Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Venres, 17 de xuño de 2022 Páx. 35049

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello do Pereiro de Aguiar

ANUNCIO da aprobación da oferta extraordinaria de emprego público para o ano 2022 do proceso de estabilización do emprego temporal.

Mediante Resolución da Alcaldía número 2022-0392, do 24 de maio 2022, aprobouse a oferta extraordinaria de emprego público para o ano 2022 do proceso de estabilización do emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e inclúe as prazas que a continuación se detallan:

Persoal laboral fixo:

Denominación do posto

Réxime xurídico

Grupo/subgrupo

Escala

Subescala

Número vacantes

Sistema acceso estabilización (Lei 20/2021)

Técnico superior (pedagogo)

L

I

 

 

1

D.A. 6ª

Axente de emprego e desenvolvemento local

L

II

 

 

1

D.A. 6ª

Educador familiar

L

II

 

 

1

D.A. 6ª

Técnico de información, orientación e prospección do emprego

L

II

 

 

1

D.A. 6ª

Traballador/a social

L

II

 

 

1

D.A. 6ª

Administrativo/a

L

III

 

 

1

D.A. 6ª

Monitor de ocio e tempo libre

L

IV

 

 

3

D.A. 6ª

Monitor deportivo

L

IV

 

 

1

D.A. 6ª

Auxiliar administrativo

L

IV

 

 

4

D.A. 6ª

Auxiliar de axuda a domicilio

L

V

 

 

4

CO

Auxiliar de axuda a domicilio

L

V

 

 

11

D.A. 6ª

Condutor/chofer

L

V

 

 

2

D.A. 6ª

Limpador/a

L

V

 

 

4

D.A. 6ª

Operario servizos varios

L

V

 

 

2

D.A. 6ª

Peón GES

L

V

 

 

12

D.A. 6ª

Peón obras

L

V

 

 

1

D.A. 6ª

Xardineiro/a-peón medio ambiente

L

V

 

 

5

D.A. 6ª

Suma total

55

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal do Concello do Pereiro de Aguiar.

Contra a presente resolución pódese interpoñer alternativamente recurso potestativo de reposición ante o alcalde, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente ou, por elección do/da interesado/a, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses. Se se opta por interpor o recurso potestativo de reposición, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto.

Todo iso, sen prexuízo de que poida interpor calquera outro recurso que puidese considerar máis conveniente ao seu dereito.

O Pereiro de Aguiar, 24 de maio de 2022

Luís Menor Pérez
Alcalde