Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Venres, 6 de maio de 2022 Páx. 27471

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de San Cibrao das Viñas

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público de 2022 e da modificación da de 2019.

Mediante a Resolución da Alcaldía do 29 de abril de 2022 aprobouse a oferta de emprego público deste concello para o ano 2022, correspondente ás prazas que a seguir se indican:

Persoal funcionario:

Funcionarios de carreira, escala de Administración xeral:

Persoal laboral fixo que se vai funcionarizar por promoción interna (DT 2ª RDL 5/2015)

Posto

Grupo

Nivel

Núm. de prazas

Xornada

Sistema de acceso

1

Administrativo

C1

21

1

Completa

Concurso oposición

2

Traballadora social coordinadora

A2

25

1

Completa

Concurso oposición

3

Técnico medio-centro social

A2

22

1

Completa

Concurso oposición

4

Arquitecto

A1

28

1

Completa

Concurso oposición

5

Técnico local de emprego

A1

22

1

Completa

Concurso oposición

6

Técnico de promoción ec.-adm.

A2

22

1

Completa

Concurso oposición

Persoal laboral:

Persoal laboral indefinido por sentenza xudicial que vai consolidar, anterior ao 1.1.2016

Posto

Grupo

Nivel

Núm. de prazas

Xornada

Sistema de acceso

1

Profesor de música

Grupo II

21

1

Parcial 0,47 %

Concurso Lei 20/2021, do 28 de decembro

2

Aux. Admtvo. protección civil

C2

18

1

Completa

Concurso Lei 20/2021, do 28 de decembro

3

Chofer prot. civil

Grupo IV

14

1

Completa

Concurso Lei 20/2021, do 28 de decembro

Persoal laboral indefinido por sentenza xudicial que vai consolidar, posterior ao 1.1.2016

Posto

Grupo

Nivel

Núm. de prazas

Xornada

Sistema de acceso

1

Profesor de música

Grupo II

21

1

Parcial 0,34 %

Concurso oposición

2

Peón obras máq.

Grupo V

14

1

Completa

Concurso-oposición

3

Peón xardinaría

Grupo V

14

3

Completa

Concurso-oposición

4

Administrativo

C1

21

1

Completa

Concurso-oposición

5

Coordinador de instalacións e act. deportivas

Grupo IV

18

1

Completa

Concurso-oposición

Así mesmo e na mesma resolución, aprobouse a modificación da oferta de emprego público deste concello para o ano 2019, considerando que non perdeu a vixencia pola aplicación da suspensión dos prazos administrativos con motivo da COVID 19, operada polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, na súa disposición adicional terceira, a cal pasaría a contar coas seguintes prazas:

Funcionarios de carreira:

Grupo

Subgrupo

Xornada

Nº vacantes

Denominación

Sistema de provision

A

A2

Completa

1

Técnico de xestión

Concurso-oposición

C

C1

Completa 

1

Administrativo de admón. xeral 

Concurso-oposición 

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei reguladora das bases de réxime local; no artigo 70 do texto refundido da Lei del Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. De optar por interpor o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente, ou se producirá a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se puider considerar máis conveniente ao seu dereito.

San Cibrao das Viñas, 2 de maio de 2022

Manuel Pedro Fernández Moreiras
Alcalde