Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Mércores, 20 de xullo de 2022 Páx. 40727

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2022 pola que se adxudican as axudas do Programa de unidades mixtas de investigación, convocadas pola Resolución do 31 de decembro de 2021.

A Resolución da Axencia Galega de Innovación do 31 de decembro de 2021 (DOG número 45, do 7 de marzo) estableceu as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do Programa de unidades mixtas de investigación e procedeu á súa convocatoria para o ano 2022:

• Modalidade A: axudas para a creación e posta en marcha de novas unidades mixtas de investigación, procedemento IN853A.

• Modalidade B: axudas para a consolidación de unidades mixtas de investigación, procedemento IN853B.

• Modalidade C: axudas para centros mixtos de investigación, procedemento IN853C.

Os artigos 4 e 5 desta resolución de convocatoria establecen os requisitos que deben cumprir, respectivamente, os beneficiarios e as unidades mixtas de investigación para poder optar ás axudas.

A Comisión de Selección prevista no artigo 17 das bases reguladoras, reunida o 7 de xullo de 2022, elaborou unha proposta de financiamento das solicitudes das modalidades A e C por orde decrecente da puntuación acadada, tendo en conta os informes de valoración emitidos polos avaliadores e que non se presentaron solicitudes na modalidade B.

No artigo 21 da convocatoria regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a Comisión de Selección seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos nos artigos 18 e 19.

De acordo con isto,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas dos procedementos IN853A e IN853C correspondentes ás modalidades A e C da convocatoria do ano 2022 do Programa de unidades mixtas de investigación que figuran respectivamente como anexos I e II a esta resolución por orde decrecente de puntuación por un importe total de 9.791.271,16 euros coa seguinte distribución por anualidades:

Aplicación orzamentaria

Ano 2022

(€)

Ano 2023

(€)

Ano 2024

(€)

Ano 2025

(€)

Total

(€)

Modalidade A: axudas para a creación e posta en marcha de novas unidades mixtas de investigación (IN853A)

06.A2.561A.781.0

338.718,92

1.630.051,35

1.844.245,09

1.516.371,00

5.329.386,36

Modalidade C: axudas para centros mixtos de investigación (IN853C)

06.A2.561A.781.0

267.569,44

968.923,68

975.064,22

750.327,46

2.961.884,80

06.A2.561A.744.0

1.673,20

492.620,00

543.660,00

462.046,80

1.500.000,00

Total

607.961,56

3.091.595,03

3.362.969,31

2.728.745,26

9.791.271,16

O pagamento destas axudas realizarase conforme ao establecido no artigo 29 da resolución de convocatoria.

Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 27 e 28 da convocatoria nos prazos establecidos no artigo 26.

Segundo. Declarar deserto o procedemento IN853B correspondente á modalidade B da convocatoria do ano 2022 do Programa de unidades de investigación, por non terse presentado ningunha solicitude.

Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación desta resolución perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2022

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Modalidade A-Axudas para a creación e posta en marcha de novas unidades mixtas de investigación
(procedemento IN853A)

Nº de expediente

Representante UMI

NIF

Integrantes

UMI

Denominación UMI

%

axuda

Orzamento

subvencionable

Subvención

Ano 2022 (€)

Ano 2023 (€)

Ano 2024 (€)

Ano 2025 (€)

Total (€)

Aplicación

orzamentaria

IN853A2022/03

GRADIANT

G36997229

GRADIANT

Councilbox Technology, S.L.

GIC-TEL-Xestión de identidade e ciberseguridade en procesos telemáticos

40 %

Orzamento total

135.280,00

546.345,00

589.815,00

600.418,05

1.871.858,05

06.A2.561A.781.0

Subvención

54.112,00

218.538,00

235.926,00

240.167,22

748.743,22

IN853A2022/05

CETIM

G70302427

CETIM

FCC Aqualia, S.A.

Tratamiento Industrial del Agua, S.A.

AQUATIM: Futuro sostible a través dun ciclo da auga circular, eficiente e resiliente

40 %

Orzamento total

104.181,17

567.703,53

875.285,74

454.846,07

2.002.016,51

06.A2.561A.781.0

Subvención

41.672,47

227.081,41

350.114,30

181.938,43

800.806,61

IN853A2022/01

CTAG

G36871424

CTAG

Centro Tecnológico del Grupo Copo, S.L.

GRECO-Green and smart technologies for product and process sustainability

40 %

Orzamento total

188.253,52

579.520,26

577.088,44

568.145,50

1.913.007,72

06.A2.561A.781.0

Subvención

75.301,41

231.808,10

230.835,38

227.258,20

765.203,09

IN853A2022/06

CETIM

G70302427

CETIM

Ferroglobe Innovation, S.L.

VOLTA: Unidade mixta de investigación en solucións baseadas en silicio impulsando o liderado tecnolóxico e sostible galego

40 %

Orzamento total

115.730,17

643.954,07

680.742,57

618.451,76

2.058.878,57

06.A2.561A.781.0

Subvención

46.292,07

257.581,63

272.297,03

247.380,70

823.551,43

IN853A2022/02

CTAG

G36871424

CTAG

Akwel Vigo Spain, S.L.U.

S2-Access: Sustainable & sensorized vehicle access

40 %

Orzamento total

297.135,22

1.110.910,87

1.237.441,48

1.026.063,23

3.671.550,80

06.A2.561A.781.0

Subvención

118.854,09

444.364,35

494.976,59

410.425,29

1.468.620,32

IN853A2022/04

ANFACO- CECOPESCA

G36625309

ANFACO

Lagumar Seas, S.L.

Angulas Aguinaga, S.A.

Tecnoloxías avanzadas e dixitalización para a mellora integral da produción dos moluscos en Galicia

40 %

Orzamento total

6.217,20

626.694,65

650.239,47

523.002,91

1.806.154,23

06.A2.561A.781.0

Subvención

2.486,88

250.677,86

260.095,79

209.201,16

722.461,69

ANEXO II

Modalidade C-Axudas para centros mixtos de investigación (procedemento IN853C)

Nº de expediente

Representante UMI

NIF

Integrantes

UMI

Denominación UMI

%

axuda

Orzamento

subvencionable

Subvención

Ano 2022 (€)

Ano 2023 (€)

Ano 2024 (€)

Ano 2025 (€)

Total (€)

Aplicación

orzamentaria

IN853C2022/01

UDC

Q6550005J

UDC

Navantia, S.A., S.M.E.

Centro Mixto de Investigación UDC-NAVANTIA «O estaleiro do futuro»

40 %

Orzamento total

4.183,00

1.231.550,00

1.359.150,00

1.155.117,00

3.750.000,00

06.A2.561A.744.0

Subvención

1.673,20

492.620,00

543.660,00

462.046,80

1.500.000,00

IN853C2022/03

CETAQUA

G70312020

CETAQUA

Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.

CIGAT circular

40 %

Orzamento total

175.235,60

1.226.649,20

1.331.790,56

771.036,64

3.504.712,00

06.A2.561A.781.0

Subvención

70.094,24

490.659,68

532.716,22

308.414,66

1.401.884,80

IN853C2022/02

CTAG

G36871424

CTAG

Magna Seating Vigo, S.A.U.

Centro Mixto de Investigación MAGNA-CTAG (CENIT)

40 %

Orzamento total

493.688,00

1.195.660,00

1.105.870,00

1.104.782,00

3.900.000,00

06.A2.561A.781.0

Subvención

197.475,20

478.264,00

442.348,00

441.912,80

1.560.000,00