Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Luns, 18 de abril de 2022 Páx. 23432

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 26 de outubro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 214, do 8 de novembro) (código de procedemento ED012A).

Mediante a Orde do 26 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, convocouse o concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Consideradas as reclamacións e renuncias producidas na resolución provisional, publicadas as vacantes definitivas pola Resolución do 31 de marzo de 2022, e de conformidade co establecido na base trixésimo primeira da antedita Orde do 26 de outubro de 2021, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicarlle destino definitivo, en virtude de concurso de traslados, ao persoal funcionario docente do corpo de mestres que figura no anexo I desta resolución, nos centros e sedes que nel se especifican.

Segundo. Adxudicarlle destino definitivo, en virtude de concurso de traslados, ao persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación que figura no anexo II desta resolución, nos centros e sedes que nel se especifican.

Terceiro. Declarar en situación de expectativa de destino o persoal funcionario do corpo de mestres que se relaciona no anexo III.

Cuarto. Declarar en situación de expectativa de destino o persoal funcionario dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño e inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación que se relacionan no anexo IV.

Quinto. Aprobar e publicar a relación definitiva de persoas excluídas dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación que se relacionan no anexo V, polas causas que se indican.

Sexto. No caso de que ata o 31 de agosto deste ano resulten suprimidos postos de traballo adxudicados pola presente resolución e co obxecto de determinar cal é o profesorado afectado pola dita supresión, observarase o disposto no artigo 3 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que impartan ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo de antigüidade no centro en función das causas de acceso a el (DOG núm. 169, do 1 de setembro).

Tamén se poderán declarar anulados os destinos adxudicados que estean afectados pola estimación de recursos derivados desta resolución. O profesorado afectado e que participa como forzoso quedará na situación de suprimido con dereito preferente á localidade/zona en que se lle anula o posto de traballo obtido. Se participaron con carácter voluntario, adquirirán o dereito preferente á localidade e á zona na cal se lle anula o posto de traballo obtido ou en que tiña acreditado o destino definitivo, á súa elección, sempre e cando a súa resulta non fose cuberta.

Sétimo. De conformidade co establecido na base trixésimo cuarta da Orde do 26 de outubro de 2021 (DOG do 8 de novembro), a toma de posesión dos novos destinos adxudicados, que se realizará na xefatura territorial correspondente, terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2022, polo que o cesamento nos centros anteriores se expedirá con efectividade do 31 de agosto de 2022.

Oitavo. Ao persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos, inspectores, profesores ou mestres que obteña destino desde a situación de persoal suprimido ou desprazado ou exercendo o dereito de retorno, faráselle constar esta circunstancia na dilixencia de toma de posesión.

Noveno. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal),con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o xulgado do contencioso-administrativo que sexa competente, de acordo co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2022

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Adxudicación definitiva concurso de primaria 2021/22

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello
adx.

Esp.
adx.

Bil.
adx.

Iti.
adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Bil.
res.

Iti.
res.

Baremo

597031-Educación Infantil

***1982**

Abad Blanco, Sara

K

15021317-CPI Pecalama

Tordoia

597031

0

0

0,000

***4786**

Abucide Castelao, Isabel

K

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597031

0

0

0,000

***6157**

Aguín Míguez, Romina

K

36017582-EEI de Aios

Sanxenxo

597031

0

0

0,000

***1232**

Alen Álvarez, María Montserrat

E

S

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

135,133

***0582**

Allo Canosa, Cristina

K

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597031

0

0

0,000

***5948**

Alonso López, María Enriqueta

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597031

0

0

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597031

0

0

78,533

***6522**

Alonso Malde, Noelia María

A

15026509-CRA de Valdoviño

Valdoviño

597031

0

0

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

35,233

***8533**

Alonso Rivero, María

K

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

597031

0

0

0,000

***4391**

Álvarez Garea, Lucía Belén

A

36015044-EEI Monte do Alba

Vigo

597031

0

0

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597031

0

0

11,966

***7933**

Álvarez Guerrero, Olalla

K

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

0,000

***2966**

Álvarez Hijosa, Sheila

K

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

0,000

***3693**

Álvarez Iglesias, Elena

A

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597031

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597031

0

0

31,300

***9109**

Álvarez Malingre, Marta

A

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

36024070-CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

597031

0

0

15,616

***3744**

Álvarez Miranda, Sara

K

36004733-CEIP Plurilingüe de Reibón

Moaña

597031

0

0

0,000

***1327**

Álvarez Pérez, Cecilia

A

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

597031

0

0

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597031

0

0

34,200

***4084**

Álvarez Rodríguez, Anahí

K

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

597031

2

0

0,000

***5297**

Andión Soto, Nuria

K

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597031

2

0

0,000

***7122**

Anta Barragan, Noemi

A

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597031

0

0

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597031

0

0

77,166

***9608**

Antas Ramos, Patricia María

A

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

Teo

597031

0

0

36007621-CPI de Pontecesures

Pontecesures

597031

0

0

118,750

***7491**

Antonio Martínez, María

A

36010629-CEIP Vicente Risco

Vigo

597031

0

0

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597031

0

0

63,783

***1003**

Armesto Rodríguez, Celia María

E

27016728-CEIP Illa Verde

Lugo

597031

0

0

103,983

***0794**

Barral López, Ana

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597031

0

0

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597031

0

0

64,483

***0337**

Barral Seijas, Leticia

K

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597031

0

0

0,000

***9299**

Barreiro Durán, María

K

36016061-CEIP Plurilingüe A Doblada

Vigo

597031

0

0

0,000

***8952**

Basoco Mariño, Uxía

K

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

0,000

***4666**

Batán López, Eva

A

27013673-CEIP de Casás

Lugo

597031

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

52,249

***0730**

Bayón Rodríguez, Olaya

K

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597031

0

0

0,000

***2006**

Beis López, Lucía

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597031

0

0

27,833

***8762**

Bernárdez Castro, Laura

K

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

0,000

***3660**

Bernardo Fernández, Laura

K

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

0,000

***3725**

Bernedo Álvarez, Marta

A

27011639-CEIP Otero Pedrayo

Rábade

597031

0

0

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

Becerreá

597031

0

0

58,150

***9877**

Blanco Chamborro, María Sonia

A

36014982-EEI O Grupo

Marín

597031

0

0

36006377-CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

597031

0

0

46,350

***7520**

Blanco Ferreiro, María José

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597031

0

0

27008148-CEIP das Nogais

As Nogais

597031

0

0

31,066

***2764**

Blanco García, Paula

A

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

Oleiros

597031

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597031

0

0

12,633

***0113**

Blanco Graña, Tatiana

E

S

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597031

0

0

70,666

***3628**

Blanco Otero, Paula

K

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

597031

2

0

0,000

***6103**

Blanco Outón, Olga María

A

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597031

0

0

36015160-EEI As Dunas Panxón

Nigrán

597031

0

0

96,716

***3731**

Boga Dans, Lidia

K

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

0,000

***0317**

Bolea Ruiz, María Betlem

A

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597031

0

0

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

597031

0

0

40,133

***9605**

Borrajo Cerredelo, Laura

K

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

Tui

597031

0

0

0,000

***8056**

Borrajo Fernández, Milagros

A

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

597031

0

0

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597031

0

0

43,983

***0521**

Bouzas Rey, Patricia

A

15001616-CEIP de Escarabote

Boiro

597031

0

0

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

43,633

***1867**

Budiño Agrelo, Noemí

A

36002347-CEIP Pérez Viondi

A Estrada

597031

0

0

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

24,699

***7375**

Busto Iglesias, Sandra

A

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597031

0

0

12,966

***2911**

Cabana Graña, Diego

A

15033228-CEIP Novo Mesoiro

A Coruña

597031

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

25,983

***9084**

Cabanas Costoya, Carmen Soledad

A

15032911-CEIP Juana de Vega

Oleiros

597031

0

0

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597031

0

0

60,333

***0845**

Cabo Pereiro, Jessica

K

15020854-CPI de Xanceda

Mesía

597031

0

0

0,000

***1766**

Calaza González, Laura

K

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

Fene

597031

0

0

0,000

***7097**

Calviño Husillos, María

E

32016789-CEIP Filomena Dato

Barbadás

597031

0

0

118,000

***3804**

Camaño Menduiña, María de los Ángeles

K

36015834-CEIP Altamar

Vigo

597031

0

0

0,000

***8626**

Canabal Falcón, Lorena

A

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

23,533

***7284**

Cancela Luna, Sonia

E

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

Caldas de Reis

597031

0

0

47,883

***0396**

Capelo Palleiro, Sara

K

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

0,000

***3248**

Carballa Alonso, Beatriz

A

36015020-CEIP de Randufe

Tui

597031

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

283,316

***1582**

Carballo Leira, Paula

A

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597031

0

0

15013230-CEIP As Forcadas

Ponteceso

597031

0

0

17,033

***6700**

Carnero Gómez, María Ellen

K

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597031

0

0

0,000

***6591**

Carnero Gómez, Mirian

A

32008392-CEIP Plurilingüe Inmaculada

Ourense

597031

0

0

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597031

0

0

111,333

***3746**

Carpente Eiroa, María Teresa

A

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597031

0

0

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597031

0

0

37,766

***5642**

Carril Blanco, María

K

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

0,000

***0997**

Carro Freire, Cristina

A

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597031

0

0

15033198-CRA A Tarandeira

Coristanco

597031

0

0

40,399

***5885**

Caruncho Prado, María Carmen

K

15023740-CEIP A Solaina

Narón

597031

0

0

0,000

***7641**

Casado Álvarez, Sandra

A

15032649-EEI do Milladoiro

Ames

597031

0

0

15001616-CEIP de Escarabote

Boiro

597031

0

0

39,700

***6017**

Casal Pérez, Lucía

K

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597031

0

0

0,000

***8071**

Castelo Bouza, Silvia

A

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

597031

0

0

27009608-CEIP O Salvador

A Pastoriza

597031

0

0

36,782

***8781**

Castelo González, Tania

K

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597031

0

0

0,000

***5302**

Castiñeiras Pereira, Laura

A

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597031

0

0

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

597035

0

0

20,283

***5806**

Castrillón Cimadevila, Iria María

K

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597031

0

0

0,000

***9643**

Castro Cerqueiro, Mirian

K

36024604-CRA de Meis

Meis

597031

0

0

0,000

***9892**

Castro Iglesias, Ariana

A

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

597031

0

0

36016607-CEIP de Quintela

Moaña

597031

0

0

22,300

***9860**

Castro Pérez, Laura Violeta

K

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597031

0

0

0,000

***5740**

Cazorla González, Alba Sabela

K

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

0,000

***9192**

Chao Martínez, María Isabel

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597031

0

0

36016061-CEIP Plurilingüe A Doblada

Vigo

597031

0

0

18,133

***9497**

Chao Oural, María de la Paz

A

27020859-CEIP Península da Paz

Cervo

597031

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597031

0

0

92,916

***0581**

Chaudarcas Montes, Sarai

K

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

0,000

***1145**

Conde Lomba, Marta

K

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597031

0

0

0,000

***8774**

Conde Lorenzo, Lucía

K

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

Ferrol

597031

0

0

0,000

***9256**

Cornide Docal, María Teresa

A

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597031

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597031

0

0

93,833

***1730**

Corral Fachal, Laura

K

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

0,000

***1088**

Cortes Estévez, María Carmen

A

36015202-CEIP de Lourido

Poio

597031

0

0

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597031

0

0

98,149

***1040**

Couso Casás, Raquel

K

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597031

0

0

0,000

***7523**

Couto Lema, Paula

A

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597031

0

0

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

597031

0

0

27,799

***8891**

Crujeiras Sampedro, Sara

K

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597031

0

0

0,000

***1725**

Cuiña Maceira, Marta

A

15018471-CEIP Ortigueira

Vedra

597031

0

0

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597031

0

0

28,766

***5499**

Cuquejo Santos, Noemi

E

32008835-CEIP Curros Enríquez

Ourense

597031

0

0

119,216

***7245**

Darwich Sobrino, Nour

A

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

597031

0

0

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597031

0

0

22,983

***4747**

De Arriba Villares, Vanessa

A

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

Becerreá

597031

0

0

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597031

0

0

107,450

***6871**

De Francisco García, Lucía

K

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

0,000

***8095**

Díaz Llaniella, Esther

A

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597031

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597031

0

0

109,966

***8244**

Díaz Portillo, María Noelia

K

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

0,000

***3491**

Diz Vázquez, Leticia

K

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597031

0

0

0,000

***6025**

Docampo Mosquera, María

A

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

Oroso

597031

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

50,100

***7059**

Domínguez Martínez, Patricia

E

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

121,316

***6373**

Dorado Gómez, Paula

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597031

0

0

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597031

0

0

16,833

***0339**

Eirís Rey, Ana

K

15006699-CEIP Plurilingüe Recimil

Ferrol

597031

0

0

0,000

***7078**

Enríquez Martínez, Ana

A

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

Vigo

597031

0

0

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597031

0

0

36,466

***8187**

Espiño Brey, Susana

K

36013311-EEI de Lantaño

Portas

597031

0

0

0,000

***3565**

Estévez Costa, Patricia

K

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

0,000

***8233**

Expósito López, María

K

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597031

0

0

0,000

***6669**

Falque Rivas, Marina

K

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

Vigo

597031

0

0

0,000

***9317**

Fernández Fernández, Ana Belén

K

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

Moraña

597031

0

0

0,000

***0506**

Fernández García, Ana

A

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597031

0

0

10,683

***7941**

Fernández López, Natalia

A

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

Becerreá

597031

0

0

15023740-CEIP A Solaina

Narón

597031

0

0

11,783

***5341**

Fernández López, Tania

A

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597031

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597031

0

0

12,633

***8434**

Fernández Moscoso, Eva

K

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597031

0

0

0,000

***5445**

Fernández Mosquera, Rogelio

A

27014094-EEI de Vilalba

Vilalba

597031

0

0

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

597031

0

0

49,566

***9342**

Fernández Otero, Laura

K

36018987-CRA Antía Cal

Gondomar

597031

0

0

0,000

***6147**

Fernández Rodríguez, Bibiana

K

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597031

0

0

0,000

***6010**

Fernández Rodríguez, Victoria

A

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

22,433

***2031**

Fernández Vilariño, Carla María

A

36000181-CEIP Amor Ruibal

Barro

597031

0

0

36004538-EEI Nosa Señora do Carme

Marín

597031

0

0

17,550

***2962**

Ferreiro Atanes, Raquel

K

36016668-CEIP de Caldelas

Tui

597031

0

0

0,000

***9492**

Fiallega Villarino, Rosa María

K

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597031

0

0

0,000

***8830**

Fidalgo Lainez, María Elena

A

32015669-CEIP Mestre Vide

Ourense

597031

0

0

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

Maceda

597031

0

0

108,299

***2970**

Formoso Barreiros, Irene

K

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597031

0

0

0,000

***6977**

Gabriel Rodríguez, Eva

K

36000375-CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

Bueu

597031

0

0

0,000

***6140**

Gainza Alonso, Diana Carolina

K

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

0,000

***0423**

Galán Dopico, Tatiana

A

S

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597031

0

0

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597031

0

0

54,433

***6826**

Gallardo Amiama, Óscar

A

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

597031

0

0

27010155-CEIP Plurilingüe da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

597031

0

0

111,666

***3302**

Gallego Fernández, Lucía

A

36016735-CEIP de Refoxos

Oia

597031

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597031

0

0

50,850

***7369**

Gallinato Ramos, Paula

K

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597031

0

0

0,000

***5592**

García Abeledo, Natalia

K

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

A Coruña

597031

2

0

0,000

***6209**

García Araújo, Pablo

K

36000685-CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

597031

0

0

0,000

***2571**

García Castro, Bibiana

E

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597031

0

0

49,116

***8055**

García Couso, Lucía

K

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597031

0

0

0,000

***0554**

García de Dios Mardones, Miren Nerea

A

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

A Coruña

597031

0

0

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

A Coruña

597031

0

0

43,233

***6038**

García Domínguez, Gemma

K

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

Tui

597031

0

0

0,000

***3728**

García Felípez, Janice

K

15026765-CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

0,000

***1977**

García Gracia, María Pilar

A

36006195-CEIP A Carballeira

Pontevedra

597031

0

0

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597031

0

0

236,483

***4237**

García Montes, María Jesús

J

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597031

0

0

17,066

***1542**

García Pichel, María Begoña

A

36008878-CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

597031

0

0

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

88,883

***5184**

Gende Quintela, Beatriz

J

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597031

0

0

12,116

***8379**

Gil Maceira, Bautista

A

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597031

0

0

35,650

***1713**

Gómez Campelo, Eva

K

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

0,000

***2581**

Gómez Davila, Elvira

K

36014684-EEI de Outeiro

Pazos de Borbén

597031

0

0

0,000

***3002**

Gómez Fraga, Lidia

A

36015500-EEI de Verducido

Pontevedra

597031

0

0

36013311-EEI de Lantaño

Portas

597031

0

0

80,899

***8176**

Gómez Gómez, Yovania

A

27014082-EEI Xela Arias

Sarria

597031

2

0

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

13,616

***8485**

Gómez Vega, Aldara

A

27012887-CEIP do Vicedo

O Vicedo

597031

0

0

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597031

0

0

9,983

***9992**

Gómez Vila, Elena Blanca

A

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

Maceda

597031

0

0

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

597031

0

0

92,233

***8622**

González Antelo, Rebeca

A

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597031

0

0

36010083-CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

597031

0

0

26,499

***1000**

González Beceiro, Maríana

K

15010307-CEIP San Isidro

Neda

597031

0

0

0,000

***2329**

González Conde, Andrea

K

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597031

0

0

0,000

***5834**

González Galán, Ángela

A

27016492-CEIP Plurilingüe do Páramo

O Páramo

597031

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

19,366

***1722**

González Laceiras, Milagros

A

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597031

0

0

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597031

0

0

134,133

***3414**

González Novo, María

E

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

597031

0

0

52,733

***7755**

González Rodríguez, Susana

A

36015020-CEIP de Randufe

Tui

597031

0

0

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597031

0

0

92,500

***4117**

González Roldán, Nerea

A

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597031

0

0

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

36,833

***4588**

Granja Calvelo, Cristina

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

0,000

***0436**

Graña Veiras, Noelia

K

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597031

0

0

0,000

***2836**

Guerra Martínez, Erica

E

S

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597031

0

0

21,500

***5913**

Guimarey Cedeira, Vanessa

A

15033228-CEIP Novo Mesoiro

A Coruña

597031

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

44,316

***0258**

Guitián Sarria, María de los Ángeles

K

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

0,000

***8029**

Gutiérrez Vara, Laura

A

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597031

0

0

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

Moraña

597031

0

0

37,333

***6547**

Huidobro Díaz, Ana Berta

K

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

Vigo

597031

0

0

0,000

***4844**

Iglesias Couselo, Rocío

K

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597031

0

0

0,000

***7218**

Jove Paz, María Jesús

A

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597031

0

0

27014859-CEIP Plurilingüe de Xermade

Xermade

597031

0

0

106,666

***1345**

Justo Adan, Lourdes

E

S

S

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597031

0

0

161,358

***4700**

Lage Vilar, Ana Isabel

A

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597031

0

0

27008513-CEIP Laverde Ruíz

Outeiro de Rei

597038

0

0

38,166

***0005**

Lago González, Diana

K

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

0,000

***1892**

Lameiro Cortegoso, Henar

K

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597031

0

0

0,000

***8364**

Lamela García, María

K

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

0,000

***0667**

Lareo Álvarez, Patricia

K

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597031

0

0

0,000

***7171**

Lemus Martínez, María

K

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

A Coruña

597031

0

0

0,000

***8031**

León Sotelo, Olalla

K

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597031

0

0

0,000

***3838**

Lombardía Rodríguez, Ester

A

27014082-EEI Xela Arias

Sarria

597031

2

0

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

Ferrol

597031

0

0

21,066

***3463**

López Abel, Eva

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597031

0

0

27016492-CEIP Plurilingüe do Páramo

O Páramo

597031

0

0

70,349

***5197**

López Andón, Ana María

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597031

0

0

27011639-CEIP Otero Pedrayo

Rábade

597031

0

0

86,833

***5077**

López Dorado, Mireya

A

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597031

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597031

0

0

50,100

***2334**

López Fernández, M. Paz

A

27006395-CEIP Plurilingüe Benigno Quiroga Ballesteros

Lugo

597031

0

0

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597031

0

0

91,466

***5483**

López Fernández, Natalia

A

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597031

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

15,783

***5635**

López González, Alba

K

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

0,000

***3996**

López Goye, Paula

A

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597031

0

0

34,383

***0146**

López Jul, Mónica

A

15032480-CRA de Culleredo

Culleredo

597031

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597031

0

0

56,417

***7730**

López López, Rosana

K

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

0,000

***1269**

López Nogueira, Rosalía

K

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597031

0

0

0,000

***1468**

López Rodríguez, Raquel

A

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597031

0

0

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597031

0

0

75,483

***1500**

López Sanjorge, Andrea

K

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597031

0

0

0,000

***7094**

López Vizcaíno, Marta

A

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597031

0

0

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597031

0

0

69,258

***3219**

Lorenzo Flores, María

E

15027551-CRA de Rianxo

Rianxo

597031

0

0

89,716

***4993**

Lozano Rodríguez, María

K

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597031

0

0

0,000

***0229**

Maceiras Martínez, Paula

A

15025025-CEIP San Francisco Javier

A Coruña

597031

0

0

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

Arteixo

597031

0

0

30,750

***4007**

Manchado García, Sandra

K

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

0,000

***5135**

Mariño Fraga, Nieves

A

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597031

0

0

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597038

0

0

154,599

***0042**

Martín Saiz, Beatriz

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

19,533

***4566**

Martínez Antelo, Alberto

A

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597031

0

0

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

597031

2

0

20,283

***3648**

Martínez Arango, Cristina

K

15008982-EEI de Olas

Mesía

597031

0

0

0,000

***5847**

Martínez Blanco, María Vanessa

K

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597031

0

0

0,000

***8410**

Martínez Garre, Fuensanta

K

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597031

0

0

0,000

***8402**

Martínez Míguez, Sara

K

36007621-CPI de Pontecesures

Pontecesures

597031

0

0

0,000

***9669**

Martínez Pico, Mónica

K

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597031

0

0

0,000

***8615**

Martínez Román, Raquel

K

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

Cangas

597031

0

0

0,000

***2584**

Martínez Sáez, Marta

K

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597031

0

0

0,000

****2761*

Martins Esteves, Suzana

K

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597031

0

0

0,000

***5951**

Mato Vázquez, Tania

E

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597031

0

0

45,333

***0346**

Meizoso Bermúdez, Sulema

A

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597031

0

0

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597031

0

0

39,650

***6008**

Mejuto Vilas, María del Carmen

K

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597031

0

0

0,000

***1719**

Mella Pintor, María

E

15025724-CEIP Plurilingüe Os Tilos

Teo

597031

0

0

79,099

***7210**

Míguez Rivas, Lucía

K

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597031

0

0

0,000

***0728**

Mileti Rodríguez, María Ángela

A

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597031

0

0

36006109-CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

597031

0

0

66,183

***8482**

Millán Barreiro, Carolina

K

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

0,000

***0656**

Moledo Doldán, Rebeca

A

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

A Coruña

597031

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

101,616

***8565**

Montero Fernández, Marta

A

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597031

0

0

15021500-CEIP Santa Baia

Boiro

597031

0

0

17,950

***6871**

Moradiellos González, María

K

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597031

0

0

0,000

***5127**

Morano Rodríguez, Carla Elisabet

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597031

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

20,583

***8779**

Morata Costas, Noelia

A

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597031

0

0

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

Vigo

597031

0

0

73,300

***5735**

Morcillo Solórzano, Juan Miguel

K

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597031

0

0

0,000

***4716**

Moscoso Vázquez, Ángela

A

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597031

0

0

15002852-CEIP do Pindo

Carnota

597031

0

0

21,433

***2666**

Moutinho López, Olalla

K

36013539-EEI San Lourenzo de Moraña

Moraña

597031

0

0

0,000

***3567**

Mouzo Villar, Rosa

A

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597031

0

0

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

40,083

***8675**

Munín Valcárcel, Patricia

K

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

Arteixo

597031

0

0

0,000

***8444**

Muñiz Palmeiro, Marta

A

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

597031

0

0

36017582-EEI de Aios

Sanxenxo

597031

0

0

99,416

***3028**

Murias González, Cristina

K

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597031

0

0

0,000

***8079**

Navarro Aguiar, Beatriz

A

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597031

0

0

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

Arteixo

597031

0

0

108,950

***4804**

Neira Gulías, Yolanda

A

36002347-CEIP Pérez Viondi

A Estrada

597031

0

0

36024604-CRA de Meis

Meis

597031

0

0

46,982

***0870**

Noche Neira, Inés

K

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597031

0

0

0,000

***5064**

Novoa Varón, Jorge

K

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

Vigo

597031

0

0

0,000

***0557**

Noya Blanco, Lucía María

A

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597031

0

0

36009755-CEIP de Pazos de Reis

Tui

597031

0

0

56,316

***4099**

Ojea Alonso, María

A

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597031

0

0

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597031

0

0

46,766

***5818**

Ortigueira España, Isabel

K

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597031

0

0

0,000

***8307**

Parrado Rodríguez, Cristina Elena

K

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

A Coruña

597031

0

0

0,000

***8841**

Patiño Mariño, Ana

K

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597031

0

0

0,000

***6968**

Penabad Ramos, Susana

A

15001744-EEI dos Ánxeles

Brión

597031

0

0

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597031

0

0

104,183

***2650**

Penas Tizón, Lara

A

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597031

0

0

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597031

0

0

23,283

***8897**

Pereira González, Miriam

K

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597031

0

0

0,000

***4011**

Pereira Saavedra, Noelia

A

15032649-EEI do Milladoiro

Ames

597031

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597031

0

0

43,949

***7521**

Pereiro López, Susana

A

27010155-CEIP Plurilingüe da Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

597031

0

0

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597031

0

0

35,450

***7476**

Pérez González, María Isabel

K

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597031

0

0

0,000

***3553**

Pérez López, Andrea

A

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597031

0

0

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597031

0

0

19,283

***9690**

Pérez López, Tatiana

A

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597031

0

0

15000338-CPI As Mirandas

Ares

597031

0

0

18,749

***9118**

Pérez Saborido, Noa

K

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597031

0

0

0,000

***9076**

Pérez Villamarín, Antía

K

36005774-CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

Nigrán

597031

0

0

0,000

***5097**

Pernas López, Alba

K

36013527-EEI de Lamas

Moraña

597031

0

0

0,000

***3855**

Piñeiro Roo, Teresa

A

15025062-CEIP de Portosín

Porto do Son

597031

0

0

15021810-CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597031

0

0

51,450

***3605**

Piñeiro Valín, Sheila

K

36016607-CEIP de Quintela

Moaña

597031

0

0

0,000

***9277**

Pose Castro, Rosa Mar

E

15016221-EEI do Rial

Santiago de Compostela

597031

0

0

128,333

***4930**

Prado Sánchez, Antía

A

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597031

0

0

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597031

0

0

26,800

***6918**

Presedo Arnoso, Alba

A

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597031

0

0

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

A Coruña

597031

2

0

39,316

***7987**

Quintá García, Noelia

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

0,000

***7481**

Quintáns Suárez, Laura

A

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597031

0

0

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

Vigo

597031

0

0

21,483

***1818**

Quintas García, Sonia

A

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

Oleiros

597031

0

0

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

597031

0

0

17,366

***6322**

Ramallo Painceiro, Sara

K

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597031

0

0

0,000

***7078**

Ramos García, Ángela

A

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597031

0

0

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597031

0

0

16,983

***4987**

Redondo Valín, Eva María

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597031

0

0

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597031

0

0

27,466

***7741**

Rego García, Begoña

A

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597031

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

45,433

***9022**

Reimonde Martínez, Yolanda

K

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597031

0

0

0,000

***6604**

Reinaldo Souto, Rebeca

K

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597031

0

0

0,000

***4348**

Rey Carballeira, Belén

A

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597031

0

0

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597031

0

0

106,217

***0803**

Rial González, Andrea

K

36004538-EEI Nosa Señora do Carme

Marín

597031

0

0

0,000

***0674**

Rial Grille, Tamara

K

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

0,000

***0083**

Rial Nieto, Melisa

K

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

597031

0

0

0,000

***0273**

Ricón Herbello, Diego

A

36009755-CEIP de Pazos de Reis

Tui

597031

0

0

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597031

0

0

20,666

***5291**

Rielo Grueira, Andrea

A

27009608-CEIP O Salvador

A Pastoriza

597031

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597031

0

0

17,166

***9340**

Ríos Troitiño, Olalla

K

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597031

0

0

0,000

***2136**

Rodríguez Álvarez, Ángela

E

S

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597031

0

0

60,733

***8863**

Rodríguez Boedo, Iris

K

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597031

0

0

0,000

***9229**

Rodríguez Calvo, Estefanía

A

15010307-CEIP San Isidro

Neda

597031

0

0

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597031

0

0

98,933

***8099**

Rodríguez Campello, Lucía Elena

K

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597031

0

0

0,000

***5905**

Rodríguez Crespo, Estefanía

K

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cerdedo-Cotobade

597031

0

0

0,000

***3865**

Rodríguez da Costa, María Carlota

A

27001609-CEIP Ramón Falcón

Castro de Rei

597031

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597031

0

0

20,716

***7514**

Rodríguez Dos Santos, Ana

K

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597031

0

0

0,000

***7326**

Rodríguez Falcón, María José

K

36006377-CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

597031

0

0

0,000

***8031**

Rodríguez Grandío, Antía

K

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597031

0

0

0,000

***1886**

Rodríguez Insua, Patricia

K

36016061-CEIP Plurilingüe A Doblada

Vigo

597031

0

0

0,000

***8454**

Rodríguez Lemos, Alexia

A

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

Caldas de Reis

597031

0

0

50,400

***2881**

Rodríguez Martínez, Tania

J

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597031

0

0

18,833

***4682**

Rodríguez Menacho, Iria María

K

36005774-CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

Nigrán

597031

0

0

0,000

***6880**

Rodríguez Moreiras, Myrian

A

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

Cambre

597031

0

0

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597031

0

0

45,350

***5947**

Rodríguez Nóvoa, Ana

J

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597031

0

0

19,166

***9303**

Rodríguez Orol, Ramón Xosé

A

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597031

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597031

0

0

83,116

***4736**

Rodríguez Pérez, Marta

A

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

597031

0

0

27012887-CEIP do Vicedo

O Vicedo

597031

0

0

37,499

***8239**

Rodríguez Prado, Paula

A

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

36019441-CEIP de Petelos

Mos

597031

0

0

22,766

***9209**

Rodríguez Rodríguez, Iris

A

36003959-CEIP Manuel Rodríguez Sinde

A Guarda

597031

0

0

36014374-EEI O Areal

Baiona

597031

0

0

14,133

***0691**

Rodríguez Vázquez, Ana María

B

36005774-CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

Nigrán

597031

0

0

62,833

***1632**

Rodríguez Veiga, Cristina

K

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

597031

0

0

0,000

***8639**

Rosales Goye, Samai

A

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597031

0

0

16,566

***7361**

Rúa Alonso, María del Carmen

E

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597031

0

0

85,466

***8282**

Saborido Rial, Cristina

A

15001616-CEIP de Escarabote

Boiro

597031

0

0

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

48,650

***3281**

Salgado Rodríguez, Elena

K

15009081-CEIP de San Ramón

Moeche

597031

0

0

0,000

***6074**

Salvado Lemos, Raquel

K

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597031

0

0

0,000

***7922**

Sánchez Castro, Ángela

K

36010265-EEI Cristo da Victoria

Vigo

597031

0

0

0,000

***1229**

Sánchez Gómez, Mónica

A

15032911-CEIP Juana de Vega

Oleiros

597031

0

0

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597031

0

0

32,667

***2021**

Sánchez Hermida, Patricia

K

36014982-EEI O Grupo

Marín

597031

0

0

0,000

***0306**

Sánchez Paz, Carlota

K

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

597031

0

0

0,000

***0213**

Sánchez Teijo, Cristina

K

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597031

0

0

0,000

***0776**

Sande Blanco, Olalla

A

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597031

0

0

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597031

0

0

18,383

***5720**

Sangil Regueiro, Natalia

A

36019773-EEI da Pastora

Cambados

597031

0

0

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

Becerreá

597031

0

0

20,483

***2469**

Sanmartín Castro, Silvia

A

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

Santiago de Compostela

597031

0

0

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597031

0

0

61,216

***9570**

Santolaria Montes, Bárbara

K

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597031

0

0

0,000

***9846**

Seixas Corral, Marta

K

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

O Porriño

597031

0

0

0,000

***0443**

Seoane Montes, Adriana

A

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597031

0

0

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597031

0

0

21,033

***8360**

Sieira Sampedro, Laura

K

15013072-EEI da Granxa

A Pobra do Caramiñal

597031

0

0

0,000

***9060**

Simón Mejuto, Verónica

A

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

Silleda

597031

0

0

36024938-CRA de Caldas de Reis

Caldas de Reis

597031

0

0

39,133

***8194**

Sobrado Díaz, Marta

K

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597031

0

0

0,000

***8432**

Sobrado García, Vanesa

A

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597031

0

0

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597038

0

0

29,766

***7870**

Solleiro González, Noelia

K

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597031

0

0

0,000

***6137**

Somoza Somoza, Miriam

A

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597031

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597031

0

0

11,783

***3041**

Soto Domínguez, Fátima

K

36016929-CEIP da Cruz-Budiño

O Porriño

597031

0

0

0,000

***3323**

Suárez Fernández, Berta María

A

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

597031

0

0

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

597031

0

0

95,883

***6985**

Sueiro Domínguez, Rebeca

K

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597031

0

0

0,000

***1902**

Sueiro Gens, Cristina

A

36013837-EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

597031

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597031

0

0

47,283

***9154**

Taboada Castro-Paz, Inés

K

36024070-CRA A Lagoa

Salvaterra de Miño

597031

0

0

0,000

***8034**

Temes Chao, Cristina

A

36018896-EEI de Vilar-Bamio

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597031

0

0

38,433

***6064**

Teniente Barrada, Julia

K

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

597031

0

0

0,000

***1891**

Tenreiro López, Alba

A

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

Fene

597031

0

0

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597031

0

0

13,133

***4998**

Terrados Conde, Marina

E

36010678-CEIP Plurilingüe Paraixal

Vigo

597031

0

0

24,483

***1287**

Torres Ferradás, Tanya

A

36006109-CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

597031

0

0

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

Moaña

597031

0

0

47,416

***4103**

Trigo Castedo, Ana Isabel

A

27006292-CEIP As Gándaras

Lugo

597031

0

0

27013673-CEIP de Casás

Lugo

597031

0

0

96,883

***3516**

Uzquiano Díaz, Sonia

K

27008148-CEIP das Nogais

As Nogais

597031

0

0

0,000

***7139**

Valiña Álvarez, Tamara

A

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

Chantada

597031

0

0

32011901-CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

Rubiá

597031

0

0

23,833

***8760**

Varela Aldao, Olga

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597031

0

0

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

173,116

***2446**

Varela Díaz, Sara

K

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597031

0

0

0,000

***4854**

Varela Losada, Monserrat

A

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597031

0

0

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597038

0

0

56,733

***0700**

Vázquez Cotelo, Jessica

K

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597031

0

0

0,000

***8723**

Vázquez López, Xalo

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

53,666

***0067**

Vázquez Martínez, Laura

K

15000338-CPI As Mirandas

Ares

597031

0

0

0,000

***0353**

Vázquez Níñez, Jacqueline

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597031

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597031

0

0

45,183

***8084**

Veiga Corral, Lidia

K

15033198-CRA A Tarandeira

Coristanco

597031

0

0

0,000

***8107**

Vidal Mañá, Alba

K

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597031

0

0

0,000

***8919**

Vieites Salvado, María Carmen

A

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597031

0

0

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597031

0

0

48,150

***0215**

Vilas Fernández, Noelia

K

36015160-EEI As Dunas Panxón

Nigrán

597031

0

0

0,000

***2904**

Vilas Santos, Lorena

A

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597031

0

0

36014982-EEI O Grupo

Marín

597031

0

0

18,133

***7411**

Villar Pereiro, Alejandra

K

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597031

0

0

0,000

***0606**

Villarabide Carril, Yohana

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597031

0

0

0,000

***0619**

Viña Molinos, Celia

K

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

597031

0

0

0,000

***8439**

Yáñez Rodríguez, Alba

A

36005774-CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

Nigrán

597031

0

0

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597031

0

0

27,150

***3652**

Zas Mareque, Verónica

A

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597031

0

0

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597031

0

0

27,533

597032-Idioma Estranxeiro: Inglés

***2694**

Agra González, María Ana

A

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597032

0

0

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597032

0

0

33,116

***8902**

Alonso González, Alexandre

J

36007709-CEIP Plurilingüe de Reboreda

Redondela

597032

0

0

15,416

***4582**

Ares Rodríguez, Lucía

J

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597032

0

0

14,466

***2573**

Arias García, Sara

K

15021810-CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597032

0

0

0,000

***9373**

Botana Chorén, Ivette

A

15022589-CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

597032

0

0

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597032

0

0

126,866

***5749**

Bouza González, Andrea

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597032

0

0

13,483

***0678**

Bóveda Suárez, José Luis

A

15019301-CPI de San Vicente

A Baña

597032

0

0

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597032

0

0

57,350

***1748**

Cal Oliveira, María Jesús

J

36005087-CEIP Nosa Señora de Lourdes

Mondariz-Balneario

597032

0

0

17,766

***7415**

Caminos Teperino, Mirta Noemi

A

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597032

0

0

15025074-CEIP O Marbán

As Somozas

597032

0

0

46,133

***9841**

Campos Seoane, Ana Isabel

A

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597032

0

0

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597033

0

0

97,433

***2690**

Carballo Quiroga, Milagro Coromoto

A

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597032

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597032

0

0

28,216

***5955**

Castro Gómez, María

J

27010064-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Pol

597032

0

0

16,032

***2329**

Chousal Ferreira, Víctor

A

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597032

0

0

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597032

0

0

38,566

***2368**

Cintron Dapena, María Fabiola Pilar

A

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597032

0

0

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

597032

0

0

174,837

***0353**

Cobas González, Susana

K

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597032

0

1

0,000

***4974**

Conde Cid, Patricia

A

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

597032

0

0

32016042-CEIP de Sandiás

Sandiás

597032

0

0

120,450

***8904**

Cuiña Fernández, Lucía

K

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda de Valdeorras

597032

0

0

0,000

***8317**

Delgado Estévez, Diana

K

36016814-EEI do Con

Moaña

597032

0

0

0,000

***9394**

Delgado Roel, Laura

J

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597032

0

0

18,433

***4974**

Díaz Rodríguez, Carmen

A

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597032

0

0

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597032

0

0

35,699

***7763**

Estrada Rodríguez, María

A

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597032

0

0

32014902-CEIP Santa María A Real

Entrimo

597032

0

0

24,383

***1623**

Fachal Corbeira, Javier

A

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597032

0

0

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

597038

2

0

79,558

***8221**

Fernández Facal, Rebeca

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597032

0

0

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597032

0

0

27,984

***2470**

Fernández Ferro, Jaime

A

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597032

0

1

36016814-EEI do Con

Moaña

597032

0

0

29,600

***4508**

Fernández Miranda, Marco

J

15025074-CEIP O Marbán

As Somozas

597032

0

0

14,033

***5274**

Fernández Rocafort, Belén

J

36016735-CEIP de Refoxos

Oia

597032

0

0

12,516

***5709**

Freán Lamela, Javier

J

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597032

0

0

14,899

***5989**

García Camino, Sara

J

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597032

0

0

16,033

***6067**

Gargallo López, Álvaro

J

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

597032

0

0

11,866

***1441**

González Méijome, Isabel

A

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597032

0

0

36020131-IES de Mos

Mos

597025

0

0

181,233

***2281**

Gradaille Camba, Carina Gloria

A

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597032

0

0

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597038

0

0

53,316

***8092**

Graña Arraña, Davinia

J

27005263-CEIP Plurilingüe de Lousada

Guntín

597032

0

0

15,333

***4932**

Guitián Astray, Fernando

K

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

Laxe

597032

0

0

0,000

***8765**

Hermida González, Eva

A

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597032

0

0

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597031

0

0

88,033

***0238**

Hernández Del Bosque, Belén

K

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597032

0

0

0,000

***3690**

López López, Diego

K

36003388-CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

597032

0

0

0,000

***8010**

López Mariño, Lucas

A

15011981-CEIP José María Lage

Ortigueira

597032

0

0

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

Carballeda de Valdeorras

597032

0

0

21,483

***4628**

López Seijas, Celia

J

15021317-CPI Pecalama

Tordoia

597032

0

0

16,033

***5357**

López Valle, Sergio

J

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597032

0

0

17,633

***0689**

Mallón Suárez, Óscar Manuel

J

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597032

0

0

18,166

***7737**

Martín Sánchez, Alba

A

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

597032

0

0

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597032

0

0

40,700

***7628**

Martínez Alonso, Ana

A

36007709-CEIP Plurilingüe de Reboreda

Redondela

597032

0

0

36005087-CEIP Nosa Señora de Lourdes

Mondariz-Balneario

597032

0

0

25,016

***1780**

Martínez Gutiérrez, Laura

J

36000879-CEIP Nazaret

Cangas

597032

0

0

18,116

***3165**

Mastache Gancedo, Sara

J

32011901-CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

Rubiá

597032

0

0

8,883

***8779**

Mendoza Fernández, Sofía

J

15006699-CEIP Plurilingüe Recimil

Ferrol

597032

0

0

17,583

***2045**

Monteagudo Doval, Paula

A

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

Pontevedra

597032

0

0

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597032

0

0

130,416

***4827**

Montemurri Mengarelli, Lucía

E

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

Vigo

597032

0

0

77,216

***7946**

Mosquera Baamonde, Jesús Manuel

A

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

597032

0

0

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

Teo

597032

0

0

103,083

***3566**

Nieto Pazos, Susana

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597032

0

0

15020994-CPI de Viaño Pequeno

Trazo

597032

0

0

58,917

***8176**

Nóvoa Carrera, María

J

36014374-EEI O Areal

Baiona

597032

0

0

12,816

***8599**

Ortigueira Balboa, María Consuelo

A

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597032

0

0

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597032

0

0

186,066

***3752**

Otero Desentre, María

E

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597032

0

0

48,733

***8918**

Otero Viqueira, Cristina

J

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597032

0

0

14,416

***3088**

Pais Pozón, María

A

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

Teo

597032

0

0

15026637-CEIP de Barouta

Ames

597038

0

0

77,517

***3389**

Pampín Mejuto, Nuria

E

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597032

0

0

77,150

***0647**

Pazó Calderón, Amaranta Julia

A

36019517-CEIP Santo André de Xeve

Pontevedra

597032

0

0

36013837-EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

597031

0

0

86,941

***5640**

Pereira Menor, Daniel

K

32014902-CEIP Santa María A Real

Entrimo

597032

0

0

0,000

***7904**

Pérez Bellón, Gloria

A

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597032

0

0

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

Pontevedra

597038

2

0

101,433

***6852**

Pérez Moledo, María Amelia

A

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

Oleiros

597032

0

0

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

Arteixo

597032

0

0

128,566

***3880**

Pérez Rama, Eva María

A

15014271-CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

597032

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597032

0

0

55,949

***2366**

Porteiro Suárez, María Aránzazu

A

32016261-CEIP de Quins

Melón

597032

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597032

0

1

47,700

***7684**

Prelchi Gallego, María Consuelo

A

36010071-CEIP Plurilingüe Santa Mariña

Vigo

597032

0

0

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

Vigo

597032

0

0

87,983

***6030**

Rábade Álvarez, Paula

A

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597032

0

0

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

597038

0

0

35,116

***3187**

Riego Juan, Sandra María

J

15024227-CEIP de Pazos

Ferrol

597032

0

0

10,883

***4084**

Rodríguez Bermúdez, María de los Ángeles

A

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597032

0

0

36007709-CEIP Plurilingüe de Reboreda

Redondela

597032

0

0

41,900

***4873**

Rodríguez García, Ana M.

A

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

597032

0

0

15006699-CEIP Plurilingüe Recimil

Ferrol

597032

0

0

243,400

***5342**

Rodríguez González, Mónica

A

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597032

0

0

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597032

0

0

216,416

***9254**

Rodríguez Novoa, Cristina

A

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597032

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597032

0

0

34,283

***4260**

Rodríguez Presas, Rafael

J

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597032

0

0

14,733

***5698**

Rojo Filgueira, Pablo

J

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

597032

0

0

15,166

***8323**

Romero Carballas, Eduardo

J

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

Monforte de Lemos

597032

0

0

12,800

***5581**

Salgado Rodríguez, María Salomé

A

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

597032

0

0

36014672-CEIP Serra-Vincios

Gondomar

597032

0

0

128,766

***9376**

Salgueiro Louzao, Olga

A

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

597032

0

0

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597032

0

0

95,833

***1196**

Sánchez de Movellán Bau, Claudia Alejandra

J

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597032

0

0

16,483

***1813**

Sanjuán Paz, Beatriz

A

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597032

0

0

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597032

0

0

39,833

***3584**

Souto Vieites, Lara

J

15013163-EEI Fernández Varela

A Pobra do Caramiñal

597032

0

0

18,133

***2434**

Urrutia Rodríguez, Patricia

A

15018203-CPI de Bembibre

Val do Dubra

597032

0

0

15021317-CPI Pecalama

Tordoia

597032

0

0

59,066

***6684**

Varela Ferreira, Ana María

A

15020994-CPI de Viaño Pequeno

Trazo

597032

0

0

15018203-CPI de Bembibre

Val do Dubra

597032

0

0

120,833

***8244**

Vázquez Gil, Ana Isabel

A

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

597032

0

0

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

2

0

108,416

***5664**

Vega Bastero, Cristina

A

36014672-CEIP Serra-Vincios

Gondomar

597032

0

0

36014374-EEI O Areal

Baiona

597032

0

0

38,933

***2677**

Veloso Blanco, José Luis

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597032

0

0

15021810-CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597032

0

0

26,450

597033-Idioma Estranxeiro: Francés

***8025**

Agrafojo Abeijón, María José

K

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

Boiro

597033

0

0

0,000

***9845**

Araújo Meiriño, Verónica

K

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

597033

0

0

0,000

***2259**

Babarro Gómez, Antonia

A

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597033

0

0

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597031

0

0

102,433

***1677**

Becerra Castro, Manuela

A

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597033

0

0

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

597037

0

1

98,466

***4739**

Blanco Agrafojo, Catalina

A

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597033

0

0

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597033

0

0

10,233

***5152**

Blanco Cuesta, Alba

K

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597033

0

0

0,000

***6468**

Campos Vázquez, Alexandra

K

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597033

0

0

0,000

***7301**

Carballal Mariño, Fátima

K

36014738-CEIP Plurilingüe de Leirado

Salvaterra de Miño

597033

0

0

0,000

***7086**

Casal Cerdeira, Lorena

A

36002773-CEIP do Foxo

A Estrada

597033

0

0

15008805-CEIP de Melide Nº 1

Melide

597033

0

0

14,833

***5826**

Charlín Álvarez, Marta

K

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597033

0

0

0,000

***2279**

Cid Domínguez, Rafael

K

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597033

0

0

0,000

***5097**

Díaz Cameselle, Joana

A

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

597033

0

0

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597033

0

0

34,800

***8453**

Díaz de Carvalho, Laura

A

36006377-CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

597033

0

0

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597033

0

0

14,883

***7644**

Docampo Gómez, Noelia

A

32008835-CEIP Curros Enríquez

Ourense

597033

0

0

32000058-CEIP Padre Feijoo

Allariz

597038

0

0

118,850

***5625**

Domínguez Estévez, Xiana

K

15025487-CEIP Campomaior

Ordes

597033

0

0

0,000

***5620**

Domínguez Gallego, Sandra

K

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597033

0

0

0,000

***5640**

Domínguez Viñas, Natalia

K

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

Vigo

597033

0

0

0,000

***8115**

Eirís Vilariño, Ángela

K

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597033

0

0

0,000

***4196**

Feijoo Benítez, Juan José

A

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

597033

0

0

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

Poio

597038

0

0

168,475

***3316**

Fernández Cerviño, Sandra

K

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597033

0

0

0,000

***0371**

Fernández Domínguez, Monserrat

A

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

597033

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597032

0

0

66,266

***9704**

Fernández Fernández, Lúa Aldara

K

36016668-CEIP de Caldelas

Tui

597033

0

0

0,000

***3102**

Fontaíña Barca, Anabel

K

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597033

0

0

0,000

***9443**

Fontenla Muíños, Carina

A

36000375-CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

Bueu

597033

0

0

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597033

0

0

99,866

***1983**

Freijanes Martínez, Desirée Eudoxia

K

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597033

0

0

0,000

***8443**

García Martínez, Xoán

K

15023089-CEIP Luís Seoane

Oleiros

597033

0

0

0,000

***9882**

Gil Vázquez, María del Carmen

K

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597033

0

0

0,000

***7369**

Gómez Dios, Esperanza Rita

K

15001616-CEIP de Escarabote

Boiro

597033

0

0

0,000

***7285**

González Álvarez, Patricia

K

36018471-CEIP de Rebordáns

Tui

597033

0

0

0,000

***5922**

González Valado, María Luz

A

36010150-CEIP Mestres Goldar

Vigo

597033

0

0

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

597033

0

0

53,400

***5067**

Jiménez Ferrío, Adriana

K

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597033

0

0

0,000

***2143**

Juncal Fernández, Laura

K

36015950-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Cangas

597033

0

0

0,000

***6026**

Lamas Otero, Lorena

K

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597033

0

0

0,000

***2992**

Lijó Villanustre, Lorena

A

15032625-CEIP Agro do Muíño

Ames

597033

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597033

0

0

17,983

***7211**

Luaces Vázquez, Raquel

K

15033228-CEIP Novo Mesoiro

A Coruña

597033

0

0

0,000

***9882**

Luján López, Laura Paola

K

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597033

0

0

0,000

***4851**

Magariños Barcala, Tamara

K

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597033

0

0

0,000

***3851**

Martínez García, Raquel

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597033

0

0

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597036

0

0

30,716

***8514**

Martínez Marti, Concepción

A

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

597033

0

0

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

Vigo

597031

0

0

277,233

***0776**

Míguez Fernández, Rosa

K

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

597033

0

0

0,000

***7409**

Moscoso López, María Beatriz

A

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

597033

0

0

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597033

0

0

137,700

***0607**

Mur Isaiz, Javier Enrique

K

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597033

0

0

0,000

***7022**

Núñez Álvarez, Luisa Esmeralda

A

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

597033

0

0

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597033

0

0

17,283

***6941**

Núñez Álvarez, Margarita Isabel

A

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597033

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597032

0

0

41,783

***3548**

Otero Ares, Natividad

K

15019347-CPI Camiño de Santiago

O Pino

597033

0

0

0,000

***9967**

Paradela García, Jessica María

A

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

A Coruña

597033

0

0

36000341-CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

597038

2

0

63,833

***9583**

Penabad Otero, María Dolores

A

27020859-CEIP Península da Paz

Cervo

597033

0

0

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597033

0

0

52,414

***9145**

Pereiras Villamayor, Tamara

K

36001665-CEIP Plurilingüe de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

597033

0

0

0,000

***0737**

Pérez Rodríguez, María Manuela

A

15016085-CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

597033

0

0

15000612-CEIP de Arzúa

Arzúa

597033

0

0

20,483

***8484**

Pérez Romero, Anabel

K

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597033

0

0

0,000

***9299**

Quintana Babarro, David

K

36006420-CEP Campolongo

Pontevedra

597033

0

0

0,000

***5822**

Ramos Pérez, Noelia

K

36018410-CEIP Plurilingüe Quintela

Redondela

597033

0

0

0,000

***5598**

Rey Castromil, Catalina

K

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597033

0

0

0,000

***3039**

Rodríguez Arias, Cristina

K

36014672-CEIP Serra-Vincios

Gondomar

597033

0

0

0,000

***5003**

Rodríguez Buide, Lorena

A

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

Castro de Rei

597033

0

0

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597033

0

0

43,033

***0571**

Sacedón Naveira, Carlota Arima

K

15005361-CEIP Rosalía de Castro

A Coruña

597033

0

0

0,000

***0615**

Salgado Martínez, Soraya

K

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597033

0

0

0,000

***9318**

San Marcial Comesaña, Iago

K

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597033

0

0

0,000

***9326**

Sánchez Calatrava, Carina Alicia

A

36002347-CEIP Pérez Viondi

A Estrada

597033

0

0

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597033

0

0

19,466

***8878**

Sobrido Álvarez, Ventura Armando

K

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597033

0

0

0,000

***9154**

Torrado Cuervo, Esther

J

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597033

0

0

23,333

***3031**

Vázquez Díaz, Ana María Belén

K

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

Becerreá

597033

0

0

0,000

***2700**

Vázquez Vázquez, Cristina

A

27006395-CEIP Plurilingüe Benigno Quiroga Ballesteros

Lugo

597033

0

0

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597037

0

1

39,966

***0880**

Vilar Ameijeiras, Andrea

K

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597033

0

0

0,000

***0876**

Zas Andrés, Irene

K

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597033

0

0

0,000

597034-Educación Física

***4738**

Abeledo Martínez, María Jesús

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597034

0

0

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597038

0

0

43,549

***8926**

Alborés Martínez, Purificación

A

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597034

0

0

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

23,100

***0086**

Alonso López, Manuel Amador

E

36019608-CEIP de Marcón

Pontevedra

597034

0

0

225,750

***7039**

Alvarellos Figueroa, Ana

J

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597034

0

0

21,883

***0159**

Ameijeiras Mariño, Marcos

K

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597034

0

0

0,000

***5988**

Argibay Juncal, Francisco

K

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597034

0

0

0,000

***0509**

Arias Nogueira, María Ángeles

K

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597034

0

0

0,000

***0661**

Berini Pita da Veiga, María

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597034

0

0

32015463-CEE Miño

Ourense

597034

0

0

21,966

***7717**

Blanco Estévez, Lorenzo

K

32014151-CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

597034

0

0

0,000

***7333**

Blanco García, Sheila

K

15016784-CEIP Plurilingüe Virxe do Portal

Sobrado

597034

0

0

0,000

***6708**

Blanco Girón, Marta

A

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

Oroso

597034

0

0

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597038

2

0

39,434

***5069**

Bugallo Otero, Araceli

A

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

83,899

***8151**

Cabaleiro Pérez, David

K

27012607-CEIP Plurilingüe Celso Currás

Trabada

597034

0

0

0,000

***0643**

Cacabelos Barreiro, Aitor

K

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

597034

0

0

0,000

***1391**

Calderón Soilán, Iago

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597034

0

0

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597034

0

0

51,216

***0071**

Calviño Facal, Natalia

A

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597034

0

0

32001002-CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

597034

0

0

22,908

***1822**

Calviño Vázquez, Rubén José

K

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597034

0

0

0,000

***2923**

Calvo Caamaño, David

A

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597034

0

0

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597034

0

0

45,449

***9013**

Campos Trabazo, Iria

A

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597034

0

0

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597034

2

0

29,866

***4565**

Canal Rodríguez, Modesto Gabriel

K

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

Cortegada

597034

0

0

0,000

***7116**

Canicoba Prado, Óscar

A

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

597034

0

0

36015861-CEIP Plurilingüe San Clemente de César

Caldas de Reis

597033

0

0

34,350

***7532**

Carabias Vicente, Adolfo

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597034

0

0

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

A Gudiña

597034

0

0

23,983

***7808**

Carballas Pérez, Cibrán

K

36005865-CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

Nigrán

597034

2

0

0,000

***6522**

Carrera Dasilva, Leticia Pastora

K

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

A Gudiña

597034

0

0

0,000

***7827**

Castedo Gómez, Lucía

K

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

597034

0

0

0,000

***7951**

Castro Castro, María Sagrario

A

15002852-CEIP do Pindo

Carnota

597034

0

0

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597034

0

0

135,383

***4615**

Castro Revaldería, Javier

A

32015189-CEIP Joaquina Gallego Jorreto

A Merca

597034

0

0

32006358-CEIP Plurilingüe do Xurés

Lobios

597034

0

0

17,250

***9002**

Castro Taboada, Diego

E

15023910-CEIP Martagona

Melide

597034

0

0

36,950

***8381**

Cores Outeiral, José Manuel

A

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

597034

0

0

36018446-CEIP da Armenteira

Meis

597034

0

0

28,316

***5050**

Cortes Candal, Paulo

A

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597034

0

0

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597034

0

0

38,699

***4981**

Cuba Carracedo, Cristina

K

27007788-CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

Navia de Suarna

597034

0

0

0,000

***4854**

Cutrín Alende, Noa

A

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

Cortegada

597034

0

0

16,650

***4928**

Díaz Torrón, Daniel

K

32007272-CEIP Augusto Assía

A Mezquita

597034

0

0

0,000

***3680**

Domínguez Cortiñas, Eva

K

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597034

0

0

0,000

***9303**

Dopico Mera, Borja

E

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

Ferrol

597034

0

0

27,883

***1256**

Dopico Pedre, María

K

15013761-CEIP Plurilingüe de Campanario

Porto do Son

597034

0

0

0,000

***7718**

Doval González, Alberto

A

36012419-CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

597034

0

0

12,849

***5697**

Esporas Placer, David

K

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597034

0

0

0,000

***0922**

Feal Díaz, Néstor

K

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597034

0

0

0,000

***0020**

Fernández Mosquera, Raquel

A

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

597034

0

0

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597034

0

0

42,283

***7779**

Fernández Núñez, Oliver

K

36000302-CEP de Sabarís

Baiona

597034

0

0

0,000

***8324**

Fernández Padrón, Raquel

K

32014902-CEIP Santa María A Real

Entrimo

597034

0

0

0,000

***1074**

Fernández Pérez, Francisco Javier

A

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597034

0

0

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597034

0

0

27,842

***7162**

Ferreiro Tejo, Mónica

K

32014501-CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

597034

0

0

0,000

***8541**

Ferrer Alonso, Santiago

E

36001665-CEIP Plurilingüe de Tenorio

Cerdedo-Cotobade

597034

0

0

37,283

***6404**

Fidalgo Suárez, Soledad

A

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597034

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597034

0

0

24,066

***8156**

Figueira Bello, Jesús

K

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

0,000

***8110**

Fraga Fraga, Diego

K

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597034

0

0

0,000

***0498**

Fraga Vázquez, Fernando Manuel

A

15000338-CPI As Mirandas

Ares

597034

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597038

0

0

58,466

***0655**

García Casas, Jacobo

K

32015463-CEE Miño

Ourense

597034

0

0

0,000

***5968**

García Castro, Xurxo

A

32011032-CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

597034

0

0

32003059-CEIP San Marcos

Cartelle

597034

0

0

35,483

***7831**

García García, Adelaida

J

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597034

0

0

18,233

***9350**

García Noya, Juan José

A

15026777-CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

597034

0

0

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597034

0

0

70,200

***1952**

Gayoso Collazo, Andrés

A

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

Silleda

597034

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597034

0

0

47,566

***5036**

Gómez Fernández, Pablo

K

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597034

0

1

0,000

***3386**

González Arias, José Luis

K

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597034

0

0

0,000

***2063**

González Comesaña, Lucía del Carmen

A

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597034

0

0

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597034

0

0

60,716

***6631**

González Freitas, Patricia

A

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

597034

0

0

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597034

0

0

21,533

***7278**

González González, Sabela

K

36014945-CEIP de Valeixe

A Cañiza

597034

0

0

0,000

***5694**

Iglesias González, María Mercedes

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597034

0

0

32004398-CEIP Vicente Risco

Cualedro

597034

0

0

123,166

***2075**

Jardón Machado, Daniel

K

32001002-CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

597034

0

0

0,000

***8866**

Lamelas Álvarez, Martín

J

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597034

0

0

19,599

***3561**

Leyes Bastida, Ana

A

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597034

0

0

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597034

0

0

64,583

***9840**

Liste Sánchez, Antonio

A

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

597034

0

0

18,733

***3480**

Lojo Abeijón, Carmen María

A

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597034

0

0

15033198-CRA A Tarandeira

Coristanco

597034

0

1

41,016

***9242**

Lomba González, Laura

K

36018446-CEIP da Armenteira

Meis

597034

0

0

0,000

***5156**

Longarela Ramil, Vanesa

A

27000319-CEIP Plurilingüe Concepción López Rey

Baleira

597034

0

0

27007788-CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

Navia de Suarna

597034

0

0

27,600

***9745**

López Espiñeira, Marta

A

15005877-CEIP de Teixeiro

Curtis

597034

0

0

15016784-CEIP Plurilingüe Virxe do Portal

Sobrado

597034

0

0

31,583

***8312**

López López, Adela

A

27005469-CEIP Ricardo Gasset

O Incio

597034

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

39,149

***0400**

Lorenzo Muñoz, Diego

K

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

As Neves

597034

0

0

0,000

***2822**

Lorenzo Vázquez, Pablo

K

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597034

0

0

0,000

***9805**

Mariño Estévez, Andrea

J

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

Cangas

597034

2

0

15,716

***7715**

Martínez Piñeiro, Ángel

K

36010125-CEIP de Fonte Escura

Vigo

597034

0

0

0,000

***9941**

Martínez Rodríguez, Daniel

A

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597034

0

0

36000302-CEP de Sabarís

Baiona

597034

0

0

48,499

***0276**

Medel Padilla, Juan Carlos

A

15005518-CEIP María Pita

A Coruña

597034

0

0

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597034

0

0

27,066

***8927**

Méndez Montero, Julián

K

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597034

0

0

0,000

***3537**

Miño Rojas, Iván

K

36010101-CEIP Plurilingüe O Sello

Vigo

597034

0

0

0,000

***5824**

Miramontes Penas, Marta

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597034

0

0

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597034

0

0

69,650

***7737**

Montes Martínez, Iván Alejandro

B

15014957-CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

597034

0

0

52,500

***7116**

Moscoso López, Ricardo Javier

K

15013230-CEIP As Forcadas

Ponteceso

597034

0

0

0,000

***1208**

Novelle Fernández, Diego

K

32003059-CEIP San Marcos

Cartelle

597034

0

0

0,000

***5932**

Otero Pazos, Marta

K

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597034

0

0

0,000

***8620**

Otero Pichel, José Antonio

A

36019451-CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

597034

0

0

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597038

0

0

38,799

***1623**

Paz Abelleira, Laura

K

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

597034

2

0

0,000

***2804**

Paz Calvo, Lucinda

K

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597034

0

0

0,000

***8555**

Pazo Pazo, Martín

A

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597034

0

0

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597034

0

0

82,500

***1484**

Penín González, Pilar María

A

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

597034

0

0

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

597034

0

0

37,566

***1121**

Pereira Loira, Mario

K

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597034

0

1

0,000

***4845**

Pérez Lago, Agustín

A

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597034

0

0

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597034

0

0

31,616

***3240**

Pérez Martínez, Patricia

A

32004398-CEIP Vicente Risco

Cualedro

597034

0

0

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597033

0

0

29,266

***8957**

Pérez Míguez, Antía

K

36003170-CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

597034

0

0

0,000

***3593**

Pombo Martínez, Carmen María

A

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597034

0

0

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597034

0

0

98,583

***8105**

Quiñones Collazo, María Belén

K

36014878-CEIP Plurilingüe de Conmeniño

O Grove

597034

0

0

0,000

***3452**

Ramas Rey, Sonia

A

15033149-CEIP Vila de Rutis

Culleredo

597034

0

0

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597034

0

0

44,091

***5460**

Ramos Viéitez, María Teresa

A

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597034

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597034

0

1

7,216

***3260**

Rey García, Antolín J.

A

15026111-CRA de Narón

Narón

597034

0

1

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597038

0

0

80,833

***6160**

Rielo Quintela, Sara

K

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

A Pobra de Trives

597034

0

0

0,000

***0162**

Rodiño Doval, María Isabel

J

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

Moraña

597034

0

0

16,499

***9385**

Rodríguez de la Santísima Trinidad, Sofía

K

32006358-CEIP Plurilingüe do Xurés

Lobios

597034

0

0

0,000

***1083**

Rodríguez Fernández, Eva

K

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597034

0

0

0,000

***5016**

Rodríguez Girondo, Marta

A

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597034

0

1

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597034

2

0

16,550

***7111**

Rodríguez Lariño, Jorge

K

15003248-CEIP Plurilingüe Eugenio López

Cee

597034

0

0

0,000

***9914**

Rodríguez Lorenzo, Jorge

A

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597034

0

0

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

Padrenda

597034

0

0

85,949

***6130**

Rodríguez Paz, David

J

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597034

0

0

18,166

***0994**

Rodríguez Real, Álvaro

K

32011755-CEIP Manuel Respino

A Rúa

597034

0

0

0,000

***7263**

Rodríguez Valeiras, Alba

A

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597034

0

0

32015891-CEIP San Salvador

A Arnoia

597034

0

0

107,166

***4506**

Roibas Taboada, Miguel

A

36006195-CEIP A Carballeira

Pontevedra

597034

0

0

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597034

0

1

42,783

***1997**

Sánchez Estévez, Pablo

A

36010711-CEP Dr. Fleming

Vigo

597034

0

0

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597034

0

0

116,133

***0428**

Sánchez Orjales, María Jeanette

K

15008398-CEIP Francisco López Estrada

Mañón

597034

0

0

0,000

***6980**

Sánchez Ruiz, Raquel

A

15032480-CRA de Culleredo

Culleredo

597034

0

1

15032480-CRA de Culleredo

Culleredo

597031

0

0

63,833

***8387**

Sangil de Andrés, Noelia

K

36001707-CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

597034

0

0

0,000

***0876**

Sanmartín Sedes, Iago

J

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597034

0

0

9,716

***3389**

Santamaría Pérez, María Begoña

A

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597034

0

0

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597034

0

0

64,716

***2616**

Santos Miñones, José Manuel

A

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597034

0

0

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597034

0

0

39,066

***0530**

Segade Mosquera, Carmen

K

36014611-CEIP A Lama

A Lama

597034

0

0

0,000

***1945**

Señarís Pombo, Carina

A

15019281-CPI de Zas

Zas

597034

0

0

32014501-CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

Vilardevós

597034

0

0

15,583

***3498**

Silva Brenlla, José Francisco

A

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597034

0

0

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

Oroso

597034

0

0

31,033

***0496**

Souto Cambre, Javier

K

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597034

0

0

0,000

***2953**

Souto Lorenzo, María

A

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597034

2

0

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597034

0

0

51,183

***5147**

Tarrío Goy, Pablo

K

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

597034

0

0

0,000

***8175**

Tarrón Vega, Paula

A

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597034

0

0

27012607-CEIP Plurilingüe Celso Currás

Trabada

597034

0

0

22,366

***7807**

Teijeiro Blanco, Laura

A

27010064-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Pol

597034

0

0

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597034

0

0

36,166

***9148**

Teijeiro Martorell, Eva

K

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597034

2

0

0,000

***0010**

Toba Suárez, María de la Barca

K

15033198-CRA A Tarandeira

Coristanco

597034

0

1

0,000

***1918**

Varela González, Susana

K

32015891-CEIP San Salvador

A Arnoia

597034

0

0

0,000

***5471**

Varela Paz, Borja

K

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597034

0

1

0,000

***3712**

Varela Pereira, Miguel María

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597034

0

0

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597034

0

0

86,083

***3718**

Varela Rodríguez, Jacobo

K

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597034

2

0

0,000

***8615**

Vázquez Fariña, Celia

E

36015093-CEIP San Tomé

Cambados

597034

0

0

21,666

***1715**

Vázquez Salgado, Carolina

K

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597034

0

0

0,000

***9473**

Vidal Pérez, Gonzalo

K

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

597034

0

0

0,000

***7125**

Vidal Rey, Iago

A

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597034

0

0

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597034

0

0

23,296

***7508**

Vidaurre Heredero, María Aránzazu

A

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597034

0

0

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

Cangas

597034

2

0

78,033

***1566**

Viñas Piñeiro, César

A

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597034

0

0

15026111-CRA de Narón

Narón

597034

0

1

95,716

597035-Música

***8247**

Álvarez Gómez, Magdalena

A

27012887-CEIP do Vicedo

O Vicedo

597035

0

0

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597035

0

0

20,566

***9037**

Alves Costas, Martín

K

36015834-CEIP Altamar

Vigo

597035

0

0

0,000

***0987**

Ameneiros Cribeiro, Virginia

K

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597035

0

0

0,000

***6570**

Aperador Rodríguez, Diego

K

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597035

0

0

0,000

***2674**

Areas Toba, Carmen

A

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597035

0

0

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597035

0

0

35,100

***1924**

Arenas Hernán, Cristina

K

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597035

0

0

0,000

***7257**

Argibay Rodríguez, Rebeca

K

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597035

0

1

0,000

***3920**

Arranz Carreño, Mario

K

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597035

2

0

0,000

***0938**

Barros Presas, Nuria

A

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597035

0

0

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597035

0

0

22,141

***1578**

Bermúdez Ruiz, Pablo

K

15003534-CEIP da Barqueira

Cerdido

597035

0

0

0,000

***6187**

Cabrera Paradela, Eduardo Xosé

A

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

O Rosal

597035

0

0

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

Verín

597035

0

0

102,383

***1152**

Caeiro Martínez, Mª Soledad

A

36019608-CEIP de Marcón

Pontevedra

597035

0

0

36000326-CEIP Plurilingüe Montemogos

Bueu

597035

0

0

158,583

***3513**

Calvar Pastoriza, Elizabeth

A

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597035

0

0

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597035

0

1

29,883

***3475**

Calveiro Hermo, Irene

A

27016388-CEIP Plurilingüe de Muimenta

Cospeito

597035

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597035

0

0

23,941

***3707**

Cancela Montes, Alberto

K

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597035

0

0

0,000

***1456**

Cando Pin, Olga

A

27006383-CEIP A Ponte

Lugo

597035

0

0

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597035

0

0

73,316

***5157**

Carbajales González, José Manuel

K

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597035

0

0

0,000

***3626**

Casal Crego, Magdalena

A

15019323-CEIP Plurilingüe Alborada

A Coruña

597035

2

0

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

597035

0

0

21,333

***4871**

Castenda Blanco, Paula

A

15020854-CPI de Xanceda

Mesía

597035

0

0

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

597035

0

1

13,016

***1954**

Cerezo Suárez, Juan Marcos

A

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

597035

0

0

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

597038

0

0

86,133

***8016**

César Veloso, Lucía

K

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597035

0

0

0,000

***2100**

Chaves Garrido, Miguel Ángel

A

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597035

0

0

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597035

0

0

19,233

***6119**

Cores Torres, Antía

J

15032509-CRA de Oroso

Oroso

597035

0

1

16,914

***5246**

Corujo Quinteiro, Esther V.

A

15002761-CEIP Plurilingüe de Carnota

Carnota

597035

0

0

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

597038

0

0

93,683

***4701**

Cuiña Iglesias, Diego

K

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

597035

0

0

0,000

***1329**

Danoz Castro, María Dolores

A

36010678-CEIP Plurilingüe Paraixal

Vigo

597035

0

0

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

32,666

***3117**

Díaz Paradelo, Jaime

K

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597035

2

0

0,000

***5903**

Domínguez Rey, Rosana

A

36012742-CEIP Plurilingüe de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

597035

0

0

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597035

0

0

14,783

***3606**

Domínguez Rodríguez, Patricia

K

36024756-CEE de Panxón

Nigrán

597035

0

0

0,000

***6715**

Failde Delgado, Jimmy

K

27009050-CEIP Plurilingüe Monte Baliño

Pantón

597035

0

0

0,000

***1784**

Fariña Souto, Manuel

K

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

597035

0

0

0,000

***6093**

Fernández Díaz, José Luis

A

32008768-CEIP O Couto

Ourense

597035

0

0

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597035

0

0

136,100

***1845**

Filgueira Gesteira, Elisabet

E

27006334-CEIP das Mercedes

Lugo

597035

0

0

51,033

***0364**

Fonseca Roque, Antía

A

36018690-CEIP de Cabanas

Pontevedra

597035

0

0

36006195-CEIP A Carballeira

Pontevedra

597035

0

0

59,425

***9938**

Fraguas Rocha, Diego

A

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597035

0

0

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

Lalín

597035

2

0

20,333

***5849**

Furelos Fabeiro, Marcos

A

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597035

0

0

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

597035

0

0

14,983

***7306**

García Medraño, Miguel

E

36010009-CEIP Virxe do Rocío

Vigo

597035

0

0

30,200

***3865**

Gestal Couso, Sara

K

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597035

0

0

0,000

***6634**

Gil Casasnovas, Sara

A

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597035

0

0

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597035

0

0

18,366

***0572**

Gil Gestal, Sara

K

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597035

0

0

0,000

***0086**

González Fernández, Rosa María

A

27009608-CEIP O Salvador

A Pastoriza

597035

0

0

36015135-CEIP A Sangriña

A Guarda

597035

0

0

144,083

***1986**

González Gutiérrez, Soraya

A

36006195-CEIP A Carballeira

Pontevedra

597035

0

0

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597035

0

1

20,382

***1151**

González Hermida, Eva

A

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

O Carballiño

597035

0

0

32015906-CEIP Pena Corneira

Carballeda de Avia

597035

0

0

114,650

***0472**

Hermida Leonardo, Antonio

A

36024069-CRA A Picaraña

Ponteareas

597035

0

1

36007631-CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

Redondela

597035

0

0

42,633

***3198**

Iglesias López, Diana

J

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597035

0

0

23,599

***9818**

Iglesias Rey, Andrea

K

15022310-CEIP A Gándara

Narón

597035

0

0

0,000

***6459**

Laguarta Abuín, Juan Luis

A

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597035

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597035

0

0

78,700

***4669**

López Blanco, María José

E

S

S

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

Ourense

597035

0

0

209,950

***0999**

López Oviedo, Silvia

A

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

A Coruña

597035

0

0

15002670-CEIP Canosa-Rus

Coristanco

597035

0

0

31,432

***7138**

Lorenzo Díaz, Alejandro

K

36010733-CEE Saladino Cortizo

Vigo

597035

0

0

0,000

***0694**

Losada Ramonet, Bibiana

A

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597035

0

0

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597035

0

0

13,683

***1477**

Márquez Moreno, Ana

A

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

A Coruña

597035

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597035

0

0

17,600

***0845**

Martínez Lelarge, Laura Amelia

A

15005038-CEIP de Prácticas

A Coruña

597035

0

0

15021779-CEIP da Castellana

Aranga

597035

0

0

29,050

***1529**

Martínez Santiago, Manuel

A

36000326-CEIP Plurilingüe Montemogos

Bueu

597035

0

0

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597035

0

0

38,016

***6094**

Martínez Ulloa, Ángela

A

32006000-CEIP Emilia Pardo Bazán

Leiro

597035

0

0

32005305-CPI Plurilingüe Laureano Prieto

A Gudiña

597035

0

0

20,866

***8407**

Masid Fernández, María Victoria

K

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597035

0

0

0,000

***2870**

Méndez González, Ángela

K

27011032-CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

597035

0

0

0,000

***5029**

Mira Gómez, María del Carmen

A

32008835-CEIP Curros Enríquez

Ourense

597035

0

0

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

159,133

***8019**

Morgade Camiña, Silvia

K

36018100-CEIP As Bizocas

O Grove

597035

0

0

0,000

***9699**

Mourelle Mon, Anxo

A

27006000-CEIP Juan Rey

Lourenzá

597035

0

0

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597035

0

0

35,750

***8657**

Muras Pazos, María

A

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

Pontevedra

597035

0

0

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597035

0

0

47,483

***7213**

Nogueira Balseiros, Martín

K

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597035

0

0

0,000

***4051**

Otero García, Lucía

K

15008805-CEIP de Melide Nº 1

Melide

597035

0

0

0,000

***9087**

Otero García, Marta

A

36002773-CEIP do Foxo

A Estrada

597035

0

0

36014611-CEIP A Lama

A Lama

597038

0

0

30,354

***3671**

Otero Gil, Sara

K

27020859-CEIP Península da Paz

Cervo

597035

0

0

0,000

***1786**

Pazos García, María de las Mercedes

A

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

597035

0

0

36015871-CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

Meaño

597035

0

0

87,200

***5988**

Pérez Feijoo, Óscar

K

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

Verín

597035

0

0

0,000

***5835**

Pérez Marqués, Álvaro

K

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

Chantada

597035

0

0

0,000

***7984**

Pérez Míguez, Sandra

K

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

597035

0

0

0,000

***5965**

Pérez Otero, María

K

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas -Nicolás Gutiérrez Campo

A Guarda

597035

0

0

0,000

***5223**

Pérez Otero, Olalla

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597035

0

0

15000338-CPI As Mirandas

Ares

597035

0

0

23,783

***8031**

Pico Castosa, Yesica

K

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597035

0

0

0,000

***8520**

Ponte Macedo, Leticia

K

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

597035

0

0

0,000

***6147**

Quintela Martínez, Gerardo

A

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

597035

0

1

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

Vigo

597035

0

0

31,283

***7385**

Ramos Muguerza, Lorena

A

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

Ourense

597035

0

0

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597038

0

0

78,833

***8120**

Ratón Varela, Susana

K

27015724-CEIP Monseivane

Vilalba

597035

0

0

0,000

***2920**

Regueiro Souto, Cristina

A

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597035

0

0

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

A Laracha

597035

0

0

18,183

***6658**

Reinoso Estévez, Antía

K

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597035

0

0

0,000

***8756**

Rodríguez Álvarez, María Teresa

A

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

A Coruña

597035

0

0

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597035

0

0

73,600

***6463**

Rodríguez Cagiao, Héctor Manuel

A

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597035

2

0

15023405-CPI A Xunqueira

Fene

597035

0

0

22,383

***9984**

Rodríguez Carvalho, Estela

A

36009962-CEIP Otero Pedrayo

Vigo

597035

0

0

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

O Porriño

597035

0

0

35,983

***1779**

Rodríguez Gándara, Daniel

A

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597035

0

0

15002761-CEIP Plurilingüe de Carnota

Carnota

597035

0

0

82,449

***8194**

Rodríguez Rodríguez, Alba Lucía

A

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597035

0

0

15013291-CEIP Eduardo Pondal

Ponteceso

597038

0

0

30,883

***5815**

Romaní Parada, Ángeles

A

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

Arteixo

597035

0

0

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

Arteixo

597038

0

0

134,333

***9014**

Saco Solanas, Julia

K

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597035

0

0

0,000

***5339**

Salorio Fernández, María de los Ángeles

A

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

Cabanas

597035

0

0

15010307-CEIP San Isidro

Neda

597038

0

0

89,583

***9877**

Sánchez Rial, Carmen Dolores

K

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597035

0

0

0,000

***5049**

Sánchez Veiga, Cristina

K

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597035

0

0

0,000

***6140**

Sández Vázquez, Carla

K

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

Ponteareas

597035

0

0

0,000

***9228**

Sanromán Lorenzo, Noelia

A

36024318-CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

597035

0

1

36024112-CRA Mestra Clara Torres

Tui

597035

0

1

24,300

***4430**

Santalla Lastra, María Isabel

A

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597035

0

0

27016388-CEIP Plurilingüe de Muimenta

Cospeito

597035

0

0

47,433

***0299**

Seijoso Rey, Nerea

A

15005014-CEIP Raquel Camacho

A Coruña

597035

0

0

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597035

0

0

25,116

***6385**

Suárez Prada, Iván

A

36007631-CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

Redondela

597035

0

0

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597035

0

0

21,383

***9957**

Toba Pérez, Airas

K

36016735-CEIP de Refoxos

Oia

597035

0

0

0,000

***6172**

Troitiño Jordedo, Javier

K

15017314-CEIP Plurilingüe de Toques

Toques

597035

0

0

0,000

***7084**

Valcárcel Piñeiro, Francisco

K

36016966-CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597035

0

0

0,000

***6362**

Varela Vázquez, María Dolores

A

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597035

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597035

0

0

35,766

***5094**

Vázquez Castro, Carolina

K

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

597035

0

0

0,000

***8865**

Vázquez Rial, Susana

A

36009998-CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

597035

0

0

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597035

0

0

77,516

***5440**

Veloso Torres, André

K

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

Becerreá

597035

0

0

0,000

***2541**

Vila López, Santiago

K

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597035

0

0

0,000

***8540**

Villaverde Abal, María Isabel

K

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597035

0

0

0,000

***3878**

Viñas Alonso, Adrián

K

36019049-CEIP de Barrantes

Tomiño

597035

0

0

0,000

597036-Educ. Especial: Pedagoxía Terapéutica

***8385**

Aldecoa Fuentes, Paula

J

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

O Porriño

597036

0

1

21,482

***5777**

Alejandro Louzao, Laura

A

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597036

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597036

0

0

27,066

***2709**

Alonso Santiso, Marta

A

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597036

0

0

77,117

***8151**

Anido Montero, Paula

A

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597036

0

0

15001926-CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

597036

0

0

36,333

***1250**

Bellas Viaño, Sandra

J

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597036

0

0

18,749

***6254**

Blanco Fernández, Eva

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597036

0

0

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597036

0

0

76,449

***0731**

Calvo Peña, Nuria

A

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

Cuntis

597036

0

0

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597036

0

0

24,766

***9707**

Carnero Carneiro, Lourdes

A

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

Santiago de Compostela

597036

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597036

0

0

93,499

***4759**

Carreira Pérez, Raquel

A

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597036

0

0

15003789-CEIP Praia de Quenxe

Corcubión

597036

0

0

36,833

***5252**

Davila Soto, Patricia

A

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597036

0

1

36015007-CEIP Plurilingüe de Cedeira

Redondela

597036

0

0

31,949

***6838**

Díaz Folgueira, Carolina

A

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597036

0

0

40,483

***4784**

Diéguez Requejo, María del Carmen

A

32009360-CPI Plurilingüe José García García

Ourense

597036

0

0

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

118,716

***5926**

Estévez Pedrosa, Patricia

A

36010071-CEIP Plurilingüe Santa Mariña

Vigo

597036

0

0

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

0

0

67,133

***2434**

Fernández Caramés, Mónica

A

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597036

0

0

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597036

0

0

102,549

***8763**

Fernández Castro, Gael

J

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597036

0

0

19,633

***5117**

Fernández Domínguez, Yolanda María

A

36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

Vigo

597036

0

0

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597036

0

0

78,233

***9816**

Fernández Hermida, María José

A

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

597036

0

0

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597038

0

0

116,333

***8244**

Fernández Pardo, Lucía

J

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597036

0

0

21,316

***6025**

Fernández Torres, Sabela

J

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597036

0

0

21,616

***7945**

Freire Aneiros, Susana

E

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597036

0

0

108,133

***2008**

García García, Jorge

J

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597036

0

0

24,483

***2729**

García Gómez, José Manuel

A

15009445-CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

Mugardos

597036

0

0

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597036

0

0

74,149

***0264**

García Núñez, Noelia

J

15007266-CEIP Areouta

Fisterra

597036

0

1

17,616

***1517**

Gómez Amado, Sara

A

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

597036

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597036

0

0

27,266

***2761**

Gómez González, Laura

A

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

597036

0

0

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

597037

0

1

51,633

***7186**

González Bermejo, Rubén

A

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

597036

0

0

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597036

0

0

49,417

***9399**

González Bertoa, Laura

J

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

Vilanova de Arousa

597036

0

0

21,250

***3039**

González Magdalena, Sara

J

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

597036

0

0

23,916

***8980**

González Rocha, Silvana

A

36008155-CPI Plurilingüe de Rodeiro

Rodeiro

597036

0

0

36019232-IES Monte da Vila

O Grove

597060

0

0

28,266

***3922**

Graña González, Patricia

A

36015007-CEIP Plurilingüe de Cedeira

Redondela

597036

0

0

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

Redondela

597036

0

0

26,300

***9044**

Guerrero Fernández, Rosa María

A

36015834-CEIP Altamar

Vigo

597036

0

0

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597036

0

0

130,600

***6979**

Iglesias Crespo, Tamara

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

27015360-CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

597036

0

0

70,566

***9352**

Janeiro Couceiro, Eva

J

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597036

0

0

21,033

***5270**

Jato Copa, Sara

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597036

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

28,183

***4856**

Lois Bascoy, María José

A

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597036

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

81,516

***3962**

López Figueroa, Raquel

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

18,299

***4801**

López López, Begoña

A

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

597036

0

0

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597036

0

0

41,283

***0757**

López Presas, Natalia

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597036

0

0

15005385-CEE María Mariño

A Coruña

597036

0

0

59,116

***8193**

Manteiga Vázquez, Jessica

J

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597036

0

0

24,300

***3061**

Mariño Villar, Sandra

A

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597036

0

0

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597038

0

0

95,633

***9045**

Martínez Casabella, Cristina

J

15011661-CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

597036

0

0

19,766

***7174**

Nieto Martínez, Susana

A

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597036

0

1

36019611-CEP Marcos da Portela

Pontevedra

597038

0

0

104,883

***1574**

Núñez López, Divina

A

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

A Coruña

597036

0

0

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597031

0

0

106,333

***3774**

Núñez Sánchez, Raquel

J

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597036

0

0

19,683

***6220**

Otero García, Johanna Soledad

J

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597036

0

0

21,216

***2346**

Pereira Fontán, Nuria

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597036

0

0

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597031

0

0

85,433

***4670**

Pereira Gil, Mª del Mar

E

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

Ourense

597036

0

0

138,517

***2787**

Pereira Saavedra, María Jesús

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597036

0

0

18,866

***7367**

Pereiro Arias, Montse

A

27001087-CEIP Rosalía de Castro

Bóveda

597036

0

1

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

36,266

***7291**

Pereiro Rozas, María Belén

J

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597036

0

0

22,350

***7186**

Pérez Bernárdez, Áurea

A

32004118-CPI Antonio Faílde

Coles

597036

0

0

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597036

0

0

100,316

***8453**

Pérez García, Laura

J

27015360-CEE Infanta Elena

Monforte de Lemos

597036

0

0

22,966

***2929**

Pérez Ventayol, Cristina

A

36015238-CEIP de Sobrada

Tomiño

597036

0

0

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597037

0

1

36,133

***7814**

Pérez Zamora, Paula

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597036

0

1

15024239-CEIP dos Muíños

Muxía

597032

0

0

23,666

***1010**

Platero Campo, María Eugenia

A

27014793-CEIP Paradai

Lugo

597036

0

0

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

Cambados

597036

0

0

209,417

***7801**

Rivas Fraga, María del Carmen

A

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597036

0

0

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597038

0

0

105,208

***8391**

Rodríguez Basteiro, Vanessa Dominga

A

32015463-CEE Miño

Ourense

597036

0

0

55,358

***2060**

Rodríguez Cierna, María Isabel

A

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597036

0

0

32004829-CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

597031

0

0

112,583

***8633**

Rodríguez Conde, Belén

A

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

597036

0

0

15012742-CEIP Flavia

Padrón

597036

0

0

51,550

***3139**

Rodríguez Fernández, Iria

A

15020994-CPI de Viaño Pequeno

Trazo

597036

0

0

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

39,166

***0593**

Rodríguez Saiz, María

A

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

Redondela

597036

0

0

36014611-CEIP A Lama

A Lama

597038

0

0

27,250

***1878**

Saavedra Pose, Ángela María

A

36006195-CEIP A Carballeira

Pontevedra

597036

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597036

0

0

43,799

***0199**

Salgado Vázquez, Marcos

A

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597036

0

0

15003248-CEIP Plurilingüe Eugenio López

Cee

597034

0

0

23,800

***2053**

Sánchez Casal, María Isabel

J

15001926-CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

597036

0

0

18,866

***2565**

Sánchez González, Rocío

A

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597036

0

0

36014799-EEI Vila Laura

Vigo

597036

0

1

55,933

***1658**

Santomé Pastoriza, Manuel

A

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597036

0

0

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

O Porriño

597036

0

1

26,283

***6957**

Santos Domínguez, Rebeca

A

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

597036

0

0

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

597036

0

1

33,450

***1565**

Seage Breijo, Ana Isabel

A

15003054-CEIP Nicolás del Río

Cedeira

597036

0

0

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597036

0

0

79,100

***5085**

Tuset Suárez, Daniel

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

18,683

***4101**

Velasco de Vena, Lorena

J

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

18,299

***3516**

Vidal Vidal, Paula

A

15032911-CEIP Juana de Vega

Oleiros

597036

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

64,533

***4485**

Vila Nieto, María del Pilar

A

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597036

0

0

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

597038

0

0

100,983

***3020**

Villar Álvarez, Carolina

E

S

S

15000107-CEIP A Maía

Ames

597036

0

0

56,449

***3284**

Viña Pombo, Beatriz

A

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597036

0

0

15007266-CEIP Areouta

Fisterra

597036

0

1

36,850

***0979**

Viñal Rivera, Laura

J

15006845-CEIP Isaac Peral

Ferrol

597036

0

0

22,950

***0945**

Yáñez Dablanca, Gemma

E

S

27006164-CEIP Albeiros

Lugo

597036

0

0

98,450

597037-Educ. Especial: Audición e Linguaxe

***3962**

Abellán Ruiz, María Lourdes

A

36014374-EEI O Areal

Baiona

597037

0

0

36016796-EEI de Verducedo

Moaña

597037

0

0

73,733

***8066**

Alonso González, María

A

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597037

0

1

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

597038

2

0

34,532

***6467**

Andión García, Silvia

J

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597037

0

0

22,833

***0875**

Baamonde López, María del Pilar

J

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

597037

0

0

21,316

***3253**

Barreira Santiso, Verónica

J

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597037

0

1

19,799

***5650**

Busto Díaz, María

A

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

597037

0

1

36024161-CRA de Valga

Valga

597031

0

0

30,533

***8314**

Calvo García, Paula

J

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597037

0

0

20,589

***5559**

Castiñeira Mourenza, Eva

A

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597037

0

0

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

Sarria

597038

0

0

120,833

***2311**

Castro Rodríguez, Elena

J

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597037

0

0

25,665

***3777**

Cebreiro Fernández, Diego

J

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597037

0

0

20,916

***3173**

Cerviño Expósito, Bárbara

A

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597037

0

0

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

597037

0

0

36,033

***5109**

Comuñas Seoane, Jesús

J

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

597037

0

1

19,983

***7439**

Davila Fernández, Paula

J

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597037

0

0

20,383

***4534**

Díaz Novoa, Cristina

A

15027502-CEE Manuel López Navalón

Santiago de Compostela

597037

0

0

15007242-CEIP Mar de Fóra

Fisterra

597038

0

0

26,283

***1243**

Díaz Santano, Alba

A

15026509-CRA de Valdoviño

Valdoviño

597037

0

1

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597038

0

0

31,116

***9982**

Eiroa Breijo, Catherine

A

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

597037

0

1

15006699-CEIP Plurilingüe Recimil

Ferrol

597038

0

0

30,466

***5178**

Estévez González, Beatriz

A

32020628-CRA Amencer

Ribadavia

597037

0

1

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597037

0

0

93,800

***2296**

Fernández Iglesias, María Elena

E

S

36015652-CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

597037

0

0

90,633

***9921**

Fernández Pombal, María José

A

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597037

0

0

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597038

0

0

82,467

***9644**

Fernández Sueiras, María Carmen

A

27002584-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

Burela

597037

0

0

27016674-CEP Luís Tobío

Viveiro

597037

0

0

93,716

***8289**

Fernández Vázquez, Vanesa

A

15026111-CRA de Narón

Narón

597037

0

1

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

35,983

***4892**

Fole López, Ana Belén

A

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

O Corgo

597037

0

1

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597038

0

0

52,033

***6780**

Galán Fernández, Paula

A

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

Oleiros

597037

0

0

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597036

0

0

117,233

***6280**

García Losada, Matilde Emilia

A

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

597037

0

0

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597037

0

0

167,483

***6720**

Gómez Álvarez, Lucía

A

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

597037

0

1

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

31,416

***2385**

González Pereira, María Cristina

A

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597037

0

0

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

597037

0

0

50,133

***8462**

González Ruiz, Antía

A

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597037

0

0

15000338-CPI As Mirandas

Ares

597038

0

0

40,100

***4245**

Guerra López, Zaida

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597037

0

1

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597037

0

1

41,600

***6474**

Iglesias Fustes, Verónica

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597037

0

0

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

597037

0

0

114,358

***0050**

Iglesias Moscoso, Leticia

A

15026169-CRA de Teo

Teo

597037

0

1

15010848-CEIP Felipe de Castro

Noia

597037

0

0

63,483

***9949**

Iglesias Rodríguez, Cristina

A

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597037

0

1

15006699-CEIP Plurilingüe Recimil

Ferrol

597038

0

0

29,337

***9582**

Lestegás González, Andrea

A

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597037

0

1

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

39,133

***2745**

Lestón Mayo, Susana

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597037

0

0

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597036

0

0

60,549

***9043**

López García, Marta

A

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

Silleda

597037

0

0

15018471-CEIP Ortigueira

Vedra

597031

0

0

35,600

***2642**

López Varela, José Francisco

A

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597037

0

0

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

O Corgo

597037

0

1

63,749

***2667**

López Vázquez, Verónica

A

36004101-CEIP Xesús Golmar

Lalín

597037

0

0

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597037

0

0

37,483

***7301**

Otero Prado, Silvia

J

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597037

0

0

19,466

***2605**

Pego Paz, Ana Belén

J

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

597037

0

0

20,666

***3854**

Rodríguez Couso, María Teresa

A

36016796-EEI de Verducedo

Moaña

597037

0

0

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597038

0

0

121,369

***4253**

Sánchez Crespo, Julio

A

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597037

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597037

0

0

26,900

***9473**

Sánchez Veiga, María Belén

A

36006067-CEIP Mestre Manuel García

Oia

597037

0

1

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

Caldas de Reis

597038

2

0

30,583

***2949**

Sández Rodríguez, José Víctor

A

36017201-CEE Pontevedra

Pontevedra

597037

0

0

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597037

0

0

40,300

***1585**

Sanmartín Miramontes, Alba

J

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

Ribadumia

597037

0

0

18,966

***8184**

Santín Rodríguez, Begoña

J

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597037

0

0

19,266

***7617**

Varela Villar, Tatiana

A

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597037

0

0

36014374-EEI O Areal

Baiona

597037

0

0

33,383

597038-Primaria

***1180**

Abella Miguel, Silvia

A

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

0

0

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

Oza-Cesuras

597038

0

0

31,649

***8074**

Abuín Cedrón, Pablo

J

15021810-CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597038

0

0

19,700

***0385**

Aguín Castro, María dos Anxos

A

36012985-CEIP de Sestelo-Baión

Vilanova de Arousa

597038

0

0

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

98,633

***2806**

Aguión Comas, Silvia

J

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597038

0

0

19,116

***8305**

Alba Oubiña, Rebeca

J

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

21,599

***9937**

Alcaraz Ladrero, Olimpia

A

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597038

0

0

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597038

0

0

68,100

***6555**

Alonso Del Río, Alma María

A

36019438-CEIP A Guía

Moaña

597038

0

0

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597038

0

0

28,450

***9197**

Alonso Vilasuso, María Luisa

A

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

597038

0

0

27016406-CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

597031

0

0

145,950

***5188**

Álvarez Barreiro, Regina María

A

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36012584-CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

140,583

***9030**

Álvarez Basanta, Ana

J

15008490-CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

597038

0

0

20,883

***8574**

Álvarez Besadío, Rocío

J

36004733-CEIP Plurilingüe de Reibón

Moaña

597038

2

0

17,883

***7206**

Álvarez Ocampo, Rubén

A

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597038

0

0

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

Covelo

597035

0

0

35,783

***5186**

Álvarez Ojeda, María

A

36007242-CEIP de Viñas

Poio

597038

0

0

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597038

0

0

47,533

***6593**

Álvarez Reguera, Sofía

A

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597032

0

0

29,483

***2700**

Alvariñas Gómez, Ana María

A

S

S

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597038

0

0

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597031

0

0

99,133

***6126**

Amigo Quintana, Patricia Amelia

A

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

Mos

597038

0

0

36010071-CEIP Plurilingüe Santa Mariña

Vigo

597036

0

0

83,283

***6004**

Amo Lacorzana, Marina

A

36018963-CEIP Plurilingüe de Belesar

Baiona

597038

0

0

36018963-CEIP Plurilingüe de Belesar

Baiona

597031

0

0

49,767

***7341**

Areán Vázquez, Shaila

A

36003170-CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

597038

0

0

36016735-CEIP de Refoxos

Oia

597031

0

0

23,650

***7217**

Ares Álvarez, María del Carmen

E

S

S

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597038

0

0

88,749

***5488**

Arias Couso, Julio Alberto

A

27013673-CEIP de Casás

Lugo

597038

0

0

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

597034

0

0

55,066

***2117**

Arias Rodríguez, María Julia

J

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

20,383

***8300**

Arnoso Rivera, Sonia

A

15022577-CEIP de Maciñeira

Neda

597038

0

0

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Monfero

597038

0

0

74,466

***4727**

Arteaga Vilas, Ana

A

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

Ames

597038

2

0

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597038

2

0

43,199

***3221**

Ayaso Monteagudo, María Ángela

A

15013199-CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597038

0

0

15013199-CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

A Pobra do Caramiñal

597032

0

0

104,666

***2305**

Baldomir Varela, Carmen María

A

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597038

0

0

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597036

0

0

48,450

***1504**

Balirac Grande, María Lara

A

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

597038

0

0

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597034

0

0

119,216

***0255**

Barallobre Barreiro, María

E

15023053-CEIP Portofaro

Cambre

597038

0

0

101,533

***4214**

Barbeito Fraga, Ana Cristina

J

15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

Camariñas

597038

0

0

19,583

***6400**

Barreiro Rodríguez, Patricia

J

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

Caldas de Reis

597038

2

0

19,116

***8004**

Becerra Debén, Alba

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

23,966

***3612**

Bello Sóñora, Diana

A

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

597038

0

0

36009913-CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

Valga

597038

0

0

56,148

***6167**

Berjano Cid, Yolanda

A

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

0

0

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597033

0

0

128,000

***4979**

Blanco Dorrio, Norberto

A

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

Ourense

597038

0

0

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

Ourense

597036

0

0

135,500

***0597**

Blanco García, Yaiza María

A

15025037-CEIP Sagrada Familia

A Coruña

597038

0

0

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

30,850

***2791**

Blanco Martínez, Cristina

J

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

19,300

***7580**

Blanco Mouzo, Verónica

J

15007242-CEIP Mar de Fóra

Fisterra

597038

0

0

19,900

***8049**

Blanco Rodríguez, Yolanda

A

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597037

0

1

50,499

***0506**

Blasco Nóvoa, Ángel

J

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597038

0

0

23,333

***8967**

Bodaño Fernández, María José

A

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597038

0

0

36014945-CEIP de Valeixe

A Cañiza

597034

0

0

102,049

***0621**

Bolaño Vázquez, Alberto

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

20,249

***9321**

Boubeta Bamio, Lara

J

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

597038

0

0

23,016

***1883**

Boullosa Rodríguez, Alfonso

A

36006778-CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

597038

0

0

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

29,516

***5348**

Bouzas Fraga, Ana María

A

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597038

0

0

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

Tomiño

597038

0

0

26,199

***3785**

Bouzas Parada, Irene

A

15026637-CEIP de Barouta

Ames

597038

0

0

15032492-CRA de Dodro

Dodro

597034

0

1

86,083

***9082**

Broz Fidalgo, Diego

E

S

S

15021721-CEIP de Zalaeta

A Coruña

597038

0

0

65,366

***6023**

Bugarín Silva, Aránzazu

A

36010162-CEIP A Canicouva

Vigo

597038

0

0

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597038

0

0

140,633

***1664**

Bugliot Fernández, Verónica

A

36019611-CEP Marcos da Portela

Pontevedra

597038

0

0

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

Cangas

597038

0

0

38,466

***3707**

Caamaño Agrafojo, María Vanesa

A

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

597038

2

0

15008039-CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Lousame

597032

0

0

43,483

***9058**

Cachaldora Sánchez, Cristina

E

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

Ourense

597038

0

0

109,250

***5875**

Caínzos Justo, Miguel

A

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597038

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

35,300

***6886**

Calvete Vázquez, Silvia

A

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

A Coruña

597038

0

0

15032251-CRA Ponte da Pedra

Carballo

597038

0

0

33,933

***8693**

Calvo Lema, Isabel

A

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597038

0

0

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

597032

0

0

107,433

***7789**

Calvo Pallas, María Mercedes

A

15022590-CEIP de Roxos

Santiago de Compostela

597038

0

0

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

597038

0

0

121,783

***6032**

Calvo Pereira, Zaida

J

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

24,266

***0874**

Camiña Chan, Romina

A

36004691-CEIP de Coirón-Dena

Meaño

597038

0

0

36003807-CEIP Rosalía de Castro

O Grove

597038

0

0

37,766

***0556**

Campello Fraga, Laura

A

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

Sada

597038

2

0

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

Oza-Cesuras

597038

0

0

56,033

***3505**

Campo Suárez, Paula

A

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

597038

2

0

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

31,750

***5619**

Candal Miranda, María Aurora

A

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597038

0

0

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597031

0

0

154,683

***1319**

Cano Corredoira, Rocío

A

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

597038

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

32,950

***2582**

Canzobre Esmorís, Laura

J

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597038

0

0

19,468

***1079**

Carabelos Outeda, Noelia

J

36014611-CEIP A Lama

A Lama

597038

0

0

20,216

***7494**

Carballido Balado, Andrea

A

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

0

0

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

2

0

28,383

***2591**

Carbón Ares, Sergio

A

15009071-CPI Castro Baxoi

Miño

597038

0

0

36014556-CEP Plurilingüe Santa Tegra-Teis

Vigo

597038

2

0

25,816

***5400**

Carreira Fernández, Andrea

A

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

15020854-CPI de Xanceda

Mesía

597038

0

0

35,100

***2872**

Carreira López, María José

A

27005913-CPI Ramón Piñeiro

Láncara

597038

0

0

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

Monterroso

597031

0

0

144,483

***6274**

Casás Salgado, Ricardo Marcos

A

15011105-CEIP de Mesón do Vento

Ordes

597038

0

0

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

A Coruña

597035

0

0

71,716

***6825**

Castaño Torrado, Eva

A

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

A Pobra do Caramiñal

597038

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

31,566

***1505**

Casteleiro Carneiro, Laura

J

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

21,282

***9683**

Castelo Rey, María

A

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

Carballo

597038

0

0

15033149-CEIP Vila de Rutis

Culleredo

597038

0

0

85,483

***8284**

Castro Maquieira, Cristian

J

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

597038

2

0

18,983

***1973**

Castro Maquieira, María

A

36003832-CEIP Valle-Inclán

O Grove

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597038

2

0

22,466

***4107**

Castro Mouriz, Susana

A

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597038

0

0

36015071-EEI Vagalume

Vilagarcía de Arousa

597031

0

0

129,708

***5679**

Castro Rodríguez, María Ángeles

A

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

597038

2

0

32016261-CEIP de Quins

Melón

597032

0

0

105,950

***9261**

Cendán Tojeiro, María Sandra

A

15021834-CEIP Manuel Masdías

Ferrol

597038

0

0

15006729-CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597036

0

0

22,200

***5684**

Cerbán Tuñas, Uxía

J

15019281-CPI de Zas

Zas

597038

0

0

21,333

***0983**

Cernadas Rodríguez, Marta

J

36000247-CPI de Cova Terreña

Baiona

597038

0

0

19,383

***0207**

Cerqueira Pereira, Clara Margarida

A

15021792-CEIP Salgado Torres

A Coruña

597038

0

0

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

597037

0

0

38,300

***8244**

Chao Vázquez, Margarita

J

15006699-CEIP Plurilingüe Recimil

Ferrol

597038

0

0

21,466

***6890**

Cibrán Freire, María

J

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

20,966

***8335**

Cid Novoa, Laura

J

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

597038

0

0

22,683

***8934**

Cimadevila Duarte, Iván José

A

36002773-CEIP do Foxo

A Estrada

597038

0

0

15008805-CEIP de Melide Nº 1

Melide

597035

0

0

42,599

***6288**

Conchouso Fernández, Eva

J

36004484-CEIP da Laxe

Marín

597038

0

0

22,266

***7163**

Conde Fernández, Noelia María

A

27013673-CEIP de Casás

Lugo

597038

0

0

15009445-CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

Mugardos

597036

0

0

59,133

***1812**

Conde Vázquez, Lorena

A

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

Teo

597038

0

0

15010575-CEIP O Coto

Negreira

597037

0

0

57,466

***3294**

Copa Rodríguez, Óscar

A

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

597038

0

0

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

597038

0

0

61,083

***7193**

Corral Ferreiro, María Belén

A

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

597038

0

0

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

0

0

46,416

***5487**

Correa Sierra, Andreina

E

S

S

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

597038

0

0

81,366

***6123**

Costa Paz, Víctor

A

36012407-CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

597038

0

0

36016103-CEIP de Corvillón

Cambados

597038

0

0

31,624

***8335**

Costas Codón, Laura

J

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597038

0

0

19,583

***1002**

Crespo Estévez, Estefanía

J

36015238-CEIP de Sobrada

Tomiño

597038

0

0

22,466

***9860**

Cruz Muñoz, Santiago José

J

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

597038

2

0

25,216

***8169**

De Rada Dios, Helena

J

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

597038

0

0

21,833

***0523**

Del Campo García, Laura

A

15003017-CEIP de Tabeaio

Carral

597038

0

0

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

Vimianzo

597038

0

0

30,883

***4143**

Diz Varela, Ánxela María

B

27006048-CEIP Plurilingüe Manuel Mallo Mallo

Lugo

597038

2

0

62,900

***7463**

Domínguez Felpeto, Alejandra

E

27013296-CEIP Manuel Mato Vizoso

Vilalba

597038

0

0

116,133

***1952**

Domínguez Gómez, María

A

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

Verín

597038

0

0

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597038

0

0

94,783

***6957**

Domínguez Rodríguez, Brenda

A

15032716-CEIP de Arteixo

Arteixo

597038

0

0

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597038

0

0

29,449

***0076**

Domínguez Seijas, Josefa

E

36008805-CEIP de Portonovo

Sanxenxo

597038

0

0

107,583

***7133**

Enríquez Rey, Olalla

A

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597038

0

0

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

597031

0

0

71,549

***2587**

Esperante Lago, Martina

A

15026637-CEIP de Barouta

Ames

597038

0

0

15012717-CEIP Rosalía de Castro

Padrón

597038

0

0

58,417

***7003**

Fachal Corbeira, Purificación

A

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

597038

0

0

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

Narón

597032

0

0

118,833

***1257**

Fariña Reboredo, Blanca

J

36007710-CEP Santa Mariña

Redondela

597038

0

0

19,399

***3184**

Felipe Riveiro, Irene

A

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597038

0

0

15002578-CEIP Fogar

Carballo

597038

0

0

36,300

***5637**

Fernández Conde, Ana

A

S

S

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597038

0

0

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

A Coruña

597031

0

0

67,983

***2655**

Fernández Fernández, María de los Ángeles

A

32012425-CEIP de Sarreaus

Sarreaus

597038

0

0

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

Tui

597038

0

0

70,783

***6664**

Fernández Fernández, María Isabel

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

O Porriño

597038

0

0

111,816

***2408**

Fernández García, María Victoria

A

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597038

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

58,283

***3550**

Fernández Lamela, Alexandra

A

15026789-CEIP Baíñas

Vimianzo

597038

0

0

15021810-CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

Dumbría

597038

0

0

32,550

***2109**

Fernández López, María Clara

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597038

0

0

112,250

***3557**

Fernández López, Marina Laura

A

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

A Coruña

597038

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597038

0

0

145,733

***1127**

Fernández López, Rocío

A

15010307-CEIP San Isidro

Neda

597038

0

0

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597038

0

0

33,099

***9284**

Fernández Molares, María Teresa

A

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

597038

0

0

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597038

0

0

198,983

***1737**

Fernández Otero, Pablo

A

15021883-CEIP de Vite I

Santiago de Compostela

597038

0

0

15000107-CEIP A Maía

Ames

597032

0

0

91,066

***3207**

Fernández Pardiñas, María del Carmen

A

15023041-CEIP de Galán

Arteixo

597038

0

0

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597038

0

0

52,450

***3728**

Fernández Rodríguez, Roberto

A

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597038

0

0

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597038

0

0

44,750

***7484**

Fernández Rodríguez, Yessica

J

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597038

0

0

21,466

***5694**

Fernández Simón, Amanda

A

36010629-CEIP Vicente Risco

Vigo

597038

0

0

36024173-CRA María Zambrano

O Rosal

597038

0

0

24,116

***7001**

Fernández Tourón, José David

A

32016327-CEIP A Ponte

Ourense

597038

0

0

36001148-CPI da Cañiza

A Cañiza

597038

0

0

110,950

***2355**

Fernández Valcárcel, Celso Manuel

A

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

Teo

597038

2

0

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

Mazaricos

597032

0

0

51,250

***3634**

Fernández Vega, Tamara

A

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

597038

2

0

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

Gondomar

597038

2

0

47,866

***9637**

Ferreira Costa, Mónica

A

15033228-CEIP Novo Mesoiro

A Coruña

597038

0

0

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

597038

2

0

106,958

***1190**

Ferreiro Rodríguez, María Lucía

A

36015238-CEIP de Sobrada

Tomiño

597038

0

0

36015238-CEIP de Sobrada

Tomiño

597031

0

0

160,333

***0270**

Ferreiro Vilas, Verónica

J

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

Santa Comba

597038

0

0

25,666

***4533**

Fraga Guerra, Adrián

J

36006316-CEIP Daría González García

Pontevedra

597038

0

0

20,216

***4702**

Fraga Lago, María Blanca

I

S

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597038

0

0

90,583

***3605**

Fraga Novo, Cristina

A

27004519-CEIP Fondo Nois

Foz

597038

0

0

27006954-CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

597031

0

0

108,750

***8708**

Fragueiro Barros, Patricia

J

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597038

0

0

21,766

***7354**

Freire Chana, Laura

A

36017697-CEIP Escultor Acuña

Vigo

597038

0

0

36018434-CEIP Mallón

Nigrán

597038

0

0

28,616

***4025**

Fuente Díaz, Carlos

J

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

19,549

***3778**

Fustes Fraga, Laura

A

15006699-CEIP Plurilingüe Recimil

Ferrol

597038

0

0

36009524-CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

Tomiño

597038

0

0

25,483

***3163**

Gándara Acuña, Beatriz María

A

36015068-CEIP Balaídos

Vigo

597038

0

0

36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

Vigo

597036

0

0

97,400

***0737**

García de la Fuente, Iria

A

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597038

0

0

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

Vigo

597031

0

0

74,133

***5573**

García Díaz, Laura

A

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

Teo

597038

2

0

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

Teo

597031

0

0

59,983

***4999**

García Gesto, Natalia

A

36004927-CPI de Mondariz

Mondariz

597038

0

0

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597038

2

0

24,633

***2241**

García Lobera, Mónica

A

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597038

0

0

27004635-CPI Dr. López Suárez

Friol

597038

0

0

71,699

***8193**

García Lombardía, Inmaculada

A

15005932-CEIP de Curtis

Curtis

597038

0

0

15002050-CEIP O Areal

Camariñas

597038

0

0

30,333

***7099**

García Méndez, María Lourdes

A

15024975-CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

597038

0

0

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597038

0

0

126,416

***7676**

García Roca, Sonia

A

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597038

0

0

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

597031

0

0

79,700

***6031**

García Rodríguez, Lucía

J

36014611-CEIP A Lama

A Lama

597038

0

0

21,299

***7911**

Garrido Domínguez, Tania

J

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

597038

0

0

19,949

***6522**

Garrido Raña, María

A

15027332-CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

597038

0

0

15018203-CPI de Bembibre

Val do Dubra

597038

0

0

66,383

***7746**

Giménez Rivas, Isabel

A

36010071-CEIP Plurilingüe Santa Mariña

Vigo

597038

0

0

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

Vigo

597038

0

0

51,266

***4532**

Godoy Miranda, María Estela

A

36013618-CEIP de Figueiroa

A Estrada

597038

0

0

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

Moraña

597034

0

0

70,450

***8928**

Gómez García, Ana

A

15000107-CEIP A Maía

Ames

597038

0

0

36001252-CPI do Progreso

Catoira

597038

0

0

49,688

***4903**

Gómez López, René Celia

A

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597038

0

0

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597038

0

0

107,083

***8141**

Gómez Lorenzo, María Cruz

A

36010241-CEIP Illas Cíes

Vigo

597038

0

0

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

597038

0

0

97,683

***1501**

Gómez Mariño, Sandra

J

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

Ferrol

597038

0

0

23,233

***5076**

Gómez Méndez, Rocío

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597038

0

0

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597031

0

0

44,083

***3349**

Gómez Roca, Ana Belén

A

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597038

0

0

27005263-CEIP Plurilingüe de Lousada

Guntín

597032

0

0

62,449

***0132**

Gómez Villar, Cristina

E

S

S

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597038

0

0

18,333

***6985**

Gómez Villarino, Vanesa

A

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597038

0

0

32013521-CEIP Princesa de España

Verín

597038

0

0

104,883

***8148**

González Andrés, Ana Belén

A

32009153-CEIP Mariñamansa

Ourense

597038

0

0

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

Mos

597038

0

0

155,500

***5983**

González Barbosa, Patricia

A

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

Ourense

597038

0

0

32004830-CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

597038

0

0

112,083

***9276**

González Brea, Cristina

J

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597038

0

0

24,733

***8303**

González Calviño, Noelia

J

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

597038

0

0

20,683

***3867**

González Crespo, Manuel

A

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

A Coruña

597038

2

0

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

O Barco de Valdeorras

597038

2

0

</