas de nacionalidades distintas da española poderán usar medios de identificación electrónicos alternativos.

A non presentación da solicitude a través dos procedementos e formularios descritos nesta epígrafe será causa de exclusión e non poderá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

3.2. A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal e empregando o formato de arquivo pdf. As copias dixitalizadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, falsidade ou omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do contrato de traballo, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán xustificar esta circunstancia e poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e motivalo.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 44,17 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame:

1) Aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2) As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame:

1) As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

2) As persoas que figurasen como demandantes de emprego desde polo menos seis meses antes da data de publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, incorporando na epígrafe que corresponda da aplicación de concursos a copia en pdf da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa, segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non estar percibindo a prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar mediante o correspondente pdf dos certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego e incorporalos na epígrafe que corresponda.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas na aplicación de concursos e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios e sempre dentro do prazo de presentación de solicitudes:

1) Pagamento presencial a través do impreso de autoliquidación. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2) Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se lle dea acceso a través da aplicación informática.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollesen a unha exención ou bonificación e non o xustifiquen, serán excluídas do procedemento por non ter completado o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

En ningún caso a presentación e pagamento da taxa suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude.

3.6. Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse poñer en contacto co Centro de Atención aos/ás Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante a aplicación de concursos dentro dos prazos establecidos, e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables ao interesado que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede, observarase o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos.

Xunto coa solicitude, e sempre a través da aplicación de concursos, presentarase a documentación acreditativa de requisitos e méritos alegados no currículo. Os documentos acreditativos de requisitos e méritos deberán estar en formato pdf e emitidos en español, galego ou en calquera dos idiomas cooficiais das comunidades autónomas do Estado que así os recollan nos seus estatutos de autonomía. Os méritos das epígrafes 3 e 4 dos anexos II e III poderanse acreditar na lingua en que están publicados e tamén naquela lingua ou linguas de uso habitual na área de coñecemento da praza convocada a concurso.

4.1. Acreditación de requisitos de carácter xeral.

A documentación que en todo caso debe presentarse é a seguinte:

a) Copia dixitalizada en formato pdf do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato pdf do título universitario oficial que se requira para as categorías de profesorado axudante doutor ou de profesorado asociado, segundo a praza da que se trate. No caso de ter realizado o depósito do título universitario oficial no último ano e non estar expedido, poderá presentarse a copia dixitalizada da certificación supletoria do título correspondente.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberán ser acreditados por algún dos seguintes procedementos:

1. Títulos de grao e máster oficiais necesarios para exercer unha profesión regulada: resolución de homologación ditada polo ministerio competente na materia conforme o Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

2. Títulos de grao: resolución de equivalencia ditada polo ministerio competente na materia conforme a citada normativa.

3. Títulos de doutor: declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

4. Mediante calquera outro procedemento de acreditación que regulamentariamente se determine.

c) De acordo co indicado no número 2.1.e), as persoas aspirantes deberán acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga3 ou equivalente.

A falta de acreditación documental deste requisito non será causa de exclusión. De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da sinatura do contrato, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo de dous anos para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior ou a través dunha proba específica.

4.2. Acreditación de requisitos de carácter específico.

4.2.1. Prazas da categoría de profesorado axudante doutor.

Copia dixitalizada en formato pdf da resolución de certificación da avaliación positiva para a figura de profesorado axudante doutor ou para outra categoría superior, expedida pola ANECA, pola ACSUG ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia.

4.2.2. Prazas da categoría de profesorado/a asociado/a:

a) Actividade desenvolvida ao servizo das administracións públicas.

– Os/as funcionarios/as públicos/as e o persoal contratado laboral ao servizo da Administración pública deberán presentar copia dixitalizada en formato pdf da certificación dos servizos prestados.

b) Actividade desenvolvida no sector privado ou en empresas/fundacións do sector público:

1) As persoas traballadoras por conta allea deberán achegar a seguinte documentación:

– Copia dixitalizada en formato pdf do contrato de traballo legalizado.

– Copia dixitalizada en formato pdf do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2) As persoas traballadoras autónomas ou de profesións liberais deberán achegar a seguinte documentación:

– Copia dixitalizada en formato pdf da certificación do/dos período/s de alta na/nas actividade/s económica/s declarada/s da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ou certificado da situación do Censo de actividades da AEAT, actualizada na data da convocatoria.

– Copia dixitalizada en formato pdf do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no réxime especial de traballadores autónomos (vida laboral) ou en entidades autorizadas equivalentes.

Non presentar os documentos especificados nos números 4.1.a) e b) e 4.2 (segundo a categoría de que se trate) será causa de exclusión, que deberá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

4.3. Acreditación de méritos e historial académico.

Os méritos deberán estar debidamente acreditados a través de copias dixitalizadas en formato pdf, relacionados individualmente e anexados na epígrafe correspondente da aplicación de concursos, segundo o indicado no anexo IV.

A non relación e acreditación dos méritos alegados segundo o indicado non determinará a exclusión da persoa aspirante ao concurso, pero impedirá o cómputo e valoración de tales méritos por parte da comisión de selección do concurso de que se trate.

Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada apartado, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que dentro do dito prazo estean correctamente acreditados.

Non se admitirá ningunha documentación acreditativa de méritos unha vez que remate o prazo de presentación de solicitudes, nin sequera no prazo de emenda de documentación a que se refire a base 5.2.

Co fin de garantir a igualdade de oportunidades, teranse en conta as situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo, lactación e paternidade. Para estes efectos, a persoa aspirante deberá incorporar na epígrafe correspondente a documentación acreditativa destas situacións. O feito de non presentar a citada documentación acreditativa non será causa de exclusión, pero suporá que non se teña en conta a situación alegada.

Os períodos en que as persoas aspirantes permanecesen nalgunha das situacións citadas teranse en conta para os efectos de compensar ese período na valoración dos méritos correspondentes ás epígrafes 3 (Calidade docente) e 4 (Experiencia investigadora) dos baremos recollidos nos anexos II e III.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm) unha resolución que aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos, coa indicación, de ser o caso, das causas de exclusión.

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor para repararen os defectos que motivaron a exclusión ou omisión da devandita listaxe. Se non o fan, serán excluídos definitivamente do proceso selectivo sen teren dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Co fin de emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión da listaxe, a persoa aspirante deberá realizar este trámite de emenda a través da aplicación de concursos, formulando as alegacións pertinentes e incorporando, de ser o caso, e na epígrafe que corresponda, a documentación requirida.

5.4. Rematado o prazo para reparar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado aprobará e publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderanse interpor os recursos oportunos.

5.5. A inclusión na listaxe definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a sinatura do correspondente contrato na categoría docente de que se trate. O cumprimento dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisións de selección e desenvolvemento dos concursos.

6.1. Os concursos obxecto desta convocatoria serán resoltos polas comisións relacionadas no anexo I.2 e celebraranse, con carácter xeral, no centro que se sinala no anexo I.1. Se por causas xustificadas o concurso non puidese celebrarse no centro previsto, a nova localización deberá publicarse no taboleiro electrónico cun mínimo de dous días de antelación con respecto á data prevista de celebración daquelas probas que requiran da presenza dos candidatos.

Estas comisións rexeranse polo disposto no Regulamento de selección de profesorado non permanente da USC.

6.2. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de dous meses desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

No acto de constitución, e antes de acceder á documentación achegada polos aspirantes, a Comisión de Selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para a superación de cada unha das fases do concurso.

6.3. O acto de constitución e a aprobación dos criterios de valoración poderá ser realizado de xeito presencial ou telemático.

7. Procedemento de selección.

7.1. Realización das probas.

Os concursos para a selección de prazas de profesorado axudante doutor e profesorado asociado constarán de dúas fases:

a) A primeira fase terá carácter eliminatorio e consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas. A Comisión de Selección valorará os currículos das persoas aspirantes aplicando os criterios que determine e de acordo cos baremos que correspondan á categoría, recollidos nos anexos II e III desta convocatoria. Concluída a valoración dos currículos, a Comisión de Selección publicará os resultados a través do taboleiro electrónico indicando a relación de aspirantes que pasan á segunda fase. A través do mesmo medio publicará a convocatoria para a realización do exercicio correspondente, que non poderá iniciarse antes de transcorridos dous días desde a convocatoria, agás renuncia expresa a este prazo das persoas aspirantes. A publicación incluirá a data, hora e lugar de celebración.

Esta primeira fase poderá desenvolverse de xeito presencial ou telemático.

b) A segunda fase será obrigatoria e terá tamén carácter eliminatorio, e consistirá na presentación oral por parte do candidato, durante un tempo máximo de vinte minutos, dun proxecto de actividades docentes correspondente á materia que determine a convocatoria. O proxecto deberá corresponder, consonte o indicado no perfil da praza, a unha materia de formación básica ou obrigatoria das cursadas para a obtención dun título de grao impartido na USC, que tivesen docencia no curso académico en que se realice esta convocatoria, agás no caso das prazas de profesorado asociado, en que a convocatoria poderá establecer outro tipo de perfil. Inmediatamente antes do inicio da proba, a persoa candidata deberá entregar a cada un dos membros da Comisión de Selección un resumo ou esquema do seu proxecto cunha extensión máxima orientativa de 7.500 caracteres, espazos incluídos.

Para realizar a presentación, as persoas aspirantes poderán utilizar un proxector de vídeo e un ordenador. De precisaren algún outro material de apoio ou ferramenta informática, deberán indicalo con antelación suficiente á persoa que ocupe a presidencia da Comisión.

Finalizada a presentación, a Comisión debaterá co candidato sobre o contido da súa exposición por un espazo máximo de trinta minutos. A Comisión valorará esta presentación tendo en conta os contidos e o dominio da materia, a claridade expositiva e a capacidade de resposta da persoa candidata ás cuestións que se lle formulen, e sempre de acordo co establecido nos baremos que figuran nos anexos II e III.

Concluída a valoración dos proxectos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

Nesta segunda fase, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de celebración das probas deberá estar presente fisicamente, ademais dos candidatos, cando menos un membro da Comisión.

c) A cualificación final do proceso será a suma das puntuacións correspondentes ás dúas fases do concurso. Os resultados finais faranse públicos a través do taboleiro electrónico da USC.

7.2. Orde de actuación.

A orde de actuación das persoas aspirantes a prazas con probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra T, de acordo co establecido na Resolución do 28 de xaneiro de 2022, da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia para o ano 2022 (DOG do 4 de febreiro).

8. Proposta de contratación.

8.1. No prazo máximo de tres días desde o seguinte á publicación da acta da segunda fase, farase pública no taboleiro electrónico da universidade a proposta de contratación motivada e vinculante das persoas candidatas, ordenada pola puntuación acadada no proceso.

8.2. Contra as propostas de contratación os interesados poderán interpoñer reclamación ante a Reitoría nun prazo de dez días contados desde o seguinte á publicación da devandita proposta. A admisión a trámite da reclamación non suspenderá a contratación da persoa candidata proposta, salvo resolución motivada en contrario. As reclamacións serán instruídas por unha Comisión de Revisión, que estará presidida pola persoa titular da Reitoría ou da Vicerreitoría en que delegue.

As comisións de selección, en aplicación dos criterios establecidos, poderán deixar desertas as prazas convocadas, caso en que formularán a correspondente proposta de non provisión motivada.

9. Resolucións reitorais de contratación, presentación de documentos e formalización dos contratos.

9.1. A Reitoría ditará resolución en que autorice cando proceda a contratación da persoa candidata proposta pola Comisión de Selección. A resolución farase pública no taboleiro electrónico da universidade. Esta publicación substituirá a notificación persoal aos interesados e producirá os mesmos efectos, segundo o previsto no artigo 45.1 da LPACAP.

9.2. As persoas seleccionadas deberán asinar o contrato nun prazo máximo de cinco días hábiles contados desde o día seguinte á publicación no taboleiro electrónico da USC da resolución pola que se autorice a contratación. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado pola Reitoría.

9.3. Antes de proceder á sinatura, as persoas seleccionadas deberán presentar a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos exixidos para acceder a cada tipo de praza, de acordo co establecido nesta convocatoria.

Estes documentos deberán presentarse:

• No Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, Colexio de San Xerome, Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Na Vicexerencia, Edificio Biblioteca Intercentros, Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.1.a) deberá axustarse ao seguinte:

a) Para as persoas aspirantes nacionais de España e dos demais Estados membros da Unión Europea, doutros Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) ou da Confederación Suíza, será suficiente coa copia compulsada (ou simple xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) do DNI ou do documento acreditativo da nacionalidade. As persoas aspirantes nacionais dos restantes Estados deberán acreditar, ademais, que teñen recoñecida a autorización de traballo.

b) As persoas aspirantes cónxuxes de nacional español, nacional doutro Estado membro da Unión Europea ou nacional doutros Estados, cando así se estableza nun tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, deberán presentar, ademais do indicado na letra a), os documentos acreditativos do vínculo matrimonial e unha declaración xurada do seu cónxuxe de non estar separado de dereito del ou dela.

c) Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.d) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde. Tamén se poderá presentar, de ser o caso, informe emitido polo órgano equivalente en materia de saúde doutras comunidades autónomas do Estado.

As persoas aspirantes a prazas de profesorado axudante doutor deberán presentar tamén declaración responsable dos períodos en que, de ser o caso, ocuparon postos de axudante ou de axudante doutor en calquera universidade.

Agás supostos de forza maior, quen non presente a documentación referida ou cando do seu exame se deduza que carece dos requisitos requiridos decaerá no seu dereito a desempeñar o posto para o que foi seleccionado, procedendo a universidade a formalizar a contratación coa persoa proposta na seguinte posición.

9.4. Con carácter xeral, os contratos que deriven desta convocatoria producirán efectos desde a data en que se asinen, agás que neles se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Tan só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.5. Cando nunha mesma data se autorice a contratación dunha persoa candidata para ocupar máis dunha praza, a sinatura dun dos contratos suporá a renuncia ao dereito a ser contratada nas outras prazas para as cales fose proposta. A sinatura do contrato suporá tamén a renuncia á praza que, de ser o caso, se estivese ocupando con anterioridade, salvo que ambos os postos resulten compatibles.

9.6. Serán de aplicación ao persoal contratado en virtude desta convocatoria as normas contidas na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións publicas e as súas normas de desenvolvemento.

No caso de que o candidato desempeñe un posto noutra Administración pública susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade na Administración en que desenvolva a súa actividade principal.

No caso de que o candidato desempeñe un posto no ámbito privado susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade nesta universidade.

10. Características dos contratos.

10.1. Retribucións.

Os contratos que se formalicen en virtude desta convocatoria terán as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do II Convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración dos contratos.

Estes contratos terán efectos a partir da data de sinatura de cada un deles, ou da que se determine na resolución de autorización da contratación se é posterior, e a súa duración será a que para cada categoría corresponda.

O contrato do profesorado axudante doutor terá unha duración mínima dun ano e máxima de cinco anos e o do profesorado asociado terá unha duración dun ano, renovable logo de informe do departamento, ata un máximo de 5 anos.

O contrato da praza de profesor/a asociado/a número 50HX/22-23 terá una duración máxima dun semestre.

11. Notificacións.

De conformidade co artigo 45.1.b) da LPACAP, as notificacións dos actos derivados desta convocatoria que requiran publicación realizaranse no taboleiro electrónico da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm). As notificacións electrónicas de carácter persoal realizaranse por comparecencia en sede electrónica. Se a persoa aspirante desexa recibir avisos das notificacións que a USC poña á súa disposición, é imprescindible que indique na epígrafe de «Medios de aviso de notificación» do formulario o teléfono e enderezo electrónico.

12. Protección de datos.

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html

Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso, non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado en canto non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da LPACAP.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2022

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 30.4.2020; DOG do 11 de maio)
Ernesto González Seoane
Vicerreitor de Profesorado

ANEXO I.1

Relación de prazas

Profesor axudante doutor/a con dedicación a tempo completo.

Nº de concurso: 1FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0520).

Área de coñecemento nacional: Medicina e Cirurxía Animal.

Área de coñecemento propia: Ciencias Clínicas Veterinarias.

Departamento: Anatomía, Produción Animal e CC. Clínicas Veterinarias.

Perfil: anestesia e reanimación en veterinaria (G2091322).

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 2FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0521).

Área de coñecemento: Produción Animal.

Departamento: Anatomía, Produción Animal e CC. Clínicas Veterinarias.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 3FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0522).

Área de coñecemento: Bioquímica e Bioloxía Molecular.

Departamento: Bioquímica e Bioloxía Molecular.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 4FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0523).

Área de coñecemento: Ciencia Política e da Administración.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: métodos en ciencia política (G3011103).

Centro: Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 5FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0524).

Área de coñecemento: Socioloxía.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: socioloxía da educación (G3081104).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 6FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0525).

Área de coñecemento nacional: Psicoloxía Social.

Área de coñecemento propia: Psicoloxía Organizacional e Xurídico-Forense.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: selección, avaliación e desenvolvemento de persoal (G3021324).

Centro: Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 7FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0526).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: xestión e estrutura da empresa audiovisual (G3041422).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 8FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0455).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: patoloxía e terapeútica dental I (G2031322).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 9FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0529).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: ensino e aprendizaxe de linguas en contextos multilingües (G3141120).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 10FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0473).

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 11FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0530).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Sociais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 12FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0531).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: economía aplicada.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Administración e Dirección Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 13FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0532).

Área de coñecemento nacional: Economía Aplicada.

Área de coñecemento propia: Economía Cuantitativa.

Departamento: Economía Cuantitativa.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Administración e Dirección Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 14FX/22-23.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0533, FX0534).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: contabilidade financeira I (G3071226).

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 15FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0535).

Área de coñecemento: Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 16FX/22-23.

Nº de prazas: 3 (*) (FX0536-Lugo, FX0537-Lugo , FX0538-Santiago).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Politécnica Superior Enxeñaría/Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo/Santiago de Compostela.

(*) Reserva dunha praza en aplicación do número 1.2. da convocatoria.

Nº de concurso: 17FX/22-23.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0539-Santiago, FX0540-Lugo).

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría/Facultade de ADE.

Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

Nº de concurso: 18FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0541).

Área de coñecemento: Enxeñaría Hidráulica.

Departamento: Enxeñaría Agroforestal.

Perfil: obras marítimas (G4041432).

Centro: Escola Politécnica Superior Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 19FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0542).

Área de coñecemento: Enxeñaría Química.

Departamento: Enxeñaría Química.

Perfil: materias da área.

Centro: Escola Técnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 20FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0543).

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 21FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0544).

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: programación linear e enteira (G1011227).

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 22FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0545).

Área de coñecemento: Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

Departamento: Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

(*) Reserva dunha praza en aplicación do número 1.2. da convocatoria.

Nº de concurso: 23FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0546).

Área de coñecemento: Farmacoloxía.

Departamento: Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Farmacia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 24FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0547).

Área de coñecemento: Filoloxía Latina.

Departamento: Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 25FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0548).

Área de coñecemento: Filoloxía Catalana.

Departamento: Filoloxía Galega.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 26FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0549).

Área de coñecemento: Antropoloxía Social.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: introdución á antropoloxía cultural (G5031104).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 27FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0550).

Área de coñecemento: Fisioloxía.

Departamento: Fisioloxía.

Perfil: fisioloxía animal I (G1061202).

Centro: Facultade de Ciencias.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 28FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0551).

Área de coñecemento: Fundamentos da Análise Económica.

Departamento: Fundamentos da Análise Económica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas (ADE).

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 29FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0552).

Área de coñecemento: Historia Medieval.

Departamento: Historia.

Perfil: historia de Galicia I (G5101321).

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 30FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0553).

Área de coñecemento: Historia da Arte.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: historia do cinema e outras artes audiovisuais (G5011327).

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 31FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0554).

Área de coñecemento: Historia da Arte.

Departamento: Historia da Arte.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 32FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0555).

Área de coñecemento: Xeometría e Topoloxía.

Departamento: Matemáticas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 33FX/22-23.

Nº de prazas: 3 (*) (FX0556, FX0557, FX0440).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: estratexia empresarial (G3071423).

Centro: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 34FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0558).

Área de coñecemento: Medicina e Cirurxía Animal.

Departamento: Patoloxía Animal.

Perfil: propeudética clínica (G2091325).

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

(*) Reserva dunha praza en aplicación do número 1.2. da convocatoria.

Nº de concurso: 35FX/22-23.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0559, FX0560).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 36FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0561).

Área de coñecemento: Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 37FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0562).

Área de coñecemento: Teoría e Historia da Educación.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 38FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0563).

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 39FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0564).

Área de coñecemento: Psicoloxía Social.

Departamento: Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 40FX/22-23.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0565, FX0566).

Área de coñecemento: Enfermaría.

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina.

Perfil: fundamentos de enfermaría (G2021121).

Centro: Facultade de Enfermaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

(*) Reserva dunha praza en aplicación do número 1.2. da convocatoria.

Nº de concurso: 41FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0567).

Área de coñecemento: Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina.

Perfil: odontoloxía preventiva e comunitaria (G2061325).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 42FX/22-23.

Nº de prazas: 2 (*) (FX0568, FX0569).

Área de coñecemento: Nutrición e Bromatoloxía.

Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.

Perfil: hixiene III: inspección e control da carne e produtos cárnicos (G2091524).

Centro: Facultade de Ciencias/Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 43FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0570).

Área de coñecemento: Química Inorgánica.

Departamento: Química Inorgánica.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 44FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0571).

Área de coñecemento: Análise Xeográfica Rexional.

Departamento: Xeografía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 45FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0527).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: tratamento dos datos na comunicación (G3032207).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 46FX/22-23.

Nº de prazas: 1 (FX0528).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: métodos de investigación (G3031326).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

(*) Reserva dunha praza en aplicación do número 1.2. da convocatoria.

Profesor asociado.

Nº de concurso: 47HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1150).

Área de coñecemento nacional: Psicoloxía Social.

Área de coñecemento propia: Psicoloxía Organizacional e Xurídico-Forense.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: comportamento organizacional (G3021222).

Titulación: licenciatura ou grao en Psicoloxía/Grao en Relacións Laborais.

Centro: Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 48HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1290).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: industrias culturais e creativas (G5111227).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 49HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1098).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: estrutura do sistema cultural de Galicia (G5101424).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 50HX/22-23. Dedic.: P3 (semestral).

Nº de prazas: 1 (HX1412).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: comunicación dixital (G3201321A).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 51HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0236).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: información televisiva (G3032222).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 52HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1288).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: locución audiovisual (G3032122).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 53HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1064).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: fotoxornalismo (G3031207).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 54HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1181).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: dirección de fotografía e iluminación (G3041327).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 55HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0266).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: publicidade, relacións públicas e márketing (G3032123).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo, en Comunicación Audiovisual ou en Cc. da Información (publicidade).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 56HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1292).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: xornalismo híbrido.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 57HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1294).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: metaxornalismo e transparencia informativa.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 58HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1295).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: redacción informativa (G3032124).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo.

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 59HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1413).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: TIC aplicadas aos procesos de comunicación cultural (G5111111).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.

Centro: Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 60HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1296).

Área de coñecemento: Anatomía e Embrioloxía Humana.

Departamento: Ciencias Morfolóxicas.

Perfil: morfoloxía e función do aparato estomatognático (G2061106).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 61HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 3 (HX0108, HX0164, HX0400).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: odontopediatría (G2061323).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 62HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 5 (HX0058, HX0163, HX0355, HX1204, HX1301).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: prácticas tuteladas. Adultos.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 63HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 2 (HX0161, HX0775).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: prácticas tuteladas. Pacientes especiais.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 64HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0229).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: patoloxía e terapéutica dental I (G2061322).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 65HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 3 (HX1201, HX1302, HX1303).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: patoloxía e terapéutica dental II (G2061422).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 66HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0109).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: ortodoncia básica (G2061423).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 67HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0044).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: ortodoncia clínica (G2061523).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 68HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0228).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: periodoncia (G2061424).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 69HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1136).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: oclusión e odontoloxía protésica I (G2061321).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 70HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0225).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: oclusión e odontoloxía protésica II (G2061421).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 71HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1299).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: medicina oral (G2061324).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía, licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Estomatoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 72HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0021).

Área de coñecemento: Oftalmoloxía.

Departamento: Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas.

Perfil: baixa visión (G2041328).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía, especialista en Oftalmoloxía ou graduado/a en Óptica e Optometría.

Centro: Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 73HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 2 (HX1414, HX1415).

Área de coñecemento: Dereito do Traballo e da Seguridade Social.

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa.

Perfil: dereito da seguridade social II (G3021325).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Dereito ou graduado/a en Relacións Laborais.

Centro: Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 74HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1304).

Área de coñecemento: Dereito Mercantil.

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Dereito.

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 75HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1416).

Área de coñecemento: Dereito Administrativo.

Departamento: Dereito Público e Teoría do Estado.

Perfil: marco legal para a xestión cultural (G5111230).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Dereito.

Centro: Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 76HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0025).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Musical.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: música na educación primaria (G3141328).

Titulación: titulación superior de Música, especialidade de Canto.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 77HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1305).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Musical.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: música na educación primaria (G3151328).

Titulación: titulación superior de Música.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 78HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1306).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Musical.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: música na educación primaria (G3151328).

Titulación: titulación superior de Música.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 79HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1229).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Musical.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: música na educación infantil (G3131325).

Titulación: titulación superior de Música.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 80HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1308).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Plástica.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: educación visual e plástica II: procesos e proxectos artísticos (G3141323).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Bellas Artes ou título superior de Deseño.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 81HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1309).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Plástica.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: educación visual e plástica I: contextos e metodoloxía artística (G3151222).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Bellas Artes.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 82HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1417).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: didácticas das linguas estranxeiras para a educación secundaria (P3241235).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Filoloxía Inglesa, Filoloxía Francesa ou equivalente.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 83HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1144).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: ensino e aprendizaxe de competencias comunicativas: lingua e literatura castelás (G3151422).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Filoloxía Hispánica ou equivalente.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 84HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1185).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: didáctica da lingua e a literatura galega educación secundaria (P3241233).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Filoloxía Galega ou equivalente.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 85HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1186).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: ensino e aprendizaxe de competencias comunicativas (francés) (G3141224).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Linguas Modernas (Francés) ou graduado/a en Tradución e Interpretación.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 86HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1314).

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Matemáticas.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 87HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0055).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: contabilidade de custos: cálculo, análise e control (G3071221).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Ciencias Económicas e Empresarias ou Administración e Dirección de Empresas.

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 88HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1317).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: contabilidade de custos: cálculo, análise e control (G3101221).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Ciencias Económicas e Empresarias ou Administración e Dirección de Empresas.

Centro: Facultade de Administración e Direc. Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 89HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1319).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: dirección financeira II (G3071421).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Ciencias Económicas e Empresarias ou Administración e Dirección de Empresas.

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 90HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1418).

Área de coñecemento: Filoloxías Galega e Portuguesa.

Departamento: Filoloxía Galega.

Perfil: linguas internacionais para a xestión cultural-portugués (G5111229).

Titulación: graduado/a en Linguas e Literaturas Modernas, Mención Lingua Portuguesa e Literaturas Lusófonas.

Centro: Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 91HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1419).

Área de coñecemento: Antropoloxía Social.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: antropoloxía simbólica (G5031229).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Antropoloxía Social ou en Filosofía.

Centro: Facultade de Filosofía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 92HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1321).

Área de coñecemento: Historia da Ciencia.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: historia das ciencias médicas e documentación (G2051121).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 93HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0127).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: organización da produción (G3071329).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas ou en Ciencias Empresariais.

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 94HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1322).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: estratexia empresarial (G3071423).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas ou en Ciencias Empresariais.

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 95HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1325).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: avaliación de servizos e institucións educativas (G3081324).

Titulación: licenciado/a ou graduado/a en mestre de Educación Infantil, en mestre de Educación Primaria, en Ciencias da Educación, en Pedagoxía, en Educación Social ou en Psicopedagoxía.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 96HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1420).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: didáctica e tarefas docentes (G3151104).

Titulación: licenciado/a ou graduado/a en mestre de Educación Infantil, en mestre de Educación Primaria, en Ciencias da Educación, en Pedagoxía, en Educación Social ou en Psicopedagoxía.

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 97HX/22-23. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX0480).

Área de coñecemento: Proxectos de Enxeñaría.

Departamento: Prod. Vexetal e Proxectos de Enxeñaría.

Perfil: proxectos (G4091401).

Titulación: enxeñeiro/a, enxeñeiro/a técnico/a ou grao/máster en titulacións agroforestais.

Centro: Escola Politécnica Superior Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 98HX/22-23. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 2 (HX1334, HX1335).

Área de coñecemento: Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Departamento: Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina.

Perfil: odontoloxía preventiva e comunitaria (G2061325).

Titulación: Graduado/a en Odontoloxía.

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

ANEXO I.2

Relación de comisións de selección

Nº de concurso

1FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Ciencias Clínicas Veterinarias

Comisión titular

Presidente

Miranda Castañón, Marta Inés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Santamarina Pernas, Germán

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Barreiro Lois, Andrés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Cantalapiedra, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Quiroga Berdeal, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Suárez Rey, María Luísa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fidalgo Álvarez, Luis Eusebio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Beceiro, Ana María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Muñoz Guzón, Fernando María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Vázquez Rodríguez, Sonia

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

2FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Produción Animal

Comisión titular

Presidente

Miranda Castañón, Marta Inés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rico Gómez, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Diéguez Casalta, Francisco Javier

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Iglesias Becerra, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fouz Dopacio, Ramiro Antonio

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cifuentes Martínez, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Ceular Villace, Ángel Luis

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Quiroga Berdeal, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lombardero Fernández, Matilde

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Alemañ Posadas, Nuria Vicenta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Comisión titular

Presidente

Gómez Márquez, Jaime José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Varela Calviño, Rubén

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Díaz Jullien, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barcia Viéitez, Ramiro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Busch, Lisa Kay

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Méndez Álvarez, Estefanía María Salomé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Camiña Darriba, Manuel Félix

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Sierra Paredes, Germán

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Ibarguren Ariceta, María de Izaskun

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez-Paralle Mera, María Luz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

4FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Ciencia Política e da Administración

Comisión titular

Presidente

Maiz Suárez, Ramón

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lagares Díaz, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rivera Otero, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lois González, Marta Irene

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Arias, Ana Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Bastos Boubeta, Miguel Anxo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Ares Castro-Conde, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Losada Trabada, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Díz Otero, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

De Artaza Montero, Manuel María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

5FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Socioloxía

Comisión titular

Presidente

Radl Philipp, Rita María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Caínzos López, Miguel Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Filgueira López, Ester

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Marín, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Allones Pérez, Carlos Antonio J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Díz Otero, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Bouzas Lorenzo, Ramón Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Poncet Souto, Marta María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Herránz González, Roberto

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

6FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Psicoloxía Organizacional e Xurídico-Forense

Comisión titular

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Moscoso Ruibal, Silvia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Novo Pérez, Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Blanco Rial, Manuel José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leirós Lobeiras, Luz Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lado Campelo, Mario Antonio

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cuadrado González, Damaris

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Seijo Martínez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

7FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

8FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Gándara Vila, Pilar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Diz Dios, Pedro

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martín Biedma, Benjamín José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lema Gesto, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Ares, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

9FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

Comisión titular

Presidente

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Caamaño Rojo, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Domínguez Almansa, Andrés

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Abelairas Gómez, Cristian

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Estévez Rionegro, Noelia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pena Presas, Monserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Sández, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rico Díaz, Javier

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

10FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Matemática

Comisión titular

Presidente

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Vivero, Dolores

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Raposo, Ana Belén

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Núñez García, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Castiñeira Veiga, Gonzalo

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

De la Torre Fernández, Enrique

Titular de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Naya Rivero, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

3º vogal

Albell Martínez, Jorge

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

11FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Sociais

Comisión titular

Presidente

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Armas Quinta, Francisco José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Lestegás, Francisco

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Castro Fernández, Belén María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López de la Calle Sampedro, Mª Ángeles

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Macía Arce, José Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Domínguez Almansa, Andrés

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Diéguez Zequiel, Uxío Breogán

T

Profesor/a axudante doutor/a

C. Hospitalario Univ. A Coruña

2º vogal

Romero Castro, María José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Monteira, Sabela

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

12FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Economía Aplicada

Comisión titular

Presidente

Vence Deza, Xabier

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pereira Sánchez, María Ángeles

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castañón Llamas, Luis

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cadaval Sampedro, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Caamaño Alegre, José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sanjiao Otero, Francisco J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Regueiro Ferreira, Rosa María

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martínez Roget, Fidel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Díaz Vázquez, María del Rosario

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Villasante Larramendi, Carlos Sebastián

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

13FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Economía Cuantitativa

Comisión titular

Presidente

Guntin Araújo, Xulia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Iglesias Casal, Ana

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Neira Gómez, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Estévez Núñez, Juan Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Oro Sáez, Carlos Pio del

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Troitiño Cobas, Ángela

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Andión, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cancelo Márquez, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pereira López, Xesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez González, Xosé Antón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

14FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Durán Santomil, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Aibar Guzmán, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Romero Castro, Noelia María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cantorna Agra, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Vidal Lopo, María del Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Gil, Luis Ignacio

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Sandias, Alfonso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Lado Sestayo, Rubén

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

15FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

Comisión titular

Presidente

Fernández Rivera, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Lama Penin, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Gómez, Patricia

T

Profesor/a Titular de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Pichel Campos, Juan Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fernández Pena, Anselmo Tomás

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pardo López, Xosé Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Amor López, Margarita

T

Catedrático/a de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Martín Santamaría, María José

T

Catedrático/a de universidade

Universidade da Coruña

3º vogal

Argüello Pedreira, Francisco Santiago

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

16FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Comisión titular

Presidente

Bugarín Diz, Alberto José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Iglesias Rodríguez, Roberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carreira Nouche, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barro Ameneiro, Senén

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Tahoces, Pablo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Correa Pombo, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cariñena Amigo, María Purificación

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

17FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Comisión titular

Presidente

Cotos Yáñez, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Manresa Yee, Cristina

T

Titular de universidade

Universidade de las Islas Baleares

2º vogal

Navarro Martínez, Elena María

T

Catedrático/a de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

3º vogal

Rios Viqueira, José Ramón

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pardo López, Xosé Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Martínez, Paula

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Crespo González-Carvajal, Yania

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade de Valladolid

2º vogal

Cerezo Bagdasari, Eva Mónica

T

Titular de universidade

Universidade de Zaragoza

3º vogal

Taboada González, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

18FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Enxeñaría Hidráulica

Comisión titular

Presidente

Castro Ponte, Alberte

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Vila Lameiro, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Carballo Sánchez, Rodrigo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gil Docampo, María de la Luz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Rodríguez, María Elena

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cuesta García, Tomás Serafín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cancela Barrio, Javier José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Dafonte Dafonte, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Teijeiro Rodríguez, María Teresa

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Villar, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

19FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Enxeñaría Química

Comisión titular

Presidente

González Álvarez, Julia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Garrido Fernández, Juan Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Méndez Pampín, Ramón

P01

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Hospido Quintana, Almudena

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Vázquez Vila, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Lema Rodicio, Juan Manuel

P01

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Mosquera Corral, Anuska

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Casares Long, Juan José

P01

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Soto Campos, Ana María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Navaza Dafonte, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

20FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Análise Matemática

Comisión titular

Presidente

Nieto Roig, Juan José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cao Labora, Daniel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Otero Espinar, María Victoria

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Trinchet Soria, Rosa Mª

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Tojo, Fernando Adrián

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cabada Fernández, Alberto

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Somoza, Lucía

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Pouso, Rodrigo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez López, Rosana

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Fernández, Francisco Javier

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

21FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Estatística e Investigación Operativa

Comisión titular

Presidente

Alonso Meijide, José María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Ameijeiras Alonso, José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Borrajo García, María Isabel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Crujeiras Casais, Rosa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pateiro López, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cadarso Suárez, Carmen María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Conde Amboage, Mercedes

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Ramil Novo, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Casares de Cal, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sánchez Sellero, César Andrés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

22FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Comisión titular

Presidente

Alonso Fernández, María Josefa

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Csaba, Noemi Stefania

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Méndez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Álvarez Lorenzo, Carmen Isabel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García González, Carlos Alberto

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Concheiro Nine, Ángel Joaquín

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Díaz Rodríguez, Patricia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Torres López, María Dolores Ramona

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Sánchez Barreiro, Alejandro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Luzardo Álvarez, Asteria M.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

23FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Farmacoloxía

Comisión titular

Presidente

Fontenla Gil, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Tobio Ageitos, Araceli

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Campos Toimil, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vale González, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Alonso, Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Alfonso Rancaño, María Amparo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Brea Floriani, José Manuel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Gil Longo, José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Louzao Ojeda, Mª Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Vilariño del Río, Natalia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

24FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Filoloxía Latina

Comisión titular

Presidente

Vazquez Buján, Manuel Enrique

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

De Carlos Villamarín, Helena Rosa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castro Caridad, Eva María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Carracedo Fraga, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Criado Boado, Cecilia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Díaz de Cerio Díez, María Mercedes

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Trabazo, José Virgilio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cabrillana Leal, Concepción Virtudes

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Buono, Benedict

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Amado Rodríguez, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

25FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Filoloxía Catalana

Comisión titular

Presidente

López Casas, María Mercè

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Más Álvarez, Inmaculada

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martos Sánchez, Josép Lluis

T

Catedratico/a de Universidade

Universidade de Alicante

2º vogal

Fidalgo Francisco, Elvira

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Fernández, Claudio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cidrás Escaneo, Francisco A.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Ulla Lorenzo, Alejandra

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Casas Rigall, Juan

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Corral Díaz, María Esther

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Domínguez Prieto, César Pablo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

26FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Antropoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Campos, Xaquín Serxo

P01

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Herrero Pérez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Freire Paz, Elena

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Jiménez Esquinas, Guadalupe

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Falguera López, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sobrino Cerdeiriña, Alejandro

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Herrero, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Díaz Geada, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Soto, Luis Modesto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

27FX/22-23

Corpo

Profesor Axudante Doutor

Área de coñecemento

Fisioloxía

Comisión titular

Presidente

Señarís Rodríguez, Rosa María

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Casabiell Pintos, Jesús Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Vieytes, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Lima Rodríguez, Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Martín Cora, Francisco Javier

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Aldegunde Villar, Manuel Alejo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Costoya Puente, José Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Zalvide Torrente, Juan Bautista

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García García, María del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pombo Ramos, Celia María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

28FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Fundamentos de Análise Económica

Comisión titular

Presidente

Bande Ramudo, Roberto

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Fernández, Melchor

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lores Insua, Francisco Xavier

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Castro, María Belén

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Riveiro García, María Dolores

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Loureiro García, María Luz

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Díaz Vázquez, María del Pilar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Reboredo Nogueira, Juan Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez-Nievas Montiel, Miguel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Grela, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

29FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Historia Medieval

Comisión titular

Presidente

Ríos Rodríguez, María Luz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pelaz Flores, Diana

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Andrade Cernadas, José Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Lopo, Domingo Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sanmartín Barros, Israel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Saavedra Vázquez, María del Carmen

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Piñeiro, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López López, Roberto Javier

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Sobrado Correa, Hortensio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Cortizo, Camilo Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

30FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Historia da Arte

Comisión titular

Presidente

Goy Diz, Ana Eulalia

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Nogueira Otero, Xosé

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Monterroso Montero, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fraga Sampedro, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Silvestre, Federico Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sánchez Ameijeiras, Mª del Rocío

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Calderón, Carme

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Taín Guzmán, Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez González, Miguel Anxo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Rodríguez, Fernando

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

31FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Historia da Arte

Comisión titular

Presidente

Goy Diz, Ana Eulalia

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Nogueira Otero, Xosé

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Monterroso Montero, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fraga Sampedro, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Silvestre, Federico Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sánchez Ameijeiras, Mª del Rocío

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Calderón, Carme

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Taín Guzmán, Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez González, Miguel Anxo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Rodríguez, Fernando

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

32FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Xeometría e Topoloxía

Comisión titular

Presidente

Álvarez López, Jesús Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Río, Eduardo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vázquez Abal, María Elena

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Otero Espinar, María Victoria

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Macías Virgos, Enrique

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Oubiña Galiñanes, José Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Alcalde Cuesta, Fernando

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López López, Purificación

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vale Gonsalves, María Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Rodríguez, Rosa Mª

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

33FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidente

Castromán Diz, Juan Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Bastida Domínguez, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carballo Penela, Adolfo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Chas, Romina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Curto Rodríguez, Eduardo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López López, Vicente Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

34FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Medicina e Cirurxía Animal

Comisión titular

Presidente

Benedito Castellote, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Herradón, Pedro José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castillo Rodríguez, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Hernández Bermúdez, Joaquín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Alonso, María Marta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Morrondo Pelayo, María Patrocinio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Quintela Arias, Luis Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Panadero Fontán, Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pereira Lestayo, Víctor

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Peña Martínez, Ana Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

35FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidente

Fernández Morante, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Crespo Comesaña, Julia María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Trillo Alonso, José Felipe

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Groba, Ana

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Caldeiro Pedreira, Mª Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Dans Álvarez de Sotomayor, María Isabel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Muñoz Carril, Pablo César

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Regueiro Fernández, Bibiana

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

36FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

Comisión titular

Presidente

Abeal Pereira, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Porto Castro, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Nogueira Pérez, Miguel Ángel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fraga Varela, Fernando

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Zamora Rodríguez, Elisa Teresa

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barreiro Fernández, Felicidad

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martínez Piñeiro, María Esther

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Caride Gómez, José Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Mosteiro García, María Josefa

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

37FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Teoría e Historia da Educación

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Martínez, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Varela Crespo, Laura María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santos Rego, Miguel Ángel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Olveira Olveira, María Esther

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Gradaille Pernas, Rita

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Touriñán López, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Mella Núñez, Igor

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lorenzo Moledo, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Longueira Matos, Silvana

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Morán de Castro, María del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

38FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Comisión titular

Presidente

Torres Maroño, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Blanco Seoane, Vanessa

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rivas Torres, Rosa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Baña Castro, Manoel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Pereira, Miguel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Lojo Seoane, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martínez López, Zeltia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tinajero Vacas, Carolina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Santiago

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Dosil Díaz, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

39FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Psicoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Sabucedo Cameselle, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Alzate García, Mónica

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Fernández, Manuel Damaso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Casal, Mauro Lucio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Mirón Redondo, María Lourdes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Godas Otero, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Gómez Román, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez González, María Soledad

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Durán Rodríguez, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Montes Piñeiro, Carlos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

40FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Enfermaría

Comisión titular

Presidente

Gandoy Crego, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pazos Couselo, Marcos

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Martínez Isasi, Santiago

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Jorge Soto, Cristina

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

González Peteiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Núñez, Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Núñez Iglesias, María Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Varela, Juan Manuel

T

Catedrático/a de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Ordóñez Mayán, Lucía

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Novío Mallón, Silvia

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

41FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Medicina Preventiva e Saúde Pública

Comisión titular

Presidente

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Smyth Chamosa, Ernesto Juan

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Zapata Cachafeiro, Maruxa

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barros Dios, Juan Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Moure Rodríguez, Lucía

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Figueiras Guzmán, Adolfo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pérez Ríos, Mónica

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Ruano Raviña, Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Taracido Trunk, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

42FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Nutrición e Bromatoloxía

Comisión titular

Presidente

Franco Abuín, Carlos Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Vázquez Belda, Beatriz Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Miranda López, José Manuel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Calo Mata, María del Pilar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cardelle Cobas, Alejandra

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

López Hernández, María Julia Celia

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Paseiro Losada, Perfecto Miguel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Aboal Somoza, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vázquez Oderiz, María Lourdes

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Moreda Piñeiro, Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

43FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Química Inorgánica

Comisión titular

Presidente

Vila Abad, José Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Labisbal Viqueira, María Elena

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fondo Busto, María Matilde

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Fernández, María Esther

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Ortigueira Amor, Juan Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Silva, Laura

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Deibe, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vázquez López, Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Sanmartín Matalobos, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

González Noya, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

44FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Análise Xeográfica Rexional

Comisión titular

Presidente

Lois González, Rubén Camilo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López, Lucrezia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Durán Villa, Francisco Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Piñeira Mantiñán, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Piñeiro Antelo, María de los Ángeles

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Santos Solla, Xosé Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Aldrey Vázquez, José Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Hernández Hernández, María

T

Catedrático/a de universidade

Universidade de Alicante

2º vogal

Paul Carril, Valeria

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Costa Casais, Manuela

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

45FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

46FX/22-23

Corpo

Profesor axudante doutor

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

47HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Psicoloxía Organizacional e Xurídico-Forense

Comisión titular

Presidente

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Moscoso Ruibal, Silvia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Salgado Velo, Jesús Fernando

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Arce Fernández, Ramón

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Novo Pérez, Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Blanco Rial, Manuel José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leirós Lobeiras, Luz Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Lado Campelo, Mario Antonio

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cuadrado González, Damaris

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Seijo Martínez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

48HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

49HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

50HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

51HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

52HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

53HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castello Mayo, Enrique

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Barreiro González, Mª Soliña

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

54HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

55HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Comisión titular

Presidente

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

56HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

57HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

58HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

59HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Campos Freire, Francisco Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Silva Rodríguez, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

60HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Anatomía e Embrioloxía Humana

Comisión titular

Presidente

Labandeira García, José Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Pérez, Ana Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Suárez Quintanilla, David

P6

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Cobos, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Pallares, Jannette

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Guerra Seijas, María Josefa Natividad

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Castaño Oreja, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Martín, María Elena

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Quintáns Rodríguez, Maximino

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Meaños Melón, Enrique Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

61HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

62HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

63HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

64HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

65HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

66HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

67HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

68HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

69HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

70HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

71HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Estomatoloxía

Comisión titular

Presidente

Seoane Lestón, Juan Manuel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Santana Penin, Urbano Antonio

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Mora Bermúdez, María Jesús José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abeleira Pazos, María Teresa

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Tomás Carmona, Inmaculada

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Feijoo, Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rilo Pousa, Benito

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

72HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Oftalmoloxía

Comisión titular

Presidente

Lema Gesto, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Ares, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Díez-Feijoo Arias, Elio

P6

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fandiño Fernández, José María

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

González García, Francisco

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, María Mercedes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Gándara Vila, Pilar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Suárez Cunqueiro, María Mercedes

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez-Sayans García, Mario

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández González, Ángel Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

73HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Comisión titular

Presidente

Garate Castro, Francisco Javier

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Ferreiro Regueiro, María Consuelo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Mella Méndez, Lourdes

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Maneiro Vázquez, Yolanda

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Miranda Boto, José María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Nieto Montero, Juan José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Villalba Sánchez, Alicia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Maroño Gargallo, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Framiñán Santas, Francisco Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Martínez, Silvia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

74HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Dereito Mercantil

Comisión titular

Presidente

Hernández Rodríguez, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Framiñán Santas, Francisco Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vidal Portabales, José Ignacio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Maroño Gargallo, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Planes, Marina Cándida

T

Profesor/a colaborador/a fixo

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fernández-Albor Baltar, Ángel Jacobo

P6

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Bello Martín-Crespo, María Pilar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Vidal, Ángel

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Ferreiro Regueiro, María Consuelo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Maneiro Vázquez, Yolanda

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

75HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Dereito Administrativo

Comisión titular

Presidente

Míguez Macho, Luis

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Garrido Juncal, Andrea

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Nogueira López, María da Alba

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Carballeira Rivera, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

De Abel Vilela, Fernando Adolfo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Almeida Cerreda, Marcos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sarmiento Méndez, José Antonio

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Gude Fernández, Ana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Rodríguez, José Julio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Portas, María Begoña

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

76HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Musical

Comisión titular

Presidente

Gillanders, Carol Jean

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leranoz Iglesias, Martín Manuel

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López de la Calle Sampedro, Mª Ángeles

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Fernández, José Eugenio

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Caamaño Rojo, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Chao Fernández, Rocío

T

Profeosor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

2º vogal

Domínguez Lloria, Sara

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

77HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Musical

Comisión titular

Presidente

López de la Calle Sampedro, Mª Ángeles

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leranoz Iglesias, Martín Manuel

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Garrido Filgueira, Uxía

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abelairas Gómez, Cristian

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Chao Fernández, Rocío

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

2º vogal

Domínguez Lloria, Sara

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Casal de la Fuente, Lucía

Profesor/a axudante doutor/a

Universidade de Vigo

Nº de concurso

78HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Musical

Comisión titular

Presidente

Gillanders, Carol Jean

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leranoz Iglesias, Martín Manuel

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López de la Calle Sampedro, Mª Ángeles

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Diz Otero, Mario

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Fernández, José Eugenio

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Chao Fernández, Rocío

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

2º vogal

Domínguez Lloria, Sara

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Casal de la Fuente, Lucía

Profesor/a axudante doutor/a

Universidade de Vigo

Nº de concurso

79HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Musical

Comisión titular

Presidente

López de la Calle Sampedro, Mª Ángeles

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Leranoz Iglesias, Martín Manuel

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Outeiral, Juan Salvador

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Diz Otero, Mario

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Garrido Filgueira, Uxía

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Abelairas Gómez, Cristian

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Chao Fernández, Rocío

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

3º vogal

Domínguez Lloria, Sara

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

80HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Plástica

Comisión titular

Presidente

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Blanco Mosquera, Vicente

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Calviño Santos, Guillermo Francisco

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cabo Villaverde, Francisco Javier

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Freire Pérez, Estella Leticia

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

81HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Plástica

Comisión titular

Presidente

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Blanco Mosquera, Vicente

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Freire Pérez, Estella Leticia

P6

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Cabo Villaverde, Francisco Javier

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Gillanders, Carol Jean

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pena Presas, Monserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Calviño Santos, Guillermo Francisco

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

82HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

Comisión titular

Presidente

López Sández, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Faya Cerqueiro, Fátima María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Macía Arce, José Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Armas Quinta, Francisco José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pena Presas, Monserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Caamaño Rojo, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Domínguez Almansa, Andrés

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abelairas Gómez, Cristian

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

83HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

Comisión titular

Presidente

Caamaño Rojo, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pena Presas, Monserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Marín, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Estévez Rionegro, Noelia

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Faya Cerqueiro, Fátima María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Lago Ballesteros, Joaquín

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

84HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

Comisión titular

Presidente

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

López Sandez, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rico Díaz, Javier

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fuentes Ríos, Aránzazu

P3

Asociado/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pena Presas, Monserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Caamaño Rojo, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Faya Cerqueiro, Fátima María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Macía Arce, José Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Armas Quinta, Francisco José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

85HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

Comisión titular

Presidente

López Sandez, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Faya Cerqueiro, Fátima María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Macía Arce, José Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Armas Quinta, Francisco José

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Pena Presas, Monserrat

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández López, Isabel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Caamaño Rojo, María José

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Domínguez Almansa, Andrés

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Abelairas Gómez, Cristian

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

86HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica da Matemática

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Vivero, Dolores

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Núñez García, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Raposo, Ana Belén

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Castiñeira Veiga, Gonzalo

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Armas Castro, José Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

De la Torre Fernández, Enrique

Titular de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Naya Rivero, Cristina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

3º vogal

Soneira Calvo, Carlos

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Universidade da Coruña

Nº de concurso

87HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Cantorna Agra, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Aibar Guzmán, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Durán Santomil, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Maside Sanfiz, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Lado Sestayo, Rubén

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Vidal Lopo, María del Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Romero Castro, Noelia María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Suárez Fernández, Óscar

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

88HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Feas Vázquez, Jacobo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Gil, Luis Ignacio

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Blanco, María Cruz

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Portela Maseda, Marta

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Pico, Ada María

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Piñeiro Chousa, Juan Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Durán Santomil, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Veiga Carballido, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Romero Castro, Noelia María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

89HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

López Penabad, María Celia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández López, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Otero González, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Vivel Búa, María Milagros

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Sandias, Alfonso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Durán Santomil, Pablo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Maside Sanfiz, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Romero Castro, Noelia María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

90HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Filoloxías Galega e Portuguesa

Comisión titular

Presidente

Forneiro Pérez, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Rodríguez Prado, María Felisa

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Souto Cabo, José Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Morán Cabanas, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Quiroga Díaz, José Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Feijo Torres, Elías José

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Villarino Pardo, Mª del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Diéguez González, Julio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López Martínez, María Sol

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Álvarez de la Granja, María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

91HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Antropoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Campos, Xaquín Serxo

P01

Profesor/a emérito/a LOU

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Herrero Pérez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Freire Paz, Elena

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Jiménez Esquinas, Guadalupe

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Falguera López, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sobrino Cerdeiriña, Alejandro

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Herrero, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Díaz Geada, Alba

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Soto, Luis Modesto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

92HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Historia da Ciencia

Comisión titular

Presidente

Álvarez Escudero, Julián

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Vidal Pan, Mª del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Moure Rodríguez, Lucía

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Carreira Villamor, José Martin

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Quintela, Arturo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Zapata Cachafeiro, Maruxa

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Salgado Barreira, Ángel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Peñalva Maqueda, Ángela

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

93HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidente

Castromán Diz, Juan Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Bastida Domínguez, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carballo Penela, Adolfo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Chas, Romina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Curto Rodríguez, Eduardo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López López, Vicente Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

94HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidente

Castromán Diz, Juan Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Bastida Dominguez, María

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carballo Penela, Adolfo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Chas, Romina

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Curto Rodríguez, Eduardo

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López López, Vicente Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

95HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidente

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Mariño Fernández, Raquel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pernas Morado, Eulogio

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fraga Varela, Fernando

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Santos González, María Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Estévez Blanco, Iris

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sanjuan Roca, María del Mar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cebreiro López, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

96HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidente

Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Mariño Fernández, Raquel

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pernas Morado, Eulogio

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fraga Varela, Fernando

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Santos González, María Carmen

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Estévez Blanco, Iris

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sanjuan Roca, María del Mar

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fuentes Abeledo, Eduardo José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Rodríguez, Jesús

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Cebreiro López, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

97HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Proxectos de Enxeñaría

Comisión titular

Presidente

Barrasa Rioja, Martín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Amiama Ares, Carlos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Díaz Rodríguez, Florentino

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Fernández Rodríguez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

López Villar, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Marey Pérez, Manuel Francisco

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Díaz Varela, Emilio Rafael

T

Profesor/a contratado/a doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Fernández Rodríguez, María Elena

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Teijeiro Rodríguez, María Teresa

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Ruiz González, Ana Daría

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

98HX/22-23

Corpo

Asociado LOU T3

Área de coñecemento

Medicina Preventiva e Saúde Pública

Comisión titular

Presidente

Caamaño Isorna, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Smyth Chamosa, Ernesto Juan

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Zapata Cachafeiro, Maruxa

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barros Dios, Juan Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Moure Rodríguez, Lucía

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Figueiras Guzmán, Adolfo

T

Catedrático/a de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Montes Martínez, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pérez Ríos, Mónica

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Salgado Barreira, Ángel

T

Profesor/a axudante doutor/a

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Taracido Trunk, Margarita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

ANEXO II

Baremo para as prazas de profesorado axudante doutor

Para cada epígrafe dos baremos establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nesa mesma epígrafe.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 20 puntos.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 10 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito o 27 de xuño de 2011 pola Consellería de Educación de Ordenación Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro). Nesta epígrafe só será valorada unha única titulación de grao e máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se producise a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de xeito proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoración máxima de 10 puntos. No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 8 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (8 puntos), sobresaliente (6 puntos), notable (4 puntos), aprobado (2 punto). No caso de que o sistema de cualificación conste unicamente de dous graos, a valoración será a seguinte: apto cum laude (8 puntos), apto (4 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación. A valoración máxima será de 30 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 20 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 2 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 1 punto por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 1,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 2 puntos por curso, ata un máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1,5 puntos por curso, ata un máximo de 6 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1,5 puntos por curso, cun máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo candidato, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1. Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: ata 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 35 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, en que se aplicará o disposto no número 4.1.

4.1. Publicacións científicas: valoración máxima de 20 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de quince publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 2 puntos. Cando menos dez destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas: valoración máxima de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,8 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (relatorio convidado, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. A puntuación deberá asignarase tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal, internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións: valoración máxima de 1,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,5 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación: valoración máxima de 5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,25 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia: valoración máxima de 3 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia cun máximo de 0,6 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 0,5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 0,5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 0,5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3. Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, dirección ou codirección de traballos académicos e proxectos de fin de carreira, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 1 punto.

6.9. Título de especialista relacionado coa área obxecto do concurso (só no caso de áreas de coñecemento con disciplinas de contido clínico): 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO III

Baremo para as prazas de profesorado asociado

Para cada epígrafe do baremo establécese unha valoración máxima. No suposto de que algún aspirante supere esa valoración, normalizarase a puntuación obtida por todos os aspirantes nesa mesma epígrafe.

1. Rendemento académico. A valoración máxima será de 10 puntos.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente. A valoración máxima será de 4 puntos. A valoración dos expedientes realizarase de acordo co establecido no Protocolo de colaboración sobre valoración de expedientes académicos subscrito o 27 de xuño de 2011 pola Consellería de Educación de Ordenación Universitaria e as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo (DOG do 30 de setembro). Nesta epígrafe só será valorada unha única titulación de grao e máster oficial, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento. No caso de que o acceso ao doutoramento se produza a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, valoraranse os expedientes correspondentes. En calquera destes casos, a nota media desagregarase para cada título de xeito proporcional ao seu número de créditos e tendo en conta que a suma total en ningún caso poderá superar a valoración máxima de 4 puntos.

No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.2. Doutoramento. A valoración máxima será de 4 puntos e realizarase de acordo coas seguintes táboas de equivalencias: sobresaliente cum laude (4 puntos), sobresaliente (3 puntos), notable (2 puntos), aprobado (1 punto). No caso de que o sistema de cualificación conste unicamente de dous graos, a valoración será a seguinte: apto cum laude (4 puntos), apto (2 puntos). No caso de titulacións que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,6 ou por 0,3 en función do grao de afinidade.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento. A valoración máxima será de 2 puntos.

2. Postos desempeñados no ámbito da universidade ou de organismos públicos de investigación. A valoración máxima será de 15 puntos. Valoraranse unicamente os méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

2.1. Postos docentes universitarios. A valoración máxima será de 10 puntos.

2.1.1. Docencia a tempo completo na área de coñecemento: 1 punto por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.2. Docencia a tempo completo nunha área afín: 0,5 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.3. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P6 ou equivalente: 0,75 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.4. Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P6 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.5. Docencia a tempo parcial na área de coñecemento, con dedicación P3 ou equivalente: 0,35 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.1.6 Docencia a tempo parcial nunha área afín, con dedicación P3 ou equivalente: 0,175 puntos por curso. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda.

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 1 punto por curso, ata un máximo de 5 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos, en programas propios das universidades e programas de ámbito autonómico, estatal ou internacional: 0,75 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de bolsas ou contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.4. Contratos de investigador/a pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación: 0,35 puntos por curso, ata un máximo de 3 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de contratos que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas: ata 1 punto por curso, cun máximo de 10 puntos. Para períodos inferiores a un curso, asignarase a puntuación proporcional que corresponda. No caso de actividades que, segundo o criterio razoado da comisión, correspondan a áreas afíns a aquela para a que se convoca a praza, a puntuación asignada multiplicarase por 0,5.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas): 1 punto por curso, ata un máximo de 5 puntos.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos, como teses de doutoramento, traballos de fin de grao e máster ou proxectos de fin de carreira: ata 1 punto por traballo, ata un máximo de 5 puntos. A valoración de cada un dos traballos asignarase en función do tipo de traballo de que se trate e de se se trata dunha dirección ou codirección.

3. Calidade docente. A valoración máxima será de 5 puntos. Valoraranse unicamente 5 méritos seleccionados polo candidato, correspondentes aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

3.1. Participación en actividades de formación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación, xa sexa como docente ou como asistente, e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes: valoración máxima de 1 punto por cada ítem.

3.3. Realización de estadías de formación docente: ata 1 punto por cada ítem, en función da súa duración.

3.4. Participación en actividades de innovación docente: ata 1 punto por cada ítem. A valoración realizarase tendo en conta o tipo de participación e a súa duración.

4. Experiencia investigadora. A valoración máxima será de 15 puntos. Valoraranse unicamente méritos acreditados nos dez anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes, agás no caso das publicacións científicas, en que se aplicará o disposto no número 4.1.

4.1. Publicacións científicas. A valoración máxima será de 10 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de dez publicacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 1 punto. Cando menos, sete destas publicacións deberán corresponder aos dez anos anteriores á convocatoria do concurso. A puntuación deberá asignarse tendo en conta a calidade da publicación, a calidade da revista ou da editorial en que está publicada, o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas. A valoración máxima será de 2 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,4 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia do congreso, o tipo de participación (relatorio convidado, comunicación libre ou outras), o número de autores, a contribución da persoa aspirante e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.3. Participación como investigador/a principal ou como investigador/a en proxectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal ou internacional. A valoración máxima será de 1 punto. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,35 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta o ámbito do proxecto (autonómico, estatal ou internacional), o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo), e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.4. Participación como investigador/a ou como investigador/a en convenios e contratos de investigación non competitivos con empresas e institucións. A valoración máxima será de 0,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres participacións, cada unha das cales poderá ser valorada cun máximo de 0,2 puntos. A puntuación deberá asignarase tendo en conta a relevancia da actividade, o tipo de participación (investigador/a principal, membro do equipo de investigación, membro do equipo de traballo) e o grao de afinidade con respecto á área de coñecemento da praza obxecto do concurso.

4.5. Estadías de investigación. A valoración máxima será de 0,5 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de tres estadías, que serán valoradas en función da súa duración, a razón de 0,1 puntos por mes. Os períodos inferiores a un mes valoraranse de xeito proporcional.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia. A valoración máxima será de 4 puntos. As persoas candidatas poderán achegar un máximo de cinco ítems, que serán valorados en función da súa relevancia, cun máximo de 0,8 puntos cada un.

5. Experiencia profesional. A valoración máxima será de 50 puntos. Valoraranse unicamente méritos relacionados coa área obxecto do concurso acreditados nos quince anos anteriores á convocatoria do concurso, tomando como data de referencia a de remate do período de presentación de solicitudes.

5.1. Actividade profesional non universitaria: ata 5 puntos por ano.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario: ata 5 puntos por ano.

5.3. Actividade asistencial: ata 5 puntos por ano.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores. A valoración máxima será de 5 puntos. As persoas candidatas poderán elixir un máximo de sete ítems.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras: valoración máxima de 1 punto.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais: valoración máxima de 1 punto.

6.3. Outras titulacións e diplomas, como o grao de licenciatura ou outros: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.4. Experiencia en xestión universitaria: valoración máxima de 1 punto por ítem. Valorarase exclusivamente o exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC ou os equivalentes doutras universidades.

6.5. Outras actividades docentes, como docencia en títulos propios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.6. Outras actividades de investigación, como organización de congresos, dirección de publicacións científicas, acreditación I3 e similares, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación, como conferencias, seminarios, etc.: valoración máxima de 1 punto por ítem.

6.8. Habilitación ou acreditación para corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso: valoración máxima de 3 puntos.

7. Proxecto de actividades docentes. A valoración máxima será de 20 puntos.

ANEXO IV

Procedemento de acreditación para a valoración dos méritos
e historial académico das persoas aspirantes

A documentación acreditativa dos méritos deberá reunir os requisitos establecidos no presente anexo e incorporarse á epígrafe correspondente da aplicación de concursos por medio de copia dixitalizada en formato pdf. No caso de que a documentación presentada para acreditar un mérito non sexa a axeitada ou non conteña a totalidade da información requirida, o mérito alegado non será obxecto de valoración por parte das comisións de selección, agás as excepcións sinaladas nalgunha das epígrafes.

As comisións de selección poderán admitir e valorar os méritos alegados polos candidatos sempre que, ao seu xuízo, os documentos presentados non ofrezan dúbidas sobre a súa autenticidade e permitan acreditar de xeito fidedigno os datos necesarios para a valoración do mérito concreto. De utilizaren esta facultade, as comisións de selección deberano facer constar na acta de valoración.

Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos relacionados polas persoas concursantes para cada epígrafe, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que, dentro do dito prazo, estean correctamente acreditados.

Non obstante, aquelas persoas aspirantes que formalizasen algunha solicitude de participación nos concursos de selección de profesorado non permanente, obxecto de tramitación na plataforma electrónica indicada no número 3 das bases desta convocatoria (Solicitudes), disporán da posibilidade de executar un duplicado de solicitudes presentadas en anteriores convocatorias. No suposto de empregar esta opción, as persoas aspirantes deberán verificar e actualizar na nova solicitude, e, de ser o caso, aqueles datos e acreditacións de méritos que sexan necesarias.

Cada mérito será obxecto de valoración nunha única epígrafe e non serán obxecto de valoración noutras epígrafes distintas da seleccionada pola persoa candidata no momento de formalizar a súa solicitude.

1. Rendemento académico.

Consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, caso en que será necesario agregalos) para a obtención de datos correspondentes ás titulacións oficiais cursadas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos. No caso de titulacións acadadas nesta universidade con anterioridade a 2003, recoméndase a presentación das certificacións académicas.

1.1. Expediente académico de grao e máster oficial ou ben de licenciatura, enxeñaría e arquitectura ou equivalente.

Na epígrafe correspondente da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán relacionar o mérito alegado e incorporar os documentos acreditativos en formato pdf que se sinalan.

De non acreditarse completamente o rendemento académico de conformidade coa documentación que se indica, puntuarase esta epígrafe como «aprobado».

1.1.1. Acreditación do expediente académico para a categoría de profesorado axudante doutor.

1.1.1.1. Titulacións cursadas consonte a plans de estudo do Sistema universitario español:

– Certificación académica dos estudos universitarios oficiais realizados en que consten as titulacións cursadas e as cualificacións recibidas en cada unha das materias.

Nesta epígrafe só será valorada unha única titulación de grao e de máster, ou ben de licenciatura, que deben corresponder ás que deron acceso ao doutoramento.

No caso de que se incorpore como mérito o título de doutoramento, deberá acreditarse na certificación oficial os estudos e/ou títulos que deron acceso ao doutoramento.

Nos casos particulares en que o acceso á licenciatura, arquitectura ou enxeñaría superiores se produza a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica deberase achegar, ademais, a correspondente certificación académica destes outros estudos cos mesmos requisitos indicados no parágrafo anterior.

Igualmente, para o caso de que o acceso ao doutoramento se produza a partir dunha titulación de diplomatura ou de enxeñaría ou arquitectura técnica máis un máster oficial, deberanse achegar as certificacións académicas correspondentes e eses estudos.

Os estudos oficiais de máster deberán acreditarse a través dunha copia en pdf da correspondente certificación académica oficial de estudos.

1.1.1.2. Titulacións cursadas consonte plans de estudo de universidades ou organismos estranxeiros:

– Certificación académica oficial da totalidade dos estudos universitarios que deron acceso aos estudos oficiais de doutoramento e nas cales consten as titulacións cursadas e as cualificacións recibidas en cada unha das materias.

Os documentos acreditativos destes méritos deberán presentarse traducidos de xeito oficial a calquera das linguas citadas no primeiro parágrafo do número 4 da convocatoria.

– Declaración de equivalencia da nota media dos expedientes académicos universitarios realizados en centros estranxeiros, de acordo cos modelos e procedementos establecidos polo Ministerio de Universidades.

1.1.2. Acreditación do expediente académico para a categoría de profesorado asociado.

Realizarase do mesmo xeito que para a categoría de profesorado axudante doutor, sinalado no número 1.1.1. desta epígrafe.

No caso de que a persoa aspirante non estea en posesión do título universitario oficial de máster, poderá achegar unicamente a certificación académica oficial dos estudos conducentes ao título que se require para participar na convocatoria desta categoría.

Non obstante, no caso de que a persoa aspirante incorpore como mérito o título de doutor deberá acreditar a totalidade do expediente académico segundo se establece no número 1.1.1 desta epígrafe.

1.2. Doutoramento.

As persoas aspirantes deberán incorporar, segundo o caso e na correspondente epígrafe da aplicación de concursos, a seguinte documentación acreditativa en formato pdf:

1.2.1. Títulos expedidos consonte plans de estudo de universidades do Sistema universitario español:

1) Copia do título universitario oficial de doutor/a ou copia da declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro.

2) Certificación en que consten os estudos conducentes ao título universitario oficial dentro do correspondente programa de doutoramento, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida e, de ser o caso, a área e coñecemento en que se enmarcan os citados estudos.

Para os efectos do disposto nesta epígrafe poderá utilizarse para a acreditación dos datos necesarios para a valoración da tese de doutoramento a ficha correspondente da base de datos de teses doutorais (TESEO) do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. (https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do)

1.2.2. Títulos expedidos consonte plans de estudo de universidades ou organismos estranxeiros:

1) Copia do título universitario estranxeiro expedido pola autoridade competente.

2) Copia do suplemento europeo ao título (SET) no caso de tratarse de títulos expedidos no Espazo Europeo de Educación Superior. No caso de non dispoñer deste documento, deberá acreditarse que o nivel do título de doutor se corresponde co nivel requirido no Sistema universitario español.

– Certificación ou documento equivalente, en que consten os estudos conducentes ao título universitario oficial dentro do correspondente programa de doutoramento, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida e, de ser o caso, a área de coñecemento en que se enmarcan os citados estudos.

1.3. Premios e mencións, como premios extraordinarios, mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade a programas de doutoramento.

Na epígrafe correspondente da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán incorporar os documentos acreditativos en formato pdf que se sinalan a continuación.

1.3.1. Mencións de doutoramento internacional e mencións de calidade.

– A mención de doutoramento internacional deberá acreditarse mediante a certificación correspondente.

– No caso de que o programa de doutoramento cursado tivese mención de calidade ou se tratase dun doutoramento europeo, esta circunstancia deberá ser acreditada mediante a certificación pertinente ou, de ser o caso, mediante a xustificación da súa publicación no BOE.

1.3.2. Premios.

– Certificación emitida polo órgano que o otorgou.

2. Postos desempeñados no ámbito da Universidade ou de organismos públicos de investigación.

Consonte o artigo 28 da LPACAP, enténdese outorgado o consentimento á USC (agás oposición expresa manifestada na solicitude de participación, en cuxo caso será necesario agregalos) para a obtención de datos correspondentes das actividades desta epígrafe desenvolvidas na USC, sen prexuízo da obrigatoriedade de incluílos na relación de méritos.

No caso dos méritos correspondentes ao número 2.5 non terán que acreditalos as persoas aspirantes que realizasen colaboracións ou titorías clínicas na USC, ao abeiro do disposto na disposición adicional primeira, número 1 dos estatutos da USC e tivesen o recoñecemento da actividade desenvolvida a través do nomeamento oficial correspondente.

Cada posto desempeñado deberá relacionarse nun ítem da aplicación de concursos e entre a data de inicio e de finalización desa actividade non deberá haber interrupcións. No caso de incorporar máis dunha actividade dentro do mesmo ítem, valorarase unicamente unha delas.

2.1. Postos docentes universitarios.

Nesta epígrafe valorase unicamente a actividade docente desenvolvida mediante unha relación suxeita a dereito administrativo funcionarial/estatutaria (con nomeamento de funcionario/a), ou suxeita ao dereito laboral (contratación laboral con Administración pública ou con universidades privadas).

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/s formulario/s que consta/n no anexo V.1.

2.1.1. Para postos desempeñados no ámbito das universidades públicas ou dos organismos públicos de investigación:

Deberá achegarse, segundo o caso, a certificación da Secretaría Xeral da Universidade ou da autoridade/órgano superior equivalente do organismo público de investigación correspondente, onde consten os seguintes aspectos:

1. Categoría docente/profesional de cada un dos postos ocupados e, de ser o caso, equivalencia ás figuras de profesorado universitario recollidas na Lei orgánica de universidades.

2. Data de inicio e de finalización da prestación do servizo en cada posto ocupado.

3. Réxime de dedicación en cada posto ocupado. Para o caso dos servizos docentes cuxa dedicación sexa distinta das recollidas no Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, deberanse acreditar as horas de docencia equivalentes.

4. Materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais en que se imparten, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

No obstante, a citada certificación da Secretaría Xeral poderá ser substituída, para o caso do persoal que conte con vinculación laboral, pola seguinte documentación:

1. Copia dos contratos laborais legalizados e dos documentos xustificativos do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral). Nesta documentación deberán constar os datos sinalados na epígrafe anterior (data de inicio e fin, réxime de dedicación, etc.).

2. Certificación das materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais a que pertencen, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

2.1.2. Para postos desempeñados no ámbito das universidades privadas, deberá achegarse a seguinte documentación:

2.1.2.1. Certificación da Secretaría Xeral da Universidade, onde consten:

1. Categoría profesional/docente de cada un dos postos ocupados e, de ser o caso, equivalencia ás figuras de profesorado universitario recollidas na Lei orgánica de universidades.

2. Data de inicio e fin da prestación do servizo en cada posto ocupado.

3. Réxime de dedicación en cada posto ocupado. Para o caso do profesorado cuxa dedicación sexa distinta das recollidas no Real decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre réxime do profesorado universitario, deberanse acreditar as horas de docencia equivalentes.

4. Materias impartidas, área de coñecemento e titulacións oficiais a que pertencen, horas docentes impartidas en cada unha delas e curso académico.

2.1.2.2. Copia dos contratos laborais legalizados e dos documentos xustificativos do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2.2. Bolsas e contratos de investigación posdoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación emitida polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola universidade ou entidade receptora en que se certifique o tipo de bolsa/contrato, a súa duración efectiva e a área de coñecemento a que se adscribe.

2.3. Bolsas e contratos de investigación predoutorais obtidos no marco de programas competitivos de recursos humanos.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e certificación emitida polo centro ou institución receptora en que consten as datas do seu inicio e finalización, e a área de coñecemento a que se adscribe a bolsa ou contrato.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola universidade ou entidade receptora en que se certifique o tipo de bolsa/contrato, a súa duración efectiva e a área de coñecemento a que se adscribe.

2.4. Contratos de investigador pre e posdoutoral con cargo a proxectos, contratos e convenios de investigación.

Copia do/dos contrato/s e certificación emitida pola institución en que realizou a actividade en que conste:

– Data de inicio e de finalización do contrato.

– Denominación ou obxecto do proxecto, contrato ou convenio en cuxo marco se realizou a contratación.

– Xornada laboral realizada.

– Categoría laboral para a que foi contratado/a.

– Funcións realizadas en cada contrato.

– Centro de traballo en que se realizou a actividade.

– Investigador/a principal da actividade.

Poderase acreditar este mérito nun único documento emitido pola entidade receptora en que se certifiquen os datos sinalados.

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/os formulario/s que consta/n no anexo V.2.

2.5. Colaboración na actividade docente universitaria, como colaborador docente ou titor clínico ao abeiro da disposición adicional primeira dos estatutos da USC ou figura equivalente noutras universidades públicas, ou como titor ou colaborador profesional externo en prácticas realizadas en institucións públicas ou privadas.

Certificación expedida pola universidade en que conste:

– Identificación do tipo de colaboración realizada (colaborador docente, titor clínico, titor ou colaborador profesional externo en prácticas).

– Datas de inicio e de finalización de cada actividade e curso académico en que se encadra.

– Materia e titulación oficial á que está adscrita a actividade.

– Nome da empresa ou institución en que presta servizos o colaborador e categoría profesional que ocupa.

– Convenio en que se enmarca a colaboración na actividade docente.

Co obxecto de facilitarlle á persoa aspirante a acreditación deste mérito, poderase empregar como modelo o/s formulario/s que consta/n no anexo V.3.

2.6. Participación na ECOE (só en áreas clínicas).

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que se acredite a participación realizada e a data.

2.7. Dirección ou codirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

3. Calidade docente.

3.1. Participación en actividades de formación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade ou entidade organizadora en que consten a actividade realizada e a súa duración.

3.2. Elaboración de materiais docentes.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, enlace á páxina correspondente.

No caso de publicacións impresas, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, da primeira e da última páxina do traballo. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, enlace á páxina correspondente ou pdf co índice e os créditos.

3.3. Estadías de formación docente.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

3.4. Participación en actividades de innovación docente.

Documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

4. Experiencia investigadora.

4.1. Publicacións científicas.

No caso de publicacións accesibles a través de repositorios, enlace á páxina correspondente.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación...) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, achegarase unha carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, en que se faga constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

4.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, enlace a un repositorio dixital en que se encontre o texto ou ben pdf co texto íntegro ou, en todo caso, a portada, índice e créditos da editorial e primeira e última páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf coa copia do resumo ou da presentación.

4.3. Participación como investigador principal ou como investigador en proxectos de investigación competitivos.

Copia do documento oficial de concesión, así́ como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que ademais indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

4.4. Participación como investigador principal ou como investigador en convenios e contratos non competitivos con empresas ou institucións.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indique a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

4.5. Estadías de investigación.

Documentación en que o centro receptor constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

4.6. Patentes, rexistros da propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que o acrediten.

5. Experiencia profesional.

En cada unha das epígrafes da aplicación de concursos, as persoas candidatas deberán relacionar e incorporar, segundo o caso, os documentos acreditativos en formato pdf que se sinalan a continuación:

1. Traballadores por conta allea:

– Copia dixitalizada en formato pdf do contrato de traballo legalizado.

– Copia dixitalizada en formato pdf do documento xustificativo do período de permanencia en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social (vida laboral).

2. Traballadores autónomos ou profesionais liberais:

– Copia dixitalizada en formato pdf da certificación do/s períodos de alta na/nas actividade/s económicas/a declaradas/s da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ou certificado da situación do Censo de actividades da AEAT, actualizada á data da convocatoria.

3. Traballadores do sector público:

– Certificación dos servizos prestados en que se recolla a categoría profesional, o tipo de actividade realizada, a dedicación, a duración de cada contrato ou nomeamento.

Cada posto desempeñado deberá incorporarse nun ítem da aplicación de concursos e entre a data de inicio e de finalización desa actividade non deberá haber interrupcións. No caso de incorporar máis dunha actividade nun mesmo ítem, valorarase unicamente unha.

No caso de que o mérito non se acredite consonte o recollido nesta epígrafe, non será obxecto de valoración. Unha mesma actividade ou contrato só poderá ser alegado e valorado como mérito dentro dunha das epígrafes que se recollen a continuación.

Ademais, para cada unha das epígrafes, teranse en conta as seguintes particularidades:

5.1. Actividade profesional non universitaria.

Nesta epígrafe valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito profesional non universitario.

5.2. Actividade docente en ensino oficial non universitario.

Nesta epígrafe valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito profesional non universitario. Só será computable o ensino impartido na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

5.3. Actividade asistencial.

Nesta epígrafe valoraranse os méritos que se acrediten de acordo co sinalado e que se correspondan co desempeño de actividades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia no ámbito asistencial.

6. Outros méritos non valorables en epígrafes anteriores.

6.1. Coñecementos de linguas estranxeiras.

– Certificación do organismo público ou privado recoñecido en que se acredite este coñecemento.

6.2. Outras titulacións universitarias oficiais.

Nesta epígrafe valóranse outros títulos universitarios oficiais distintos dos incorporados noutras epígrafes. Acreditaranse a través da copia do título oficial e certificación académica correspondente.

6.3. Outras titulacións e diplomas (grao de licenciatura, DEA, etc.).

Nesta epígrafe valóranse outras titulacións e diplomas como o grao de licenciatura nas súas modalidades de exame ou traballo, o diploma de estudos avanzados, os títulos de especialidades médicas e/ou de ciencias da saúde (só no caso de non constituír un requisito de admisión), os títulos propios das universidades (máster propio, ou cursos de especialización), entre outros.

Acreditaranse a través da copia do título ou diploma ou da certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os estudos realizados.

6.4. Experiencia en xestión universitaria.

– Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) en que se acrediten as actividades de xestión realizadas e as datas de realización, e que poderá consultarse no seguinte enlace: https://www.usc.es/es/servizos/sxopra/0700_Cargos-academicos.html

6.5. Outras actividades docentes non incluíbles en epígrafes anteriores.

Nesta epígrafe valoraranse actividades como a impartición de docencia en titulacións propias das universidades, a colaboración na docencia en materias de titulacións oficiais, entre outras.

Acreditaranse a través da certificación do organismo público ou privado en que se acrediten os méritos alegados.

6.6. Outras actividades de investigación non incluíbles en epígrafes anteriores.

Nesta epígrafe valoraranse actividades como a dirección de publicacións científicas, participación en consellos de redacción e en comités científicos, organización de congresos e reunións científicas, entre outras.

Acreditaranse mediante certificación ou documentación acreditativa da realización do mérito alegado.

6.7. Outras actividades de transferencia e divulgación non incluíbles en epígrafes anteriores.

Nesta epígrafe valoraranse actividades como conferencias, seminarios, comisariado ou organización de exposicións, elaboración de catálogos e folletos, entre outras.

Acreditaranse mediante certificación ou documentación acreditativa da realización do mérito alegado.

6.8. Habilitación ou acreditación para figuras e corpos docentes de nivel superior ao da praza en concurso.

Valorase nesta epígrafe a acreditación para figuras dos corpos docentes universitarios de catedrático de universidade e de profesor titular de universidade, e das categorías de profesor contratado doutor ou profesor axudante doutor, sempre que corresponda cunha categoría superior a da praza obxectos do concurso. Igualmente, valorarase a habilitación para corpos docentes universitarios.

Acreditarase mediante copia da acreditación emitida pola ANECA ou da resolución da avaliación positiva da emitida pola ANECA ou axencia da Comunidade Autónoma correspondente.

No caso da habilitación, deberá acreditarse mediante a correspondente certificación.

missing image file
missing image file
missing image file