Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Martes, 21 de xuño de 2022 Páx. 35653

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 7 de xuño de 2022 pola que se actualiza a oferta modular de formación profesional do sistema educativo polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2022/23.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñécenlle á nosa comunidade autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas a esta Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, co propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás, persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e axeitada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5.1 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formar ao longo da vida, dentro e fóra do sistema educativo, co fin de adquirir, actualizar, completar e ampliar os seus coñecementos, así como as súas capacidades, habilidades, aptitudes e competencias, para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Ademais, o artigo 5.2 establece que o sistema educativo ten como principio propiciar a educación permanente. Para tal efecto, debe preparar o alumnado para aprender por si mesmo e débelle facilitar ás persoas adultas a súa incorporación ás ensinanzas, favorecendo a conciliación da aprendizaxe coas outras responsabilidades e actividades.

Adicionalmente, a Lei establece no seu artigo 39.2 que a formación profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar o alumnado para a actividade nun campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que se poden producir ao longo da súa vida, contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática e pacífica, e permitir a súa progresión no sistema educativo, no marco da aprendizaxe ao longo da vida. Así mesmo, no artigo 42.1 establece que lles corresponde ás administracións educativas, no ámbito das súas competencias, programar a oferta das ensinanzas de formación profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no capítulo V as vías para obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13 de abril), polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros, establece no artigo 5 que a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades adecuará as ensinanzas de formación profesional ás peculiaridades e características das persoas adultas.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades presenta a oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas, de xeito parcial por módulos, consciente de que esta modalidade facilita a cualificación profesional, xa que ofrece a posibilidade de abordar a realización dun ciclo formativo con máis flexibilidade, e permite dar resposta ás demandas que suscitan o mercado laboral e os colectivos específicos.

Para unha resposta máis axeitada aos cambios que se produzan, é aconsellable que a autorización dos ciclos formativos de xeito modular se realice para cada ano académico.

Os ciclos incorporados a esta oferta poderán ser obxecto de cofinanciamento polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola Unión Europea-NextGenerationEU no marco do programa de cooperación territorial «Plan de modernización de la formación profesional», destinado ao redimensionamento da oferta de formación profesional, no marco do Compoñente 20 «Plan estratéxico de impulso da formación profesional», do Mecanismo de recuperación, transformación e resiliencia.

De acordo coas competencias que ten conferidas esta Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualízase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2022/23, que se relacionan no anexo I.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

Na modalidade presencial, exíxese un mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos módulos profesionais de grao medio ou grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes. Na modalidade semipresencial e a distancia a autorización quedará condicionada a que exista un número mínimo de vinte solicitudes de matrícula no módulo correspondente. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Formación Profesional para pór en funcionamento esta ensinanza, e mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar matrícula ningunha. A condición do número mínimo de solicitudes débeselles comunicar ás persoas interesadas no momento da súa solicitude de admisión.

Disposición adicional primeira. Ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario

As prazas que resulten vacantes, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional, en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2022/23.

Disposición adicional segunda. Módulo de Formación en centros de traballo

No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de Formación en centros de traballo e, de ser o caso, o módulo de Proxecto, entenderase a presentación da solicitude como formalización de matrícula, para os efectos de tramitación dos correspondentes convenios para o desenvolvemento do devandito módulo.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Formación Profesional, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica para adoptar todas as medidas e os actos necesarios para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Ciclos formativos autorizados para o curso 2022/23
polo réxime de persoas adultas

Modalidade presencial

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Boqueixón

15013254

CFEA de Sergude

ZMAGA01

Produción agroecolóxica

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSAN08

Documentación e administración sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

ZSSAN09

Hixiene bucodental

ZSSSC02

Integración social

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSSSC04

Mediación comunicativa

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSTCP01

Patronaxe e moda

15024513

CIFP Someso

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSIMP01

Estética integral e benestar

15027770

IES A Sardiñeira

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Culleredo

15005749

CIFP Universidade Laboral

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

Ferrol

15021469

CIFP Leixa

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSAN09

Hixiene bucodental

Pontedeume

15025682

CIFP Fraga do Eume

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSSSC01

Educación infantil

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15032391

CIFP Santiago

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

15027058

IES As Fontiñas

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

15023466

IES Lamas de Abade

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

15021482

IES San Clemente

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0226

Seguridade informática

MP0227

Servizos en rede

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

MP0938

Elementos de máquinas

MP0946

Formación e orientación laboral

MP0939

Procesos de fabricación

MP0940

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

MP0944

Simulación de sistemas mecatrónicos

MP0935

Sistemas mecánicos

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZSSAN01

Audioloxía protésica

MP0201

Acústica e elementos de protección sonora

MP0199

Características anatomosensoriais auditivas

MP0202

Elaboración de moldes e protectores auditivos

MP0203

Elección e adaptación de próteses auditivas

MP0207

Formación e orientación laboral

MP0200

Tecnoloxía electrónica en audioprótese

15027800

CIFP Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0920

Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

MP0917

Xestión de proxectos de televisión e radio

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

ZSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

MP1087

Animación de elementos 2D e 3D

MP1088

Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

MP1096

Planificación de proxectos de son

MP1102

Posprodución de son

MP1098

Son para audiovisuais

ZSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MP1166

Procesos finais fotográficos

MP1163

Proxectos fotográficos

MP1164

Toma fotográfica

MP1165

Tratamento fotográfico dixital

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0182

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0176

Recepción e reservas

ZSTCP03

Vestiario á medida e de espectáculos

MP0900

Empresa e iniciativa emprendedora

MPI004

Lingua estranxeira profesional II

MP0276

Materiais en téxtil, confección e pel

MP0589

Moda e tendencias no vestir

MP0587

Vestiario de espectáculos

MP0588

Xastraría clásica

MP0586

Xestión de recursos de vestiario á medida

15024513

CIFP Someso

ZMEOC01

Construción

MP0995

Construción

MP1004

Cubricións

MP0997

Fábricas

MP1000

Formigón armado

MP1005

Impermeabilizacións e illamentos

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP1001

Organización de traballos de construción

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

MP0846

Cambios de forma permanente do cabelo

MP0843

Coloración capilar

MP0852

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0640

Imaxe corporal e hábitos saudables

MP0643

Márketing e venda en imaxe persoal

MP0845

Técnicas de corte do cabelo

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

MP0542

Control de almacén

MP0782

Formación e orientación laboral

MP0780

Instalación de carpintaría

MP0781

Instalación de estruturas de madeira

MP0779

Instalación de moblaxe

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0778

Planificación da instalación

15005269

IES Urbano Lugrís

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0364

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

MP0359

Electrónica aplicada

MP0367

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0366

Formación e orientación laboral

MP0361

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

MP0238

Instalacións domóticas

MP0362

Instalacións eléctricas básicas

ZSELE04

Mantemento electrónico

MP1062

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1052

Equipamentos microprogramables

MP1059

Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico

MP1054

Mantemento de equipamentos de voz e datos

Culleredo

15005749

CIFP Universidade Laboral

ZSAFD01

Ensinanza e animación sociodeportiva

MP1123

Actividades de lecer e tempo libre

MP1140

Actividades físicodeportivas de equipo

MP1142

Actividades físicodeportivas para a inclusión social

MP1124

Dinamización grupal

MP1146

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1137

Planificación da animación sociodeportiva

ZSENA02

Enerxías renovables

MP0688

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0684

Operación e mantemento de parques eólicos

MP0682

Xestión da montaxe de instalacións solares fotovoltaicas

MP0683

Xestión da montaxe de parques eólicos

Fene

15032081

IES de Fene

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

MP0957

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0956

Formación e orientación laboral

MP0955

Montaxe e mantemento de liñas automatizadas

MP0953

Montaxe e mantemento mecánico

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0234

Electrotecnia

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0007

Interpretación gráfica

MP0095

Montaxe

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0452

Motores

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0352

Configuración de instalacións solares térmicas

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0351

Xestión eficiente da auga en edificación

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0169

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0161

Fabricación asistida por computador (CAM)

MP0168

Formación e orientación laboral

MP0163

Programación da produción

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

MP0166

Verificación de produtos

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0223

Aplicacións ofimáticas

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0226

Seguridade informática

MP0227

Servizos en rede

MP0222

Sistemas operativos monoposto

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0658

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0653

Xestión financeira

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0236

Instalacións de distribución

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

MP0240

Máquinas eléctricas

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

MP0043

Formación e orientación laboral

MP0040

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

ZSARG01

Deseño e xestión da produción gráfica

MP1544

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1417

Materiais de produción gráfica

MP1540

Organización dos procesos de impresión gráfica

MP1541

Organización dos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos

MP1539

Xestión da cor

MP1538

Xestión da produción na industria gráfica

ZSHOT04

Dirección de cociña

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

MP0507

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0506

Formación e orientación laboral

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

MP0500

Xestión da produción en cociña

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0511

Sommelier

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0095

Montaxe

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

ZSTMV01

Automoción

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

ZMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

MP1302

Animación musical en vivo

MP1303

Animación visual en vivo

MP1300

Control, edición e mestura de son

MP1306

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1301

Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Burela

27013958

IES Monte Castelo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

27015773

IES Muralla Romana

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Foz

27020562

IES de Foz

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0048

Produtos culinarios

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0260

Mecanizado básico

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0236

Instalacións de distribución

MP0238

Instalacións domóticas

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

MP0240

Máquinas eléctricas

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

MP0539

Solucións construtivas

27006531

IES Lucus Augusti

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

MP0066

Análises químicas

MP0070

Ensaios microbiolóxicos

MP0074

Formación e orientación laboral

MP0065

Mostraxe e preparación da mostra

27015773

IES Muralla Romana

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0223

Aplicacións ofimáticas

MP0228

Aplicacións web

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0227

Servizos en rede

MP0224

Sistemas operativos en rede

27016455

IES Sanxillao

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZSADG02

Asistencia á dirección

MP0662

Organización de eventos empresariais

MP0661

Protocolo empresarial

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0663

Xestión avanzada da información

27007259

IES Río Cabe

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

MP0387

Deseño de produtos turísticos

MP0390

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0389

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0386

Procesos de guía e asistencia turística

MP0172

Protocolo e relacións públicas

Outeiro de Rei

27020811

EPAPU de Bonxe

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0542

Control de almacén

MP0543

Documentación técnica

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0539

Solucións construtivas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

MP1196

Anteparos e chans técnicos

MP0995

Construción

MP1202

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP1200

Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación

MP1003

Solados, azulexados e chapados

MP1197

Teitos suspendidos

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

MP0553

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

MP0535

Formación e orientación laboral

MP0532

Moldeamento aberto

MP0163

Programación da produción

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0214

Apoio á comunicación

MP0215

Apoio domiciliario

MP0211

Destrezas sociais

MP0219

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0210

Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

MP0831

Teleasistencia

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

ZMEOC01

Construción

MP0995

Construción

MP1004

Cubricións

MP1343

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1000

Formigón armado

MP1005

Impermeabilizacións e illamentos

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP1001

Organización de traballos de construción

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

MP1382

Citoloxía xeral

MP1381

Citoloxía xinecolóxica

MP1379

Necropsias

MP1380

Procesamento citolóxico e tisular

32020744

CIFP Santa María de Europa

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0542

Control de almacén

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0217

Atención hixiénica

MP0216

Atención sanitaria

MP0218

Formación e orientación laboral

MP0210

Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

MP0020

Primeiros auxilios

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSAGA02

Paisaxismo e medio rural

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

ZSINA02

Procesos e calidade na industria alimentaria

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZSTMV01

Automoción

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZS19003

Dietética

ZSSSC01

Educación infantil

Valga

36020362

IES de Valga

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

Vigo

36024525

CIFP de Coia

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMTCP01

Confección e moda

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSTMV01

Automoción

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

36011579

IES A Guía

ZSCOM01

Transporte e loxística

36018173

IES de Teis

ZMIMP01

Estética e beleza

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIMP03

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

ZSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZMFME01

Mecanizado

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

ZSEOC01

Proxectos de edificación

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0656

Simulación empresarial

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0655

Xestión loxística e comercial

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0234

Electrotecnia

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0439

Empresa e administración

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

Vigo

36024525

CIFP de Coia

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

MP0956

Formación e orientación laboral

MP0949

Técnicas de fabricación

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0156

Inglés

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

ZSSAN06

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

MP1382

Citoloxía xeral

MP1381

Citoloxía xinecolóxica

MP1379

Necropsias

MP1380

Procesamento citolóxico e tisular

ZSSAN09

Hixiene bucodental

MP0736

Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes

MP0735

Educación para a saúde oral

MP0740

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0734

Epidemioloxía en saúde oral

MP0739

Formación e orientación laboral

MP0020

Primeiros auxilios

MP0737

Prótese e ortodoncia

MP0730

Recepción e loxística na clínica dental

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0923

Formación e orientación laboral

MP0915

Planificación de proxectos audiovisuais

MP0916

Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

MP0907

Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

ZSIMS05

Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MP1169

Formación e orientación laboral

MP1167

Gravación e edición de reportaxes audiovisuais

MP1158

Planificación de cámara en audiovisuais

MP1159

Toma de imaxe audiovisual

36017430

IES Ricardo Mella

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0359

Electrónica aplicada

MP0367

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0366

Formación e orientación laboral

MP0363

Instalacións de megafonía e sonorización

MP0362

Instalacións eléctricas básicas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

ZSELE04

Mantemento electrónico

MP1051

Circuitos electrónicos analóxicos

MP1052

Equipamentos microprogramables

MP1061

Formación e orientación laboral

MP1055

Mantemento de equipamentos de electrónica industrial

MP1058

Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0440

Tratamento informático da información

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

Ciclos formativos autorizados para o curso 2022/23
polo réxime de persoas adultas

Modalidade semipresencial e a distancia

A Coruña.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Bergondo

15001033

CFEA de Guísamo

ZMAGA03

Xardinaría e floraría

ZSAGA02

Paisaxismo e medio rural

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSSC01

Educación infantil

15027800

CIFP Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

15024513

CIFP Someso

ZSFME02

Construcións metálicas

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

15021469

CIFP Leixa

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

15026753

IES A Pontepedriña

ZSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

15027058

IES As Fontiñas

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15021482

IES San Clemente

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

ZSSSC02

Integración social

MP0339

Atención ás unidades de convivencia

MP0337

Contexto da intervención social

MP0346

Formación e orientación laboral

MP0338

Inserción sociolaboral

MP0344

Metodoloxía da intervención social

MP0342

Promoción da autonomía persoal

15024513

CIFP Someso

ZSEOC03

Organización e control de obras de construción

MP1292

Control de execución en obra civil

MP1291

Control de execución en obras de edificación

MP1296

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0564

Medicións e valoracións de construción

MP0566

Planificación de construción

MP1293

Rehabilitación e conservación de obras de construción

Culleredo

15005749

CIFP Universidade Laboral

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0350

Certificación enerxética de edificios

MP0357

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0354

Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

MP0353

Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas

MP0351

Xestión eficiente da auga en edificación

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

MP0125

Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

MP0127

Configuración de instalacións de fluídos

MP0126

Configuración de instalacións frigoríficas

MP0131

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0128

Planificación da montaxe de instalacións

Ferrol

15021469

CIFP Leixa

ZMARG02

Preimpresión dixital

MP0870

Compaxinación

MP0874

Formación e orientación laboral

MP0871

Identificación de materiais en preimpresión

MP0873

Ilustración vectorial

MP0866

Tratamento de textos

ZSARG01

Deseño e xestión da produción gráfica

MP1544

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1540

Organización dos procesos de impresión gráfica

MP1541

Organización dos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos

MP1539

Xestión da cor

MP1538

Xestión da produción na industria gráfica

ZSSSC02

Integración social

MP0341

Apoio á intervención educativa

MP0347

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0017

Habilidades sociais

MP0340

Mediación comunitaria

MP0020

Primeiros auxilios

MP0343

Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

MP0926

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

MP0625

Loxística de almacenamento

MP0626

Loxística de aprovisionamento

MP0928

Organización de equipos de vendas

MP0929

Técnicas de venda e negociación

MP0927

Xestión de produtos e promocións no punto de venda

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSSSC05

Promoción de igualdade de xénero

MP1404

Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade

MP1128

Desenvolvemento comunitario

MP1401

Información e comunicación con perspectiva de xénero

MP0344

Metodoloxía da intervención social

MP1403

Promoción do emprego feminino

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

MP0967

Comunicacións industriais

MP0971

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0968

Integración de sistemas de automatización industrial

MP0966

Robótica industrial

MP0965

Sistemas programables avanzados

ZSMAM01

Deseño e amoblamento

MP0987

Automatización en carpintaría e moble

MP0983

Fabricación en carpintaría e moble

MP0992

Formación e orientación laboral

MP0982

Procesos en industrias de carpintaría e moble

MP0984

Representación en carpintaría e moblaxe

MP0990

Xestión da produción en carpintaría e moble

15026753

IES A Pontepedriña

ZSCOM01

Transporte e loxística

MP0624

Comercialización do transporte e a loxística

MP0626

Loxística de aprovisionamento

MP0629

Organización do transporte de mercadorías

MP0628

Organización do transporte de viaxeiros/as

MP0621

Xestión administrativa do transporte e a loxística

ZSCOM04

Márketing e publicidade

MP1110

Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

MP1007

Deseño e elaboración de material de comunicación

MP1109

Lanzamento de produtos e servizos

MP1008

Medios e soportes de comunicación

MP1009

Relacións públicas e organización de eventos de márketing

MP1011

Traballo de campo na investigación comercial

Lugo.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSCOM01

Transporte e loxística

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

27015773

IES Muralla Romana

ZSADG01

Administración e finanzas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMADG01

Xestión administrativa

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZSCOM02

Comercio internacional

MP0827

Comercio dixital internacional

MP0825

Financiamento internacional

MP0823

Márketing internacional

MP0826

Medios de pagamento internacionais

MP0824

Negociación internacional

MP0822

Sistema de información de mercados

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

MP0130

Formación e orientación laboral

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

Ourense.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

32016765

CIFP Portovello

ZMCOM01

Actividades comerciais

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSCOM02

Comercio internacional

ZSSSC01

Educación infantil

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

32016765

CIFP Portovello

ZSSSC02

Integración social

MP0339

Atención ás unidades de convivencia

MP0337

Contexto da intervención social

MP0346

Formación e orientación laboral

MP0338

Inserción sociolaboral

MP0344

Metodoloxía da intervención social

MP0342

Promoción da autonomía persoal

Pontevedra.

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSSEA01

Educación e control ambiental

ZSINA01

Vitivinicultura

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZSSSC01

Educación infantil

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZSSSC02

Integración social

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36018173

IES de Teis

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

36017430

IES Ricardo Mella

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSADG01

Administración e finanzas

Oferta parcial de módulos dun ciclo.

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código
de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZSSSC03

Animación sociocultural e turística

MP1125

Animación e xestión cultural

MP1131

Contexto da animación sociocultural

MP1128

Desenvolvemento comunitario

MP1133

Formación e orientación laboral

MP1129

Información xuvenil

MP0179

Inglés

MP0344

Metodoloxía da intervención social

36018677

IES Luís Seoane

ZSCOM01

Transporte e loxística

MP0624

Comercialización do transporte e a loxística

MP0626

Loxística de aprovisionamento

MP0629

Organización do transporte de mercadorías

MP0628

Organización do transporte de viaxeiros/as

MP0621

Xestión administrativa do transporte e a loxística

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

MP0398

Venda de servizos turísticos

MP0397

Xestión de produtos turísticos

ZSHOT04

Dirección de cociña

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

MP0507

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0179

Inglés

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

MP0500

Xestión da produción en cociña

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZSIMA02

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

MP0138

Formación e orientación laboral

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

36011579

IES A Guía

ZSCOM03

Xestión de vendas e espazos comerciais

MP0926

Escaparatismo e deseño de espazos comerciais

MP0625

Loxística de almacenamento

MP0626

Loxística de aprovisionamento

MP0928

Organización de equipos de vendas

MP0929

Técnicas de venda e negociación

MP0927

Xestión de produtos e promocións no punto de venda

36017430

IES Ricardo Mella

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

MP0101

Dispensación de produtos farmacéuticos

MP0099

Disposición e venda de produtos

MP0106

Formación e orientación laboral

MP0104

Formulación maxistral

MP0103

Operacións básicas de laboratorio

ZSADG02

Asistencia á dirección

MP0662

Organización de eventos empresariais

MP0661

Protocolo empresarial

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0663

Xestión avanzada da información

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

ZSCOM04

Márketing e publicidade

MP1110

Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

MP1007

Deseño e elaboración de material de comunicación

MP1109

Lanzamento de produtos e servizos

MP1008

Medios e soportes de comunicación

MP1009

Relacións públicas e organización de eventos de márketing

MP1011

Traballo de campo na investigación comercial

A distribución dos módulos por cursos estará dispoñible na páxina web www.edu.xunta.gal/fp