Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Martes, 24 de maio de 2022 Páx. 30598

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Barbadás

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público extraordinaria de persoal temporal.

Mediante o Decreto de Alcaldía, do 18 de maio de 2022, acordouse:

Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público extraordinaria deste concello, para a estabilización de persoal temporal, ao abeiro do establecido na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente aos postos que se indican a seguir:

Denominación

Grupo

Número

Xornada

Sistema de acceso

Arquitecto/a

A1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Auxiliar administrativo/a

C2

7

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Auxiliar de axuda no fogar

VI

2

Completa

Concurso-oposición Lei 20/2021

Auxiliar de axuda no fogar

VI

7

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Auxiliar de protección civil

C2

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Cociñeiro/a

IV

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Coidador/a

IV

2

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Conserxe de centro docente

VI

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Conserxe notificador

AP

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Conserxe de instalacións deportivas

AP

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Coordinador escola música

C1

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Director centro empresarial

A1

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Educador/a familiar

A2

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Educador musical

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Encargado/a instalacións deportivas

VI

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Limpador/a

VI

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Mestre/a

A2

2

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Monitor/a

V

8

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Monitor/a polideportivo

C1

2

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Monitor/a deportivo

V

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Peón

VI

1

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Peón usos múltiples

VI

2

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de piano

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de guitarra

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de frauta

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de trompeta

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de clarinete

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de linguaxe musical

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de percusión clásica

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de saxofón

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de acordeón

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor de violín

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor música e movemento

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Profesor percusión tradicional

C1

1

Parcial

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Técnico/a infantil

C1

6

Completa

Concurso disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021

Técnico/a de igualdade

II

1

Completa

Concurso-oposición Lei 20/2021

Tractorista

V

1

Completa

Concurso-oposición Lei 20/2021

Segundo. En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publíquese a oferta de emprego público para a estabilización da contratación temporal do Concello de Barbadás no Boletín Oficial da provincia de Ourense e no DOG.

Terceiro. Publicar a referida oferta no taboleiro de anuncios do Concello, así como na sede electrónica deste concello.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer alternativamente recurso potestativo de reposición, ante a concelleira delegada, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpoñer o recurso potestativo de reposición, non poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou sexa desestimado por silencio.

Todo isto sen prexuízo da posibilidade de interpoñer calquera outro recurso que se considere máis oportuno en dereito.

Barbadás, 18 de maio de 2022

Xosé Carlos Valcárcel Doval
Alcalde