Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Luns, 1 de agosto de 2022 Páx. 42117

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481B e IN606B).

A Orde do 31 de decembro de 2021 (DOG núm. 20, do 31 de xaneiro de 2022), conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2022 das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema de I+D+i galego, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

O obxecto desta convocatoria é outorgar axudas ás universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur) e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia, que contraten persoas tituladas superiores que obtiveron recentemente o título de doutora ou doutor para a súa formación nos seus centros, unidades ou departamentos, e permitir a mellora das súas capacidades mediante estadías de investigación posdoutoral no estranxeiro.

Non artigo 2.1 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e no artigo 2.2 os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas.

De acordo co establecido no artigo 10 desta convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes, publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións para emendar erros e a falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, o 6 de abril de 2022 publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

As solicitudes foron ponderadas por un equipo avaliador formado por persoas expertas de fóra do sistema de I+D+i galego, coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a partir da documentación indicada no artigo 7 da convocatoria e segundo o baremo que se indica no seu anexo I.

O resultado desta avaliación entregóuselle á Comisión de Selección definida no artigo 12 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores no cal figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a seren destinatarias das axudas, e a lista de agarda para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e á persoa titular da Presidencia da Gain, de acordo co artigo 13 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da Comisión de Selección, reunida o día 27 de xuño de 2022, a través da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder parcialmente as axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021 ás universidades do SUG que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I desta resolución, no cal se reflicten tamén as solicitudes das persoas investigadoras que obteñen a condición de bolseiras Fulbright.

De acordo co indicado no artigo 3.2 da convocatoria, no ámbito das universidades do SUG, sempre que o número de solicitudes avaliadas favorablemente o permita, concédense un mínimo de 6 axudas por cada rama de coñecemento; na rama de ciencias sociais e xurídicas soamente hai 5 solicitudes que alcanzaron a puntuación final igual ou superior a 60 establecida no artigo 11.2 da convocatoria.

Segundo. Establecer unha lista de agarda para as universidades do SUG, que se inclúe como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios recollidos no artigo 12. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para seren adxudicatarias da axuda pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida no artigo 11.2 da convocatoria.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o día 1 de setembro de 2022, agás para as persoas non comunitarias que poderán asinar o contrato ata o 30 de decembro de 2022.

Quinto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022 e aos anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 19 das bases da convocatoria.

Universidades do SUG: 40 axudas.

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2022-2026.

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nª de axudas

Crédito (en euros)

2022

2023

2024

2025

10.20.561B.444.0

UDC

4

53.666,68

196.000,00

174.000,00

86.333,32

10.20.561B.444.0

USC

22

352.666,74

1.090.500,00

1.014.500,00

510.333,26

10.20.561B.444.0

UVigo

14

216.333,38

649.500,00

606.500,00

306.666,62

Total

40

622.666,80

1.936.000,00

1.795.000,00

903.333,20

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación da axuda á Secretaría Xeral de Universidades, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 19 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación, e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Oitavo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 9.2.2021)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería
de Cultura, Educación, Formación
Profesional e Universidades

Francisco Conde López
Vicepresidente primeiro e conselleiro
de Economía, Industria e Innovación
e presidente da Axencia Galega
de Innovación

ANEXO I

Axudas concedidas

Universidade da Coruña.

Nº exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de
coñecemento

Bolseiro
Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2022-025

UDC

Suárez

Hervella

Álvaro

Enxeñaría e arquitectura

Non

1.9.2023-31.8.2024

2

ED481B-2022-003

UDC

Suárez

Picado

Esteban

Ciencia

Non

1.3.2023- 31.8.2024

3

ED481B-2022-002

UDC

Sánchez

Piñeiro

Joel

Ciencias

Non

1.2.2023- 31.1.2025

1

ED481B-2022-002

UDC

Laport

López

Francisco

Enxeñaría e arquitectura

Si

1.11.2022-31.10.2023

3

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2022-027

USC

García

Varela

Lara

Ciencias da saúde

Non

1.3.2023- 30.6.2024

2

ED481B-2022-030

USC

Fernández

Fondevila

Marcos

Ciencias da saúde

Si

1.10.2022- 30.9.2024

3

ED481B-2022-055

USC

Lemus

Cánovas

Marc

Ciencias

Non

1.10.2022-30.9.2024

1

ED481B-2022-068

USC

Corredoira

Vázquez

Julio

Ciencias

Non

1.9.2022- 31.8.2023

1

1.3.2024- 28.2.2025

2

ED481B-2022-054

USC

López

Lorenzo

Gonzalo

Ciencias da saúde

Non

1.11.2023- 31.12.2024

1

ED481B-2022-075

USC

Arza

García

Marcos

Enxeñaría e arquitectura

Non

1.1.2023- 31.12.2024

1

ED481B-2022-090

USC

Gómez

Pazo

Alejandro

Ciencias sociais e xurídicas

Si

1.1.2023- 31.12.2023

3

1.9.2024-31.8.2025

2

ED481B-2022-056

USC

Rivera

Chao

Eva

Ciencias

Non

1.9.2022-31.8.2024

2

ED481B-2022-026

USC

González

Rellán

María Jesús

Ciencias da saúde

Non

1.10.2022- 30.9.2024

3

ED481B-2022-084

USC

Castro

Esteban

Jesús Alfonso

Ciencias

Si

1.9.2022-31.8.2024

3

ED481B-2022-086

USC

Castro

Fernández

Silvia

Ciencias

Non

1.9.2022- 28.2.2024

2

ED481B-2022-017

USC

Traore

Mohamed

Artes e humanidades

Non

1.9.2023- 31.08.2024

2

ED481B-2022-047

USC

García

Garrote

María

Ciencias da saúde

Non

1.9.2022-31.8.2024

2

ED481B-2022-048

USC

Lombao

Vázquez

Diego

Artes e humanidades

Non

1.9.2023- 31.8.2024

2

1.9.2024- 31.8.2025

2

ED481B-2022-059

USC

García

Vinuesa

Antonio

Ciencias sociais e xurídicas

Non

1.1.2024- 28.2.2025

1

ED481B-2022-050

USC

Agostini

Infante

Pedro Augusto

Ciencias

Non

1.10.2022- 30.9.2024

2

ED481B-2022-071

USC

Vila

Pérez

Víctor

Ciencias

Non

1.12.2022- 30.11.2024

1

ED481B-2022-067

USC

López

López

Andrea

Ciencias da saúde

Non

1.9.2022-31.8.2024

2

ED481B-2022-045

USC

Fernández

Pereiro

Mario

Artes e humanidades

Non

1.10.2022- 30.9.2023

2

1.10.2023- 30.9.2024

1

ED481B-2022-061

USC

Valderrábano

González

Irune

Artes e humanidades

Non

1.9.2022- 31.8.2023

2

1.9.2024- 31.8.2025

2

ED481B-2022-041

USC

Sa Leite

Dias

Ana Rita

Ciencias sociais e xurídicas

Non

1.10.2022- 30.9.2024

2

ED481B-2022-063

USC

Míguez

Salina

Gabriela

Ciencias sociais e xurídicas

Si

1.9.2022-31.8.2024

3

Universidade de Vigo.

Nº exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2022-023

UVigo

Míguez

Álvarez

Carla María

Artes e humanidades

Non

1.10.2022- 30.9.2024

1

ED481B-2022-081

UVigo

Santás

Miguel

Vanesa

Ciencias

Non

1.9.2022- 31.8.2024

2

ED481B-2022-019

UVigo

Fondo

Ferreiro

Pablo

Enxeñaría e arquitectura

Non

1.10.2022- 30.9.2023

1

1.10.2023 - 30.9.2024

2

ED481B-2022-093

UVigo

De Arriba

Pérez

Francisco

Enxeñaría e arquitectura

Non

1.10.2022- 30.9.2024

1

ED481B-2022-020

UVigo

García

Del Río

Pablo

Ciencias

Non

1.9.2022- 31.8.2023

2

1.9.2023 - 31.8.2024

1

ED481B-2022-079

UVigo

Bello

Alonso

Patricia María

Artes e humanidades

Non

1.9.2022-31.8.2024

2

ED481B-2022-082

UVigo

Chivite

Alcalde

Mauro

Ciencias

Non

1.1.2023-31.12.2024

2

ED481B-2022-009

UVigo

López

Hortas

Lucía

Ciencias

Non

1.9.2024-31.8.2025

1

ED481B-2022-077

UVigo

Poza

Nogueiras

Verónica

Enxeñaría e arquitectura

Non

1.10.2022-30.9.2023

1

ED481B-2022-083

UVigo

Vaquero

Martínez

Javier

Ciencias

Non

1.9.2022- 31.8.2023

2

1.9.2023- 31.8.2024

1

ED481B-2022-007

UVigo

Pérez

Rey

Ignacio

Enxeñaría e arquitectura

Non

1.9.2023- 31.8.2024

2

ED481B-2022-078

UVigo

Santalla

García

Hugo

Ciencias

Non

1.9.2022-31.8.2024

2

ED481B-2022-006

UVigo

Juan

Ovejero

Raquel

Ciencias

Non

1.9.2022-31.8.2024

1

ED481B-2022-018

UVigo

Martínez

Román

Rosana

Ciencias sociais e xurídicas

Non

1.1.2023-31.12.2024

1

ANEXO II

Lista de agarda

Universidades do SUG.

Nº orde

Nº exp.

Entidade

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro Fulbright

Nota

01

ED481B-2022-095

UVigo

Lago

Docampo

Mauro

Ciencias da saúde

Si

79,65

02

ED481B-2022-098

UDC

Novo

Díaz

Silvia

Ciencias

Non

79

03

ED481B-2022-004

UDC

Naya

Varela

Martín

Enxeñaría e arquitectura

Non

77

04

ED481B-2022-014

USC

González

Campoy

Josefina

Ciencias

Non

76

05

ED481B-2022-076

UVigo

Villar

Cruces

Pedro

Ciencias

Non

76

06

ED481B-2022-066

UDC

Neira

García

Iago

Ciencias

Non

75,5

07

ED481B-2022-089

USC

Vivero

López

María

Ciencias da saúde

Non

75,1

08

ED481B-2022-091

USC

González

Gómez

Manuel Antonio

Ciencias

Non

74,95

09

ED481B-2022-057

USC

Mallah

Narmeen

Ciencias da saúde

Non

74

10

ED481B-2022-051

USC

Aragón

Herrera

Alana

Ciencias da saúde

Non

73,9

11

ED481B-2022-011

UVigo

Garrido

González

Iván

Enxeñaría e arquitectura

Non

72,9

12

ED481B-2022-062

USC

Flament

Simón

Saskia Camille

Ciencias da saúde

Non

71,8

13

ED481B-2022-044

USC

Rodríguez

Garrido

Jacobo

Artes e humanidades

Non

71,5

14

ED481B-2022-100

UVigo

Ayuso

Vilaboa

Manuel

Ciencias

Non

71,5

15

ED481B-2022-024

USC

Míguez

Rego

Vítor

Artes e humanidades

Non

71

16

ED481B-2022-029

UVigo

De Marchi

Lourenço

Sarah

Ciencias

Non

70,95

17

ED481B-2022-042

USC

Rouco

Méndez

Lara

Ciencias

Non

70,6

18

ED481B-2022-039

USC

Fernández

Fariña

Sandra

Ciencias

Non

70

19

ED481B-2022-049

USC

Barreiro

Piñeiro

Natalia

Ciencias da saúde

Non

69,1

20

ED481B-2022-085

UVigo

Kyriakidi

Sofía

Ciencias

Non

69