Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 98 Luns, 23 de maio de 2022 Páx. 30456

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Vicedo

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público 2022.

Mediante a Resolución da Alcaldía deste concello, do 13 de maio de 2022, aprobouse a oferta extraordinaria de emprego público para a estabilización do emprego temporal correspondente ao ano 2022.

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta extraordinaria de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello do Vicedo para o ano 2022.

Persoal funcionario (anterior a 1.1.2016):

Denominación

Escala

Subescala

Grupo/subgrupo

Nivel

Vacantes

Xornada

Sistema de selección

Quenda

Auxiliar administrativo secretaría

Xeral

Auxiliar

C/C2

18

1

100 %

Concurso

Libre

Persoal laboral (anterior a 1.1.2016):

Denominación

Escala

Subescala

Grupo/subgrupo

Nivel

Vacantes

Xornada

Sistema de selección

Quenda

Traballadora social

Especial

Técnica

A/A2

24

1

100 %

Concurso

Libre

Axente de emprego e desenvolvemento local

Especial

Técnica

A/A2

21

1

100 %

Concurso

Libre

Técnico de educación infantil

Especial

Técnica

B

16

2

100 %

Concurso

Libre

Auxiliar administrativo de servizos sociais

Xeral

Auxiliar

C/C2

18

1

75 %

Concurso

Libre

Peón-condutor

Especial

Servizos especiais

E

14

1

100 %

Concurso

Libre

Peón recollida de lixo

Especial

Servizos especiais

E

14

1

100 %

Concurso

Libre

Auxiliar axuda a domicilio

Especial

Servizos especiais

E

14

3

100 %

Concurso

Libre

Auxiliar axuda a domicilio

Especial

Servizos especiais

E

14

1

99 %

Concurso

Libre

Auxiliar axuda a domicilio

Especial

Servizos especiais

E

14

1

85,33 %

Concurso

Libre

Auxiliar axuda a domicilio

Especial

Servizos especiais

E

14

1

80 %

Concurso

Libre

Auxiliar axuda a domicilio

Especial

Servizos especiais

E

14

1

64 %

Concurso

Libre

Limpadora casa do concello e outros

Especial

Servizos especiais

E

14

1

100 %

Concurso

Libre

Limpadora casa da cultura e outros

Especial

Servizos especiais

E

14

1

70 %

Concurso

Libre

Persoal laboral (posterior a 1.1.2016):

Denominación

Escala

Subescala

Grupo/subgrupo

Nivel

Vacantes

Xornada

Sistema de selección

Quenda

Auxiliar axuda a domicilio

Especial

Servizos especiais

E

14

1

80 %

Concurso-oposición

Libre

Igualmente, na mesma resolución tamén se prestou aprobación á oferta ordinaria de emprego público para o ano 2022.

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta ordinaria de emprego público do Concello do Vicedo para o ano 2022.

Persoal funcionario:

Denominación

Escala

Subescala

Grupo/subgrupo

Nivel

Vacantes

Xornada

Sistema de selección

Quenda

Auxiliar administrativo

Xeral

Auxiliar

C/C2

18

1

100 %

Oposición

Libre

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interporse alternativamente o recurso de reposición potestativo perante o alcalde, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da última publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da provincia de Lugo ou no Diario Oficial de Galicia, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo, ou á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, se este radica en lugar distinto, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo, non poderá interporse recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se teña producido a súa desestimación por silencio administrativo.

O Vicedo, 13 de maio de 2022

José Jesús Novo Martínez
Alcalde