Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Xoves, 16 de xuño de 2022 Páx. 34620

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2022 pola que se anuncia a adxudicación de 33 bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 23, do 3 de febreiro de 2022).

Mediante Orde da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do 30 de decembro de 2021 (DOG núm. 23, do 3 de febreiro de 2022) convocáronse 33 bolsas de formación en biblioteconomía para o período 2022-2023.

Concluído o prazo de presentación de solicitudes e realizados os trámites previstos na referida orde, a Comisión de Valoración constituída ao abeiro do artigo 13 da orde de bases reguladoras e convocatoria avaliou os méritos dos solicitantes admitidos de acordo cos criterios establecidos no seu artigo 14.

Á vista do informe do órgano instrutor, o secretario xeral de Cultura formulou o 13 de maio de 2022 a proposta de resolución, segundo o establecido no artigo 15 da orde de bases reguladoras e convocatoria.

Ao abeiro do disposto no artigo 16 da citada orde, é competente para resolver este procedemento o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Esta competencia está delegada no secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en virtude do disposto na letra m) do punto primeiro da Orde do 9 de febreiro de 2021, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais desta consellería.

De acordo con todo o indicado, con base na proposta de resolución formulada polo titular da Secretaría Xeral de Cultura,

RESOLVO:

1. Conceder unha bolsa de formación en biblioteconomía ás persoas que se sinalan, das cales se indica a puntuación acadada segundo a valoración dos méritos sinalados no artigo 14 da convocatoria e o centro de destino onde desenvolverán a formación, asignado segundo a preferencia manifestada na solicitude (anexo I).

As persoas beneficiarias deberán incorporarse ao seu centro de destino nun prazo de dez días hábiles contados a partir da data da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

2. Aprobar a relación de persoas suplentes, ordenadas segundo a puntuación acadada, que poderán ser chamadas en caso de non aceptación ou renuncia por parte das persoas beneficiarias (anexo II).

3. Denegar as solicitudes que se indican, xunto coa causa de denegación (anexo III).

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben presentar directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza o rexeitamento presunto do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
P.D (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Adxudicatarios das bolsas de formación en biblioteconomía

Posto

Apelidos

Nome

DNI

Puntuación

Destino

1

Rey Cao

Helena

***069***

28,77

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

2

Rodríguez Velázquez

Roberto

***556***

22,34

Biblioteca Pública de Ourense Nós

3

Lorenzo Sar

Verónica

***671***

21,80

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

4

Fonticoba Fernández

Tania

***174***

20,82

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

5

Brandón Antelo

Andrea

***704***

20,80

Biblioteca Pública de Santiago de Compostela Ánxel Casal

6

Becerra Ríos

Laura

***026***

20,49

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

7

Díaz-Pinés Prieto

María del Sagrario

***948***

17,60

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

8

Obelleiro González

Silvia María

***191***

17,38

Biblioteca Pública de Santiago de Compostela Ánxel Casal

9

Pontes Lamas

Ana Isabel

***627***

17,02

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

10

Pardavila Couce

Alejandra

***353***

16,61

Biblioteca Pública Municipal de Ferrol (Central)

11

Calvo Anca

Sara

***077***

16,22

Biblioteca Pública de Lugo

12

Formoso García

María Concepción

***952***

16,08

Biblioteca de Galicia

13

Zamora Hernández

Marina

***237***

15,81

Biblioteca Pública de Santiago de Compostela Ánxel Casal

14

Núñez Lodeiro

María del Carmen

***998***

15,68

Biblioteca Pública de Ourense Nós

15

Varela Rodríguez

Martiña

***306***

15,54

Biblioteca Pública de Santiago de Compostela Ánxel Casal

16

Salazar López

Ainhoa

***574***

15,48

Biblioteca de Galicia

17

Montero López

Juan Manuel

***186***

15,22

Biblioteca de Galicia

18

Gómez López

Esther

***482***

15,07

Biblioteca de Galicia

19

Rodo Calvo

Sara

***439***

15,05

Biblioteca de Galicia

20

Domínguez Díaz

Martín

***910***

15,04

Biblioteca de Galicia

21

García Martínez

Lucía

***476***

14,93

Biblioteca de Galicia

22

Currás Gato

Iria

***520***

14,91

Biblioteca Pública de Lugo

23

Sánchez Cabo

Sheila

***995***

14,84

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

24

González Rodríguez

Julia

***969***

14,61

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

25

Cedeira Pena

Álex

***639***

14,56

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

26

Nogueira González

Ramón

***062***

14,50

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

27

Iglesias González

Álex

***842***

14,49

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

28

Amate Sánchez

José María

***681***

14,40

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

29

Quinteiro Blanco

María

***999***

14,39

Biblioteca Pública de Ourense Nós

30

Alonso Magalhães

Leandro Xabier

***520***

14,32

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

31

Suárez Vilas

Antía

***989***

14,32

Biblioteca Pública de Lugo

32

Pazos García

Saínza

***075***

14,18

Biblioteca Pública de Lugo

33

Portolés Argüelles

Lara Francisca

***663***

13,89

Biblioteca Pública de Ourense Nós

ANEXO II

Listaxe de suplentes para adxudicacións posteriores

Posto

Apelidos

Nome

DNI

Puntuación

1

Pérez González

Blanca Patricia

***990***

13,89

2

Iglesias García

Cintia

***867***

13,61

3

Rivo Vázquez

María

***711***

13,56

4

Solé Hernández

Inés Daura

***961***

13,56

5

López Abeledo

María de la O

***980***

12,80

6

Rodríguez Nicolás

Adrián

***254***

12,67

7

Reina Díaz

Antonio Eladio

***568***

12,67

8

García González

Ariana

***604***

12,66

9

Corbacho González

Beatriz

***033***

12,40

10

Sánchez Taboada

Lucas

***980***

12,27

11

Cernadas Martínez

Silvia

***299***

12,16

12

Portela Santos

Alba

***821***

12,06

13

Rivas Viturro

Victoria

***051***

12,03

14

Vilas Comesaña

Lúa

***110***

11,90

15

Pérez de Lis Martínez

Esther Elena

***889***

11,89

16

Abella Otero

María

***189***

11,78

17

Robledo Pozo

Victoria Teresa

***293***

11,73

18

Rivas López

Estrela

***629***

11,68

19

Montes Pérez

Vanessa

***060***

11,67

20

Iglesias Tilve

Cristina

***637***

11,59

21

López Gómez

Helena

***819***

11,55

22

Gómez Mendía

Marina

***977***

11,53

23

Echevarría Figueroa

Águeda

***754***

11,48

24

Fernández González

Jeniffer

***306***

11,46

25

Suárez Álvarez

María

***115***

11,26

26

Vázquez Vázquez

Iria

***725***

11,18

27

Correa Freitas

Malena

***640***

11,11

28

Moreira Rodríguez

Emanuel

***128***

11,10

29

Varela Negro

Susana

***848***

11,04

30

Vide Docampo

Monserrat

***613***

11,00

31

Frieiro Santaya

Javier

***330***

10,98

32

Pedreira Sanjurjo

Iria

***268***

10,97

33

Silvares de Dios

Jessica

***911***

10,96

34

Márquez Gómez

Rodrigo

***321***

10,94

35

Rodríguez Seoane

Brenda

***260***

10,93

36

González Oliveros

Dariana del Valle

***366***

10,91

37

Ferreiro Ares

Brais

***697***

10,88

38

Cisneros Pérez

José Ramón

***951***

10,86

39

Gómez Arce

Marta María

***192***

10,86

40

Pereira Veloso

Lucía

***350***

10,82

41

Salceda García

Lucía

***607***

10,81

42

Limeres Otero

Laura

***305***

10,78

43

Pérez Montero

Álvaro

***592***

10,73

44

Mallo Meilán

Martín

***101***

10,73

45

Díaz Bouzas

Guillermo

***737***

10,69

46

Blanco Rosas

Jesús José

***538***

10,66

47

González Estévez

Marina

***210***

10,60

48

Brey Hermo

Laura

***895***

10,58

49

Quivén Sánchez

Carlos

***363***

10,56

50

Rivera Alfaro

Laura

***907***

10,53

51

Ruíz García

Sara

***609***

10,53

52

Villar Martínez

Natalia

***685***

10,52

53

Laíño Vázquez

María

***029***

10,49

54

Pérez Toro

Marina

***602***

10,48

55

Anta Fernández

Alicia

***275***

10,48

56

Flórez Díaz

Javier

***590***

10,47

57

Ferreiro Fernández

Alba

***845***

10,47

58

Romero Ruoss

Deborah Inés

***082***

10,46

59

Goce Veiga

Martín

***886***

10,45

60

Gómez Santos

André

***598***

10,45

61

Rodríguez Caride

Judit

***553***

10,45

62

Ordóñez Triñanes

Cristina

***087***

10,44

63

Canosa Leiro

Rubén

***659***

10,41

64

Galdo Leonardo

Juan

***202***

10,39

65

García Bacelar

Laura

***806***

10,35

66

Andrade Fraga

María Inés

***339***

10,35

67

Custodio Fabre

Iria

***164***

10,34

68

Jorganes Villanueva

Patricia

***952***

10,33

69

González Iglesias

María

***113***

10,32

70

Parada Chan

Jorge

***624***

10,29

71

Paz Díaz

Xián

***902***

10,27

72

Castro Castro

Iria

***178***

10,25

73

Santalla Iglesias

Sara

***175***

10,24

74

Valiño Vázquez

Noelia

***115***

10,22

75

Cela Álvarez

Brais

***443***

10,22

76

Piñeiro Fraga

Lucas

***228***

10,22

77

Suárez Martínez

Pilar

***109***

10,20

78

García Carneiro

Andrés

***266***

10,18

79

Fernández Suárez

Vera

***794***

10,16

80

Gamallo Fernández

Marta

***997***

10,16

81

Parajes Varela

Mirian

***594***

10,16

82

Arias Mas

Borja

***561***

10,14

83

García Cabo

Manuel

***566***

10,13

84

Barcala Morais

Marco Antonio

***938***

10,13

85

Martínez Bello

Sara

***073***

10,12

86

González Martínez

Ánxela

***727***

10,12

87

Márquez Losada

Olalla

***316***

10,10

88

González Ferro

Virginia

***608***

10,09

89

Ameijeiras Calvo

Alberto

***119***

10,09

90

Aparicio Corral

Rosa

***107***

10,09

91

Soto Martínez

Adrián

***700***

10,07

92

Méndez Abad

Catalina

***097***

10,06

93

Pinto Pérez

Marta

***489***

10,05

94

Seco Fernández

Nuria

***380***

10,05

95

Lago Ferral

Juan

***652***

10,04

96

Vilar Fernández

María del Carmen

***904***

10,03

97

Pastoriza Barros

Xisela

***630***

10,03

98

Redondo Ameijeiras

Clara

***822***

10,01

99

Cosa Aguirre

Ana Inés

***867***

10,00

100

García Vega

Lucía

***306***

10,00

101

Montero Sabín

Elena

***067***

9,97

102

Terzado López

Cristina

***925***

9,97

103

Amor Pérez

Cristina

***834***

9,96

104

Caldas Losada

Verónica

***613***

9,95

105

Moital Cerviño

Alberto

***099***

9,94

106

Baluja Mallo

Sheila

***924***

9,94

107

González-Anleo Martínez

Alejandro

***130***

9,93

108

Sánchez Arceo

Sara

***194***

9,92

109

Estévez Álvarez

Aarón

***418***

9,92

110

Montes González

Andrea

***430***

9,90

111

González Serén

Xosé Antón

***154***

9,89

112

López López

Adrián

***630***

9,88

113

Rocha Novoa

Mónica

***743***

9,87

114

Bouzas Martul

Irene

***607***

9,87

115

Couceiro Torres

Sara

***123***

9,86

116

Magariños Barraganes

Nicole

***994***

9,86

117

Suárez Bequir

Sabrina Soledad

***625***

9,85

118

Carril Rivadulla

Mirian

***079***

9,85

119

Mociño Feijóo

Isaac

***369***

9,82

120

Pérez Pérez

Tania

***595***

9,82

121

Rebolo Magariños

David

***940***

9,82

122

Rivero Fernández

Paula

***776***

9,82

123

Bouzón Custodio

Almudena

***126***

9,80

124

Alonso González

Lara

***869***

9,78

125

Arrojo Vázquez

Sonia

***787***

9,78

126

López Castro

Aida

***520***

9,77

127

Martínez Lomba

Ánxela

***901***

9,74

128

Galán Mesura

Daniel

***082***

9,74

129

Lago Pereira

Elia

***785***

9,73

130

Graña Iglesias

Lucía Almudena

***735***

9,73

131

Gil Rodríguez

Laura

***886***

9,70

132

López Yunta

Carlos

***695***

9,70

133

Merino Mouriño

Patricia

***796***

9,70

134

Esperante Rodríguez

Sara

***134***

9,68

135

Rodríguez Rodríguez

Ana

***755***

9,65

136

Pedrouzo Piñeiro

Marta

***872***

9,63

137

Marín Buño

Paula

***558***

9,61

138

Suárez Piñeiro

Lucas

***858***

9,60

139

Martínez Lomba

Aser

***943***

9,60

140

Paz Chimeno

Sandra

***703***

9,59

141

Rodríguez Fernández

Gabriel

***326***

9,57

142

Martínez Ortiz

Adrián

***816***

9,55

143

Varela Montes

Ana María

***720***

9,54

144

Moreiras Ferreirós

Aine

***276***

9,53

145

Rodríguez Groba

Karina

***797***

9,50

146

Verán Romero

Ángela

***095***

9,49

147

Pastoriza López

María

***114***

9,48

148

Riveiro Fernández

Sara

***989***

9,47

149

Sánchez Vázquez

María

***081***

9,44

150

Alfaro Fernández

Juan

***176***

9,41

151

Santiso Salgado

Ruth

***577***

9,39

152

Sánchez Barbeito

Elena

***511***

9,37

153

Romero Doural

Noemi

***879***

9,36

154

Fraga Sotelo

Lucía

***368***

9,36

155

González Feijóo

Soraya

***496***

9,30

156

Pazos Soto

Paula

***090***

9,30

157

Duarte Rodríguez

Iago

***860***

9,29

158

Méndez Malumbres

Andrea

***480***

9,28

159

Rodríguez Montero

Elia

***979***

9,27

160

Casas Mosteiro

Laura

***578***

9,26

161

Martínez Baleirón

María do Carme

***397***

9,25

162

Martínez Delgado

Maria José

***468***

9,24

163

De Prada Martínez

Román Alejandro

***844***

9,23

164

Argibay Alonso

Patricia

***594***

9,22

165

Rodríguez Jamardo

Javier

***066***

9,19

166

Lorenzo Costoya

Ana María

***013***

9,17

167

Rodríguez Quintas

Fátima

***589***

9,15

168

Veiga Romero

Silvia

***295***

9,11

169

Iglesias Martínez

Sara

***819***

9,11

170

Colmeiro Romero

Eva

***378***

9,10

171

Carrasco Rivas

Mariña

***917***

9,06

172

Rodríguez Fernández

Tania

***332***

9,06

173

Basanta Lois

Eloy

***019***

9,05

174

Luna Martín

Verónica

***532***

9,02

175

López Lanz

Ana Loreto

***542***

9,00

176

Santos Mato

Bárbara

***300***

9,00

177

Hevia Gómez

Antía

***164***

8,99

178

Molina Varela

Iago

***724***

8,91

179

Barreiro Molano

Olalla

***699***

8,90

180

Vidal Cervo

Sonia

***803***

8,80

181

Holguera Cabrera

Antonio

***917***

8,71

182

Peinado Sacristán

María

***037***

8,57

183

Moyano León

María Inmaculada

***140***

7,67

184

Herrador Montesinos

Esther

***771***

7,62

185

Legido Outón

María Jesús

***790***

7,00

186

Couso Bravo

Isabel

***922***

6,30

187

Díaz Mozo

Blanca

***442***

6,00

188

Iglesias Pequeño

Dolores

***728***

6,00

189

Salgado López

Lucía

***385***

6,00

190

Fernández Vidal

Claudia

***215***

4,30

191

Pérez Aragón

Carmen Elsa

***113***

4,00

ANEXO III

Listaxe de solicitudes denegadas

Apelidos

Nome

DNI

Causa de

denegación (*)

Alday Núñez

Valentina

***335***

1

Arana Álvarez

Daniel Felipe

***440***

1

Ballesteros Pampín

Alberto

***498***

1

Conde Couselo

Paula

***862***

1

Cornado Rodríguez

Lucía

***569***

7

Estévez Salguero

Nazaré

***347***

1

Fernández Barreiro

Raquel

***933***

1

Fernández Conde

Pilar

***587***

1

Fernández Fernández

Antonio José

***352***

4 e 9

García Álvarez

Sofía

***717***

1

González Areán

Aurora

***240***

1

López Villar

Rebeca

***606***

1

Mallou Couto

Olga

***355***

1

Malvárez Carleos

José

***998***

1

Méndez Campillo

Gonzalo

***813***

1

Méndez López

Pablo

***581***

1

Míguez Romero

Carla

***709***

1

Pedrosa Rodríguez

Elba

***320***

1

Pena Pereira

Mónica

***814***

7

Pérez García

Lucía

***801***

1

Piñeiro Alonso

Sergio

***214***

10

Rodríguez Fernández

Rocío

***307***

1

Rodríguez Landaeta

Simón Antonio

***234***

1

Rodríguez Piñeiro

María Jesús

***101***

1

Roel Fernández

Sarela

***086***

1

Sío Docampo

José Manuel

***110***

1

Soto Penalta

Alexia

***894***

1

Vázquez Llerena

Sabela

***095***

1

(*) Causas de denegación:

1. Non posuír unha titulación universitaria das recollidas no artigo 6.1.a) da convocatoria.

2. Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT (artigo 6.1.b) da convocatoria.

3. Non estar ao día no cumprimento das obrigas fronte á Seguridade Social (artigo 6.1.b) da convocatoria.

4. Ter pendente de pagamento algunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia (artigo 6.1.b) da convocatoria.

5. Estar desempeñando un emprego remunerado ou gozar doutra bolsa remunerada con fondos públicos (artigo 6.2.a) da convocatoria.

6. Ter ocupado un posto de traballo como técnico bibliotecario durante máis dun ano (artigo 6.2.b) da convocatoria.

7. Terse beneficiado anteriormente destas mesmas bolsas durante un período superior aos seis meses (artigo 6.2.c) da convocatoria.

8. Non incorporarse ao centro de destino ou renunciar á bolsa concedida nunha convocatoria anterior logo de iniciado o período de vixencia, sen causa debidamente xustificada (artigo 6.2.d) da convocatoria.

9. Atoparse nalgún dos supostos previstos no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

10. Non ter presentado a solicitude polos medios exixidos na convocatoria nin no prazo previsto.