Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30133

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Monterrei

ANUNCIO da oferta de emprego público para a estabilización da contratación laboral temporal.

Mediante a Resolución da Alcaldía deste concello, do 27 de abril de 2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización da contratación laboral temporal, que cumpre co disposto no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que se indican a seguir:

Persoal laboral:

Grupo de clasificación

Categoría laboral

Situación actual

Vacantes

Asimilado A2

Arquitecto técnico (agrupada co Concello de Cualedro)

Ocupada indefinida sen sentenza

1

Asimilado A2

Orientador laboral

Ocupada laboral temporal

1

Asimilado A2

Educador-coordinador do servizo de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

IV

Auxiliar de biblioteca

Ocupada laboral temporal

1

IV

Oficial de servizos varios (fontaneiro)

Ocupada laboral temporal

1

V

Operario condutor rozadoira (agrupada co Concello de Cualedro)

Ocupada indefinida sen sentenza

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada laboral temporal

1

V

Limpador instalacións municipais

Ocupada laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada

laboral temporal

1

V

Auxiliar de axuda no fogar

Ocupada

laboral temporal

1

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego público para a estabilización da contratación temporal do Concello de Monterrei.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer alternativamente o recurso potestativo de reposición, ante o alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpoñer o recurso potestativo de reposición, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou sexa desestimado por silencio.

Todo isto sen prexuízo da posibilidade de interpoñer calquera outro recurso que se considere máis oportuno en dereito.

Monterrei, 28 de abril de 2022

José Luis Suárez Martínez
Alcalde