Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Xoves, 7 de abril de 2022 Páx. 22338

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, na provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4).

Pola Resolución do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, sometéronse a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, provincia de Pontevedra, promovido por A.V. Monte Festeiros, S.L.U. (expediente IN661A 2011/2-4).

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria ao referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 27 de xullo de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos. Por este motivo, a citada información fíxose pública polo prazo de 15 días.

Vista a Sentenza núm. 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e aínda que non é firme e está sendo obxecto de impugnación e discusión en vía de casación pola Xunta de Galicia, con base no principio de seguridade xurídica e por un criterio de precaución, sométense de novo a información pública por un prazo de trinta (30) días o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: A.V. Monte Festeiros, S.L.U.

Denominación do proxecto: parque eólico Monte Festeiros.

Concellos afectados: Silleda e Forcarei (Pontevedra).

Potencia a instalar: 48 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 10.

Produción de enerxía media neta ou vertida á rede: 140.467 GWh/ano.

Orzamento total (execución material): 39.434.041,53 €.

Localización: (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y(ETRS89)

A

555.540,47

4.723.536,33

B

558.475,21

4.723.231,68

C

559.875,19

4.722.785,20

D

561.875,19

4.722.785,20

E

561.875,19

4.721.785,20

F

560.235,19

4.720.965,20

G

560.071,73

4.720.782,40

H

560.024,30

4.720.835,92

I

559.990,67

4.720.890,45

J

559.985,85

4.720.908,73

K

559.709,70

4.721.005,24

L

558.915,19

4.721.065,20

M

558.495,19

4.720.945,20

N

558.275,19

4.720.445,20

O

558.775,19

4.720.165,20

P

559.095,19

4.719.505,20

Q

558.775,19

4.719.245,20

R

558.770,72

4.719.227,59

S

559.063,56

4.718.716,81

T

558.958,45

4.718.457,91

U

558.611,38

4.718.598,81

V

558.535,00

4.718.297,14

W

557.875,19

4.718.464,19

X

557.875,19

4.718.785,20

Y

556.875,18

4.720.785,20

Z

555.449,73

4.722.550,16

Coordenadas dos aeroxeradores, estacións meteorolóxicas e da subestación:

Aeroxerador

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y

(ETRS89)

Modelo

Potencia máquina (MW)

Altura de buxa (m)

MF01

557.276,78

4.720.968,62

V136

*3,00

82,00

MF02

558.072,90

4.720.440,90

V136

*3,00

82,00

MF03

558.033,57

4.722.230,08

V136

4,20

82,00

MF04

559.738,96

4.722.453,14

V150

5,60

105,00

MF05

559.976,60

4.722.208,63

V136

4,20

82,00

MF06

560.253,60

4.721.970,69

V150

5,60

105,00

MF07

560.569,37

4.721.759,90

V150

5,60

125,00

MF08

560.914,94

4.721.530,78

V150

5,60

125,00

MF09

561.665,11

4.722.013,19

V150

5,60

125,00

MF10

561.564,38

4.722.539,34

V150

5,60

125,00

* Vestas V136 de 4,2 MW limitados a 3 MW.

Estacións meteorolóxicas

UTM-X

(ETRS89)

UTM-Y

(ETRS89)

Altura de buxa (m)

Torre 1

557.850,92

4.721.035,61

82,00

Torre 2

560.357,25

4.721.688,09

125,00

SET parque eólico Monte Festeiros

SET

X (ETRS89)

Y (ETRS89)

560.160,00

4.722.505,00

Envolvente SET

A

560.168,54

4.722.548,70

B

560.186,84

4.722.551,30

C

560.196,08

4.722.482,05

D

560.131,30

4.722.473,43

E

560.124,18

4.722.528,50

F

560.170,43

4.722.534,62

Características técnicas recollidas no proxecto:

– 10 aeroxeradores tripá modelo Vestas: 4 V-136 e 6 V-150. Dous V136 terán limitada a súa potencia nominal para se adaptaren á potencia máxima do parque eólico (48 MW). A altura será variable, tal como se indica na táboa de características dos aeroxeradores, e cunha lonxitude de pa de 73,66 m para os V150 e 66,66 m para os V136. Cada un deles estará equipado cun transformador elevador 0,72/30 kV no seu interior.

– 2 torres de medición:

• Torre de medición 1 terá unha altura de 82 m. Colocaranse os seguintes aparellos de medida:

◦ 2 anemómetros a 82 e 62 metros.

◦ 2 cataventos a 79 e 59 metros.

◦ Termohigrómetro a 77 metros.

◦ Barómetro a 77 metros.

• Torre de medición 2 terá unha altura de 125 m, cos seguintes aparellos de medida:

◦ 3 anemómetros a 125, 105 e 85 metros.

◦ 3 cataventos a 122, 102 e 82 metros.

◦ Termohigrómetro a 120 metros.

◦ Barómetro a 120 metros.

– A rede de media tensión do parque recollerá a enerxía xerada polos aeroxeradores, transportarase ata a subestación colectora 30/132 kV Monte Festeiros e estará formada polos seguintes elementos:

• 10 centros de transformación, grupo de conexión Dyn11 e tensión 0,72/30 kV situados no interior dos aeroxeradores.

• 3 liñas soterradas (de sección variable) de 30 kV para conectar os aeroxeradores entre si e coa subestación colectora do parque. Circuíto nº 1 MF1, MF2, MF3 de lonxitude 6.329,1 m e potencia 10,20 MW; circuíto nº 2 MF8, MF9, MF10 de 5.061,75 m e potencia 16,80 MW e circuíto nº 3 MF4, MF5, MF6, MF7 de 1.990,4 m, con potencia 21,00 MW.

En paralelo á canalización eléctrica, instalarase o cable de posta á terra de cobre e sección 50 mm2.

Os condutores de media tensión serán de tipo RHZ1 18/30 kV Al + H16/25 e sección variable de 50, 95, 150, 240, 400 e 630 mm2.

A lonxitude total de gabia resulta de 9.909,51 m.

– Subestación transformadora Monte Festeiros, onde se elevará a tensión de entrada de 30 kV a unha tensión de saída de 132 kV por medio dun transformador 132/30 kV de 50/55 MVA ONAN/ONAF. Contará cun parque de intemperie, onde estará a aparellaxe de 132 kV e será de tecnoloxía compacta tipo módulos PASS M0 de ABB ou similar e unha parte cuberta para a aparellaxe de 30 kV.

O centro de control do parque e a parte cuberta da subestación estarán situados nun mesmo edificio, separados e con accesos independentes. O sistema de control utilizará unha rede ethernet sobre fibra óptica que enlaza os aeroxeradores co servidor SCADA.

Contará tamén cun transformador de servizos auxiliares 30/0,4 kV de 100 kVA.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1.a) da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, relación de bens e dereitos afectados, a cal figura no anexo que se insire nesta resolución, e proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico).

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, contados a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

De acordo co artigo 76 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, consérvase a validez de todas as alegacións xa presentadas que constan no expediente.

Atendendo ás medidas preventivas fronte ao coronavirus COVID-19, a consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 51.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (avda. Mª Victoria Moreno, 43-5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como ás dependencias dos concellos de Silleda (r/ Trasdeza, 55, 36540 Silleda) e Forcarei (praza da Igrexa, 1, 36550 Forcarei).

Pontevedra, 8 de marzo de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico Monte Festeiros nos concellos de Silleda e Forcarei (Pontevedra)

Relación de bens e dereitos afectados

Predio

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Titularidade proposta

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno domino

Serv. de paso

Serv. voo

Ocupac. temp. (amoreamentos)

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Cim.

Plat.

Torre met.

Subest.

Vía

Gabia

Concello de Forcarei (Pontevedra)

1

Comunidade Veciñal Masgalán de Arriba

320

484

36018A32000484

Monte Masgalán

Matogueira

2.216

2

Comunidade de Montes do Forno

20

111

36018A02000111

Monte Forno

Matogueira

184

4

Villaverde Villaverde M. Carmen

20

381

36018A02000381

Veiga da Eira

Urbano

35

5

Bertolo Fernández Rosa

20

247

36018A02000247

Campo Roto

Urbano e rústico

49

6

Doval Míguez Gumersindo

20

248

36018A02000248

Campo Roto

Matogueira

30

7

Mvmc Masgalán de Arriba - Pres.: Julio Taboada Gómez

20

334

36018A02000334

Monte Masgalán

Matogueira

217

8

Villaverde Villaverde M Carmen

20

20334

36018A02020334

Monte Masgalán

Urbano

255

9

Comunidade Veciñal Masgalán de Abaixo

20

10334

36018A02010334

Monte Masgalán

Matogueira

150

10

Mvmc Masgalán de Arriba - Pres.: Julio Taboada Gómez

20

333

36018A02000333

Monte Margalán

Matogueira

2.103

11

Álvarez López Hros. de Manuel

20

282

36018A02000282

Pardiñas

Matogueira

4

12

Rozados Viéitez M Carmen Edita

406

3

36018A40600003

Navaliño

E-pastos Carballeira

195

13

Mvmc Masgalán de Arriba - Pres.: Julio Taboada Gómez

406

120

36018A40600120

Monte Masgalán

Matogueira

207

14

Barreiro Bugallo J. Antonio e Visitación

20

294

36018A02000294

Revoltas

Matogueira

176

15

López Caudal Argimira - Villaverde López J.A.

20

293

36018A02000293

Revoltas

Matogueira

109

16

Villaverde Cendón María Áurea

20

292

36018A02000292

Revoltas

Matogueira

122

17

Rozados Vieites Mª del Carmen (Hros.)

20

291

36018A02000291

Revoltas

Matogueira

120

18

Sanmartín Fiestras Manuel José

20

290

36018A02000290

Revoltas

Matogueira

93

19

Rozados Vieites Mª del Carmen (Hros.)

20

289

36018A02000289

Revoltas

Matogueira

72

20

Doval Barciela Mª Dolores

20

288

36018A02000288

Revoltas

Matogueira

21

21

Rozados Vieites Mª del Carmen (Hros)

20

287

36018A02000287

Revoltas

E-pastos

339

22

Cendón Villamayor Antonio

20

286

36018A02000286

Revoltas

Matogueira e-pastos

73

23

Barreiro Bugallo J. Antonio e Visitación

20

285

36018A02000285

Revoltas

Matogueira e-pastos

17

24

Comunidade Man Común Taboadelo

406

119

36018A40600119

Monte Taboada

Matogueira

319

26

Cendón Villamayor Antonio

406

114

36018A40600114

Rega do Raposo

E-pastos

62

27

Villaverde Cendón María Áurea

406

115

36018A40600115

Rega do Raposo

E-pastos

253

28

Conunidade de Montes Taboadelo

20

332

36018A02000332

Monte Taboada

Matogueira

935

29

Conunidade de Montes Taboadelo

406

118

36018A40600118

Monte Taboada

Matogueira almacén

1.176

30

Conunidade de Montes Taboadelo

20

331

36018A02000331

Monte Taboada

Matogueira

830

31

Barreiro Bugallo J. Antonio e outros

20

112

36018A02000112

Reguiño

Matogueira e-pastos Matogueira

71

32

Rozados Viéitez M. Carmen Edita

306

8

36018A30600008

Tras Casa

Urbano e rústico

94

33

Villaverde López José Antonio

306

3

36018A30600003

Veiga da Eira

Urbano

206

34

Vieites Baliñas Carmen

306

17

36018A30600017

Tras Costa

Matogueira

2

35

Villaverde López José Antonio

306

16

36018A30600016

Nava

C-labor Matogueira

39

36

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

15

36018A30600015

Tras Navales

C-labor Matogueira

25

37

Rozado Vieites Carmen Edita

306

13

36018A30600013

Tras Navales

C-labor Matogueira

59

38

Villaverde Cendón María Áurea

306

12

36018A30600012

Navales

C-labor e-pastos

92

39

Cendón Villamayor Antonio

306

11

36018A30600011

Naval

C-labor e-pastos

232

40

Rozados Viéitez M. Carmen Edita

306

8

36018A30600008

Tras Casa

Urbano e rústico

1.880

41

Cendón Castro
Manuel

306

7

36018A30600007

Navales

Urbano

232

42

Rozados Vieites Carmen Edita

306

5

36018A30600005

Naval

Urbano

16

43

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

10

36018A30600010

Torrión

Urbano

106

44

Sanmartín Fiestras Manuel José

506

61

36018A50600061

Fonte

E-pastos

78

45

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

58

36018A30600058

Chousiño

Matogueira Matogueira

100

47

Cendón Miguel Manuel

306

57

36018A30600057

Chousiño

Matogueira

89

48

Villaverde López José Antonio

506

62

36018A50600062

Daquel Cabo

E-pastos

333

49

Villaverde Valiñas Sabino

306

66

36018A30600066

Alargo

Prados Matogueira

74

50

Barreiro Bugallo José Antonio

306

67

36018A30600067

Alargo

Prados Matogueira

133

51

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

68

36018A30600068

Alargo

Prados Matogueira

120

52

Rozados Viéitez M. Carmen Edita

306

69

36018A30600069

Alargo

Prados Matogueira

107

53

Doval Barciela M. Dolores

306

70

36018A30600070

Alargo

Prados Matogueira

83

54

Barreiro Bugallo José Antonio

306

71

36018A30600071

Alargo

Prados carballeira

96

55

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

72

36018A30600072

Decoitas

E-pastos

93

56

Cendón Míguez Manuel

306

73

36018A30600073

Decoitas

Prados

70

57

Villaverde Valiñas Sabino

306

74

36018A30600074

Decoitas

Prados Matogueira

22

58

Barreiro Bugallo José Antonio

306

75

36018A30600075

Decoitas

Prados Matogueira

14

59

Doval Barciela María Dolores

306

76

36018A30600076

Decoitas

Prados Matogueira

1

59-1

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

82

36018A30600082

Regueiriña

C-labor

1

60

Villaverde López José Antonio

306

83

36018A30600083

Trozo

Matogueira

97

61

Villaverde Valiñas Sabino

506

63

36018A50600063

Daquel Cabo

C-labor

187

62

Barreiro Bugallo José Antonio

506

64

36018A50600064

Prado D

C-labor

71

63

Sanmartín Fiestras Manuel José

506

69

36018A50600069

Prado D

C-labor Matogueira

504

64

Rozados Viéitez M. Carmen Edita

506

106

36018A50600106

Revoltiña

E-pastos

75

65

Cendón Villamayor Antonio

306

87

36018A30600087

Riba do Puzo

Matogueira

1.883

66

Couceiro Sanmartín Pilar e outros

501

60

36018E50100060

Portos Asneiros

Matogueira e-pastos

26

67

Rozados Troitiño José

306

112

36018A30600112

Touza Redonda

Matogueira

13

68

Álvarez Villaverde María Dolores Virtudes

306

113

36018A30600113

Touza Redonda

Matogueira

260

69

Canabal Barros Manuel

306

309

36018A30600309

Touza Redonda

Matogueira

505

70

Villaverde Arca Manuel

306

301

36018A30600301

Touza Redonda

Matogueira

420

71

Fiestras Doval Josefina

306

302

36018A30600302

Touza Redonda

Matogueira

281

72

Barros Arca Manuel

306

303

36018A30600303

Touza Redonda

Matogueira

176

73

Troitiño Fernández José

306

304

36018A30600304

Touza Redonda

Matogueira

129

74

Filloy Viéitez Manuel

306

305

36018A30600305

Touza Redonda

Matogueira

100

75

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

306

36018A30600306

Touza Redonda

Matogueira

93

76

Filloy Viéitez Manuel

306

307

36018A30600307

Touza Redonda

Matogueira

195

77

Sanmartín Fiestras Manuel José

306

273

36018A30600273

Súa Pica

Matogueira

70

78

Sanmartín Fiestras Manuel José

501

51

36018E50100051

Touza Redonda Pequena

Prado

1.343

79

Concello de Forcarei

306

460

36018A30600460

Monte Tabaoadelo

Matogueira

511

7.120

8.036

1.249

8.409

80

Vieites Baliñas Carmen

306

88

36018A30600088

Alargo

Matogueira

368

81

Canabal Álvarez Manuel

501

50

36018E50100050

Touza Redonda Grande

Prado Matogueira

518

82

Cendón Castro Manuel

501

49

36018E50100049

Touza Redonda Grande

Prado Matogueira Matogueira

144

83

Cendón Castro Manuel

501

48

36018E50100048

Touza Redonda Grande

Prado Matogueira

220

84

Barreiro Bugallo José Antonio

501

47

36018E50100047

Touza Redonda Grande

Matogueira

1.687

125

85

Villaverde Arca José

501

46

36018E50100046

Touza Redonda Grande

Prado Matogueira

1.431

86

Canabal Cortizo José M.

501

37

36018E50100037

Fonte Barreira

Matogueira

1.351

1.126

87

Sanmartín Fiestras Manuel José

501

38

36018E50100038

Allanada da Pica

Matogueira

137

184

88

Barreiro Bugallo José Antonio

501

40

36018E50100040

Allanada da Pica

Matogueira Matogueira e-pastos

137

154

89

Filloi García Argelina

501

41

36018E50100041

Allanada da Pica

Prado

59

167

90

M. Ángeles Abeledo e José Antonio González

501

42

36018E50100042

Rega da Fonte do Allo

Matogueira Prado

44

172

366

91

Masa común

501

43

36018E50100043

Rega da Fonte do Allo

Matogueira

325

294

92

Monte común - Repr. Manuel Míguez

501

44

36018E50100044

Rega da Fonte do Allo

Matogueira

138

2.654

773

93

Monte común - Repr. Manuel Míguez

501

45

36018E50100045

Comunal da Burata Vella

Piñeiral madeireiro Matogueira

2.911

832

94

Arca Míguez Josefa

501

19

36018E50100019

Revolta Grande

Matogueira Prado

36

3.197

821

95

Silva Carballeda Manuel

501

18

36018E50100018

Revolta Grande

Matogueira

1.433

96

364

687

96

Canabal Álvarez, Manuel

501

17

36018E50100017

Revolta Grande

Matogueira

2.748

231

1.731

97

Filloi García María del Carmen

501

16

36018E50100016

Revolta Grande

E-pastos

511

1.384

30

2.938

98

Fraiz Iglesias Teresa (Hros.)

501

15

36018E50100015

Revolta Grande

Matogueira

141

3.469

99

Fraiz Iglesias Teresa (Hros.)

501

14

36018E50100014

Revolta Grande

Matogueira

522

100

Consellería do Medio Rural e da Consellería do Mar

501

25

36018E50100025

Entre Serras

Prado

498

27

101

Canabal Álvarez Manuel

501

26

36018E50100026

Lamas do Frutal

Prado

861

102

M. Ángeles Abeledo e José Antonio González

501

29

36018E50100029

Lamas do Frutal

Matogueira

542

103

Arca Míguez Josefa

501

30

36018E50100030

Rega da Ramisca

Matogueira

2.639

131

103-1

Troitiño Salgueiro Diego Ovidio

501

32

36018E50100032

Coto da Lagüiña

Matogueira

113

104

Jorge Garrido Manuel (Hros.)

501

10031

36018E50110031

Rega da Facha de Arriba

Matogueira

4.466

823

105

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

306

502

36018A30600502

Ramisca

Matogueira

113

25

106

Rozados Canabal Francisco

306

471

36018A30600471

Ramisca

Matogueira

40

13

107

Álvarez García Manuel

306

472

36018A30600472

Ramisca

Matogueira

48

15

108

Arca Valiñas Francisco

306

473

36018A30600473

Ramisca

Matogueira

48

16

109

García Hermida Antonio

306

474

36018A30600474

Ramisca

Matogueira

61

19

110

Villaverde Villaverde José M. Donoso

306

475

36018A30600475

Ramisca

Matogueira

73

21

111

Villaverde Arca Manuel

306

476

36018A30600476

Ramisca

Matogueira

81

21

112

Salgueiro Rúas M. Josefa

306

477

36018A30600477

Ramisca

Matogueira

91

23

113

Villaverde Valiñas Sabino

306

478

36018A30600478

Ramisca

Matogueira

124

30

114

Álvarez Villaverde Virtudes

306

479

36018A30600479

Ramisca

Matogueira

128

27

115

Villaverde Valiñas Sabino

306

480

36018A30600480

Ramisca

Matogueira

135

28

116

Fiestras Fernández M. Carmen

306

481

36018A30600481

Ramisca

Matogueira

162

38

117

Gestoso Rozados Sabino (Hros.)

306

482

36018A30600482

Ramisca

Matogueira

189

59

118

Canabal Cortizo José M. e Manuel

306

483

36018A30600483

Ramisca

Matogueira

257

55

119

Martínez Villaverde Francisco Germán

306

484

36018A30600484

Ramisca

Matogueira

338

7

120

Campos Márquez M. Trinidad

306

485

36018A30600485

Ramisca

Matogueira

283

121

Couto Alén José María

306

486

36018A30600486

Ramisca

Matogueira

223

122

Filloy Pérez Francisco

306

487

36018A30600487

Ramisca

Matogueira

96

123

Villaverde Gil Argentina

306

488

36018A30600488

Ramisca

Matogueira

3

124

Matanzas Meijomence José Benito

206

602

36018A20600602

Rega Naveira

Matogueira

302

39

125

Matanzas Meijomence José Benito

306

491

36018A30600491

Pica

Matogueira

2.384

1.357

125-1

Liñares Rozados Carmen

306

492

36018A30600492

Pica

Matogueira

307

126

Valiñas Sieiro Benjamín

206

601

36018A20600601

Legüiñas

Matogueira

4.611

1.144

1.299

127

Matanzas Meijomence José Benito

206

600

36018A20600600

Devesa

Matogueira

4.877

772

402

128

Liñares Rozados Carmen

206

599

36018A20600599

Devesa

Matogueira

196

Concello de Silleda (Pontevedra)

129

Valiñas Sieiro Benjamín

61

140

36052A06100140

Devesa

Matogueira

1.032

130

Liñares Rozados Carmen

61

139

36052A06100139

Devesa

Matogueira

511

7.292

747

359

5.047

131

Matanzas Meijomence José Benito

61

138

36052A06100138

Devesa

Matogueira

993

53

132

Valiñas Sieiro Benjamín

61

133

36052A06100133

Lomba

Prados Matogueira

312

133

Taboada Gómez Benito

74

36

36052A07400036

Padrón

Prados Matogueira c-labor Matogueira Prados

225

134

Taboada Matanzas Carlos

75

275

36052A07500275

Monte do Outeiro

Prados

1.346

135

Barciela Núñez Elsia

75

276

36052A07500276

Outeiro

Prados

331

136

Taboada Gómez Amado

68

50

36052A06800050

Cova de Padrón

Matogueira

542

137

Liñares Saa José

75

280

36052A07500280

Viveiro

Prados

387

138

Zobra Villaverde Mercedes

68

49

36052A06800049

Mamuelas

Matogueira

209

139

Platas Villaverde Isabel

75

284

36052A07500284

Mamuelas

Matogueira

989

140

Valiñas García José

68

48

36052A06800048

Mamuelas

Prados

362

141

Taboada Matanzas Carlos

75

325

36052A07500325

Zarra Vella

Matogueira

60

142

Ramón Villaverde Ramos

68

47

36052A06800047

Mamuelas

Prados

2.639

143

Ramón Villaverde Ramos

75

322

36052A07500322

Mamuelas

Prados

134

144

Gómez González Consuelo

75

320

36052A07500320

Mamuelas

Prados

72

145

Doval Núñez Otilia

75

319

36052A07500319

Arriba da Fonte Bailar

Matogueira

77

146

Cachafeiro González, Inés

68

43

36052A06800043

Mamuelas

Prados

75

147

Canabal Doval Elisa

68

42

36052A06800042

Peiconde

Matogueira

299

148

González Taboada José

75

318

36052A07500318

Peniña da Merda

Matogueira

396

148-1

Taboada Gómez Guadalupe

75

316

36052A07500316

Peniña da Merda

Matogueira

36

149

Rozados García José Antonio

68

41

36052A06800041

Peiconde

Prados

467

150

Gómez Taboada Amado

68

40

36052A06800040

Peiconde

Prados

817

151

Mouriño García Benito

68

1045

36052A06801045

Peiconde

Matogueira

132

152

Mouriño García Benito

68

33

36052A06800033

Peiconde

Matogueira

392

153

Taboada Gómez Guadalupe

68

39

36052A06800039

Peniña da Merda

Matogueira

214

154

Zobra Villaverde Mercedes

68

38

36052A06800038

Arriba do Outeiro Grande

Matogueira

96

155

Canabal Pereira Manuel

68

37

36052A06800037

Fonte Ballar

Matogueira

67

156

Otero Valiñas Irene

68

36

36052A06800036

Fonte Bailas

Matogueira

40

157

Otero Valiñas Irene

68

35

36052A06800035

Fonte Bailas

Matogueira

50

158

Zobra Villaverde Mercedes

68

34

36052A06800034

Fonte Bailas

Matogueira

23

159

Núñez Sánchez José Benito

68

32

36052A06800032

Pousadoiro

Prados

84

560

160

Mouriño García Benito

68

29

36052A06800029

Pousadoiro

Prados

2.746

161

García Gómez Julio

75

5

36052A07500005

Pousadoiro

Prados

379

163

162

Otero Valiñas Irene

68

144

36052A06800144

Pousadoiro

Prados

422

162-1

Otero Valiñas Irene

68

25

36052A06800025

Penavedra

Matogueira

1.311

163

Otero Valiñas Irene

75

4

36052A07500004

Pousadoiro

Matogueira

261

105

164

Otero Valiñas Irene

75

3

36052A07500003

Pousadoiro

Matogueira

416

119

71

165

Novo Fernández
María

75

2

36052A07500002

Castiñeira

Matogueira

682

114

775

166

Otero Valiñas Irene

75

1

36052A07500001

Pena Vedra

Matogueira

287

15

4

167

Mvmc Xubín- Pres. Luis Taboada

69

201

36052A06900201

Campazo

Matogueira

1.160

22.892

30.643

6.295

17.630

167-1

Núñez Sánchez José Benito

75

6

36052A07500006

Pousadoiro

Matogueira

45

167-2

Taboada Gómez Benito

75

7

36052A07500007

Pousadoiro

Prados

141

167-3

Núñez Sánchez José Benito

75

8

36052A07500008

Pousadoiro

Prados

247

167-4

Taboada Gómez Benito

75

9

36052A07500009

Pousadoiro

Prados

172

168

Gómez González Consuelo

75

10

36052A07500010

Pousadoiro

Prados

293

2.365

169

Canabal González Erundina

75

11

36052A07500011

Pousadoiro

Matogueira

80

671

170

González González Virgilio

75

12

36052A07500012

Fonte do Torno

Matogueira

1.339

517

840

171

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

75

13

36052A07500013

Pousadoiro

Matogueira

353

119

172

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

75

14

36052A07500014

Fonte do Torno

Matogueira

395

103

173

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

75

15

36052A07500015

Fonte do Torno

Matogueira

492

97

174

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

75

16

36052A07500016

Fonte do Torno

Matogueira

171

29

175

Arcebispado de Santiago

75

22

36052A07500022

Outeiro da Camba

Matogueira

1.783

1.108

433

176

Taboada Matanzas Carlos

75

23

36052A07500023

Outeiro da Camba

Matogueira

2.679

350

325

1.336

177

Taboada Castro Amelia

75

25

36052A07500025

Outeiro da Camba

Matogueira

615

178

Herdeiros de Antonio Núñez

75

24

36052A07500024

Outeiro da Camba

Matogueira

1.458

132

249

528

179

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

75

26

36052A07500026

Outeiro da Camba

Matogueira

114

864

69

38

1.012

180

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

75

27

36052A07500027

Outeiro da Camba

Matogueira

397

560

147

2.059

181

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

75

29

36052A07500029

Outeiro da Camba

Matogueira

69

127

1.700

182

Ramos Ramos Amparo

75

30

36052A07500030

Fontelas

Matogueira

535

4.853

183

Canabal González Erundina

75

31

36052A07500031

Fontelas

Matogueira

636

184

Platas Villaverde, Isabel

75

33

36052A07500033

Fontelas

Matogueira

297

185

Vidal García M. Luisa

76

208

36052A07600208

Fontelas

Matogueira

159

186

Herdeiros de Antonio Núñez

76

212

36052A07600212

Fontelas

Prados

137

187

Liñares González Manuel

76

215

36052A07600215

Fontelas

Prados

146

188

Herdeiros de Antonio Núñez

76

216

36052A07600216

Fontelas

Matogueira

109

189

Canabal González Erundina

76

218

36052A07600218

Castiñeiroa

Matogueira

83

190

Vidal García Nieves

76

219

36052A07600219

Leira do Codeso

Matogueira

207

6

191

Mvmc de Sante- Reprs. José Cela

76

207

36052A07600207

Fonte M.

Matogueira

445

1

192

Morcillo González María Fernanda

70

136

36052A07000136

Fonte da Mina

Matogueira

97

193

García González José

70

138

36052A07000138

Fonte da Mina

Matogueira

30

194

Barcila Peña Sergio

70

141

36052A07000141

Castiñeiroa

Matogueira

35

195

González García Concepción

70

142

36052A07000142

Castiñeiroa

Matogueira

25

196

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

70

149

36052A07000149

Castiñeira

Matogueira

56

197

Lazara Troitiño Juan Carlos

70

155

36052A07000155

Castiñeira

Prados Matogueira

110

198

García Lamazares Manuel

70

156

36052A07000156

Castiñeiroa

Matogueira

96

199

Morcillo González María Fernanda

70

157

36052A07000157

Castiñeiroa

Matogueira

98

201

García Pardal Guillermo

69

128

36052A06900128

Coto dos Bidos

Matogueira

406

202

Segade Montero María Amparo (Hros.)

69

127

36052A06900127

Chamor

Matogueira

3.824

509

203

Villaverde Fernández María Esther

69

126

36052A06900126

Chamor

Matogueira

1.515

201

204

Rodríguez Lazara Sara Inés

69

125

36052A06900125

Chamor

Matogueira

1.076

181

205

Otero Valiñas Manuel

69

124

36052A06900124

Chamor

Matogueira

1.100

161

206

Mosquera Fontao Hros. de Manuel

69

123

36052A06900123

Chamor

Matogueira

1.065

150

207

Fontao Troitiño Manuel

69

122

36052A06900122

Chamor

Matogueira

1.273

149

208

Fernández Otero Manuel

69

121

36052A06900121

Chamor

Matogueira

981

594

244

209

Matanzas González Manuela

69

120

36052A06900120

Chamor

Matogueira

1.472

172

210

Fontao Troitiño Manuel

69

112

36052A06900112

Chamor

Matogueira

2.241

380

1.179

211

Taboada Leira Jesús

69

111

36052A06900111

Chamor

Matogueira

129

3.133

169

1.740

212

Álvarez Saa Manuel (Hros.)

69

110

36052A06900110

Chamor

Matogueira

382

1.309

3.148

213

Galego Coego Luis

69

109

36052A06900109

Chamor

Matogueira

92

4.131

214

Villar Villaverde Matilde

69

106

36052A06900106

Chamor

Matogueira

538

215

Canabal Liñares Alfredo

68

108

36052A06800108

Fontiña do Chao

Prados

3.360

216

Otero Valiñas Irene

68

24

36052A06800024

Fonte Bailas

Matogueira

150

1.706

1.560

237

2.718

217

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

69

202

36052A06900202

Curros Pedriños

Matogueira

1.281

1

218

Mvmc Currospedriños.- Pres. Manuel Doval Canabal

68

143

36052A06800143

Curros Pedriños

Matogueira

16

1.094

219

Rozados García José Antonio

68

23

36052A06800023

Pena Vedra

Prados

215

1.820

120

142

220

Cachafeiro González Inés

68

22

36052A06800022

Pena Vedra

Prados Matogueira

3.427

221

Valiñas Valiñas Manuela

68

21

36052A06800021

Pena Vedra

Matogueira

2.380

222

Doval Canabal Manuel (Hros.)

68

20

36052A06800020

Pena Vedra

Matogueira

48

1.202

222-1

Doval Canabal Manuel (Hros.)

68

18

36052A06800018

Pena Vedra

Matogueira

198

222-2

Doval Julio

68

16

36052A06800016

Pena Vedra

Matogueira

903

222-3

Valiñas Valiñas Manuela

68

15

36052A06800015

Vergas

Pd/prados

1.526

222-4

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

68

11

36052A06800011

Pedrouzo

Pd/prados

374

222-5

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

68

10

36052A06800010

Pedrouzo

Pd/prados

693

222-6

Valiñas Valiñas Manuela

68

9

36052A06800009

Pedrouzo

Pd/prados

289

222-7

Cachafeiro González Inés

68

8

36052A06800008

Pedrouzo

Matogueira

318

222-8

Rozados García, José Antonio

68

7

36052A06800007

Pedrouzo

C-labor

217

222-9

Doval Canabal Manuel (Hros.)

68

5

36052A06800005

Pedrouzo

C-labor

2.588

223

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

63

528

36052A06300528

Castelao

Matogueira

4.517

1.291

318

239

Mvmc Currospedriños.- Pres. Manuel Doval Canabal

68

2

36052A06800002

Pousadoiro

Matogueira

488

9.612

2.986

1.441

4.686

240

Abeledo Penas María

68

3

36052A06800003

Penido

Matogueira

672

153

241

Pichel Teijeiro Juan Ramón

68

1

36052A06800001

Lomba

Matogueira

1.261

245

3.497

242

Mvmc Currospedriños.- Pres. Manuel Doval Canabal

68

142

36052A06800142

Curros Pedriños

Matogueira

511

5.690

1.527

3.718

5.427

243

C.M.V. Os Curros Pedriños

67

136

36052A06700136

Curros Pedriños

Matogueira

549

244

Pichel Teijeiro Juan Ramón

67

6

36052A06700006

Lomba

Matogueira

458

245

Matanzas Meijomence José Benito

67

5

36052A06700005

Tixoa

Matogueira

1.446

246

Valdío-Veciños de Tixoa / García Gómez Inés

67

21

36052A06700021

Pontes

Prados

478

247

Valiñas Sieiro Benjamín

67

22

36052A06700022

Carballo

Prados

190

248

Valiñas Sieiro Benjamín

67

24

36052A06700024

Barreira

Prados

50

249

Descoñecido
Fiscalía Provincial de Pontevedra

67

23

36052A06700023

Carballo

Prados

131

250

Matanzas Meijomence José Benito

67

26

36052A06700026

Carballo

C-labor

228

251

Valiñas Sieiro Benjamín e Matanzas Meijomence José Benito

67

115

36052A06700115

Campazón

C-labor

233

252

Liñares Rozados Carmen

67

114

36052A06700114

Costiña

C-labor

130

253

Liñares Rozados Carmen

67

113

36052A06700113

Costiña

C-labor

229

254

Liñares Rozados Carmen

67

112

36052A06700112

Casavella

Agrario prados carballeira

416

254-1

Matanzas Meijomence José Benito

67

98

36052A06700098

Casavella

C-labor

591

255

Valiñas Sieiro Benjamín

67

99

36052A06700099

Eira

Matogueira Piñeiral madeireiro

1

257

Veciños de Tixoa / Liñares Rozados Carmen

67

101

36052A06700101

Tixoa

Matogueira

488