Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Xoves, 30 de xuño de 2022 Páx. 37364

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 21, do 31 de xaneiro) pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 21 de xuño de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 21 de setembro de 2020 (DOG núm. 195, do 25 de setembro) para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro), de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Publicar como anexo a esta resolución a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como funcionarias de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

Laura María González-Dopeso Portela
Presidenta do tribunal

ANEXO

Relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, pola quenda de promoción interna

Acceso

DNI

Apelidos e nome

Exame 1

Exame 2

Exame 3

Concurso

Total

1

Libre

***1756**

Taboada Fernández, José Luis

27,57

25,00

Exento/a

21,19

73,76

2

Libre

***6435**

Vázquez Santamarina, María Mercedes

19,035

17,33

Exento/a

37,032

73,397

3

Libre

***1725**

Bardal Sanmiguel, Marta Teresa

24,29

26,45

Exento/a

20,99

71,73

4

Libre

***9322**

Sánchez Barreiro, María Carmen

21,01

17,00

Exento/a

27,568

65,578

5

Libre

***5453**

Piñeiro López, María del Carmen

16,36

17,19

Exento/a

32,98

66,53

6

Base I.1.1.

***4843**

Lamas Miranda, Marta

24,16

21,63

Exento/a

17,11

62,90

7

Libre

***5340**

López Pato, Catuxa

20,287

20,45

Exento/a

21,871

62,608

8

Libre

***1707**

García Brandariz, Eva

19,69

15,07

Exento/a

21,812

56,572

9

Libre

***4654**

Vázquez Rivas, Nuria Isabel

20,75

16,41

Exento/a

14,34

51,50