Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Venres, 20 de maio de 2022 Páx. 30135

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Oímbra

ANUNCIO da oferta de emprego público extraordinaria do ano 2022 para a estabilización do emprego temporal.

Mediante acordo da Xunta de Goberno local deste concello, adoptado en sesión ordinaria do 11 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público extraordinaria do ano 2022 para a estabilización do emprego temporal neste concello, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, coas seguintes prazas:

Persoal laboral fixo:

Denominación: chofer de tractor.

Número de vacantes: 1.

Grupo profesional: 4.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

Denominación: administrativo da Oficina de Información Xuvenil.

Número de vacantes: 1.

Grupo profesional: 3, asimilable a C1.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

Denominación: administrativo encargado do Punto de Información Catastral, Arquivos.

Número de vacantes: 1.

Grupo profesional: 3, asimilable a C1.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso-oposición.

Denominación: encargado de parques e xardíns.

Número de vacantes: 1.

Grupo profesional: 4.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: axente de emprego e desenvolvemento local.

Número de vacantes: 1.

Grupo profesional: 1, asimilable a A2.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: limpador/a de grupo escolar/escola infantil.

Número de vacantes: 1.

Grupo profesional: 4.

Xornada: completa.

Sistema de acceso: concurso.

Denominación: limpador/a do centro de saúde e concello.

Número de vacantes: 1.

Grupo profesional: 4.

Xornada: parcial.

Sistema de acceso: concurso.

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e artigo 205 da Lei 2/2015, de emprego de Galicia, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Oímbra, tanto no Boletín Oficial da provincia como no Diario Oficial de Galicia, así como nos taboleiros de edictos deste concello, tanto no físico como no da sede electrónica.

Publícase isto para xeral coñecemento e advírteselles aos interesados que contra o dito acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpor, alternativamente, o recurso de reposición potestativo ante a Xunta de Goberno, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da última publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contado desde o día seguinte ao da última publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se poida estimar máis conveniente ao seu dereito.

Oímbra, 12 de maio de 2022

Ana María Villarino Pardo
Alcaldesa