Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 25 de abril de 2022 Páx. 24918

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

ACORDO do 28 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Banzas, nos concellos de Outes, Negreira e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2017/15).

O 13 de novembro de 2020 publicouse no DOG nº 230 e en La Voz de Galicia, nas edicións Barbanza-Muros-Noia e Santiago, xornal de maior circulación de cada unha das provincias afectadas, o Acordo do 5 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (PS) do proxecto do parque eólico Banzas, nos concellos de Outes, Negreira e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2017/15).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Green Capital Power, S.L. (B85945475).

Domicilio social: r/ Marqués de Villamagna, nº 3-5º, Torre Serrano, 28001 Madrid.

Domicilio para os efectos de notificacións: r/ Fernando de Casas Novoa 35, bloque B, 2º andar, porta B, 15707 Santiago de Compostela.

Denominación do proxecto: parque eólico Banzas.

Concellos afectados: Outes, Negreira e Mazaricos.

Potencia que se instalará: 31,185 MW.

Núm. aeroxeradores que se van instalar: 9×3,465 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta: 103.977 MWh/ano.

Orzamento total (execución material): 39.656.948,88 €.

Obxecto da información pública:

A solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica para as instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

• Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

2. Plano xeral parcelario e planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, isto faise público para o coñecemento xeral, así como particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como nos concellos de Outes, Negreira e Mazaricos (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/dup-pe/parque-eolico-banzas

A Coruña, 28 de marzo de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Banzas nos concellos de Outes, Negreira
e Mazaricos (A Coruña)

(Expediente IN408A 2017/15)

Relación de bens e dereitos afectados

Ocup. temp.

Predio

Titular/es

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero.

Afeccións (m2)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv. voo

Pol.

Parc.

Ref. catastral

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Mazaricos

1

CMVMC de Fontemourente

98

1

15046A09800001

Monte de Arriba

Pradaría

BZ-09

380,13

5.580,50

2.014,10

1.111,38

8.574,58

622,20

Concello de Negreira

2

Concello de Negreira

516

590

15057A51600590

Campo das Corres

Matogueira

BZ-08

380,13

1.738,82

1.435,64

676,89

11.134,88

334,37

3

Herdeiros de José Sieira Iglesias

516

591

15057A51600591

Campo das Corres

Forestal

4.497,10

1.753,49

297,39

4

José Eduardo Blanco González

516

592

15057A51600592

Campo das Corres

Forestal

1.982,01

139,82

287,09

5

Concello de Negreira

516

9102

15057A51609102

Pista de Feal Vello

Viario

709,93

38,46

6

Manuel Carril Agra

516

584

15057A51600584

Campo das Corres

Forestal

5,85

17,66

7

Herdeiros de José Tuñas Antelo

516

581

15057A51600581

Campo das Corres

Forestal

281,81

85,23

8

Herdeiros de José Tuñas Antelo

516

583

15057A51600583

Campo das Corres

Forestal

90,12

9

Carmen Rey Leis e outros

516

582

15057A51600582

Campo das Corres

Matogueira

1.312,63

445,96

10

Juan Sieira Antelo

516

574

15057A51600574

Fingueira longa

Forestal

533,36

316,23

11

Manuela Sieira Antelo

516

2012

15057A51602012

Fingueira longa

Forestal

54,87

71,35

12

Herdeiros de José Rodríguez Freire

516

573

15057A51600573

Fingueira longa

Pradaría

856,06

235,87

13

Concello de Negreira

516

9099

15057A51609099

Pista de Fingueira longa

Viario

338,03

53

Herdeiros de Evangelina Tomé Lema

516

2009

15057A51602009

Fonte Garguelo

Pradaría

39,75

116,61

54

Herdeiros de Evangelina Tomé Lema

516

493

15057A51600493

Fonte Garguelo

Forestal-pradaría

132,07

321,01

55

Concello de Negreira

516

9102

15057A51609102

Pista e Feal Vello

Viario

1.647,33

72,86

56

Edelmiro Alvite Novio

516

492

15057A51600492

Fonte Garguelo

Matogueira

37,23

88,74

57

Evangelina Tomé Nieto

516

491

15057A51600491

Fonte Garguelo

Pradaría

130,31

48,33

58

Evangelina Tomé Nieto

516

490

15057A51600490

Fonte Garguelo

Pradaría

83,39

19,29

59

Herdeiros de Evangelina Tomé Lema

516

489

15057A51600489

Fonte Garguelo

Matogueira-pradaría

290,44

152,53

60

Herdeiros de Manuel Tomé Lema

516

488

15057A51600488

Fonte Garguelo

Forestal

44,56

77,72

61

Mario Rodríguez Freire e outros

516

2013

15057A51602013

Cazoliña

Pradaría

19,95

46,44

62

María Luz Sieira Antelo

516

487

15057A51600487

Cazoliña

Pradaría

5,36

52,77

63

María Dolores Freire Capelo

516

486

15057A51600486

Cazoliña

Pradaría

30,41

64

Concello de Negreira

516

9055

15057A51609055

Pista Campolongo a Mte. Figueira

Viario

2.114,82

45,40

65

Blandina Freire Capelo

516

2017

15057A51602017

Cazoliña

Pradaría

15,05

66

María Dolores Freire Capelo

516

485

15057A51600485

Cazoliña

Pradaría-labradío

589,48

367,00

67

Jesús Rodríguez Rodríguez

516

510

15057A51600510

Campo da Mámoa

Pradaría

1.610,95

739,41

68

María Antelo Mouro

516

513

15057A51600513

Campo da Mámoa

Pradaría

8,02

69

Elcira Ponte González

516

475

15057A51600475

Campo da Mámoa

Pradaría

1.386,85

233,26

430,63

70

Concello de Negreira

516

9056

15057A51609056

Pista Campolongo a Monte Lagoa

Viario

2.985,84

494,39

71

Concello de Negreira

516

60001

15057A51660001

Lagoa

Viario

416,87

4,25

23,51

72

José Eulogio Blanco Sande

516

2011

15057A51602011

Lagoa

Forestal

385,60

264,39

Caridad Rial García

73

José Antonio Nieto Nieto

516

479

15057A51600479

Riba da Costa

Matogueira

12,10

58,67

200,46

74

José Eulogio Blanco Sande

516

472

15057A51600472

Lagoa

Forestal

84,23

486,03

Caridad Rial García

75

Carmen Nieto Nieto

516

480

15057A51600480

Lagoa

Matogueira

5.839,59

70,78

1.330,14

76

Carmen Nieto Nieto

516

481

15057A51600481

Lagoa do Medio

Matogueira

98,96

9.373,80

María Nieto Nieto

77

María Manuela Ferreiro Nieto

516

471

15057A51600471

Lagoa

Matogueira

213,29

381,37

78

Juan Santiago López

516

470

15057A51600470

Lagoa

Pradaría

128,13

106,40

Carmen Nieto Blanco

79

Juan Santiago López

516

469

15057A51600469

Lagoa

Pradaría

373,93

342,78

Carmen Nieto Blanco

80

Alejandro Nieto Blanco

516

468

15057A51600468

Lagoa

Pradaría

465,22

287,82

81

Francisco Val Nieto

516

465

15057A51600465

Pecha do Pombal

Matogueira

BZ-02

380,13

970,64

1.774,50

1.488,32

5.445,45

38,54

82

Alfonso Capelo Negreira

516

466

15057A51600466

Pedra do Pombal

Forestal

BZ-03

512,13

262,93

566,72

0,49

83

Herdeiros de Manuel Tomé Nieto

516

467

15057A51600467

Pedra do Pombal

Matogueira

BZ-03

726,69

204,56

526,66

84

Severino Sieira Antelo

516

453

15057A51600453

Lagoa do Medio

Matogueira

46,33

3.548,10

85

Manuel Rodríguez Freire

516

455

15057A51600455

Lomba da Pereira

Pradaría

916,61

412,81

86

Herdeiros de Benjamín Oreiro Pérez

516

456

15057A51600456

Lomba da Pereira

Pradaría

2.167,31

820,96

80,78

87

Herdeiros de Jesús Rodríguez Rodríguez

516

457

15057A51600457

Lomba da Pereira

Pradaría

67,25

66,86

88

Concello de Negreira

516

9056

15057A51609056

Pista concentración Lagoa

Viario

BZ-02

383,19

4.558,72

386,94

216,16

141,54

89

Herdeiros de Manuel Oreiro Pérez

516

458

15057A51600458

Lomba da Pereira

Pradaría

72,84

52,03

90

Manuel Rivas Reija

516

459

15057A51600459

Lomba da Pereira

Matogueira

BZ-02

40,98

77,45

273,49

60,25

91

Manuel Rivas Reija

516

460

15057A51600460

Lomba da Pereira

Matogueira

BZ-02

75,74

1.049,26

57,85

92

Ángel Gutiérrez Sáez

516

463

15057A51600463

Lomba da Pereiras

Matogueira

BZ-02

7,11

467,53

21,37

93

Ángel Gutiérrez Sáez

516

462

15057A51600462

Lomba da Pereira

Matogueira

BZ-02

41,87

94

José Manuel García Nieto

516

464

15057A51600464

Lomba da Pereira

Matogueira

BZ-02

2.261,98

15,31

95

Manuel Esperante Tuñas

516

450

15057A51600450

Fontiña da Costa

Forestal

BZ-01

12,27

96

Dorinda Otero Lema

516

1061

15057A51601061

Lomba da Pereira

Pradaría

BZ-01

230,62

4.199,70

378,58

197,99

3.345,83

423,39

97

Dorinda Otero Lema

516

451

15057A51600451

Lomba da Pereira

Forestal-pradaría

BZ-01

149,51

1.016,09

494,80

5.133,39

35,67

98

Concello de Negreira

516

9022

15057A51609022

Pista de Lomba da Pereira

Viario

61,15

19,28

99

Jesús Nieto Barbazán e outros

516

431

15057A51600431

Campo de Andrés

Matogueira

155,61

173,30

100

Herdeiros de Severino Barbazán Buján

516

430

15057A51600430

Campo de Andrés

Matogueira

72,80

101

Concello de Negreira

516

9061

15057A51609061

Pista concentración de Penedo

Viario

1.028,46

28,72

102

Concello de Negreira

516

9068

15057A51609068

Pista concentración de Penedo Redondo

Viario

0,20

103

Juan Santiago López

516

617

15057A51600617

Camba da Fieitiña

Matogueira

4.112,91

1.235,81

Carmen Nieto Blanco

104

Concello de Negreira

516

9060

15057A51609060

Pista concentración Prado

Viario

BZ-03

485,12

1.441,69

105

María Dolores Blanco Cruz

516

618

15057A51600618

Camba da Fieitiña

Forestal

708,57

240,51

106

María Casais Nieto

516

454

15057A51600454

Lagoa do Medio

Matogueira

234,22

5.979,94

107

Herdeiros de Andrés Alvite Guzmán

516

619

15057A51600619

Camba da Fieitiña

Matogueira

72,20

58,55

108

José Tomé Nieto

516

2023

15057A51602023

Camba da Fieitiña

Pradaría

184,05

109

Herdeiros de Carmen Tomé Nieto

516

2022

15057A51602022

Camba da Fieitiña

Matogueira

122,33

182,12

110

Argentina Tomé Nieto

516

620

15057A51600620

Camba da Fieitiña

Matogueira

165,78

157,78

111

Concello de Negreira

516

621

15057A51600621

Camba da Fieitiña

Matogueira

BZ-03

273,08

2.769,53

475,10

2.721,46

514,92

112

María Dolores Blanco Cruz

516

625

15057A51600625

Penedo Redondo

Forestal

1.437,01

358,73

113

José Eulogio Blanco Sande

516

622

15057A51600622

Penedo Redondo

Forestal

675,36

191,67

Caridad Rial García

123

Máximo Otero Martinez

516

412

15057A51600412

Viario

Labradío

735,97

176,97

201

José Antonio Capelo Rial

516

509

15057A51600509

Cazoliña

Pradaría

137,03

89,58

202

Manuel Freire Freire

516

511

15057A51600511

Alto do Prado

Pradaría

1.263,87

188,63

203

Manuel Freire Freire

516

512

15057A51600512

Alto do Prado

Pradaría

652,99

101,26

204

Dolores Freire Freire

516

516

15057A51600516

Alto do Prado

Pradaría

19,58

30,95

205

Francisco Sieira Gorgal

516

526

15057A51600526

Alto do Prado

Pradaría

368,54

206

José Antonio Capelo Rial

-

-

7917501NH0571N

Campolongo

Labradío

210,18

207

Estrella Tuñas Capelo

516

105

15057A51600105

Laxiñas

Pradaría

278,32

208

Concello de Negreira

516

9052

15057A51609052

Pista Campolongo a Pereiriña

Viario

75,91

209

Concello de Negreira

-

-

-

Viario

535,85

210

Concello de Negreira

516

9010

15057A51609010

Pista Vilar a Campolongo

Viario

2.321,32

5,69

211

Manuel Caamaño Caamaño

516

98

15057A51600098

Campo de Fóra

Forestal-matogueira

116,46

78,12

212

Manuel Caamaño Caamaño

516

97

15057A51600097

Campo de Fóra

Pradaría

62,95

61,88

213

Concello de Negreira

516

9054

15057A51609054

Fonte das Herbas

Viario

14,06

214

Concello de Negreira

516

9005

15057A51609005

Pista Vilas Arriba a Fontelas

Viario

1.691,72

10,67

215

Concello de Negreira

-

-

8523301NH0582S

Gatiñeira

Pradaría

100,73

49,43

216

Concello de Negreira

-

-

-

Gatiñeira

Viario

705,16

83,15

217

Concello de Negreira

516

9019

15057A51609019

Pista Vilar Arriba

Viario

501,10

218

Concello de Negreira

-

-

-

Pista da Granxa

Viario

996,87

219

Concello de Negreira

516

9020

15057A51609020

Estrada Cuiña Vilar

Viario

1.809,68

220

María Dolores Maneiro Cives

516

234

15057A51600234

Agro do Pazo

Pradaría

125,91

112,38

Juan Maneiro Cives

María Carmen Maneiro Cives

Josefa Maneiro Cives

Ubaldina Maneiro Cives

Marina Maneiro Cives

221

Joaquín García Baña

516

1047

15057A51601047

Senra

Pradaría

30,52

29,29

222

María del Carmen García Baña

516

1046

15057A51601046

Senra

Pradaría

44,17

43,96

223

Benigna García Baña

516

231

15057A51600231

Senra

Pradaría

27,86

36,97

224

Delfina García Baña

516

1045

15057A51601045

Senra

Pradaría

6,14

15,85

225

Concello de Negreira

-

-

-

Senra

Viario

424,15

226

María Dolores Caamaño Fuentes

516

296

15057A51600296

A Igrexa

Pradaría

45,96

227

Josefina Rodríguez Alvite

516

295

15057A51600295

Oliveira

Pradaría

50,79

89,86

José Capelo Barbazán

228

Eladio Nieto García

516

332

15057A51600332

Cascalleira

Forestal

1.000,85

260,25

229

Deputación da Coruña

516

9031

15057A51609031

Estrada

Viario

3.359,82

265,84

230

Balduino Cives Campos

516

307

15057A51600307

Cotón

Forestal

160,80

141,36

María Rey Pereiro

231

Josefina Cives Tuñas

516

315

15057A51600315

Leiriña Grande

Forestal

22,04

232

Consuelo Blanco García

516

323

15057A51600323

Prado Xan Branco

Forestal

73,40

76,08

233

Simón Blanco García

516

322

15057A51600322

Prado Xan Branco

Forestal

16,36

14,13

234

María Isabel Rodríguez Blanco

516

321

15057A51600321

Prado Xan Branco

Forestal

223,61

95,55

María Rodríguez Blanco

235

Deputación da Coruña

516

9116

15057A51609116

Estrada

Viario

916,32

205,36

236

María Dolores Maneiro Cives

516

316

15057A51600316

Leiriña Grande

Forestal

946,73

148,98

Juan Maneiro Cives

María Carmen Maneiro Cives

Josefa Maneiro Cives

Ubaldina Maneiro Cives

Marina Maneiro Cives

237

Manuel Fernández Prol

516

317

15057A51600317

Leiriña Grande

Forestal

704,27

71,96

238

Rosa Fernández Sieira

516

318

15057A51600318

Leiriña Grande

Forestal

64,97

40,17

239

María del Carmen Fernández Perol

516

319

15057A51600319

Prado Xan Branco

Forestal

36,61

83,31

240

Manuel Fernández Prol

6

1

15057A00600001

Súas Casas

Pradaría-labradío-forestal

102,87

102,27

241

Manuel Fernández Prol

3

370

15057A00300370

Prado da Casa

Forestal-matogueira

234,15

163,95

242

José María Negreira Antelo

3

352

15057A00300352

Prado da Casa

Forestal

35,17

34,14

243

María Dolores Lojo Negreira

3

353

15057A00300353

Prado da Casa

Forestal

63,90

20,21

244

María del Carmen Fernández Perol

3

354

15057A00300354

Prado da Casa

Forestal

51,63

15,48

245

María Dolores Lojo Negreira

3

355

15057A00300355

Prado da Casa

Forestal

38,36

11,78

246

María del Carmen Fernández Perol

3

356

15057A00300356

Prado da Casa

Forestal

38,84

12,31

247

Dolores Agra Negreira

3

357

15057A00300357

Prado da Casa

Forestal

26,88

9,31

José Antonio Agra Negreira

248

María del Carmen Fernández Perol

3

358

15057A00300358

Prado da Casa

Forestal

19,08

7,72

249

Dolores Agra Negreira

3

359

15057A00300359

Prado da Casa

Forestal

18,12

7,32

José Antonio Agra Negreira

250

Roberto Negreira Antelo

3

360

15057A00300360

Prado da Casa

Forestal

25,43

15,03

251

Manuel Fernández Prol

3

361

15057A00300361

Prado da Casa

Forestal

57,87

27,21

252

Concello de Negreira

3

9017

15057A00309017

Camiño de Escaleiro

Viario

23,82

15,00

253

Manuel Rivas Reija

3

351

15057A00300351

Riba da Casa

Forestal

163,02

124,83

254

Manuel Fernández Prol

6

2

15057A00600002

Prado da Casa

Forestal

15,00

255

María Dolores Lojo Negreira

6

6

15057A00600006

Prado da Casa

Forestal

7,13

256

María del Carmen Fernández Perol

6

8

15057A00600008

Prado da Casa

Forestal

5,63

21,09

257

María Dolores Lojo Negreira

6

15

15057A00600015

Prado da Casa

Forestal

6,61

10,29

258

María del Carmen Fernández Perol

6

16

15057A00600016

Prado da Casa

Forestal

7,79

13,72

259

Dolores Agra Negreira

6

17

15057A00600017

Prado da Casa

Forestal

2,64

11,68

José Antonio Agra Negreira

260

María del Carmen Fernández Perol

6

18

15057A00600018

Prado da Casa

Forestal

1,43

7,80

261

Dolores Agra Negreira

6

19

15057A00600019

Prado da Casa

Forestal

4,35

7,64

José Antonio Agra Negreira

262

Roberto Negreira Antelo

6

20

15057A00600020

Prado da Casa

Forestal

16,41

13,40

263

Manuel Fernández Prol

6

21

15057A00600021

Prado da Casa

Matogueira

52,83

27,55

264

Concello de Negreira

6

9008

15057A00609008

Camiño de Pedreira de Riba

Viario

26,24

62,47

265

Concello de Negreira

-

-

-

Camiño

Viario

23,91

266

Manuel Fernández Prol

-

-

0124201NH1502S

Pedreiras

Matogueira

20,85

267

Deputación da Coruña

3

9006

15057A00309006

Estrada

Viario

7.312,23

202,15

268

Manuel Fernández Prol

3

350

15057A00300350

Agro de Riba da Casa

Matogueira

10,16

49,23

269

Manuel Fernández Prol

6

43

15057A00600043

Vilanova

Forestal

10,23

89,44

270

Dina Tomé Quintáns

6

53

15057A00600053

Vilanova

Forestal

108,93

69,31

271

Inocente Lema Casais

6

54

15057A00600054

Vilanova

Forestal

48,92

62,41

272

Herminda Tuñas Otero

6

55

15057A00600055

Vilanova

Forestal

11,48

42,35

273

Manuel Fernández Prol

6

56

15057A00600056

Vilanova

Forestal

8,68

24,00

274

Dina Tomé Quintáns

3

393

15057A00300393

Vilanova

Forestal

32,77

51,92

275

Inocente Lema Casais

3

389

15057A00300389

Vilanova

Forestal

51,95

59,20

276

Herminda Tuñas Otero

3

386

15057A00300386

Vilanova

Forestal

37,97

41,78

277

Manuel Fernández Prol

3

384

15057A00300384

Vilanova

Forestal

29,70

44,68

278

Francisco Sanandrés Sande

6

67

15057A00600067

Prado de Riba

Pradaría-forestal

31,51

279

Francisco Sanandrés Sande

3

373

15057A00300373

Pozo Barreiro

Forestal

37,42

280

Germán Blanco Blanco

3

372

15057A00300372

Pozo Barreiro

Forestal

4,34

281

Daniel Blanco Blanco

6

69

15057A00600069

Pozo Barreiro

Forestal

21,69

Concello de Outes

14

Antonio Lema Nieto

505

600

15063B50500600

Grises Vellas

Matogueira

15,39

15

Peregrina Lema Blanco

505

601

15063B50500601

Grises Vellas

Matogueira

64,91

70,00

16

Antonio Lema Nieto

505

602

15063B50500602

Grises Vellas

Matogueira

162,70

327,52

17

Manuel Nieto González e outros

505

605

15063B50500605

Grises Vellas

Pradaría

50,14

1.149,70

18

Daniel Blanco Sande

505

606

15063B50500606

Grises Vellas

Matogueira

450,70

María Gómez Lois

19

Silvia Caamaño Campos

505

567

15063B50500567

Vao de Nasiños

Forestal-pradaría

1.202,42

410,56

181,92

20

Herdeiros de Manuel Oreiro Pérez

505

498

15063B50500498

Vao de Nasiños

Matogueira-pradaría

481,01

507,76

11,06

21

Herdeiros de Vicenta Nieto Tomé

505

611

15063B50500611

Grises Vellas

Forestal

BZ-06

340,95

770,30

1.300,69

307,67

22

Antonio Lema Nieto

505

497

15063B50500497

Vao de Nasiños

Matogueira-pradaría

BZ-05

3.630,66

758,27

122,43

57,23

Irene Lema Tuñas

Benigno Lema Tuñas

23

Antonio Lema Nieto

505

496

15063B50500496

Vao de Nasiños

Matogueira-pradaría

BZ-05

364,94

660,41

219,57

1.420,55

52,87

Irene Lema Tuñas

Benigno Lema Tuñas

24

Antonio Lema Nieto

505

501

15063B50500501

Penedo

Matogueira-pradaría

BZ-05

11,60

879,58

93,53

4.457,27

152,02

Irene Lema Tuñas

Benigno Lema Tuñas

25

Estrella Tuñas Capelo

505

495

15063B50500495

Penedo

Matogueira-pradaría

BZ-05

3,58

10,51

28,21

106,32

5.514,51

169,63

26

Antonio Lema Nieto

505

494

15063B50500494

Penedo

Pradaría

35,23

146,78

Irene Lema Tuñas

Benigno Lema Tuñas

27

María Tomé Nieto

505

613

15063B50500613

Feal Vello

Forestal-pradaría

BZ-06

3.891,83

2.633,18

1.555,47

1.777,02

569,25

28

Concello de Outes

505

9002

15063B50509002

Pista de Vello

Viario

6.937,51

541,37

365,41

29

María Tomé Nieto

505

615

15063B50500615

Feal Vello

Forestal

770,35

492,11

280,73

30

Herdeiros de Amaro Baña Casais

505

474

15063B50500474

Grises Vellas

Matogueira

74,38

118,84

186,32

31

María Tomé Nieto

505

614

15063B50500614

Feal Vello

Forestal

252,93

375,57

32

Francisco Val Nieto

505

612

15063B50500612

Grises Vellas

Pradaría

BZ-06

380,13

1.473,72

290,44

1.363,30

3.437,10

883,08

33

Herdeiros de Digna Martínez Agra

505

610

15063B50500610

Grises Vellas

Pradaría

BZ-06

1.366,51

34

Concello de Outes

505

9001

15063B50509001

Viario Eiras

Viario

2.211,68

38

Herdeiros de Domingo Tuñas Alvite

25

63

15063A02500063

Pedra das Cruces

Forestal

BZ-07

1,71

118,32

1.078,80

19,84

39

Herdeiras de Josefina Dominga Fernández Paz

25

62

15063A02500062

Pedra das Cruces

Forestal-matogueira

BZ-07

446,99

117,79

1.631,97

104,45

40

Laura Ferro Pazos

25

61

15063A02500061

Pedra das Cruces

Forestal-matogueira

BZ-07

577,02

77,97

1.881,45

38,93

41

Eva María Guzmán Barbazán

25

60

15063A02500060

Pedra das Cruces

Forestal-matogueira

BZ-07

351,49

243,18

173,85

1.925,59

110,53

42

José Antelo Barcia

25

59

15063A02500059

Pedra das Cruces

Forestal-matogueira

BZ-07

28,63

17,95

349,03

305,42

1.899,58

159,40

43

Carmen Blanco Oroña

25

58

15063A02500058

Pedra das Cruces

Forestal-matogueira

BZ-07

605,94

658,22

1.413,36

451,52

44

Juan Santiago López

25

57

15063A02500057

Pedra das Cruces

Forestal-matogueira

BZ-07

982,74

533,76

1.014,42

Carmen Nieto Blanco

45

Juan Santiago López

25

56

15063A02500056

Pedra das Cruces

Matogueira-pradaría

271,53

93,15

328,88

Carmen Nieto Blanco

46

Juan Santiago López

25

55

15063A02500055

Pedra das Cruces

Matogueira-pradaría

261,42

359,59

Carmen Nieto Blanco

47

Valentín Esperante Martínez

25

47

15063A02500047

Pedra das Cruces

Matogueira

662,88

375,75

202,17

48

Regina Domínguez Almozara

25

46

15063A02500046

Pedra das Cruces

Forestal

445,51

139,19

79,89

49

Antonio Lema Nieto

25

45

15063A02500045

Pedra das Cruces

Matogueira

248,34

122,20

Irene Lema Tuñas

Benigno Javier Lema Tuñas

50

Antonio Sieira Pérez

25

38

15063A02500038

Pedra das Cruces

Matogueira

192,52

130,75

51

Herdeiros de José Nieto Nieto

25

37

15063A02500037

Pedra das Cruces

Matogueira

333,00

189,70

Dulcerina Tomé Currais

52

Concello de Outes

25

9008

15063A02509008

Pista Forestal

Viario

2.735,82

42,36

114

Concello de Outes

25

60002

15063A02560002

Cova do Raposo

Matogueira

BZ-03

184,73

56,83

306,47

115

Yolanda Outón Figueiras

25

9

15063A02500009

Cova do Raposo

Matogueira

BZ-03

225,57

116

Manuel Germán Tomé Antelo

25

8

15063A02500008

Cova do Raposo

Matogueira

BZ-03

32,55

48,79

542,49

117

Pigmenio Tuñas Val

25

5

15063A02500005

Cova do Raposo

Matogueira

BZ-03

7,23

155,39

418,92

8,93

118

Concello de Outes

25

9002

15063A02509002

Devasa

Viario

BZ-03

26,15

57,83

74,70

46,34

25,42

119

Celestino Antelo Ramos

25

7

15063A02500007

Cova do Raposo

Matogueira

BZ-03

72,87

45,37

212,39

120

Severino Antelo Lavandeira

25

4

15063A02500004

Cova do Raposo

Matogueira

326,63

185,37

121

Severino Tomás Buján Antelo

25

6

15063A02500006

Cova do Raposo

Matogueira

BZ-03

211,03

61,23

355,90

122

Severino Antelo Lavandeira

25

3

15063A02500003

Cova do Raposo

Matogueira

356,09

165,10

124

Concello de Outes

25

9006

15063A02509006

Pedriñas do Imbre

Viario

109,88

7,68

125

Herdeiros de José Ponte Blanco

26

463

15063A02600463

Pedriñas do Imbre

Matogueira

BZ-03

107,04

166,24

110,34

337,14

80,01

126

Herdeiros de Esther Nieto Blanco

26

462

15063A02600462

Pedriñas do Imbre

Matogueira

BZ-03

137,09

1.136,59

68,06

127

Herdeiros de Manuel Nieto Rodríguez

26

461

15063A02600461

Foxo

Matogueira-pradaría

BZ-03

108,05

1.526,57

87,43

128

María Tomé Nieto

26

464

15063A02600464

Foxo

Matogueira

BZ-04

164,35

163,15

42,16

129

María Manuela Ferreiro Nieto

26

465

15063A02600465

Foxo

Matogueira

BZ-04

295,15

371,19

94,69

130

Herdeiros de Manuel Gorgal Nieto

26

466

15063A02600466

Foxo

Forestal

BZ-04

607,54

336,39

195,34

131

Isidro Capelo Caamaño

26

11

15063A02600011

Foxo

Matogueira

BZ-04

2.467,12

390,52

466,62

132

Francisco Val Nieto

26

12

15063A02600012

Foxo

Matogueira

BZ-04

185,94

362,09

202,10

133

Herdeiros de José Ponte Blanco

26

13

15063A02600013

Foxo

Matogueira

BZ-04

307,73

134

Segundo Nieto Blanco

26

14

15063A02600014

Foxo

Matogueira

BZ-04

283,75

135

María del Carmen Carril Nieto

26

15

15063A02600015

Foxo

Matogueira

BZ-04

284,47

136

José Eulogio Blanco Sande

26

16

15063A02600016

Foxo

Matogueira

BZ-04

308,37

Caridad Rial García

137

Marina Alvite Guzmán

26

17

15063A02600017

Foxo

Matogueira

BZ-04

218,60

138

Manuel Nieto González e outros

26

18

15063A02600018

Foxo

Matogueira

BZ-04

253,30

139

Sergio Maneiro Blanco

26

19

15063A02600019

Foxo

Matogueira

BZ-04

273,86

140

José Sieira Lourido

26

10

15063A02600010

Longas de Foxo

Matogueira

404,15

74,85

141

Herdeiros de Digna Martínez García

26

9

15063A02600009

Longas de Foxo

Matogueira

276,39

48,03

142

Herdeiros Manuel Gorgal Nieto

26

8

15063A02600008

Longas de Foxo

Matogueira

357,01

67,73

143

José Manuel Tomé Antelo

26

7

15063A02600007

Longas de Foxo

Matogueira

387,80

78,88

144

Francisco Val Nieto

26

6

15063A02600006

Longas de Foxo

Matogueira

330,86

74,72

145

Manuel Nieto González e outros

26

5

15063A02600005

Longas de Foxo

Matogueira

264,29

62,22

146

Herdeiros de Dolores Maneiro Nieto

26

4

15063A02600004

Longas de Foxo

Matogueira

229,81

62,08

147

María Tomé Nieto

26

3

15063A02600003

Longas de Foxo

Matogueira

162,42

40,02

148

Herdeiros Ramón Alvite Guzmán

26

2

15063A02600002

Longas de Foxo

Matogueira

5,55

4,45

149

Maribel Tomé Nieto

26

457

15063A02600457

Pedriñas do Imbre

Matogueira

13,98

47,40

150

Herdeiros de Ignacio Capelo Caamaño

26

456

15063A02600456

Pedriñas do Imbre

Matogueira

149,22

79,64

151

María del Carmen Carril Nieto

26

455

15063A02600455

Pedriñas do Imbre

Matogueira

173,38

86,64

152

Francisco Val Nieto

26

454

15063A02600454

Pedriñas do Imbre

Matogueira

BZ-04

45,66

234,78

622,40

157,46

153

José Maneiro Blanco

26

453

15063A02600453

Pedriñas do Imbre

Matogueira

BZ-04

115,10

889,25

546,52

2.050,82

392,90

154

José Eulogio Blanco Sande

26

452

15063A02600452

Pedriñas do Imbre

Matogueira

BZ-04

380,13

1.172,82

82,34

13,54

1.650,30

259,03

Caridad Rial García

155

María Ildefonsa Nieto Nieto

26

451

15063A02600451

Pedriñas do Imbre

Matogueira

BZ-04

475,11

831,88

1.653,21

873,13

156

José Eulogio Blanco Sande

26

63

15063A02600063

Cinco Espiños

Matogueira

BZ-04

219,54

157

José Eulogio Blanco Sande

26

62

15063A02600062

Cinco Espiños

Matogueira

BZ-04

218,56

Caridad Rial García

158

José Eulogio Blanco Sande

26

61

15063A02600061

Cinco Espiños

Matogueira

BZ-04

194,95

Caridad Rial García

159

María del Carmen Outón Rodriguez

26

495

15063A02600495

Penas

Matogueira

495,67

434,78

160

María del Carmen Outón Rodriguez

26

496

15063A02600496

Penas

Forestal

123,40

161

Hermosinda Maneiro Nieto

26

450

15063A02600450

Foxo

Matogueira

BZ-04

211,01

162

Alfonso Capelo Negreira

26

60

15063A02600060

Cinco Espiños

Matogueira

BZ-04

0,45

María Felicitas Negreira Buján

163

Descoñecido

23

81

15063A02300081

Mata Cubela

Forestal

4,45

164

Domingo Antelo Negreira

23

82

15063A02300082

Mata Cubela

Forestal

421,14

22,99

198,31

97,48

165

Guillermo Enrique Jallas Castro

23

83

15063A02300083

Pozos

Forestal

373,10

175,22

90,78

168

José Pardo Parcero

23

84

15063A02300084

Pozos

Forestal

300,19

164,45

62,66

Romina Sieira Antelo

169

Manuel Guzmán Buján

23

85

15063A02300085

Pozos

Forestal

232,75

134,37

50,61

170

José Freire López

23

99

15063A02300099

Pozos

Forestal

255,45

130,54

56,09

171

Manuel Antelo Negreira

23

86

15063A02300086

Pozos

Forestal

271,53

143,59

56,45

172

Manuel Antelo Negreira

23

87

15063A02300087

Pozos

Matogueira

287,40

141,56

55,61

173

Celestino Antelo Ramos

23

88

15063A02300088

Pozos

Matogueira

325,88

174,42

69,94

174

Francisco Val Nieto

23

89

15063A02300089

Pozos

Matogueira

262,93

148,04

65,87

175

Manuel Villaverde Dosil

23

90

15063A02300090

Pozos

Matogueira

254,63

95,91

57,13

176

María Nieto López

23

91

15063A02300091

Pozos

Matogueira

87,62

38,10

177

Severino Tomás Buján Antelo

23

92

15063A02300092

Pozos

Matogueira

22,31

39,20

178

Descoñecido

23

93

15063A02300093

Pozos

Matogueira

11,35

26,81

179

Daria Molinos Martínez

23

94

15063A02300094

Pozos

Matogueira

14,03

19,63

José Molinos Martínez

180

José Martínez López

23

95

15063A02300095

Pozos

Matogueira

12,48

28,72

181

Concello de Outes

26

9015

15063A02609015

Viario

Viario

BZ-03

27,50

168,23

98,70

35,13

143,81

182

Herdeiros de Pigmenio Tuñas Val

25

1

15063A02500001

As Penas

Matogueira

45,57

5.73

183

Norte Forestal, S.A.

22

83

15063A0220008

Campo dos Pozos

Forestal

1.932,34

437,29

184

José Buján Vidal

23

96

15063A02300096

Pozos

Matogueira

15,58

46,09

María Josefina Buján Vidán

185

Benedicta Lema Blanco

23

97

15063A02300097

Pozos

Matogueira

3,34

7,15

186

Severino Antelo Lavandeira

23

108

15063A02300108

Pozos

Forestal

9,42

19,98

187

José Casais Alvite

23

98

15063A02300098

Pozos

Forestal

18,62

22,99

188

María del Carmen Casais Alvite

23

107

15063A02300107

Pozos

Forestal

21,02

23,01

189

José Casais Alvite

23

160

15063A02300160

Pozos

Forestal

30,68

83,61

Carmen Caamaño Lestón

Verónica Rego Casais

190

Elcira Ponte González

23

96

15063A02500096

Pozos

Labradío-matogueira

57,53

191

Máximo Otero Martínez

23

95

15063A02500095

Pozos

Pradaría-matogueira

43,60

192

Concello de Outes

25

9007

15063A02509007

Pista forestal

Viario

191,75

231,85

193

Concello de Outes

22

9001

15063A02209001

Pista forestal

Viario

875,16

36,42

194

María Antelo Mouro

505

594

15063B50500594

Grises Vellas

Forestal

141,29

195

Benedicto Lema Blanco

505

593

15063B50500593

Grises Vellas

Forestal

497,58

196

Magdalena Nieto Freire

505

595

15063B50500595

Grises Vellas

Pradaría

206,00

197

Manuel Tuñas Capelo

505

596

15063B50500596

Grises Vellas

Pradaría

196,28

198

José González Tuñas

22

84

15063A02200084

Grises Vellas

Pradaría-matogueira

64,52

199

Domingo Tuñas Alvite

25

73

15063A02500073

Grises Vellas

Pradaría-forestal

153,94

200

María Gómez Lois

25

68

15063A02500068

Grises Vellas

Pradaría-forestal-matogueira

103,99

Daniel José Blanco Sande

282

Domingo Tuñas Alvite

25

67

15063A02500067

Pedra das Cruces

Pradaría-forestal

106,02

283

Francisco Val Nieto

25

97

15063A02500097

Pedra das Cruces

Labradio-forestal

109,21

284

Descoñecido

25

66

15063A02500066

Pedra das Cruces

Matogueira-pradaría

119,92

285

Manuel Tuñas Antelo

25

65

15063A02500065

Pedra das Cruces

Forestal

118,84

286

Aurora Ramos Buján

25

64

15063A02500064

Pedra das Cruces

Forestal

118,69

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Subestación (Sub.): subestación eléctrica.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante el período de duración das obras. Serve temporalmente como aprovisionamento de materiais, montaxe de guindastres, aprovisionamento de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.