Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Martes, 7 de xuño de 2022 Páx. 33450

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Toques

ANUNCIO da aprobación da oferta extraordinaria de estabilización do emprego público.

Mediante a Resolución de Alcaldía número 134/2022, do 13 de maio, aprobouse a oferta extraordinaria de estabilización de emprego público do Concello de Toques, ao abeiro do artigo 2 e disposicións adicionais 6ª e 8ª da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que establece o seguinte:

Resolución de Alcaldía

Vista a disposición adicional sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que establece de maneira literal que «...as administracións públicas convocarán, con carácter excepcional e de acordo co previsto nos artigos 61.6 e 7 do TREBEP, polo sistema de concurso, aquelas prazas que, reunindo os requisitos establecidos no artigo 2.1, estivesen ocupadas con carácter temporal de forma ininterrompida con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.

Estes procesos, que se realizarán por unha soa vez, poderán ser obxecto de negociación en cada un dos ámbitos territoriais da Administración do Estado, comunidades autónomas e entidades locais e respectarán, en todo caso, os prazos establecidos nesta norma...».

Visto o establecido no artigo 2 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que establece, entre outras cuestións, de maneira literal que «...2. As ofertas de emprego que articulen os procesos de estabilización previstos no número 1, así como o novo proceso de estabilización, deberán aprobarse e publicarse nos respectivos diarios oficiais antes do 1 de xuño de 2022 e serán coordinados polas administracións públicas competentes. A publicación das convocatorias dos procesos selectivos para a cobertura das prazas incluídas nas ofertas de emprego público deberá producirse antes do 31 de decembro de 2022. A resolución destes procesos selectivos deberá finalizar antes do 31 de decembro de 2024.

Considérase, por tanto, que o obxectivo deste proceso de estabilización de emprego temporal das administracións públicas é que a taxa de cobertura temporal se sitúe por baixo do oito por cento das prazas estruturais.

Visto o informe da Secretaría, do 6 de maio de 2022, onde, unha vez examinado o cadro de persoal, se especifican cales son as prazas que cumpren os requisitos exixidos legalmente e, por tanto, cales son as prazas que resultan susceptibles de ser incluídas na oferta de emprego para a estabilización do emprego temporal e onde se verifica o cumprimento da normativa aplicable a este proceso de estabilización de emprego temporal na Administración pública;

Visto o informe da Intervención, do 6 de maio de 2022, en que se verifica a existencia de crédito suficiente e adecuado e que a dita oferta de emprego público non supón ningún incremento de gasto do capítulo I do orzamento;

Vista a acta da Mesa Xeral de Negociación, celebrada cos sindicatos máis representativos e co representante dos traballadores, do 9 de maio de 2022, onde se aproba por unanimidade dos membros presentes a proposta de acordo,

Examinada a documentación que a acompaña, visto o informe da Secretaría, e de conformidade co establecido no artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Toques para a estabilización de emprego público temporal, coa seguinte relación de prazas:

Persoal funcionario:

Denominación

Total prazas

Grupo/subgrupo

Acceso

Escala

Administrativo

1

C/C1

Libre (D.A. 6ª)

Administración xeral

Persoal laboral:

Denominación

Total prazas

Escala

Grupo

Acceso

Técnico deportivo

1

Administración especial

III

Libre (D.A. 6ª)

Técnico Cultura (75 % xornada parcial)

1

Administración especial

III

Libre (D.A. 6ª)

Educadora familiar/social

1

Administración especial

II

Libre (D.A. 6ª)

Condutor-peón servizos múltiples

1

Administración especial

V

Libre (D.A. 6ª)

Auxiliar Servizo de Axuda no Fogar

2

Administración especial

V

Libre (D.A. 6ª)

Limpador (50 % xornada parcial)

2

Administración xeral

V

Libre (D.A. 6ª)

Segundo. Publicar a oferta de emprego público no taboleiro de anuncios da Corporación, así como na sede electrónica deste concello (https://sede.toques.es), no Boletín Oficial da provincia da Coruña e no Diario Oficial de Galicia antes do día 1 de xuño de 2022 para os efectos oportunos.

Terceiro. A publicación da convocatoria para a cobertura das prazas incluídas na oferta para a estabilización temporal deberá ser antes do 31 de decembro de 2022 e a súa resolución antes do 31 de decembro de 2024.

Cuarto. Certificar ao Ministerio de Facenda e Función Pública, a través da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, o número de prazas estruturais ocupadas de forma temporal existente en cada un dos ámbitos afectados.

Quinto. Dar conta do presente decreto na vindeira sesión ordinaria do Pleno.

Toques, 13 de maio de 2022

José Ángel Penas García
Alcalde