Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Mércores, 10 de agosto de 2022 Páx. 43399

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 11 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico San Cosmeiro, nos concellos de Outes e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2019/024).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e a Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotora: Green Capital Power, S.L. CIF: B85945475.

Domicilio social: Torre Serrano, rúa Marqués de Villamagna 3, andar 5, 28001 Madrid.

Enderezo notificacións: rúa das Hedras nº 6, baixo, 15895 O Milladoiro-Ames (A Coruña, España).

Denominación do proxecto: parque eólico San Cosmeiro (IN408A/2019/024).

Concellos afectados: Outes e Mazaricos (A Coruña).

Potencia máxima do parque: 36 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 8×4,5 MW.

Produción neta: 114.328 Mwh/ano.

Orzamento total (execución material): 28.580.042,09 €.

Prazo de execución: doce (12) meses.

Localización (área de afección):

Parque eólico San Cosmeiro

ADE

II-7-1 Outes

Vértice poligonal

Parque eólico San Cosmeiro

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

P1

499.549,00

4.752.982

P2

503.140

4.752.982

P3

503.140

4.748.064

P4

499.549,00

4.748.064,00

Aeroxerador

Parque eólico San Cosmeiro

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

SC1

500.664

4.752.468

SC2

501.059

4.752.194

SC3

501.353

4.751.890

SC4

500.293

4.750.324

SC5

501.371

4.750.148

SC6

501.768

4.749.570

SC7

500.311

4.748.902

SC8

502.569

4.748.386

Torre meteorolóxica

Parque eólico San Cosmeiro

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

Torre medición

502.300

4.748.648

Centro de seccionamento
(parque eólico San Cosmeiro)

Parque eólico San Cosmeiro

UTM ETRS 89 fuso 29

UTM-X

UTM-Y

CS

501.936

4.750.022

Características técnicas das instalacións:

– 8 aeroxeradores modelo SG145 HH 127,5 ou semellante, de 4,5 MW de potencia unitaria, con altura de buxa 127,5 m e diámetro de rotor 145 m.

– 8 centros de transformación tipo seco, cada un asociado a cada aeroxerador, situados na base do aeroxerador ou na góndola (dependendo do modelo de aeroxerador instalado), de potencia unitaria 5.350 kVA e relación de transformación 0,69/30 kV, coas súas correspondentes celas de protección e manobra, do tipo modular con illamento integral en SF6.

– Rede eléctrica soterrada de 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de seccionamento 30 kV, composta por 3 circuítos con condutores tipo RHZ1-2OL 18/30 kV de seccións 95, 150, 240 e 400 mm² de aluminio.

– Rede de terras xeral, de modo que as instalacións electromecánicas e o centro de seccionamento do parque eólico formen un conxunto equipotencial. As instalacións de posta á terra dos aeroxeradores uniranse entre si e á rede de terras do centro de seccionamento mediante o cable de acompañamento de sección de 50 mm² de Cu, instalado na mesma gabia que os cables de rede eléctrica de 30 kV de interconexión entre os centros de transformación.

– Rede de comunicacións constituída por condutor de fibra óptica.

– Torre meteorolóxica de altura 129,5 m.

– O edificio do centro de seccionamento de 30 kV dispón de salas independentes:

• Sala de protección e control, onde se localizan as proteccións, os contadores de medida e o armario rectificador de corrente.

• Sala onde se localiza o transformador de servizos auxiliares de 30/0,4 kV para alimentar os servizos propios do centro de seccionamento.

• Sala de celas de MT onde se localizan as saídas das liñas 1 e 2, as liñas do PE, o transformador de SSAA e a cela de medida.

As instalacións principais de centro de seccionamento divídense en:

• Sistema de 30 kV.

• Sistema de control, comunicacións e protección.

• Sistema de posta á terra.

A configuración no nivel de 30 kV é de simple barra. O sistema de 30 kV estará formado por un conxunto de cabinas de montaxe interior, con interruptor automático de corte en baleiro, en execución de barra simple con illamento en SF6.

Os cables illados no nivel de 30 kV serán de HZ1-2OL 18/30 kV de aluminio con seccións 150 mm², 240 mm², 400 mm² e 630 mm².

– A enerxía xerada polo parque eólico San Cosmeiro evacuarase a través da LAT 30 kV PE San Cosmeiro-PE Maragouto (IN408A 2020/171), con orixe no centro de seccionamento do parque e final na sala de celas da subestación do parque eólico de Maragouto (IN408A 2017/21), onde se elevará a tensión de 30 kV a 132 kV. A enerxía xerada polo cluster será transportada mediante a denominada solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas (IN408A 2020/144), consistente nunha LAT 132 kV, con orixe na subestación do parque éolico de Maragouto (IN 408A 2017/21), ata a subestación de Banzas, e desta ata a subestación colectora de Lousame 132/220 kV, e desde ela a través dunha LAAT 220 kV conectarase á SET Lousame 220 de Red Eléctrica de España, S.A.U. (IN407A 2009/471/1). Tanto os proxectos de liñas coma os dos parques do cluster son obxecto de proxecto independente e atópanse todos eles en fase de tramitación.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución (maio 2022-visado 7.6.2022).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura nos anexos que se insiren neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (maio 2022-asinado 6.6.2022).

3. O proxecto de interese autonómico (PIA) (maio 2022-visado 2.6.2022).

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como, en particular, das persoas propietarias dos predios afectados que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo (no DOG ou no xornal).

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como na Casa do Concello de Outes e na casa do Concello de Mazaricos (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 11 de xullo de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico San Cosmeiro,
nos concellos de Mazaricos e Outes (A Coruña) (expediente IN408A 2019/024)


predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Uso

Nº aero

Afeccións (m²)

Ocupación
temporal (m²)

Pleno dominio

Serv. paso

Servidume
de voo

Ref. catastral

Políg.

Parcela

Cim.

Plat.

C. secc.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Mazaricos

1

Senra Otero, José Maximino

15046A062002460000AI

62

246

Riba do Rabe

Forestal

65,75

2

Otero Romero, Jesús

15046A062002470000AJ

62

247

Riba do Rabe

Forestal

231,41

3

Esperante Romero, José Manuel

15046A062002480000AE

62

248

Riba do Rabe

Forestal

123,07

4

Sanchiño Alvite, María Elisa

15046A062002500000AJ

62

250

Riba do Rabe

Forestal

391,80

5

Moledo González, Francisco

15046A062002510000AE

62

251

Riba do Rabe

Pradaría

SC01

9,11

505,59

6

Cuns Trillo, Juan Manuel

15046A062002520000AS

62

252

Riba Prado Ardeiro

Forestal

SC01

331,35

413,04

7

Martínez Trillo, Benigno

15046A062002530000AZ

62

253

Riba Prado Ardeiro

Forestal

SC01

554,01

69,84

286,47

8

Moledo Cerbán, María

15046A062002560000AW

62

256

Riba Prado Ardeiro

Forestal

SC01

873,23

664,02

56,70

9

Rodríguez Pérez, María del Pilar

15046A062002570000AA

62

257

Riba Prado Ardeiro

Pradaría

SC01

746,61

564,88

43,22

10

Carballo Caamaño, Francisco

15046A062002580000AB

62

258

Riba Prado Ardeiro

Pradaría

SC01

42,95

1.239,15

1.052,54

89,76

11

González Caamaño, Antonio

15046A062002590000AY

62

259

Riba Prado Ardeiro

Matogueira

SC01

92,83

169,25

421,40

30,37

12

Otero Cerbán, Dolores

15046A062002600000AA

62

260

Riba Prado Ardeiro

Matogueira

SC01

123,13

174,63

0,25

508,42

26,88

13

Moledo Cerbán, María

15046A062002630000AG

62

263

Riba Prado Ardeiro

Forestal

SC01

13,65

88,61

57,45

598,63

50,67

14

Deputación da Coruña

15046A065090090000AE

65

9009

Estrada Picota-Godón

Viario

305,51

29,64

15

Jurjo Trillo, Antonio

15046A065000870000AU

65

87

Sino

Matogueira

SC01

665,69

435,93

100,33

16

Romero Cernadas, Dominga

15046A062002490000AS

62

249

Riba Prado Ardeiro

Forestal

197,52

17

Otero Peón, Dolores

15046A062002540000AU

62

254

Riba Prado Ardeiro

Forestal

SC01

585,61

498,44

160,83

18

Rey Alvela, Antonio

15046A062002550000AH

62

255

Riba Prado Ardeiro

Forestal

SC01

880,43

896,23

71,62

Rey Alvela, María Dolores

19

Rey Alvela, María

15046A062002610000AB

62

261

Riba Prado Ardeiro

Matogueira

SC01

105,50

125,25

44,88

3,15

569,74

52,05

20

Beiro Cernadas, María Carmen

15046A062002620000AY

62

262

Riba Prado Ardeiro

Matogueira

SC01

15,70

86,53

70,24

60,89

684,84

50,44

21

Cacheiro Martínez, Francisco

15046A062002640000AQ

62

264

Riba Prado Ardeiro

Matogueira

SC01

401,37

22

Esperante Martínez, Manuel

15046A062002680000AF

62

268

Fonte dos Soldados

Forestal

SC01

9,68

23

Sanchiño Alvite, María Elisa

15046A062002690000AM

62

269

Fonte dos Soldados

Forestal

SC01

274,79

24

Sanchiño Alvite, Florinda Manuela

15046A062002930000AB

62

293

Fonte dos Soldados

Matogueira

SC01

831,00

25

Moledo González, Francisco

15046A062002700000AT

62

270

Fonte dos Soldados

Forestal

SC01

830,28

Romero Romero, Manuela

26

Trillo González, José Antonio

15046A062002710000AF

62

271

Fonte dos Soldados

Forestal

SC01

633,23

27

Lago Vilas, Jesús

15046A062002720000AM

62

272

Fonte dos Soldados

Forestal

SC01

616,44

28

Rey Canela, María Manuela

15046A062002730000AO

62

273

Fonte dos Soldados

Pradaría

SC01

512,66

29

Rey Alvela, Manuel Domingo

15046A062002740000AK

62

274

Fonte dos Soldados

Pradaría

SC01

390,15

30

Moledo Cerbán, Carmen

15046A062002750000AR

62

275

Fonte dos Soldados

Forestal

SC01

18,09

392,15

31

Rodríguez Pérez, María del Pilar

15046A062002760000AD

62

276

Fonte dos Soldados

Forestal

SC01

74,57

126,18

224,31

32

Carballo Caamaño, Francisco

15046A062002770000AX

62

277

Fonte dos Soldados

Pradaría

SC01

514,87

253,67

428,04

85,43

33

Beiro Cernadas, Antonio

15046A062002780000AI

62

278

Fonte dos Soldados

Pradaría

SC01

672,13

609,18

225,39

64,94

34

Senra Otero, José Maximino

15046A062001990000AQ

62

199

Tras Pé Redondo

Forestal

4,11

35

Carballo Caamaño, Francisco

15046A062001980000AG

62

198

Tras Pé Redondo

Forestal

1,16

106,09

36

Del Río Fernández, Dorinda

15046A062001970000AY

62

197

Tras Pé Redondo

Forestal

53,23

33,04

39,31

37

Moledo Senra, María

15046A062001960000AB

62

196

Tras Pé Redondo

Matogueira

20,62

38

Otero Castro, Balbina

15046A063000210000AT

63

21

Pallagueira

Matogueira

3,55

41,30

39

Concello de Mazaricos

15046A062090010000AQ

62

9001

Camiño de Casteliño

Viario

SC01

752,76

549,62

51,16

40

Lago Vilas, Manuel

15046A063000220000AF

63

22

Brañas

Forestal

0,14

19,85

41

Moledo González, María Dominga

15046A063000230000AM

63

23

Brañas

Matogueira

34,07

Moledo González, Francisco

Moledo González, José

42

Cerbán Martínez, Manuel

15046A063000240000AO

63

24

Brañas

Pradaría

37,19

43

Descoñecido

15046A063003300000AW

63

330

Forno da Tella

Forestal

11,88

44

Cebal Martínez, Manuel

15046A063000410000AH

63

41

Forno da Tella

Forestal

10,94

45

Paris Cerbán, Ana Belén

15046A063000400000AU

63

40

Forno da Tella

Forestal

12,85

46

González Cerbán, Edelmira

15046A063000390000AW

63

39

Cotoneiras

Forestal

18,47

47

Caamaño Cives, Antonio

15046A063000380000AH

63

38

Cotoneiras

Forestal

SC02

15,48

688,08

48

Otero Cerbán, Francisco

15046A063000370000AU

63

37

Cotoneiras

Forestal

SC02

812,02

8,22

49

Otero Castro, Balbina

15046A063000360000AZ

63

36

Cotoneiras

Forestal

SC02

113,40

420,11

31,56

50

Deputación da Coruña

15046A062090060000AM

62

9006

Estrada Picota-Godón

Viario

2.604,15

26,31

51

González Caamaño, Antonio

15046A063000250000AK

63

25

Forno da Tella

Matogueira

2,35

28,76

52

Otero Cerbán, Antonio

15046A063000260000AR

63

26

Forno da Tella

Matogueira

33,10

44,66

53

Otero Castro, Balbina

15046A063000270000AD

63

27

Forno da Tella

Forestal

31,38

31,97

54

González Lado, María Asunción

15046A063000460000AG

63

46

Forno da Tella

Forestal

405,89

210,89

55

Maceiras Lado, Isolina

15046A063000450000AY

63

45

Forno da Tella

Forestal

86,64

70,67

56

Cacheiro Martínez, Francisco

15046A063000440000AB

63

44

Forno da Tella

Forestal

10,69

18.56

57

Descoñecido

15046A062001910000AZ

62

191

San Alberte

Forestal

17,65

789,76

58

Moledo Cerbán, Francisca

15046A062001880000AZ

62

188

Tras Pé Redondo

Forestal

167,00

83,09

24,18

59

Lado Martínez, Estrella

15046A062001480000AX

62

148

Pé Redondo

Forestal, pradaría

34,28

22,47

Lado Martínez, Manuela

Lado Martínez, Victoria

Lado Ferradas, José Manuel

Lado Martínez, Dominga

Lado Ferradas, Antonio

Lado Ferradas, Manuel

60

García García, Albino

15046A062001470000AD

62

147

San Alberte

Forestal

193,33

44,54

61

González Lema, Estrella

15046A062001460000AR

62

146

San Alberte

Forestal

454,36

94,79

62

Romero Maneiro, José

15046A062001450000AK

62

145

San Alberte

Forestal

676,25

169,18

145,51

63

Concello de Mazaricos

15046A061090010000AO

61

9001

Camiño Santi Alberti

Viario

76,66

1,48

17,20

64

Trillo Riomayor, Juan José

15046A063000330000AJ

63

33

Cotoneiras

Forestal, pradaría

404,53

568,88

Riomayor Casais, María

65

Cacheiro Martínez, Francisco

15046A063000340000AE

63

34

Cotoneiras

Pradaría

SC02

3.442,91

514,90

1.692,14

1.312,39

66

Antelo González, María del Carmen

15046A063000350000AS

63

35

Cotoneiras

Pradaría

SC02

380,13

1.984,92

1.725,40

231,29

67

Romero Maneiro, José

15046A063000490000AL

63

49

Cotoneiras

Forestal

SC02

805,45

68

Romero Iglesias, Antonio

15046A063000480000AP

63

48

Rego de Insua

Forestal

SC02

302,31

3.453,13

66,37

Romero Iglesias, María Elisa

Romero Iglesias, Florinda

Romero Suárez, Francisco

Romero Iglesias, María del Carmen

69

Romero Iglesias, Antonio

15046A063000470000AQ

63

47

Forno da Tella

Pradaría, matogueira

SC02

107,90

2.708,81

719,53

3.407,86

1.353,93

Romero Iglesias, María Elisa

Romero Iglesias, Florinda

Romero Suárez, Francisco

Romero Iglesias, María del Carmen

70

Concello de Mazaricos

15046A063002190000AX

63

219

Tras do Campo

Matogueira

233,17

318,78

85,87

71

Pereiro Lado, José Antonio

15046A063001520000AM

63

152

Riba Prado Xalleiro

Pradaría

75,98

131,26

72

Cambeiro, Dominga

15046A063001510000AF

63

151

Riba Prado Xalleiro

Matogueira

51,76

139,58

73

Concello de Mazaricos

15046A063090030000AA

63

9003

Camiño Riba Prado Grande

Viario

18,33

74

Cambeiro, Dominga

15046A063001490000AM

63

149

Forno da Tella

Matogueira

4,90

75

Gallardo Martínez, Isabelino

15046A063001800000AP

63

180

San Alberte

Forestal

SC03

46,23

199,25

136,95

245,64

76

Concello de Mazaricos

15046A063090050000AY

63

9005

Camiño Santo Alberte

Viario

SC03

99,98

208,56

26,96

116,91

77

Martínez Romero, José Antonio

15046A063003280000AA

63

328

Prao de Riba

Pradaría

SC03

380,13

3.649,13

321,41

3.066,90

178,31

78

Oreiro González, Juan

15046A063001840000AM

63

184

Prado de Riba

Forestal

SC03

2.912,81

79

Mouro Otero, Francisco

15046A063001860000AK

63

186

San Alberte

Pradaría

SC03

324,95

80

Oreiro González, Juan

15046A063001850000AO

63

185

Prado de Arriba

Forestal, pradaría

SC03

1.862,34

81

Gallardo Martínez, Jesús

15046A063001830000AF

63

183

Prado de Arriba

Forestal

SC03

2.897,16

82

Cancela González, Nieves Dolores

15046A063001820000AT

63

182

San Alberte

Forestal

SC03

1.447,86

199,69

1.275,04

289,75

Oreiro Otero, Juan Manuel

83

Gallardo Almallo, Pedro

15046A063001810000AL

63

181

San Alberte

Forestal

SC03

921,82

1.263,38

94,16

84

Maceiras Lado, Antonio

15046A063001790000AT

63

179

San Alberte

Forestal

SC03

24,61

14,55

42,47

85

Maceiras Lado, Antonio

15046A063001780000AL

63

178

San Alberte

Forestal

SC03

40,70

251,39

1,80

153,24

86

Cerbán Pereiro, Jesús

15046A063001760000AQ

63

176

San Alberte

Forestal

311,95

10,93

37,83

87

Martínez González, Estrella

15046A063001740000AY

63

174

San Alberte

Forestal

348,26

24,52

88

Gómez Cambeiro, Dolores

15046A063001720000AA

63

172

San Alberte

Forestal

377,82

21,64

89

García Romero, Carmen Divina

15046A063001700000AH

63

170

San Alberte

Forestal

418,49

30,82

Martínez Romero, José Antonio

90

Oreiro González, Juan

15046A063001680000AW

63

168

San Alberte

Forestal

399,10

135,22

91

Berbia Casais, Francisco Manuel

15046A063001660000AU

63

166

San Alberte

Forestal

60,99

14,77

92

Romero Andión, María

15046A063001640000AS

63

164

San Alberte

Forestal

69,34

18,45

93

González Alvite, Dolores

15046A063001620000AJ

63

162

San Alberte

Forestal

141,20

47,86

94

Cacheiro Martínez, Francisco

15046A063001540000AK

63

154

Pedrouciños

Forestal, pradaría

796,67

33,50

135,25

95

Concello de Mazaricos

15046A063001530000AO

63

153

San Alberte

Matogueira

3.379,72

48,89

160,20

96

Oreiro González, Juan

15046A063001550000AR

63

155

San Alberte

Forestal

141,51

164,02

97

Ramos Antelo, Genoveva

15046A063001560000AD

63

156

San Alberte

Forestal

40,77

206,89

98

Rey Costa, Carmen

15046A063001570000AX

63

157

San Alberte

Forestal

25,29

97,26

99

Berbia Casais, Francisco Manuel

15046A063001580000AI

63

158

San Alberte

Forestal

32,32

282,88

100

Rey Costa, Carmen

15046A063001590000AJ

63

159

San Alberte

Pradaría

55,38

163,51

3.46

101

Cerbán González, Benigno Antonio

15046A061003320000AD

61

332

San Alberte

Pradaría

209,29

162,00

102

González Gómez, María del Carmen

15046A061003330000AX

61

333

San Alberte

Forestal

500,05

99,86

103

Cerbán González, Benigno Antonio

15046A061003340000AI

61

334

San Alberte

Labradío

471,24

112,35

104

Jurjo Trillo, Francisca

15046A061003520000AQ

61

352

San Alberte

Forestal

85,72

55,96

105

Descoñecido

15046A061003530000AP

61

353

San Alberte

Forestal

112,96

82,97

106

Martínez Martínez, Antonio

15046A061003540000AL

61

354

San Alberte

Forestal

47,08

25,56

Martínez Martínez, Domingo

Martínez Martínez, María

Almallo González, Ana

107

González Gallardo, Erundina

15046A061003550000AT

61

355

San Alberte

Forestal

56,38

36,47

108

Almallo González, Ana

15046A061003560000AF

61

356

San Alberte

Forestal

71,80

68,00

109

Almallo González, Ana

15046A061003620000AK

61

362

San Alberte

Forestal

62,59

69,54

110

González Gallardo, Erundina

15046A061003630000AR

61

363

San Alberte

Forestal

71,44

53,47

111

Domínguez Castelo, María

15046A061003700000AJ

61

370

San Alberte

Forestal

121,32

73,46

112

Estalote Jurjo, Domingo

15046A061003710000AE

61

371

San Alberte

Forestal

158,33

51,66

113

González Martínez, Manuel Ramiro

15046A061003760000AW

61

376

San Alberte

Forestal

204,21

60,72

114

Núñez Muíño, Francisco

15046A061003770000AA

61

377

San Alberte

Pradaría

159,34

66,76

115

González Alvite, Manuel

15046A061003780000AB

61

378

San Alberte

Forestal

144,87

101,60

116

Concello de Mazaricos

15046A061090110000AE

61

9011

Pista As Estivadas

Viario

70,95

6,54

117

Gómez Cambeiro, María

15046A061003820000AY

61

382

Prado de Riba

Pradaría

86,18

84,83

118

Deputación da Coruña

15046A061090050000AX

61

9005

Estrada Picota-Godón

Viario

4.909,41

128,30

119

Mouro Otero, Francisco

15046A061003800000AA

61

380

Prado de Riba

Forestal

152,11

103,27

120

Oreiro González, Juan

15046A061003810000AB

61

381

Prado de Riba

Pradaría, matogueira

194,01

243,52

121

Paria Alvite, José Antonio

15046A063001970000AZ

63

197

Tras do Campo

Forestal

114,81

151,54

29,82

Carballo del Río, Carmen

122

Cerbán Martínez, Hermosinda

15046A063001980000AU

63

198

Tras do Campo

Matogueira

67,08

103,50

53,39

123

Martínez González, Estrella

15046A063001990000AH

63

199

Tras do Campo

Matogueira

10,38

92,03

6,02

124

González Alvite, Manuel

15046A063002000000AH

63

200

Tras do Campo

Forestal

118,36

125

Martínez Gallardo, Carmen

15046A063003290000AB

63

329

Tras do Campo

Forestal

169,73

126

Martínez Ramos, Jesús

15046A063002010000AW

63

201

Tras do Campo

Forestal

180,41

127

Ramos Gallardo, Julián

15046A063002020000AA

63

202

Tras do Campo

Forestal

18,11

207,09

128

Berbia Casais, Francisco Manuel

15046A063002030000AB

63

203

Tras do Campo

Forestal, pradaría, labradío

50,27

305,11

33,25

129

González Alvite, José María

15046A063002050000AG

63

205

Tras do Campo

Forestal, pradaría

1,90

54,91

7,83

130

Ramos Antelo, Teresa

15046A063002070000AP

63

207

Tras do Campo

Forestal

60,90

131

Núñez Muíño, Francisco

15046A063002080000AL

63

208

Tras do Campo

Pradaría

72,86

132

Oreiro González, Juan

15046A063002090000AT

63

209

Tras do Campo

Pradaría, forestal, matogueira

27,30

162,45

133

Ramos Gallardo, Jesús

15046A063002100000AP

63

210

Tras do Campo

Forestal

67,94

198.03

32,55

134

Concello de Mazaricos

15046A063090070000AQ

63

9007

Camiño Tras do Campo

Viario

110,13

26,10

135

Ramos Gallardo, Julián

15046A063002110000AL

63

211

Tras do Campo

Forestal, pradaría

71,90

179,32

72,32

136

González Alvite, Antonio

15046A063002130000AF

63

213

Tras do Campo

Pradaría

19,52

16,96

8,30

137

Martínez Gallardo, María Magdalena

15046A063002150000AO

63

215

Tras do Campo

Pradaría

24,38

138

Cerbán Pereiro, Jesús

15046A063002160000AK

63

216

Tras do Campo

Labradío

82,48

139

Núñez Muíño, Francisco

15046A063002180000AD

63

218

Tras do Campo

Pradaría, labradío

33,92

82,57

7,59

140

González Alvite, Antonio

15046A507002790000PF

507

279

Campo

Labradío

133,16

250,06

141

Castelo González, Florinda

15046A507002780000PT

507

278

Corral

Labradío

22,66

57,33

18,11

142

Lavandeira Martínez, María de la Luz

15046A507020840000PA

507

2084

Prado de Arriba

Pradaría

94,83

395,48

20,23

Lema Quintáns, Jesús

143

Deputación da Coruña

15046A507090590000PJ

507

9059

Estrada Picota-Godón

Viario

532,53

7,77

47,12

144

Ramos Antelo, Genoveva

15046A507020860000PY

507

2086

Eira

Matogueira

165,25

145

Berbia Casais, Francisco Manuel

15046A507002710000PA

507

271

Carral

Pradaría

35,36

136,85

13,21

146

Concello de Mazaricos

15046A507090800000PP

507

9080

Pista Godón

Viario

107,22

6,38

18,76

147

Concello de Mazaricos

15046A507020870000PG

507

2087

Campo

Matogueira

158,94

148

Martínez González, José

15046A507021000000PR

507

2100

Eira

Pradaría

1,42

0,34

10,79

Martínez González, María Antonia

Martínez González, Lourdes

Martínez González, Estrella

Martínez González, Florinda

149

Martínez González, Estrella

15046A507002970000PU

507

297

Campo

Labradío

115,29

196,55

3,15

150

Cerbán González, Benigno Antonio

15046A507002980000PH

507

298

Corral

Pradaría

6,23

Caamaño Cambeiro, María

151

Martínez Gallardo, Pedro

15046A061004330000AE

61

433

Os Carballos

Pradaría

37,28

58,45

152

Concello de Mazaricos

15046A061004320000AJ

61

432

Os Carballos

Viario

20,37

35,15

153

Deputación da Coruña

15046A061090180000AB

61

9018

Estrada Xesto

Viario

112,91

8,13

154

Martínez Martínez, María

15046A061004500000AP

61

450

Prado de Riba

Pradaría

15,16

28,71

155

González Alvite, Antonio

15046A061004350000AZ

61

435

Os Carballos

Labradío

56,89

95,34

156

Martínez Martínez, Carmen

15046A061004360000AU

61

436

Os Carballos

Labradío

49,50

72,12

157

Concello de Mazaricos

15046A061090190000AY

61

9019

Estrada Xesto

Viario

9,16

4,55

158

Oreiro Otero, José Francisco

15046A061004380000AW

61

438

Os Carballos

Labradío, forestal

99,00

26,74

159

González Almallo, Jesús

15046A061004400000AH

61

440

Os Carballos

Forestal

86,69

101,78

160

Descoñecido

15046A061004410000AW

61

441

Os Carballos

Matogueira

30,93

20,68

161

Concello de Mazaricos

15046A507090580000PI

507

9058

Camiño dos Carballos

Viario

9,75

6,28

162

Gallardo Martínez, Jesús

15046A507002700000PW

507

270

Cruz

Pradaría

154,56

129,79

163

Deputación da Coruña

15046A507090560000PD

507

9056

Estrada Xesto-Godón

Viario

1.322,10

58,76

49,57

164

Otero González, Emilia

15046A507003280000PH

507

328

Agra de Arriba

Pradaría

25,33

40,73

165

Otero González, Elvira

15046A507003270000PU

507

327

Agra de Arriba

Pradaría

142,21

53,03

166

Ramos Antelo, Teresa

15046A507003260000PZ

507

326

Agra de Arriba

Labradío

1.373,11

142,97

167

Berbia Casais, Estrella

15046A507010230000PP

507

1023

Agra de Arriba

Pradaría

1.329,54

197,01

168

Ganzalez Gallardo, Manuel

15046A507003490000PD

507

349

Riba de Ramos

Pradaría

55,91

123,95

169

Jurjo Martínez, Amalia

15046A507003480000PR

507

348

Riba de Ramos

Pradaría

6,49

14,00

170

González Alvite, Antonio

15046A507003470000PK

507

347

Riba de Ramos

Pradaría

82,22

155,20

171

Concello de Mazaricos

15046A507090790000PT

507

9079

Camiño Gabín

Viario

32,95

14,56

172

Descoñecido

15046A507010070000PS

507

1007

Agra de Abaixo

Matogueira

2,70

29,30

173

Lado Romero, Dolores

15046A507003460000PO

507

346

Agra de Arriba

Pradaría

27,78

174

Ramos Antelo, Genoveva

15046A507003450000PM

507

345

Agra de Arriba

Pradaría

60,18

257,68

175

Suárez Rodríguez, Manuela

15046A507003250000PS

507

325

Agra de Arriba

Pradaría

622,01

126,16

176

Berbia Casais, Jesús

15046A507003300000PU

507

330

Agra de Arriba

Pradaría

452,71

181,56

11,90

177

González Alvite, José María

15046A507003310000PH

507

331

Agra de Arriba

Pradaría

100,88

209,35

178

Martínez Martínez, Carmen

15046A507003320000PW

507

332

Agra de Arriba

Pradaría

5,71

221,62

179

Cerbán Pereiro, Jesús

15046A507003330000PA

507

333

Agra de Arriba

Pradaría

6,83

106,65

180

González Almallo, Jesús

15046A507003340000PB

507

334

Agra de Arriba

Pradaría, matogueira

30,97

256,90

181

Martínez Martínez, José

15046A507003350000PY

507

335

Agra de Arriba

Matogueira

10,21

279,51

182

Gonzales Estalote, José

15046A507003360000PG

507

336

Agra de Arriba

Labradío

17,39

61,52

183

González Almallo, María Delfina

15046A507003370000PQ

507

337

Agra de Arriba

Pradaría

33,92

299,19

34,41

184

Concello de Mazaricos

15046A507090630000PE

507

9063

Pista Godón Baña

Viario

90,54

8,84

185

González Almallo, María Delfina

15046A117000030000BU

117

3

Camposiñas

Pradaría

12,75

29,19

186

Oreiro González, Juan

15046A117000040000BH

117

4

Camposiñas

Pradaría

19,72

48,08

187

Ramos Gallardo, Jesús

15046A117000060000BA

117

6

Camposiñas

Pradaría

23,74

188

Deputación da Coruña

15046A118090010000BE

118

9001

Estrada Godón

Viario

156,35

12,62

189

Ramos Gallardo, Julián

15046A118000650000BR

118

65

Cotros

Labradío

49,25

80,31

30,55

190

Castelo Cives, Dominga

15046A118000660000BD

118

66

Cotros

Labradío

58,10

113,21

3,39

191

Martínez Ramos, José

15046A118000670000BX

118

67

Cotros

Labradío

47,65

86,91

192

González Almallo, Jesús

15046A118000680000BI

118

68

Cotros

Forestal

36,85

94,69

193

González Alvite, Dolores

15046A118000690000BJ

118

69

Cotros

Forestal

31,42

87,00

194

Cerbán Pereiro, Jesús

15046A118000700000BX

118

70

Cotros

Pradaría

40,09

195

González Riomayor, Florinda

15046A118000710000BI

118

71

Cotros

Pradaría

2,60

196

Gallardo Martínez, Isabelino

15046A118000730000BE

118

73

Cotros

Pradaría

129,99

147,70

197

Martínez González, María Antonia

15046A118000750000BZ

118

75

Cotros

Pradaría

74,73

90,52

Martínez González, Lourdes

Martínez González, Estrella

Martínez González, Florinda

Martínez González, José María

198

González Almallo, María Delfina

15046A507003430000PT

507

343

Agra de Arriba

Pradaría

195,10

90,36

199

Otero González, Emilia

15046A507003380000PP

507

338

Agra de Arriba

Labradío

119,60

51,36

200

Descoñecido

15046A507003390000PL

507

339

Agra de Arriba

Labradío

21,83

27,27

201

Cives Caamaño, Consuelo

15046A507003400000PQ

507

340

Agra de Arriba

Matogueira

29,80

37,76

202

Gallardo Santos, Alfonso

15046A507003410000PP

507

341

Agra de Arriba

Matogueira

103,22

117,86

203

González Almallo, María Delfina

15046A118000390000BS

118

39

Pradiño

Labradío

13,02

27,17

204

González Almallo, María Delfina

15046A118000400000BJ

118

40

Pradiño

Labradío

10,55

48,71

205

Cerbán Martínez, Hermosinda

15046A118000410000BE

118

41

Cerdeiras

Labradío

20,10

61,99

206

Labandeira Martínez, María del Carmen

15046A118000420000BS

118

42

Cerdeiras

Pradaría

0,50

25,61

207

Martínez González, María Antonia

15046A118000430000BZ

118

43

Cerdeiras

Pradaría

23,80

Martínez González, Lourdes

Martínez González, Estrella

Martínez González, Florinda

Martínez González, José María

208

González Almallo, María Delfina

15046A118000440000BU

118

44

Cerdeiras

Pradaría

3,12

34,89

209

Labandeira Martínez, María del Carmen

15046A118000470000BA

118

47

Cerdeiras

Pradaría

19,90

61,14

210

Concello de Mazaricos

15046A118090020000BS

118

9002

Camiño da Bateira

Viario

2.853,08

31,97

285,41

211

Martínez Gallardo, Pedro

15046A118000760000BU

118

76

Broteiras

Pradaría

595,19

892,64

212

González Alvite, Antonio

15046A118000770000BH

118

77

Broteiras

Pradaría

930,31

452,56

96,18

213

Romero Siaba, María

15046A118001080000BW

118

108

Cotros

Pradaría

515,75

87,69

214

Caamaño Gaciño, Digna

15046A118001090000BA

118

109

Cotros

Pradaría

417,65

140,06

Caamaño Gaciño, María

Caamaño Gaciño, Domingo

215

Concello de Mazaricos

15046A118090050000BH

118

9005

Pista a Cotro

Viario

98,54

12,45

216

Priegue del Río, María

15046A118001100000BH

118

110

Cotros

Pradaría, forestal

703,91

354,90

217

Moledo Tuñas, José María

15046A118001210000BL

118

121

Cotros

Pradaría

103,60

110,84

218

Martínez Castelo, María Lourdes

15046A118001220000BT

118

122

Cotóns

Pradaría

44,25

28,96

Martínez Castelo, María José

Martínez Castelo, Domingo

219

Priegue Río, Emilia

15046A118001240000BM

118

124

Cotóns

Forestal

90,31

52,88

220

Río Fernández, José

15046A118001280000BD

118

128

Cotóns

Pradaría

285,52

78,73

221

Fernández Fernández, Domingo

15046A118001290000BX

118

129

Cotóns

Pradaría

226,77

69,65

222

Gómez Martínez, José

15046A118001300000BR

118

130

Cotóns

Pradaría

89,43

43,27

223

Trillo González, José María

15046A118001310000BD

118

131

Cotóns

Pradaría

47,42

22,88

224

Cambeiro Caamaño, José Manuel

15046A118001340000BJ

118

134

Cotóns

Forestal

198,55

102,72

Cambeiro Núñez, Manuel

Caamaño Caamaño, María Generosa

225

Descoñecido

15046A118001350000BE

118

135

Cotóns

Forestal

340,45

69,46

226

Casais Alvite, José

15046A118001360000BS

118

136

Cotóns

Pradaría, forestal

199,66

28,61

227

Del Río del Río, José

15046A118001370000BZ

118

137

Cotóns

Pradaría

130,57

22,98

228

Pereira Lago, Edelia

15046A118001380000BU

118

138

Cotóns

Pradaría

69,22

23,52

229

Alvite Moreira, María Esther

15046A118001390000BH

118

139

Cotóns

Pradaría

51,71

32,16

230

Antelo Vilacoba, Antonio

15046A118001400000BZ

118

140

Cotóns

Pradaría

37,16

30,54

231

Caamaño Alvite, Benjamín

15046A118001410000BU

118

141

Cotóns

Pradaría

107,92

68,67

232

Lago Noya, José

15046A118001420000BH

118

142

Cotóns

Pradaría

24,75

10,63

233

Descoñecido

15046A118001430000BW

118

143

Cotóns

Pradaría

38,91

17,73

234

Lema Pérez, María Estrella

15046A120001050000BY

120

105

Lomba

Pradaría

171,84

79,84

235

Del Río del Río, José

15046A118001820000BG

118

182

Cotóns

Pradaría

273,88

162,99

236

Del Río del Río, José

15046A508000150000PZ

508

15

Agra de Pidre

Pradaría, matogueira

86,83

80,60

237

Concello de Mazaricos

15046A120090030000BY

120

9003

Camiño Brañas de Coiro

Viario

1.539,27

134,42

21,47

238

Carrillo del Río, Antonio

15046A120001060000BG

120

106

Lomba

Pradaría

1.588,08

241,48

Carrillo del Río, Domingo

Carrillo del Río, Camilo

Carrillo del Río, José

Carrillo del Río, María

239

Rey Antelo, Domingo Antonio

15046A118001190000BT

118

119

Cotros

Pradaría

21,15

561,91

240

Rey Antelo, Domingo Antonio

15046A118001200000BP

118

120

Cotros

Pradaría

8,60

109,17

5,88

241

Moledo Tuñas, José María

15046A118001440000BA

118

144

Cerdeiras

Pradaría

53,67

53,59

21,52

242

Martínez Castelo, María Lourdes

15046A118001450000BB

118

145

Cerdeiras

Pradaría

7,43

69,83

Martínez Castelo, María José

Martínez Castelo, Domingo

243

Priegue Río, Emilia

15046A118001460000BY

118

146

Cerdeiras

Pradaría

7,62

63,27

4,62

244

Pereira Lago, Edelia

15046A118001490000BP

118

149

Cerdeiras

Pradaría

26,37

39,39

15,45

245

Romero Romero, Manuela

15046A118001510000BQ

118

151

Cerdeiras

Pradaría

24,04

49,56

12,98

Romero Romero, María

Romero Romero, Rosa Mar

Romero Romero, Domingo

246

Del Río Antelo, Manuela

15046A118001520000BP

118

152

Cerdeiras

Pradaría

6,19

63,52

247

Río Fernández, José

15046A118001530000BL

118

153

Cerdeiras

Pradaría

16,31

116,44

248

Fernández Fernández, Domingo

15046A118001540000BT

118

154

Cerdeiras

Pradaría

61,40

110,49

22,82

249

Gómez Martínez, José

15046A118001550000BF

118

155

Cerdeiras

Pradaría

28,91

84,41

11,17

250

Pereiro Lado, María Lourdes

15046A118001570000BO

118

157

Cerdeiras

Forestal

26,55

59,99

10,82

251

Martínez Castelo, María Lourdes

15046A118001600000BO

118

160

Cerdeiras

Matogueira

52,87

82,97

28,55

Martínez Castelo, María José

Martínez Castelo, Domingo

252

Atan Alvite, Julia

15046A118001670000BE

118

167

Cerdeiras

Forestal

3,30

46,53

253

Cambeiro Caamaño, José Manuel

15046A118001690000BZ

118

169

Cerdeiras

Forestal

SC03

41,17

84,34

278,71

470,53

Cambeiro Núñez, Manuel

Caamaño Caamaño, María Generosa

254

Del Río del Río, José

15046A118001750000BW

118

175

Cerdeiras

Matogueira

541,00

226,83

255

Caamaño Alvite, Benjamín

15046A118001620000BR

118

162

Cerdeiras

Matogueira

55,82

256

Martínez Atan, Domingo

15046A118001560000BM

118

156

Cerdeiras

Pradaría, matogueira

578,48

257

Tillo González, María José

15046A118001590000BR

118

159

Cerdeiras

Matogueira

254,86

258

Martínez Atan, Domingo

15046A118001760000BA

118

176

Cerdeiras

Matogueira

SC06

46,10

118,34

524,24

381,47

259

Rey Antelo, Domingo Antonio

15046A118001630000BD

118

163

Cerdeiras

Matogueira

279,48

260

Antelo Vilacoba, Antonio

15046A118001790000BG

118

179

Cerdeiras

Pradaría

SC06

2.511,94

244,69

206,02

261

Moledo Rodríguez, Juan Manuel

15046A118001680000BS

118

168

Cerdeiras

Matogueira

SC06

402,79

264,22

Moledo Rodríguez, José Antonio

262

Del Río del Río, María

15046A118001700000BE

118

170

Cerdeiras

Matogueira

SC06

816,36

263

Caamaño Noya, Jesús

15046A118001710000BS

118

171

Cerdeiras

Matogueira

SC06

106,07

264

Casais Alvite, José

15046A118001770000BB

118

177

Cerdeiras

Matogueira

SC06

1.721,61

4,99

265

Alvite González, Carmen

15046A118001810000BY

118

181

Cerdeiras

Matogueira

SC06

72,33

137,62

3.270,51

94,65

266

Albite Moreira, Ana María

15046A120000060000BA

120

6

Lomba

Pradaría

SC06

890,43

267

Noya Martínez, Antonio

15046A118001800000BB

118

180

Cerdeiras

Matogueira

SC06

307,80

564,29

132,72

54,37

268

Alvite Moreira, María Elena

15046A120000050000BW

120

5

Lomba

Pradaría

SC06

69,90

4,28

2.021,73

37,40

269

Caamaño Alvite, Benjamín

15046A120000130000BQ

120

13

Lomba

Forestal

SC06

1.966,37

270

Del Río del Río, José

15046A120000040000BH

120

4

Lomba

Forestal

SC06

1.125,50

276,88

1.568,62

271

Pereira Lago, Edelia

15046A120000030000BU

120

3

Lomba

Pradaría

SC06

3,81

16,80

272

Gómez Danis, Rogelio

15046A118001780000BY

118

178

Cerdeiras

Pradaría

SC06

1.093,75

1.513,22

1554,79

5,16

15,47

Priegue del Río, Josefa

Priegue del Río, María

273

Concello de Mazaricos

15046A120090010000BA

120

9001

Camiño da Lomba

Viario

SC06

285,00

46,90

11,88

163,98

11,11

274

Río Sendon, Manuel del

15046A118001740000BH

118

174

Cerdeiras

Matogueira

308,10

34,84

275

Descoñecido

15046A118001830000BQ

118

183

Lomba

Matogueira

274,34

1,43

276

del Río Caamaño, Juan José

15046A118001730000BU

118

173

Cerdeiras

Matogueira

76,68

277

Alvite Moreira, María Esther

15046A120000010000BS

120

1

Lomba

Pradaría

62,96

228,45

23,33

278

Antelo Vilacoba, Antonio

15046A120000120000BG

120

12

Lomba

Pradaría

62,82

279

Caamaño Alvite, Benjamín

15046A120000100000BB

120

10

Lomba

Pradaría

114,06

10,13

280

Del Río Caamaño, Juan José

15046A120001090000BL

120

109

Alambrada

Matogueira

41,58

37,38

28,08

281

Paredes Pereiro, María Lorena

15046A120000160000BT

120

16

Lomba

Pradaría

4,51

54,51

1,53

Paredes Pereiro, Jesús Albaro

Paredes Pereiro, Esteban

Castelo Cibes, Dominga

Martínez Castelo, Domingo

282

Río Antelo, Manuela del

15046A120000190000BO

120

19

Lomba

Pradaría, matogueira

23,07

54,23

15,70

283

Alvela Tuñas, Antonio

15046A120000210000BM

120

21

Lomba

Matogueira

1,12

29,00

7,07

Caamaño Gallardo, María

284

Caamaño Garciño, Pedro

15046A120001110000BP

120

111

Lomba

Pradaría

3,14

44,06

18,69

285

Concello de Mazaricos

15046A120090020000BB

120

9002

Camiño Brañas de Coiro

Viario

84,31

10,73

286

Martínez Castelo, María Lourdes

15046A120000990000BU

120

99

Pedra de Louriña

Pradaría

73,87

46,28

Martínez Castelo, María José

Martínez Castelo, Domingo

287

Alvela Caamaño, José Antonio

15046A120001000000BU

120

100

Pedra de Louriña

Labradío

86,25

39,04

288

Alvela Caamaño, José Antonio

15046A120001160000BO

120

116

Cruz Minquiños

Pradaría

194,72

326,92

24,37

289

Xefatura Territorial Servizo de Infraestruturas CMATI

15046A119090010000BK

119

9001

Estrada autonómica

Viario

792,73

290

Alvite González, María Esther

15046A119002470000BA

119

247

Rego

Pradaría

152,88

97,44

67,95

Castiñeira Lorenzo, José

Rego

291

Calo Mato, María

15046A119000120000BX

119

12

Pedras Louridas

Pradaría

61,58

292

Castelo Cives, Manuel

15046A119000130000BI

119

13

Pedras Louridas

Matogueira

18,32

293

Rey Castelo, Jesús

15046A119000140000BJ

119

14

Pedras Louridas

Pradaría

1,69

13,38

294

Rey Castelo, Francisco

15046A119000150000BE

119

15

Pedras Louridas

Matogueira

13,19

17,24

295

Rey Alvela, Antonio

15046A119000160000BS

119

16

Pedras Louridas

Matogueira

90,70

44,26

Rey Alvela, María

Rey Alvela, Hermosinda Clara

Rey Alvela, María Dolores

296

Caamaño Caamaño, Segundo Antonio

15046A119002440000BU

119

244

Prado do Pesco

Pradaría, matogueira

56,89

17,24

297

Cernadas Alvelas, Estrellas

15046A119002450000BH

119

245

Prado do Pesco

Pradaría, matogueira

63,79

16,70

298

Caamaño Caamaño, David

15046A119000170000BZ

119

17

Pedras Louridas

Matogueira, pradaría

61,76

15,65

Caamaño Caamaño, Eliseo

299

Fernández Fernández, Domingo

15046A119000180000BU

119

18

Pedras Louridas

Pradaría

177,77

89,29

300

Martínez del Río, Marcial

15046A119000190000BH

119

19

Pedras Louridas

Pradaría

23,39

45,24

301

Pereiro Lado, José María

15046A119000220000BH

119

22

Prado do Pesco

Matogueira

6,25

22,37

Cerbán Martínez, Hermosinda

302

Caamaño Rey, José María

15046A119000230000BW

119

23

Prado do Pesco

Matogueira

6,30

21,62

303

González Alvite, Dominga

15046A119000240000BA

119

24

Prado do Pesco

Matogueira

10,30

304

Calo Rial, José Miguel

15046A119000250000BB

119

25

Prado do Pesco

Forestal

17,94

305

Noya Martínez, Antonio

15046A119000280000BQ

119

28

Prado do Pesco

Pradaría

5,05

306

Del Río del Río, José

15046A119000290000BP

119

29

Prado do Pesco

Forestal

1,13

95,14

307

Pereiro Cerbán, Manuela

15046A119000300000BG

119

30

Prado do Pesco

Matogueira, pradaría

275,99

128,79

308

Xefatura Territorial Servizo de Infraestruturas CMATI

15046A508090210000PQ

508

9021

Estrada autonómica

Viario

2.954,66

300,36

309

Carrillo Val, Pedro

15046A508001250000PL

508

125

Agra de Pidre

Pradaría, matogueira

284,18

66,61

151,94

310

Rodríguez Caamaño, Sergio

15046A508006550000PZ

508

655

Agro Pidre

Pradaría

127,34

241,42

Caamaño García, Cristina

311

Rodríguez Caamaño, Sergio

15046A508001270000PF

508

127

Agra de Pidre

Labradío

52,17

64,09

Caamaño García, Cristina

312

Rodríguez Caamaño, Sergio

15046A508001280000PM

508

128

Agro Pidre

Labradío

46,94

58,85

Caamaño García, Cristina

313

Castelo Cives, Manuel

15046A119001220000BB

119

122

Fonte Cabreira

Matogueira

451,05

456,33

314

Calo Rial, José Miguel

15046A119001210000BA

119

121

Fonte Cabreira

Matogueira, pradaría

428,44

522,99

315

Pereiro Cerbán, Manuela

15046A119001200000BW

119

120

Fonte Cabreira

Matogueira

453,07

355,16

40,72

316

Río Antelo, Manuela del

15046A119001190000BB

119

119

Fonte Cabreira

Pradaría

296,44

11,52

86,16

317

Concello de Mazaricos

15046A119090050000BI

119

9005

Camiño da Xesteira

Viario

98,02

16,77

318

Trillo Blanco, Eugenia

15046A119002460000BW

119

246

Couto

Pradaría

80,94

11,72

319

Trillo González, José María

15046A119000790000BE

119

79

Couto

Pradaría

420,46

477,47

25,38

320

Concello de Mazaricos

15046A119090060000BJ

119

9006

Camiño de Couso

Viario

112,44

10,93

6,09

321

García Cives, José María

15046A119000780000BJ

119

78

Couto

Matogueira

55,34

64,54

322

Calo Mato, Manuela

15046A119000770000BI

119

77

Couto

Matogueira

150,29

133,48

323

Alvela Tuñas, Antonio

15046A119000760000BX

119

76

Couto

Pradaría

56,04

34,55

50,74

324

Concello de Mazaricos

15046A119090030000BD

119

9003

Pista da Praga

Viario

3.144,30

79,24

325

Caamaño Alvite, Benjamín

15046A119000310000BQ

119

31

Prado do Pesco

Pradaría

36,85

66,49

326

Calo Mato, María

15046A119000320000BP

119

32

Prado do Pesco

Pradaría

179,06

103,66

327

Fernández Fernández, Domingo

15046A119000330000BL

119

33

Prado do Pesco

Pradaría

85,41

22,05

328

Trillo Blanco, Eugenia

15046A119000340000BT

119

34

Prado do Pesco

Pradaría

69,41

22,38

329

Lago Noya, José

15046A119000350000BF

119

35

Fonte da Prata

Pradaría

120,10

135,01

330

Castelo Cives, José María

15046A119000360000BM

119

36

Fonte da Prata

Forestal

9,71

25,66

331

Calo Mato, Manuela

15046A119000370000BO

119

37

Fonte da Prata

Forestal

64,63

124,27

332

Caamaño Leston, Dominga

15046A119000380000BK

119

38

Fonte da Prata

Pradaría

32,41

55,86

333

Pereiro Lado, Jenaro Manuel

15046A119000390000BR

119

39

Fonte da Prata

Matogueira

41,40

72,03

334

García García, María

15046A119000400000BO

119

40

Fonte da Prata

Pradaría

54,65

230,73

Gallardo Beiro, Domingo Antonio

347

Martínez Castelo, Manuel

15046A119000420000BR

119

42

Tras dos Prados

Pradaría

396,57

665,54

Gómez Martínez, José

348

Martínez del Río, Marcial

15046A119000430000BD

119

43

Couto

Matogueira, pradaría

3,19

8,38

349

Gómez Martínez, José

15046A119000410000BK

119

41

Fonte da Prata

Pradaría

446,20

385,55

366

Domínguez Castelo, María

15046A118000640000BK

118

64

Cotros

Pradaría

313,53

449,08

448,33

2.823,54

367

Domínguez Castelo, María

15046A118001840000BP

118

184

Cerdeiras

Matogueira

281,31

368

Gallardo Martínez, Jesús

15046A118000630000BO

118

63

Cerdeiras

Pradaría

209,91

127,54

369

Gallardo Martínez, Jesús

15046A118000620000BM

118

62

Cerdeiras

Pradaría

356,61

3,52

72,24

370

Martínez Rodríguez, María Antonia

15046A118000610000BF

118

61

Cerdeiras

Pradaría

318,66

55,30

371

Berbia Martínez, Germán

15046A118000580000BF

118

58

Cerdeiras

Pradaría

109,04

122,64

15,75

372

Ramos Antelo, Teresa

15046A118000570000BT

118

57

Cerdeiras

Pradaría

129,93

8,33

38,91

373

Ramos Antelo, Genoveva

15046A118000560000BL

118

56

Cerdeiras

Pradaría

80,76

45,23

0,34

374

Gallardo Martínez, Jesús

15046A118000550000BP

118

55

Cerdeiras

Pradaría

28,67

363,02

375

Concello de Mazaricos

15046A118090040000BU

118

9004

Camiño ás Cerdeiras

Viario

5.331,19

319,47

15,21

376

González alvite, Antonio

15046A118000510000BB

118

51

Cerdeiras

Pradaría

0,38

181,34

15,47

377

González Alvite, José María

15046A118000490000BY

118

49

Cerdeiras

Pradaría

25,66

80,54

24,62

378

González Martínez, Erundina

15046A118000170000BY

118

17

Brañas do Marco

Forestal

SC05

2,59

3.078,78

3,46

240,38

2.381,66

167,47

379

Domínguez Castelo, María

15046A118000160000BB

118

16

Brañas do Marco

Pradaría

SC05

377,54

552,87

47,35

169,65

1.548,74

87,17

380

Martínez Rodríguez, María Antonia

15046A118000600000BT

118

60

Cerdeiras

Pradaría

243,86

89,47

381

Berbia Martínez, Germán

15046A118000590000BM

118

59

Cerdeiras

Matogueira, pradaría

510,21

146,60

382

Ramos Gallardo, José Antonio

15046A118000540000BQ

118

54

Cerdeiras

Forestal

167,32

124,19

383

Ramos García, María

15046A118000530000BG

118

53

Cerdeiras

Pradaría

93,76

77,37

384

Romaos Gallardo, María Dolores

15046A118000520000BY

118

52

Cerdeiras

Matogueira, forestal

124,37

94,41

385

González Alvite, Antonio

15046A118000500000BA

118

50

Cerdeiras

Pradaría

162,18

111,42

386

Cerbán Pereiro, Jesús

15046A118000480000BB

118

48

Cerdeiras

Pradaría

197,34

82,35

387

González Gómez, José

15046A118000460000BW

118

46

Cerdeiras

Pradaría

115,92

42,38

388

González Gómez, Manuela

15046A118000450000BH

118

45

Cerdeiras

Pradaría

142,09

72,22

389

Concello de Mazaricos

15046A118090030000BZ

118

9003

Camiño Agra de Abaixo

Viario

52,26

16,27

390

Gómez Cambeiro, Dolores

15046A118001860000BT

118

186

Cerdeiras

Pradaría

280,15

131,81

391

Gómez Cambeiro, Eladia

15046A118001870000BF

118

187

Cerdeiras

Pradaría

333,17

69,19

392

Gómez Cambeiro, Anita

15046A118000090000BU

118

9

A Medoña

Pradaría

514,23

59,76

393

Ganzalez Gallardo, Manuel

15046A118000030000BX

118

3

Prado Cerdeiras

Matogueira, forestal

944,57

290,41

394

Gómez Cambeiro, María

15046A118000020000BD

118

2

Agro do Monte

Pradaría

691,26

162,47

395

González Gómez, Manuela

15046A122000540000BH

122

54

Agro do Monte

Pradaría

105,60

415,22

4,85

396

Martínez Martínez, María

15046A122000940000BG

122

94

Prado Novo

Labradío

130,85

397

Almallo González, Ana

15046A122000530000BU

122

53

Prado Novo

Labradío

620,94

147,17

74,66

398

Tuñas Rodríguez, Antonio

15046A122000520000BZ

122

52

Prado Novo

Forestal

44,69

309,72

399

Gómez Cambeiro, María

15046A118000100000BS

118

10

Pinto Carolo

Pradaría, forestal

SC05

87,63

221,34

927,87

1.697,38

57,78

400

Domínguez Castelo, María

15046A118000110000BZ

118

11

Pinto Carolo

Forestal

637,45

162,12

28,17

401

Ganzalez Gallardo, Manuel

15046A118000120000BU

118

12

Pinto Carolo

Forestal

SC05

1.307,89

261,56

1.522,24

232,97

402

Martínez Martínez, José

15046A118001910000BM

118

191

Pinto Carolo

Pradaría, matogueira

SC05

22,85

2.425,87

460,50

1.606,24

263,33

403

Tuñas Rodríguez, Antonio

15046A118000180000BG

118

18

Brañas do Marco

Forestal

SC05

1.191,56

225,24

399,65

787,33

404

Tuñas Rodríguez, Antonio

15046A118000190000BQ

118

19

Brañas do Marco

Forestal

SC05

126,02

157,25

512,66

405

Caamaño Cerdadas, Elena

15046A118000200000BY

118

20

Brañas do Marco

Matogueira

267,58

821,41

406

Lado Ferradas, Manuel

15046A118000210000BG

118

21

Brañas do Marco

Pradaría

120,09

425,26

407

Lado Ferradas, Antonio

15046A118000220000BQ

118

22

Brañas do Marco

Pradaría

128,13

311,91

408

Martínez Martínez, Domingo

15046A118000130000BH

118

13

Pinto Carolo

Matogueira

SC05

360,08

2.001,86

107,20

409

González Martínez, Manuel Ramiro

15046A118000140000BW

118

14

Pinto Carolo

Matogueira

SC05

291,15

410

Martínez Martínez, Antonio

15046A118001900000BF

118

190

Pinto Carolo

Pradaría, matogueira

SC05

758,23

1.305,20

193,86

411

Santos Rodríguez, Manuela

15046A122000550000BW

122

55

Agro do Monte

Pradaría

151,10

94,73

412

González Gómez, María del Carmen

15046A122000510000BS

122

51

Pedras Chans

Pradaría

128,44

61,69

413

Estalote Gómez, Miguel

15046A122000480000BS

122

48

Pedras Chans

Matogueira

269,19

79,65

414

Descoñecido

15046A122000490000BZ

122

49

Pedras Chans

Matogueira

114,05

31,63

415

Concello de Mazaricos

15046A122090010000BK

122

9001

Camiño da Lomba

Viario

58,38

7,08

416

Caamaño Cerdadas, Elena

15046A122000560000BA

122

56

Pedra do Moucho

Matogueira, pradaría

52,53

43,96

417

Estalote Jurjo, José

15046A122000590000BG

122

59

Pedra do Moucho

Matogueira

302,34

150,70

Estalote Jurjo, Manuela

Estalote Jurjo, Jesús

Estalote Jurjo, Antonio

Estalote Jurjo, Domingo

Estalote Jurjo, María Teresa

418

González Martínez, Erundina

15046A122000600000BB

122

60

Braña Lagoa

Pradaría, matogueira

573,44

181,99

419

Jurjo Trillo, Andrés Aurelio

15046A122000610000BY

122

61

Braña Lagoa

Forestal

123,75

77,82

420

Domínguez Castelo, María

15046A122000620000BG

122

62

Braña Lagoa

Pradaría

1.541,53

414,42

421

Concello de Mazaricos

15046A122090020000BR

122

9002

Camiño Braña Lagoa

Viario

4.617,72

386,06

100,53

422

Estalote Gómez, Miguez

15046A122000470000BE

122

47

Pedras Chans

Matogueira

11,63

103,31

423

Concello de Mazaricos

15046A122000860000BH

122

86

Braña dos Muíños

Matogueira

37,46

106,82

424

Jurjo Trillo, Andrés Aurelio

15046A122000630000BQ

122

63

Braña Lagoa

Forestal

2,67

280,29

425

González Martínez, Erundina

15046A122000640000BP

122

64

Braña Lagoa

Matogueira

5,32

132,60

426

González Gallardo, Manuel

15046A122000650000BL

122

65

Braña Lagoa

Matogueira

313,90

427

Jurjo Trillo, Andrés Aurelio

15046A122000660000BT

122

66

Braña Lagoa

Matogueira

10,86

139,87

428

Domínguez Castelo, María

15046A122000670000BF

122

67

Braña Lagoa

Matogueira

40,86

249,96

2,08

429

Ganzalez Gallardo, Manuel

15046A122000780000BJ

122

78

Pedra Cuitela

Matogueira

16,94

36,75

19,56

430

Caamaño Cerdadas, Elena

15046A122000790000BE

122

79

Pedra Cuitela

Matogueira

103,26

431

García Romero, Carmen Divina

15046A122000800000BI

122

80

Pedra Cuitela

Matogueira

2,72

79,98

2,63

432

Estalote García, María

15046A122000810000BJ

122

81

Pedra Cuitela

Matogueira

12,37

51,21

3,89

433

Estalote García, Ventura

15046A122000820000BE

122

82

Pedra Cuitela

Labradío

477,61

252,61

73,35

434

González Callardo, Carmen

15046A122000830000BS

122

83

Braña dos Muíños

Labradío

585,44

151,54

129,49

435

Domínguez Castelo, María

15046A122000840000BZ

122

84

Braña dos Muíños

Matogueira

199,95

621,18

33,93

436

González Gómez, Florinda

15046A122000850000BU

122

85

Braña dos Muíños

Matogueira

2.211,85

215,14

47,18

437

Martínez Almallo, José Antonio

15046A121000060000BE

121

6

Prados de Abaixo

Matogueira

1,57

438

Jurjo Trillo, Andrés Aurelio

15046A121000070000BS

121

7

Prados de Abaixo

Pradaría

176,96

184,97

439

González Alvite, María

15046A121000090000BU

121

9

Prados de Abaixo

Matogueira

121,53

90,01

440

Almallo González, Ana

15046A121000100000BS

121

10

Prados de Abaixo

Forestal

83,50

108,15

441

Montans Canosa, Antonia

15046A121000110000BZ

121

11

Prados de Abaixo

Forestal

381,17

95,43

442

Estalote García, María Evangelina

15046A121000120000BU

121

12

Fonte da Planta

Pradaría, forestal

379,07

60,55

443

González Gómez, Florinda

15046A121000130000BH

121

13

Fonte da Planta

Matogueira

93,10

31,30

444

Concello de Mazaricos

15046A121000140000BW

121

14

Fonte da Planta

Matogueira

570,10

189,30

445

Pereiro Oreiro, María Dolores

15046A121000360000BI

121

36

Fonte da Planta

Matogueira

2.272,25

617,70

446

Concello de Mazaricos

15046A121090010000BE

121

9001

Pista Fonte da Planta

Viario

1.870,82

7,43

28,87

447

Antelo Casanova, Juan

15046A121000150000BA

121

15

Brañas

Matogueira

647,27

334,29

González Cerbán, Sonia

448

Concello de Mazaricos

15046A123090010000BP

123

9001

Camiño Pallagueiras

Viario

1.029,98

62,33

449

Atan Rodríguez, José

15046A162000020000BA

162

2

Laxes

Pradaría, labradío

72,24

225,62

450

Franco Franco, Manuela

15046A162000030000BB

162

3

Laxes

Matogueira, forestal

52,52

107,92

Muñez Franco, María del Carmen

Núñez Franco, José Manuel

451

Pérez Cancela, Domingo

15046A162000040000BY

162

4

Laxes

Pradaría, matogueira

SC07

332,42

516,03

104,35

Pérez Cancela, Eladio Manuel

Pérez Cancela, José

452

Vieites Alvite, Manuel

15046A162000150000BO

162

15

Laxes

Pradaría

SC07

163,62

621,44

1.297,84

453

Cambeiro Martínez, Benito

15046A162000160000BK

162

16

Laxes

Labradío, matogueira

SC07

380,13

5.524,14

3.073,58

66,93

11.316,69

1.213,25

Moledo Sendon, Florentina

454

Concello de Mazaricos

15046A162090020000BP

162

9002

Camiño Sendón

Viario

1.582,98

116,92

455

Gómez González, Manuela

15046A123000090000BF

162

9

Laxes

Pradaría

119,86

52,17

456

García Rodríguez, Manuel

15046A123000080000BT

123

8

Pallagueiras

Matogueira, pradaría

629,77

113,35

457

Franco Franco, Manuela

15046A123000070000BL

123

7

Pallagueiras

Forestal

324,66

114,60

43,16

Muñez Franco, María del Carmen

Núñez Franco, José Manuel

458

Bouzas Lago, María

15046A123000060000BP

123

6

Pallagueiras

Forestal

31,21

72,34

3,63

459

Bouzas Casais, Antonia

15046A123000050000BQ

123

5

Pallagueiras

Matogueira

186,22

33,15

51,49

460

Bouzas Pais, Trinidad

15046A123000040000BG

123

4

Pallagueiras

Matogueira

57,95

72,80

461

Bouzas Pais, Domingo

15046A123000030000BY

123

3

Pallagueiras

Pradaría

168,97

65,15

5,00

462

Atan Pereiro, José

15046A123000020000BB

123

2

Pallagueiras

Forestal

2.516,91

758,48

216,16

463

Concello de Mazaricos

15046A123001020000BQ

123

102

Val de Sendón

Matogueira

90,52

26,38

464

Rodríguez Fernández, Juan Manuel

15046A123000010000BA

123

1

Pallagueiras

Matogueira, pradaría

2.426,90

426,20

399,45

465

Lema Silva, José Manuel

15046A123000450000BM

123

45

Pallagueiras

Matogueira

324,81

102,41

96,23

466

Descoñecido

15046A507010130000PH

507

1013

Vao de Arriba

Forestal

833,40

9,59

185,27

467

Concello de Mazaricos

15046A507090720000PA

507

9072

Pista Fonte da Plata

Viario

4.394,28

242,94

468

Fernández Martínez, Ismael

15046A507007410000PE

507

741

Vao de Arriba

Forestal

149,73

198,66

469

Concello de Mazaricos

15046A507090760000PQ

507

9076

Pista Vao de Arriba

Viario

129,87

31,84

470

Espiñeira Riomayor, Magdalena

15046A507007400000PJ

507

740

Brañas do Prado

Matogueira

210,03

276,39

471

Senra Suárez, José Manuel

15046A507007360000PI

507

736

Brañas do Prado

Matogueira

119,39

173,66

472

Senra Suárez, José Manuel

15046A507007350000PX

507

735

Brañas do Prado

Matogueira

120,17

118,44

473

Lavandeira Garrido, José

15046A507007340000PD

507

734

Brañas do Prado

Matogueira

125,67

105,13

474

Gómez Pensado, José

15046A507007160000PB

507

716

Pedra da Ovella

Pradaría, matogueira

2.154,39

186,13

475

Lado Romero, Antonio

15046A507007170000PY

507

717

Pedra da Ovella

Pradaría

310,54

187,53

476

Lado Martínez, Juan

15046A507007180000PG

507

718

Pedra da Ovella

Pradaría

56,05

104,07

477

Gómez Pensado, Jesús

15046A507007190000PQ

507

719

Pedra da Ovella

Pradaría, matogueira

20,91

109,54

478

Pena Sambade, María del Carmen

15046A507007200000PY

507

720

Pedra da Ovella

Pradaría, matogueira

2,96

90,59

479

Lago Riomayor, María Lourdes

15046A507007210000PG

507

721

Pedra da Ovella

Pradaría, matogueira

101,30

480

Pena Fernández, Celestino

15046A507007220000PQ

507

722

Pedra da Ovella

Pradaría

94,67

481

Sieira González, Antonio

15046A507007230000PP

507

723

Pedra da Ovella

Pradaría

110,46

116,26

482

Lavandeira Garrido, Lino

15046A507007240000PL

507

724

Pedra da Ovella

Pradaría

381,72

62,17

483

Cacheiro Martínez, Juan

15046A507007250000PT

507

725

Pedra da Ovella

Pradaría

621,04

11,30

484

Gómez Riomayor, Manuel

15046A507010310000PO

507

1031

Pedra da Ovella

Pradaría

332,54

245,14

221,70

485

González, Rosalia

15046A507007320000PK

507

732

Brañas do Prado

Pradaría

1.774,38

558,17

486

Concello de Mazaricos

15046A507090740000PY

507

9074

Pista Pedra dos Cong

Viario

83,38

12,20

487

Martínez Riomayor, Amable

15046A507007570000PT

507

757

Cerdeiras

Pradaría

487,21

488

Jurjo Trillo, Antonio

15046A507007580000PF

507

758

Cerdeiras

Forestal

82,65

878,61

489

Diz Lavandeira, Carmen

15046A507007610000PF

507

761

Leguiña

Matogueira

SC04

2.543,43

490

Lado Romarís, Fernando

15046A507007600000PT

507

760

Leguiña

Pradaría

SC04

380,13

2.374,97

7.256,51

523,84

491

Gómez Riomayor, Manuel

15046A507007590000PM

507

759

Leguiña

Matogueira

SC04

3.820,93

757,61

900,38

2.749,91

495,59

492

Martínez Suárez, Benigna

15046A122000140000BJ

122

14

Fonte da Plata

Matogueira

SC04

1.018,76

493

Lavandeira González, Pedro

15046A122000910000BA

122

91

Fonte Xacinto

Matogueira

SC04

26,63

494

Lago González, Fidel

15046A122000190000BH

122

19

Fonte Xaxín

Matogueira

12,04

41,20

495

Concello de Mazaricos

15046A507090730000PB

507

9073

Pista Tras o Prado

Viario

17,21

736,21

404,15

496

Gómez Jurjo, María Consuelo

15046A507007310000PO

507

731

Tras o Prado

Pradaría

313,26

40,18

497

Avela Cruz, Juan

15046A507007300000PM

507

730

Tras o Prado

Pradaría

202,09

67,37

498

González Estalote, Manuel

15046A507007290000PK

507

729

Tras o Prado

Matogueira

101,59

13,57

499

Lago González, Fidel

15046A507007280000PO

507

728

Tras o Prado

Matogueira

73,24

500

González Estalote, Manuel

15046A507007270000PM

507

727

Tras o Prado

Matogueira

54,35

501

González Lema, José

15046A507007260000PF

507

726

Tras o Prado

Matogueira

28,70

Estalote García, María Evangelina

502

García Romero, Carmen Divina

15046A122000330000BL

122

33

Pedra do Cadro

Forestal

439,74

Martínez Romero, José Antonio

503

González Alvite, María

15046A122000220000BH

122

22

Pedra do Cadro

Matogueira

38,56

504

Concello de Mazaricos

15046A122090040000BX

122

9004

Camiño Pedra do Cadro

Viario

754,35

311,24

505

Estalote Jurjo, José

15046A122000880000BA

122

88

Pedra do Cadro

Matogueira

349,19

260,52

Estalote Jurjo, Manuela

Estalote Jurjo, Jesús

Estalote Jurjo, Antonio

Estalote Jurjo, Domingo

Estalote Jurjo, María Teresa

506

González Gallardo, Manuel

15046A122000320000BP

122

32

Pedra do Cadro

Matogueira

45,70

507

Concello de Mazaricos

15046A122090030000BD

122

9003

Camiño Tras dos Prados

Viario

579,42

181,69

508

Tuñas Rodríguez, Antonio

15046A507020670000PR

507

2067

Tras das Searas

Forestal, pradaría

23,65

85,77

509

González Martínez, Erundina

15046A507020680000PD

507

2068

Tras das Searas

Pradaría

88,18

510

González Martínez, Erundina

15046A507020690000PX

507

2069

Tras das Searas

Pradaría

39,16

511

García Romero, Carmen Divina

15046A507020700000PR

507

2070

Tras das Searas

Pradaría

48,61

512

Jurjo Trillo, Andrés Aurelio

15046A122000430000BD

122

43

Pedras Chans

Pradaría

457,87

103,99

513

Otero González, Domingo

15046A122000440000BX

122

44

Pedras Chans

Matogueira

286,66

14,82

514

Descoñecido

15046A122000460000BJ

122

46

Pedras Chans

Matogueira

4,39

319,47

10,71

515

González Gómez, María del Carmen

15046A122000500000BE

122

50

Pedras Chans

Pradaría

2,19

210,71

Concello de Outes

335

García Lado, José Manuel

15063A003000410000OU

3

41

Fonte Fría

Pradaría

92,59

60,24

210,55

336

González Almallo, María Delfina

15063A003000400000OZ

3

40

Laxe

Matogueira

97,00

251,63

337

Almallo Martínez, José

15063A003001120000OG

3

112

Fonte Fría

Pradaría, matogueira

877,18

379,25

281,42

338

Domínguez García, Nelida

15063A003001130000OQ

3

113

Fonte Fría

Forestal, labradío, matogueira

310,75

186,78

70,01

Domínguez Castelo, María Dolores

Martínez Noya, Germán

339

Almallo Martínez, José

15063A003001140000OP

3

114

Fonte Fría

Forestal, labradío, matogueira

3,40

104,65

192,06

314,18

340

Vilas Gallardo, Jesús

15063A003000940000OR

3

94

A Lomba

Pradaría

416,34

154,84

185,37

119,87

341

Rodríguez Castelo, Manuel

15063A003001150000OL

3

115

Fonte Fría

Pradaría, labradío, forestal

3,40

100,71

342

Concello de Outes

15063A003090010000OU

3

9001

Camiño Laxe, Fonte Fría

Viario

199,44

3,63

29,26

343

González Almallo, José Jesús

15063A003000390000OH

3

39

Laxe

Matogueira

104,10

141,77

8,19

344

Castelo Beiro, María

15063A003000010000OI

3

1

Couto

Pradaría

16,13

31,20

64,58

345

Almallo Otero, María José

15063A003000380000OU

3

38

Laxe

Matogueira

71,39

78,27

Otero Ramos, Consuelo

346

Pereiro Beiro, María

15063A003000020000OJ

3

2

Couto

Pradaría

2.018,68

221,37

783,28

350

Moledo Gómez, Juan

15063A004000010000OM

4

1

Couto

Matogueira

197,73

150,30

26,21

351

Pérez Beiro, María

15063A004000020000OO

4

2

Couto

Matogueira, pradaría

438,32

1,08

110,93

352

Caamaño Caamaño, Francisco

15063A004000030000OK

4

3

Couto

Matogueira, pradaría

28,66

61,23

27,52

353

Atán Rey, Esperanza

15063A004090090000OW

4

9009

Couto

Viario

317,22

33,71

354

Concello de Outes

15063A003090020000OH

3

9002

Camiño Asenso a Outes

Viario

395,01

57,90

3,65

355

Moledo Gómez, Juan

15063A003000040000OS

3

4

Laxiñas

Labradío, matogueira

SC08

2.473,84

161,58

591,46

227,99

356

García Casais, Manuel

15063A003000090000OA

3

9

Laxiñas

Matogueira

SC08

202,12

2.070,71

117,26

1.186,27

60,48

357

Vieites Alvite, José Manuel

15063A003000100000OH

3

10

Couto

Pradaría

SC08

1,05

26,35

489,12

González Gallardo, Dominga

358

Vieites Alvite, José Manuel

15063A003000110000OW

3

11

Couto

Pradaría

SC08

126,75

367,22

66,43

3.809,89

104,99

González Gallardo, Dominga

359

Castelo Beiro, María

15063A003000120000OA

3

12

Couto

Pradaría

SC08

1.040,24

360

Salva Pais, Manuela

15063A003000310000OD

3

31

Prado de Riba

Pradaría

SC08

1.414,27

Zubiela Fernández, Manuel

361

Vázquez Moledo, Manuel

15063A003000340000OJ

3

34

Laxe

Forestal

SC08

1.314,23

362

Almallo Otero, María José

15063A003000350000OE

3

35

Laxe

Matogueira

SC08

51,24

87,13

9,33

1.844,53

8,46

Otero Ramos, Consuelo

363

Castelo Gallardo, Dolores

15063A003000070000OH

3

7

Laxiñas

Pradaría, matogueira

SC08

2.165,41

47,69

364

Castelo Gallardo, Dolores

15063A003000050000OZ

3

5

Laxiñas

Pradaría, forestal

SC08

473,12

3,60

365

Castelo Beiro, María

15063A003000030000OE

3

3

Couto

Matogueira

SC08

389,71

126,28

127,30

16,95

333,28

Afeccións en metros cadrados (m²):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Centro seccionamento (C. secc.): centro de seccionamento.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma e cimentación da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como aprovisionamento de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.