Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Xoves, 2 de xuño de 2022 Páx. 32297

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa segunda convocatoria para os exercicios 2022 e 2023 (código de procedemento TR301K).

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 102, do luns 30 de maio de 2022, por omisión dos anexos I ao VI da dita orde, procédese á súa publicación.

Como consecuencia desta corrección de erros, o prazo de presentación de solicitudes a que se refire o artigo 16 da convocatoria computarase desde o día hábil seguinte ao da publicación da dita corrección no Diario Oficial de Galicia.

ANEXO I

Procedemento de selección de accións formativas
por comarcas de cada provincia

Seguindo a porcentaxe de persoas desempregadas por comarca sobre o total de desempregados na provincia na última enquisa en que se teñan datos, farase unha repartición do crédito orzamentario da convocatoria entre todas as comarcas en que se presentaron solicitudes de subvención.

A eses créditos comarcais aplicaránselles as reservas de crédito previstas para determinadas accións formativas na correspondente convocatoria.

Para dar cumprimento ao sinalado nos artigo 9 das bases reguladoras, o procedemento de selección de accións formativas que aplicarán os servizos territoriais da Consellería de Emprego e Igualdade en cada unha das provincias será o seguinte:

1. Logo de recibir as listaxes coa puntuación de cada acción formativa por parte da Comisión Central de Valoración, atendendo aos criterios de adxudicación, confeccionarase unha listaxe de cursos con todos aqueles dentro do ámbito territorial provincial que superen a puntuación mínima exixida (ListaxeBase), que se ordenarán segundo a puntuación obtida.

2. Na ListaxeBase identificaranse as solicitudes de accións formativas en especialidades que teñan reserva de crédito e pasarán a formar parte da correspondente listaxe específica (haberá tantas listaxes específicas como listaxes de reservas de crédito se determinen).

Para cada unha desas listaxes:

I. A listaxe separarase en tantas listaxes como comarcas en que se presentasen solicitudes teña a provincia.

II. Para cada unha desas comarcas, seleccionaranse as accións formativas que se van subvencionar en función da puntuación que teñan, ata esgotar o crédito existente nesa comarca para esa reserva de crédito.

III. O crédito sobrante por comarca agregarase para o conxunto da provincia e será repartido seguindo a seguinte fórmula:

a) Xuntaranse as accións formativas de todas as comarcas que aínda non foron seleccionadas como beneficiarias e ordenaranse pola puntuación obtida (listaxes específicas anteriores menos as accións formativas xa seleccionadas no punto II).

b) Seleccionaranse as accións formativas de máis puntuación, coa restrición de que na repartición deste punto non se seleccionen máis de «n» novas accións formativas a unha comarca se existe algunha outra comarca con accións formativas sen seleccionar e da cal se seleccionasen menos de «n» novas accións formativas.

c) O crédito sobrante nesta repartición agregarase ao crédito orzamentario para especialidades formativas sen reserva de crédito.

3. De se producir dispoñibilidades de crédito como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación para o emprego, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, ou como consecuencia de posibles minoracións ou modificacións nas subvencións concedidas, aplicarase o procedemento sinalado nos anteriores puntos.

4. Nos supostos de que as dispoñibilidades de crédito se produzan como consecuencia de renuncias ás subvencións concedidas, aplicarase o referido procedemento, en primeiro lugar, só no ámbito da comarca en que se tiña programada a acción formativa obxecto de renuncia e, para o caso de que sigan existindo dispoñibilidades de crédito, seguirase o procedemento xeral.

5. As especialidades dunha mesma familia profesional non poderán superar, no seu conxunto, o 25 % do importe global que se subvenciona en cada comarca, con excepción do establecido no segundo parágrafo deste punto e das especialidades formativas obxecto de reserva de crédito.

En calquera caso, o procedemento de selección garantirá que en cada unha das comarcas da provincia en que existan solicitudes que superen o mínimo de puntuación establecida se seleccione, cando menos, unha acción formativa que, de ser o caso, será a que obteña maior puntuación á marxe da listaxe en que estea encadrada.

Ademais, evitarase que un mesmo número de censo perciba subvencións que, en conxunto, superen o 1,5 % do crédito orzamentario global de cada convocatoria, salvo nos casos en que se programen especialidades formativas obxecto de reserva de crédito, para as cales se permitirá acadar un 2 % do crédito orzamentario global da convocatoria. Estes límites porcentuais non son acumulativos.

ANEXO II

Módulos económicos por alumno e hora e relación de accións formativas
que deben impartir o módulo básico de prevención de riscos laborais

Código de especialidade

Nome da especialidade

Módulo
económico

presencial

Obriga de impartir o módulo de prevención de riscos laborais (*)

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

7,08

ADGD0110

Asistencia na xestión dos procedementos tributarios

6,95

ADGD0208

Xestión integrada dos recursos humanos

7,08

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

7,23

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

6,97

ADGG0108

Asistencia á dirección

6,82

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

6,92

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

7,01

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

6,64

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

6,61

ADGN0108

Financiamento de empresas

6,86

ADGN0110

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados

7,05

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

7,29

ADGN0210

Mediación de seguros e reaseguros privados e actividades auxiliares

7,06

AFDA0109

Guía por itinerarios en bicicleta

6,78

AFDA0110

Acondicionamento físico en grupo con soporte musical

6,79

AFDA0111

Fitness acuático e hidrocinesia

6,06

AFDA0112

Guía por barrancos secos ou acuáticos

5,66

AFDA0209

Guía por itinerarios ecuestres no medio natural

6,83

AFDA0210

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente

6,69

AFDA0211

Animación fisicodeportiva e recreativa

6,76

AFDA0212

Guía de espeleoloxía

5,66

AFDA0310

Actividades de natación

6,79

AFDA0311

Instrución en ioga

6,68

AFDA0411

Animación fisicodeportiva e recreativa para persoas con discapacidade

6,69

AFDA0511

Operacións auxiliares na organización de actividades e funcionamento de instalacións deportivas

6,78

AFDA0611

Guía por itinerarios de baixa e media montaña

6,81

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

6,84

AFDP0111

Balizamento de pistas, sinalización e socorrismo en espazos esquiables

6,25

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

6,92

AFDP0211

Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticos

7,05

AGAC0108

Cultivos herbáceos

7,27

AGAF0108

Fruticultura

7,20

AGAG0108

Produción avícola intensiva

6,83

AGAG0208

Produción cunícula intensiva

6,84

AGAH0108

Horticultura e floricultura

7,18

AGAJ0108

Actividades auxiliares en floraría

7,19

AGAJ0109

Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais

6,96

AGAJ0110

Actividades de floraría

7,25

AGAJ0208

Arte floral e xestión das actividades de floraría

7,00

AGAJ0308

Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos deportivos

6,72

AGAN0108

Gandaría ecolóxica

7,11

AGAN0109

Coidados e manexo do cabalo

7,24

AGAN0110

Doma básica do cabalo

7,06

AGAN0111

Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos

6,86

AGAN0112

Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de manipulación de caza e salas de despezamento

6,85

AGAN0208

Cría de cabalos

6,84

AGAN0210

Ferraxe de equinos

7,20

AGAN0211

Apicultura

6,94

AGAN0212

Realización de procedementos experimentais con animais para investigación e outros fins científicos

6,85

AGAN0311

Xestión da produción gandeira

7,01

AGAN0312

Coidado de animais salvaxes, de zoolóxicos e acuarios

7,11

AGAN0411

Produción de animais cinexéticos

6,85

AGAN0511

Xestión da produción de animais cinexéticos

6,84

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

6,84

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

6,78

AGAO0308M

Xardinaría e restauración da paisaxe

6,70

AGAP0108

Produción porcina de reprodución e cría

7,23

AGAP0208

Produción porcina de recría e ceba

7,22

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

7,13

AGAR0109

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

7,00

AGAR0110

Xestión de aproveitamentos forestais

6,97

AGAR0111

Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola

7,05

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

7,04

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

7,14

AGAR0211

Xestión dos aproveitamentos cinexético-piscícolas

7,05

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

7,18

AGAU0108

Agricultura ecolóxica

7,25

AGAU0110

Produción de sementes e plantas en viveiro

7,01

AGAU0111

Manexo e mantemento de maquinaria agraria

7,38

AGAU0112

Produción e recolección de cogomelos e trufas

7,05

AGAU0208

Xestión da produción agrícola

6,89

AGAU0210

Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro

6,88

AGAU0211

Xestión da produción e recolección de cogomelos e trufas

7,05

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

7,16

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

6,96

ARGA0110

Gravado calcográfico e xilográfico

7,38

ARGA0111

Litografía

7,38

ARGA0112

Gravado e técnicas de estampaxe

7,29

ARGA0211

Encadernación artística

7,35

ARGA0311

Serigrafía artística

7,38

ARGC0109

Guillotinado e pregado

7,38

ARGC0110

Operacións de encadernación industrial en rústica e tapa dura

7,38

ARGC0112

Xestión da produción en encadernación industrial

7,29

ARGC0209

Operacións en trens de cosido

7,57

ARGG0110

Deseño de produtos gráficos

7,49

ARGG0112

Deseño estrutural de envases e embalaxes de papel, cartón e outros soportes gráficos

7,55

ARGG0212

Ilustración

7,50

ARGI0109

Impresión en offset

7,69

ARGI0110

Impresión en flexografía

7,57

ARGI0112

Xestión da produción en procesos de impresión

7,29

ARGI0209

Impresión dixital

7,37

ARGI0210

Impresión en gravado en baleiro

7,28

ARGI0309

Reprografía

7,22

ARGI0310

Impresión en serigrafía e tampografía

7,46

ARGN0109

Produción editorial

7,43

ARGN0110

Desenvolvemento de produtos editoriais multimedia

7,19

ARGN0210

Asistencia á edición

7,43

ARGP0110

Tratamento e maquetaxe de elementos gráficos en preimpresión

7,27

ARGP0112

Xestión da produción en procesos de preimpresión

7,16

ARGP0210

Imposición e obtención da forma impresora

7,57

ARGT0109

Cuñaxe

7,38

ARGT0111

Operacións de manipulación e finalización de produtos gráficos

7,06

ARGT0112

Xestión da produción en transformados de papel, cartón e outros soportes gráficos

7,29

ARGT0211

Operacións auxiliares en industrias gráficas

7,15

ARGT0311

Elaboración de cartón ondulado

7,38

ARGT0411

Fabricación de complexos, envases, embalaxes e outros artigos de papel e cartón

7,38

ARTA0111

Talla de elementos decorativos en madeira

6,80

ARTA0112

Elaboración de obras de forxa artesanal

6,57

ARTB0111

Elaboración de artigos de prataría

7,10

ARTB0112

Reposición, montaxe e mantemento de elementos de reloxaría fina

6,97

ARTB0211

Reparación de xoiaría

7,04

ARTG0112

Mantemento e reparación de instrumentos de vento-metal

6,62

ARTG0212

Mantemento e reparación de instrumentos de vento-madeira

6,62

ARTG0312

Mantemento e reparación de instrumentos musicais de corda

6,61

ARTG0412

Afinación e harmonización de pianos

6,61

ARTG0512

Regulación de pianos verticais e de cola

6,61

ARTN0109

Elaboración artesanal de produtos de vidro en quente

6,67

ARTN0110

Reproducións de moldes e pezas cerámicas artesanais

6,65

ARTN0111

Moldes e matrices artesanais para cerámica

6,51

ARTN0209

Olaría artesanal

6,52

ARTN0210

Decoración artesanal de vidro mediante aplicación de cor

6,80

ARTN0309

Transformación artesanal de vidro en frío

6,67

ARTR0112

Restauración e reparación de reloxos de época, históricos e autómatas

6,97

ARTU0110

Maquinaria escénica para o espectáculo en vivo

6,72

ARTU0111

Utensilios para o espectáculo en vivo

6,95

ARTU0112

Construción de decorados para a escenografía de espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais

6,76

ARTU0212

Asistencia á dirección técnica de espectáculos en vivo e eventos

6,76

COML0109

Tráfico de mercadorías por estrada

7,15

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

7,11

COML0111

Tráfico de viaxeiros por estrada

6,92

COML0209

Organización do transporte e a distribución

7,10

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

7,01

COML0211

Xestión comercial e financeira do transporte por estrada

6,95

COML0309

Organización e xestión de almacéns

7,04

COMM0110

Mercadotecnia e compravenda internacional

7,09

COMM0111

Asistencia á investigación de mercados

7,21

COMM0112

Xestión de márketing e comunicación

7,13

COMP0108

Implantación e animación de espazos comerciais

6,79

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

7,14

COMT0111

Xestión comercial inmobiliaria

6,94

COMT0112

Actividades de xestión do pequeno comercio

6,80

COMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

7,04

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

7,01

COMT0311

Control e formación en consumo

7,25

COMT0411

Xestión comercial de vendas

7,05

COMV0108

Actividades de venda

7,06

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

7,36

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

7,51

Si

ELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais

7,21

ELEE0209

Montaxe e mantemento de redes eléctricas de alta tensión de segunda e terceira categoría e centros de transformación

7,26

Si

ELEE0210

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensión

7,36

ELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios

7,20

Si

ELEE0410

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda e terceira categoría, e centros de transformación de intemperie

7,36

ELEE0510

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda e terceira categoría, e centros de transformación de interior

7,36

ELEE0610

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior

7,28

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

7,44

Si

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

7,42

Si

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

7,43

Si

ELEM0211

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

7,32

ELEM0311

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

7,70

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

7,43

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

7,49

ELEQ0108

Instalación e mantemento de sistemas de electromedicina

7,33

ELEQ0111

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipos eléctricos e electrónicos

7,49

Si

ELEQ0208

Xestión e supervisión da instalación e mantemento de sistemas de electromedicina

7,31

ELEQ0211

Reparación de equipos electrónicos de audio e vídeo

7,46

ELEQ0311

Mantemento de equipos electrónicos

7,39

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

7,37

ELES0109

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión

7,38

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios

7,38

ELES0111

Montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefonía

7,35

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

7,33

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

7,45

ELES0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios

7,32

ELES0211

Montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión

7,57

ELES0311

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión

7,32

ELES0411

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefonía

7,43

ENAA0109

Organización e control da montaxe e mantemento de redes e instalacións de auga e saneamento

7,50

ENAA0112

Xestión do uso eficiente da auga

7,44

ENAC0108

Eficiencia enerxética de edificios

7,57

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

7,72

Si

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables

7,60

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

7,71

Si

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

7,69

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

7,78

Si

ENAE0508

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas

7,72

Si

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

7,36

ENAL0110

Xestión da operación en centrais hidroeléctricas

7,20

ENAL0210

Xestión da montaxe e mantemento de subestacións eléctricas

7,33

ENAS0108

Montaxe e mantemento de redes de gas

7,16

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

7,29

Si

ENAS0208

Xestión da montaxe e mantemento de redes de gas

7,00

ENAT0108

Montaxe e mantemento de redes de auga

7,49

Si

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

7,53

Si

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

7,52

Si

EOCB0110

Pintura decorativa en construción

7,31

Si

EOCB0111

Cubertas inclinadas

7,68

Si

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

7,43

Si

EOCB0209

Operacións auxiliares de acabamentos ríxidos e urbanización

7,74

Si

EOCB0210

Revestimentos con pastas e argamasas en construción

7,72

Si

EOCB0211

Pavimentos e albanelaría de urbanización

7,72

Si

EOCB0310

Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción

7,59

Si

EOCB0311

Pintura industrial en construción

7,33

Si

EOCE0109

Levantamentos e implantacións

7,34

Si

EOCE0111

Armaduras pasivas para formigón

7,65

Si

EOCE0211

Encofrados

7,65

Si

EOCH0108

Operacións de formigón

7,36

Si

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

7,53

Si

EOCJ0110

Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos

7,28

Si

EOCJ0111

Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

7,64

Si

EOCJ0211

Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e biombos

7,57

Si

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

7,39

EOCO0108

Representación de proxectos de edificación

7,27

Si

EOCO0109

Control de proxectos e obras de construción

7,08

Si

EOCO0112

Control de execución de obras de edificación

7,20

Si

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

7,15

Si

EOCO0212

Control de execución de obras civís

7,12

Si

FCOV02

Comunicación en lingua castelá N3

7,06

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

7,21

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

7,21

FCOV12

Competencia matemática N3

6,86

FCOV22

Comunicación en lingua castelá N2

6,91

FCOV23

Competencia matemática N2

6,86

FCOVXX01

Comunicación en lingua galega N2

6.91

FCOVXX02

Comunicación en lingua galega N3

7,06

FCOV32

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N2

7,89

FCOV33

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N3

8,10

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipos de aeronaves

7,82

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

7,83

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

7,68

Si

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

7,61

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

7,82

Si

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

7,59

FMEC0209

Deseño de canalización industrial

7,53

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

7,79

Si

FMEC0309

Deseño na industria naval

7,70

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

7,18

Si

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipo e maquinaria industrial

7,38

Si

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

7,32

FMEF0108

Fusión e coada

7,19

FMEF0208

Moldaxe e macharía

7,28

FMEF0308

Produción en fundición e pulvimetalurxia

7,19

FMEH0109

Mecanización por arranque de labra

7,38

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

7,48

FMEH0209

Mecanización por corte e conformación

7,40

FMEH0309

Tratamentos superficiais

7,37

FMEH0409

Mecanización por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

7,36

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

7,62

FMEM0111

Fabricación por desbastamento

7,54

FMEM0209

Produción en mecanización, conformación e montaxe mecánica

7,60

FMEM0211

Fabricación por mecanización a alta velocidade e alto rendemento

7,56

FMEM0309

Deseño de útiles de procesamento de chapa

7,46

FMEM0311

Fabricación de cortantes para a produción de pezas de chapa metálica

7,51

FMEM0409

Deseño de moldes e modelos para fundición ou forxa

7,64

FMEM0411

Fabricación de moldes para a produción de pezas poliméricas e de aliaxes lixeiras

7,60

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

6,99

HOTA0208

Xestión de pisos e limpeza de aloxamentos

7,12

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

6,83

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

6,99

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

7,03

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

7,05

HOTJ0110

Actividades para o xogo en mesas de casinos

6,98

HOTJ0111

Operacións para o xogo en establecementos de bingo

6,98

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

7,63

HOTR0109

Operacións básicas de pastelaría

7,52

HOTR0110

Dirección e produción en cociña

7,15

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

7,50

HOTR0209

Sumillaría

7,51

HOTR0210

Dirección e produción en pastelaría

7,15

HOTR0308

Operacións básicas de cátering

7,62

HOTR0309

Dirección en restauración

7,56

HOTR0408

Cociña

7,74

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

7,57

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

7,48

HOTR0509

Repostaría

7,58

HOTR0608

Servizos de restaurante

7,51

HOTT0112

Atención a pasaxeiros en transporte ferroviario

7,10

HOTU0109

Aloxamento rural

7,38

HOTU0111

Garda de refuxios e albergues de montaña

6,91

IEXD0108

Elaboración da pedra natural

6,93

IEXD0109

Deseño e coordinación de proxectos de pedra natural

6,93

Si

IEXD0208

Extracción da pedra natural

6,93

IEXD0209

Obras de artesanía e restauración en pedra natural

6,93

IEXD0308

Operacións auxiliares en plantas de elaboración de pedra natural e de tratamento e beneficio de minerais e rochas

6,88

IEXD0309

Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natural

6,91

IEXD0409

Colocación de pedra natural

7,05

Si

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

7,30

Si

IEXM0110

Escavación subterránea mecanizada de arranque selectivo

7,36

IEXM0209

Sondaxes

7,40

IEXM0210

Escavación subterránea mecanizada dirixida de pequena sección

7,36

IEXM0309

Tratamento e beneficio de minerais, rochas e outros materiais

7,40

IEXM0310

Escavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras

7,34

IEXM0409

Escavación subterránea con explosivos

7,40

IEXM0509

Operacións en instalacións de transporte subterráneas en industrias extractivas

7,36

IEXM0609

Operacións auxiliares na montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos de escavacións e planta

7,30

IEXM0709

Montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipos semimóbiles en escavacións e plantas

7,36

IEXM0809

Escavación a ceo aberto con explosivos

7,36

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

7,34

IFCD0111

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

7,52

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

7,61

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

7,58

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

7,59

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos

7,51

IFCM0111

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicacións

7,82

IFCM0210

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións

7,65

IFCM0310

Xestión de redes de voz e datos

7,64

IFCM0410

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicacións

7,79

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

7,56

IFCT0109

Seguridade informática

7,60

IFCT0110

Operación de redes departamentais

7,59

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

7,46

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

7,66

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

7,55

IFCT0310

Administración de bases de datos

7,60

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza, e de videovixilancia

7,65

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

7,64

IFCT0509

Administración de servizos da internet

7,62

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

7,66

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

7,57

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes

7,57

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

7,67

Si

IMAI0110

Instalación e mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e protección pasiva contra o lume

7,59

IMAI0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de redes e sistemas de distribución de fluídos

7,56

IMAI0210

Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e contra o lume

7,54

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial

7,68

Si

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipos fixos de elevación e transporte

7,76

Si

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipo industrial e liñas automatizadas de produción

7,51

Si

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

7,57

Si

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

7,75

Si

IMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracción

7,72

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

7,61

Si

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

7,24

Si

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

7,28

Si

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

7,32

Si

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

7,67

Si

IMAR0409

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións de climatización e ventilación-extracción

7,53

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

7,55

Si

IMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caloríficas

7,39

Si

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

7,00

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

7,13

IMPE0110

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas

7,08

IMPE0111

Asesoría integral de imaxe persoal

7,04

IMPE0209

Maquillaxe integral

7,03

IMPE0210

Tratamentos estéticos

7,08

IMPE0211

Caracterización de personaxes

6,90

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

7,23

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

7,02

IMPP0308

Hidrotermal

7,50

IMPQ0108

Servizos auxiliares de salón de peiteado

6,99

IMPQ0109

Perruquería técnico-artística

7,11

IMPQ0208

Salón de peiteado

7,03

IMPQ0308

Tratamentos capilares estéticos

7,05

IMSD0108

Asistencia á realización en televisión

7,66

IMSE0109

Luminotecnia para o espectáculo en vivo

7,29

IMSE0111

Animación musical e visual en vivo e en directo

7,14

IMST0109

Produción fotográfica

7,38

IMST0110

Operacións de produción de laboratorio de imaxe

6,92

IMST0210

Produción en laboratorio de imaxe

6,90

IMSV0108

Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais

7,71

IMSV0109

Montaxe e posprodución de audiovisuais

7,20

IMSV0208

Asistencia á produción en televisión

7,73

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos

7,23

IMSV0308

Cámara de cinema, vídeo e televisión

7,65

IMSV0408

Asistencia á dirección cinematográfica e de obras audiovisuais

7,52

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

7,46

INAD0109

Elaboración de azucre

7,38

INAD0110

Fabricación de produtos de cafés e sucedáneos de café

7,41

INAD0210

Elaboración de produtos para a alimentación animal

7,37

INAD0310

Fabricación de produtos de toste e de aperitivos extrusionados

7,67

INAE0109

Queixaría

7,63

INAE0110

Industrias lácteas

7,42

INAE0209

Elaboración de leites de consumo e produtos lácteos

7,43

INAF0108

Panadaría e bolaría

7,60

INAF0109

Pastelaría e confeitaría

7,44

INAF0110

Industrias de derivados de cereais e de doces

7,27

INAH0109

Elaboración de viños e licores

7,88

INAH0110

Industrias derivadas da uva e do viño

7,78

INAH0209

Enotecnia

7,78

INAH0210

Elaboración de cervexa

7,52

INAH0310

Elaboración de refrescos e augas de bebida envasadas

7,49

INAI0108

Carnizaría e elaboración de produtos cárnicos

7,60

INAI0109

Industrias cárnicas

7,55

INAI0208

Sacrificio, preparación da canal e despezamento de animais

7,60

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

7,63

INAJ0110

Industrias de produtos da pesca e da acuicultura

7,56

INAK0109

Obtención de aceites de oliva

7,43

INAK0110

Industrias do aceite e graxas comestibles

7,57

INAK0209

Obtención de aceites de sementes e graxas

7,43

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

7,43

INAV0109

Fabricación de conservas vexetais

7,56

INAV0110

Industrias de conservas e zumes vexetais

7,35

MAMA0109

Fabricación de tapóns de cortiza

6,06

MAMA0110

Obtención de chapas, taboleiros contrachapados e rechapados

6,22

MAMA0209

Serrado de madeira

6,38

MAMA0210

Fabricación de taboleiros de partículas e fibras de madeira

6,28

MAMA0309

Fabricación de obxectos de cortiza

6,21

MAMA0310

Preparación da madeira

6,26

MAMB0110

Proxectos de instalación e amoblamento

6,36

MAMB0210

Montaxe e instalación de construcións de madeira

6,39

MAMD0109

Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintaría e moble

6,20

MAMD0110

Organización e xestión da produción en industrias do moble e de carpintaría

7,12

MAMD0209

Traballos de carpintaría e moble

7,28

Si

MAMD0210

Planificación e xestión da fabricación en industrias de madeira e cortiza

6,09

MAMD0309

Proxectos de carpintaría e moble

6,09

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

7,64

Si

MAMR0208

Rematado de carpintaría e moble

7,58

MAMR0308

Mecanizado de madeira e derivados

7,56

MAMR0408

Instalación de mobles

7,63

Si

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

7,60

Si

MAPB0112

Actividades subacuáticas para instalacións acuícolas e colleita de recursos

6,72

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

6,50

MAPN0109

Actividades auxiliares e de apoio ao buque en porto

7,36

MAPN0110

Actividades en pesca con arte de enmallado e marisqueo, e en transporte marítimo

6,47

MAPN0111

Pesca local

6,48

MAPN0112

Actividades de extracción e recollida de crustáceos adheridos ás rochas

6,21

MAPN0209

Organización de lonxas

6,54

MAPN0210

Actividades en pesca en palangre, arrastre e cerco, e en transporte marítimo

6,47

MAPN0211

Operacións de coordinación en cuberta e parque de pesca

6,52

MAPN0212

Goberno de embarcacións e motos náuticas destinadas ao socorrismo acuático

6,22

MAPN0310

Amarre de porto e monoboias

7,37

MAPN0312

Manipulación e conservación en pesca e acuicultura

6,24

MAPN0410

Operacións en transporte marítimo e pesca de baixura

6,52

MAPN0412

Operacións de bombeo para carga e descarga do buque

6,24

MAPN0510

Navegación en augas interiores e próximas á costa

6,33

MAPN0512

Actividades auxiliares de mantemento de máquinas, equipos e instalacións do buque

6,20

MAPN0610

Documentación pesqueira

6,38

MAPN0612

Mantemento dos equipos dun parque de pesca e da instalación frigorífica

6,24

MAPN0710

Observación da actividade e control das capturas dun buque pesqueiro

6,47

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

6,45

MAPU0108

Engorde de peixes, crustáceos e cefalópodos

6,43

MAPU0109

Engorde de moluscos bivalvos

6,43

MAPU0110

Produción en criadeiro de acuicultura

6,55

MAPU0111

Xestión da produción de criadeiro en acuicultura

6,51

MAPU0112

Mantemento de instalacións en acuicultura

6,24

MAPU0209

Actividades de engorde de especies acuícolas

6,51

MAPU0210

Xestión da produción de engorde en acuicultura

6,45

MAPU0309

Actividades de cultivo de plancto e cría de especies acuícolas

6,51

MAPU0409

Produción de alimento vivo

6,52

QUIA0108

Ensaios físicos e fisicoquímicos

7,75

QUIA0110

Organización e control de ensaios non destrutivos

7,81

QUIA0111

Análise biotecnolóxica

7,80

QUIA0112

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos

7,87

QUIA0208

Ensaios micro-biolóxicos e bio-tecnolóxicos

7,74

QUIB0108

Xestión e control de planta química

7,82

QUIE0108

Operacións básicas en planta química

7,84

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora

7,81

QUIE0111

Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos

7,81

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

7,79

QUIE0308

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos

7,73

QUIE0408

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

7,76

QUIL0108

Análise química

7,52

QUIM0109

Elaboración de produtos farmacéuticos e afíns

7,83

QUIM0110

Organización e control da fabricación de produtos farmacéuticos e afíns

7,81

QUIM0210

Organización e control do acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns

7,81

QUIM0309

Operacións de acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns

7,84

QUIO0109

Preparación de pastas papeleiras

7,75

QUIO0110

Recuperación de lixivias negras e enerxía

7,83

QUIO0112

Fabricación de pastas químicas e/ou semi-químicas

7,93

QUIO0212

Control do produto pasteiro-papeleiro

7,91

QUIT0109

Operacións de transformación de polímeros termo-estables e os seus compostos

7,45

QUIT0110

Organización e control da transformación de polímeros termo-estables e os seus compostos

7,54

QUIT0209

Operacións de transformación de polímeros termoplásticos

7,44

QUIT0309

Operacións de transformación de caucho

7,44

QUIT0409

Organización e control da transformación de caucho

7,54

QUIT0509

Organización e control da transformación de polímeros termoplásticos

7,54

SANP0108

Tanatopraxia

7,43

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

7,65

SANT0208

Transporte sanitario

7,45

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

6,82

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

7,34

SEAD0211

Prevención de incendios e mantemento

6,97

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

7,31

SEAD0311

Xestión e coordinación en protección civil e emerxencias

6,60

SEAD0312

Tele-operacións de atención, xestión e coordinación en emerxencias

6,49

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

7,07

SEAD0412

Adestramento de base e educación canina

6,51

SEAD0511

Coordinación de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

6,65

SEAD0512

Instrución canina en operacións de seguridade e protección civil

6,50

SEAG0108

Xestión de residuos urbanos e industriais

7,24

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

7,30

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

7,30

SEAG0111

Control da contaminación atmosférica

6,68

SEAG0112

Control de ruídos, vibracións e illamento acústico

6,68

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

7,30

SEAG0210

Operación de estacións de tratamento de augas

7,43

SEAG0211

Xestión ambiental

7,40

SEAG0212

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosois

7,16

SEAG0309

Control e protección do medio natural

7,33

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

7,45

SSCB0109

Dinamización comunitaria

7,37

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

7,32

SSCB0111

Prestación de servizos bibliotecarios

7,23

SSCB0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

7,42

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

7,36

SSCE0109

Información xuvenil

7,18

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

7,30

SSCE0111

Promoción e intervención socio-educativa con persoas con discapacidade

7,06

SSCE0112

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativos

7,46

SSCE0212

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes

7,23

SSCG0109

Inserción laboral de persoas con discapacidade

6,89

SSCG0111

Xestión de chamadas de tele-asistencia

6,96

SSCG0112

Promoción e participación da comunidade xorda

7,02

SSCG0209

Mediación comunitaria

6,97

SSCG0211

Mediación entre a persoa xordo-cega e a comunidade

7,23

SSCI0109

Emprego doméstico

6,99

SSCI0112

Instrución de cans de asistencia

5,89

SSCI0209

Xestión e organización de equipos de limpeza

5,75

SSCI0212

Actividades funerarias e de mantemento en cemiterios

5,73

SSCI0312

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerarios

6,61

SSCI0412

Operacións en servizos funerarios

6,61

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

7,00

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

6,97

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

7,00

TCPC0109

Reparación de calzado e marroquinaría

6,98

TCPC0112

Patronaxe de calzado e marroquinaría

7,28

TCPC0212

Fabricación de calzado a medida e ortopédico

7,29

TCPF0109

Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel

7,09

TCPF0110

Operacións auxiliares de guarnición

7,02

TCPF0111

Operacións auxiliares de curtidos

7,02

TCPF0112

Corte, montado e acabado en peletaría

6,68

TCPF0209

Operacións auxiliares de tapizado de mobiliario e mural

6,91

TCPF0212

Confección de vestiario a medida en téxtil e pel

6,89

TCPF0309

Cortinas e complementos de decoración

7,03

TCPF0312

Control de calidade de produtos en téxtil e pel

6,91

TCPF0412

Asistencia técnica na loxística dos procesos de externalización da produción téxtil, pel e confección

7,02

TCPF0512

Corte de materiais

6,88

TCPF0612

Ensamblaxe de materiais

6,88

TCPF0712

Patronaxe de artigos de confección en téxtil e pel

6,90

TCPF0812

Xestión de xastraría do espectáculo en vivo

6,90

TCPF0912

Realización de vestiario para o espectáculo

6,90

TCPN0109

Operacións auxiliares de ennobrecemento téxtil

6,99

TCPN0112

Branqueo e tintura de materias téxtiles

6,86

TCPN0212

Aprestos e acabados de materias e artigos téxtiles

6,86

TCPN0312

Operacións auxiliares de lavandaría industrial e de proximidade

6,85

TCPN0412

Deseño técnico de estampaxe téxtil

6,89

TCPN0512

Acabado de peles

6,87

TCPN0612

Tintura e engraxado de peles

6,87

TCPP0110

Operacións auxiliares de procesos téxtiles

7,20

TCPP0112

Desenvolvemento de téxtiles técnicos

6,90

TCPP0212

Tecedura de punto por urdidoira

6,88

TCPP0312

Fiado e teas non tecidas

6,88

TCPP0412

Asistencia á conservación e restauración de tapices e alfombras

6,87

TCPP0512

Xestión da produción e calidade de tecedura de punto

6,90

TCPP0612

Tecedura de calada

6,89

TCPP0712

Tecedura de punto por trama ou recollida

6,89

TCPP0812

Xestión da produción e calidade do fiado, teas non tecidas e tecedura
de calada

6,91

TMVB0111

Mantemento dos sistemas mecánicos de material de rodaxe ferroviario

7,45

TMVB0211

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de material de rodaxe ferroviario

7,45

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

7,62

TMVG0110

Planificación e control da área de electromecánica

7,63

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

7,48

TMVG0210

Mantemento de sistemas de rodaxe e transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, os seus equipos e apeiros

7,38

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

7,63

TMVG0310

Mantemento do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil

7,41

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

7,61

TMVI0108

Condución de autobuses

7,64

TMVI0112

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas

6,97

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

7,67

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos

7,62

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrocerías de vehículos

7,65

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrocerías de vehículos

7,64

TMVL0409

Embelecemento e decoración de superficies de vehículos

7,66

TMVL0509

Pintura de vehículos

7,63

TMVL0609

Planificación e control da área de carrocería

7,39

TMVO0109

Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico

7,46

TMVO0111

Tripulación de cabina de pasaxeiros

7,18

TMVO0112

Operacións auxiliares de asistencia a pasaxeiros, equipaxes, mercadorías e aeronaves en aeroportos

7,19

TMVO0212

Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercadorías en aeroportos

7,10

TMVU0110

Operacións auxiliares de mantemento de sistemas e equipos de embarcacións deportivas e de recreo

7,54

TMVU0111

Pintura, reparación e construción de elementos de plástico reforzado con fibra de embarcacións deportivas e de recreo

7,25

TMVU0112

Mantemento da planta propulsora, máquinas e equipos auxiliares de embarcacións deportivas e de recreo

7,16

TMVU0210

Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo

7,43

TMVU0211

Operacións de mantemento de elementos de madeira de embarcacións deportivas e de recreo

7,25

TMVU0212

Mantemento e instalación de sistemas eléctricos e electrónicos de embarcacións deportivas e de recreo

7,16

TMVU0311

Mantemento de aparellos de embarcacións deportivas e de recreo

7,25

TMVU0312

Organización e supervisión do mantemento dos sistemas e equipos de embarcacións deportivas e de recreo

7,17

TMVU0412

Organización e supervisión do mantemento do aparello de embarcacións deportivas e de recreo

7,17

TMVU0512

Organización e supervisión do mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo

7,17

VICF0109

Operacións básicas con equipos automáticos en planta cerámica

7,35

VICF0110

Operacións de fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos

7,36

VICF0111

Organización da fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos

7,35

VICF0209

Operacións de reprodución manual ou semiautomática de produtos cerámicos

7,35

VICF0210

Operacións de fabricación de produtos cerámicos conformados

7,36

VICF0211

Organización da fabricación de produtos cerámicos

7,35

VICF0311

Desenvolvemento de composicións cerámicas

7,35

VICF0411

Control de materiais, procesos e produtos en laboratorio cerámico

7,36

VICI0109

Fabricación e transformación manual e semiautomática de produtos de vidro

7,35

VICI0110

Decoración e moldeado de vidro

7,35

VICI0112

Ensaios de calidade en industrias do vidro

7,31

VICI0212

Organización da fabricación na transformación de produtos de vidro

7,29

VICI0312

Organización da fabricación de produtos de vidro

7,29

VICI0412

Operacións en liña automática de fabricación e transformación de vidro

7,31

(*) De incluírse algún dos seguintes módulos na acción formativa, a superación con avaliación positiva da formación establecida no módulo formativo MF0114_2, MF0115_2, MF0117_2, MF0143_2, MF0163_3, MF0858_1, MF0864_2, MF1156_2, MF1157_2, MF1158_2, MF1159_2, MF1163_3, MF1168_3, MF1171_3, MF1173_3, MF1175_3, MF1360_2, MF1282_3, MF1284_3, MF1286_3, MF1288_3, MF_1879_2, MF1880_2, MF1881_2, MF1887_3, MF1888_3, MF7037_2, MF7038_2, MF7039_3, MF7040_3, MF7041_3 ou MF7043_3 garante o nivel de coñecementos necesarios para o desempeño das funcións de prevención de riscos laborais nivel básico, de acordo co anexo IV do Regulamento dos servizos de prevención, aprobado polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, eximindo o alumnado que o supere de realizar o módulo transversal de prevención de riscos laborais.

ANEXO III

Competencias clave con reserva de crédito (10 %)

FCOV02

Comunicación en lingua castelá N3

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

FCOV12

Competencia matemática N3

FCOV22

Comunicación en lingua castelá N2

FCOV23

Competencia matemática N2

FCOVXX01

Comunicación en lingua galega N2

FCOVXX02

Comunicación en lingua galega N3

FCOV32

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N2

FCOV33

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N3

ANEXO IV

Especialidades vinculadas coa industria 4.0 e competencias dixitais

• Administración e xestión.

Finanzas e seguros:

ADGN0110

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados

• Artes gráficas.

Deseño gráfico e multimedia:

ARGG0110

Deseño de produtos gráficos

• Comercio e márketing.

Loxística comercial e xestión do transporte:

COML0209

Organización do transporte e a distribución

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

COML0309

Organización e xestión de almacéns

Márketing e relacións públicas:

COMM0110

Márketing e compravenda internacional

COMM0112

Xestión de márketing e comunicación

• Electricidade e electrónica.

Máquinas electromecánicas:

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automación industrial

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELEM0311

Montaxe e mantemento de automatización industrial

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

Equipos electrónicos:

ELEQ0311

Mantemento de equipos electrónicos

Instalacións de telecomunicación:

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicación en edificios

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

• Enerxía e auga.

Enerxías renovables:

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

ENAE0508

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas

• Fabricación mecánica.

Construcións aeronaúticas:

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipos de aeronaves

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

Construcións metálicas:

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

FMEC0110

Soldadura con electrodo revestido e TIG

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

FMEC0209

Deseño de tubaxe industrial

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEC0309

Deseño da industria naval

Fabricación electromecánica:

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipo e maquinaria industrial

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

Operacións mecánicas:

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

FMEH0409

Mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

Produción mecánica:

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

FMEM0111

Fabricación por desbastamento

FMEM0209

Produción en mecanizado, conformado e montaxe mecánico

FMEM0211

Fabricación por mecanizado a alta velocidade e alto rendemento

• Informática e comunicacións.

Desenvolvemento:

IFCD0111

Programación de linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías WEB

IFCD0211

Sistemas de xestión da información

Sistemas e telemática:

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza, e videovixilancia

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes

• Instalación e mantemento.

Maquinaria e equipo industrial:

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánico de equipo industrial

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipo industrial e liñas automatizadas de produción

Frío e climatización:

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

• Química.

Análise e control:

QUIA0108

Ensaios físicos e fisicoquímicos

QUIA0110

Organización e control de ensaios non destrutivos

QUIA0111

Análise biotecnolóxica

QUIA0112

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos

QUIA0208

Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

Proceso químico:

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora

QUIE0111

Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos

QUIE0308

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos

QUIE0408

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

• Téxtil, confección e pel.

Confección en téxtil e pel:

TCPF0312

Control de calidade de produtos en téxtil e pel

TCPF0412

Asistencia técnica na loxística dos procesos de externalización da produción téxtil, pel e confección

TCPF0712

Patronaxe de artigos de confección en téxtil e pel

Ennobrecemento de materiais téxtiles e peles:

TCPN0412

Deseño técnico de estampación téxtil

• Transporte e mantemento de vehículos.

Electromecánica de vehículos:

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electrónica de vehículos

TMVG0110

Planificación e control da área electromecánica

TMVG0209

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

ANEXO V

Especialidades formativas máis demandadas ou con maiores perspectivas
de emprego con reserva de crédito (40 %)

Necesidades formativas individuais

Habilitacións profesionais

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEE0209

Montaxe e mantemento de redes eléctricas de alta tensión de segunda e terceira categoría e centros de transformación

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánico de equipo industrial

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de mantemento, elevación e transporte

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

IMPE0209

Maquillaxe integral

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

SANP0108

Tanatopraxia

SANT0208

Transporte sanitario

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

SEAG0212

Mantemento hixiénicosanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosolización

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías e vehículos

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

Outra formación requirida

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais de apoio a continxencias do medio natural e rural

Sectores con maiores perspectivas de emprego non incluídos nos puntos anteriores

Certificados de nivel 1

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

MAMD0209

Traballos de carpintaría e moble

MAPN0110

Actividades en pesca con artes de enmalle e marisqueo, e en transporte marítimo

SSCI0109

Emprego doméstico

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

Certificados de nivel 2 e 3

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada dos recursos humanos

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

COML0209

Organización do transporte e a distribución

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

COML0309

Organización e xestión de almacéns

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEM0311

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0110

Soldadura con eléctrodo revestido e TIG

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

HOTR0408

Cociña

HOTR0608

Servizos de restaurante

IFCD0111

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0110

Operacións de redes departamentais

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánico de equipo industrial

IMPE0210

Tratamentos estéticos

IMPQ0208

Perrucaría

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

IMSV0308

Cámara de cine, vídeo e televisión

INAF0108

Panadaría e bolaría

INAF0109

Pastelaría e confeitaría

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

SANT0208

Transporte sanitario

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

SEAD0312

Teleoperacións de atención, xestión e coordinación de emerxencias

SSCB0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

SSCG0111

Xestión de chamadas de teleasistencia

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVI0112

Condución profesional de vehículos, turismos e furgonetas

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

Fomento do autoemprego

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

COMT0112

Actividades de xestión do pequeno comercio

ANEXO VI

Especialidades formativas prioritarias en aplicación da disposición transitoria segunda da Lei 30/2015, do 9 de setembro

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

ADGN0108

Financiamento de empresas

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0110

Operación de redes departamentais

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

IFCT0310

Administración de bases de datos

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos