Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Luns, 18 de xullo de 2022 Páx. 40325

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2022 pola que se convocan a concurso público prazas de profesorado contratado doutor-OEP 2022.

Esta reitoría, en cumprimento do acordado polo Consello de Goberno da Universidade de Santiago de Compostela do 29 de xuño de 2022, e logo da autorización da oferta de emprego público para o ano 2022 por parte da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia e da súa publicación no DOG do 31 de maio de 2022,

RESOLVE:

Convocar, para a súa provisión mediante concurso público, 30 prazas de profesor/a contratado/a doutor/a correspondentes á OEP de 2022 (2 delas incluídas na reserva do 15 % para o persoal investigador do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais ou internacionais que obtivesen o certificado I3) que se relacionan no anexo I.1, con suxeición ás seguintes bases da convocatoria:

1. Normas xerais.

1.1. Este concurso réxese, ademais de polo disposto nas bases desta convocatoria, por:

– Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (en diante, LOU).

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPACAP).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante,
LRXSP).

– Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario.

– Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro.

– Regulamento de selección de profesorado permanente, aprobado polo Acordo do Consello de Goberno da USC do 27 de setembro de 2019 (en diante, Regulamento).

– II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio).

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñan nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deberán asumir as persoas adxudicatarias non suporán en ningún caso para quen obteña estes postos un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da Universidade para asignarlle distintas obrigas docentes e investigadoras. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que deberá desenvolverse a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia Universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta.

1.3. Cando os prazos a que se fai referencia nesta convocatoria se expresen en días, entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados e domingos e os declarados festivos, de acordo co disposto no artigo 30 da LPACAP. Consideraranse festivos, para estes efectos, os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, ampliándose en calquera caso en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

1.4. O prazo máximo para a resolución do concurso será de 4 meses contados a partir da data de publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

2.1. Requisitos de carácter xeral que deberán reunir para poder participar nestas probas selectivas:

a) Posuír a nacionalidade española ou a dalgún Estado membro da Unión Europea ou país estranxeiro que, nos termos previstos no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego público.

b) Estar en posesión do título de doutor.

c) Ter recibido a avaliación positiva da súa actividade docente e investigadora para a figura de profesor contratado doutor ou doutras categorías superiores, por parte da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANACA) ou de calquera outro órgano de avaliación que determinen as leis doutras comunidades autónomas, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia; ou ben reunir as condicións que determinan a cualificación automática para ser contratado nesta figura.

d) Ter feitos os 16 anos de idade.

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

f) Acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente.

g) Non ter sido despedido ou separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma categoría profesional a que pertencía.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

h) Aboar as taxas previstas na base 3.5.

Non poderán participar no presente concurso os empregados públicos da Universidade de Santiago de Compostela que pertenzan ao mesmo réxime xurídico, corpo, categoría, área de coñecemento e departamento da praza que se convoca.

2.2. Requisitos de carácter específico.

Para ser admitido nos concursos de acceso a prazas de profesores/as contratados/as doutores/as incluídas na reserva de prazas para a incorporación de investigadores do Programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia, será preciso acreditar a obtención do certificado I3 no marco do Programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia dentro dos recoñecidos para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

2.3. A posesión de todos os requisitos estará referida sempre á data de expiración do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo, agás no caso do sinalado no número 2.f), que as persoas candidatas propostas poderán acreditar nos termos establecidos no número 9.3 desta convocatoria.

3. Solicitudes.

3.1. As persoas que desexen participar nesta convocatoria deberán presentar a súa solicitude, acompañada da documentación correspondente, unicamente por medios electrónicos, a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm), para o que deberán empregar os medios de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/informacion/aspectosTecnicos.htm).

A non presentación da solicitude electrónica será causa de exclusión e non poderá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

Ademais, será requisito imprescindible para participar no proceso que as persoas aspirantes, no acto de presentación, fagan entrega ao/á presidente/a da Comisión, en formato electrónico, dunha copia do seu currículo, xunto cunha copia do proxecto de actividades docentes, así como dunha copia do proxecto investigador e a documentación acreditativa dos méritos alegados. A documentación acreditativa dos méritos poderá presentarse en formato electrónico ou ben en papel.

3.2. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

A inexactitude, a falsidade ou a omisión de carácter esencial de calquera dato ou información na declaración, así como a non presentación da documentación cando lle sexa requirida, determinará a non selección e/ou a non formalización do contrato de traballo, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedesen.

3.3. Co fin de garantir a participación en condicións de igualdade, aquelas persoas con necesidades específicas derivadas de alteracións físicas, psíquicas ou sensoriais cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % poderán solicitar as medidas ou os recursos adicionais necesarios para desenvolver o procedemento selectivo.

Quen solicite proba adaptada deberao facer constar expresamente no momento da inscrición e motivalo.

3.4. As solicitudes deberán presentarse no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.5. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboarlle á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 44,17 euros en concepto de dereitos de exame.

Estarán exentas do pagamento da totalidade da taxa por dereitos de exame:

1) Aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %.

2) As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Gozarán dunha bonificación do 50 % da taxa por dereitos de exame:

1) As persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

2) As persoas que figurasen como demandantes de emprego desde polo menos seis meses antes da data de publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico da USC, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Todas as circunstancias que supoñen unha bonificación total ou parcial das taxas por dereitos de exame deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, achegando copia da cualificación do grao de discapacidade ou do carné de familia numerosa segundo corresponda. As relativas á condición de demandante de emprego, así como ao feito de non percibir prestación ou subsidio por desemprego, deberanse acreditar con certificados expedidos polo Servizo Público de Emprego.

A persoa solicitante deberá realizar a liquidación de taxas na aplicación informática e o seu aboamento a través dun dos seguintes medios:

1) Pagamento a través do impreso de autoliquidación. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico, imprimir o documento de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria.

2) Pagamento electrónico mediante cartón de crédito. Para iso, deberá seleccionar esta opción no formulario electrónico e realizar o pagamento a través da pasarela bancaria a que se lle dea acceso a través da aplicación informática.

En ningún caso a presentación e pagamento da taxa suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude. Entenderase como defecto non emendable non realizar o pagamento dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Serán excluídas todas aquelas persoas aspirantes que non aboen a totalidade dos dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes. No caso de que as persoas aspirantes se acollesen a unha exención ou bonificación e non xustifiquen ese aspecto, de non telo feito con anterioridade, no prazo de reposición de documentación, serán excluídas do procedemento por non ter feito o pagamento da totalidade das taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ás persoas aspirantes que sexan excluídas por causas non imputables a elas. Para tal efecto, o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o seu número de conta no recadro que figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncian á devolución dos dereitos de exame.

Para calquera aclaración ou información sobre a tramitación electrónica, as persoas solicitantes poderanse poñer en contacto co Centro de Atención aos/as Usuarios/as seguindo o procedemento indicado na páxina http://www.usc.gal/gl/servizos/atic/cau/

No caso de non poder formalizar a solicitude mediante o formulario electrónico dentro dos prazos establecido e sempre que o motivo sexa por causas técnicas non imputables a persoa interesada que imposibiliten o funcionamento ordinario da web, observarase o que a USC estableza nesta materia para tal fin.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos. Momento de presentación.

4.1. Acreditación de requisitos de carácter xeral.

Xunto coa solicitude, e sempre a través do formulario electrónico mencionado no punto 3.1, presentarase a seguinte documentación:

a) Copia dixitalizada en formato PDF do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo dun nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional subscrito pola Unión Europea e ratificado por España, con que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Copia dixitalizada en formato PDF do título universitario oficial de doutor (anverso e reverso), agás no caso de que esta acreditación xa conste no expediente persoal por ser PDI da USC.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberán ser acreditados presentando a copia dixitalizada da Declaración de equivalencia ao nivel académico de doutor conforme a disposición adicional quinta do Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, ou a copia dixitalizada de calquera outro documento de acreditación equivalente que regulamentariamente se determine.

c) Copia dixitalizada en formato PDF da resolución de avaliación positiva para a figura de profesor/a contratado/a doutor/a ou para outra categoría superior expedida pola ACSUG, pola ANACA ou por calquera outro órgano de avaliación, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia, agás que esta acreditación xa conste no expediente persoal por ser PDI da USC.

4.2. Acreditación de requisitos de carácter específico.

Os aspirantes a prazas correspondentes á prazas do corpo de profesores/as contratados/as doutores/as incluídas na reserva do 15 % para o persoal investigador do programa Ramón y Cajal e doutros programas de excelencia nacionais o internacionais que obtivesen o certificado I3, deberán presentar copia dixitalizada do certificado I3 obtido no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional o internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

Non presentar os documentos especificados nos puntos citados será causa de exclusión, que deberá repararse no prazo establecido na base 5.2 desta convocatoria.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, nun prazo máximo de dez días hábiles, a Vicerreitoría de Profesorado publicará unha resolución que aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos no taboleiro electrónico da USC
(https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm).

5.2. Contra esta resolución, e nun prazo máximo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC, as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor para repararen os defectos que motivasen a exclusión ou omisión da devandita listaxe. Se non o fan, serán excluídos definitivamente do proceso selectivo sen teren dereito á devolución das taxas aboadas.

5.3. Para emendar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión a persoa aspirante deberá realizar o trámite a través da aplicación de concursos incorporando na epígrafe correspondente a documentación requirida e/ou formular as alegacións que considere pertinentes.

5.4. Rematado o prazo para reparar os defectos que motivaron a exclusión ou omisión das persoas aspirantes, a Vicerreitoría de Profesorado aprobará e publicará, no prazo máximo de dez días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión, no lugar indicado na base 5.1. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpor recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou.

5.5. A inclusión na listaxe definitiva de admitidos/as non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a sinatura do correspondente contrato na categoría docente de que se trate. A posesión dos requisitos exixidos terá que acreditarse no seu momento.

6. Comisións de selección.

6.1. O concurso obxecto desta convocatoria será resolto polas comisións indicadas no anexo I.2.

6.2. A Comisión de Selección rexerase polo disposto no Regulamento para a selección de profesorado con vinculación permanente da USC. Os membros da Comisión deberán absterse de actuar e as persoas interesadas poderán recusalos, en calquera momento do procedemento, cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da LRXSP.

6.3. Unha vez resoltas a renuncia, a abstención ou a recusación que puidesen terse presentado, as persoas afectadas serán substituídas polos/as respectivos/as suplentes. No suposto de que tamén no membro suplente do que se trate concorrese algunha das circunstancias de impedimento citadas anteriormente, a súa substitución farase por orde correlativa de nomeamento entre os membros suplentes.

6.4. As comisións de selección constituiranse no prazo máximo de tres meses desde o día seguinte á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Para iso, a persoa titular da presidencia da Comisión, logo de consultar cos restantes membros, convocará os membros titulares e, de ser o caso, os suplentes, para proceder ao acto de constitución da Comisión, con indicación do lugar e a data. Ademais, o/a presidente/a deberá informar as persoas candidatas admitidas acerca do acto de constitución e convocalas para o acto de presentación de candidaturas, que deberá ter lugar con posterioridade á constitución da Comisión e á aprobación dos criterios de valoración dos méritos. A convocatoria para o acto de presentación de candidaturas realizarase a través do taboleiro electrónico, e incluirá o lugar, a data e a hora de realización.

No acto de constitución a Comisión de Selección aprobará e publicará no taboleiro electrónico da USC os criterios de valoración dos méritos e os criterios para o acceso das persoas aspirantes ás distintas fases, respectando o baremo recollido no anexo II.

6.5. O acto de constitución e aprobación dos criterios de valoración poderá ser realizado de xeito presencial ou telemático.

7. Desenvolvemento dos concursos.

7.1. Acto de presentación.

7.1.1. A orde de actuación das persoas aspirantes a praza seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra T, de acordo co establecido na Resolución do 28 de xaneiro de 2022 da Consellería de Facenda e Administración Pública da Xunta de Galicia para o ano 2022 (DOG do 4 de febreiro).

7.1.2. No acto de presentación, que será público, as persoas candidatas entregarán ao/á presidente/a da Comisión, unha copia en soporte dixital con forma de lapis de memoria USB do seu currículo, do seu proxecto de actividades docentes e do seu proxecto investigador. Ademais, neste mesmo acto deberase entregar a documentación acreditativa dos méritos alegados, que poderá presentarse en soporte dixital anteriormente indicado, en formato PDF ou en papel e segundo os requisitos establecidos no anexo III.

a) O currículo.

O currículo deberá axustarse no posible ao modelo de currículo publicado na páxina do Catálogo de procedementos da USC (https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/126/ver.htm) e na web do Servizo de Planificación de PDI da USC
(http://www.usc.gal/gl/servizos/profesorado/Prazas-PDI/solicitudes.html). En calquera caso, será posible tamén presentar o currículo noutro formato, preferentemente normalizado.

b) O proxecto de actividades docentes.

O proxecto de actividades docentes terá unha extensión máxima de 100.000 caracteres (espazos incluídos) e deberá referirse á materia indicada no anexo I.1 desta convocatoria ou, na súa falta, a unha materia obrigatoria ou de formación básica adscrita á área de coñecemento de que se trate, das cursadas para a obtención de títulos de carácter oficial de grao ou equivalente na USC, que tivesen docencia no curso académico en que se realice esta convocatoria. O proxecto deberá recoller, cando menos, os seguintes aspectos: datos descritivos da materia, sentido da materia no plan de estudos, obxectivos, desenvolvemento do temario, metodoloxía de ensino-aprendizaxe, bibliografía e criterios de avaliación. As persoas aspirantes deberán entregarlle ao/á presidente/a da Comisión de Selección unha copia do texto nun formato electrónico que permita verificar o cumprimento do requisito relativo á extensión.

c) O proxecto investigador.

O proxecto investigador terá unha extensión máxima de 50.000 caracteres (espazos incluídos) e deberá referirse ao proxecto que desenvolverá a persoa solicitante no caso de lle ser outorgada a praza. As persoas aspirantes deberán entregarlle ao/á presidente/a da Comisión de Selección unha copia do texto no soporte dixital indicado no punto 7.1.2 que permita verificar o cumprimento do requisito relativo á extensión.

d) A documentación acreditativa dos méritos alegados poderá presentarse en soporte dixital ou en papel e segundo os requisitos establecidos no anexo III.

No caso de que as persoas aspirantes opten pola presentación en soporte dixital da documentación acreditativa de méritos, esta deberá organizarse en carpetas ordenadas consonte a estrutura do currículo.

Se se opta pola presentación en papel, o exemplar da documentación acreditativa terá que ordenarse consonte a estrutura do currículo. Os documentos que non sexan libros ou similares deberán estar numerados en cada unha das súas páxinas e encadernados ou suxeitos de calquera outro modo que os manteña unidos de maneira sólida e impida a perda da documentación. Os libros e outros materiais non encadernables deberán presentarse en arquivadores ou similares, numerados, no caso de que se entregue máis de un, e identificados co número do concurso e o nome da persoa aspirante. Co fin de facilitar a súa localización, recoméndase que en cada un dos méritos relacionados no currículo se indique o número de orde da carpeta ou do arquivador que os contén.

A persoa que exerza a presidencia da Comisión requirirá as persoas aspirantes para que ordenen a documentación consonte o recollido no parágrafo anterior, no caso de que a documentación presentada no cumpra os requisitos descritos.

7.1.3. Non serán valorados os proxectos de actividades docentes e os proxectos investigadores que incumpran os requisitos de extensión fixados.

7.1.4. O/a secretario/a da Comisión garantirá que a documentación entregada polas persoas concursantes poida ser consultada antes do inicio das probas por todas as persoas candidatas presentadas que o desexen.

7.1.5. As probas deberán comezar nun prazo máximo de dez días desde o acto de presentación.

7.1.6. No acto de presentación, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. No lugar de realización do acto deberá estar presente, ademais das persoas aspirantes, como mínimo un membro da Comisión.

7.2. Realización das probas.

7.2.1. O concurso correspondente a prazas de profesorado contratado doutor constará de dúas fases, cada unha delas de carácter eliminatorio:

a) A primeira fase terá unha valoración máxima de 100 puntos e consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas no currículo, sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e que estean debidamente acreditados. A Comisión de Selección valorará os currículos das persoas aspirantes aplicando os criterios que determine e de acordo co baremo correspondente a esta categoría, recollido no anexo II desta convocatoria. Concluída a valoración dos currículos, os resultados faranse públicos a través do taboleiro electrónico. A Comisión indicará a relación de aspirantes que pasan á segunda fase e fará pública a convocatoria para a realización do exercicio correspondente. A convocatoria incluirá a data, a hora e o lugar de celebración.

b) A segunda fase consistirá na exposición oral en sesión pública do proxecto de actividades docentes e do proxecto investigador, durante un tempo máximo de noventa minutos. Seguidamente, a Comisión debaterá coa persoa aspirante á praza sobre os contidos da súa exposición durante un tempo máximo de dúas horas.

Rematada a proba, cada membro da Comisión emitirá un informe razoado e axustado aos criterios de valoración previamente fixados.

O proxecto de actividades docentes e o proxecto investigador terán unha valoración máxima de 50 puntos cada un.

c) A puntuación final de cada aspirante será o resultado da suma das puntuacións obtidas nas dúas fases do concurso.

7.2.2. Nestas probas, os membros da Comisión de Selección poderán actuar a través de sistemas de videoconferencia. Non obstante, no lugar de realización das probas deberá estar presente fisicamente, ademais das persoas aspirantes, cando menos un membro da Comisión.

8. Proposta de provisión.

8.1. De acordo coas valoracións e informes realizados, no prazo máximo de cinco días desde o seguinte ao de finalización da segunda fase a Comisión elaborará unha proposta de contratación, que incluirá a relación de todas as persoas candidatas que sexan consideradas aptas para ocupar a praza, ordenadas pola puntuación final acadada no proceso (de maior a menor). No caso de que ningunha das persoas candidatas atinxa a puntuación mínima establecida nos criterios, a Comisión elaborará unha proposta de non provisión. A proposta de contratación ou de non provisión farase pública no taboleiro electrónico da universidade.

Unha vez publicada, a Comisión de Selección remitirá o expediente completo ao Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador.

Rematado o procedemento, a documentación das persoas concursantes quedará ao seu dispor no Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, de onde deberán retirala. Non obstante, no caso de interposición de recurso, a documentación non poderá retirarse ata que a resolución impugnada sexa firme, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan realizar copia da documentación para outros efectos.

Transcorridos seis meses desde a finalización do procedemento ou, no caso de haber recurso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza, a documentación que non fose retirada será destruída.

8.2. Contra a proposta de provisión da praza de profesorado contratado doutor as persoas interesadas poderán presentar unha reclamación perante o reitor no prazo de dez días contados desde o seguinte á publicación no taboleiro electrónico. A reclamación será valorada por unha Comisión de Reclamacións nos termos e consonte o procedemento establecido no artigo 20 do Regulamento. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase a contratación ata a súa resolución definitiva.

9. Resolución reitoral de contratación, presentación de documentos e formalización do contrato.

9.1. A resolución reitoral que autorice, cando proceda, a contratación da persoa candidata ou candidatas segundo a orde de puntuación farase pública no taboleiro electrónico da USC. A publicación no taboleiro electrónico da USC substituirá a notificación persoal ás persoas interesadas e producirá os mesmos efectos ca esta, segundo o previsto no artigo 45 da LPACAP.

9.2. A persoa candidata á que se atribúa a praza obxecto deste concurso deberá asinar o contrato nun prazo de cinco días hábiles, contados a partir da publicación da resolución de contratación no taboleiro electrónico da USC. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado polo reitor.

9.3. Antes de proceder á sinatura, a persoa candidata deberá presentar para o seu cotexo os documentos orixinais que avalen o cumprimento dos requisitos exixidos nesta convocatoria. En todo caso, deberá acreditar a titulación universitaria de maior nivel que se posúa, co obxecto de que conste no seu expediente persoal.

A acreditación do requisito exixido na base 2.e) farase mediante a presentación de certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo de Galego de Saúde (Sergas).

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.f) deberá axustarse ao seguinte:

A persoa candidata proposta para ocupar o posto de profesor/a contratado/a doutor/a deberá acreditar o coñecemento das dúas linguas oficiais na Universidade de Santiago de Compostela, de conformidade co establecido na lexislación vixente. O coñecemento do español acreditarase mediante certificado de lingua española como lingua estranxeira de nivel B2 ou superior. As persoas que sexan nacionais de Estados que teñen o español como lingua oficial non terán que acreditar o seu coñecemento. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase mediante o certificado de lingua galega Celga 3 ou equivalente.

De non acreditar o coñecemento das linguas oficiais da USC antes da sinatura do contrato, a persoa candidata proposta terá un prazo máximo dun ano para facelo a través dos documentos citados no parágrafo anterior. De non ser así, a USC realizaralle a persoa candidata proposta unha proba específica, que terá lugar antes de que transcorran dous anos desde a contratación.

Esta documentación deberá presentarse no Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, Colexio de San Xerome, Santiago de Compostela.

De non presentarse a documentación na forma e no prazo sinalados anteriormente, ou cando esta non garde correspondencia co declarado na instancia, a persoa candidata decaerá nos dereitos que para ela deriven desta convocatoria.

9.4. Se a persoa candidata non asina o contrato dentro do prazo sinalado no punto 9.2 desta base, agás supostos de forza maior debidamente acreditados e sen prexuízo do establecido no artigo 10, in fine, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, perderá o dereito a desempeñar o posto para o que fose seleccionada e procederase a formalizar a contratación coa persoa candidata proposta na seguinte posición.

9.5. Con carácter xeral, o contrato que deriven desta convocatoria producirá efectos desde a data en que se asine, agás que nel se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Tan só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.6. Será de aplicación ao persoal contratado en virtude desta convocatoria as normas contidas na Lei 53/1984, do 26 de decembro, na Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da administración autonómica, e demais normativa de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas e as súas normas de desenvolvemento.

10. Características do contrato.

10.1. Retribucións.

O contrato que se formalice en virtude desta convocatoria terá as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do Convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración do contrato.

Este contrato terá efectos a partir da data de sinatura, ou da que se determine na resolución de autorización da contratación se é posterior, e a súa duración será a que corresponda segundo o establecido no artigo 7 do Decreto autonómico 266/2002, do 6 de setembro, de contratación do profesorado universitario.

11. Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado en canto non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2022

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 21.4.2022; DOG do 26 de abril)
Ernesto González Seoane
Vicerreitor de Profesorado

ANEXO I.1

Relación de prazas

Profesor contratado doutor.

Nº de concurso: 1PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0519).

Área de coñecemento nacional: Medicina e Cirurxía Animal.

Área de coñecemento USC: Ciencias Clínicas Veterinarias.

Departamento: Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias.

Perfil: Medicina e cirurxía clínica veterinaria II (G2091330).

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 2PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0520).

Área de coñecemento: Ciencia Política e da Administración.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Políticas públicas (G3011224).

Centro: Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 3PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0521).

Área de coñecemento: Socioloxía.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Socioloxía da educación (G3141101).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 4PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0522).

Área de coñecemento: Socioloxía.

Departamento: Ciencia Política e Socioloxía.

Perfil: Estatística para as ciencias sociais II (G3011228).

Centro: Facultade de Ciencias Políticas e Sociais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 5PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0523).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: Xornalismo multimedia: teoría, técnica e aplicacións (G3031325).

Centro: Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 6PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0524).

Área de coñecemento: Dereito do Traballo e da Seguridade Social.

Departamento: Dereito Público Especial e da Empresa.

Perfil: Dereito do traballo I (G3021123).

Centro: Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 7PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0525).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: Motricidade infantil (G3121327).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 8PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0526).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Plástica.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: Educación visual e plástica: contextos e procesos artísticos (G3131324).

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 9PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0527).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: Ensino e aprendizaxe das linguas en contextos multilingües (G3151120).

Centro: Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 10PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0528).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: Ensino e aprendizaxe das ciencias experimentais I (G3141226).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 11PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0529).

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 12PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0530).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: Dirección financeira I (G3071330).

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 13PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0531).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: Estados contables (G3071322).

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 14PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0532).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: Estados contables (G3101322).

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 15PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0533).

Área de coñecemento: Economía Financeira e Contabilidade.

Departamento: Economía Financeira e Contabilidade.

Perfil: Contabilidade de custos: cálculo, análise e control (G3101221).

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 16PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0534).

Área de coñecemento: Economía, Socioloxía e Política Agraria.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: Empresa, mercado e cadea agroalimentaria (G4091402).

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 17PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0535).

Área de coñecemento: Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

Departamento: Electrónica e Computación.

Perfil: Robótica móbil (G4111423).

Centro: Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 18PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0536).

Área de coñecemento: Estatística e Investigación Operativa.

Departamento: Estatística, Análise Matemática e Optimización.

Perfil: Bioestatística (G2051108).

Centro: Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 19PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0537).

Área de coñecemento: Filoloxía Inglesa.

Departamento: Filoloxía Inglesa e Alemá.

Perfil: Historia da lingua inglesa I (G5061322).

Centro: Facultade de Filoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 20PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0538).

Área de coñecemento: Antropoloxía Social.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: Antropoloxía e filosofía de xénero (G5031108).

Centro: Facultade de Filosofía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 21PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0539).

Área de coñecemento: Física Atómica, Molecular e Nuclear.

Departamento: Física de Partículas.

Requisito específico: ter obtido o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido para estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Perfil: Física nuclear e de partículas (G1031422).

Centro: Facultade de Física.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 22PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0540).

Área de coñecemento: Historia Medieval.

Departamento: Historia.

Perfil: Historia medieval II (G5021223).

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 23PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0541).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: Estratexia empresarial (G3071423).

Centro: Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 24PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0542).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organización de Empresas e Comercialización.

Perfil: Fundamentos de xestión de recursos humanos (G3101328).

Centro: Facultade de Administración e Dirección de Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 25PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0543).

Área de coñecemento: Sanidade Animal.

Departamento: Patoloxía Animal.

Requisito específico: ter obtido o certificado I3 no marco do programa Ramón y Cajal ou dun programa de excelencia nacional ou internacional recoñecido a estes efectos pola Secretaría Xeral de Universidades.

Perfil: Parasitoloxía veterinaria (G2091222).

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 26PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0544).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: Educación nos medios de comunicación e web social (G3091423).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 27PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0545).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: Deseño e desenvolvemento curricular (G3121201).

Centro: Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 28PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0546).

Área de coñecemento: Psicoloxía Social.

Departamento: Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía.

Perfil: Psicoloxía do traballo e das organizacións (G2011327).

Centro: Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 29PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0547).

Área de coñecemento: Nutrición e Bromatoloxía.

Departamento: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.

Perfil: materias da área.

Centro: Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 30PX/22.

Nº de prazas: 1(PX0548).

Área de coñecemento: Xeografía Física.

Departamento: Xeografía.

Perfil: Xeomorfoloxía (G3052326).

Centro: Facultade de Xeografía e Historia.

Localidade: Santiago de Compostela.

ANEXO I.2

Relación de comisións de selección

Nº de concurso

1PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Ciencias Clínicas Veterinarias

Comisión titular

Presidente

González Cantalapiedra, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Beceiro, Ana María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Barreiro Lois, Andrés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Miranda Castañón, Marta Inés

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Muñoz Guzón, Fernando María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Fidalgo Álvarez, Luis Eusebio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Suárez Rey, María Luisa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

López Peña, Mónica

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Quiroga Berdeal, María Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Santamarina Pernas, Germán

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

2PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Ciencia Política e da Administración

Comisión titular

Presidente

Máiz Suárez, Ramón

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Lagares Díez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rivera Otero, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Lois González, Marta Irene

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Arias, Celestino

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Bastos Boubeta, Miguel Anxo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Ares Castro-Conde, Cristina

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Losada Trabada, Antonio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Diz Otero, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

De Artaza Montero, Manuel María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

3PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Socioloxía

Comisión titular

Presidenta

Radl Philipp, Rita María

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Caínzos López, Miguel Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Filgueira López, Ester

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Marín, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Allones Pérez, Carlos Antonio J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Diz Otero, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Bouzas Lorenzo, Ramón Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Poncet Souto, Marta María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Herranz González, Roberto

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

4PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Socioloxía

Comisión titular

Presidenta

Radl Philipp, Rita María

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Caínzos López, Miguel Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Filgueira López, Ester

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

García Marín, Jorge

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Allones Pérez, Carlos Antonio J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Diz Otero, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Bouzas Lorenzo, Ramón Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Poncet Souto, Marta María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Herranz González, Roberto

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Sobral Fernández, Jorge

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

5PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Xornalismo

Comisión titular

Presidente

López García, Xosé

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Soengas Pérez, José

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Pousa Estévez, José Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

García Orosa, Berta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Rodríguez Vázquez, Ana Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Ledo Andión, Margarita María

Profesora emérita

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Túñez López, José Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Castro de Paz, José Luis

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

López Gómez, Antía María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Pérez Pereiro, Marta

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

6PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Comisión titular

Presidente

Gárate Castro, Francisco Javier

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Ferreiro Regueiro, María Consuelo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Mella Méndez, Lourdes

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Maneiro Vázquez, Yolanda

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Hernández Rodríguez, Francisco

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Novoa, César

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Miranda Boto, José María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Maroño Gargallo, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Ruibal Pereira, Luz María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Framiñán Santas, Francisco Javier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

7PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Corporal

Comisión titular

Presidenta

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Marín, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández López, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pazos Couto, José María

T

Profesor contratado doutor

Universidade de Vigo

1º vogal

Arufe Giráldez, Víctor

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

2º vogal

Barcala Furelos, Roberto Jesús

T

Titular de universidade

Universidade de Vigo

3ª vogal

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

8PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Expresión Plástica

Comisión titular

Presidenta

Franco Vázquez, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Blanco Mosquera, Vicente

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cortizas Varela, Olalla

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Eirín Nemiña, Raúl

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Mesías Lema, José María

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

Cabo Villaverde, Francisco Javier

T

Titular de escola universitaria

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Alonso Sanz, María Amparo

T

Titular de universidade

Universidade de Valencia

2ª vogal

Gillanders, Carol Jean

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Pena Presas, Montserrat

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

9PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Lingua e a Literatura

Comisión titular

Presidenta

Faya Cerqueiro, Fátima María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Pena Presas, Montserrat

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fernández López, Isabel

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Lago Ballesteros, Joaquín

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Caamaño Rojo, María José

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Neira Rodríguez, Marta

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

López Sández, María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Marín, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

10PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica das Ciencias Experimentais

Comisión titular

Presidenta

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Blanco Anaya, Paloma

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Puig Mauriz, Blanca

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Pérez Rodríguez, Uxío

T

Profesor contratado doutor

Universidade de Vigo

3º vogal

Navarro Patón, Rubén

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

García Barros, María Susana

T

Catedrática de universidade

Universidade da Coruña

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Bugallo Rodríguez, Ánxela

T

Profesora contratada doutora

Universidade da Coruña

2ª vogal

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

García Marín, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

11PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica da Matemática

Comisión titular

Presidenta

Fernández Blanco, María Teresa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

González Sequeiros, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Rodríguez Vivero, Dolores

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

De la Torre Fernández, Enrique

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

3ª vogal

Naya Rivero, Cristina

T

Profesora contratada doutora

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Rodríguez Wilhelmi, Miguel

T

Titular de universidade

Universidade de Navarra

Secretario

Soneira Calvo, Carlos

T

Profesor contratado doutor

Universidade da Coruña

1ª vogal

Mato Vázquez, María Dorinda

T

Profesora contratada doutora

Universidade da Coruña

2º vogal

Diego Mantecón, José Manuel

T

Profesor contratado doutor

Universidade de Cantabria

3ª vogal

García-Rodeja Gayoso, Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

12PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Otero González, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Fernández López, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cantorna Agra, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

López Penabad, María Celia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodríguez Sandiás, Alfonso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Durán Santomil, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Vidal Lopo, María del Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Maside Sanfiz, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

13PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Otero González, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Vidal Lopo, María del Rosario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cantorna Agra, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Maside Sanfiz, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Aibar Guzmán, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Durán Santomil, Pablo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Penabad, María Celia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Sandiás, Alfonso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Vivel Búa, María Milagros

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

14PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Veiga Carballido, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Feás Vázquez, Jacobo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Aibar Guzmán, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Vivel Búa, María Milagros

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Maside Sanfiz, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cantorna Agra, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández López, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Otero González, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

15PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Economía Financeira e Contabilidade

Comisión titular

Presidente

Veiga Carballido, Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Feás Vázquez, Jacobo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Aibar Guzmán, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Vivel Búa, María Milagros

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Rodeiro Pazos, David

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Fernández Fernández, Mª Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Maside Sanfiz, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cantorna Agra, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Fernández López, Sara

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Otero González, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

16PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Economía, Socioloxía e Política Agraria

Comisión titular

Presidente

López Iglesias, Edelmiro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

García Arias, Ana Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Pérez Fra, María do Mar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Castañón Llamas, Luis

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Soto Fernández, David

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Guntín Araújo, Xulia

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Espido Bello, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Cabana Iglesia, Ana

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Díaz Varela, Emilio Rafael

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Caamaño Alegre, José

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

17PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Comisión titular

Presidenta

Taboada Iglesias, María Jesús

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

García Loureiro, Antonio Jesús

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Iglesias Rodríguez, Roberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Raño Noal, Ignacio

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Carreira Nouche, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Barro Ameneiro, Senén

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Blanco Heras, Dora

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

García Tahoces, Pablo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Correa Pombo, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Cariñena Amigo, María Purificación

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

18PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Estatística e Investigación Operativa

Comisión titular

Presidente

Alonso Meijide, José María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Crujeiras Casais, Rosa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Rodríguez Casal, Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Díaz, Julio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Casas Méndez, Balbina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

González Manteiga, Wenceslao

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Pateiro López, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Faraldo Roca, Pedro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Casares de Cal, María Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Ramil Novo, Luis Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

19PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Filoloxía Inglesa

Comisión titular

Presidenta

Fanego Lema, María Teresa

Profesora emérita

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Núñez Pertejo, María Paloma

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Méndez Naya, María Belén

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Palacios Martínez, Ignacio Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pérez Guerra, Javier

T

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Fernández Polo, Francisco J.

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Rodríguez Puente, Paula

T

Titular de universidade

Universidade de Oviedo

1º vogal

Cal Varela, Mario

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

González Álvarez, Elsa María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Doval Suárez, Susana María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

20PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Antropoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Campos, Xaquín Serxo

Profesor emérito

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Herrero Pérez, María Nieves

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Freire Paz, Elena

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Sánchez Carretero, Cristina

T

Científica titular

Instituto de Ciencias do Patrimonio

3º vogal

Cortés Vázquez, José Antonio

T

Profesor contratado doutor

Universidade da Coruña

Comisión suplente

Presidente

Sobrino Cerdeiriña, Alejandro

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Martínez Vidal, María de la Concepción

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Lamela Viera, Carmen

T

Titular de universidade

Universidade da Coruña

2ª vogal

Fernández Herrero, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Falguera López, José Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

21PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Física Atómica, Molecular e Nuclear

Comisión titular

Presidente

Saborido Silva, Juan José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Cortina Gil, María Dolores

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Caamaño Fresco, Manuel

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

López Lago, María Elena

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Álvarez Muñiz, Jaime

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Gallas Torreira, Abraham Antonio

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

González Ferreiro, Elena

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

De Oyanguren Campos, María Aránzazu

T

Titular de universidade

Universidade de Valencia

2º vogal

Graugés Pous, Eugeni

T

Catedrático de universidade

Universidade de Barcelona

3º vogal

Vázquez Gómez, Ricardo

T

Profesor agregado de universidade

Universidade de Barcelona

Nº de concurso

22PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Historia Medieval

Comisión titular

Presidenta

Sánchez Ameijeiras, Mª del Rocío

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sanmartín Barros, Israel

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Ríos Rodríguez, María Luz

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Andrade Cernadas, José Miguel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

De Carlos Villamarín, Helena Rosa

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

García Quintela, Marco Virgilio

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Sánchez Pardo, José Carlos

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Díez Platas, María de Fátima

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

González Lopo, Domingo Luis

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Barral Rivadulla, Mª Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

23PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidenta

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Carballo Penela, Adolfo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Bastida Domínguez, María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Curto Rodríguez, Eduardo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

García Chas, Romina

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

López López, Vicente Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Benito Torres, José Leandro

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

24PX/22

Corpo

Profesor Contratado Doutor

Área de coñecemento

Organización de Empresas

Comisión titular

Presidenta

López Cabarcos, Mª Ángeles

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Barreiro Fernández, María Begoña

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

López López, Vicente Ángel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Vázquez Rodríguez, Paula

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Carballo Penela, Adolfo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Álvarez Pérez, María Dolores

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Castro Casal, María del Carmen

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Bastida Domínguez, María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Curto Rodríguez, Eduardo

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Losada Pérez, Fernando

T

Profesor contratado doutor

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

25PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Sanidade Animal

Comisión titular

Presidente

Díez Baños, Pablo

Profesor emérito

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Panadero Fontán, Rosario

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Morrondo Pelayo, María Patrocinio

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Sánchez-Andrade Fernández, Rita

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Fernández Rodríguez, Gonzalo

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

López Sández, Ceferino

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

López Alonso, María Marta

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Hernández Bermúdez, Joaquín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Castillo Rodríguez, Cristina

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Pereira Lestayo, Víctor

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

26PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Cebreiro López, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Caldeiro Pedreira, Mª Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sanjuán Roca, María del Mar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Cabero Almenara, Julio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

3º vogal

Ruiz Palmero, Julio

T

Titular de universidade

Universidade de Málaga

Comisión suplente

Presidenta

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Barreira Cerqueiras, Eva María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Teijeiro Boo, Yésica

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Barroso Osuna, Julio

T

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

3º vogal

Urbina Ramírez, Santos

T

Titular de universidade

Universidade das Illas Baleares

Nº de concurso

27PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Didáctica e Organización Escolar

Comisión titular

Presidenta

Sarceda Gorgoso, Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Barreira Cerqueiras, Eva María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Teijeiro Boo, Yésica

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Tejada Fernández, José

T

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

3º vogal

Navío Gámez, Antoni

T

Titular de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

Comisión suplente

Presidenta

Cebreiro López, Beatriz

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Caldeiro Pedreira, Mª Carmen

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Sanjuán Roca, María del Mar

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Jurado de los Santos, Pedro

T

Titular de universidade

Universidade Autónoma de Barcelona

3º vogal

Mas Torelló, Óscar

T

Titular de universidade

Nº de concurso

28PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Psicoloxía Social

Comisión titular

Presidente

Rodríguez Fernández, Manuel Dámaso

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Alzate García, Mónica

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Godás Otero, Agustín

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Rodríguez Casal, Mauro Lucio

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Mirón Redondo, María Lourdes

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Sabucedo Cameselle, José Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Durán Rodríguez, María del Mar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Méndez Paz, Castor

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Seoane Pesqueira, María Gloria

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Andrade Fernández, Elena María

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

29PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Nutrición e Bromatoloxía

Comisión titular

Presidente

Cepeda Sáez, Alberto

P6

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Franco Abuín, Carlos Manuel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Fente Sampayo, Cristina Asunción

P6

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2º vogal

Miranda López, José Manuel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Vázquez Belda, Beatriz Isabel

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

López Hernández, María Julia Celia

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretaria

Calo Mata, María del Pilar

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1º vogal

Barros Velázquez, Jorge

P6

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Vázquez Odériz, María Lourdes

T

Catedrática de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3º vogal

Paseiro Losada, Perfecto Miguel

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Nº de concurso

30PX/22

Corpo

Profesor contratado doutor

Área de coñecemento

Xeografía Física

Comisión titular

Presidente

Lois González, Rubén Camilo

T

Catedrático de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Blanco Chao, Ramón

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Yanes Luque, Amalia

Titular de universidade

Univ. de La Laguna

2º vogal

Valcárcel Díaz, Marcos

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

3ª vogal

Taboada Rodríguez, Teresa María

T

Profesora contratada doutora

Univ. de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidente

Martí Ezpeleta, Alberto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

Secretario

Pontevedra Pombal, Francisco Xabier

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

1ª vogal

Prieto Lamas, Beatriz Loreto

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

2ª vogal

Gómez Villar, Amelia

T

Titular de universidade

Universidade de León

3ª vogal

Piñeira Mantiñán, María José

T

Titular de universidade

Univ. de Santiago de Compostela

ANEXO II

Baremo para a valoración dos méritos e do historial das persoas candidatas

Profesorado contratado doutor.

Os criterios de valoración dos méritos e do historial académico, docente, investigador e, de ser o caso, profesional ou sanitario-asistencial alegados polas persoas candidatas deberán respectar as seguintes puntuacións máximas:

1. Formación académica: máximo de 15 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

– Expediente académico.

– Grao de licenciatura ou proxecto de fin de carreira naqueles estudos que o recollan no seu plan de estudos.

– Diploma de estudos avanzados ou suficiencia investigadora.

– Tese de doutoramento.

– Outras titulacións de grao e máster ou equivalentes.

– Premios extraordinarios de titulacións oficiais.

– Doutoramento europeo ou internacional e outras mencións de calidade.

– Título de especialista relacionado coa praza obxecto de concurso (para áreas de coñecemento con disciplinas de contido clínico).

2. Traxectoria investigadora e de transferencia: máximo de 40 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

2.1. Difusión da actividade investigadora.

2.1.1. Publicacións científicas.

2.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

2.2. Proxectos e contratos de investigación.

2.2.1. Participación en proxectos de investigación.

2.2.2. Participación en contratos de investigación.

2.3. Bolsas e contratos de investigador.

2.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

2.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

2.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

2.5. Estadías en centros de investigación ou outras institucións de educación superior.

2.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

3. Traxectoria docente: máximo de 40 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

3.1. Dedicación docente.

3.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

3.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

3.1.3. Dirección de traballos académicos.

3.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

3.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes, etc.).

3.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

4. Experiencia asistencial (só para prazas con vinculación asistencial).

5. Outros méritos relevantes para a praza: máximo 5 puntos. Nesta epígrafe valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos:

5.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

5.2. Mobilidade.

5.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

5.4. Acreditación ou habilitación para unha figura de categoría superior á da praza en concurso.

5.5. Outros.

ANEXO III

Acreditación dos méritos

As comisións de selección poderán admitir e valorar os méritos alegados polos candidatos sempre que, ao seu xuízo, os documentos presentados non ofrezan dúbidas sobre a súa autenticidade e permitan acreditar, de xeito fidedigno, os datos necesarios para a valoración do mérito concreto. de utilizaren esta facultade, as comisións de selección deberano facer constar na acta de valoración.

1. Formación académica.

1.1. Expediente académico.

Certificación académica oficial emitida pola universidade correspondente na que consten os estudos universitarios realizados, as cualificacións recibidas en cada unha das materias e a convocatoria en que foron superadas na titulación principal que serviu de base para os estudos do terceiro ciclo.

1.2. Grao de licenciatura ou proxecto de fin de carreira naqueles estudos que o recollan no seu plan de estudos.

Certificación académica emitida pola universidade correspondente na que consten as citadas mencións.

1.3. Diploma de estudos avanzados ou suficiencia investigadora.

Copia do diploma.

1.4. Tese de doutoramento.

Copia do título de doutor e certificación en que consten a denominación do título, o título da tese, o nome do director ou directora e a cualificación obtida.

1.5. Outras titulacións de grao e máster ou equivalentes.

Copia do título universitario oficial.

1.6. Premio/s extraordinario/s de titulacións oficiais.

Certificación oficial da concesión do premio.

1.7. Doutoramento europeo ou internacional e outras mencións de calidade.

No caso de que o programa de doutoramento cursado tivese mención de calidade ou se tratase dun doutoramento europeo, esta circunstancia deberá ser acreditada mediante a certificación pertinente e/ou a xustificación da súa publicación no BOE.

2. Traxectoria investigadora e de transferencia.

2.1. Difusión da actividade investigadora.

2.1.1. Publicacións científicas.

No caso de artigos e capítulos de libros, pdf, ou ben copia ou exemplar en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de libros, pdf, ou ben exemplar en papel, co texto íntegro ou, en todo caso, copia da portada e das páxinas en que figuren os créditos do libro (autor ou editor, editorial, ISBN, data de publicación..) e o índice.

No caso de traballos aceptados para publicación ou en prensa, carta asinada polo editor da revista ou polo responsable da editorial, en que se faga constar a aceptación e o estado da publicación. Non se aceptarán correos electrónicos.

2.1.2. Participación en congresos e reunións científicas.

No caso de traballos publicados, pdf, ou ben copia en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, a portada, o índice e os créditos da editorial e primeira e última páxinas da contribución.

No caso de traballos non publicados, documento que acredite o tipo de participación e pdf ou copia en papel do resumo ou da presentación.

2.2. Proxectos e contratos de investigación.

2.2.1. Participación en proxectos de investigación.

Copia do documento oficial de concesión, así como das páxinas que acrediten a participación da persoa interesada, e que ademais indiquen o tipo de participación, a duración do proxecto e a subvención total concedida, ou ben certificado da universidade ou do centro de investigación onde figuren estes datos.

2.2.2. Participación en contratos de investigación.

Certificado da universidade ou do centro de investigación en que se indique a actividade obxecto do convenio ou do contrato e a súa duración e importe, e en que se acredite a participación da persoa interesada.

2.3. Bolsas e contratos de investigador.

2.3.1. Bolsas e contratos pre e posdoutorais obtidos en convocatorias competitivas.

Copia do contrato ou do documento de concesión por parte do organismo financiador e documentación acreditativa do centro ou institución receptora en que conste a duración efectiva da bolsa ou contrato.

2.3.2. Bolsas e contratos pre e posdoutorais con cargo a proxectos e contratos de investigación.

Copia do contrato e documentación acreditativa da súa duración e da función realizada.

2.4. Patentes, produtos con rexistro de propiedade intelectual e outras actividades de transferencia.

No caso de patentes concedidas, copia dos documentos oficiais de rexistro e concesión, así como, de ser o caso, dos documentos que acrediten a súa explotación.

No caso de patentes non concedidas, copia dos documentos que acrediten a solicitude e o estado de tramitación. En todo caso, para poder ser valorada unha solicitude de patente, esta deberá ter superado algunha fase que supoña un indicio de calidade.

No caso de rexistros da propiedade intelectual e doutras actividades de transferencia, copia dos documentos que os acrediten.

2.5. Estadías en centros de investigación ou outras institucións de educación superior.

Documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor en que se constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

De ser o caso, documento de concesión da axuda para a realización da estadía expedido pola entidade financiadora.

2.6. Outros méritos relacionados coa experiencia investigadora.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

3. Traxectoria docente.

3.1. Dedicación docente.

3.1.1. Docencia en titulacións universitarias oficiais.

Certificación da universidade, asinada pola autoridade que teña esta función (en xeral a Secretaría Xeral), onde se expliciten a categoría docente dos postos ocupados, as datas de inicio e fin de cada un deles, o réxime de dedicación e as materias impartidas no marco de titulacións oficiais. No caso de que a certificación sexa asinada por delegación (vicerreitores, decanos/directores de centro, secretario do centro, xefe de servizo..), deberase facer constar este extremo no certificado correspondente.

3.1.2. Docencia en ensino oficial non universitario.

Acreditación do organismo público (mediante certificado dos servizos prestados) ou privado (mediante copia do contrato e documento da Seguridade Social ou equivalente) en que se recolla a actividade docente desenvolvida, a categoría profesional e as datas de realización. Só será computable a ensinanza impartida na educación regrada que conduza á expedición de títulos oficiais.

3.1.3. Dirección de traballos académicos.

Certificación expedida polo órgano competente da universidade en que consten o número de traballos dirixidos ou codirixidos, o tipo de traballo a que corresponde cada un, a función realizada e a data de presentación.

3.2. Calidade da actividade docente (avaliacións positivas da actividade docente, elaboración de materiais docentes orixinais, participación en proxectos de innovación docente, etc.).

No caso de publicacións impresas, pdf, ou ben copia ou exemplar en papel, do texto íntegro ou, en todo caso, copia da primeira e da última páxina. Se non figura na primeira páxina a información relativa ao título e número da revista ou ao título do volume, engadiranse copias das páxinas do índice ou da portada en que figuren o ISSN ou o ISBN, segundo corresponda.

No caso de material en soporte electrónico, ligazón á páxina correspondente ou pdf ou copia impresa do índice e os créditos.

3.3. Calidade da formación docente (participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, estadías en centros docentes etc.).

No caso de participación ou impartición de actividades de formación docente universitaria, documentación acreditativa expedida polo órgano competente da universidade en que consten a actividade realizada e a súa duración.

No caso de estadías docentes, documentación expedida pola autoridade competente do centro receptor en que se constate a realización da estadía, as súas datas de inicio e finalización e a actividade desenvolvida.

Certificación ou documentación acreditativa dos restantes méritos alegados.

3.4. Outros méritos relacionados coa traxectoria docente.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.

4. Experiencia asistencial (exclusivamente para prazas con vinculación asistencial).

5. Outros méritos relevantes para a praza.

5.1. Participación na xestión académica e na difusión da cultura universitaria.

Certificación do exercicio de cargos unipersoais recollidos no catálogo aprobado polo Consello de Goberno da USC (ou equivalentes doutras universidades) en que se acrediten as actividades de xestión realizadas e as datas de realización.

5.2. Mobilidade.

Certificación ou documentación acreditativa da mobilidade realizada.

5.3. Coñecemento de idiomas estranxeiros.

Certificación do organismo público ou privado en que se acredite este coñecemento.

5.4. Acreditación ou habilitación para unha figura de categoría superior á da praza en concurso.

Certificado de acreditación expedido pola axencia correspondente.

5.5. Outros.

Certificación ou documentación acreditativa dos méritos alegados.