Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 129 Xoves, 7 de xullo de 2022 Páx. 38736

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

ORDE do 23 de xuño de 2022 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións de gando bovino garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e con subsidiación dos tipos de xuro (código de procedemento MR553D).

O Marco nacional de desenvolvemento rural, aprobado pola Comisión Europea mediante a Decisión do 13 de febreiro de 2015, en aplicación do disposto no Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, inclúe no seu punto 5 un instrumento financeiro plurirrexional de adhesión voluntaria destinado a financiar determinadas actuacións contidas nos programas de desenvolvemento rural mediante a concesión de préstamos garantidos para o seu financiamento. Este instrumento articúlase mediante acordos específicos de financiamento establecidos entre o Ministerio de Agricultura, Pesca, e Alimentación (MAPA), a Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) e as comunidades autónomas.

Doutra banda, as medidas do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 ás que corresponden as actuacións que poden ser obxecto de financiamento a través do instrumento financeiro inclúen, entre outras, a medida 4.1 (apoio a investimentos en explotacións agrícolas). Nesta medida figura establecida a posibilidade de garantir con fondos Feader préstamos garantidos para capital circulante en explotacións agrarias, xestionado en colaboración co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Instrumento financeiro de xestión centralizada. De acordo co Regulamento (UE) 2020/558 do Parlamento Europeo e do Consello, poderanse garantir préstamos dirixidos a capital circulante non vinculados a investimentos, caso en que os gastos subvencionables non poderán superar os 200.000 euros.

Procedementalmente, o recoñecemento do dereito a estes préstamos garantidos caracterízase pola participación das entidades financeiras, que deben estar adheridas ao instrumento financeiro a través do correspondente convenio co MAPA, así como a un convenio específico coa Consellería do Medio Rural, ao seren entidades colaboradoras na xestión das solicitudes de recoñecemento do dereito ao préstamo garantido polo dito instrumento financeiro. Estes préstamos intégranse nun instrumento de garantía de carteira con límite máximo, que lles proporciona aos destinatarios finais a cobertura do risco de falta de pagamento para cada préstamo. Os trazos da carteira son unha taxa de garantía préstamo a préstamo, establecida no 80 %, contía a que fará fronte o instrumento ante unha primeira perda, de modo que o 20 % do importe non pagado será asumido pola entidade financeira concedente do préstamo e o 80 % restante polo instrumento financeiro, e unha taxa do límite máximo da garantía, establecida no 20 % da carteira, que é a porcentaxe da carteira que cubrirá o instrumento financeiro, limitando o volume total de préstamos que poden ser garantidos.

O prioritario para a Consellería do Medio Rural é facer posible que as persoas titulares de explotacións bovinas dispoñan de capital circulante suficiente para manter a viabilidade das súas explotacións, tendo en conta que a actual crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 segue aínda a afectar de forma significativa o sector agrario galego, agravada posteriormente coa evolución á alza dos prezos das materias primas experimentada nos últimos meses e, posteriormente, pola invasión rusa de Ucraína, o que implica a necesidade de dotar de liquidez os sectores económicos máis afectados, entre os que se atopa o sector primario. Por esta razón, e co fin de axudar ás persoas titulares das explotacións bovinas a afrontar a difícil situación actual, considérase necesario fomentar a utilización do Instrumento financeiro de xestión centralizada (IFXC), e mesmo mellorar as súas condicións ordinarias, mediante a subsidiación dos tipos de xuro establecidos no dito instrumento, a través de axudas complementarias financiadas con fondos propios da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta axuda outorgarase ao abeiro do disposto no Regulamento (UE) 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.

En consecuencia, de conformidade co previsto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das facultades que me confiren os artigos 7 e 14 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e de acordo co disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e demais normativa concorrente,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para o recoñecemento do dereito a préstamos de financiamento de capital circulante en explotacións bovinas garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), con concesión da subsidiación dos tipos de xuro dos ditos préstamos (axudas de minimis) por parte da Consellería do Medio Rural (código de procedemento MR553D). Só serán obxecto de financiamento, nos termos establecidos nesta orde, as garantías e tipos de xuro dos préstamos que as persoas interesadas formalicen coas entidades financeiras adheridas, mediante a sinatura do correspondente convenio co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ao Instrumento financeiro de xestión centralizada, e que asinasen un convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural para instrumentar os préstamos indicados.

2. O procedemento de concesión destas axudas tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, de acordo co artigo 49.4 do Regulamento (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e polo que se derroga o Regulamento (DE) 1698/2005 do Consello, e co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu artigo 19.2 establece que as bases reguladoras das convocatorias de axudas poderán exceptuar do requisito de fixar unha orde de prelación entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos cando, polo obxecto e finalidade da subvención, non sexa necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Artigo 2. Destinatarias finais dos préstamos garantidos polo instrumento financeiro

Terán a consideración de destinatarias finais dun préstamo as persoas físicas autónomas ou xurídicas titulares de explotacións bovinas da Comunidade Autónoma de Galicia que, logo de informe favorable de solvencia crediticia da Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria (en diante, SAECA), dispoñan dunha resolución individual válida, por parte da Consellería do Medio Rural, de recoñecemento do dereito a un préstamo garantido polo Instrumento financeiro de xestión centralizada, ao abeiro desta orde, e o formalicen.

Se, transcorridos seis meses desde a data de emisión da citada resolución, non se formaliza o correspondente préstamo, caducará o recoñecemento do dereito a que o préstamo proposto poda ser apoiado polo IFXC, polo que, de producirse a formalización superado ese prazo, o préstamo non estará garantido polo IFXC.

Artigo 3. Finalidade e características dos préstamos garantidos polo instrumento financeiro

Os préstamos a que se refire esta orde destinaranse exclusivamente ao financiamento do seu activo corrente, entendendo como tal o pagamento de nóminas dos traballadores, tributos, Seguridade Social, alugamento, leasing, provedores, acredores por prestación de servizos, reparacións, cotas de débedas bancarias a longo prazo no momento do seu vencemento.

En ningún caso poderán aplicarse a financiar investimentos en inmobilizado ou activos financeiros, nin á cancelación anticipada de pasivos bancarios.

As características e modalidades de préstamo recóllense no convenio de colaboración asinado entre o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (actualmente Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación) e a Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria para regular as condicións de xestión e execución do instrumento de garantía incluído no instrumento financeiro de xestión, así como nos convenios subscritos polas entidades financeiras e o MAPA para facilitar os préstamos garantidos polo IFXC, entre as que se sinalan as seguintes:

a) Importe do préstamo. O importe que se solicite en ningún caso superará a contía que resulte de multiplicar o número de vacas adultas maiores de 24 meses da explotación de vacún de leite por 1.000 euros, e 300 euros no caso de cabezas para explotacións de vacún de carne. As unidades de gando consideraranse en 1 de abril de 2022. En todo caso, o importe máximo do préstamo que se conceda será de 30.000 euros por explotación.

b) Prazos de amortización. A modalidade de préstamo elixible será unicamente o tipo 1: 3 anos sen carencia.

c) Comisións. Unicamente poderá devindicarse, por unha soa vez, unha comisión en concepto de apertura do préstamo. A contía máxima da dita comisión en ningún caso superará o 1 por 100 do importe total concedido.

d) Tipo de xuro. O tipo de xuro preferente a que se formalizarán os préstamos será o resultado de sumar ao euríbor a un ano, correspondente ao segundo mes anterior ao de formalización do préstamo, un diferencial de dous puntos, arredondado o resultado a tres decimais.

Se, para determinar o tipo de xuro conforme o sinalado no parágrafo anterior, o tipo de referencia euribor que proceda presenta un valor negativo, considerarase que o dito valor é cero.

e) Sistema de amortización. A amortización do principal realizarase mediante cotas anuais iguais, e os xuros, devindicados sobre os saldos de principal pendente, terán vencementos semestrais a partir da data da única e total disposición. Polo tanto, un dos vencementos semestrais de xuros coincidirá co anual de amortización do principal.

Con todo, o prestameiro poderá realizar amortizacións anticipadas, totais ou parciais, sobre o saldo de principal pendente antes da súa data de vencemento, sen que tal feito orixine comisión ningunha.

En caso de amortizacións parciais, o vencemento de xuros inmediatamente posterior calcularase tendo en conta o saldo de principal pendente que houbese antes e despois do movemento extraordinario de capital e as cotas de amortización posteriores calcularanse dividindo o saldo pendente que resulte tras a amortización anticipada entre as anualidades de amortización pendentes.

No caso de que as amortizacións anticipadas se realicen na data do vencemento de capital, aplicarase en primeiro lugar a amortización ordinaria que corresponda e, a continuación, a amortización anticipada, e as cotas de amortización de capital posteriores calcularanse conforme o establecido no parágrafo anterior.

Cando se produza unha cancelación anticipada do saldo de principal pendente, o prestameiro liquidará simultaneamente os xuros que lle correspondan ata ese momento.

No caso de préstamos sen carencia, o primeiro pagamento da amortización do principal producirase transcorrido un ano desde o momento da libre disposición do préstamo.

As entidades financeiras coas que se poderán formalizar os préstamos regulados nesta orde serán as que, estando adheridas ao Instrumento financeiro de xestión xentralizada por ter asinado o correspondente convenio co MAPA, ademais teñan asinado un convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural para instrumentar os préstamos indicados, que figuran na páxina web https://mediorural.xunta.gal/gl/recursos/prestamo-circulante

Artigo 4. Subsidiación dos tipos de xuro

A Consellería do Medio Rural subsidiará con fondos propios os tipos de xuro do préstamo de financiamento de capital circulante en explotacións bovinas garantido polo Instrumento financeiro de xestión centralizada no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cun límite máximo de 2 puntos porcentuais, e sen que en ningún caso o tipo de xuro resultante do préstamo poida ser menor do 0 %, de acordo co establecido nesta orde de convocatoria e nas cláusulas do convenio. Os xuros serán de tipo variable con revisión anual.

Esta axuda outorgarase ao abeiro do disposto no Regulamento (UE) 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.

Artigo 5. Requisitos para o recoñecemento do dereito a préstamos e á subsidiación dos tipos de xuros

As persoas solicitantes, físicas autónomas ou xurídicas, titulares de explotacións bovinas da Comunidade Autónoma de Galicia deberán cumprir, ademais, as seguintes condicións:

1. Explotación agraria inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, de acordo co Decreto 200/2012, do 4 de outubro, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

2. Ser peme.

3. De conformidade co establecido nos números 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, non poderán obter o recoñecemento ao dereito aos préstamos e a subsidiación dos xuros as persoas solicitantes nas cales concorra algunha das circunstancias seguintes:

a) Ter sido condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

b) Teren solicitado a declaración de concurso, teren sido declaradas insolventes en calquera procedemento, atoparse declaradas en concurso, agás que neste adquirise eficacia un convenio, estar suxeitas a intervención xudicial ou teren sido inhabilitadas conforme a Lei concursal sen que concluíse o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Teren dado lugar, por causa da cal fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato asinado coa Administración.

d) Estaren incursos a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

e) Non estaren ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes. Tampouco poderán obter a condición de beneficiarias destas axudas aquelas que teñan débedas en período executivo de calquera outro ingreso de dereito público da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Teren a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

g) Non estaren ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos que regulamentariamente se determinen.

h) Seren sancionados mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei xeral de subvencións ou a Lei xeral tributaria.

Artigo 6. Prazo de solicitude das axudas

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Artigo 7. Forma e lugar de presentación das solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 8. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Acreditación da persoa representante (se for o caso).

b) Balance e contas de resultados do último ano se son sociedades.

c) Anexo II autorización á SAECA para obter directamente por medios telemáticos a información que considere precisa para elaborar o informe de viabilidade crediticia, seguindo o modelo que figura como anexo II nesta orde.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se presente de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) DNI/NIE da persoa representante.

d) NIF da entidade representante.

e) Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.

f) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

g) Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

h) Inhabilitación para obter subvencións e axudas.

i) Concesión de subvencións e axudas.

j) Concesións pola regra de minimis.

k) Nivel de renda (IRPF) da persoa solicitante.

l) Informe de vida laboral da empresa da persoa solicitante.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 10. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 11. Instrución do procedemento

1. O Servizo de Explotacións e Asociacionismo Agrario da Consellería do Medio Rural instruirá os expedientes realizando, de oficio, cantas actuacións considere necesarias para verificar o cumprimento dos requisitos establecidos.

2. Se o solicitante non presenta a documentación requirida no prazo máximo establecido ou se a solicitude non reúne os requisitos establecidos na convocatoria, requirirase o interesado para que a emende no prazo máximo e improrrogable de 10 días. De non facelo así, considerarase que desiste da súa solicitude, logo de resolución ditada nos termos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. Examinada a solicitude presentada por cada interesado, e unha vez que dispoña do informe de viabilidade crediticia da SAECA, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución, que deberá recoller o solicitante ou solicitantes para os que se propón o recoñecemento do dereito a un préstamo e a subsidiación dos xuros, o seu importe ou, se é o caso, a denegación.

Artigo 12. Resolución de recoñecemento

1. A resolución dos expedientes corresponderalle á persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias por delegación da persoa titular da Consellería do Medio Rural, por proposta do órgano instrutor do procedemento.

2. As solicitudes serán resoltas nun prazo máximo de tres meses contados desde o momento en que o solicitante presente toda a documentación requirida e se dispoña do informe de viabilidade crediticia da SAECA. Transcorrido o prazo máximo para resolver sen que o interesado recibise comunicación expresa, poderá entender desestimada a súa petición por silencio administrativo.

Artigo 13. Formalización do préstamo garantido

1. Para a formalización do préstamo, o interesado deberá presentar, na entidade financeira adherida ao IFXC e que asinase o convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural para instrumentar os préstamos indicados, a resolución do recoñecemento do dereito ao préstamo. A póliza do préstamo deberá formalizarse para o obxecto e a nome do titular que figure na resolución de recoñecemento. O importe e a modalidade do préstamo que se formalice en ningún caso poderán superar o importe da resolución nin os límites temporais previstos para a devolución deste.

2. Se, transcorridos seis meses desde a data de emisión da resolución de recoñecemento do dereito ao préstamo garantido, non se formaliza o correspondente préstamo, caducará o recoñecemento a ese dereito, polo que, de producirse a formalización superado este prazo, o dito préstamo non estará garantido polo instrumento financeiro de xestión centralizada. Non obstante, poderá concederse por causas xustificadas unha prórroga do referido prazo de seis meses, que en todo caso non superará os tres meses adicionais.

3. O pagamento dos gastos financiables co préstamo garantido deberá realizarse no prazo máximo establecido na resolución de recoñecemento do dereito ao devandito préstamo.

Artigo 14. Pagamento da subsidiación dos xuros

Realizaranse pagamentos á conta en función do sistema de vencementos do préstamo.

A entidade financeira remitirá trimestralmente un certificado coa relación de vencementos de todos os préstamos formalizados por esa entidade financeira producidos no último trimestre, para os efectos de aboar ao prestameiro a contía correspondente á subsidiación dos xuros.

En aplicación do artigo 65.4.i) do Decreto 11/2009, do 9 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, non será necesario constituír garantía.

Artigo 15. Xestión de garantías

As garantías destes préstamos articúlanse mediante o Instrumento financeiro de xestión centralizada Feader 2014-2020. Con ese fin, a Consellería do Medio Rural asinou, o día 3 de decembro de 2020, o convenio polo que se establece o acordo de financiamento do Instrumento financeiro de xestión centralizada Feader 2014-2020 (IFXC) entre o MAPA, a Consellería do Medio Rural e a SAECA. Conforme este, a Consellería do Medio Rural confía ao MAPA as tarefas de execución do IFXC, que serán levadas a cabo por SAECA na súa calidade de entidade colaboradora do MAPA.

Artigo 16. Obrigas das persoas beneficiarias e controis administrativos e inspección

1. Ademais dos requisitos establecidos no artigo 5 para as persoas solicitantes, as persoas beneficiarias deberán dispor dunha contabilidade específica Feader.

2. A Consellería do Medio Rural realizará os controis administrativos e inspeccións que considere oportunos co fin de comprobar a veracidade dos datos consignados na documentación presentada, así como o cumprimento dos requisitos para a subscrición do préstamo. En particular, esta actuación estará sometida aos controis sinalados nos artigos 58 e 59 do Regulamento (UE) 1306/2013 e no artigo 9 do Regulamento delegado (UE) 480/2014 da Comisión.

O destinatario final e as entidades financeiras colaboradoras estarán obrigados a colaborar na devandita inspección, proporcionando os datos requiridos e facilitando, se é o caso, o acceso ás instalacións da empresa.

Artigo 17. Incumprimentos relativos aos préstamos garantidos

En relación coas operacións previstas na presente orde, o réxime de incumprimentos será o establecido no Regulamento delegado (UE) nº 640/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que respecta ao sistema integrado de xestión e control e ás condicións sobre a denegación ou retirada dos pagamentos e sobre as sancións administrativas aplicables aos pagamentos directos, á axuda ao desenvolvemento rural e á condicionalidade.

Os incumprimentos relacionados cos préstamos garantidos obxecto desta convocatoria poderán dar lugar, sen prexuízo doutras actuacións, a liberar o importe da garantía do préstamo na carteira do instrumento financeiro, asumindo o outorgante do préstamo os custos derivados da eliminación do préstamo da carteira.

Artigo 18. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 19. Réxime de recursos

As resolucións de subvención ditadas ao abeiro desta orde, así como a desestimación presunta de solicitudes, porán fin á vía administrativa e contra elas poderán interporse os seguintes recursos, sen prexuízo de que as entidades interesadas poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que venza o prazo para resolver.

b) Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa. Se non o for, o prazo será de seis meses e contarase, para o solicitante e outros posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Artigo 20. Notificacións de resolucións e actos administrativos

1. As notificacións de actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpran a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 21. Publicación dos actos

Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións de concesión e de denegación, o que producirá os efectos da notificación.

Artigo 22. Financiamento

1. Préstamo de financiamento de capital circulante.

A contía asignada nesta convocatoria pola Consellería do Medio Rural para custear as garantías deste IFXC destinado ás explotacións agrarias finánciase con cargo ao concepto 14.04.712B.841.01 e código de proxecto 2022 00140 dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, cunha anualidade para o ano 2022 de 4.000.000 euros.

Estas garantías están financiadas polo Feader nun 75 %, pola Xunta de Galicia nun 17,5 % e polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación nun 7,5 %.

2. Subsidiación dos tipos de xuro.

A subsidiación dos tipos de xuro regulada nesta orde farase efectiva con cargo á aplicación orzamentaria 14.04.712B.470.1 (proxecto 2010 01153) por un importe de 1.000.000 de euros dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, distribuído nas seguintes anualidades: para o 2022, 250.000 euros; para o 2023, 416.666,67 euros; para o 2024, 250.000 euros; e para o 2025, 83.333,33 euros.

Esta aplicación orzamentaria poderase incrementar, segundo se establece no artigo 31 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no caso de xerar, ampliar ou incorporar crédito, ou coa existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito incluído no mesmo programa.

Artigo 23. Compatibilidade

1. Atendendo ao artigo 37 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, este instrumento financeiro poderá combinarse con subvencións, bonificacións de xuros e subvencións de comisións de garantía, sempre que o gasto elixible financiable non supere os 200.000 euros.

2. O artigo 65.11 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento e do Consello, establece que unha operación poderá recibir axuda por un ou varios fondos EIE ou dun ou varios programas e doutros instrumentos da Unión, coa condición de que o gasto declarado nunha solicitude de pagamento correspondente a un dos fondos EIE non se declare noutro fondo ou instrumento da Unión, ou axuda do mesmo fondo no marco dun programa distinto. O establecido no artigo indicado non será aplicable á subvención dos xuros dos préstamos formalizados, que será incompatible con calquera outra subvención destinada ao mesmo fin.

3. Para o cálculo da subvención bruta equivalente (ESB) do préstamo, utilizarase a fórmula seguinte, tal como establece o Regulamento (UE) nº 964/2014:

ESB = importe nominal do préstamo × custo do risco × taxa de garantía × taxa do límite máximo da garantía × duración media ponderada do préstamo (anos).

Para o seu cálculo consideraranse os seguintes valores:

– Custo do risco: 0,5 % + (1,25 % anual × porcentaxe do préstamo pendente de amortizar).

– Taxa de garantía: 0,8.

– Taxa do límite máximo da garantía: 0,2.

– Duración media ponderada do préstamo (anos):

(prazo do préstamo+anos de carencia+(1/nº de amortizacións anuais)/2

Disposición adicional única. Normativa aplicable

As axudas a que se refire esta orde, ademais do previsto por ela e polas súas normas de desenvolvemento, rexeranse:

• Pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

• Polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

• Pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

• Polo Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello.

• Polo Regulamento delegado (UE) 480/2014 da Comisión, do 3 de marzo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

• Polo Regulamento de execución (UE) 964/2014 da Comisión, do 11 de setembro de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás condicións xerais para os instrumentos financeiros.

• Polo Regulamento (UE) nº 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o financiamento, xestión e seguimento da política agrícola común, polo que se derrogan os regulamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 e (CE) núm. 485/2008 do Consello.

• Polo Regulamento (UE) 1408/2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

Facúltase a persoa titular da dirección xeral competente en agricultura, gandaría e industrias agroalimentarias para ditar as instrucións que considere oportunas para a execución da presente orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file