Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Venres, 1 de xullo de 2022 Páx. 37643

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2022/185-4).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción da instalación eléctrica que a seguir se describe:

Solicitante: Nasas Nigrán, S.L.

Domicilio social: calle Villanueva 19, 1º esq., 28001 Madrid.

Denominación: LMTS, CS, LMTS e CCTT parque empresarial Porto do Molle.

Situación: Nigrán.

Características técnicas: LMT subterránea a 20 kV, con condutor RHZ1, de 40 metros de lonxitude, con orixe e final na LMT GON818, na arqueta proxectada na rúa das Pontes, unha vez entre e saia do CS proxectado. Centro de seccionamento (CS 06) 4L/3TC en envolvente prefabricada 20 kV, LMT subterránea a 20 kV, con condutor RHZ1, de 41 metros de lonxitude, con orixe e final en arquetas proxectadas na LMT GON818, facendo entrada e saída nos centros de transformación proxectados. Catro centros de transformación, a 630 kVA con RT 20 kV/400 V, cada un deles. A instalación está situada no parque empresarial Porto do Molle, Nigrán.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, DOG nº 203, do 25 de outubro, esta xefatura territorial resolve:

Conceder autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción para a devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no proxecto de execución e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.

Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras da instalación autorizada.

Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución, conforme ao establecido no artigo 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

Pontevedra, 27 de xuño de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra