Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Luns, 18 de xullo de 2022 Páx. 40297

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 30 de xuño de 2022 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos de titularidade desta consellería, de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia plena para a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que a desenvolven, de conformidade co artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia.

A Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, introduce unha serie de modificacións no seu articulado que, entre outras cuestións, afectan a organización do bacharelato regulado no seu capítulo IV do título I. Mediante o Real decreto 243/2022, do 5 de abril, establécense a ordenación e as ensinanzas mínimas destas ensinanzas.

En relación coa ordenación das ensinanzas de bacharelato, a vixente normativa establece catro modalidades: Artes, Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e Xeral. A modalidade de Artes organízase en dúas vías, unha referida a Artes Plásticas, Imaxe e Deseño, e a outra a Música e Artes Escénicas. As restantes modalidades terán unha estrutura única.

En consecuencia, resulta necesario adaptar a oferta das distintas modalidades de bacharelato dos centros públicos de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e actualizala conforme a nova ordenación das ensinanzas establecida pola devandita lei orgánica.

Por canto antecede, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Autorización das modalidades de bacharelato

Autorizar a implantación das modalidades de bacharelato que se especifican no anexo desta orde en cada un dos institutos de educación secundaria (IES) que, así mesmo, se detallan, desde o inicio do curso escolar 2022/23.

Artigo 2. Implantación das ensinanzas

Os IES que tivesen autorizada unha modalidade bacharelato ou vía da modalidade de Artes diferente das que se recollen no anexo desta orde impartirán no curso 2022/23 o segundo curso da modalidade autorizada con anterioridade seguindo o previsto na súa normativa propia.

Así mesmo, os IES en que se implante unha nova modalidade ou vía, no curso 2022/23 impartirán o primeiro curso das novas ensinanzas.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Queda derrogada a Orde do 29 de maio de 2008 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e todas as normas de rango igual ou inferior no que se opoñan a esta orde.

Disposición derradeira primeira. Autorización para ditar instrucións

Autorízanse a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para adoptaren todos os actos e medidas necesarios para a aplicación desta orde.

Disposición derradeira segunda. Recurso

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas) ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a mesma data de publicación (artigos 8, 10 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de xuño de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Provincia

Concello

Código

Centro

Artes

Ciencias e
Tecnoloxía

Humanidades e
Ciencias Sociais

Xeral

Plásticas, Imaxe e
Deseño

Música e Artes
Escénicas

A Coruña

Ames

15027721

IES Plurilingüe de Ames

x

x

A Coruña

Ames

15032807

IES do Milladoiro

x

x

A Coruña

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

x

x

A Coruña

Arteixo

15023314

IES de Sabón

x

x

A Coruña

Arteixo

15032145

IES de Pastoriza

x

x

A Coruña

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

x

x

A Coruña

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

x

x

A Coruña

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

x

x

x

A Coruña

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

x

x

x

A Coruña

Boiro

15026698

IES Espiñeira

x

x

A Coruña

Brión

15026352

IES Brión

x

x

A Coruña

Cambre

15026704

IES David Buján

x

x

A Coruña

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

x

x

x

A Coruña

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

x

x

x

A Coruña

Carballo

15002591

IES Monte Neme

x

x

A Coruña

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

x

x

A Coruña

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

x

x

A Coruña

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

x

x

A Coruña

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

x

x

A Coruña

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005211

IES Salvador de Madariaga

x

x

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005233

IES Agra do Orzán

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005245

IES Monelos

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

x

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005269

IES Urbano Lugrís

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005300

IES Rafael Puga Ramón

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15005579

IES Plurilingüe Elviña

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15025611

IES Monte das Moas

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

x

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15027770

IES A Sardiñeira

x

x

A Coruña

Coruña (A)

15027654

IES Agra de Leborís

x

x

A Coruña

Culleredo

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

x

x

A Coruña

Culleredo

15032935

IES Rego de Trabe

x

x

A Coruña

Curtis

15022620

IES de Curtis

x

x

x

A Coruña

Fene

15032081

IES de Fene

x

x

A Coruña

Ferrol

15006687

IES de Catabois

x

x

A Coruña

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

x

x

A Coruña

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

x

x

x

A Coruña

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

x

x

x

A Coruña

Ferrol

15021470

IES Canido

x

x

A Coruña

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carvalho Calero

x

x

x

A Coruña

Melide

15008817

IES de Melide

x

x

A Coruña

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

x

x

A Coruña

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

x

x

A Coruña

Narón

15025268

IES As Telleiras

x

x

A Coruña

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

x

x

A Coruña

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

x

x

A Coruña

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

x

x

A Coruña

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

x

x

A Coruña

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

x

x

x

A Coruña

Oleiros

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

x

x

A Coruña

Oleiros

15027228

IES María Casares

x

x

A Coruña

Oleiros

15027952

IES Miraflores

x

x

A Coruña

Ordes

15027782

IES Ordes

x

x

A Coruña

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

x

x

A Coruña

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

x

x

x

A Coruña

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

x

x

A Coruña

Pobra do Caramiñal (A)

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

x

x

A Coruña

Ponteceso

15026406

IES Eduardo Pondal

x

x

A Coruña

Pontedeume

15020556

IES Breamo

x

x

A Coruña

Pontes de García Rodríguez (As)

15021767

IES Plurilingüe Castro da Uz

x

x

A Coruña

Pontes de García Rodríguez (As)

15025694

IES Moncho Valcarce

x

x

A Coruña

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

x

x

A Coruña

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

x

x

A Coruña

Ribeira

15014568

IES Nº 1

x

x

A Coruña

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

x

x

x

A Coruña

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

x

x

A Coruña

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

x

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

x

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15027058

IES As Fontiñas

x

x

x

A Coruña

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

x

x

x

A Coruña

Teo

15027411

IES de Cacheiras

x

x

A Coruña

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

x

x

A Coruña

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

x

x

Lugo

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

x

x

Lugo

Burela

27013934

IES Perdouro

x

x

Lugo

Burela

27013958

IES Monte Castelo

x

x

x

Lugo

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

x

x

Lugo

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

x

x

Lugo

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

x

x

Lugo

Chantada

27003175

IES Val do Asma

x

x

Lugo

Fonsagrada (A)

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

x

x

Lugo

Foz

27020562

IES de Foz

x

x

Lugo

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

x

x

Lugo

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

x

x

x

Lugo

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

x

x

x

x

Lugo

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

x

x

Lugo

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

x

x

x

Lugo

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

x

x

Lugo

Lugo

27016455

IES Sanxillao

x

x

x

x

Lugo

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

x

x

Lugo

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

x

x

x

Lugo

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

x

x

Lugo

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

x

x

Lugo

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

x

x

x

Lugo

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

x

x

Lugo

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

x

x

Lugo

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

x

x

Lugo

Pontenova (A)

27016297

IES Enrique Muruais

x

x

Lugo

Quiroga

27015189

IES de Quiroga

x

x

Lugo

Rábade

27016613

IES Río Miño

x

x

Lugo

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

x

x

Lugo

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

x

x

Lugo

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

x

x

x

Lugo

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

x

x

Lugo

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

x

x

Lugo

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

x

x

Lugo

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

x

x

x

Ourense

Pobra de Trives (A)

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

x

x

Ourense

Rúa (A)

32016637

IES Cosme López Rodríguez

x

x

Ourense

Allariz

32016339

IES de Allariz

x

x

Ourense

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

x

x

Ourense

Barco de Valdeorras (O)

32001683

IES Martaguisela

x

x

x

Ourense

Barco de Valdeorras (O)

32001725

IES Lauro Olmo

x

x

x

Ourense

Carballiño (O)

32003001

IES Nº 1

x

x

x

Ourense

Carballiño (O)

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

x

x

Ourense

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

x

x

Ourense

Maceda

32016431

IES San Mamede

x

x

Ourense

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

x

x

x

Ourense

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

x

x

x

Ourense

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

x

x

Ourense

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

x

x

x

Ourense

Ourense

32009190

IES As Lagoas

x

x

x

Ourense

Ourense

32015207

IES O Couto

x

x

Ourense

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

x

x

Ourense

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

x

x

Ourense

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

x

x

x

Ourense

Verín

32013582

IES García-Barbón

x

x

Ourense

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

x

x

x

Ourense

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

x

x

Ourense

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

x

x

Ourense

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

x

x

x

Pontevedra

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

x

x

Pontevedra

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

x

x

Pontevedra

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

x

x

Pontevedra

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

x

x

Pontevedra

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

x

x

Pontevedra

Cangas

36000922

IES María Soliño

x

x

x

x

Pontevedra

Cangas

36019475

IES de Rodeira

x

x

Pontevedra

Cañiza (A)

36015101

IES da Cañiza

x

x

Pontevedra

Estrada (A)

36002335

IES Manuel García Barros

x

x

x

x

Pontevedra

Estrada (A)

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

x

x

Pontevedra

Forcarei

36019323

IES Chano Piñeiro

x

x

Pontevedra

Gondomar

36019220

IES Auga da Laxe

x

x

Pontevedra

Grove (O)

36019232

IES Monte da Vila

x

x

x

Pontevedra

Guarda (A)

36019244

IES A Sangriña

x

x

Pontevedra

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

x

x

x

Pontevedra

Lalín

36013758

IES Laxeiro

x

x

x

Pontevedra

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

x

x

Pontevedra

Marín

36015159

IES Chan do Monte

x

x

Pontevedra

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

x

x

Pontevedra

Moaña

36018999

IES As Barxas

x

x

x

Pontevedra

Mos

36020131

IES de Mos

x

x

x

x

Pontevedra

Neves (As)

36019402

IES Pazo da Mercé

x

x

Pontevedra

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

x

x

Pontevedra

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

x

x

Pontevedra

Poio

36020143

IES de Poio

x

x

Pontevedra

Ponte Caldelas

36020313

IES de Ponte Caldelas

x

x

Pontevedra

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

x

x

x

Pontevedra

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

x

x

x

Pontevedra

Ponteareas

36024781

IES do Barral

x

x

Pontevedra

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

x

x

Pontevedra

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

x

x

Pontevedra

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

x

x

x

x

Pontevedra

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

x

x

x

x

Pontevedra

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

x

x

Pontevedra

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

x

x

x

Pontevedra

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

x

x

x

Pontevedra

Porriño (O)

36007011

IES Pino Manso

x

x

Pontevedra

Porriño (O)

36019529

IES Ribeira do Louro

x

x

x

Pontevedra

Redondela

36007734

IES Mendiño

x

x

x

Pontevedra

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

x

x

x

Pontevedra

Redondela

36019566

IES de Chapela

x

x

Pontevedra

Salceda de Caselas

36024628

IES Pedras Rubias

x

x

Pontevedra

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

x

x

Pontevedra

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

x

x

Pontevedra

Silleda

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

x

x

Pontevedra

Soutomaior

36024987

IES de Soutomaior

x

x

Pontevedra

Tomiño

36019751

IES Antón Alonso Ríos

x

x

Pontevedra

Tui

36009901

IES San Paio

x

x

x

Pontevedra

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

x

x

Pontevedra

Valga

36020362

IES de Valga

x

x

Pontevedra

Vigo

36011567

IES Castelao

x

x

Pontevedra

Vigo

36011579

IES A Guía

x

x

Pontevedra

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

x

x

x

Pontevedra

Vigo

36011592

IES Santa Irene

x

x

Pontevedra

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

x

x

Pontevedra

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

x

x

x

Pontevedra

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

x

x

Pontevedra

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

x

x

Pontevedra

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

x

x

Pontevedra

Vigo

36018173

IES de Teis

x

x

Pontevedra

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

x

x

Pontevedra

Vigo

36019050

IES de Beade

x

x

x

Pontevedra

Vigo

36019062

IES Rosais 2

x

x

Pontevedra

Vigo

36019426

IES Coruxo

x

x

Pontevedra

Vigo

36019670

IES do Castro

x

x

Pontevedra

Vigo

36020374

IES Valadares

x

x

Pontevedra

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

x

x

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

x

x

x

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36013771

IES Fermín Bouza Brey

x

x

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36018380

IES O Carril

x

x

x

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

x

x

Pontevedra

Vilanova de Arousa

36019414

IES A Basella

x

x