Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Xoves, 21 de xullo de 2022 Páx. 41068

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 5 de xullo de 2022 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2021001239 e dezasete máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible efectuar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles, mediante esta cédula, ás persoas que se relacionan no anexo os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da notificación ou publicación desta cédula no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. As persoas interesadas poderán tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación ou publicación desta cédula no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interpoñerse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, nº 1, 15781 Santiago de Compostela.

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2022

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto

Persoas que se notifican

Data do acto
que se notifica

Nº de
expediente

Predio

02046-LAT 220 kV DC E/S NA SE Ponte Bibei da LAT Conso-Trives 220 kV. Termo municipal de Manzaneda (expediente IN407A 2016/250-3).

Marina Estévez Álvarez

18.11.2021

2021001239

66

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Flora García Lema

28.4.2022

2021001542

188

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Flora García Lema

28.4.2022

2021001543

190

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Manuel Camiño Lema

28.4.2022

2021001547

196

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Dolores Lema Gómez

28.4.2022

2021001554

224

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

María Cousillas Varela

28.4.2022

2021001595

308

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

María Cousillas Varela

28.4.2022

2021001596

309

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Bautista Cousillas Ferreiro

28.4.2022

2021001600

318

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Josefa Costa Suárez

28.4.2022

2021001615

340

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Aurelio Suárez Varela

28.4.2022

2021001651

390

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1).

Aurelio Suárez Varela

28.4.2022

2021001656

397

02076-DP-7804 Val do Dubra a Santiago, ensanche, mellora de trazado e afirmado p.q. 18+690 ao 22+223.

Herdeiros Domingo Antonio Domínguez del Río

28.4.2022

2022000032

194-194CO

02076-DP-7804 Val do Dubra a Santiago, ensanche, mellora de trazado e afirmado p.q. 18+690 ao 22+223.

Herdeiros José Barreiro Castro

28.4.2022

2022000030

86

02099-LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos (expediente IN407A 2010/269-1) nos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos.

Edelmira García García

2.6.2022

2022000217

AC-NE-206

02099-LAT 220 Kv DC Lousame-Mazaricos (expediente IN407A 2010/269-1) nos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos.

Herdeiros Antonio Ribeiro Fernández

2.6.2022

2022000188

AC-MZ-170

02099-LAT 220 Kv DC Lousame-Mazaricos (expediente IN407A 2010/269-1) nos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos.

Ignacio Nieto Barbazán

2.6.2022

2022000232

AC-OT-31

02112-Itinerario peonil e ciclista na PO-531.treito: A Devesa-Bretoña. p.q. 6+200 - 10+250. Termo municipal de Pontevedra. Clave PO/16/261.06

Severino Tilve Blanco

2.6.2022

2022000339

12

02112-Itinerario peonil e ciclista na PO-531.treito: A Devesa - Bretoña. p.q. 6+200 - 10+250. Termo municipal de Pontevedra. Clave PO/16/261.06

Severino Tilve Blanco

2.6.2022

2022000341

17