Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Mércores, 1 de xuño de 2022 Páx. 32046

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2022, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a baremación provisional das entidades admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 13 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A).

Antecedentes de feito:

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia número 3, do 5 de xaneiro de 2022, publicouse a Resolución do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A). O prazo de presentación das solicitudes rematou o 7 de febreiro de 2022.

Segundo. No Diario Oficial de Galicia número 68, do 7 de abril de 2022, publicouse a Resolución do 30 de marzo de 2022, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes en motivo de inadmisión e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A), que establecía un prazo de dez (10) días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e achegar os documentos que os interesados entendesen oportunos. Despois de que rematase o dito prazo, e logo da correspondente proposta do órgano instrutor do procedemento, foi publicada no Diario Oficial de Galicia número 92, do 13 de maio de 2022, a Resolución do 5 de maio de 2022, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das solicitudes desestimadas e inadmitidas ao abeiro da Resolución do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A).

Terceiro. O órgano instrutor deulle traslado dos expedientes á Comisión de Valoración para baremar as solicitudes conforme os criterios establecidos nas bases da convocatoria.

Cuarto. O 18 de maio de 2022 tivo lugar a xuntanza da Comisión de Valoración, que emitiu o seu informe cunha relación das entidades solicitantes, ordenadas por orde de prelación de maior a menor puntuación obtida polas súas solicitudes, en aplicación dos criterios de baremación establecidos na base 13ª do anexo I da Resolución do 13 de decembro de 2021.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. De conformidade co disposto na base 10ª do anexo I da Resolución do 13 de decembro de 2021, a Subdirección Xeral de Plans e Programas será o órgano competente para a instrución do procedemento e elevará proposta de resolución, conforme todo o actuado, á persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Segundo. De conformidade co disposto na base 14.3, o órgano instrutor, á vista do expediente e do informe do órgano avaliador, formulará proposta de resolución provisional. Esta resolución notificaráselles aos interesados, que disporán dun prazo de dez (10) días para presentar alegacións.

Terceiro. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no DOG producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte: https://deporte.xunta.gal/

Tendo en conta estes antecedentes,

RESOLVO:

Primeiro. Á vista do expediente e do informe do órgano avaliador, e logo da proposta do órgano instrutor, aprobar a resolución provisional das entidades admitidas obxecto de valoración.

Segundo. Publicar a relación provisional das entidades deportivas admitidas e baremadas. Tal relación recóllese no anexo I desta resolución, que indica: nome, NIF, equipamento que integra o proxecto aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte e puntuación obtida por cada unha das entidades.

A concesión definitiva da subvención estará supeditada ao límite de crédito orzamentario dispoñible e á posterior resolución de concesión por parte da persoa titular da Secretaría Xeral para o Deporte.

Terceiro. Estas listaxes publicaranse no Diario Oficial de Galicia e exporanse tamén na páxina web https://deporte.xunta.gal/

Cuarto. Os interesados disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular as alegacións e achegar a documentación que consideren oportunas.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2022

Jorge Rubén Sampedro Grande
Subdirector xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte

ANEXO I

Listaxe provisional de entidades admitidas e baremadas

Federacións deportivas galegas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Federación Galega de Bádminton

G36645133

Redes e postes

Sistema de cronometraxe e material de ximnasio

Dispensadores de xel

97

Federación Galega de Balonmán

G36690832

Porterías, liñas balonmán praia

Marcador electrónico

79

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

Táboas de salvamento, manequín, floppies

Radiadores portátiles

Caixa de primeiros auxilios

77

Federación Galega de Natación

G15137201

Equipamentos de música subacuática

Cámara subacuática

77

Federación Galega de Surf

G15565484

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe. Equipamentos físicos e software de puntuacións

77

Federación Galega de Karate e D.A.

G36640019

Taboleiros visualizadores electrónicos de puntuacións

Separador de espazos, equipamentos de vídeo, equipamentos de son

75

Federación Galega de Remo

G15117385

Ergómetros

75

Federación Galega de Taekwondo

G15237233

Petos electrónicos, marcadores electrónicos e sistemas de visualización con maletín de transporte

Paus

75

Federación Galega de Piragüismo

G36040764

MPNS

Sistema de cronometraxe, ordenador e transmisor para xestión de cronometraxe

72

Federación Galega de Atletismo

G15103500

Furgoneta

72

Federación Galega de Loita

G36651081

Tapices

72

Real Federación Galega de Fútbol

G15055890

Porterías e redes

Furgoneta

72

Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno

V36703932

Rolos

Cámaras para control

69

Federación Galega de Halterofilia

G15121700

Barras

Tarimas de competición

69

Federación Galega de Orientación

G70381603

Balizas e sensores

67

Federación Galega de Ximnasia

G32023210

Colchonetas, pista tumbling e complementos

65

Federación Galega de Boxeo

G15108996

Equipamentos e software de programas de puntuación

64

Real Federación Galega de Vela

G36644862

Lancha pneumática

64

Federación Galega de Tenis

G15102767

MPNS

Postes e redes

Marcadores portátiles

62

Federación Galega de Ciclismo

G36644870

Furgoneta, sistemas de cronometraxe

Caixa de primeiros auxilios

61

Federación Galega de Voleibol

V15067978

Postes, redes e proteccións

Cadeira para árbitro, marcador

60

Federación Galega de Tiro Olímpico

G32014821

Albos

60

Federación Galega de Caza

V15117849

MPNS

Remolque

60

Federación Galega de Deporte Adaptado

G27816271

Furgoneta

59

Federación Galega de Hóckey

G32172058

MPNS

Portería

Sistema aire quente, máquina soplado campo, gaiolas e equipamento soporte para videoconferencias

Desfibrilador

56

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

Sistemas de cronometraxe, maletín de transporte e soportes

55

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

Dianas

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

52

Federación Galega de Billar

G36680122

Tapetes

49

Federación Galega de Actividades Subacuáticas

G15108319

MPNS

Boias e partes de embarcacións

Flahs fotosub e equipamento de mergullo de seguridade

47

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

MPNS

Pista e gaiola 3X3

Marcadores, sistemas de cronometraxe e carros/maletas de transporte material

Caixa de primeiros auxilios, padiola

46

Federación Galega de Montañismo

G36630259

MPNS

Cordas, arneses, sistema de seguridade

Sistema de gravación e cronometraxe, software de clasificación

37

Federación Galega de Xadrez

G36644789

Taboleiros e reloxos

35

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

Boias

32

Federación Galega de Bolos

V36650133

MPNS

Xogo de birlos

Cortacéspede

32

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Remolque para embarcación

25

Federación Galega de Pelota

G15067002

Pelotas, raquetas

22

Federación Galega de Columbicultura

G32133951

Gaiolas

Sistemas de comunicación e transmisores

2

Clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas:

Entidade

NIF

Investimento aprobado

Puntos

Club Bádminton Cíes

G36827418

Postes e redes

Marcadores e material de adestramento

97

Club de Taekwondo Mace-Sport

G36301794

Cascos e sistemas de protección non electrónicos, petos electrónicos e non electrónicos

Desfibrilador

97

B.K.C. Boxeo Kick Boxing Coruña

G15643943

Bicicletas, cintas de correr, remo de auga

94

C.D. La Purísima

G32411381

Pértegas, valos, cordas

Furgoneta, carros e material de adestramento

92

Club de Padel Narón

G70082045

Redes e postes

89

Da Dance Academy Club

G27869668

Equipamento e son

85

Club Atletismo Samertolameu

G36321750

Pértegas

82

Real Aero Club de Santiago

G15028509

Material de ximnasio

80

Club Ximnasia Pavillón-Ourense

G32312589

Trampolíns

Colchóns

80

Club Natación Portamiña Lugo

G27268531

Multiestación

80

Clube Deportivo Haras de Compostela

G70213145

MPNS

Remolque

80

Club Korbis

G27448752

Furgoneta

80

Club Natación Liceo

G70420468

MPNS

Portería waterpolo

79

Agrupación Viguesa de Atletismo

G36645109

Xavelinas

Material de adestramento

77

Club Atletismo Lucus

G27033836

MPNS

Xavelinas, martelos, pértegas

Máquina femoral, material ximnasia

77

Club Taekwondo Patiño

G36517878

Petos e cascos electrónicos, receptores wifi e cargadores, cascos e sistemas de protección

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

77

Club de Taekwondo Hebe

G94022167

MPNS

Material de adestramento

77

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

MPNS

Tatami, ring, cascos

77

C. Kayak Tudense

G36029908

Embarcacións de competición

77

Club Judo Lugo

G27149988

Tatami

Sistemas de cronometraxe/ adestramento

Desfibrilador

77

Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán do Grove

G36015634

Embarcacións e ergómetros

77

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

Embarcacións de competición e pas

Desfibrilador

77

Sociedad Deportiva Compostela Atletismo

G70600424

Valos, xavelinas, pértegas, pesos, tacos de saída, vórtex e soporte de pértegas

Material ximnasio

77

Sares-TKD Cangas

G94064615

MPNS

Tatami, tapiz, cascos e petos electrónicos, bonecos e baterías

Equipamento para sistemas de puntuación

Caixa de primeiros auxilios

77

Club Deportivo Xadrez Ourense

G32361271

Taboleiros, pezas e reloxos

Cadeiras para xuíces e árbitros

Desfibrilador

77

Club Boa Vila de Tiro Con Arco-Pontevedra

G36166759

Parapetos e dianas

77

Club Taekwondo Suh Sport Competicion

G15637655

Bicicleta, colchóns

77

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

Cadeira de rodas adaptada

77

Club Ría de Betanzos

G15128853

Lancha pneumática e ergómetro

Máquina isocinética

75

Club Atletismo Vila de Cangas

G36236594

Xavelinas, pesos, martelos

75

Club Deportivo Bosco

G36692317

MPNS

Máquina de tiro, manequín defensivo, carro

Bicicleta, escudo de bloqueo

75

Club Balonmano Porriño

G36246858

Material ximnasio

75

Club Náutico Rodeira Cangas

G36040756

Táboa, embarcacións, vela e accesorios de embarcacións

75

Natural Sport Videlgi

G15571136

Tatami ou tapiz, petos electrónicos

Furgoneta e material de adestramento

75

Compostela Judo Club

G70344825

Tatami, cascos e sistemas de protección no electrónicos

Bicicleta, espaleiras e material de adestramento

75

Club Deportivo Arenteiro

V32027757

MPNS

Porterías

Material de adestramento, carro, marcador campo

75

Club Natación Galaico

G36217461

Marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

74

Club Ourense Atletismo

G32314379

Pértegas, xavelinas, martelos, testemuños remudas

Zorra de arrastre, material de ximnasio

72

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

G15218316

Boias e balizas

Material de ximnasio, furgoneta

72

Sociedad Atlética de Redondela

G36040616

MPNS

Bolsas porta material con rodas

Caixa de primeiros auxilios e padiola

72

Club Atletismo Milla Raio

G70193313

Xavelinas, pesos, martelos e tacos de saída

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

72

Unión Balonmán Lavadores

G36810075

MPNS

Material de ximnasio

72

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

G15143282

Canastras

Marcador

72

Club Baloncesto Sarria

G27040955

Marcadores electrónicos e sistemas de cronometraxe

72

Club Santo Domingo de Betanzos

G15130354

Canastras

72

Diver Patín Club Deportivo

G70438692

Proteccións, patíns, cascos

Marcadores portátiles, bicicletas, máquinas de pesos, halteras, colchóns

72

Club San Francisco Teo

G15861701

Tatami ou tapiz

72

Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.

A15023070

MPNS

Material de ximnasio

72

Club Tríatlon Cidade de Lugo Fluvial

G27139013

Rolos

Furgoneta

72

Club Fluvial de Lugo

G27008549

Plataformas de saída para natación

72

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

G36022572

Mesa e tapete de billar, postes

Cadeiras para xuíces, marcadores, material de ximnasio

72

Pádel Prix

G32451650

Redes, postes, pista de pádel

72

Club de Orientación Compás

G05350038

Balizas e sensores, GPS

72

Club Escuela de Equitación Los Porches

G15471501

Selas, reparos de salto

70

Escuela de Artes Marciales Sam Mu Dojang

G32485773

Colchóns, caixón pliométrico, saco

70

Porriño Baloncesto Base

G36391662

Material de ximnasio

70

Clube Escola de Atletismo Deza

G36406254

MPNS

Xavelinas, valos, pesos, pértegas

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

70

Club Family los Tilos

G70462742

Redes

Moqueta pista

Desfibrilador

70

Club Estudiantes

G27032127

Marcadores, máquina de tiro

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

70

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

Pértegas, martelos e discos

Valos, conos, material de ximnasio

70

Club Deportivo Mat S

G36346518

Petos electrónicos, taboleiros de puntuacións e maletíns. Cascos e sistemas de protección non electrónicos, receptor Wi-Fi e cargadores

Bosu, saco de boxeo, sistema crono boxeo, cortacéspede

Desfibrilador

70

Yidam-CEIP Balaidos

G27782176

Material de ximnasio

Desfibrilador

70

Club Gravitty

G27483668

Colchonetas quitamedos

70

Club Lanzadores Coruña

G67730937

Xavelinas e pesos

Balóns medicinais

70

Sada Patín

G15864929

Patíns e cascos

Desfibrilador

69

Sociedade Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Pértegas, xavelinas e tacos de saída

67

Judo Club Arteixo

G70217757

Tatami ou tapiz

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

67

Club Escuelas Deportivas de Baloncesto A Laracha

G15108772

MPNS

Material de ximnasio, carro portabalóns

67

Club Xuventude de Baloncesto Cambados

G36060366

Canastras

67

Clube Gimnasio J.K.

G15551914

Tatami

Material de ximnasio

67

Club de Equitación Cemar

G36209823

Selas, porterías

67

Marín Futsal

G36213916

Furgoneta

67

Ourense Club de Fútbol, S.A.D.

A32156879

MPNS

Porterías, miniporterías, bonecos inchables

Material ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

67

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Lanchas pneumáticas

67

Club Deportivo Escuela Ayude

G70159959

Furgoneta

67

Club Kempo Pobra

G70601265

Cascos, petos, proteccións

67

Club do Mar de Noia

G15120744

Embarcacións de competición, pas, contapadas

67

Aromón Pontevedra Montañeiros a Roelo

G36149714

Cordas, cascos, arneses, piolets, crampóns, balizas, sensores

67

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Furgoneta

67

Polc Tkd Internacional Team

G06976526

Petos electrónicos, cascos e sistemas de protección, receptor Wi-Fi e cargadores, tatamis ou tapices

67

Club Itf Coirós

G70594684

Tatami ou tapiz

Espaleiras e sacos

67

Asociación Escola de Kick Boxing Cipri Gómez

G32352478

MPNS

Material de adestramento

67

Clube Deportivo Fundación Cipri Gómez

G32473316

Tatami ou tapiz

Cinta de correr

Desfibrilador

67

Club de Regatas de Perillo

G15064181

Embarcacións de competición e remos

67

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

Furgoneta

67

Club Deportivo S.P. A Estrada

G94088242

Furgoneta

66

Club Emevé

G27041490

Furgoneta

65

Gimnasio Escuela Omnihum

G94149242

Tatami ou tapiz

65

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Taboleiros, pezas, reloxos

Cadeiras, mesas

65

Club Marítimo de Panxón

G27853514

Partes de embarcacións

Remolque

65

Unión Deportiva Ourense

G32453672

MPNS

Portería

65

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Desfibrilador

65

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

Marcadores, sistemas de cronometraxe, equipamentos e software de programas de puntuación e de control de volta

65

Sociedad Deportiva Sofán

G15603376

Porterías, redes e conos

65

Escuelas Deportivas Vigo 2015 Fútbol Sala

G36982239

Porterías e redes

Marcador e material de adestramento

Dispensadores de xel e termómetros

65

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

Patíns e arneses

Bosus

65

Escola Deportiva Val Miñor-Caixanova

G36998128

Redes e porterías

65

Club Rugby Ferrol

G70176227

Escudos
Bolsas tacleo
Protectores porterías

Material de ximnasio

65

Club Fútbol Noya

G15252505

Porterías e conos

Gaiola para crossfit e discos, bicicleta e marcador electrónico

Caixa de primeiros auxilios

65

Club Ximnasia A Estrada

G94145794

Minitramp e colchóns quitamedos

65

Club Marusía Ourense

G32402836

Tatami ou tapiz

65

Club Acuático Umia

G36291250

Manequíns deportivos, tubos

Material de ximnasio

65

Club de Vela Fluvial As Pontes

G15636426

Embarcacións de competición, velas e lanchas pneumáticas

65

Club Arte e Movemento

G70231881

Petos e cascos electrónicos, receptores Wi-Fi e cargadores

Calefaccións portátiles

Desfibrilador

65

Moto Club A Peroxa

G36837243

Simuladores

Sistemas de cronometraxe

65

Club de Loita Sabarís

G36964724

Tatami

Marcadores electrónicos

65

Club de Tenis Redes

G15111321

Mesa tenis de mesa, lonas de peche de pistas

Marcador portátil, cadeira para árbitro, secadora para pistas

64

Rebouras Team

G27812650

Ring

64

Club Judo Senín

G36317980

Cascos e sistemas de protección non electrónicos

Colchóns, saco de golpeo e máquina de remo

64

Club Taekwondo Sada (Club Natural Sport Sada)

G15777865

Tapiz, cascos e sistemas de protección

Material de ximnasio, marcadores portátiles e sistemas de cronometraxe

Desfibrilador

62

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Portería, máquina lanzaplumas, robot lanzabolas, rede

62

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Bicicleta, material de ximnasio

62

Club Natación Rías Baixas

G36827079

Material de ximnasio

62

Club de Montaña Quixós

G27255827

Chalecos salvavidas

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

62

Tyde F.C.-Tui

G36147684

Porterías e conos

Máquina de pintado, banco xuíces, material de ximnasio

62

Club Apóstol Santiago

G36646446

Partes da canastra, portería, redes

Marcadores

62

Sociedad Cultural y Deportiva Atlántida

G36620854

Marcador electrónico

62

Club Bunkai

G15576614

MPNS

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

62

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

Material de ximnasio

62

Judo Club Bergantiños

G70457411

Tatami

Carros

Desfibrilador

62

JFR Taekwondo

G02996957

Petos e cascos electrónicos, receptor Wi-Fi e cargador, baterías e cargabaterías

Material de ximnasio

62

Club Baloncesto Culleredo

G15897978

Sistema de adestramento

62

Club Remo Celeiro

G27515683

Embarcación de competición

Caixa de primeiros auxilios

62

Club Escola de Piragüismo Poio

G36250991

Embarcación e complementos

62

Club Remo do Miño

G36034999

Lanchas pneumáticas, embarcación de competición

62

Asociación Gallega de Billar-Pool

G36201093

Mesas de xogo e tapetes

62

Club Natación Cedeira

G15448053

MPNS

Bicicletas, portabicicletas

Plataformas de saída, discos, barras, máquina multiestación, carro poleas

62

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

MPNS

Redes

Ergómetro

Medidor de CO2, termómetro e mochila pulverizadora

60

Club Náutico San Telmo

G36297547

MPNS

Botas e casco, chaleco salvavidas e esquís

60

Club Náutico Portosín

G15055486

Lanchas e outros compoñentes de embarcacións

60

Tríatlon Santiago

G15630288

Furgoneta

60

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

Doble minitramp, colchoneta seguridade

60

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

MPNS

Embarcacións de competición e remos

60

Club Deportivo Coia

G36753911

Porterías, conos

Material de adestramento

60

Escuela de Fútbol Femenino Rosalia

G32492621

Cámara videodeportiva

60

Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

Redes

Material de ximnasio, máquina de pintado

Desfibrilador, termómetro infravermellos e dispensador de xel

60

Club Patín As Pontes

G70305693

Patíns

60

Club Atlético Fátima

G70222450

Portería

Carro marca campo

Desfibrilador

60

Sociedade Deportiva e Cultural «Galicia de Mugardos»

G15116304

MPNS

Portería e redes

Cortacéspede

60

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

Furgoneta

60

Club Deportivo Miño

G36321289

Embarcacións de competición

Calefactor portátil, material de seguridade

60

Escola Hóckey Hierba A Coruña HC

G70493390

MPNS

Proteccións e cascos

60

Club Star Dance

G27388867

Tapiz

60

Balonmán Rodeiro

G94105269

Portería

Furgoneta

Desfibrilador

60

Club de Tiro Olímpico Cernadiñas Novas

G36100550

Pistola e cabina de aire comprimido

Equipamento de software de programa de puntuación e adestramento

60

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Bicicletas e rolos

Vehículo

60

Club Deportivo Avalon Kai

G70294491

Tatami ou tapiz

Material de ximnasio

60

Nativos Surf Club Ferrol

G70470497

MPNS

Embarcacións de competición

Furgoneta e material ximnasio

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios e termómetro

60

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

G15803786

Tapiz, colchoneta

60

Club Hípico Amazonas

G36485118

Remolque

60

Club Salvamento Acuático Ourense Salvour

G32421778

Furgoneta

60

Club Cabanas KDM

G70345970

Embarcacións de competición, pas

60

Club Natación Ponteareas

G36311363

Material de adestramento

59

Comesaña Sporting Club

G36645257

Xavelinas, pértegas, martelos

59

Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

Tatami, cascos e sistemas de protección non electrónicos

Saco

59

Clube Fluvial O Barco

G32132318

Embarcacións de competición, pas

Remolque

59

Club Náutico O Muíño Ribadumia

G36252831

Embarcacións de competicións e pas

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

59

Club de Remo Robaleira-A Guarda

G36111300

Remos

Material ximnasio, furgoneta, cinta correr

59

Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

Tatami

59

Club de Montaña Xesteiras

G94056298

Bicicletas, rolos

59

Club Adas

G32027195

Martelos, pesos, xavelinas, valos

57

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

MPNS

Tatami ou tapiz

Ergómetro, cinta e discos

57

Club Kwon Betanzos

G15866528

Tapiz, cascos, petos, transmisores, recibidor de base

Material de ximnasio

57

Club Deportivo Escola Hungaresa de Esgrima de Pontevedra

G36576007

Taboleiros, cascos e petos electrónicos. Cascos e sistemas de protección non electrónicos

57

Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

Canastras

Marcadores electrónicos

57

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

Bicicletas

Portabicicletas, forza valos velocidade

Caixa de primeiros auxilios

57

Full Karate Club Galaico

G27112333

Tatami

57

Maese Riders Team

G32503252

MPNS

Rolos, bicicleta e soportes multimedia para adestramento

Bicicleta

57

Club de Hóckey Femenino Meigas

G27250844

Proteccións e material de adestramento

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

57

Compostela Esgrima

G15906894

MPNS

Equipación de esgrima, diana electrónica, marcador con batería e cargador, manoplas de maestro, floretes

Material de ximnasio

57

Club Halterofilia Coruña

G15226160

Discos

57

Club Kempo Barbanza

G70292727

Equipamento específico de Kempo

Material de adestramento

57

Club Salvamento Sada

G70076583

Táboas de salvamento

57

Club Bádminton A Estrada

G36236511

Postes, redes

Dispensadores de xel

57

Club Náutico Firrete de Pontedeume

G15080831

Embarcacións de competición, pas e chalecos salvavidas

Máquina elíptica

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

57

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

MPNS

Mesas de competición

Cadeiras e mesas para árbitros

Dispensador de xel e anteparos

57

Melide Motorsport

G15680168

Furgonetas, carros, remolques ou bacas

Desfibrilador

57

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Material de ximnasio, valos

55

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

MPNS

Postes, redes, sinalización redes

Material ximnasio e saco portabalóns

55

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

Colchóns, pesas de man

55

Club Universitario de Ferrol

G15659261

MPNS

Material ximnasio, sensor de frecuencia cardíaca

55

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Tatami ou tapiz

Material de ximnasio

Desfibrilador

55

Club Baloncesto Arxil de Pontevedra

G36039584

Marcador, máquina de tiro

55

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Conos e material de adestramento

Material ximnasio

55

Club Escola Rosalía

G27827856

Material de adestramento

55

Ximnasio Estudio Garrapucho

G15716905

Material de ximnasio

55

Chapela Club de Fútbol

G36314979

Portería, redes, conos

Material de ximnasio

Desfibrilador

55

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

Embarcacións de competición

55

Tomiño F.C. Femenino

G94015278

Porterías e redes

Material de adestramento, carro portabalóns, colchonetas

55

Club Ximnasia Oroso

G70423868

Barra de equilibrio

Carros, bicicleta, colchóns

55

Club Rítmica Agarimo

G94175502

Tatami

55

Sanxenxo Balonmán

G42961581

Portería, redes e conos

Material de ximnasio e marcador

Termómetro

55

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

Albos electrónicos e sistema de luces para tiro rápido

55

Club Deportipo Pádel Femenino Cíes

G27713759

Redes

55

Terra dos Mares

G36939924

MPNS

Boias e bandeira de subacuáticas

Desfibrilador

55

Club Hípico Equo Alalma

G01731843

Selas

Remolque

55

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

Tapiz

Proteccións, sacos

Desfibrilador

55

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

Embarcacións de competición, pas

55

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Bicicletas

Barras para gardar biclicletas

Dispensadores de xel e anteparos

55

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

MPNS

Embarcacións de competición, pas e ergómetros

Remolque piraguas,
máquina polea

Caixa de primeiros auxilios

55

Atletismo Rías Baixas

G94139961

Furgoneta

55

Club Agility Thunderdogs Galicia

G94199650

Obstáculos de adestramento

55

Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

Mesas de competición, redes e valos

Robot de adestramento e máquina de retorno

55

Asociación Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

Xogo de birlos

Cadeira para árbitros, máquina de pintado

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

55

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

Furgoneta. Material de ximnasio

54

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

Remolque, marcador electrónico e sistemas de cronometraxe, ergómetro

Desfibrilador

54

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Discos e barras

54

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Remos, ergómetros

Motor fóra borda

54

Club Deportivo Seungsport

G27810761

Petos e cascos electrónicos

Sistemas electrónicos de puntuación e material ximnasio

54

Club Piragüismo Penedo

G36020758

MPNS

Embarcacións de competición, chalecos salvavidas, cascos e pas

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

54

Pretorian Escuela de Lucha

G70555008

Tatamis e cascos de protección

Material de ximnasio

54

Kung Fu Lugo

G27239722

Material de ximnasio

Material de primeiros auxilios e purificador de aire

52

Club Franciscanos de Lugo

G27039767

MPNS

Pesos, discos, protectores canastras, redes

Termómetro

52

Asociación Unión Recreativa de Empleados de la Caja de Ahorros de Vigo

G36631539

Redes e máquina lanzabolas

Balóns medicinais e cilindro

52

Club Atletismo Narón

G15215759

Discos, valos, pesos e pértegas

Material de adestramento

52

Club Atletismo Sada

G15588296

Discos, martelos, xavelinas

Material de ximnasio

52

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Proteccións

Material de ximnasio e sistema calefacción portátil

Purificador de aire

52

Club Sociedad Deportiva Carballal

G36686376

MPNS

Material de adestramento

52

Club Compañía de María

G15228315

Canastras, protectores canastras e tapiz

Carro, marcador, colchóns

52

Club Natación Ferrol

G15245038

Material de ximnasio

52

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Cadeiras de rodas e bicicletas adaptadas

Colchóns, proteccións, minitramps, xogo de chave, carro de transporte, plataformas natación

52

Club Maristas

G15436678

Canastras e protectores de canastras

52

Umia F.C.

G36039634

Furgoneta

52

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

Agarres, cascos, cordas e mosquetóns

Material de ximnasio

52

Asociación Deportiva Bosco Ourense

G32147357

Valos , colchón, postes, redes, canastras e protectores de canastras, redes, porterías

Material de ximnasio

52

Club Balonmán Cangas

G36102705

Furgoneta

52

Club Remo Cabo de Cruz

G15093610

Embarcación

52

Sociedad Deportiva, Cultural y Recreativa O Freixo de Narón

G15395791

Taboleiros visualizadores electrónicos de puntuacións

Marcadores, bicicletas, cinta de correr, material de adestramento

52

Club Boudsport

G70475447

Material ximnasio

52

Club Deportivo Salvamento Vilagarcía

G94093721

MPNS

Táboa e esqui de salvamento

Baca

52

Escola de Kickboxing Madokoan e Disciplinas Asociadas

G32481129

Tatami, protector parede e protector columnas

Material de adestramento

52

Club Náutico Cobres

G36048601

Pas, embarcacións

Colchóns

52

Club de Remo Mecos do Grove

G36048684

Embarcación de competición

52

Club Numero Phi

G94185964

Tapiz, material de golpeo

Furgoneta

52

Club de Remo Ribadeo

G27136704

Embarcacións de competición

52

Club Atletismo Morrazo

G36486686

Xavelinas

Sistemas de cronometraxe

52

Club Sporting Pontenova

G27138288

Redes

52

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

Conos

Colchonetas

Caixa de primeiros auxilios

52

Club Bolos Valladares San Bartolomé

G27738962

Xogo de birlos

52

Club de Tenis Codesal

G36028843

MPNS

Material ximnasio

52

Club de Montaña Coruña

G70572359

Aseguradores, cascos, mosquetóns, cordas e arneses

Dinamómetro para traballar forza

52

Máster da Louriña

G27820000

Rolos

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

52

Clube Bádminton As Neves

G36367662

Furgoneta

52

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

Taboleiros, pezas, reloxos

52

Sárdoma, C.F.

G36615607

MPNS

Portería e conos

Material de adestramento

Padiola

52

Club Agrupación Atlética Mazi

G94021326

Xavelinas, pértegas e valos

Material de ximnasio, cronómetro

52

Club Ciclista Vigués

G36650885

MPNS

Rolos e cascos

Caixa de primeiros auxilios

52

Club Bolos Santa Eulalia

G27782820

Xogo de birlos

52

Trasnos Beisbol Club

G27750645

Redes

52

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Cordas e arneses, sistemas ou elementos de seguridade e cascos

52

Golf no Camiño

G42766741

Material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

52

Club Ciclista Milagrosa de Lugo

G27033224

Rolos, bicicletas

52

Club Ciclista Padronés

G15031719

Bicicletas e rolos

Furgoneta, baca

52

Club de Tiro San Froilán

G27429521

Material de adestramento

52

Gimnasio Club Simón

G36886901

Tatami, cascos e sacos boxeo

Elíptica, bicicleta, barras e agarres

52

Club Ciclista Compostelano

G15065642

Rolos

52

Club Deportivo Biosbardo

G27477660

MPNS

Tatami

Chaleco lastrado, pesas, calentador

52

Judo Club Oleiros

G15686074

Tatami ou tapiz

Furgoneta

52

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Material de adestramento. Tapiz e tarimas. Carro de transporte

52

As Vellas non Paramos

G70537469

MPNS

Equipamento de atletismo (saltómetro, bola lanzamento, etc.)

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

51

E.D.M. Salceda

G36352854

Material de adestramento

Desfibrilador

50

Club Voleibol Narón-Volea

G70224605

MPNS

Redes

Marcadores electrónicos, remolque e cinta de correr

50

Club Náutico Deportivo de Santa Eugenia de Riveira

G15033152

Embarcacións

50

Club Bueu Atlético Balonmán

G36039683

Material de ximnasio e colchóns

50

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Taboleiros, pezas, reloxos

Cadeiras xuíces, mesas

50

Escolas de Balonmán Xiria

G70046362

MPNS

Conos

Furgoneta e material de adestramento

Termómetro

50

Piragüismo Portonovo

G36397669

Embarcacións de competición e lancha pneumática

50

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Portería, redes, partes da canastra, canastras

50

Club Silva S.D.

G15100191

Furgoneta

50

Patos Surf Club

G36796209

MPNS

Táboas e inventos

50

Clube Balonmán Atlético Guardés

G36176337

MPNS

Material de adestramento

50

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Embarcacións de competición

50

Club Turbo Box

G32497141

Tatami e cascos de protección

Material de adestramento

50

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

Porterías e redes

50

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Ergómetros, remos

Material de ximnasio

50

Club Sporting Guardés A Guarda

G36118412

MPNS

Redes, conos, valos, picas

50

Club La Algalia

G15607203

Taboleiros

Calefacción portátil

50

Club Deportivo Foz

G27126994

Desfibrilador

50

Club Deportivo Xuvenil Teis

G36713493

Marcador portátil, material de ximnasio

50

Clube de Bolos San Roque

G36891596

Xogo de birlos

50

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Vehículo todoterreno

50

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

Furgoneta

50

Club Billar na Lúa

G94196904

MPNS

Mesas de xogo e tapetes

50

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

Porterías, conos

Material de ximnasio

50

Club de Tenis Recreo Cultural

G36435758

Máquina lanza bolas, redes, máquina seca pistas, postes

Marcador portátil, cadeira para xuíz, material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

50

Club Bádminton O Cembedo

G27445014

Máquina lanza plumas

50

Club Billar Teo

G15806490

MPNS

Tapetes de mesas de xogo e tapete

Marcador control, reloxos e sistema de cronometraxe

50

Club Tri-498

G70404389

Rolos

50

Club de Esgrima Ciudad de Vigo

G36888543

Aparellos electrónicos de esgrima

50

Club de Baloncesto Breogán, S.A. Deportiva

A27156496

Partes de canastras

Material de adestramento

50

Escudería Buxa Motor Poio

G36585966

Marcador portátil e sistema de cronometraxe

50

Club Atletismo O Pino

G70468343

Valos, xavelinas, discos, colchóns

Material de ximnasio

49

Vigo Rugby Club

G36680924

Máquina melés, sacos placaxe, escudos, bolsas tacleo

49

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Embarcacións de competición, pas e contapadas

49

Club de Rugby Fendetestas-As Pontes

G15459910

MPNS

Escudos, bolsas tacleo, protectores porterías

Marcador portátil manual

49

Cultural Deportiva Portas

G36187946

Portería e reloxos

49

Club Vieja Escuela Roller Blue Ringed

G36571123

Proteccións

Caixa de primeiros auxilios

49

Club de Tenis Cambados

G36566602

Postes, redes, máquina de encordar

49

Club Tenis Punta Salera

G15418981

Redes, máquina de encordar

49

Vértigo Sailing Club

G27822345

Chalecos salvavidas, velas

49

Clube Balonmán Camariñas

G15520406

Furgoneta

49

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Mesas de competición

Marcadores, lanzabolas

49

Beach Club Surf & Coffee

G70538756

MPNS

Chalecos salvavidas,
embarcacións de competición

49

Club de Piragüismo Olívico

G27822006

Furgoneta

49

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

Canastras, protectores de canastras

47

Club Marina Ferrol

G15250244

Plataformas de saída e placas de xiro para natación

47

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol

G15027410

Cortacéspede, marcador portátil

Sistema de ventilación e desfibrilador

47

Victoria Club de Fútbol

G15109010

Porterías e conos

Material de adestramento

47

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Reloxos, pezas

47

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

Material de ximnasio

47

Escuela Ourensana Municipal de Piragüismo

G32262479

Pas, chalecos salvavidas, embarcacións e compoñentes de embarcacións

47

C.D. Choco

G36041994

Porterías, redes

Material de ximnasio, saco portabalóns

47

Luceros

G94085230

Bicicletas e chalecos lastrados

47

Club Atletismo Estrada

G94060142

Valos, xavelinas, colchonetas, pesos

Carro transporte valos, barras, discos

47

Viveiro Surfing Family

G27480276

Táboa de surf

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

47

Club de Loita Lugo

G27378520

MPNS

Material de adestramento

47

Club Escola Marítima Combarro (Kayak-Polo Combarro)

G94037512

Embarcacións de competición

47

A. D. Fogar da Xuventude

G15160773

Bicicletas

Material de ximnasio

Desfibrilador

47

Club do Mar Bueu

G36039501

Remos, compoñentes de embarcacións e embarcacións de competición

Bicicletas, carro e barra hexagonal

Desfibrilador

47

Salvamento e Socorrismo Carballo

G15171911

Táboas e esquís de salvamento, pas

Manequíns grandes e pequenos, tubos de rescate

47

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Colchonetas e valos

Cinta de correr, conos e aros

Dispensadores de xel

47

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Embarcacións de competición

47

Club de Vela Playa de Oza

G15987944

Velas e motor fóra borda

47

Meigarco

G36943876

Parapetos e dianas

Marcadores electrónicos

47

Asociación Deportiva Besport

G67926550

Tatami

47

Club Deportivo Valladares de Vigo

G36629657

MPNS

Redes, conos

Bicicleta

Dispensadores de xel, termómetros e anteparos

47

Escuela Municipal de Ajedrez de Ponteareas

G36172849

Taboleiros e reloxos

47

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

Material de adestramento

47

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

Embarcación de competición, compoñentes de embarcacións

47

Club Cultural Deportiva Beluso

G36158517

MPNS

Redes, portería, conos

Material de ximnasio, bicicleta e multi reboteador

47

Asociación Coruñesa de Waterpolo

G15972292

Porterías

Material de ximnasio

47

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

Sistemas que formen parte da canastra

Marcador electrónico

47

Club Gallego de Surf

G27761147

Embarcacións e pas de competición

Material de ximnasio e baca transporte do equipamento

47

Club Deportivo Atlético Arnoia

V32344574

Redes e conos

Máquina de pintado

Desfibrilador

47

Villalba Fútbol Sala

G27247667

Proteccións

47

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

G15771942

Mesas de competición

Redes, valos, mesa para árbitro, marcador

47

Escudería Surco

G36395788

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

47

Club de Billar Adai

G06898399

Mesas de xogo e tapetes

47

Club Balonmán Poio Artai

G01856996

Material ximnasio

47

Escola Basket Xiria

G70045844

Canastras

Carros

45

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

Conos

Colchóns

Caixa de primeiros auxilios

45

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

Carros, remolque e baca

Desfibrilador

45

Club TKDenodo

G70357439

Furgoneta

Desfibrilador

45

Club Deportivo C.S.C.R. de Beade

G36904530

Discos, xogos de petanca, colchóns, pesos, martelos

45

Club Biqueira

G94106325

MPNS

Equipamento de son e montaxe de coreografías

45

Alondras Club de Fútbol

G36011187

Material de ximnasio

45

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Valos

45

Atlético Coruña Montañeros, C.F.

G70420534

Redes

Material de ximnasio e carro transporte de material

45

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

MPNS

Máquina musculación, colchóns

45

Club Deportivo Areosa

G36690519

MPNS

Portería

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

45

Saraiba Ed Poio

G36277861

MPNS

Tatami ou tapiz

Caixa de primeiros auxilios

45

R.C. Villalbés

G27119858

Porterías, redes, conos

Máquina musculación e bicicleta

45

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Tapiz

45

Coruxo Club de Fútbol

G36708212

Pesas, barras, discos, cinta de correr, elíptica, bicicleta

45

ADC Lugo Sala

G27456623

Furgoneta

45

Club Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

Marcador electrónico e material de ximnasio

45

Pontevedra C.F., S.A.D.

A36029577

Máquina pintado, cortacéspede, material de ximnasio

45

Club Piragüismo Vilagarcía

G94138484

Embarcacións de competición, pas

Bicicleta, balón medicinal e material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

45

Club Dep. Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

Carros, material de ximnasio, sistemas de calefacción portátiles

45

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Tapiz, barras, equipamento megafonía

45

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Esquís de salvamento, táboas de salvamento e pas

Remolque

Desfibrilador

45

Club Oroso Tenis de Mesa

G70238886

Mesas de competición e valados de separación

Furgoneta, marcadores portátiles, sistemas de calefacción portátiles, cadeiras para xuíces e material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

45

Zalaeta 100tolos

G70297452

Tatami ou tapiz

45

My Surf Coach

G70569744

MPNS

Táboas de surf

Furgoneta

45

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Embarcacións de competición

45

Club de Atletismo Serres Runners

G70609748

Escaleira axilidade, aros, corda, conos, obstáculos

45

Peña de Veteranos de Fútbol de Maside

G67685602

Redes, conos, protectores

45

Club Judo Vilas Alborada

G70431325

Tatami ou tapiz

45

Traviesas Hóckey Club

G36680239

MPNS

Cascos, proteccións, patíns e sticks

45

S.E. Abella

G15618481

MPNS

Material de ximnasio, xogador e carro barreira, set mini tenis e bádminton. Marcador

45

Sociedad Deportiva Burela

G27115153

Portería, barreira, contrapesos

45

Asociación Deportiva Tenis y Pádel Soutomaior

G94019494

Máquina lanza bolas, redes

45

Trazo, C.F.

G15368137

Portería

Material de ximnasio

Desfibrilador e padiola

45

Club Polideportivo Lucense

G27484096

Sistema de gravación

45

Running Sport Trail

G32413023

MPNS

Cordas e arneses. Sistemas de seguridade

Material de ximnasio

Termómetros e caixa primeiros auxilios

45

Congostra Team Sanxenxo

G36576346

MPNS

Cadeiras e mesas para xuíces

Caixa de primeiros auxilios

45

Club Armenteira e Punto

G36569416

MPNS

Rolos

45

Club Deportivo CTM Vigo

G27779016

Mesas de competición

Robot lanzapelotas

Anteparos

45

Club Deportivo I.E.S. Coruxo Fútbol Sala

G27726835

MPNS

Porterías, miniporterías, redes

Material de adestramento

45

Club Pontus Veteris

G06858799

Tatami ou tapiz

45

Club Obra Atlético Recreativa de La Ciudad Vieja

G15117179

Furgoneta

45

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

Furgoneta, cortacéspede

45

Piña Team Club

G27503465

Ring de boxeo

Sistema de cronometraxe

45

Escolas Deportivas Municipais Guitiriz

V27330265

Material de ximnasio

45

Yacar Racing

G70323266

Remolque

45

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Bicicletas

45

Escolas Deportivas Nogueira de Ramuín

G32478034

Ring homologado

45

Club Chan do Fento

G36114056

MPNS

Simuladores e accesorios, paus de golf

44

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Taboleiros e reloxos

44

Campus Universitario de Ourense Rugby

G32320996

Portería, protectores, escudos

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

44

Agrupación Montañeros Independientes

G15291370

Cordas e arneses, aseguradores, cascos, proteccións

Colchóns

44

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

Embarcación de competición

44

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

Boias

Remolque embarcación

44

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Embarcacións de competición, pas, remos, compoñentes de embarcacións, chalecos e cascos

44

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

Embarcacións de competición, pas e chalecos

44

Club Cíes Squash

G27869437

Máquina de encordar

44

Club de Remo de Tui

G94012671

Embarcacións de competición

44

Club Arco Xeve

G94152352

Dianas

44

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

MPNS

Compoñentes de embarcacións

Carros varada

42

Balaidos, C.F.

G36737724

Carro

42

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

MPNS

Portería, redes, conos

Material de ximnasio e marcador portátil

Caixa de primeiros auxilios

42

Caldas Club de Fútbol

G36199495

Conos, redes, porterías, proteccións

Cronómetro, balón medicinal, colchón, material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

42

Asociación Juvenil Saraiva do Mar

G36324523

MPNS

Portería, postes, canastras, valos, colchonetas, xogo birlos

Plinton, cinta de correr, defensas de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

42

Club Cios Vigo

G36795680

MPNS

Porterías, redes, conos, proteccións, escaleiras coordinación

Sistema de calefacción portátil, cronómetros, pesas, barra

Termómetro, sistema de control de humidade e dispensador de xel

42

Club Deportivo Minauta

G36834240

Boias

Motor fóra borda

42

Mar de Artabria

G70500962

Bicicletas

42

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

Patíns

42

Club Atletismo Santiago

G70389721

MPNS

Xavelinas, pértegas, martelos

Material ximnasio

42

Pc Salvamento Sanxenxo

G36400679

Esquís, táboas, pas, tubo de rescate e manequín

42

Club Río Verdugo

G36050789

Furgoneta

42

Lugo Running Club

G27462308

MPNS

Discos, gaiola/pesas e colchoneta

42

Club de Tenis de Mesa Espedregada Oroso

G36207298

Mesas de competición e valados de separación

Furgoneta, marcadores portátiles, sistemas de calefacción portátil, material de ximnasio

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

42

Arbo Club de Fútbol

G36174829

MPNS

Porterías e barreira con siluetas

42

Club Deportivo Lvcvs Dojo

G67856815

Tatami, sistemas de protección non electrónicos

Discos

Desfibrilador

42

CD Rúa

G32133886

Furgoneta

42

Club Bolos Camos

G36741395

Xogo de birlos

42

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Discos, barras, soportes, tarimas

42

Club Renbu-Kan

G15773112

Furgoneta

42

Club Deportivo Galogrín

G70466685

Partes da canastra e protectores canastras

42

Extol-La Gramola Team

G94130168

Bicicletas

42

Club de Bolos Medialdea

G36765774

Xogo de birlos

42

Club Diverticáns

G06846893

Obstáculos de adestramento

42

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Tatami

Cronómetro

Desfibrilador

42

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Canastras

42

Club Deportivo Rosalía de Vilaboa

G15610702

Cortacéspede, máquina marcado campo

Desfibrilador

42

Club Alamar Sada

G70492301

Velas

Furgoneta, carro

42

Asociación Deportiva A Goberna de Beariz

G32410771

MPNS

Simuladores

42

Club Escudería A.R. Vidal Racing

G15809635

Furgoneta

42

Club Atletismo Noia

G15123664

Colchóns, valos

40

Sporting Club San Mateo

G36371219

Bicicleta e cinta de correr

40

Betanzos, C.F.

G15384183

Conos, picas

Colchóns e marcador de pintura

40

Club Deportivo Narón

G70455928

Pesas, barras, discos

40

Club San Tirso, S.D.

G15254774

Porterías

Equipamento de gravación para mellora de adestramentos

Dispensadores de xel

40

S.D.C. Residencia

G27120310

Porterías e redes

40

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

Reparos, barras de obstáculos, sistema de sinalización

Remolque

40

Club Louro Tameiga

G36238996

Porterías e redes, conos

Material de ximnasio

40

Club Galicia de Caranza

G15158215

Porterías

Material de ximnasio

40

Club Hockey Oleiros

G70449889

Patíns, proteccións e cascos

40

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Furgoneta

40

Club Deportivo Aldebaran de San Sadurniño

G15412802

Postes

40

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

MPNS

Rodas, rodamentos e freos

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

40

Club de Patinaje Artístico Ribex

G27718113

Patíns e compoñentes

Arnés

Caixa de primeiros auxilios

40

Club Taekwondo Taekanart

G94018652

Furgoneta

40

Club de Remo Ría de Marín

G36049724

Embarcacións de competición, ergómetros, remos

40

Club Náutico Cangas

G36457877

Embarcacións de competición

40

Club Ciclista Corbelo-Team Corbelo

G36586618

Bicicletas

Remolque bicicletas

40

Sociedad Deportiva Samertolameu

G36039808

Remos, ergómetros e motor

40

Club Kayak Vigo

G36978559

Furgoneta

40

Club Deportivo Náutico Miño

G15626997

MPNS

Embarcacións de competición, contapadas, compoñentes de embarcacións, ergómetros

40

Campo Lameiro, C.D.

G36113496

Portería e redes

40

Escuela Deportiva Lar

G36523629

Porterías e redes

Material de ximnasio

Desfibrilador

40

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Marcadores portátiles

40

C.D. Burela, F.S.

G27272251

MPNS

Portería e redes

Cinta, elíptica, material de adestramento e sistemas de mellora de adestramento

Purificador de aire

40

Asociación Deportiva Avanza

G27816107

Bicicletas

Material de ximnasio

40

Club Deportivo Arcade

G36143238

Redes e ganchos

40

Agrupación Deportiva Colegio Santiago Apóstol

G15212335

Carros portabalóns, marcador portátil

40

Rúa Valdeorras Club de Fútbol

G32441909

MPNS

Redes, conos

Escaleira psicomotricidade

Caixa de primeiros auxilios e dispensadores de xel

40

Asociación Deportiva Tomiño Alevín e Infantil

G36448785

Porterías, redes, valos

Escaleiras axilidade, colchóns

40

Cas La Escuela de Billar

G16893430

Mesas de xogo e tapete

40

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

MPNS

Redes, conos

Material de ximnasio e calefactores portátiles

Desfibrilador

40

Praiña, Sp. C.

G15367329

Máquina pintado, colchóns

Desfibrilador

40

Asociación Deportiva Club Marcote

G36658052

Reloxos e taboleiros

40

ADC Monte Breamo

G70125935

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posición

Pas, bacas e remolque

40

Club Tríatlon Morrazo

G94017290

MPNS

Boias, embarcacións de competición

Material de adestramento

Desfibrilador

40

Círculo de las Artes

G27006238

Mesas de xogo e tapete

40

Club Ciclista Viveiro

G27035492

Bicicletas, rolos

Portabicicletas, remolque

Caixa de primeiros auxilios

40

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

Rolos

Vehículo

40

Club Deportivo 3AG

G70574082

Rolos

Portabicicletas, material de adestramento

40

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

Tapiz

Halteras

Caixa de primeiros auxilios

40

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Cascos e sistemas de protección

39

Club Polideportivo Aceesca Porriño

G36234771

Bicicletas adaptadas

39

Club de Golf Lugo

G27421684

Simuladores

Cortacéspede

Desfibrilador

39

Asociación Deportiva Escola Judo Club

G70599543

Tatami

39

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Ergómetros, pas, embarcación de competición e compoñentes de embarcacións

Material de adestramento, remolques

39

Club Gallaecia Raid

G15976558

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posicionamento, GPS

Sistemas de cronometraxe e marcadores portátiles

39

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

MPNS

Cascos, luvas

Material de ximnasio

39

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Embarcacións de competición

Desfibrilador

39

Club Deportivo Sagabox

G36987626

Tatami, cascos de protección

39

Círculo de Xadrez de Narón

G15227556

Taboleiros, pezas e reloxos

39

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

MPNS

Canastras e proteccións de canastras

Marcador

Caixa de primeiros auxilios

37

Club Taekwondo Valeric

G27481399

Tapiz, cascos, máscaras, protector de pé electrónico

Boneco de golpeo, paus

Caixa de primeiros auxilios

37

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

Pezas, taboleiros e reloxos

37

Club Natación Vilagarcía, S.D.

G36475234

Cocheiras

Plataformas de saída

37

Club Surf Arteixo

G70585567

Embarcacións, táboas e patíns de surfing

37

Burgas Hóckey Club

G32142184

Protección porteiros

37

Asociación Deportiva Ourense Hóckey Club

G32249419

Equipamento protección porteiros

37

Club Tenis de Mesa Mos

G27873686

Mesas de competición

37

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Táboas de manequíns de salvamento e tubo deportivo

Discos

37

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

Redes, conos, proteccións

Carro, marcador

Desfibrilador

37

Club de Piragüismo Rianxo

G15692270

Embarcacións, táboa

37

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Ergómetros

Sistema de polea cónica

37

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

Mesas e valoas de competición

Marcador portátil

37

Club Marítimo de Oza O Puntal

G15456163

Embarcacións de competición

37

C.D. Cultural Ribeiro

G32102279

Furgoneta

37

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

Material de ximnasio

37

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

Proteccións porteiros

37

Club de Remo Chapela

G36039915

Remos, ergómetro

37

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

Furgoneta

37

Club de Piragüismo As Torres de Catoira

G36035202

Furgoneta

37

Club de Bolos Estivada

G27749407

Xogo de birlos

37

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Bicicletas

Cortacéspede

37

Club Orientación Coruña

G70355375

Balizas e sensores, sistemas de navegación ou de posicionamento, arneses e mosquetóns, cascos e frontais

Rolos de adestramento

37

Club Basketmi-Ferrol

G15282221

Cadeiras de rodas de baloncesto adaptado

37

Baiona Conquerors American Football

G01883230

MPNS

Cascos, accesorios casco, proteccións

37

Club Xadrez Padrón

G15397169

MPNS

Reloxos, pezas, taboleiros

37

Club Deportivo Kickboxing Mos

G27827781

Material de ximnasio

37

Asociación Xadrez Ourensán Universitario

G32314213

Taboleiros, pezas e reloxos

37

Club de Tenis de Mesa RC A Estrada

G94140704

Mesas de competición, máquina lanza bolas

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

37

Creacciona Cum Laude

G70514674

Taboleiros, pezas e reloxos

37

Club de Pelota A Coruña

G15087927

Xogos de pelotas, paletas, lentes de protección

37

Arcocelta

G94164480

MPNS

Dianas, parapetos, albos, arco iniciación, bastidor cordas de arco

Caixa de primeiros auxilios

37

Club Náutico Umia

G36036150

Embarcacións de competición

37

Sociedade de Montaña Ártabros

G15068349

Cordas, arneses, sistemas de seguridade

Sistemas de cronometraxe, colchóns

Caixa de primeiros auxilios, sistema de ventilación

37

BVB

G94156056

Canastras e máquina de tiro

Marcadores electrónicos

35

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

MPNS

Portería e redes

35

Club de Hóckey Raxoi

G15165624

Proteccións, cascos, patíns

35

Ames Atletismo

G70594940

Xavelinas, martelos, picas, discos, tacos de saída

35

Gondomar Acro Club

G27868801

Material de ximnasio

35

Clube Patinaxe Artística Luar

G36202513

Patíns e compoñentes

Conos

Caixa de primeiros auxilios

35

Club Patiart Coristanco

G70346077

Patíns

35

Club Santa Uxía Atletismo

G70146816

Sistema de cronometraxe

35

Grove Surf Club

G94056223

Táboas de competición, compoñentes de embarcacións e remos

35

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

Selas

Remolque

35

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Bicicletas e rolos

Desfibrilador e kit RCP

35

Club Hípico la Cruz

G27453042

Selas, reparos saltos, obstáculos fixos e barras

35

Fútbol Club Meigas

G15928963

Conos

Furgoneta

35

Club Ozono Boiro

G70422811

Petos electrónicos

Material de ximnasio

Desfibrilador

35

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

Robot de adestramento

35

Clube de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

Embarcacións competición, pas

35

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Remolque para embarcación

35

Club Voleibol Orense

G32146391

Postes, redes

35

Club de Hóckey Compostela

G70160114

Patíns, proteccións

35

Asociación Centro Veciñal e Cultural de Valladares

G36805158

Marcador deportivo electrónico portátil

35

Club de Golf Campomar

G15071087

MPNS

Cortacéspede, escarificador e varredora para céspede

35

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

Furgoneta

35

Club Ciclista Estradense

G36235935

Bicicletas

Vehículo, remolque, material de ximnasio

35

Club de Remo Virxe da Guia

G36650273

Pas, embarcacións

35

Centro Ecuestre Rías Baixas, S.L.

B27778273

Obstáculos, barras, cuadrilongo e letras doma

Remolque

35

Club de Bolos Portameán

V36970291

Xogo de birlos

35

Piragüismo Aldán

G94015567

Embarcacións de competición e pas

35

XSM Clube Cilclista

G94189602

Bicicletas

35

Club Remo Vigo

G27852896

Remos, compoñentes de embarcacións

Remolque embarcacións e material de ximnasio

35

Cornelios

G36457901

Sistemas de navegación e posicionamento

35

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Porterías

35

Soc.Deportiva de Cazadores A Fornelense

G36158632

Simuladores

35

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

Portería

Desfibrilador

35

Sociedad de Caza Deportiva O Coirego

G36397131

Simuladores

35

Kickboxing Club Arcade

G36384311

Furgoneta

35

S.D. Deixebre

G15461320

Porterías e redes

35

Club Deportivo Portomarín

G27260264

MPNS

Defensa inchable e carro barreira con siluetas

Carro transporte balóns, carro marca campos, escaleira de adestramento e caixón pilométrico

35

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

Redes e conos

Sistema de transporte de material

Padiola

35

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

Desfibrilador

35

Asociación Cultural Deportiva Cartelle

G32369449

Redes

Calefactores

35

Sociedad Deportivo Cultural Cabreiros

G27159029

MPNS

Porterías, siluetas, bandas elásticas

Material ximnasio

35

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

Portería, redes, conos

Bicicleta, material de adestramento

35

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

Desfibrilador

35

Trambre Bike

G70389861

Bicicletas

35

Sociedad de Caza y Pesca El Campo-Campolameiro

G36140234

Colares localizadores de cans

35

Ribadeo Fútbol Club

G27133818

MPNS

Portería, conos

Material de adestramento

35

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Porterías, redes e conos

Marcador electrónico

35

Club Ciclista Insitu

G94150109

Cascos

35

Sociedad Deportiva San Lázaro

G27009463

Bicicletas e chalecos lastrados

35

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Portería, redes, proteccións

Cortacéspede, máquina de pintado

35

Barbanza Rugby Club

G15723521

Escudos, bolsas de tacleo, máquinas de melés e proteccións de porterías

35

C.D. Santaballés

G27142686

Redes

Máquina de pintado, cortacéspede

Caixa de primeiros auxilios

35

Sociedade Deportiva Castroverde

G27038710

MPNS

Portería e redes

Desfibrilador

35

Resmón, C.F.

G70045836

Videomarcador

35

Grupo de Espeleoloxía, Montaña e Aire Libre «Val da Néboa»

G27136472

Cordas, arneses, mosquetóns, sacas de transporte

35

Club Templarios Pool

G27300417

MPNS

Mesas de xogo e tapete, tacos, lámpada de billar

35

Virgentis Salvamento Bergantiños (Virsal)

G70576483

MPNS

Esquís de salvamento, táboas de salvamento, pas

Material de ximnasio e soporte para esqui

35

Club de Remo de Ares

G15102254

MPNS

Remos

Bicicleta, GPS contapadas

35

PGM Motorsports

G06943955

Simuladores

Furgoneta, baca

35

BTT T Trasdez

G94117108

Rolos, bicicletas

35

Club Arteixo Balonmán

G70382585

Porterías, redes, defensores inchables

Caixa de primeiros auxilios

34

S.D. Atletismo San Miguel

G36645018

Cortacéspede

34

Club del Mar de Mugardos

G15097363

Embarcacións de competición, ergómetros, contapadas, remos

34

Club Tríatlon Compostela

G70287818

Bicicletas

Remolque

34

Club Skmspain-Kravmaga

G27764166

Tatami ou tapiz, bonecos para loita grecorromana, escudos curvos, escudos redondos e sacos de parede

34

Asociación de Cans Deportistas (Acade)

G70135660

Remolque

Caixa de primeiros auxilios

34

Club Hércules XTRM

G70404967

Plataforma de saída de natación e cronómetro de parede

Padiola

34

Exodus TM

G27878610

Mesas de competición

34

Asociación Club de Balonmano Arousa

G94186038

Carro porta material, material de ximnasio

32

Club Waterpolo Coruña Rías Altas

G70596135

Porterías

Marcadores

32

Club Baloncesto Baltar

G36269835

Canastras

32

C.D. Bball Ourense

G32475295

Furgoneta

32

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

Embarcación de adestramento e competición, xogo de velas

Carros

32

Gondomar Fútbol Base

G36905107

MPNS

Portería, redes e conos

Furgoneta. Material de ximnasio e cadeiras

Termómetro

32

Club Karate do Carballo

G70319744

Material de adestramento

32

Club Bádminton Tui

G94130242

Redes, postes, máquina de encordar

32

As Sport Vigo

G27749837

MPNS

Petos, cascos e sistemas de protección electrónicos, taboleiros, cargadores, receptores e transmisores

Bosus

32

Athletic Coruña Hóckey Club

G70124755

Material de protección para porteiro

32

Club de Piragüismo Grupo Xuvenil de As Pontes

G15104482

Embarcacións

32

Peña Ciclista Moto Bike de Pontevedra

G36233062

Bicicletas

32

Club de Remo de Coruxo

G36726750

Embarcacións de competición

Material de adestramento

32

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Mesas e valos de competición

Marcadores electrónicos

32

Asociación Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

Marcador portátil, material de ximnasio

32

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Tapices

Discos, barras, bicicleta, colchóns

32

Judo Club Lugokan

G27516202

Tatami, colchóns

Bicicleta, material de musculación

32

Club de Campo de Vigo

G36613685

Redes, postes

Equipamento de ximnasio, cadeira para xuíz, colchón, marcador

32

Club Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Rolos e bicicletas

Baca

Caixa de primeiros auxilios

32

Agolada Clube Náutico

G02771517

Sistema de cronometraxe e gravación

32

Siglo Endurance Team

G67897553

Vehículo para transportar animais

32

Escuela Piragüismo Outes

G15603988

Pas, contapadas, embarcacións e chalecos salvavidas

Caixa de primeiros auxilios

32

Club Deportivo Malamia

G67763581

MPNS

Tatami ou tapiz, cascos e sistemas de protección non electrónicos

Material de ximnasio

Caixa de primeiros auxilios

32

Hoquei Club Ponteareas

G94187846

MPNS

Patíns, portería e redes

32

Club Judo Base

G94125515

Tatami ou tapiz

32

Club Patinaxe Artística Coruxo

G27865831

MPNS

Patíns, rodas, freos

30

Asociación Cultura Deportiva Albatros

G36275337

Reloxos

30

Atletismo Rúa

G32465312

Valos, pesos e tacos de saída

Remolque

30

Club Ssiu

G94182664

Tatami, receptor Wi-Fi e cargadores

Airtrack, protector de pé e paleta electrónicos

30

Club Unión Pastoricense

G27147628

MPNS

Carro marcador de campo

30

Club Voleibol Noia

G15318181

Postes, redes e proteccións para os postes

Cadeiras para árbitros, discos, barras e colchóns

30

Unión Deportiva Comesaña

G36745586

Porterías

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

30

C.D. Corgo

G27218452

Multiestación, bicicleta, banco, halteras, barras e discos

30

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Portería

Marcador electrónico

30

Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

MPNS

Portería, redes, conos

Colchóns, pesas, plataformas, picas, marcador exterior

30

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

Material de adestramento

30

Club Baloncesto Burela

G27164680

Máquina de tiro

30

Club do Mar Cariño

G15109069

Embarcacións de competición, compoñentes de embarcacións

Furgoneta, remolque

Caixa de primeiros auxilios

30

Club Rítmica Xiada

G94030384

MPNS

Colchonetas e cadeiras

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

30

Club Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Mesas de competición

30

Club Baloncesto Peixe Fresco Marín

G36460681

Material ximnasio

30

Asociación Deportiva Cultural e Recreativa As Canicas de Begonte

G27438647

MPNS

Carros, cestas, escaleiras, cordas, cinta correr, barreiras, bandas

Caixa de primeiros auxilios

30

Casino S.D. Arzúa

G15384837

Furgoneta

30

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

Embarcacións de competición

30

Club Náutico de Sada

G15342074

Motor fóra borda

30

Club de Remo Rianxo

G15087208

Remos, embarcación, GPS, pantalla remoergómetro

30

Club Ciclista Monteneme

G15861271

Bicicletas

30

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Porterías

30

Escola Deportiva O Dolmen de Tordoia

G70595558

Cortacéspede

30

Club Deportivo Egobarros

G27212968

Colchón, valo

Material de adestramento

Caixa de primeiros auxilios

30

Sociedad Deportiva Oural

G27041631

Conos

Máquina pintado

30

Xinzo Fútbol Club

G36122901

Redes

Carro de marcaxe

30

Coruña Arboco, C.F.

G06909204

Porterías

Material de primeiros auxilios

30

Club Unión Sampayo-Pontevedra

G36143642

Porterías

30

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

MPNS

Porterías, redes e conos

Carros portabalóns, escaleiras de axilidade

Desfibrilador, caixa de primeiros auxilios, anteparos, sistema de ventilación, dispensador de xel e termómetro

30

Club de Billar Rías Baixas

G05383096

Mesas de xogo e tapetes

30

Sociedade de Cazadores Arcolemos

G27364124

MPNS

Dianas

Caixa de primeiros auxilios

30

Gondomar CF Gondomar Club de Fútbol

G36693794

Redes

Calefactores e marcadores

Termómetro e dispensadores de xel

30

A.D.R. Numancia de Ares

G15106412

Portería, redes

30

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

Material de ximnasio

30

Motoclub Máis Gas Gondomar Morgadáns

G27848563

MPNS

Mecanismo de control de saída

30

Escudería Estradense-A Estrada

G36113785

Simuladores

30

Club de Billar Galiano

G70525738

MPNS

Mesas de xogo

Marcador electrónico

30

Team Cycling Galicia

G94183399

Bicicletas

30

Marín, C.F.

G36139376

MPNS

Porterías, conos, picas e bases, barreira con siluetas

Caixa de primeiros auxilios

29

Club Leones de Santiago Bbc

G70248281

Redes e postes

29

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

Lancha pneumática

29

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

Embarcacións de competición e remoergómetro

29

Club de Remo Puebla

G15203169

Pas e embarcacións de competición

29

S.D. Tirán

G36187367

Embarcacións de competición

Furgoneta

29

Hóckey Oroso

G70593132

Patíns e proteccións

Paos

27

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

Conos e defensas inchables

Desfibrilador

27

Club Natación de Xove

G27106749

Ergómetro

27

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

MPNS

Petos e cascos non electrónicos, pantallas e marcadores electrónicos

Colchonetas quitamedos

Caixa de primeiros auxilios

27

Club Kickboxing Nogi Cea

G32481129

MPNS

Tatami e protector parede

Material de adestramento

27

S.E.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

Portería e redes

Carro marcador, caixa de transporte de material

Termómetro

27

Club Lago Dvsport

G70563648

Furgoneta

27

Club Voleibol Maniotas

G36580736

Furgoneta

27

Judo Club Cambre

G70133665

Tatami ou tapiz

27

Club Arco-Ferrol

G15929516

Parapetos, albos

27

CSA Ourense (Club Deportivo Santo Cristo de Ourense)

G32027443

Equipamento protección porteiros

27

Club Deportivo Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Botavaras

27

Club Santiago Apóstol

G32033458

Equipamento protección porteiros

27

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Material de adestramento

27

Entrenarunning

G06804306

Rolos e valos

Soportes, material de ximnasio

27

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Ergómetros

Cintas de correr

27

Centro de Deportes O Barco

G32033763

Portería e redes

Material de ximnasio, marcador portátil

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

27

Pontebike Team

G94200300

Furgoneta

27

Poio Bike Club

G94147659

Furgoneta

27

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Furgoneta

27

Club Deperpol Sarria

G27376045

Tatami

27

Son do Mar Surf Club

G70598503

MPNS

Furgoneta e material de ximnasio

27

Oroso Club Ciclista

G01922442

Cascos

Bicicleta

27

Milladoiro, S.D.

G15792401

Porterías e redes

Material de ximnasio

25

Outes Fútbol Club

G70248232

MPNS

Porterías e redes

Ergómetro

Caixa de primeiros auxilios

25

Escola Futsal Morrazo

G94097664

MPNS

Portería e redes

Bicicletas

Dispensadores de xel e termómetros

25

Club Ciclista Barzanza

G15141344

Rolos, bicicletas

25

Club Patinatour

G32403917

Proteccións e patíns

25

Club Baloncesto Noia

G15129588

Furgoneta

25

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

MPNS

Material de adestramento (monitor)

25

Club Baloncesto Chantada

G27210855

Máquina de ximnasio

25

Club Hóckey Barrocás

G32115792

Equipamento protección porteiros

25

Club Esmelle

G15322738

Desfibrilador

25

Club Fluvial de Allariz

G32102899

Embarcacións de competición e pas

25

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

Portería, conos

Colchonetas, máquinas de pesos

25

Racing Club de

Ferrol, S.A.D.

A15780109

Porterías e redes

Cronómetro, material de ximnasio

25

Centro Deportivo Mariñeiro de Mera

V15171127

Remolque, tren de balizaxe

25

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos Teo

G70371554

Redes, máquina lanza bolas

Cortacéspede, máquina pintado, gomas elásticas, balón medicinal

25

Parapente Ferrol

G70149497

Material de sinalización específico

25

Club Seurri

G27457662

Parapetos e dianas

25

Moraña Club de Fútbol

G36152312

Bicicleta

25

Edukajudo

G70498886

Tatami ou tapiz

25

Estibadores Fútbol Gaélico Vigo

G27808575

Porterías

25

Club Náutico Cabanas

G67760991

MPNS

Embarcacións de competición, velas e outros compoñentes de embarcacións

Caixa de primeiros auxilios

25

Asociación Deportiva Sociedade Río Cabe

G27389907

Cortacéspede

25

Club Bádminton Tomiño

G67655381

Redes, postes

Caixa de primeiros auxilios

25

Mondariz Fútbol Club

G36150951

Portería

24

Atlántico Hockey Club

G36684850

Proteccións

24

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

MPNS

Sistema de calefacción portátil, máquina de pintado

24

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Redes

Bicicletas, material de ximnasio, calefactor portátil

24

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

Embarcacións de competición e ergómetros

Bicicleta e cinta de correr

24

Club Pena Trevinca Barco

G32022626

Cordas, arneses, sistemas de seguridade e navegación

24

Club Hóckey Albor

G32031155

Proteccións, máquina lanza bólas e material de adestramento

24

Club Tríatlon Coruña

G15246259

Furgoneta

24

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

Material de adestramento

22

Unión Deportiva Ribera O Rosal

G36166213

Material adestramento

Material de ximnasio

22

Club Deportivo Stadium de Arteixo

G15592850

Tatami, cascos de protección

22

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

Embarcacións de competición e ergómetros

22

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

Ring de boxeo

22

Club Ciclista Carballiño

G32321051

Rolos, ramplas de adestramento, conos e material de adestramento

Furgoneta

22

Clube Montaña O Veral

G27307792

MPNS

Cordas e arneses, sistemas ou elementos de seguridade

Material de ximnasio, calefactor e deshumidificador

22

Spartan Team Tomiño

G94126638

Cascos de protección

Furgoneta

Caixa de primeiros auxilios

22

Club Deportivo Lucus Rally

G16916603

Simulador

Plataforma de transporte

22

Escudería Taboadela

G32503237

MPNS

Simuladores

Furgoneta, conos

21

Escola de Rugby Asterix de Viveiro

G27512805

Protectores porterías e postes

Caixa de primeiros auxilios

20

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

MPNS

Porterías, redes e rodas portería

Carro portabalóns

Desfibrilador e dispensador de xel

20

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Portería, redes e conos

Colchóns

20

Club Ponteceso S.D.

G15320963

Marcador

20

Club Marítimo Tambo

G36042182

Embarcacións de competición

20

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Redes

Contacéspede, carro pintado campo

20

Escudería Pontevedra 1984 Team

G94169984

Cascos

20

Sociedad Deportiva Pol

G27109313

Material de ximnasio (halteras, barras, discos, máquinas musculación, etc.)

20

Goián F.C. Tomiño

G36219830

Portería, redes e proteccións

Bicicleta e material de adestramento

20

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

Porterías, redes e conos

Material de ximnasio, marcadores portátiles

20

Círculo Cultural Recreativo de Cesantes

G36015741

Embarcacións de competicións e remos

Ergómetro

Caixa de primeiros auxilios

20

Sociedade Deportiva Compostela

G70000385

Furgoneta e material de ximnasio

20

Escudería Mrt

G70476775

Gaiola e material de seguridade, simuladores e cascos

Baca

20

Escuela de Pilotos Rodamoto

G36972677

MPNS

Furgoneta, carro

20

Asociación de Vecinos Cristo de la Victoria

G36622793

MPNS

Mesas de ping pong

Pas, marcador, redes e robot lanzapelotas

20

Free Dojo

G67878165

MPNS

Balóns medicinais e boneco adestramento

Desfibrilador e caixa de primeiros auxilios

20

Club Baloncesto Condado

G36122844

Canastras e partes da canastra

Caixa de primeiros auxilios

20

Agrupación Deportiva Ntra. Sra. del Pilar

G27040013

Redes, conos, colchonetas, escaleiras de coordinación, poldro, plinto, minitramp

Dispensadores de xel

20

Team Thunder Marín

G94094554

Cascos de protección

Material de ximnasio

20

Agrupación Deportiva Monte Castelo

G36747574

Partes de canastras, redes perimetrais e seguridade

Material de adestramento, mesas e cadeiras

Desfibrilador

20

Club Hípico Finca O Toxal

G67754747

Selas e saltos

Remolque

20

Adeco-Dea

G15257645

MPNS

Partes de embarcacións (motor)

20

Tenorio Fútbol Sala

G36579258

MPNS

Conos, redes e proteccións

Marcadores portátiles e material de ximnasio

17

Sociedade Deportiva Touro

G15713969

Porterías e redes

17

S.D. Outeiro de Rei

G27255918

Portería, redes e conos

Bicicleta, material de adestramento

15

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Motor fóra borda e ergómetros

15

Melmac Rally Factory

G70583414

MPNS

Coche competición e cascos

Remolque

15

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

Pistolas de aire comprimido

15

Club Ciclista Farto

G94052693

Bicicletas

Baca

12

Ferrol Surf School

G70247374

MPNS

Táboas e inventos

Baca

Caixa de primeiros auxilios

12

Unión Dena Club de Fútbol

G36156305

Material de ximnasio

10

Club Deportivo Castro

G27148980

Porterías, redes

Marcador electrónico

7

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

G27152131

MPNS

Marcador electrónico

0