Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Xoves, 7 de abril de 2022 Páx. 22365

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Outeiro Grande, emprazado nos concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra) (expediente IN661A 2011/1-4).

Mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, acordouse someter a un prazo de quince (15) días de información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Outeiro Grande, emprazado nos concellos da Estrada e Forcarei da provincia de Pontevedra, promovido por A.V. Outeiro Rubio, S.L.U. (expediente IN661A 2011/1-4).

De acordo co establecido no artigo 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o proxecto do referido parque eólico e, con base nos artigos 44 da mencionada Lei 5/2017, do 19 de outubro, e 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o 27 de xullo de 2021 a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu declarar a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos. Por este motivo, a Resolución do 7 de febreiro de 2022 fixaba un prazo de quince (15) días para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se considerasen prexudicadas nos seus dereitos, poidan examinar o expediente e presentar as alegacións que consideren oportunas, a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

Antes da publicación da Resolución do 7 de febreiro de 2022 e vista a Sentenza núm. 18/2022, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aínda que esta non adquiriu firmeza e está sendo obxecto de impugnación e discusión en vía de casación pola Xunta de Galicia, con base no principio de seguridade xurídica e por un criterio de precaución, mediante a presente resolución acórdase someter a un prazo de trinta (30) días de información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Outeiro Grande.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante: A.V. Outeiro Rubio, S.L.U.

Denominación do proxecto: parque eólico Outeiro Grande.

Concellos afectados: A Estrada e Forcarei (Pontevedra).

Potencia que se vai instalar: 18 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 5.

Produción de enerxía media neta ou vertida á rede: 59.743 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 15.403.537,90 €.

Localización: (coordenadas UTM).

Coordenadas da poligonal de delimitación:

Vértice

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y (ETRS89)

1

549.875,23

4.727.745,18

2

550.155,23

4.727.745,18

3

550.155,23

4.727.585,18

4

550.475,23

4.727.585,18

5

551.675,23

4.728.085,18

6

551.795,23

4.727.505,18

7

551.595,23

4.727.285,18

8

551.595,23

4.727.145,18

9

552.833,27

4.726.811,32

10

553.489,45

4.726.811,32

11

553.502,35

4.726.690,06

12

553.479,91

4.726.646,31

13

553.441,73

4.726.604,76

14

553.423,73

4.726.564,26

15

553.423,73

4.726.529,39

16

553.430,48

4.726.499,00

17

553.479,91

4.726.429,34

18

553.456,55

4.726.287,00

19

553.456,55

4.726.125,30

20

553.375,24

4.726.125,17

21

552.915,23

4.726.005,18

22

552.755,23

4.725.725,18

23

552.275,23

4.725.725,18

24

552.015,23

4.725.265,18

25

551.576,14

4.724.856,35

26

551.609,73

4.724.820,27

27

551.477,12

4.724.705,00

28

552.636,68

4.724.146,72

29

552.636,68

4.723.785,17

30

549.875,23

4.723.785,17

Coordenadas e características dos aeroxeradores:

Aeroxerador

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y (ETRS89)

Modelo

Potencia máquina (MW)

Altura de buxa (m)

OG-01

551.898,40

4.725.932,00

V150

4,2

105,00

OG-02

550.617,16

4.725.408,52

V150

4,2

105,00

OG-03

550.911,01

4.725.056,51

V136

3,30

82,00

OG-04

551.028,92

4.724.127,07

V136

3,00

82,00

OG-05

550.302,50

4.723.987,00

V136

3,30

82,00

Coordenadas da estación meteorolóxica:

Estación meteorolóxica

UTM-X (ETRS89)

UTM-Y (ETRS89)

Altura de buxa (m)

Torre 1

551.242,83

4.724.979,98

105,00

Coordenadas da subestación:

SET parque eólico Outeiro Grande

SET

X (ETRS89)

Y (ETRS89)

551.111,74

4.724.294,39

Envolvente SET

A

551.090,10

4.724.332,97

B

551.155,18

4.724.295,10

C

551.132,05

4.724.255,34

D

551.066,94

4.724.293,22

Características técnicas recollidas no proxecto:

– Cinco (5) aeroxeradores tripá modelo Vestas V-136 (3) e modelo V-150 (2), con velocidade e paso variable. A potencia nominal unitaria e a altura de buxeiro serán variables en función do tipo de aeroxerador, tal como se indica na táboa de características dos aeroxeradores, cunha lonxitude de pa de 73,66 m para o modelo V-150 e 66,66 m para o modelo V-136. Un dos aeroxeradores modelo V-136 terá limitada a súa potencia nominal para os efectos de adaptarse á potencia máxima do parque eólico (18 MW).

– Cinco (5) centros de transformación trifásicos montados no interior de cada aeroxerador, con transformador de potencia aparente unitaria de 5.150 kVA para o modelo V-150 e 3.600 kVA para o modelo V-136 e relación de transformación 0,720/30 kV.

– Unha (1) torre de medición de 105 m de altura total en que se colocarán os seguintes aparatos de medida:

• Dous (2) anemómetros a 105 e 85 metros.

• Dous (2) cataventos a 102 e 82 metros.

• Un (1) termohigrómetro a 100 metros.

• Un (1) barómetro a 100 metros.

– Unha (1) subestación eléctrica transformadora (SET) 132/30 kV. A aparellaxe de 132 kV situarase nun parque de intemperie con tecnoloxía compacta tipo módulos PASS M0 de ABB ou similar. Para a aparellaxe de 30 kV utilizaranse celas metálicas prefabricadas de instalación interior. A subestación obxecto deste proxecto estará composta dos seguintes elementos:

• Unha posición de liña de 132 kV cos equipos necesarios de protección e medida.

• Un transformador trifásico de 20/25 MVA (ONAN/ONAF), de relación de transformación 132/30 kV con regulación de carga.

• Unha reactancia de posta a terra en 30 kV para servizo de intemperie, con limitación de corrente a 500A, 30s.

• Unha posición de transformador de 30 kV.

• Unha posición de medida de tensión de barras de 30 kV.

• Dúas posicións de liña de 30 kV para a conexión de aeroxeradores.

• Unha posición de transformador de servizos auxiliares.

• Un transformador de servizos auxiliares 30/0,4 kV de 100 kVA.

Así mesmo, para realizar funcións de control, mando e protección da instalación contará con baterías de corrente continua 125 Vcc, servizos auxiliares, proteccións eléctricas e sistemas de control e SCADA.

O centro de control do parque e a parte cuberta da subestación estarán situados nun mesmo edificio, convenientemente separados e con accesos independentes. O sistema de control utilizará unha rede Ethernet sobre fibra óptica que enlaza os aeroxeradores co servidor SCADA.

– A rede de media tensión do parque eólico (PE) está formada por dúas (2) liñas soterradas (de sección variable) de 30 kV e ten por obxecto conectar os aeroxeradores entre si e coa subestación colectora do parque. O circuíto 1 fórmano os aeroxeradores OG-01 e OG-03 de lonxitude 3.840,2 m e potencia 7,5 MW e o circuíto 2 conectará os aeroxeradores OG-02, OG-04 e OG-05 á subestación, de lonxitude 3.392,25 m e potencia 10,5 MW.

Os condutores de media tensión serán de tipo HRZ1 18/30 kV Al + H16/25 e sección variable de 50, 95, 150, 240, 400 e 630 mm2.

Os cables de rede de media tensión irán soterrados en gabia. En paralelo á canalización eléctrica, instalarase o cable de posta a terra de cobre e sección 50 mm2, e condutores de fibra óptica.

Órgano competente: o órgano competente para autorizar o proxecto da referida instalación eléctrica é a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais.

Procedemento de avaliación ambiental: o proxecto da referida instalación eléctrica está suxeito a avaliación de impacto ambiental ordinaria, segundo o establecido no artigo 7.1 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

De acordo co disposto no artigo 33 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, e polas demais normas de aplicación relacionadas ao inicio desta resolución, constitúen o obxecto da información pública os seguintes documentos: proxecto de execución, estudo de impacto ambiental, proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e relacións de bens e dereitos afectados, a cal figura no anexo que se insire a esta resolución.

O que se fai público de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, para coñecemento xeral, e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no prazo de trinta (30) días, a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución.

Atendendo ás medidas preventivas fronte ao coronavirus COVID-19, a consulta da documentación realizarase preferentemente a través da seguinte ligazón da web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica, na epígrafe de instalacións de xeración. A atención será telefónica no número 986 80 52 51.

Cando sexa indispensable a atención presencial, poderase acudir á Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (avenida Mª Victoria Moreno, 43, 5º, 36071 Pontevedra), mediante cita previa no número de teléfono indicado, así como nas dependencias dos concellos da Estrada (praza Constitución, nº 1, 36680 A Estrada) e Forcarei (praza Igrexa, 1, 36550 Forcarei).

Pontevedra, 9 de marzo de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto do parque eólico Outeiro Grande
nos concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra)

Propietario

Parcela

Afeccións (m2)

Apelidos e nome

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Outras

afeccións

Concello

Polg.

Parc.

Zapata

Plat.

Subestación

Vía

Sistema colector

Ocupación temporal

(sobreancho guindastre)

Termo municipal da Estrada

Luis Álvarez, Juan

8-1

A Estrada

516

15

Campo dos Bispos

Mixto

0

0

0

0

0

2.629

0

Fernández García, José

18

A Estrada

516

26

Entre Cerrados

Piñeiral

0

0

0

78

293

0

0

Caramés Arca, Ignacio

19

A Estrada

516

16

Mámoas

Pasto

0

17

0

0

0

3.387

0

López Somoza, Edelmira

Sánchez López, María Rosa Inés

20

A Estrada

509

330

Mámoas

Mixto

0

1

0

3.950

819

0

0

Sánchez López, María Rosa Inés

20-1

A Estrada

509

329

Cerradas Novas

Mixto

0

4.823

0

0

0

1.649

0

Vilela Moreira, José Manuel

20-2

A Estrada

509

328

Cerradas Novas

Matogueira

491

2.131

0

0

0

4.577

0

Axencia Galega de

Desenvolvemento Rural

20-3

A Estrada

509

319

A Raxeira

Matogueira

0

168

0

1.396

204

0

0

Domínguez Rodríguez, María Josefina

Domínguez Rodríguez, Alfonso

20-4

A Estrada

509

318

A Raxeira

Matogueira

0

0

0

1.385

0

0

0

López Somoza, José

20-5

A Estrada

509

317

A Raxeira

Matogueira

0

0

0

2.267

0

0

0

Moreira Filloy, Antonio

20-6

A Estrada

509

316

A Raxeira

Matogueira

0

0

0

1.412

0

0

0

Pintos Vede, Gonzalo

21

A Estrada

516

17

Mámoas

Piñeiral

0

0

0

415

0

0

0

Rey Vázquez, José

21-1

A Estrada

509

331

Cerradas da Costa

Mixto

0

0

0

225

0

0

0

Fernández de la Fuente, Josefina

21-2

A Estrada

509

333

Cerradas da Costa

Mixto

0

0

0

4

0

0

0

Recimil Pereiras, José

21-3

A Estrada

509

334

Cerradas da Costa

Mixto

0

0

0

13

0

0

0

Fraiz Somoza, Elvira

21-4

A Estrada

509

335

Cerradas da Costa

Mixto

0

0

0

17

0

0

0

Castro Pintos, José Basilio

Baña Gómez, María Luz

22

A Estrada

516

24

Mámoas

Piñeiral

0

0

0

985

0

0

0

Rozados Montes, Aurelia

23

A Estrada

516

23

Mámoas

Piñeiral

0

0

0

33

0

0

0

Axencia Galega de

Desenvolvemento Rural

24

A Estrada

516

25

Entre Cerrados

Piñeiral

0

0

0

892

752

0

0

Axencia Galega de

Desenvolvemento Rural

25

A Estrada

516

57

Outeiro dos Lobos

Mixto

0

0

0

481

0

0

0

Diéguez Cao, Erundina

26

A Estrada

516

59

Allanada

Mixto

0

0

0

3.009

120

0

0

Álvarez García, Adolfo
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

27

A Estrada

516

60

Allanada

Mixto

0

0

0

331

0

0

0

Fondevila Porto, José

28

A Estrada

516

62

Allanada

Piñeiral

0

0

0

1.047

0

0

0

Fondevila Couceiro, Felisa

29

A Estrada

516

63

Allanada

Mixto

0

0

0

860

0

0

0

Filloy Pereiras, Mª José e irmáns

30

A Estrada

516

64

Devesa

Piñeiral

0

0

0

888

0

0

0

Paz Castro, Josefina

Vidal Peiteado, Ramiro José

31

A Estrada

516

20065

Devesa

Piñeiral

0

0

0

2.254

287

0

0

Somoza Fernández, Juana Josefa Anilda

32

A Estrada

516

56

Outeiro dos Lobos

Mixto

0

0

0

1.832

630

0

0

Agra García, Casimiro

33

A Estrada

516

55

Devesa

Mixto

0

0

0

285

277

0

0

Fares Torres, Mª Carmen

34

A Estrada

516

54

Devesa

Mixto

0

0

0

197

333

0

0

Souto Lago, Elvira

35

A Estrada

516

53

Devesa

Mixto

0

0

0

125

127

0

0

Rivadulla Rivadulla, Carlos

36

A Estrada

516

52

Devesa

Mixto

0

0

0

16

70

0

0

Fernández Pereiras, Mª Dolores

37

A Estrada

516

51

Devesa

Mixto

0

0

0

0

1

0

0

Rey Vilela, Carmen

39

A Estrada

516

67

Outeiro Rubio

Piñeiral

0

0

0

0

10

0

0

Paz Castro, Josefina e irmáns

40

A Estrada

516

66

Outeiro Rubio

Pasto

0

0

0

2.700

1.182

0

0

Paz Castro, Josefina e irmáns

41

A Estrada

516

10065

Devesa

Piñeiral

0

0

0

924

0

0

0

Paz Castro, José

42

A Estrada

516

81

Devesa

Piñeiral

0

0

0

230

0

0

0

Filloy Pereiras, Ana María e irmás

43

A Estrada

516

79

Outeiro Rubio

Piñeiral

0

0

0

0

658

0

0

Rodríguez García, Jesusa Herminia
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

44

A Estrada

516

117

Campo da Mámoa

Piñeiral

0

0

0

348

0

0

0

Rodríguez García, Elisa
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

45

A Estrada

516

116

Campo da Mámoa

Piñeiral

132

385

0

368

0

0

0

González González, José Manuel

48

A Estrada

516

101

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

199

0

0

0

López Carbón, Miguel Ángel e irmáns

49

A Estrada

516

99

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

4.507

608

0

0

Maceira Caramés, Julio

50

A Estrada

516

100

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

320

224

0

0

Fernández González, Leonilda

51

A Estrada

516

93

Seixos Brancos

Piñeiral

0

0

0

984

0

0

0

Rodríguez Rial, Arminda
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

52

A Estrada

516

92

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

401

0

0

0

Taboada Cacheiro, Manuel

53

A Estrada

516

91

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

643

0

0

0

Constenla Fraiz, Manuel

54

A Estrada

516

90

Seixos Brancos

Piñeiral

0

0

0

194

0

0

0

Taboada Pazos, Josefa Guadalupe

55

A Estrada

516

89

Seixos Brancos

Piñeiral

0

0

0

188

0

0

0

Arca Caramés, María Juana

57

A Estrada

516

95

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

661

0

0

0

Pazos Besteiro, José Manuel

58

A Estrada

516

96

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

1.258

0

0

0

Descoñecido
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

59

A Estrada

516

97

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

214

0

0

0

Bernárdez Pereiras, Gloria

60

A Estrada

516

98

Fontefría

Matogueira

0

0

0

64

0

0

0

Frende Lois, Mª Josefa Dolores

61

A Estrada

139

355

Fontefría

Mixto

0

0

0

944

0

0

0

Pérez González, Hilda

62

A Estrada

139

354

Fontefría

Matogueira

0

0

0

539

0

0

0

Brabo García, Dolores

63

A Estrada

139

353

Fontefría

Matogueira

0

0

0

598

0

0

0

González Pereiras, Manuela
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

64

A Estrada

139

352

Fontefría

Matogueira

0

0

0

617

0

0

0

González Largo, Gloria Maximina

65

A Estrada

139

351

Fontefría

Matogueira

0

0

0

1.036

0

0

0

Nodar Pérez, Carmen

66

A Estrada

139

350

Fontefría

Matogueira

0

0

0

948

0

0

0

Míguez González, José Mª
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

67

A Estrada

139

349

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

941

31

0

0

Faílde Fondevila, María Eva

Moares Faílde, Manuel

68

A Estrada

139

348

Fontefría

Piñeiral

0

0

0

668

90

0

0

Loureiro Villar, Manuel

69

A Estrada

139

347

Fontefría

Pasto

0

0

0

561

505

0

0

Loureiro Vieites, Mª Lina

70

A Estrada

139

346

Fontefría

Pasto

0

0

0

503

587

0

0

Moares Bernárdez, Aurora

71

A Estrada

139

345

Portavaeiros

Piñeiral

0

0

0

590

211

0

0

Descoñecido

Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

72

A Estrada

139

344

Portavaeiros

Piñeiral

0

0

0

1.655

524

0

0

Besteiro Frende, Julia

73

A Estrada

139

343

Portavaeiros

Piñeiral

0

0

0

884

175

0

0

Fernández González, Leonilda

74

A Estrada

139

342

Portavaeiros

Piñeiral

0

0

0

606

186

0

0

Asorey Requeijo, Mª del Carmen

75

A Estrada

139

341

Portavaeiros

Matogueira

0

0

0

459

158

0

0

Iglesias Presaras, Elvira

Pérez Iglesias, Ofelia

76

A Estrada

139

340

Portavaeiros

Matogueira

0

0

0

385

158

0

0

Iglesias García, María Josefina

77

A Estrada

139

339

Portavaeiros

Piñeiral

0

0

0

260

109

0

0

Vázquez Criado, José

78

A Estrada

139

338

Portavaeiros

Piñeiral

0

0

0

353

125

0

0

Míguez García, Carmen

79

A Estrada

139

337

Portavaeiros

Piñeiral

0

0

0

434

126

0

0

Fernández Filloy, Antonio
Rpte.: Cabalar Arca, Laurentino

80

A Estrada

139

336

Portavaeiros

Matogueira

0

0

0

484

134

0

0

Iglesias Presaras, Elvira

Pérez Iglesias, Ofelia

81

A Estrada

139

335

Portavaeiros

Mixto

0

0

0

481

141

0

0

Míguez Bernárdez, Ramiro

82

A Estrada

139

334

Portavaeiros

Mixto

0

0

6.404

944

340

0

0

Bernárdez Martínez, María Divina

83

A Estrada

139

20333

Portavaeiros

Mixto

0

0

0

363

121

0

0

Somoza González, Devorina

(herdeiros de)

84

A Estrada

139

10333

Portavaeiros

Pasto

0

0

0

302

113

0

0

Cabalar Arca, Laurentino

85

A Estrada

139

332

Portavaeiros

Pasto

0

0

0

396

150

0

0

Bernárdez Trego, Pilar
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

86

A Estrada

139

331

Portavaeiros

Pasto

0

0

0

245

98

0

0

Conde Blanco, Luis

87

A Estrada

139

330

Portavaeiros

Pasto

0

0

0

175

80

0

0

Bernárdez Martínez, María Divina

88

A Estrada

139

329

Portavaeiros

Mixto

0

0

0

452

206

1.206

0

Bernárdez Oca, Manuel
Ministerio Fiscal
Audiencia Provincial de Pontevedra

89

A Estrada

139

328

Portavaeiros

Pasto

0

466

0

813

266

2.884

0

Pereiras Gómez, Ramón

90

A Estrada

139

327

Portavaeiros

Pasto

256

1.158

0

950

210

1.170

0

Míguez García, Carmen

91

A Estrada

139

326

Portavaeiros

Pasto

196

3.795

0

2.424

1.346

852

0

Asorey Lois, Juan Carlos

92

A Estrada

517

158

Portavaeiros

Pasto

0

0

0

861

0

0

0

Iglesias Murás, María del Carmen

92-1

A Estrada

517

136

Portavaeiros

Pasto

0

739

0

65

0

2.509

0

Luis Álvarez, Juan

97

A Estrada

517

162

Fontefría

Matogueira

0

880

0

0

0

0

0

López Luis, José Manuel

97-1

A Estrada

517

164

Fontefría

Matogueira

0

1.220

0

0

0

341

0

Álvarez García, Dolores

97-2

A Estrada

517

165

Fontefría

Matogueira

0

1.209

0

0

0

351

0

Pereiro Barcala, Ramiro

97-3

A Estrada

517

166

Fontefría

Matogueira

411

884

0

0

0

1.084

0

Murás Criado, Luz

97-4

A Estrada

517

167

Fontefría

Matogueira

41

160

0

0

0

3.710

0

Andújar Castro, María Teresa Luisa

97-5

A Estrada

517

179

Mosqueira

Matogueira

0

0

0

0

0

707

0

Pereiro Barcala, Josefina

97-6

A Estrada

517

180

Mosqueira

Matogueira

0

705

0

0

0

2.193

0

Baulo Cordal, Lois

97-7

A Estrada

517

181

Mosqueira

Matogueira

0

126

0

0

0

427

0

Penín Calvo, Mª del Mar

98

A Estrada

517

161

Fontefría

Matogueira

0

828

0

2.082

605

0

0

Iglesias García, Mª Josefina

99

A Estrada

517

160

Fontefría

Matogueira

0

0

0

996

251

0

0

Méndez Fernández, Alsira e outros

100

A Estrada

517

159

Jurjullón

Piñeiral

0

0

0

3.987

966

0

0

Míguez García, Carmen

101

A Estrada

139

356

Portavaeiros

Matogueira

0

0

0

39

115

0

0

Pereiras Gómez, Ramón

102

A Estrada

139

357

Portavaeiros

Matogueira

0

0

0

143

192

0

0

Tomé Carbia, José Manuel

103

A Estrada

139

358

Portavaeiros

Mixto

0

0

0

447

635

0

0

Pereiras Gómez, Ramón

104

A Estrada

139

360

Navas

Repoboación

0

0

0

194

292

0

0

Sanmartín Boade, Jesús

105

A Estrada

139

361

Navas

Mixto

0

0

0

125

156

0

0

González García, Rosa Ilda

106

A Estrada

139

362

Navas

Matogueira

0

0

0

80

141

0

0

Frende Lois, Mª Josefa Dolores

107

A Estrada

139

363

Navas

Repoboación

0

0

0

42

185

0

0

Bernárdez Martínez, María Divina

108

A Estrada

139

364

Navas

Matogueira

0

0

0

0

128

0

0

Moares Bernárdez, Antonio

109

A Estrada

139

365

Navas

Repoboación

0

0

0

0

153

0

0

Asorey Requeijo, José Manuel

110

A Estrada

139

366

Navas

Repoboación

0

0

0

21

138

0

0

Viéitez Caramés, Gumersindo

111

A Estrada

139

367

Navas

Repoboación

0

0

0

204

140

0

0

Mato Bouzón, Manuel

112

A Estrada

139

368

Navas

Repoboación

0

0

0

68

87

0

0

Somoza González, Devorina

113

A Estrada

139

369

Navas

Repoboación

0

0

0

35

76

0

0

Asorey Lois, Juan Carlos

114

A Estrada

139

370

Navas

Repoboación

0

0

0

62

146

0

0

Pereiras Bernárdez, Marina

115

A Estrada

139

371

Navas

Matogueira

0

0

0

7

106

0

0

Villamayor Míguez, Manuel Eduardo

116

A Estrada

139

325

Navas

Pasto

0

0

0

358

0

0

0

Pereiras Gómez, Ramón

117

A Estrada

139

324

Navas

Repoboación

0

0

0

1.010

0

0

0

Sanmartín Boade, Jesús

118

A Estrada

139

323

Navas

Repoboación

0

0

0

238

0

0

0

González García, Rosa Ilda

119

A Estrada

139

322

Navas

Matogueira

0

0

0

271

0

0

0

Frende Lois, Mª Josefa Dolores

120

A Estrada

139

321

Navas

Repoboación

0

0

0

579

0

0

0

Bernárdez Martínez, María Divina

121

A Estrada

139

320

Navas

Matogueira

0

0

0

527

0

0

0

Bernárdez Paz, Felisa

122

A Estrada

139

318

Navas

Repoboación

0

0

0

619

0

0

0

Asorey Requeijo, José Manuel

123

A Estrada

139

317

Navas

Repoboación

0

0

0

414

0

0

0

Viéitez Caramés, Gumersindo

124

A Estrada

139

316

Navas

Mixto

0

0

0

75

0

0

0

Mato Bouzón, Manuel

125

A Estrada

139

315

Navas

Matogueira

0

0

0

118

0

0

0

Somoza González, Devorina

126

A Estrada

139

314

Navas

Mixto

0

0

0

145

0

0

0

Asorey Lois, Juan Carlos

127

A Estrada

139

313

Navas

Piñeiral

0

0

0

236

0

0

0

Pereiras Bernárdez, Marina

128

A Estrada

139

312

Navas

Piñeiral

0

0

0

180

0

0

0

Fernández González, Leonilda

129

A Estrada

139

310

Navas

Mixto

0

0

0

356

108

0

0

Rial, José Bernardo

130

A Estrada

139

311

Navas

Mixto

0

0

0

167

30

0

0

Iglesias Presaras, Elvira

Pérez Iglesias, Ofelia

131

A Estrada

139

309

Navas

Matogueira

0

0

0

2.727

283

0

0

Iglesias Vede, Carmen

132

A Estrada

139

308

Navas

Matogueira

0

0

0

1.875

612

0

0

Moares Bernárdez, Aurora

133

A Estrada

139

307

Navas

Repoboación

0

0

0

1.346

350

0

0

Besteiro Frende, Julia

134

A Estrada

139

306

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

982

283

0

0

Fernández González, Leonilda e outro

135

A Estrada

139

305

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

740

302

0

0

Iglesias Vede, Carmen

136

A Estrada

139

303

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

729

169

0

0

Míguez Bernárdez, Ramiro

136-1

A Estrada

139

304

Cabadiña

Repoboación

0

615

0

317

108

0

0

Nogueira Pérez, José Enrique

137

A Estrada

139

302

Cabadiña

Repoboación

0

1.565

0

742

153

57

0

Bernárdez Valladares, José

138

A Estrada

139

301

Cabadiña

Repoboación

0

3.199

0

747

148

445

0

Somoza Frende, Esperanza Alicia

139

A Estrada

139

300

Cabadiña

Repoboación

452

2.105

0

810

156

1.366

0

Pérez González, Hilda

140

A Estrada

139

299

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

805

147

2.208

0

Pereiras Porto, Lidia

141

A Estrada

139

298

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

553

118

0

0

Descoñecido

142

A Estrada

139

910

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

212

46

0

0

Descoñecido

143

A Estrada

139

297

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

185

42

0

0

Moares Bernárdez, Antonio

144

A Estrada

139

309

Navas

Repoboación

0

0

0

148

32

0

0

Pereiras Bernárdez, Marina

145

A Estrada

139

296

Cabadiña

Repoboación

0

0

0

725

159

0

0

Iglesias Vede, Carmen

146

A Estrada

139

295

Outeiro Grande

Repoboación

0

0

0

1.237

345

0

0

Iglesias Vede, Carmen

147

A Estrada

139

290

Outeiro Grande

Repoboación

0

0

0

534

134

0

0

Nogueira Pérez, José Enrique

148

A Estrada

139

289

Outeiro Grande

Repoboación

0

0

0

529

104

0

0

Pérez González, Hilda

149

A Estrada

139

288

Outeiro Grande

Repoboación

0

1.680

0

330

98

0

0

González Largo, Gloria Maximina

150

A Estrada

139

283

Outeiro Grande

Repoboación

0

1.032

0

0

0

0

0

Asorey Lois, José Ángel

151

A Estrada

139

282

Outeiro Grande

Repoboación

0

1.210

0

0

0

290

0

González Largo, Gloria Maximina

152

A Estrada

139

281

Outeiro Grande

Repoboación

0

2.204

0

0

0

28

0

Bernárdez Paz, Felisa

153

A Estrada

139

279

Outeiro Grande

Repoboación

0

1.962

0

0

0

0

0

Pérez González, Hilda

154

A Estrada

139

277

Fontiñas

Repoboación

62

1.353

0

0

0

58

0

Cabalar Arca, Laurentino

155

A Estrada

139

276

Fontiñas

Repoboación

219

1.230

0

0

0

282

0

Descoñecido

156

A Estrada

139

275

Outeiro Grande

Repoboación

0

944

0

0

0

916

0

Liste Villaverde, José

Pérez López, Josefina

157

A Estrada

516

131

Outeiro Grande

Repoboación

209

1.265

0

0

0

6.440

0

Pazos Besteiro, José Manuel

158

A Estrada

516

130

Outeiro Grande

Repoboación

0

0

0

0

0

680

0

Axencia Galega de

Desenvolvemento Rural

159

A Estrada

507

186

Fraiz

Mixto

0

0

0

76

0

0

0

Faílde Fondevila, Lisardo

159-1

A Estrada

508

299

Fraiz

Mixto

0

0

0

76

0

0

Brea Sánchez, Sabino

159-2

A Estrada

508

301

Fraiz

Mixto

0

0

0

55

0

0

0

Paz Fondevila, María

159-3

A Estrada

508

303

Fraiz

Pasto

0

0

0

980

0

0

0

Pereiras Rey, José Manuel

159-4

A Estrada

509

305

O Curro

Pasto

0

0

0

3.216

0

0

0

Pereiras Rey, José Manuel

159-5

A Estrada

509

306

O Curro

Pasto

0

0

0

437

0

0

0

Faílde Fondevila, Lisardo

159-6

A Estrada

509

307

O Curro

Pasto

0

0

0

1.088

0

0

0

Brea Sánchez, Sabino

159-7

A Estrada

509

308

O Curro

Pasto

0

0

0

328

0

0

0

Paz Fondevila, Carmen

159-8

A Estrada

509

312

Outeiro

Pasto

0

0

0

406

0

0

0

Arca Blanco, Luz Divina

159-9

A Estrada

509

313

Outeiro

Pasto

0

0

0

711

0

0

0

Arca Pereiras, Rogelio

160

A Estrada

503

58

Fraiz

Mixto

0

0

0

2.782

0

0

0

Carracedo Barreiro, Josefina

160-1

A Estrada

503

72

Fraiz

Matogueira

0

0

0

186

0

0

0

Axencia Galega de

Desenvolvemento Rural

160-2

A Estrada

503

56

Fraiz

Matogueira

0

0

0

201

0

0

0

García González, José Manuel

160-3

A Estrada

503

55

Fraiz

Mixto

0

0

0

31

0

0

0

Rey Filloy, Delfina

161

A Estrada

507

185

Fraiz

Pasto

0

0

0

101

0

0

0

Faílde Fondevila, Lisardo

161-1

A Estrada

503

73

Fraiz

Mixto

0

0

0

403

0

0

0

Rey Vázquez, José

161-2

A Estrada

503

74

Fraiz

Mixto

0

0

0

219

0

0

0

Vence Romero, Albina

162

A Estrada

503

69

Fraiz

Matogueira

0

0

0

281

0

0

0

Axencia Galega de

Desenvolvemento Rural

162-1

A Estrada

503

70

Fraiz

Matogueira

0

0

0

269

0

0

0

Brea García, Jesús

162-2

A Estrada

503

71

Fraiz

Matogueira

0

0

0

225

0

0

0

Rozadas Míguez, Eduardo

163

A Estrada

503

83

Fraiz

Mixto

0

0

0

1.330

0

0

0

Bibián Fernández, Francisco

163-1

A Estrada

503

82

Fraiz

Matogueira

0

0

0

171

0

0

0

Ponce Fraiz, Josefina

163-2

A Estrada

503

81

Fraiz

Matogueira

0

0

0

88

0

0

Rozadas Míguez, Eduardo

164

A Estrada

503

84

Fraiz

Mixto

0

0

0

2.234

0

0

0

Ponce Fraiz, Josefina

165

A Estrada

503

93

Fraiz

Matogueira

0

0

0

1.708

0

0

0

Rozadas Míguez, Eduardo

165-1

A Estrada

506

130

Fraiz

Mixto

0

0

0

328

0

0

0

Constenla Fernández, Beatriz

168

A Estrada

516

105

Campo da Mamoa

Piñeiral

0

32

0

0

0

453

0

Iglesias Arca, Alejandro

169

A Estrada

516

106

Campo da Mamoa

Piñeiral

0

83

0

0

0

379

0

Pereiras Porto, Julián

170

A Estrada

516

107

Campo da Mamoa

Piñeiral

0

281

0

0

0

1.369

0

Pereiras Porto, Ruperto

171

A Estrada

516

108

Campo da Mamoa

Piñeiral

0

45

0

0

0

944

0

Pereiras Porto, Josefina

172

A Estrada

516

109

Campo da Mamoa

Piñeiral

0

0

0

0

0

1.022

0

Pereiras Porto, Josefina

175

A Estrada

516

110

Campo da Mamoa

Piñeiral

0

0

0

0

0

147

0

Termo municipal de Forcarei

Arca Míguez, Manuel

1

Forcarei

702

299

Portabeiros

Mixto

0

0

0

0

0

958

0