Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Xoves, 23 de xuño de 2022 Páx. 36196

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 1 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Nogueira de Ramuín (expediente IN407A 2022/77-3).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, sométese a información pública a solicitude relacionada coas instalacións que se describen a seguir:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: regulamentación da LMTA, a 20 kV, PRS806 entre os apoios núm. 55-22 e 55-26, e entre os apoios núm. 55-38 e 55-46.

Situación: lugares de Monte Abriadoiro e Loureiro, concello de Nogueira de Ramuín.

Características principais recollidas no proxecto:

• Actuación 1. Substitución por deterioración dos apoios número 55-24 e 55-25, tipo HV, instalando apoios de celosía metálica, e o retensado do condutor LA-56 existente.

• Actuación 2. Substitución dos apoios en mal estado número 55-41 (con seccionador XS), 55-42 e 55-43, de tipo HV, por apoios tamén de celosía metálica, e cambio de condutor existente por condutor tipo LA-56 en tramo de 133 m de lonxitude.

• Actuación 3. Cambio do condutor de tipo LA-30 na derivada ao CT 32AN54, instalando no seu lugar un condutor de tipo LA-56, en tramo de 34 m de lonxitude.

O obxecto da información pública será a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da citada instalación eléctrica. A declaración de utilidade pública levará implícita, de acordo co artigo 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, a necesidade da urxente ocupación para os efectos da expropiación forzosa dos bens e dereitos afectados necesarios para o establecemento destas instalacións.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución, asinado polo enxeñeiro industrial David Núñez Fernández, colexiado núm. 1534 do ICOIIG, o 24.2.2022.

2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados, que figura no anexo a este acordo.

3. Planos parcelarios do proxecto.

O que se fai público para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se for o caso, presentar as alegacións ou observacións que coiden oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Toda a documentación poderá examinarse nesta Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación de Ourense, rúa Curros Enríquez, núm. 1, 32003 Ourense, e na seguinte ligazón web da consellería:

http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Ourense, 1 de xuño de 2022

Pablo Fernández Vila
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e de dereitos afectados

Núm. de expediente: IN407A 2022/77-3.

Concello: Nogueira de Ramuín.

Denominación da instalación: regulamentación da LMTA, a 20 kV, PRS806 entre os apoios núm. 55-22 e 55-26, e entre os apoios núm. 55-38 e 55-46.

Predio núm. en proxecto: 1.

Lugar: Abriadoiro e Chairas.

Cultivo: monte baixo.

Titular: CMVMC de Santo Estevo de Ribas de Sil.

Afeccións: apoios núm. 55-24 e 55-25, cunha superficie de ocupación de 4 m2.